Page 24

VIVATAMTAM Dress & Boutique

Space / 2012 / MAEZM Client - Vivatamtam Location - Shinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Designed by MAEZM, ‘VIVATAMTAM’ is a dress shop located in Seoul, Korea. This space that sells high-quality luxury wedding dresses to upscale customers, holds together contrasting images of future-oriented and Oriental styles and is quite different from existing dress shops in Seoul that are decorated with European classical-style decor. For this unique interior design, MAEZM made geometric shapes along with crafted embroidery patterns dominate the space. The embroidery pattern on the ceiling and covering the entire front of the main door symbolizes the brand's logo and was also intended as an element that emphasizes the characteristics and delicacy of the future-oriented brand. ."&;.ᯕ ༾᯹ᯙ⌽ Ĺ–eⲹ7*7"5".5".ⲲᎥ ⌽ǎ᎚ ᕽᏙᨹ ᭼⊚⌽ ŕ¤˝ŕąŠáœ… ŕš…á°†áŻ•Ý… á”˘ŕśšâŠ–á¨ąĂ­ Ĺ ÉŞ á­‰ŕŚŠŕ¤˝ŕąŠáœ…ŕˇ?â?ąŕš…⌚۾ᯕĹ–eᎥ Ꭰ๞ŠṼ⣎᎚ᰆ᜞áŽ?ಽ⊚ᰆग़ᨕḼᕽᏙ᎚Ę‘áł•ŕ¤˝ŕąŠáœ…ŕš…á°†Ĺ?‍Ý?‏ŕ¸?  á ™ŕŻšá¸Ąâ¨†áą˘áŻ•ŕť•á•˝ŕ Ľ࠺᧲Ṣᯙá”˘á šŕĄ˝áŻ•á ™á¸Ąŕˇ?⧉̚wĹ ᯊ݅  ᯕŕˇ?᭼⧕ ."&;.Ꭵʑ⌚⌺Ṣ⊜┽᪥⧉̚ ŖኊṢᯙáŻąá™šŕž™á§˛áŻ•Ĺ–eᎼḥ႑⌚࠼ಞ⌚እ݅âƒ˝á°†Ĺ?ŕž™áŽš áąĽŕť•áŽĽ ß?Ĺ  ᯊ۾ áŻąá™šŕž™á§˛áŽĄ ቭ௽ऽ᎚ ಽŠŕˇ? á”˘á¸śâŚšŕť‘  á ™ŕŻšá¸Ąâ¨†áą˘áŻ™ ቭ௽ऽ᎚ ✚ᖒĹ? ⧉̚ á–?ᖙ⧉Ꮌ váł‘áœ˝â”…Űľ፾ᗭಽᕽ᎚࠼ग़ᨊ݅

MAEZM book  

MAEZM www.maezm.com design studio MAEZM 2012+2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you