__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 32

SHARING WATER

Product / 2007 / MAEZM 330 x 160 x 160 (mm) Mixed media

Sometimes, sharing calls for giving up something voluntarily. However, we know that a true sharing is when the sharing leads to growth through practice of it. 'Saring Water' holds only as much water as necessary for itself, and stores surplus as energy. Ordinary flower pots flow surplus water out purposelessly, however 'Sharing water' feeds back even such surplus water to use them as energy for other living bodies. ŖᎠ᪥ Ӛ‍پ‏Ꭵ  áœ…áœ…ŕ˛˝áŽš ŕž•á¨¨áŽĽ ŕ¨?ᨕԕ۾ âŻ?ᔞᯕ ŕĄšĘ‘ŕ Ľ ⌽݅ É™ŕą?Óš  Ḽá?…⌽ ŖᎠ۾Ӛ‍پ‏Ꮌ☖⧕áœ…áœ…ŕ˛˝ŕˇ?á–’á°†áœ˝â”…ŰľáŽšá ™áŻĽáŽĽᏑŕ¸?ŰľጭŠᯊ݅ⲹ4IBSJOH 8BUFSᎥáœ…áœ…ŕ˛˝a⌼፾⌽อâ“?᎚ŕž?ᎼນɊŠᯪáŠ?᎚ᨹՊḥŕˇ?⇜Ṣ⌽݅ᏹ௚᎚ ⪾ᇼ༅ᨹíᕽ ᯪáŠ?ᇼ᎚ ŕž?Ꭵ  ŕźŠáą˘á¨§áŻ• ⎚ŕą?՚⊚ḥอ ⲹ4IBSJOH 8BUFSŰľ É™ ᯪáŠ?᳑₉ ࡙݅á”žŕťŚá¨ąĂ­ᨹՊḥಽᕽá™˝âŞšâ˜ ŕ˛ž⌽݅

Profile for MAEZM partners

MAEZM book  

MAEZM www.maezm.com design studio MAEZM 2012+2

MAEZM book  

MAEZM www.maezm.com design studio MAEZM 2012+2

Profile for maezm
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded