Page 1

îðïí ò

ÍÎÂÛÅ ÃÈÁÐÈÄÛ ÒÎÌÀÒÀ

ÑÎÐÒÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ Â ËÅÑÎÑÒÅÏÈ È ÏÎËÅÑÜÅ

ÄËß ÒÅÏËÈÖ

ÑÒÎËÎÂÀß ÑÂÅÊËÀ

ÄËß ËÅÒÍÅÃÎ ÎÁÎÐÎÒÀ

ÂÛÐÀÙÈÂÀÅÌ ßÃÎÄÛ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÐÒÀ

ßÁËÎÍÈ Â ÓÊÐÀÈÍÅ


îî ©©©ò¼»´¬¿ó¿¹®±ò½±³ò«¿

îê

íì ®»µ´¿³¿à°®±ó-¿¬ò½±³ò«¿

è

ïê

ÿ

ïð çóïï ×È

Š

îî

ô îê ïî íð

áÿ

îðïí

ïê

íì

ìì

Û󳿷´æ »¼·¬±®à°®±ó±ºò½±³ò«¿ ©©©ò°®±ó±ºò½±³ò«¿

ì

æ

íî

ìê

ô

ÿ


éî

èè

ëð

éè

èè

èî ëî çî

èê

Š

ëè

ëî

çì

r

êî

êî

êè éî

èî

ê

çî


ò

ÜËÒßÐßÝÕ ÐßÝÕßÙ×ÒÙ

ÄÓÍÀÏÀÊ ÒÀÂÐÈß ø

ò

÷

íè

îëð

—‘

ô

ò

— •

“ “

— ó

ó

• ó

• —

ó ó ó

• — ó

• ‘

ó ó

ó

ó ó

ó “ ‘

ó

ó ó

— ó

ó ó ó

• ó ó ó

ó • ó

• ó ó

ó ó

¡ó — ‘ ó ó ó ¡ó

— ‘ —

ó

è


ó

ó ó

î

• “ˆ

ˆ ‘

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó •

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

‘ ó ó ¡ó

‘ ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

• •

î

ó

ó ó ó ó ó

u

• — ‘

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó îò

ó • •

• ó

ó ó

ó ó ó

— ó ó ó ó ó ó ó

‘ ó ó ó ó “ u

ó ó ó ó

— ‘

ç


9-11 ÀÏÐÅËß ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ IX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÏÎ ÖÂÅÒÎ×ÍÎÌÓ ÁÈÇÍÅÑÓ, ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÓ È ÔËÎÐÈÑÒÈÊÅ. ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ. uÚÔÑÉÛÎÍ ú ØÑÎÌÛÝØ ËÕÎß×ÒÛe Š ô ô ò ËÕÎß×ÒÛe u

ô uÚÔÑÉÛÎÍ ú ØÑÎÌÛÝØ

ó

e ò ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ïð


รณ รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ

รณ

รณ รณ รณ รณ

รณ

รณ

รณ

รณ รณ

รณ

รฏรฏ


ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÎÐÓÌ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ È ÓÏÀÊÎÂÊÈ 2013 ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

„ s

s

‘“ “ — ó Ô·³·¬»¼ô • “ u‹ u€

î

‹ €

ó ó ó

ó ô “

ó ó ó ó

• Ó»®¨ô ‘ • “

ïî

— ó

ó

ó •

ó

u

eô ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó


ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ïò

ó —

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

îò

— ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ß-¬¿°±ªÔ¿©§»®-æ ïò “

îò

ó

íò ‘

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ¾®¿²¼ °®±¬»½¬·±²ò

×ÚÚ×Ð îðïìÿ

ó — — •

ó ó ó

ïí


ô ô ô

ÑÒÎËÎÂÀß ÑÂÅÊËÀ ÄËß ËÅÒÍÅÃÎ ÎÁÎÐÎÒÀ — ÅÙÅ ÅÑÒÜ ÂÐÅÌß! øÔ¿®µ¿ ÎÆ÷ ÎÆ÷

ïê


ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

í

ó ó

îð îð

ó ó

îð

ó ó ó

í

ó ó

—ˆ

s s

ó

ó ó ó

ó

s ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó çðóïëð

Ðêðóïîð Õïîðóïêðò

‚ ó ó ó ó ó ó

ïé


ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó øðôîó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

