Page 1

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๗

พบกับเรื่องราวดีดี..ที่นี่..เดือนละครั้ง หนังสือพิมพ์เพื่อชาวนครศรีธรรมราช

¹¤Ã´Í¹¾ÃÐ ¹¾.ºÑญ ­ ªÒ ¾§Éì¾Ò¹Ôª àÃ×èͧ´Õ´Õ·ÕèàÁ×ͧ¹¤Ã ¨ÓÅͧ ½Ñ觪ŨԵà ชวนคิด ชวนคุย สุธรรม ชยันต์เกียรติ ศิลปินถิ่นนคร รศ.วิมล ด�ำศรี àÅèÒàÃ×èͧàÁ×ͧà¡èÒ ¼È.©ÑµÃªÑ ÈØ¡ÃСҭญ¨น์ รักสุขภาพ นพ.อรรถกร วุฒิมานพ มุมมองรักษ์บ้านรักษ์เมือง สุเมธ รุจิวณิชย์กุล ท่องเที่ยวเมืองนคร ทาร์ซานบอย มองเมืองคอนผ่านเลนส์ นพ.รังสิต ทองสมัคร์

http://www.nakhonforum.com

ราคา ๒๐ บาท

˹éÒ ò ˹éÒ ó ˹éÒ ๔ ˹éÒ ñ๐

สามองค์กรท้องถิ่นจัดสัมมนา เชิญวิทยากร นักวิชาการในท้องถิ่นและระดับ ชาติ ๑๒๐ คน เร่ ง รวบรวมข้ อ มู ล โดดเด่ น เป็ น สากล มี ห ลั ก ฐานอ้ า งอิ ง รองรั บ ก่ อ นเสนอพระบรมธาตุ เ จดี ย ์ เ มื อ งนครต่ อ คณะกรรมการมรดกโลกของยู เ นสโก

˹éÒ ññ ˹éÒ ñ๒ ˹éÒ ñ๓ ˹éÒ ñ๖ ˹éÒ ñ๗

รายงาน

เชฟรอนสนั บ สนุ น งบฯ ๓ แสน จับมือส่วนราชการ ผู้น�ำท้องถิ่น ประชาชน และเยาวชนกว่า ๑,๖๐๐ คน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำเพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน ๓ อ�ำเภอ ของ จ.นครฯ >> อ่านต่อหน้า ๙

ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์

รศ.วิมล ด�ำศรี

เพื่ อ ประกาศขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลก วางแผนจั ด สั ม มนาช่ ว งวั น มาฆบู ช า ปี ๒๕๕๗ หวั ง ดึ ง นั ก วิ ช าการต่ า งชาติ แ ละ ทูตานุทูตมาเห็นด้วยตา ว่าพระบรมธาตุฯ เป็นมรดกโลกที่ยังมีชีวิต >> อ่านต่อหน้า ๘


หน้า ๒

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

-

ขอสวัสดีปีใหม่ผ่านนครดอนพระในรักบ้านเกิดเล่มนี้นะครับ

ปี

๒๕๕๗ เป็นปีที่มีความท้าทายอย่างสูงของสังคม ไทยและคนไทย ท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อันเนื่องมาจากการบริหารของรัฐบาลและการประท้วง ขับไล่รัฐบาลเสียงข้างมากของนายกรัฐมนตรี-นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ภายใต้การน�ำของนายสุเทพ เทือก สุบรรณ และมวลมหาประชาชนผู้สนับสนุน แม้นายกรัฐมนตรีจะประกาศยุบสภาคืนอ�ำนาจแก่ ประชาชน เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ และเปิดโอกาส ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่กลุ่มผู้คัดค้านในนาม ‘คณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ์ อั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ เป็นประมุข’ (กปปส.) ที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็น เลขาธิการ ประกาศว่าจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ถ้าหากรัฐบาลรักษาการไม่ลาออก กปปส. เสนอให้จัดการปฏิรูปการเมืองเสียก่อน เพราะระบบและวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง เดิ ม นั้ น เปิ ด โอกาสให้ คนโกงเข้าสู่สภา เมื่อปฏิรูปเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๒ เดือน จึงค่อยจัดให้มีการเลือกตั้ง แต่กลุ่มพลังอีกฝ่าย ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย ตั้ ง แต่ ก ารเสนอบุ ค คลภายนอกมาด� ำ รง ต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ และยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กปปส. ยั ง ไม่ มี ร ายละเอี ย ดเรื่ อ งการปฏิ รู ป นอกจากเลือกตั้งบุคคลจากสาขาอาชีพต่างๆ ๓๐๐ คน กับตัวแทนที่ กปปส.คัดเลือกโดยตรงอีก ๑๐๐ คน เพื่อ จัดตั้งสภาประชาชน ซึ่ง กปปส. กล่าวว่าองค์กรธุรกิจ และกองทัพให้การสนับสนุน กระนั้น ฝ่ายคัดค้านต่าง วิตกว่าบุคคล ๓๐๐ คน จากสาขาอาชีพต่างๆ น่าจะมา จากผู ้ มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้อง ‘มวลมหาประชาชน’ เท่าที่ปรากฏรายชื่อพบว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นและผู้ ใกล้ชิดกับอดีต ส.ส.ที่ลาออกมาต่อต้านรัฐบาล แล้วนับ ประสาอะไรกับอีก ๑๐๐ คนที่เลือกโดยตรง กฎหมาย และข้อบังคับที่สภาประชาชนร่างขึ้นมาจะไม่สร้างปัญหา ในระยะยาวอีกหรือ ปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ศ.นพ.ประเวศ วะสี เขียบบทความเผยแพร่พร้อมเสนอ ๘ แนวทางในการ ปฏิรูป เน้นย�้ำเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและการ สร้างพลังของพลเมือง มิใช่ปฏิรูปเพื่อสนองประโยชน์ ด้านการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จะเลือกตั้งก่อนหรือ เลื อ กตั้ ง หลั ง หลั ง จากนี้ เ ป็ น ต้ น ไปประชาชนไทยควร ตระหนักว่าบ้านเมืองไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

ปี

ที่ผ่านมาและปีนี้ที่เริ่มแล้ว เชื่อว่าทุกท่านล้วนอยาก ประสบสิ่งที่ดีและมีความสุขยิ่งๆ ขึ้น โดยพวกเราที่หอ จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ ได้เลือกสรรหลายสิ่งเสนอ ซึ่งในที่นี้ผมขอน�ำมาฝากสัก ๓ สิ่ง หนึ่ง “ชีวิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้” ธรรมพรรับปีใหม่ ของท่านอาจารย์พุทธทาสเมื่อปี ๒๕๒๖ หรือ ๓๐ กว่าปีก่อน ที่ท่านอาจารย์บอกว่าปีใหม่ทั้งที... “ขอให้ มั น มี อ ะไรใหม่ ไปในทางที่ดีสมกับปีใหม่ อย่าให้เหมือนปีเก่าหรือต�่ำกว่า เลวกว่าปีเก่า ...ขอให้มองเห็นชัดเจนว่า ชีวิตของคนเรา เป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ ...ชีวิตนี้จะต้องปรับปรุงกันตลอดเวลา ...มันก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นๆ แล้วก็จะเต็มถึงสุดสักวันหนึ่ง ...ขอให้เชื่อแน่ในขั้นต้นเสียก่อนว่า ชีวิตเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้”

