Page 1

Normativa de

uso de medios

Os equipos son uns instrumentos de 6- Ante calquera incidente no aparello o alumno/a avisará ao traballo escolar aos que se ten acceso polo profesor responsable nese intre. Se é unha avaría seguiranse feito de participar no proxecto ABALAR da as instrucións do profesor (compartir portátilC). Éste será o Consellería de Educación da Xunta de encargado de anotalo no rexistro correspondente para que Galicia e tamén pola aceptación das normas poda ser solucionado. aquí establecidas. 7- A hora de devolver o portátil o seu sitio seguiranse as O alumnado ao que vai dirixido deberá cumprir e respectar en instrucións do profesor e sempre cumprindo as normas aquí todo momento esta normativa sabendo que o incumprimento citadas. das normas suporá, dependendo da falta cometida, a 8- Ningún portátil poderá saír da aula sen permiso do profesor. aplicación das medidas correctoras comentadas de seguido e 9- As conexión do portátiles ao cargador faranse baixo as incorporadas no R.R.I do Centro co visto bo do Consello indicacións do profesor e este será o encargado de revisalas. Escolar. 1 0- Os armarios estarán sempre pechados cando non se De non aceptar as normas aquí establecidas perderase o utilicen. A responsabilidade de que os armarios queden dereito do uso do aparello. pechados será do profesor usuario. Será necesario cubrir o NORMAS PARA USAR OS MINIPORTÁTILES rexistro de uso dos ordenadores para evitar problemas ou 1 - Para poder usar o portátil o pupitre deberá estar en facilitar a resolución deles. As chaves gardaranse no sitio condicións (libre doutros aparellos que dificulten o seu manexo destinado a tal fin e o profesor será o responsable de collelas ou posibles caídasC). e volvelas ao seu sitio, en ningún caso se fará responsable a 2- Cada alumno/a recollerá o portátil do carriño e sempre un alumno desta tarefa. baixo as indicacións do profesor ( en orde, sen empuxarC). TIPIFICACIÓN DAS FALTAS Cada portátil está asignado a un alumno levando unha GRAVES pegatina cun número adxudicado ao alumno. Faltas con intencionalidade 3- Ninguén poderá empezar a usalo sen previo aviso e Danos no aparello. indicacións do profesor. Introdución de programas externos. 4- Cada alumno/a será responsable do correcto mantemento Modificación de programas. das carpetas, arquivosC Finxir ser outra persoa, revelar información persoal ou 5- Queda totalmente prohibido a instalación de calquera calquera uso con propósitos ilegais. programa, aplicación ou calquera ferramenta tecnolóxica sen Sacar un portátil da aula. consultar o profesor da materia correspondente. Coller as chaves dos armarios.

Abalar MENOS GRAVES Uso indebido e repetitivo do aparello (estar a xogar cando non é momento, estar en páxinas indebidasC) Uso dun portátil non asignado ao alumno sen permiso. LEVES Non seguir as indicacións do profesor. Trato indebido do portátil (golpesC) MEDIDAS CORRECTORAS As medidas correctoras contemplaranse segundo a gravidade de cada caso e irán dende a retirada temporal do portátil a reposición do aparello (nas mesmas condicións) dependendo sempre da gravidade , da intencionalidade e dos danos causados no portátil. Coa excepción das faltas graves que serán comentadas no claustro de profesores, o profesor/a será o que decida en cada caso a gravidade do feito e as medidas correctoras a aplicar. MODELO DE RESPONSABILIDADE EuCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCC.pai,nai, titor do alumno/aCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. Despois de lidas as normas, a tipificación das faltas e as medidas correctoras sobre o uso do portátil no Colexio María Auxiliadora acollido o proxecto ABALAR da Consellería de Educación da Xunta de Galicia acéptoas e fágome responsable do seu cumprimento. En Lugo a CCC. de CCCCC..de 20C Sinatura:


Pizarra dixital

Non utilizar obxectos ou instrumentos puntiagudos/afiados coma os bolígrafos, lapis ou os rotuladores de punta fina. Evitar que os borradores ou materiais de limpeza abrasivos entre en contacto coa EDI. Os alumnos/as non deben usar o EDI sen permiso

Portátil do profesor

Para instalar programas teredes que avisar, xa que os portátiles estarán conxelados.

Uso xeral

Para aforrar tempo deberemos anotarnos con antelación para usar os portátiles dos alumnos e o proxector, así se un profesor o utiliza e o seguinte está anotado non gardará os miniportátiles nin apagará a EDI. Carriño de carga É moi importante que o carriño de carga A primeira hora o profesor d quede pechado dunha sesión a outra e sobre eberá desenchufar o todo as últimas sesións tanto da mañá como carriño de carga. da tarde. O último profesor que teña clase, sexa a mañá É necesario deixar as chaves no seu sitio, no ou a tarde dos luns, deberá enchufar o carriño caso de que o profesor seguinte as vaia a de carga . utilizar xa llas podemos dar a el. Pasos a seguir: Os mandos do proxector quedarán no caixón 1 ºEnchufar a corrente. da mesa do profesor. 2º Abrir o caixón e premer o botón verde comprobando que a luz verde que está Incidencias e uso dos portátiles encima do carriño se acende. Se tedes algunha incidencia deberedes 3º Presionar o botón vermello para desactivar anotala no rexistro elaborado con esa a luz verde e pechar o caixón. finalidade. 4º Se todo está ben premer o botón verde do enchufe comprobando que unha luz vermella se acende. Antes de desprazar o armario de carga dos miniportátiles comprobar que está desconectado da rede eléctrica, que a porta de carga frontal está bloqueada e que os freos están en posición de desbloqueo.

NORMATIVA DE USO DE MEDIOS ABALAR.

Colexio María Auxiliadora. Lugo

Normativa Abalar  

Normativa Abalar