‚ ó ó ó

í

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó óî óçëûò

ó ó ó ó

ó óðôë ó ó

ó™ô

ó

óðôè

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ïè

øðôíó

ó ó


è

øðêìî÷ ííðîéìô ííðîçê

øðëð÷ íîêóîïóéð øéî÷

©©©òµ´»²ò´¹ò«¿ å µ´»²à´¬µò´¹ò«¿


îð


ò“ò •

ˆ —

‹òŽò —

ÎÖÅÍÊÀ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÀ×ÅÑÒ ÑÎÐÒÎÂ È ÃÈÁÐÈÄÎÂ

ÁÀÊËÀÆÀÍÀ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó îî

ó


รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ

รฎรญ


ó

ó ó

ó

ó

ó ó

øíððó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

îì


ó ó ó ó ó

óçûò ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ‘

ó

ó ó

ô

ô

ïçôîë

ïéôîë

ïìôë

êôë

ìôé

ïéð

éë

íêôé

íëôê

íð

êôï

ìôê

ïêë

êð

ïèôë

ïêôë

ïë

éôë

ë

ïíë

èð

îðôì

ïéôè

ïëôì

éôè

ë

íìð

éð

íê

íì

îî

è

êôï

êðð

èð

ìð

íé

ïìôë

ïíôï

ïðôé

ïìë

êíôë

íð

îè

îë

ïì

ïïôí

îìð

çç

ìë

ìíôë

íë

ç

êôé

îîë

çë

íéôë

íë

îéôë

ç

êôë

îðð

çë

íì

íî

îð

ë

íôî

ìçð

èî

ìë

ìíôë

íë

ç

êôè

îîë

çë

íéôë

íîôë

ïð

èôéë

êôî

íðð

êð

íë

íð

îë

ç

êôç

îðð

çç

îë


ò ò‹ •ò ò

s

ÏÐÈÐÎÄÀ Â ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈÐÎÄÅ ò ò ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó îê

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó


ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

• ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó óìôêûô óðôìûô ó

îé


ó

ó ó

ïçó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ˆ

ó

s

ó ó ó ó ó

ô„ “

s•

ˆ ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

îè


ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

óîëûò ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

îç


ÂÀÐÒÎ ×È ÍI?! ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó íð

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ïïó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ðììóîíçóîéóíðå ðììóííîóíëóçë

ó ó ó ó ó ó ó

ó óô ó

ó ó ó ó ó ó ó ó íï


sòsò

ÂÎËIÀÌ ÔËÅÊÑI: ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÈ ÍÅ IÑÍÓ !

íî


‘••“Œ ó

r

ó

r

ó ó ó ó ó ó

r

ó ó ó ó ó ó ó

r

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó rò ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ìó

ó ó ó ó ó

r

ó ó ó ó ó ó

ó

r

íí


Š

ÐÈÇÎÊÒÎÍÈÎÇ,

ÈËÈ ×ÅÐÍÀß ÏÀÐØÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß È ÌÅÐÛ ÏÎ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÞ ÅÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß ø

÷

ò

ë ò

ò ô ô

íì

ô

ô

ô

ô ò

ó

ó îðû

ô

ô


‘••“Œ ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó θò -±´¿²·

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

íë


‘••“Œ

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

óîê ó ó

ó ó

óîï ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó íê

ó

ó ó ó ó


‘••“Œ

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

óçêûò

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

íé


‘••“Œ ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

s „

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó íè

ó ó ïèó

ó ó


‘••“Œ ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó íôëó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ðôíó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ðôìëó ðôìëó ìð

ó ó ó

ó


‘••“Œ

ó

ó ó

îôëó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ðôíèó ó

ó ó ó óïè

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ìï


‘••“Œ

ó

ó ó î

ó ó ó ó ó

ó ó

ïëó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

óè ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ïó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ìî

ó ó

ó

ó ó ó


‘••“Œ

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó íó

ó ó

ó ó ó ó ðôîó

ó ó

ó ïó ó

ó ó

îó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ìó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ìí


ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀÕÈÑÒÓ ÊÀÐÒÎÏËI r

r

r r ïôë šò

r

ìì


‘••“Œ r

ó

ô ðôí ó

ó ó

ó ó

ó ó

r ó ó

ó

ó

r ó

ó ó ó ó ó ó

r

ó

r

r r ó ó ó

r

r

ô ðôðéó

ô ïôîó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ìë


‘••“Œ “ò ò … “ —

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ

ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ìê

ó ó ó

ó

ó


‘••“Œ ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

„ ó

óíó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

s s•ˆ ‘••“Œ ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ìé


‘••“Œ ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

óïð ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ìè

ó

ó ó ó


ÍÎÂÛÅ ÃÈÁÐÈÄÛ ÒÎÌÀÒÀ

ÄËß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÂÎ ÂÒÎÐÎÌ ÎÁÎÐÎÒÅ î

ô ò

ëð


ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó óè ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó î