พระธรรมที่เคยมีน้อย เติมให้มาก บางทีมีอธรรม คือธรรมะ ที่ผิดๆ อยู่มากก็ต้องไขออกไป” ท่ า นอาจารย์ บ อกว่ า “ธรรมะนั้ น ...ค� ำ แปลที่ ดี่ สุ ด ก็ คื อ สิ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ขั้ น ทุ ก ตอนแห่ ง วิวัฒนาการ เมื่อก่อนนี้เรามีความเป็นมนุษย์น้อย ไม่สมกับ ความหมายของค�ำว่ามนุษย์ ก็เติมธรรมะ-เครื่องท�ำให้เป็น มนุษย์ลงไปให้ความเป็นมนุษย์มันเพิ่มขึ้น” คือ “ตั้งแต่เด็ก จนเติบโต วัยรุ่น หนุ่มสาว พ่อบ้าน แม่เรือน คนแก่ คนเฒ่า คนชรา...ให้มันเต็ม ถูกต้อง ให้มันเต็มขึ้นทุกๆ ขั้นตอนของ วิวัฒนาการ ...ถ้ามันไม่ได้เติมให้มันเต็มก็เสียชาติเกิด หรือ เต็มด้วยของสกปรกคือไม่ใช่มนุษย์ มันก็เสียชาติเกิด” โดยท่านชี้แนวว่า “ให้เข้าใจอย่างถูกต้องในความเป็น มนุษย์...ให้มีความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสุด เป็นประโยชน์ ทั้งตนเองและเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื่น ...เป็นพุทธบริษัทสาวก ของพระพุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้รู้ของจริงที่ควร รู้ ผู้ตื่นจากหลับคือกิเลส ผู้เบิกบานด้วยความสุขที่แท้จริง ...ไม่ใช่ความสุขหลอกลวงแล้วก็ว่าเอาเองว่าเป็นสุข” พร้อม กับจบว่า “เรื่องมีเท่านี้ส�ำหรับปีใหม่ ให้ดีกว่าปีเก่า เราเป็น มนุษย์ต้องท�ำได้ ไอ้สัตว์เดรัจฉานถึงมันจะไม่ได้ท�ำให้มาก ดีกว่าปีเก่า อย่างน้อยมันก็ไม่เลวกว่าปีเก่าแหละ ...อย่าให้ น้อยหน้ากว่านั้นเลย ...อย่า ท� ำ ให้ พ ระพุ ท ธองค์ ผิ ด หวั ง อย่าท�ำเพื่อเราเอง ...ท�ำเพื่อ พระพุทธเจ้า แล้วจะเพื่อคน ทั้งโลกเลย”

หนังสือ ความสุขอยู่ที่นี่ มัว

แบบสกรีนเสื้อ ชีวิตของเราเหมือนกับตุ่มน�้ำ

ท่านอาจารย์อุปมาจนคุณน�้ำแข็ง ธรรมภาคีอาสาได้ ออกแบบเป็นเสื้อสวยที่ผมซื้อใส่ทันทีที่เห็น ว่า “ชีวิตของ เราเหมือนกับตุ่มน�้ำ สามารถจะเติมน�้ำใหม่ๆ ลงไปได้ ถ้า น�้ำเก่ามันสกปรกมันไม่ดี ก็เทออกเสียหรือไขออกเสีย แล้ว ก็เติมน�้ำใหม่ๆ ที่ดีลงไป ก็เป็นตุ่มน�้ำที่มีน�้ำดีๆ” พร้อมกับ ค�ำอธิบายตรงๆ ว่า “ชีวิตนี้ก็เหมือนกันถ้ามันได้ท�ำผิดพลาด ไปแล้วแต่หนหลังก็พยายามเอาออก แล้วก็เติมของใหม่ ของดีของถูกลงไป ถ้าไม่เอาออกมันก็เติมไม่ลง มันจะล้น เราจึงต้องท�ำให้เติมได้ ที่เรียกว่าเติมนี้ก็คือเติมพระธรรม

ไปหากันที่ไหน

สอง หนั ง สื อ “ความ สุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน” ธรรมบรรยาย ๔ เรื่องที่เกี่ยว เนื่ อ งกั น ว่ า ด้ ว ย “บุ ญ ” “การปฏิ บั ติ ธ รรม” “สมาธิ แบบพุทธ” และ “หัวใจแก่น แท้ ข องพระพุ ท ธศาสนา” ของท่ า นเจ้ า คุ ณ อาจารย์ พระพรหมคุ ณ าภรณ์ (ป.อ. ปยุ ต โต) ที่ มี ชื่ อ เชื้ อ ชวนให้ อ่ า น เต็ ม ไปด้ ว ยเนื้ อ หาที่ แจกแจงอย่ า งละเอี ย ดเพื่ อ การปรับทัศนะจนมีความเห็น ที่ตรง ถูกต้อง สามารถน�ำมา ปฏิบัติ มาใช้ด�ำเนินชีวิต ก่อเกิดประโยชน์และความสุขที่แท้ และตรงต่อพระธรรมค�ำสอนในพระพุทธศาสนา อาทิ ค�ำว่า “บุ ญ ” ที่ท ่านให้ความหมายว่าแปลว่า “ช�ำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด และ ท�ำให้เกิดภาวะน่าบูชา... ควรที่ จ ะท� ำ กั น ให้ ม ากเพราะการท� ำ บุ ญ เป็ น ความสุ ข ที่ มี ผลระยะยาว ไม่เหมือนอาหารที่รับประทานหรือสิ่งภายนอก ที่บ�ำรุงบ�ำเรอกาย พอผ่านไปแล้วก็หมด ก็หาย ความสุขก็ สิ้นไป บางทีพอนึกใหม่กลายเป็นทุกข์เพราะมันไม่มีเสียแล้ว มันขาดไป ต้องหาใหม่ แต่บุญเป็นสุข >> อ่านต่อหน้า ๙


ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สนามควรเคี้ ย วสะตอดานสั่ ง ตรงจาก คีรีวงสัก ๒ เม็ด จะสามารถหวดได้อย่าง ไม่เหนื่อย จบเกมค่อยมากล่าวค�ำขอโทษ และหอมแก้มให้ก�ำลังใจกัน จ�ำลอง ฝั่งชลจิตร รายงานวิจัยกล่าวว่า นอกจากพลัง งาน สะตอยังท�ำให้ร่างกายฟิต-สมบูรณ์ าวสะตอหรื อ พวกสะตอ เป็ น ค� ำ แถมยั ง กระตุ ้ น ให้ มี ภู มิ คุ ้ ม กั น โรคหรื อ ที่ ค นภาคอื่ น ใช้ เ รี ย กชาวปั ก ษ์ ใ ต้ หรื อ พี่ น ้ อ งชาวใต้ อ ย่ า งเราๆ เรี ย กมา นมนานจนเข้าใจตรงกันหมด ไม่ต้องให้ ผู้เชี่ยวชาญคนไหนแปลอีกแล้ว นั บ เป็ น ค� ำ พู ด ที่ ใ ช้ เ สี ย ดสี ที่ ไ ด้ รั บ ความนิยมอย่างมากเลยครับ แต่ต่อมา เรารู้สึกเฉยๆ และยอมรับค�ำๆ นี้โดยไม่ กระดากอายอีกต่อไป ค�ำๆ นี้มาจากพันธุ์ไม้ป่าดั้งเดิมของ ปักษ์ใต้ เมล็ดหรือผลที่เรียงแถวในฝักมี อาการเจ็บป่วยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ฐานะคาบกึ่งระหว่างผักกับผลไม้ มีกลิ่น ส� ำ หรั บ สาวๆ ที่ ต ้ อ งการควบคุ ม เหม็นฉุน รสชาติหอมมันที่ยากเลียนแบบ น�้ำหนัก ขอแนะน�ำสะตอนะครับ เพราะ ต่อมา ‘สะตอ’ กลายเป็นค�ำสแลง สะตอสามารถลดการอยากอาหารได้เป็น ที่พูดกันติดปาก หมายถึง-- ตอแหล นั่น อย่างดี แหละครับ เรื่ อ งนี้ ผ มเองยั ง สงสั ย เพราะชาว เดือนนี้เขียนถึงสะตอ (Petai) ด้วย บ้านร้านถิ่นถ้าได้สะตอสดกรอบสักฝักก็ ความรู้สึกภาคภูมิใจ แม้คุณหมอชัยนันท์ รับประทานได้มากขึ้น สวัสดีนฤนาท บอกให้เพลาๆ ลงบ้าง วัน คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า (Depresที่ตรวจพบกระเพาะปัสสาวะอักเสบ วัน sion) หรื อ สะเทื อ นใจ จากการทดลอง นี้ เ ขี ย นเน้ น ๆ ไปที่ เ มล็ ด หรื อ ผลในฝั ก ให้ รั บ ประทานสะตอพบว่ า ผู ้ ป ่ ว ยรู ้ สึ ก ดี เพราะผลวิจัยยืนยันและจัดอันดับให้เป็น ขึ้นอย่างมาก เนื่องจากเมล็ดสะตอมีสาร เมล็ดพันธุ์สิ่งมหัศจรรย์อันดับ ๘ ของโลก ‘ทริ พ โตแพน’ ซึ่ ง เป็ น โปรตี น ที่ ร ่ า งกาย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญค้นพบว่า สะตอ เปลี่ยนให้เป็นสาร ‘เซโรโตนิน’ ที่ท� ำให้ ประกอบไปด้ ว ยน�้ ำ ตาลธรรมชาติ ๓ รู้สึกผ่อนคลาย ปรับเปลี่ยนให้มีอารมณ์ดี ชนิด-ซูโคร๊ส-ฟรุคโต๊ส-และกลูโคส รวม ขึ้น และท�ำให้มีความสุขมากขึ้น ทั้งไฟเบอร์หรือเส้นใย สปาส�ำหรับไฮโซน่าจะบริการสะตอ ดังนั้นเมื่อรับประทานสะตอ ท่าน สดๆ แทนเครื่องอโรมา เทอราพี บ้างก็ได้ จะได้ พ ลั ง งานทั น ที แ ละช่ ว ยก่ อ ให้ เ กิ ด โรค PMS (premenstrual synการกระตุ ้ น พลั ง งานออกมาอย่ า งมาก drome) หรือ อาการโรคเกี่ยวกับประจ�ำ เหมือนกินน�้ำตาลธรรมชาติดังกล่าว เดื อ น สุ ภ าพสตรี ส ามารถรั บ ทานสะตอ เพียงการรับประทานสะตอ ๒ เม็ด แทนวิตามินบี ๖ ซึ่งจะช่วยควบคุมน�้ำตาล จะให้พลังงานอย่างแข็งขันเพียงพอใช้ให้ กลูโคสให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ท�ำให้ งาน ๙๐ นาที ผมขอแนะน�ำให้ฝ่ายแพทย์ สภาพอารมณ์และจิตใจที่ดีขึ้น และอาหารของสโมสรแมนเชสเตอร์ คนที่ เ ป็ น โรคหิ ต จาง (Anaemia) ยูไนเต็ด, บาเยิร์น มิวนิค หรือบาร์เซโลน่า โปรดท่องจ�ำไว้เลยว่าสะตอมีธาตุเหล็กใน น�ำสะตอไปปรุงอาหารส�ำหรับนักฟุตบอล ปริ ม าณมาก ซึ่ ง จะช่ ว ยกระตุ ้ น การผลิ ต นั ก เทนนิ ส ชื่ อ ดั ง อย่ า ง ราฟาเอล สารเฮโมโกลบินในเม็ดเลือดช่วยลดการ นาดาล, โรเจอร์ เฟเดอร์ เ รอร์ , โนวั ค เกิดโรคโลหิตจาง ยอโควิช หรือ มาเรีย ชาราโปวา ก่อนลง คนที่เป็นโรคความดันโลหิต (Blood

นครศรีธรรมราช

หน้า ๓

เครดิตรูป : praneesthaikitchen.com

Pressure) สะตอมี ธ าตุ โ ปแตสเซี ย มสู ง มากๆ และมี เ กลื อ น้ อ ย ซึ่ ง จะช่ ว ยปรั บ ความดันโลหิตอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์ สะตอเด่ น และดี จ นสถาบั น อาหาร และยาของสหรัฐฯ อนุญาตโรงงานที่ผลิต สะตอเม็ดสามารถจะโฆษณาสรรพคุณของ สะตอลดภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิต และจังหวะการเต้นของหัวใจ ข้ อ แนะน� ำ ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ค ร�่ ำ เคร่งต่อการท่องต�ำรา สะตอช่วยเพิ่มพลัง สมอง (Brain Power) จากการทดลองกับ นักศึกษา ๒๐๐ คนในโรงเรียน Twickenham (Middlesex) ที่รับประทานสะตอ เป็นอาหารเช้า ช่วงเบรก และมื้อเที่ยงอีก นิ ด หน่ อ ยจะช่ ว ยเพิ่ ม พลั ง สมอง เพราะ โปแตสเซี่ยมในสะตอสามารถช่วยให้สมอง ตื่นตัวอยู่เสมอ (แม้จะต้องแปรงฟันทุกครั้ง ก็ตาม- ฮา) อาการท้ อ งผู ก (Constipation) อย่างที่กล่าวตอนแรก ว่าสะตอมีเส้นใยสูง ถ้าเรารับประทานสะตอกับอาหารควบคุม น�้ำหนัก ล�ำไส้ท�ำงานเป็นปกติ ไม่จ�ำเป็นจะ ต้องไปพึ่งยาระบาย เมาค้าง (Hangovers) ความจริงผม ไม่อยากเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องนี้แก่ใครเลย อยากให้ขาเหล้าได้ประสบการณ์ตรงว่า ช่างทารุณและเวทนาเพียงไร แต่วิธีรักษา อาการเมาค้างด้วยสะตอก็สุดแสนทรมาน ส�ำหรับบางคน เขาจะปรุงเครื่องดื่มโดย ใช้นมสดปั่นด้วยสะตอใส่น�้ำผึ้ง สะตอจะ

ท� ำ ให้ ก ระเพาะอาหารปรั บ ตั ว สงบลง และน�้ำผึ้งจะช่วยสร้างน�้ำตาลในเลือดที่ หมดไปจากการดื่มเหล้ามาก นมจะท�ำให้ สดชื่นและแก้สภาวะขาดน�้ำ สะตอยังมีคุณวิเศษป้องกันหรือแก้ อีกหลายโรค เช่น แสบร้อนในทรวงอก กรดไหลย้อย (Heartburn) อาการคลื่นไส้อาเจียนในตอนเช้า (Morning Sickness / แพ้ท้อง) ยุงกัด (Mosquito bites) ก่อนใช้ครีมทายุงให้ ใช้เปลือกด้านในของฝักสะตอทาบริเวณ ยุ ง กั ด จะสามารถลดอาการบวม-แดง เนื่องจากพิษยุง ระบบประสาทผิดปกติ (Nerves) สะตอมีวิตามิน B สูงช่วยปรับ ระบบประสาท แผลเปื่อยในกระเพาะ อาหาร (Ulcers) สะตอที่ใช้เป็นอาหาร ควบคุมน�้ำหนักต่อต้านการท�ำงานไม่เป็น ระบบของล�ำไส้ได้ดี ที่ น ่ า แปลกใจอย่ า งยิ่ ง คื อ การผิ ด ปกติของอารมณ์เนื่องจากฤดูกาล (Seasonal Affective Disorder/SAD) สะตอ สามารถช่วยลดอาการผิดปกติเนื่องจาก ผลของฤดู ก าลได้ ดี เ พราะว่ า มี ส ารที่ มี ฤทธิ์เสริมด้านอารมณ์ ‘ทริพโตแพน’ ฝรั่ ง เขาอวด ‘one apple a day kicks docters away’ ชาวใต้ เราเปลี่ยนขอเป็นสะตอวันละ ๒-๓ เม็ด รับรองเด็ดจริงๆ


หน้า ๔

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

ชวนชควดินคยุ สุธรรม ชยันต์เกียรติ

โดย : นครา nagara@nakhonforum.com

ช่

วงเดื อ นสองเดื อ นนี้ มี อ ะไรต่ อ มิ อ ะไรที่ น ่ า จะ เอามาชวนคิ ด และชวนคุ ย กั น มากมายที เ ดี ย ว ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และในสังคม ชาวนครของเราน่ า สนใจน� ำ มาคิ ด น� ำ มาคุ ย กั น เล่ น ตามสไตล์ของผม สไตล์สบายๆ ผมเป็นคนที่สนใจการบ้านการเมืองมาตั้งแต่สมัย เป็นวัยรุ่น การที่เป็นเด็กอยู่ในร้านโกปี๊ ก็หลีกไม่พ้น พวกการบ้านการเมืองไปได้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ผม ก็ได้ยินได้ฟังขาประจ�ำเขามานั่งถกเถียงเรื่องการบ้าน การเมื อ งกั น มี ค วามคิ ด ต่ า งกั น อยู ่ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ ยุ ค โน้ น แต่ความขัดแย้งรุนแรงแบบปัจจุบันนั้นไม่มี ก่อน ๑๔ ตุลา ๑๖ ถกเถียงกันในแนวความคิดผู้น�ำอย่างจอมพล ป. กับ นายควง ของประชาธิปัตย์ในยุคโน้นก็มี มาถึง ยุคจอมพลสฤษดิ์ ก็มีความคิดของเรื่องเผด็จการ ต่อสู้ กับประชาธิปไตย ซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยถูกผลักให้ไป อยู ่ กั บ ฝ่ า ยสั ง คมนิ ย ม และฝ่ า ยคอมมิ ว นิ ส ต์ ซึ่ ง แฝง อยู ่ ใ ต้ ดิ น แล้ ว ก็ เ ป็ น จั ง หวะกระแสคอมมิ ว นิ ส ต์ เ ริ่ ม กว้างขวางขึ้น ในสังคมยุคนั้นรัฐบาลก็ชูธงปราบปราม คอมมิวนิสต์ มีการเข่นฆ่ากันมากมาย แล้วก็มาถึงยุค ของจอมพลถนอม จอมพลประภาส ยั ง มี ก ารปราบปรามคอมมิวนิสต์อยู่ แต่กระแสของชนชั้นปัญญาชนก็ เข้มข้นขึ้น เป็นความขัดแย้งระหว่างแนวทางเผด็จการ กับ แนวทางประชาธิปไตย เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๑๖ ได้ก่อตัวขึ้น เริ่มจาก การมี ห นั ง สื อ ของกลุ ่ ม ปั ญ ญาชนให้ ก ารศึ ก ษาผ่ า น มาทางนั ก ศึ ก ษาหั ว ก้ า วหน้ า ซึ่ ง ขณะกลุ ่ ม ล้ า หลั ง ยั ง สนุกสนานกับงานเต้นร�ำ งานบอลต่างๆ โดยไม่สนใจ การบ้านการเมือง เมื่อได้มีเฮลิคอปเตอร์ตกที่ป่าทุ่งใหญ่ เงื่อนไขชิ้นเล็กๆ ก็ถูกจุดขึ้น ประเด็นอยู่ที่ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ คนมีอ�ำนาจใช้ค็อปเตอร์ของราชการไปล่า สัตว์ จุดประเด็นให้ทางสังคมตื่นรู้เรื่องการทุจริต อยู่ เหนือกฎหมาย ประพฤติมิชอบ แล้วเริ่มชุมนุมโจมตี รัฐบาลในวงเล็กๆ ในหมู่นักศึกษา ลุกลามไปจนมีการ จับกุมและปราบปราม จนสุดท้ายมีอัศวินขี่ม้าขาวมา แก้ ป ั ญ หา ซึ่ ง ก็ คื อ แย่ ง อ� ำ นาจกั น ภายในหมู ่ ท หาร

ด้วยกัน แล้วเราก็ดีใจกันยกใหญ่ ทั้งที่กระเบื้องหล่นไป สามแผ่น โครงสร้างเผด็จการยังคงแฝงอยู่ แล้วค่อยๆ ฟื ้ น ตั ว ขึ้ น มาใหม่ ที ล ะนิ ด แต่ สั ง คมประชาธิ ป ไตยก็ แทรกซึมอย่างกว้างขวางในสังคมไทย คนนิยมเผด็จการ ที่มีผู้น�ำเด็ดขาดก็ยังมีอยู่จนล่วงมาถึง ๖ ตุลา นักศึกษา เข้าป่าต่อสู้ และพฤษภาทมิฬ ยุคการต่อสู้ของมหา จ�ำลองฟีเวอร์ แล้วก็มาถึงสนธิ เสื้อเหลือง และมือตบก็ เกิดขึ้น แล้วก็ถึงคราวเสื้อแดง และตีนตบก็เกิดขึ้น ล้วน เป็นการชุมนุมยืดเยื้อ และมีเหตุการณ์รุนแรงสลับกันไป สังคมได้คลี่คลายเป็นความขัดแย้งเป็นสองกลุ่ม ใหญ่ ผลร้ายก็มีเรื่องของความขัดแย้งเกลียดชังรุนแรง ผลดีก็คือผู้คนให้ความสนใจทางด้านการบ้านการเมือง ก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ส่วนหนึ่งเกิดจากการตั้งเวที ให้การศึกษาทางด้านการบ้านการเมืองอย่างต่อเนื่อง แทนสื่ อ มวลชนวิ ท ยุ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละฟรี ที วี ที่ ถู ก รั ฐ ควบคุม ผู้คนได้รับรู้สองด้านทั้งจากภาครัฐทางสื่อของ รัฐและจากฝ่ายไม่เห็นด้วยกับรัฐ เช่นสื่อวิทยุโทรทัศน์ สีเหลืองสีฟ้า ส่วนเงื่อนไขเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากฝ่ายตรงข้ามกับ รัฐบาลคือ การชุมนุมปิดถนนของชาวสวนยางชะอวด และมีความรุนแรงจากการสลายม็อบ จนเป็นเหตุให้ เกิดเวทีต่างๆ เพื่อต่อต้านรัฐบาลมากขึ้น จนถึง พรบ. นิรโทษฉบับสุดซอย นับเป็นชนวนเหตุใหญ่ให้ประชาชน ลุกฮือกันขึ้น สะสมทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพ จากสามเสนถึงราชด�ำเนิน จากผู้ชุมนุมจ�ำนวนพันจน เป็นหมื่นเป็นแสนและล้าน จนถึงหลายล้าน จากไม่เอา นิรโทษจนถึงปฏิรูปของประเทศ ภาพที่เราเห็นในสังคม จะเห็นภาพคนสวยอย่าง นายกยิ่งลักษณ์ที่คนมอบดอกกุหลาบให้มากมาย กับคน ผิวด�ำ และมีคนแย่งกันมอบเงินให้วุ่นวาย เห็นผู้ชุมนุม สองฝ่ า ยที่ แ ตกต่ า งกั น เห็ น จ� ำ นวนมวลชนมหาศาล เคลื่อนไหวทุกหัวระแหงทั้งในเมืองกรุงถึงชนบท ภาพ >> อ่านต่อหน้า ๑๐ เหล่านี้ท�ำให้เราตัดสินใจท�ำ

หนังสือพิมพ์รักบ้านเกิด ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือน มกราคม ๒๕๕๗ กราบสวั ส ดี ป ี ใ หม่ แ ก่ ผู ้ อ ่ า นผู ้ อุ ป การคุณทุกท่าน ณ ที่นี้ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครฯ ประกอบ พิ ธี เ ชิ ญ พวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็ จ พระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาพระบรมศานุวงศ์ ไปวางหน้าหีบศพ พลฯ ณัฐวุฒิ สมวงศ์ ที่ ต.เปลี่ยน อ.สิชล, พลฯ ภาคิน โภคินศิรกุล ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร และ วั น ที่ ๑๘ ธั น วาคม พระราชทานดิ น บนหลุ ม ฝั ง ศพ พลฯ ปรี ช า โต๊ ะ เต้ ณ สุสานบ้านโคกยาร่วง ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา พลฯทหารชาวนครฯ ทั้ง ๓ คนเสียชีวิตจากเหตุ คนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์เจ้าหน้าที่ทหาร ที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ นายส�ำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการ ในพระองค์พร้อมด้วย นายเจริญ ขาวบริสุทธิ์ ผอ.ส�ำนักเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิชัยพัฒนา เดินทางไปมอบ ถุงยังชีพพระราชทาน ๖๕๓ ชุด แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.นบพิต�ำ ณ ที่ท�ำการ อบต.กรุงชิง อ.นบพิต�ำ


ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

พรรคประชาธิปัตย์ปรับโครงสร้าง อภิสิทธิ์ เวชชา ชีวะ ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกสมัย ช�ำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมือง เทพไท เสนพงศ์ เป็น รองเลขาธิการพรรค วิทยา แก้วภราดัย กับ ชิณวรณ์ บุณย เกียรติ ที่หลุดต�ำแหน่ง เรื่องนี้ส่งผลต่อการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครฯ (นายก อบจ.) ที่จะมี ขึ้นในเดือนมีนาคมโดยตรง ถ้าพรรค ปชป.ประกาศสนับสนุน ใครสักคน—คนๆ นั้นน่าเป็น มาโนช เสนพงศ์ ดร.สรรค์ นั นท์ ตั นติ อุ โฆษกุ ล อั ครวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสทีซี.) แจ้งข่าวการ ประชุ ม วิ ช าการ ‘เทคโนโลยี ภ าคใต้ วิ จั ย ’ ครั้ ง ที่ ๔ วั น ที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ซึ่งมีการบรรยายพิเศษที่น่าสนใจ อาทิ เรื่ อ ง ‘บทบาทของสถาบั น การศึ ก ษากั บ แนวคิ ด Social Concern’ โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม นายกสภาวิทยาลัย ในภาคเช้ า วั น ที่ ๒๓ มกราคม และการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทาง วิชาการที่น่าสนใจอีกมากมาย

