Page 1

ÂÐÅÌß ÄÅËÀÒÜ ÂÛÁÎÐ! ÌÀËÈÍÀ Â ÒÅÏËÈÖÅ ÊÀÏÓÑÒÀ Â ÊÀÑÑÅÒÀÕ

ÐÀÇÁÈÂÊÀ

ÏËÎÄÎÂÎ-ßÃÎÄÍÎÃÎ ÑÀÄÀ

ÁÐÎÊÊÎËÈ — ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÎÂÎÙ


“ “

š

òšò

ó ó

™–ž

š ïëð

òšò

ò

ó ó

¡œ¡€¡

ó ó

ž ïðð

‘œ

òšò

ëðð ÍÝ

Ÿ•

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡

ù•€ Ÿ

š •

ó

ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå

ó


ó

ø©©©ò¦»³²»©-ò½±³ò«¿÷

óÓÊÐÀÈÍÀ: ÒÎÐÃÎÂËÞ ÎÂÎÙÀÌÈ È ÔÐÓÊÒÀÌÈ ÏÀÐÀËÈÇÎÂÀËÈ ÌÎÐÎÇÛ ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ÊÈÒÀÉ ÄÎÃÎÂÀÐÈÂÀÅÒÑß Î ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÈ ÎÂÎÙÅÉ ÍÀ ÇÅÌËßÕ ÐÎÑÑÈÈ


ÂÎ ÂÐÅÌß ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ ÓÊÐÀÈÍÖÛ ÂÛÁÐÀÑÛÂÀÞÒ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÍÀ 470 ÌËÍ ÃÐÍ

ÓÊÐÀÈÍÀ ÂÛÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ Â ÅÂÐÎÏÅ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÌÎÐÊÎÂÈ È ÂÒÎÐÎÅ — ËÓÊÀ ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó œ

ˆ

¡ Ÿ —Ÿ…Ÿ Ÿ„ ó

ó øðìì÷ ëçí ïè ìðò


ÓÊÐÀÈÍÀ ÑÍßËÀ ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ÈÌÏÎÐÒ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÈÇ ÒÓÐÖÈÈ

ÍÈÊÎËÀÅÂÑÊÈÅ ÎÂÎÙÈ ÌÎÃÓÒ ÏÎßÂÈÒÜÑß ÍÀ ÏÐÈËÀÂÊÀÕ ÌÎÑÊÂÛ È ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ ó ó ó

ó

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÃËÓÁÎÊÎÉ ÇÀÌÎÐÎÇÊÈ ÀÊÒÈÂÍÎ ÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑß


ÊÀÁÀ×ÎÊ — ìíîãîïëîäíûé

è ñêîðîñïåëûé

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó


ó ó ó ó

ó

ó

ó


ó ó ó

ó ó

ó

ó ó


ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó


®

ËÓÍÀ ïîçáàâèòü âiä çàéâèõ òóðáîò —

ÁÓÄÓÒÜ Â ÁÅÇÏÅÖI I ÑÀÄ, I ÃÎÐÎÄ

ó ó

®

ó ó

ó ó ®

®

ó

ó ®

®

ó

ó

Š

®

®

ó ó

ó

ó ó ó ®

ó


ÁÐÎÊÊÎËÈ —

óíèâåðñàëüíûé îâîù ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó


ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó


ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó


ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó


ÐÀÇÁÈÂÊÀ

ÏËÎÄÎÂÎ-ßÃÎÄÍÎÃÎ ÑÀÄÀ ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó


ó ó ó

ó ó ó

‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ó ó ó

ó


ÊÀÏÓÑÒÀ Â ÊÀÑÑÅÒÀÕ — ÐÀÑÑÀÄÀ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß! ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó


ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó


ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó


ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó


Êàëåíäàðíûå ñðîêè âûðàùèâàíèÿ

ÐÀÑÑÀÄÛ ÎÂÎÙÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ

ó ó

ó ó

ó ó ó


รณ

รณ

รณ รณ รณ


ÑÏÐßÌÓÉ ÍÎÂIÒÍÞ ÑÈËÓ — ÇÄÎËÀÉ ËÓÑÊÎÊÐÈËÈÕ!

