Page 1

ÂÅÐØÊÈ È ÊÎÐÅØÊÈ

ÏÅÒÐÓØÊÓ È ÑÅËÜÄÅÐÅÉ ÂÛÐÀÙÈÂÀÒÜ ÓÌÅÉ

ÔÐÈÃÎ-ÐÀÑÑÀÄÀ —

ÓÐÎÆÀÉ ÊÎÃÄÀ ÍÀÄÎ ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÅ

ÂÅØÅÍÊÈ

ÍÀ ÏÐÈÓÑÀÄÅÁÍÎÌ Ó×ÀÑÒÊÅ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß Ê ÏÎÑÀÄÊÅ

ÇÀÙÈÒÀ ÏËÎÄÎÂÛÕ È ßÃÎÄÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ ÄÎ ÖÂÅÒÅÍÈß


ÑÀÌÀß ÁÎËÜØÀß ËÓÊÎÂÈÖÀ Â ÌÈÐÅ

ÓÙÅÐÁ ÎÒ ÇÀÌÎÐÎÇÊÎÂ ÄËß ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÔÐÓÊÒÎÂ ÁÛË ÍÅÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ — ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÀÃÐÀÐÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ È ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß ÀÐÊ ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ©©©ò»ª»®§¼¿§¸»¿´¬¸ò½±³

ÊÎÌÏÀÍÈß ÈÇ ÑÀÓÄÎÂÑÊÎÉ ÀÐÀÂÈÈ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÒ ÀÊÒÈÂÛ ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÏÎ ÎÁÚÅÌÀÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß ÊÀÐÒÎÔÅËß Â ÓÊÐÀÈÍÅ


ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÝÊÑÏÎÖÅÍÒÐ ÓÊÐÀÈÍÛ» ÏÐÎÂÅË 13-Þ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÓÞ ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ßÐÌÀÐÊÓ

«ÓÊÐÀÈÍÀ ÀÃÐÀÐÍÀß-2013»

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

š ó

u¡ ó ó ó ó


ÈÒÎÃÈ III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ßÐÌÀÐÊÈ

«ÒÅÏËÈ×ÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂλ È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ßÐÌÀÐÊÈ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀ «ÊËÓÁ ÑÀÄÎÂÎÄλ ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó


ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó


ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


ÇÅÍÎÍ F1 –

ÍÅÏÅÐÅÂÅÐØÅÍÈÉ ÄËß ÇÁÅÐIÃÀÍÍß ïðð • ó ó •

ó ó

ó ó


ÒÐÈ ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ ÓÑÏÅÕÀ ÍÀ ÁÀÕ×Å — ®

ÒÅÏËÎ, ÑÂÅÒ È ROST — ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒ


ó ó ó

ó ó ó

ó ó

íðûò

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó


ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó


ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó


ÐÀÑÑÀÄÀ ÄËß ×ÀÉÍÈÊΠó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó í

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

í


í

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

í

ó ó ó ó ó ó ó ó í

î

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó


ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

î

ó ó ó


ó î

ó ó ó

ó

ó ó

ó î

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó


ó ó

ó ó

ó ï÷ò ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

îéðóíêð ó ó

ó

ïîðð

ó ó


íîIíîIìð

Š

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó


ó ó î

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó í

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó


ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó


ÂÅÐØÊÈ È ÊÎÐÅØÊÈ


ô šîô

ï


ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ‘î

ë

î

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó


ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó


ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó


ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó î

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó


ÑÈÃÍÓÌ — ®

ÇÍÀÊÎÂÛÉ ÔÓÍÃÈÖÈÄ


ô ß¹½»´»²½»rô

ß¹½»´»²½»r

ò

š™

øß´¬»®²¿®·¿ °±®®·÷ô

ò


ó ó ó ó ó

ó ó

š™ô

ƒ›ô š™ô


ýôôåêòèâåí ïðîòèâ êëåùåé

ó ó ó

ó óìð

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó


ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó


Ìîæíî ëè ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÅÑÒÈÖÈÄÎÂ?


ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó


ó

ó

ó

ó ó

ó ïððóîðð ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

š ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó


ÄÎÑÂIÄ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß

ÃÅÐÁIÖÈÄÓ ËÞÌÀÊÑ ÍÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÀÕ


ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

Š

ó

ó ó ó

ó

ó

ó


ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó


ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÑÀÄ


ó øÐ-§´´·¼¿»÷

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

°®«²· Ù»±ºº®ò÷ô

øÓ§¦«ó

øÜ·¿-°·¼·±¬«°»®²·½·±-«- ݱ³-¬ò÷ øﮬ¸»²±´»½¿²·«³ ½±®²· Þ±«½¸»ò÷ò ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó


ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ø觲ó ó ó

Ù»®³ò÷ ó

ó ó ó ²±³«- °±³±®«³ Ôò÷

øß²¬¸±ó ó

½¸·¬»- ¿«®¿¬«- ͽ±°ò÷ò

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó


ó ó ó ó ó

ó ó


ÇÀÙÈÒÀ ÏËÎÄÎÂÛÕ È ßÃÎÄÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ ÄÎ ÖÂÅÒÅÍÈß


ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ø“

Š

ó

ó


ó

ó ó

ó

ó ó ó


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó


ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß Ê ÏÎÑÀÄÊÅ


ó

ó ó ó ó

ó ó

øéóè

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ïîóïë ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó


ó ó

ó

ó ó

ó ó ó õêóè ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

š ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó


ïíôìóïìôðûò


‘Ž••

ïéôðûò


ÑÅËÅÑÒ ÒÎÏ 312,5 Ò.Ê.Ñ. —

ÑÂΪ×ÀÑÍÈÉ ÇÀÕÈÑÒ ÂIÄ ØÊIÄÍÈÊI ÒÀ ÕÂÎÐÎÁ! ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó Š ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó


ÓÊÐÛÂÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÄËß ÒÅÏËÈÖ


ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

î

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

î

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó


ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ËÊ÷ô

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó


ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó


ÔÐÈÃÎ-ÐÀÑÑÀÄÀ — ÓÐÎÆÀÉ ÊÎÃÄÀ ÍÀÄÎ


ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó


ó

ó ó ó ó ó

ó š

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó


ó Š ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó


ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó


ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ïëð

ÉÞ ¸»¿ª§

ÉÞ ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó


ÂÅÑÅÍÍßß ÏÅÐÅÏÐÈÂÈÂÊÀ ÏËÎÄÎÂÛÕ ÄÅÐÅÂÜÅÂ


ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó


ó ó ó ó ó

ó ó

ó Š ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó


ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó


ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÂÅØÅÍÊÈ íà ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå


ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó


ó ó

ó

ó

ó ó ž

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

îðóîëž

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó


ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó


Ðàçìíîæàåì çåìëÿíèêó

ÑÅÌÅÍÀÌÈ


ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

Š ó

ó ó ó ó


ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó


ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß


"Овощи и фрукты", апрель 2013  

"Овощи и фрукты", апрель 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you