ก.พลังงานจัดโครงการ ‘พลังคิดสะกิดโลก’ โดย น� ำ ดาราชื่ อ ดั ง มารณรงค์ ใ ห้ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นต่ า งๆ ใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้รู้คุณค่าและร่วมประหยัดพลังงาน

ฮอนด้าศรีนคร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครฯ เปิด รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๘๖ พรรษา มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคได้โลหิตครบ ๕ ล้านซีซี ขอแสดงความเสียใจกับ ธิติ ตระกูลเมฆี รองประธาน อ�ำนวยการห้างเพชรทองซีกวง และครอบครัว ต่อการจากไป อย่างไม่มีวันกลับของ ‘คุณแม่เตือนใจ ตระกูลเมฆี’ สมเกียรติ ประดู่ (เกียรตินคร) เขียนบทกวีเผยแพร่ ในเฟซบุ๊ควันละ ๑ - ๒ ชิ้น วันหนึ่งไปพบบทกวีของตนเองเผย แพร่ในเฟซบุ๊คของคนอื่น— ในนามของคนอื่น-- เซ็งลูกเดียว

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้ว่าฯ อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การค้าสหไทยพลาซ่า นครฯ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจ�ำนวนมาก งานนี้ประธาน กรรมการบริหารมอบเงินแก่ เลขา ซื่อธานุวงศ์ นายกเหล่า กาชาด เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด และมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิประชาร่วมใจกับมูลนิธิมหา ขอแสดงความยิ น ดี กั บ คุ ณ อรพนิ ต พงศ์ พั ส สะระ ลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ กุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ้งนครฯ ด้วย สินค้าอีเลคโทรลักซ์ได้รับรางวัล มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟ 110i

ผู้บริหารหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราชน�ำโดย วาริน ชิณวงศ์ ไปร่วมแสดงความยินดีกับสหไทยพลาซ่า นครฯ

หน้า ๕

นครดีซีร่วมกับสินค้าแบรนด์ชั้นน�ำจัดเทศกาลของ ขวัญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๕๖ - ๓๑ ม.ค. ๕๗ น�ำสินค้ามาลดราคาพิเศษ พร้อมรับของแถมทุกรายการ และพิ เ ศษสุ ด นครดี ซี ม อบของขวั ญ ให้ กั บ ลู ก ค้ า เพี ย งซื้ อ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที และเฟอร์นิเจอร์ทุก ๑,๐๐๐ บาท รับสิทธิ์ลุ้น iPad mini ๖๐ วัน ๖๖ เครื่อง และพิเศษส�ำหรับ ลูกค้าที่จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB รับสิทธิ์เพิ่ม ๓ เท่า พร้อม ลุ้นเที่ยวเกาหลีฟรี ๒ ที่นั่งที่นครดีซี ทั้ง ๒ สาขา

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

ด.ญ.นลิณี กระฉอดนอก

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด Dancing & Singing Contest ๒๐๑๓ เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดย บ.อีเลคโทรลักซ์ ร่วมกับนครดีซี สนั บ สนุ น การกล้ า แสดงออกของเยาวชน จึ ง จั ด การ ประกวดในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ และบุคคลทั่วไปร่วมมาให้ก�ำลังใจ ทั้งนี้ทางนครดีซี และ บ.อีเลคโทรลักซ์ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย บุญพิธีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เชิญทุกท่านพร้อมกันบริเวณลานโพธิ์ เพื่อร่วมฟังสวดมนต์ บูชาพระบรมธาตุฯ, ฟังพระธรรมเทศนา, จุดเทียน เดิน สมาธิรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ฯ พร้อมสวดมนต์อิติปิโส ฟังเสวนาธรรม และฟังพระสงฆ์-สามเณร ๘๗ รูป สวดบูชา พระบรมธาตุฯ สวดมนต์ข้ามปี เวลา ๐๑.๐๐ น. พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุฯ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และให้พรแก่พุทธศาสนิกชน เวลา ๐๔.๐๐ น. จัดกิจกรรมบุญให้ทานไฟ บริเวณลานหาดทรายแก้ว หน้า ศาลาพระพุทธบาทจ�ำลอง บริเวณลานหน้าศาลา ๑๐๐ ปี มหรสพและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การแสดง มโนราห์ การแสดงหนังตะลุง และการแสดงของศิลปิน โรม ศรีธรรมราช ผู้ไปร่วมงานควรแต่งกายชุดสีขาว หรือ ชุดสีอ่อน สนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ โปรด ติดต่อ ชวัลพัชร แกะประจักษ์ โทร.๐๘๙-๘๗๔-๕๒๒๘ พบกันใหม่ต้นเดือนฉบับกุมภาพันธ์

Not only you are contented with our fine diamond and gold jewels, but community also enjoys.


หน้า ๖

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

รวิ ศ จั น ทร์ แ ท่ น เจ้ า ของโรงแรมราวดี ถนน อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครฯ รองประธาน หอการค้าจังหวัดนครฯ เพิ่งได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครฯ เมื่อกลาง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ หลังว่าที่ร้อยตรีเสรี ถนัดสอนสาร ลาออกไป สรวิศมีเวลา ๑ ปี ให้บริหารจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัด ซึ่งมีรายได้จาก การท่องเที่ยวปีละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ติดต่อกัน ๒-๓ ปี ทั้งๆ ที่ศักยภาพทรัพยากรสูงมาก สรวิศมีแนวทางบริหารงานเพื่อน�ำรายได้เข้าเมือง อย่างไร...

วันที่ ๒๘ ธันวาคม สรวิศเพิ่ง จัดคอนเสิร์ตระดมทุนเปิดที่ท�ำการ ใหม่ของสมาคม ซึ่งเป็นอาคารหน้า โรงแรมราวดีซึ่งมีผู้ขอเช่าเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท แต่เขาขอชะลอเพื่อ ให้อาคารเป็นที่ท�ำการสมาคม สรวิศ เปิดเผย “ที่ท�ำการใหม่ นี้ผมจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่เป็นส�ำนักงาน กับส่วนที่ใช้ วางโชว์สินค้าโอท็อป ที่ทางสมาคม ช่วยเจรจาซื้อขายและประสานงาน ให้ มี ก ารจั ด ส่ ง โดยผมเป็ น ตั ว ตั้ ง แล้วเชิญพานิชย์จังหวัดช่วยกัน ที่ ผ่านมาการจ�ำหน่ายสินค้าโอท็อป ไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการขาย ศูนย์จ�ำหน่ายของเราแรงดึงดูดไม่ มากพอ ต่างจากร้านสวยๆ ที่เขา เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้บริโภคให้เข้าไป ซื้ อ ของเราไม่ ใ ช่ เราต้ อ งเปลี่ ย น แนวทางจัดจ�ำหน่ายโดยการเจรจา แล้วขายส่ง” ข้ อ ดี ข องการโชว์ สิ น ค้ า ณ ที่ท�ำการ คือ ไม่มีค่าเช่า ค่าไฟฟ้า และค่าพนักงานที่นั่งรอให้คนมาซื้อ “สินค้าโอท็อปส่วน ใหญ่ คุ ณ ภาพดี ค รั บ โดยเฉพาะของกิ น คุ ณ ภาพดี แต่ บรรจุภัณฑ์ไม่โอเค เราต้องมาคุยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์-- ช่วยได้ไหม--มาต่อยอด สร้างแบรนด์ขึ้นมา เรา จะต่อยอดกับแบรนด์นครศรีดี๊ดี เพราะการประสัมพันธ์ ระดับกว้างค่อนข้างได้ผล เราควรจะสานต่อตามก�ำลังที่ มีเพราะงบประมาณไม่มีแล้ว..สินค้าดีๆ เหล่านี้ส�ำนักงาน พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้คัดสรร อีกส่วนหนึ่งสมาคมชมรม ธุรกิจท่องเที่ยวบางรายท�ำสินค้าพวกของขวัญของฝากเรา และเราจะท�ำคู่ไปกับการเปิดเมืองท่องเที่ยวนครศรีฯ” สรวิศ เล่าว่า หลังเข้ารับต�ำแหน่ง ๑ เดือน เขาได้