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

s—’•

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

s—’•

ó ó

ó

ó

ó

Ž

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ëï


ÖÂÅÒÍÀß ÊÀÏÓÑÒÀ ÏÎÄ ÏËÅÍÊÎÉ

Š

ô ò Š

ô ô

ô

ô

ï

ëî

ô

ò

î


ó ó ó ó ó ó ó ó

‘“ ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ëí


ó ó

ó

ó

Š èëó

ó

ó ó ó

ó

ó

Š ïîðó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ëì

ó ó ó


ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

•• ˆ ó

ïó óîðp óê ó

ëë


ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó óîðò ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ìó ó

ó ó

ó ó ó ó

ëê


ˆ

ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÇÅÌËßÍÈÊÈ Ñ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅÌ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÕ ÌÈÊÐÎÎÐÃÀÍÈÇÌÎÂ

ÁÀÉÊÀËÀ ÝÌ ®

ëè


æ ô

ô ò ô ô ô

ò ô ó ò

ò ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

†s Š

r

•ˆ

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

s ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ëç


ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ëæëæëò

“•

ˆ— ‘

ó ó ó ó ó ó êð

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó


r

ó ó ó ó ó ó

ó ô ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

êï


•Œ Š

Ñåðòèôèêàöèÿ ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà

ÇÅÌËßÍÈÊÈ ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

êî

ó ó ó


• ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

êí


ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ø©©©ò»°°±ò·²¬÷ò ó

ó ó

ó ó ó

s øÝßÒÜ×ÜßÌÛ ÐÔßÒÌ÷ ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ÍÓÇÛÊô ͳ±³ô ÍÊÞÊô ͹°°ô ß®³ªô

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

êì

ó ó ó ó

ó

ó ó


ó ó ó 觬±°¸¬±®¿ º®¿¹¿®·»

s øÒËÝÔÛßÎ ÍÌÑÝÕ ñ ÍÛÛ ñ ÍÐÐ÷ ó “ ó ó ó ó

ó ó ó

È¿²¬¸±³±²¿- º®¿¹¿®·»

·²ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ø s÷ “

ó ó

ó ó ß°¸»´»²½¸±·¼»- º®¿¹¿®·¿

ó

ß°¸»´»²½¸±·¼»- ¾»--»§· ß°¸»´»²½¸±·¼»- ¾´¿-¬±°¸¬±®«-

ó ó ó ó ó ó ó ó

s øÐÎÑÐßÙßÌ×ÑÒ ÍÌÑÝÕ ñ ÍÛïóÍÛîóÛÛ ñ ÝÐïóÝÐî ñ ÚÑËÒÜßÌ×ÑÒ ÍÌÑÝÕ÷

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

êë


ó ó

ñ ÝÛÎÌ×Ú×ÝßÌÑ ñ ßóÙÎßÜÛ ñ ÝÛÎÌ×Ú×ÛÜ ÍÌÑÝÕ÷ ó ó

ó øŽ™î÷

ó ó ó

„ s

ó ó

‘•

’•ï

’•î

ÍÝÊô ÍÓÇÛÊô ͳ±³ô ÍÊÞÊô ͹°°ô ß®³ªô ΰ®-ªô ÍÔÎÊ ÌÞÎÊ È¿²¬¸±³±²¿- º®¿¹¿®·»

ó

œ• îö

ó

觬±°¸¬±®¿ º®¿¹¿®·» ï Ê»®¬·½·´´·«³ ¼¿¸´·¿» ú ¿´¾±ó¿¬®«³

î ï

s øÝßÝ ñ ßÐÐÎÑÊÛÜ ØÛßÔÌØ÷ ó

• ݸ¿»¬±-·°¸±² º®¿¹¿»º±´··

ï

ï

ó ó

ðòïöö Ì

ó ó

ó

øÒßÕÌË×ÒÞÑÉ ÛÔ×ÌÛ Š |Ûù ó

ó

œ•“

ó ó “

Ý¿²¼·¼¿¬» °´¿²¬

Ý¿²¼·¼¿¬» °´¿²¬

ÍÛÛ Ò«½´»¿® -¬±½µ Ю»ó¾¿-·½ ÍÛï Š ÍÛî Ю±°¿¹¿¬·±² -¬±½µ ï Þ¿-·½ ÛÛ Ð®±°¿¹¿¬·±² -¬±½µ î Þ¿-·½

