Page 1

ÎÒ «ÑÈÍÃÅÍÒÛ» ÒÎÌÀÒ –

ÑÀËÀÒÀ ÌÍÎÃÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

ÕÎÐÎØÈÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÎÃÎ ÊÓÑÒÀ

ÇÀÙÈÒÀ ÑÀÄÀ ËÅÒÎÌ

ÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÎÃÓÐÖÀ

ÍÀ ÃÐßÄÊÓ È Ê ÂÀØÅÌÓ ÑÒÎËÓ


¡œ¡€¡

Ÿ•

œ¡€¡

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡ ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


¡

fœe

f

ˆ cŽ’b

df

““‘“• “ƒ€s ž “ƒ€s

‘“ƒ€s •…

‘“ƒ€s a…


¡

fœe

f

•† _ d

f•’^

_ d’df••

•…

œm•Ž

`

†‘

fœf

•• …ˆ

‰†

…•


cŽ’b

ÎÒ «ÑÈÍÃÅÍÒÛ» ÒÎÌÀÒ —

ÕÎÐÎØÈÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

f

f^

™ ™ ™

— ™ ˆ


cŽ’b

‹fz

f

] ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

šm‹ efŽ “cŽ [

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

j


cŽ’b

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

`

c

ó ó ó ó

ó ó ó

a†

ó ó


cŽ’b

ó

ó ó ô

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó aa


cŽ’b ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

d’Ž

e b

ó î

ó

ó î

ó

ò

ó ó

ó ó

ó

f^¡Ž—’’

ó Z

Z Z

ó ó ó

ó ó ó Z

ó

Z Z

ó ó ó ó

_

a•

ó ó


cŽ’b

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ «ÝÊÑÏÎÖÅÍÒÐ ÓÊÐÀÈÍÛ» 22-25 ÌÀß 2013 ÃÎÄÀ ÏÐÎÕÎÄÈËÀ XXV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß

ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÀÃÐΖ2013» ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó


cŽ’b

•™ ô

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

a•


cŽ’b

ÈÒÎÃÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«ßÃÎÄÛ ÓÊÐÀÈÍÛ-2013» ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

a…

ó ó


cŽ’b

ó ó

†~

ó ó ó

ó

ó ó

‰}

ó ó ó ó }

ó

ó

ó ó ó ó

a„


cŽ’b Ž_c—

Rfœf•v’’

}–•

ó ó •

ó f

ó

ó ó

_

œ

y

f b

ó ó


cŽ’b

ó ó ó

Ž_c—

Rfœf•v’’

–x y

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

aj


df

ÑÀËÀÒÀ ÌÍÎÃÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ?!

•†


df

ó ó –•”’•Ž– •”Œ

ó

‹ŒŠŽ‰

Ž‰••’’•

ˆ™ ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó •a


df ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ••


df

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

f

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

•‰


df

«ÄÓÌÀÉÒÅ ÑÀÌÈ, ÐÅØÀÉÒÅ ÑÀÌÈ — ÈÌÅÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÈÌÅÒÜ…» ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó


df ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

† ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ðììóîíçóîéóíðå ðììóííîóíëóçë

• •

`

W

„•…

a†••

••…

j••

••a

„•ˆ

a†•‰

•••

䥥a

ˆ•†

a†••

•••

•„••

…•‰

j•†

••„

j•†

••…

j•†

a•…

•a•…

••


df

ÁÎÁ ÎÂÎÙÍÎÉ ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó


df

ó ó ó ó ó ó ï

î

ê

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

•„


df ó

ó ó ó ó ó ó

f ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

c f•’f ó

ó

•ˆ

ó ó ó


df

ó ó ó

_

f•’bz’ ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

fœf f•’f ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

•j


df

ÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÎÃÓÐÖÀ ÍÀ ÃÐßÄÊÓ È Ê ÂÀØÅÌÓ ÑÒÎËÓ ‰†


df ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó •™™•÷ò

ó ó

ó

ó

‰a


df

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

î

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ø•šs •™™•÷ô

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó t

ó ó

ó

ó ó ó

‰•


df ó ó

ó ó ó

œò ó ïîóïë

œ

ó ó ó

èðóèëûò ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ‰‰


df

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

çð

ó

ó ó

ó

ó

Ðêð Õêðò

ó

ó ó ó

ó ó ó ó œô

œ ó ó ó

î

ó ó

ó ó


_ d

f•’^

ÔÈÒÎÔÒÎÐÎÇ — ÑÀÌÀß ÎÏÀÑÍÀß ÁÎËÅÇÍÜ ÊÀÐÒÎÔÅËß c

_

‘ ™ €ƒ‡

f

b ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó


_ d

f•’^ ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

_—’Ž’f f•’f

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

‰…

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó


_ d

f•’^

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ïðóïë

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

_ _

f

fš[ b

ó ó

œò ó ó

ó

ó ó ó

ó

‰„


_ d

f•’^ ó ó

ó

ó ó

ó

_

ef•’f Rfšb

f•’^

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

‰ˆ


_ d

ó

í

f•’^

ó

î

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

—œf _

[ f

b

ó

‰j


_ d

f•’^

ÇÀÙÈÒÀ ÑÀÄÀ ÏÎÑËÅ ÖÂÅÒÅÍÈß È Â ÍÀ×ÀËÅ ËÅÒÀ


_ d

f•’^ t

™ ‹ ™ ™ ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

—œf

f

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

šfd’

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó


_ d

f•’^ ó

ó ó

ó ó ó ó

e

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

š’š[d ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

—’\•L ó ó


_ d

f•’^

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

c ó ó

v

ó

ó

š

\

ó ó

ó ó ó ó ó øͬ·½¬±½»°¸¿´¿ ¾«¾¿´«- Úò÷ò ó ó

ó ó

ó


_ d

f•’^ f_•’ ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

Sœmd’

³§½»- ¸·»³¿´·- Ø·¹¹·²-÷ò

\

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

¡ e ó ó

ó ó


_ d

f•’^ ó

ó ó ó

f zf ó ó

_ ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

_

c b` [

c ó ó

ó ó ó

ó ó ó

bŽ’^

ó

ó ó

ó ó


_ d

f•’^

• ‰y}yv

\

R

R

f

R R

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

f•’ ‹’¡šf bv’’ —’\•L zmS’ ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó


_ d

f•’^

d e

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó • ‰

Ž– v

Ž–

˜y}•tŽ _

v


_ d

f•’^

ó ó

Ϙ

ó ó

ó œò

ó

ó

ó ó ó

ó

ó


¡œ¡€¡ ›

ó

Ÿ š Ÿ

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

Ÿ ó ó

ó ó ó

‘ò “ ðíêèðô


_ d’df••c^ `œm•Ž

ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÎÃÓÐÅÖ

Ñ ÂÅÍÃÅÐÑÊÈÌ ÏÐÈÂÊÓÑÎÌ ó

ó ó ó ó ó ó

¡f

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó


_ d’df••c^ `œm•Ž

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

œf_mš[ ó ó

ó ó

ó

ó ô

ó ó ó ó ó ó ó ó

[\f]

ó

ó ó ó ó

ó

•a


_ d’df••c^ `œm•Ž

ÑËÈØÊÎÌ ÌÍÎÃÎ ÒÅÏËÀ. Î ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÏÅÐÅÃÐÅÂÀÌÈ Â ÏËÅÍÎ×ÍÛÕ ÒÅÏËÈÖÀÕ

ó

— ‹

ó

ˆ™ ™ ó ó

ó ó

—f•Ž’šbv’b

ó ó ó ó ó

ó

ó


_ d’df••c^ `œm•Ž

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

_

f•b™d b f ó ó

_

f

f

c\’

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

î

ò ó

•‰


_ d’df••c^ `œm•Ž

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

íóì

ó

ó ó


ÇÅËÅÍÛÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Â ÏÈÒÎÌÍÈÊÅ ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó


y

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

•„


รณ

รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ รณ

รณ รณ

รณ

โ€ขห†

รณ รณ รณ รณ


ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó •j


ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

…†


`

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÎËÎÄÎÃÎ ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÎÃÎ ÊÓÑÒÀ ÍÀ ÄÂÓÕÏËÎÑÊÎÑÒÍÎÉ ØÏÀËÅÐÅ ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó


` ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

—f ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

…‰


`

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó


`

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

…•


`

ó

ó ó ó ó

—f ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

……

ó


fœf — ^vf f Ž

^

[

ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ ÀÁÐÈÊÎÑ ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

¡cœ[f f`

` ó

ó ó …ˆ

ó

ó


fœf `

c ó ó ó

c

ó ó

H… H• Ha

ó ó Hj

fzf•Žc

ó

ó fzf•Žc

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

…j


fœf

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

R

ó

f fœ’š’_

ó ó

b í

ó ó ó

ó ó

f f ó ó

ó

ó

ó ó

„†

f

ó


fœf ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

’_zf•f•’b f

f c

ó

f c

ó ó ó

ó

ó

„a


fœf ó

ó

ó ï

î

Š éóçûò ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

„•

•s ó ó ó


fœf ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

f•’f ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó „‰


Ÿ•

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡ ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå

"Овощи и фрукты", июнь 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you