ติดต่อประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานการท่องเที่ยว (ททท.) ส�ำนักงานนครฯ และส�ำนักงานท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดเพื่อหาแนวทางความร่วมมือ “วันนี้เราได้ ท�ำงานร่วมกัน ไม่ว่า ผอ.ททท. คุณนภสร ค้าขาย หรือ ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาฯ คุณดุริยางค์ โสภา ผมพยายาม ให้ ๓ หน่วยนี้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้” ถ้าหากการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้รบั ความร่วมมือกับจาก ๒ องค์กรท่องเทีย่ วของรัฐ เชือ่ ว่าประโยชน์จะสูงขึน้ แต่ชาวนครต้องติดตามกันต่อไป ปีนี้กิจกรรมเดินวิ่งข้ามปีบูชาพระธาตุฯ และสวด มนต์ข้ามปีงบฯประมาณ ๑ ล้านบาทถูกตัดเหลือ ๓ แสน บาท งบฯ สนับสนุนประเพณีให้ทานไฟก็โดนตัด “ผม เองลึกๆ คิดว่าประเพณีวัฒนธรรมมันฝังลึกในความรู้สึก อยู่ๆ เรามาตัดให้หายไป ท�ำให้เสียภาพของเมือง ผมเลย รับเป็นเจ้าภาพ มาหางบฯในนามสมาคม เวลาเตรียม งาน ๑๐ วัน ได้งบฯ ๓ แสนให้ท�ำ ๓ กิจกรรม สวดมนต์ ข้ามปี แสดงวัฒนธรรม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิ่งข้ามปีอาจไม่กระทบความรู้สึก แต่ให้ทานไฟ กระทบเราต้องพยายามให้คงอยู่” นั่นเป็นงานเฉพาะที่นายกสมาคมคนใหม่มีเวลา วางแผนงานน้อยนิด แต่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะ ยาว สรวิศเล่าว่า “การท่องเที่ยวอื่นๆ ผมได้วางไว้แล้ว เราชัดเจนมาก การท่องเที่ยวของเราหลากหลายมาก.. ถ้ามีใครมาถามเราตอบไม่ชัด ไม่ไปในทางเดียวกัน แต่ จากนี้ไปผมได้เขียนไว้ ๕ แนวทางที่อยากให้ทุกคนพูดไป ในทางเดียวกัน โดยผมแบ่งกลุ่มท่องเที่ยวเป็น ๕ กลุ่ม” กลุ่มท่องเที่ยว ๕ กลุ่มประกอบด้วย ๑. กลุ่มท่องเที่ยวทางทะเล มีขนอม สิชล ท่าศาลา ซึ่งสรวิศย�้ำว่ามีความชัดเจนอยู่แล้ว ๒. กลุ่มประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งชัดเจน เช่นกัน ๓. วิถีชีวิต ที่มักไม่ได้หยิบขึ้นมาพูดมีอยู่ ๒ กลุ่ม คือ วิถีชีวิตกลุ่มน�้ำ ได้แก่ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่และ ชะอวด กับกลุ่มบกหรือป่าเขา ได้แก่คีรีวง เป็นต้น สรวิศขยายความ “ปากพนังมีความเป็นอยูย่ าวนาน กลุ่มนี้เราบวกอาหารการกินเข้าไปด้วย โชว์การอยู่กับ ลุม่ น�ำ้ เรือ่ งรังนกทีเ่ ราสร้างสตอรีข่ นึ้ มาได้ คีรวี งมีความ พร้อมมากและมีเรือ่ งราวของตัวเองทีน่ า่ สนใจ” ๔. กลุ ่ ม adventure หรื อ การท่ อ งเที่ ย วผจญ ภัย เน้นไปที่กรุงชิงที่มีกิจกรรม ล่องแก่ง ลอดถ�้ำ ปั่น จักรยาน กับกลุ่มเขาเหมนในอ�ำเภอช้างกลาง “กิจกรรมดูทะเลหมอกที่กรุงชิงเราได้งบฯจังหวัด มา ๔ ล้าน ส�ำหรับท�ำป้ายบอกทาง ปรับปรุงเส้นทาง ปรับปรุงห้องน�้ำ และภูมิทัศน์ ผู้ว่าฯ อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เชิญทุกภาคส่วนมาประชุมร่วมกับชาวบ้าน ถามชาวบ้าน ว่าเขาต้องการอะไร ก่อนหน้านี้เราอยากท�ำอะไรเราท�ำ เราไม่เคยถามชาวบ้าน” ๕. การเรียนรู้ดูงาน เช่น การประชุมสัมมนา สรวิศอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น... “เราต้อง ปักธงให้ชัดว่าเราพร้อม กลุ่มธุรกิจ ภาครัฐ หอประชุม ๕ ขนาด ตั้งแต่ ๕๐ – ๑,๐๐๐ คน เราท�ำตลาดได้ทั่ว ประเทศ เมื่ อ ก่ อ นผมขายในนามโรงแรม ในอนาคต ถ้ า ขายในนามสมาคม--โรงแรมทวิ น โลตั ส รั บ ได้ กี่ ค น >> อ่านต่อหน้า ๑๕ แกรนด์ปาร์ค โรงแรมลิกอร์


ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

หน้า ๗

อต้ อ นรั บ ผู ้ อ ่ า นทุ ก ท่ า นในปี ใ หม่ ๒๕๕๗ กั บ ค� ำ ถามที่ ท ้ า ทายว่ า เศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางไปอย่างไร? บท สรุปของเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๖ ต�่ำกว่า ที่คาดการณ์ไว้มากจากต้นปี คาดว่า GDP ไทยปี ๕๖ จะเติบโต ๔.๕-๕ % แต่สุดท้าย แล้วจะเติบโตเพียง ๒.๗-๓ % ท�ำให้การ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๗ จะอยู่ ประมาณ ๔-๕ % เป็ น อย่ า งมาก แต่ ก็ มี ป ั จ จั ย เสี่ ย งทางการเมื อ งซึ่ ง ขณะเขี ย น ต้นฉบับยังหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างปฏิรูป การเมืองก่อนเลือกตั้ง ๒ ก.พ. ๕๗ หรือ เลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูป ท�ำให้หลาย ฝ่ายต่างมีข้อกังวลว่าปัญหาทางการเมือง ในประเทศจะส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ ท� ำ ให้ ความเชื่อมั่นผู้บริโภค-ความเชื่อมั่นภาค ธุ ร กิ จ -ความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และการใช้จ่ายภาครัฐก็จะลดลงในระยะ ยาว ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการเติบโตของ เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๗ เป็นอย่างยิ่ง แต่ก็มีภาคธุรกิจเอกชนจะพยายาม ตั ด ปั จ จั ย ทางการเมื อ งซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ควบคุมไม่ได้ ก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น จึง จ�ำเป็นต้องหันกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพ ภายในองค์กร ป้องกันทุกความเสี่ยง ผม

ในฐานะที่ปรึกษาหลายบริษัทฯ ต้องจัด ท�ำแผนธุรกิจในปี ๒๕๕๗ ยอมรับว่าคาด การณ์ ไ ด้ อ ย่ า งยากล� ำ บากมาก จึ ง ได้ ตั้ ง เป้าการเติบโตรายได้ไว้ไม่สูงมากนัก ส่วน ใหญ่ไม่เกิน ๕% แต่พยายามควบคุมค่า ใช้จ่ายในระดับที่ต�่ำ เพื่อคงก�ำไรสุทธิของ กิจการให้อยู่ในอัตราเติบโตที่พอรับได้ ซึ่ง ผลประกอบการโดยส่วนใหญ่ในปี ๒๕๕๖ จะต�่ำกว่าเป้าหมายไว้ตอนแรกประมาณ ๑๐% ท� ำ ให้ ก� ำ ไรของธุ ร กิ จ ลดลงกว่ า ที่ คาดไว้มาก เป็นผลจากค่าใช้จ่ายบุคลากร เพิ่ ม ขึ้ น ค่ า สาธารณู ป โภคก็ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก ปี ๒๕๕๕ แม้ น ในช่ ว งต้ น ปี จ ะดี แ ต่ พ อ ย่างเข้าไตรมาส ๒ เป็นต้นมา ก็มีการลด ลงอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยความเชื่อมั่น ของผู้บริโภคลดลง ส่งผลให้มีหลายธุรกิจ ประสบภาวะขาดทุนอย่างที่ไม่เคยเป็นมา ก่อน ภาพสะท้อนจากธุรกิจดังกล่าวท�ำให้ พอมองเห็นภาพว่าปี ๒๕๕๖ ช่วงปลายปี