ÝÐÐ Ò«½´»¿® -¬±½µ Ю»¾¿-» ÝÐï Š ÝÐî Ю»³±´¬·°´·½¿¦·±²» Þ¿-» ÝÓ Ó±´¬·°´·½¿¦·±²» Þ¿-»

Ý¿²¼·¼¿¬» °´¿²¬

Ý¿²¼·¼¿¬» °´¿²¬ Ó»®·-¬»³ °´¿²¬

Ò«½´»¿® -¬±½µ

Ò«½´»¿® -¬±½µ

Ú±«²¼¿¬·±² ï

Ú±«²¼¿¬·±² -¬±½µ λ¹·-¬»®»¼ -¬±½µ

Ú±«²¼¿¬·±² î Ý»®¬·º·»¼ -¬±½µ

ó

Ò¿µ¬«·²¾±© Û´·¬» Š |Û{ ó

êê

ÝßÝ

Ý»®¬·º·½¿¬±

ß󹮿¼» ßóØ ß°°®±ª»¼ Ø»¿´¬¸

Ý»®¬·º·»¼ -¬±½µ

ó ó ó ó


Š …

Š —

ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÑÁÎÐ ÌÀËÈÍÛ êè


ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

‘‰

ó ó ó

s•ˆ ó ó ó ó ó ó

s ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó êç


ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

éð

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó


“ ˆ

ó ó ó ó

s ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó uÉ»®»³½¦«µ ݱ³°¿²§e øÔ«¾´·²ô ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

Ѩ¾± ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ݱ®°±®¿¬·±² ó øž•“÷ò ó

s

ó ó ó

ó ó

ó s ‘÷å Ѩ¾± çíðò Þ Û× × ²¬» ®²¿ ¬· ±² ¿ ´ ø ž • “÷ ò ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

éï


ò

Š Š —

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÎÐÒÀ ÑÌÎÐÎÄÈÍÛ

ÄËß ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÓÁÎÐÊÈ ßÃÎÄ ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó éî

