Page 1

q:=

ui'

Caixa Sabadell

CIAUSU t-R

lU

rOnmltVR

ZOltlR VIOeOVICUIOR

Art. 3, apartat B. lnstruccaó 112006, del 8 de novembre, de I'Agéncia Espanyola de proteccié de Dades, sobre el tractament de les dades personals amb finalitat de vigiláncia a través de sistemes de cámeres o videocámeres. FITXER PRIVAT D'acord amb el disposat a I'art. 5.1 LO 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades, s'informa:

1. eue les seves dades personals s'incorporaran

al

fitxer

denominat

'SEGURETAT' i/o seran tractades amb la finalitat de seguretat a través d'un sistema de videovigiláncia.

2.

Que el destinatari de les seves dades personals és: CAIXA SABADELL

3. Que pot exercir els seus drets d'accés,

rectificació, cancel'lació

i

oposició

davant del responsable delfitxer, ref. "Seguretat"

4. 'Que el responsable del tractament del fitxer és "CAIXA SABADELL" ubicat al C/ Grácia, 17,08201 Sabadell, Barcelona.

Caixa Sabadell  

D'acord amb el disposat a I'art. 5.1 LO 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Art. 3, apartat B. lnstruccaó 112006, del 8 de novembre...