ÁÅËÒ 480 SC — ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÏÐÅÏÀÐÀÒ ÂIÄ ÁÀÉ Ð ÊÐÎÏÑÀÉ ÍÑ ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó


ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó


ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÒÎÌÀÒÎÂ â 2011 ãîäó: ìîé îïûò

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó


ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó


ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó • ó ó

ó

ó ó

ïðóïë ïôë

ó ó

ó ó ó

ó ó ó Þ´»ª» Ðîð

ó ó


ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó


ÌÀËÈÍÀ Â ÒÅÏËÈÖÅ:

ýêçîòèêà èëè ðåàëüíîñòü? ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó


ó

ó ó ó

ó ó îóí

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó


ÏËÎÄÛ È ßÃÎÄÛ —

íà ñòðàæå âàøåãî çäîðîâüÿ ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó


ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó


ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÏÐÈ ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÈ ÎÂÎÙÅÉ ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó î

ò


ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

î

ô

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó


ØÌÅËÈ — çàëîã âûñîêîãî óðîæàÿ ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó


ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ï÷ î÷ í÷ ì÷ ó ó ó

ó

ó

õíèðëðíïïéìèî õíèðëðíïïðïíé õíèðçèíîèéìïè


ÑËÈÂÀ — ÂÑÅÌ ÍÀ ÄÈÂÎ


ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó


ó

Š ó ó


ÂÐÅÌß ÄÅËÀÒÜ ÂÛÁÎÐ! ÊÀÏÓÑÒÀ ÖÂÅÒÍÀß


ÊÀÏÓÑÒÀ ÁÅËÎÊÎ×ÀÍÍÀß


ÊÀÏÓÑÒÀ ÏÅÊÈÍÑÊÀß


ÊÀÏÓÑÒÀ ÊÐÀÑÍÎÊÎ×ÀÍÍÀß


ËÓÊ ÐÅÏ×ÀÒÛÉ


ÒÎÌÀÒÛ


ÎÃÓÐÅÖ


ÏÅÐÅÖ ÑËÀÄÊÈÉ


ÑÀËÀÒ


ÐÅÄÈÑ


ÁÀÊËÀÆÀÍ


Ÿ

Ÿ

Ÿ Úï

Ÿ•

Ÿ

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡

ù•€ Ÿ

š •

ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå

›ïî Úï


ÌÎÐÊÎÂÜ


ÑÂÅÊËÀ ÑÒÎËÎÂÀß

ÊÓÊÓÐÓÇÀ ÑÀÕÀÐÍÀß


ÄÛÍß ÀÐÁÓÇ


ÃÎÐÎÕ ÎÂÎÙÍÎÉ

ÔÀÑÎËÜ ÎÂÎÙÍÀß


ÏÈÖÖÀ-ÎÃÎÐÎÄ: âñå ïîä ðóêîé!

|s•–œ•• €…{

z ó


’•“ ó ó

ó ó

…•†œ’œ“ ó ó ó ó ó


ÑÓÌÊÀ Ñ ÊÀÐÒÎÔÅËÅÌ

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó


ÂÅÙÅÉ, 8ÊÎÒÎÐÛÅ ÑËÅÄÓÅÒ ÏÎÌÍÈÒÜ Î ÏÎÃÐÅÁÅ


ÍÎÂÈÍÊÀ ÍÀ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÌ ÐÛÍÊÅ

ØÈÐÎÊÈÅ ÏÎËÎÒÍÀ ÀÃÐÎÒÅÊÑ ÏÐÎÌ ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó î

ó ó

ó

®


ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

©©©ò¿¹®±¬»µ-ò«¿

ó

ó


37924547 321767

37924547 321767


"Овощи и фрукты", февраль 2012  
"Овощи и фрукты", февраль 2012  

"Овощи и фрукты", февраль 2012

Advertisement