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó


ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó Š

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

å ó

Š ëðóïëð œå

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

€‚ s•ˆ ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó óïëð œò ó

ó ó

éí


ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ðôíðóïôèð

— ‹

• Ž

éì

ó

ëðóïëð

õõ õõõ

ðôíðóïôî

è

çíôê

çíôí

íïíôí

õõ õõõ

ðôíóïôï

ê

çðôê

ïîçôð

íéíôí

õõ õõõ

ðôíóïôï

ïï

çîôê

êéôê

íìïôê

õõ õõõ

ðôíóðôç

é

çîôí

èìôð

íèèôí

õõ õõõ

ðôíóïôï

é

çðôê

ïïêôð

íîéôí

õõ õõõ

ðôíóïôð

ïð

çðôí

èíôí

ííéôí

õõ õõõ

ðôíóðôç

é

çïôê

ïîèôê

îéçôð

õõ õõõ

ðôíóðòç

ïì

èéôí

ïëçôð

ïéëôí

õõ óóó

ðôíóïôê

ïì

çîôê

çéôð

ííðôê

õõ õõõ


ó ó

ó ó ïôîéó

ó

óìô ™ƒ”óï‘ò ó ó

‘‰ “•—€•••• s•ˆ

ó

s—

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ïôîŠïôè

— ‹

• Ž

ó

ó

ó

ó

õõõõõõõõ

ïôìî

ðôíð

ïêôç

èóïð

ïôèð

ê

ç

õõõõõõõõ

ïôíï

ðôîç

îïôî

çóïð

ïôéè

è

ïð

õõõõõõõõ

ïôíê

ðôîè

ïéôï

çóïï

ïôîé

ê

è

õõõõõõõó

ïôîë

ðôíð

ïéôê

èóç

ïôëì

ì

ïð

õõõõõõõõ

ïôïç

ðôíî

ïëôé

èóç

ïôëé

ë

ç

õó ó õ õ õ õ õ

ïôíë

ðôíî

ïêôî

êóé

ïôëì

ë

ïð

õõóõóõõõ

ïôíð

ðôîè

îðôè

ïðóïí

ïôèì

í

ç

õõõõõõõõ

ïôïð

ðôíç

ïëôç

êóé

ïôíï

è

ç

óóóõóõõõ

ïôè

ðôíì

îïôì

èóç

ïôèì

é

è

õõóõõõõõ

éë


ó ó ó

ó ó ó ‘ çîôê — ‹

çíôê çíôê çíôð

çîôê çîôí

Ž

éê

ó

çîôê

çïôí

çíôð

ó ó ó ó


ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


IÍÍÎÂÀÖIÉÍI ÑÎÐÒÈ ßÁËÓÍI  ÓÊÐÀIÍI ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

éè

ó ó ó

ó


ó ó ó

ó ó ó

ó ó óïìûò ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

r

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

r

éç


ó ó ó

ó ó ó ó r

ó

ó ó ó

ó ó

r

ó ó ó

ó ó ó

• •—

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

r r

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

r

ó r

èð


ó ó ó

õíèðëðíéîïéîç r

ó ó

ó

©©©ò«¦¸¹±®±¼®±¦-¿¼²·µò«¦ò«¿

ó ó ó

ó

»³¿·´æ ¸°«à-©·ò²»¬ò«¿

ó ó

€“‘“€€‹ ‰ ˆ‡†æ õíè øðëð÷ íéîóêïóíí õíè øðëð÷ íéîóëëóéì õíè øðëð÷ íéîóèëóëð

èï


Š Š

ÂÅÑÅÍÍßß ÇÀÙÈÒÀ ÏËÎÄÎÂÛÕ ÄÅÐÅÂÜÅÂ

èî


ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó sô ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

s÷ô ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

sò ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó èí


ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

óíë

ó ó ó ó

óëë

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

“ ó ó

ó

ó ó

èì

ó ó ó


ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

èë


ò‹ò ò‹ò

ÄIß ÂÅÐÒIÌÅÊÓ

Š

ÍÀ ÇÂÈ×ÀÉÍÎÃÎ ÏÀÂÓÒÈÍÍÎÃÎ ÊËIÙÀ ó

ó

ó

ó ó óîð

ó ó óïì ó ó

ó ó

îó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

óèëû ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó óêëû÷ò èê

ó ó ó ó

ó


รณ รณ รณ รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ รณ รฎรณ รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ รณ

รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ

รจรฉ


Š

Š

ÑÎÐÒÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ

ÄËß ËÅÑÎÑÒÅÏÈ È ÏÎËÅÑÜß ô

ìëóìép

ô

íðððp ô

ïèïóîðè Š

èè

ø

ïðp ÷

ò ò


ˆ

ïëóîë

÷ ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó óîëp sò

ó ó øó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó óêðð œô

ó ó ó óîëp s÷ò ó ó ó

øîê

Š ÷

íëðó ó

ó

ó ó

ó óçðð œ÷ô

ó

ó

óîïp sò

óîîp sò

ó ó ó

ó

ïððó ïïð

îîððóîìðð

ïïðóïîð

îëððóîêðð

ïîðó ïíð

îéððóîèðð

ó ó ó ó

èç


ó óïððð œô ó ó

íó óîìp s÷ò ó óéðð œô ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

óîëp s÷ò ó ó

ó

ó

ó óéðð œô ó ó ó ó ó

ó ó çð

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó óèðð œ÷ô

ó

ó

ìððó

ó

ó ó

ó


ó

ó ó

ó ó ó

ó ó óïïðð œ ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó óïì

óîíp sò

ó ó ó

ó

÷

ó ó óèðð œ÷ô

ó

ó ó ó ó ó

óîíp sò ó ó ó ó

ó

ó óïîðð ó ó ó óîîp s÷ò

óîïp sò ó ó óëðð œô

•óîððò

ó

ó óíëð œ÷ô ó

ó

ó ó ó ó ó ó

çï


Š

“ —

ÊÈÇÈË ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ –

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÂÈÒÀÌÈÍΠó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

Š ó

ó ó çî


• òƒ ò

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

çí


ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

á

á

çì


á

ÿ

ó á ó

á Š

ó ó ó

ò æ ðíðèíô ô ëì ô ÐÎÑóÑÚàËÕÎòÒÛÌ ò

ô èò æ çë


ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


"Овощи и фрукты", май 2013  

"Овощи и фрукты", май 2013