ประกาศ

เลิก ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไสใหญ่ แดรี่ พลัส ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไสใหญ่ แดรี่ พลัส ได้ตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วนฯ นี้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของ ห้างหุ้นส่วนฯ นี้ได้โปรด ติดต่อช�ำระหนี้หรือยื่นค�ำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ ส�ำนักงานเลขที่ 30/1 ถนนภราดร ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในก�ำหนด 7 วัน นับตั้งแต่ วันประกาศนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2556 นายเจริญ เดชเกิด ผู้ช�ำระบัญชี

ประกาศ

เลิก ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอส บี พี เครื่องดื่ม ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอส บี พี เครื่องดื่ม ได้ตกลงให้เลิกห้างหุ้นส่วนฯ นี้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป จึ ง ขอประกาศให้ บ รรดาลู ก หนี้ และเจ้ า หนี้ ทั้ ง หลายของ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นฯ นี้ ได้โปรดติดต่อช�ำระหนี้หรือยื่นค�ำทวงหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ ส�ำนักงานเลขที่ 3/11 หมู่ 2 ต�ำบลบ้านตูล อ�ำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในก�ำหนด 7 วัน นับตั้งแต่ วันประกาศนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2556 นายสุรชัย บัวจันทร์ ผู้ช�ำระบัญชี

จะมีธุรกิจขนาดเล็กประสบภาวะขาดทุน ขาดสภาพคล่ อ ง มี ห นี้ สิ น จนไม่ ส ามารถ จะพาธุ ร กิ จ เดิ น ต่ อ ไปได้ เ ป็ น จ� ำ นวนไม่ น้อย และภาพนี้จะปรากฏชัดมากขึ้นใน ปี ๒๕๕๗ นั่นย่อมส่งผลต่อการล้มละลาย ของผู ้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก คล้ า ยกั บ ที่ เกิดขึ้นในปี ๒๕๔๐ แต่รอบนี้จะขยายวง กว้างลงสู่เจ้าของกิจการส่วนตัวขนาดเล็ก และลูกจ้างในสถานประกอบการฯ ที่ต้อง ตกงานมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ ภาระหนี้ สิ น ครั ว เรื อ นที่ นั บ วั น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จะไปกดดันการบริโภคให้ลดลงเป็นการ ซ�้ำเติม ภาคธุรกิจต่อไป แต่ที่พอยังเห็น โอกาสอยู ่ บ ้ า งก็ น ่ า จะเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย ว เนื่องกับการท่องเที่ยว ซึ่งยังคงมีสัญญาณ ที่ดีขึ้นในปีนี้แม้นจะมีปัจจัยทางการเมือง เข้ามากระทบ ก็ไม่ได้ส่งผลต่อแหล่งท่อง เที่ยวที่อยู่นอกพื้นที่การชุมนุม เป็นเพราะ นักท่องเที่ยวเข้าใจสถานการณ์ บวกกับ ทางเอเจนซี่ฯได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน มากกว่าเดิม ประสานกับการถ่ายเทข้อมูล จากนักท่องเที่ยวด้วยกันที่ท�ำให้เห็นภาพ ความจริ ง ได้ แ บบปั จ จุ บั น ผ่ า นเครื อ ข่ า ย ออนไลน์ กล่ า วโดยสรุ ป ความน่ า เป็ น ห่ ว งใน ปี ๒๕๕๗ คือธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ในท้ อ งถิ่ น จะได้ รั บ ผลกระทบจากการ แข่งขัน การรุกคืบของทุนส่วนกลางและ ต่ า งชาติ และการปรั บ ตั ว ไม่ ทั น กั บ การ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของตนเอง แม้นจะมีธุรกิจท้องถิ่นจะได้พยายามปรับ

ตั ว ไปบ้ า ง แต่ ก็ ดู เ หมื อ นจะสายเกิ น แก้ “ในเกมของธุ ร กิ จ มั น คื อ กฎ ยิ่ ง เล่ น มาก ก็ย่อมชนะในเกม” ในอดีตธุรกิจท้องถิ่น เป็นผู้มีโอกาสในการเล่นเกมมาก จึงได้รับ ผลลัพธ์ที่มาก แต่เมื่อมีผู้มาใหม่ที่ใหญ่ แข็ ง แรง - เชี่ ย วชาญ และมี เ ครื อ ข่ า ยที่ มากกว่ า ก็ ท� ำ ให้ พื้ น ที่ ข องธุ ร กิ จ ท้ อ งถิ่ น หดแคบลง ส่ ง ผลต่ อ ผลลั พ ธ์ แ ละรายได้ ลดลงตามไปด้วย แม้นจะพยายามลงทุน ขยายกิจการ แต่ก็ไม่สามารถสร้างรายได้ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีธุรกิจท้องถิ่น หลายรายเปิดสาขาใหม่ ปรับโฉมใหม่ ซึ่ง ดูเหมือนจะดีในตอนแรก แต่พอเปิดได้สัก พักกลับท�ำตัวเลขรายได้ต�่ำ แต่รายจ่าย กลับเพิ่มขึ้น รวมทั้งเงินทุนที่เก็บไว้ในอดีต มาลงทุนก็ลดลงแถมบวกด้วยหนี้สินก้อน ใหม่เข้ามาอีก ท�ำให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้น ยิ่งยืดยาวออกไปจะกลายเป็นภาระกดทับ ธุรกิจดั้งเดิมที่เคยมีก�ำไรมาตลอดในอดีต สภาพคล่องเริ่มมีปัญหาเป็นเงาตามตัว นี่ อาจเป็นชะตากรรมของเกมธุรกิจ มีเกิด มีเติบโต - มีเต็ม และมีดับ เป็นไปตามกฎ แห่งกรรม ได้แต่ขออวยพรให้ธุรกิจท้องถิ่นได้ ใช้บทเรียนนี้ปรับตัวและหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อประคองธุรกิจของครอบครัวให้ด� ำรง อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ไพโรจน์ เพชรคง ๑๙/๑๒/๕๖ เครดิตภาพ moviecroft.com


หน้า ๘

เรือ่ งจากปก

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

<< ต่อจากหน้า ๑

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัย ราชภั ฎ นครศรี ธ รรมราช, สภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด นครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงานสัมมนา ‘ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช พระธาตุเจดีย์สู่มรดกโลก’ ณ โรงแรมทวินโลตัส จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช โดยเชิ ญ นายอภิ นั น ท์

ซื่ อ ธานุ ว งศ์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานใน พิ ธี เ ปิ ด สั ม มนา ซึ่ ง มี ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากส่ ว นกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดใกล้เคียง อาทิ คณะ กรรมการเตรียมการน�ำเสนอแหล่งมรดกโลก สังกัด กรมศิ ล ปากร, คณะกรรมการอิ โ คโมสไทย (คณะ กรรมการมรดกโลกของไทย), คณะกรรมการจาก ส� ำ นั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรสิ่ ง แวดล้ อ ม, ข้ า ราชการกระทรวงวั ฒ นธรรม, ประธานสภา วั ฒ นธรรมอ� ำ เภอ, ผู ้ แ ทนวุ ฒิ อ าสาธนาคารสมอง และคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ประมาณ ๑๕๐ คน จุดประสงค์ในการจัดสัมมนาเพื่อประมวลองค์ ความรู้เกี่ยวกับพระธาตุเจดีย์ฯ ในมิติที่ทรงคุณค่า ในฐานะมรดกของแผ่นดินและผู้คน เพื่อสังเคราะห์ องค์ความรู้ส�ำหรับใช้ประกอบการเรียบเรียงเอกสาร ฉบับสมบูรณ์ (Nomination Dossier) ก่อนเสนอขึ้น บัญชีมรดกโลกต่อองค์การยูเนสโก และเพื่อจัดท�ำ เอกสารอ้างอิง และเอกสารประกอบการเรียนรู้บูชา พระธาตุ เพื่อท�ำนุบ�ำรุงรักษามรดกไทยสู่มรดกโลก เนื้ อ หาส� ำ คั ญ ในการสั ม มนาครั้ ง นี้ มี หั ว ข้ อ

