Page 1

blt"

Cernentiris

de Bercebna

cementlri

és clutat

De

c,enffi

13 de

emb eSó

@

a I'artiah 5.1 de la Lbi OrEirnica l5/1ggg,

desmbrc, de Froteccó de hdcs,

1. Que }m s\ñffi

ffi6

perawneb

&

s'Srlfgrma:

sran inffirpr€de€ al fu.er

denominat

f¡@¡a', F&gffid a f¡a Agwxa @ de ftaúewxín de edo6 arnb el nti*w ffi7'&ffi40 ila saran tra&dee anrb la finatitat de seguretat ñt3$anW* uh r'$#*xa e yfe*@-v$$Rrlc*a.

2. &$e 6l eMtnr#¡*ri de ltss s\r€s dadles cs CEMENTTRIS DE tsARCELO|{A, s.A. 3. @t

€ pd €Dwir

davErd

0ffi18 4.

e*e e€ru*s

e fukrm,

Gue el

&eb d emés, re#baeió,

o bó a coe@ffia,eF,

Eryne aw*

l'wpensb # ftrer es c€fffi,NTlRls

ubhat a ldrega esmwttada al punt arÉcrkrr.

A&gktr*,tr"

crncel.Jacfti i oposic¡ó

&l rrynssbb dcl ker. Blrq¡ffi-se *l caner Joan d'Ausfia 1so, la re#erer¡cla LOPD.

DE tsARcELo*tA, s.A.,

Joan d'Áustria, 130 / 08018 Barcetona - Tel. 9o2 079 799 - Fax. g34 841 991 - cbsa@cbsa.es - cbsa.es eementirisdaBarcelona,SAClF46430236T Reg¡stre.Mercantil.deBarcelona,volum39.05S,Fol¡ 59;Full 340.068

Cementiris_bcn  

davErd &l rrynssbb dcl ker. Blrq¡ffi-se *l caner Joan d'Ausfia 1so, 2. &$e 6l eMtnr#¡*ri de ltss s\r€s dadles cs CEMENTTRIS DE tsARC...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you