Page 42

Córcoles es farà el alta estes festes de Nadal, pa poder tocar el bombo mas que estiga Jaime davàn.

Asi ademés de beatos també tenim dosflarets, que apenés tas ancantat ya tanfótut el platet.

El que vullga un orinal no sa de calfar el cap, ue Hu diga a Romualdo y enseguida lil vendrà.

Ya qui està a cuatre dies y qui no treballa un dia, si li parles de f ama diu que la fasa ta tia.

En la filà nia un home que te un Seat chicotet, per favor no lil toqueu que plora com un chiquet.

En el portal del Belem han posat al Córdobes, per vore si mata al bou que està allí en el pesebret.

En la filà nia un nano que li diuen Carbonell, te una cara de anchelet però no sam de fiar delí.

En la Comparsa els Gusmans han posat al Córdobes, allí tots parlen de bous y ningú de tots sap res.

En la filà nia un home que ascolta conversasións, sempre asperàn les caigudes pa clavar el fusonet.

Ya un gusma tan despistat que te un "serebro" que "vuela", per aixó lan designat pa que fasa la quiniela.

Paco Moya el posarem de Chesús en el Belem, perquè entre tots els gusmàns es el que es mes chicotet.

Cuan manava Don Severo Alcoy estava tranquil, ara que mana Don Paco pareis un cau de conills.

Cuan el an està de llet hasta els gáyatos en fan, Jaime Carbonell en cotos te un gayato en cada mà.

San Chusep es Requeté y Maria Margarita, al Chiquet lan fet Pelayo y a la burra Falangista.

Si vols que la loteria duga pleits y maldecaps, no mes tenim que chugar tots en el sobre tancat.

Pa ser un bon Primer Tro ya que tindré ma asquerra, el nostre calla y otorga y mos toca la guitarra.

En la filà del Sarguero nos chugà al sobre tancat, el auelo Romualdo està mol, agraviat..

Ya qui no deixa parlar y ell charra tot lo que vol, no mes aspera un "que pase" pa callar y beure prou.

GUSMANS - CAPITAN 2000  

GUSMANS - CAPITAN 2000

Advertisement