ส�ำคัญๆ ได้แก่ หลักฐานและหลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนาในยุ ค แรกเริ่ ม , พระธาตุ เ จดี ย ์ แ ละวั ด พระ มหาธาตุวรมหาวิหาร กับการเติบโตของพระพุทธศาสนาฝ่ า ยเถรวาทในคาบสมุ ท รเอเชี ย อาคเนย์ , เกณฑ์ ม รดกโลกและการประกาศคุ ณ ค่ า ที่ โ ดดเด่ น เป็ น สากล, แหล่ ง มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมด้ า น, การจั ด เตรี ย มเอกสารน� ำ เสนอแหล่ ง มรดกโลกทาง วั ฒ นธรรมเพื่ อ ขึ้ น บั ญ ชี ม รดกโลก, แนวคิ ด และ ตั ว อย่ า งการบริ ห ารจั ด การแหล่ ง มรดกโลกในต่ า ง ประเทศ ตลอดจนคุ ณ สมบั ติ ค วามโดดเด่ น อั น เป็ น สากลของวั ด พระมหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร ซึ่ ง ได้ เ ชิ ญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช�ำนาญเฉพาะทางมาร่วมมือ กันในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อเรียบเรียงข้อมูลให้เป็น ฉบั บ ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด ส� ำ หรั บ น� ำ เสนอต่ อ ยู เ นสโกใน การเสนอพระบรมธาตุเจดีย์ฯ เป็นมรดกโลก นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ประธานในพิธีกล่าวว่า เจ้าภาพจัดสัมมนาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องน�ำบรรจุ ในเอกสารหลักฐานน�ำเสนอองค์การยูเนสโกให้ทราบ ว่ า พระบรมธาตุ เ จดี ย ์ กั บ วั ด พระมหาธาตุ ว รวิ ห ารมี คุณค่าทางพุทธศาสนาอย่างไร ขณะนี้จังหวัดก�ำลัง เร่ ง ปรั บ ปรุ ง ให้ เ สร็ จ ก่ อ นคณะกรรมการองค์ ก าร ยูเนสโกลงพื้นที่ ทั้งในด้านกายภาพ รวมถึงเอกสาร ต่ า งๆ และความพร้ อ มของชุ ม ชน ซึ่ ง จั ง หวั ด จั ด ตั้ ง งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิ การน�ำสายไฟลงดิน การท�ำทางเท้าใหม่ การ พัฒนาถนนที่จะเป็นทางเชื่อมมาสู่วัดพระมหาธาตุฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวัด รศ.วิมล ด�ำศรี อธิการบดี มรภ.นครฯ กล่าวว่า “เป็นครั้งส�ำคัญที่เราเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ชัดเจน น�ำไปรวบรวมเรียบเรียงโดยเทียบ เคียงกับข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาทุกครั้ง เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เป็นฉบับสมบูรณ์ที่สุดเพื่อน�ำไปเรียบเรียง แล้วแปล เป็นภาษาต่างประเทศให้สมบูรณ์ถูกต้องที่สุด เมื่อน�ำ เสนอไปแล้วไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าเป็นความ รู ้ ที่ แ ท้ จ ริ ง -- ไม่ มี ห ลั ก ฐานรองรั บ สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด เราต้องหาค�ำคอบให้ได้ว่าพระบรมธาตุเจดีย์และวัด พระมหาธาตุฯ มีคุณค่าตรงตามกฎเกณฑ์ที่ยูเนสโก้ ก�ำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีหลักฐานอ้างอิงส่วนใดที่

ผู้ร่วมเสวนา

สามารถตอบได้ว่านี่แหละถูกต้องที่สุด นอกจากนี้ พระบรมธาตุฯ และวัดพระมหาธาตุยังมีบริบทอย่าง อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง ต้ อ งอาศั ย วิ ท ยาการหลากหลาย สาขาซึ่งมีข้อมูลมาอ้างอิงได้ว่าองค์พระบรมธาตุฯ และวัดพระมหาธาตุฯ มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ครบ ถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้จริงๆ” ผศ.ฉั ต รชั ย ศุ ก ระกาญจน์ ประธานสภา วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ฯ กล่ า วว่ า “การประชุ ม ครั้ ง นี้ จุดประสงค์ส�ำคัญคือมาช่วยกันให้ข้อมูลแก่จังหวัด ในการท�ำข้อมูลด้านต่างๆ ให้ถูกต้องที่สุด แต่หลัง จากการสั ม มนาประวั ติ ศ าสตร์ น ครศรี ธ รรมราช ครั้งที่ ๘ นี้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและคณะ กรรมการมรดกโลกประจ� ำ จั ง หวั ด ตั้ ง ใจจะจั ด สัมมนาอีกครั้งในวันที่ ๑๓-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่ ง เป็ น การประชุ ม ระดั บ นานาชาติ เพิ่ ม เติ ม เต็ ม จากนักวิชาการไทยท�ำเอาไว้ โดยเราจะคัดสรรนัก วิชาการไทย ๒๐ ท่านกับนักวิชาการชาวต่างชาติที่ เป็นผู้บริหารองค์การอีโคโมสสากล และทูตานุทูต จากประเทศที่ มี ม รดกโลกที่ พ� ำ นั ก อยุ ่ ใ นประเทศ ไทยมาร่ ว มสั ม มนาราวๆ ๘๐ คน ส่ ว นตอนบ่ า ย วั น ที่ ๑๔ กุ ม ภาพั น ธ์ ซึ่ ง ตรงกั บ วั น มาฆบู ช า จะมี ประเพณี แ ห่ ผ ้ า ขึ้ น ธาตุ เราจะได้ โ ชว์ ต ่ อ หน้ า ผู ้ ม า สั ม มนาว่ า พิ ธี นี้ ยิ่ ง ใหญ่ อ ย่ า งไร จะได้ ชั ด แจ้ ง ว่ า พระบรมธาตุ เ จดี ย ์ เ ป็ น มรดกธรรมและเป็ น มรดก โลกที่มีชีวิตอย่างแท้จริง” ผศ.ฉั ต รชั ย กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า เอกสารฉบั บ สมบูรณ์จะเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกสากล ในต้นปี ๒๕๕๘ ส่ ว นข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม มนาจะเสนอให้ ผู ้ ส อนวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ แ ละศาสนาในจั ง หวั ด นครศรีธรรมราช น�ำไปใช้ในการสอนซึ่งเป็นข้อมูล ใหม่ที่ถูกต้องและทันสมัยกว่าเดิม


ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

หน้า ๙

รายงาน เมื่อวันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายพงศ์เทพ จอมธรรมนิยม เจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐกิจ บริษัทเชฟรอน ประเทศไทยส�ำรวจและผลิต จ�ำกัด ร่วมประกอบ กิ จ กรรม ‘วั น พ่ อ ’ เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ ๘๖ พรรษา กั บ สมาคมประมง ๓ อ� ำ เภอ ได้ แ ก่ อ�ำเภอขนอม, อ�ำเภอสิชล และอ�ำเภอปากพนัง กิ จ กรรมที่ อ� ำ เภอขนอมนายสุ กิ จ รั ต นวิ นิ จ กุ ล ประมงจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ให้ เ กี ย รติ เป็ น ประธานเปิ ด งาน นายสนธยา ประไพทรั พ ย์ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงชายฝั ่ ง จั ง หวั ด นาง จิราภรณ์ ยิ่งยวด นายกสมาคมประมงอ�ำเภอขนอม นายประสิทธิ์ เพชราภรณ์ นายกเทศมนตรีต�ำบล กิจกรรมที่อ�ำเภอสิชลนายสุธรรม วิชชุไตรภพ และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคการ ขนอมและประชาชนร่วมกัน โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ นายกสมาคมประมงอ� ำ เภอสิ ช ล ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ศึกษาในอ�ำเภอสิชล เพื่อพัฒนาระบบนิเวศทางทะเล ประธานพร้อมด้วยตัวแทนจากเชฟรอนประเทศไทย ที่ อ� ำ เภอปากพนั ง นายประเทื อ ง ทิ พ ยมาศ นายกสมาคมประมงปากพนัง ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการสมาชิกสมาคมประมงอ�ำเภอ ปากพนัง สมาคมแม่บ้านและเหล่ากาชาดอ�ำเภอ ปากพนัง และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแพทยวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นวันขึ้น ๘ ค�่ำ เดือน ๒ กิจศึกษา วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๒ พั น ธุ ์ สั ต ว์ ที่ ป ล่ อ ยลงทะเลประกอบด้ ว ยเต่ า ทะเล ๓๐ ตัวและกุ้งแชบ๊วย ๓ ล้านตัว ซึ่งเป็นการ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นวันแรม ๘ ค�่ำ เดือน ๒ อนุรักษ์และคืนความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ และ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นวันแรม ๑๕ ค�่ำ เดือน ๒ เป็นประโยชน์ในด้านการประมงในอนาคต

เดือนมกราคม ๒๕๕๗

<< ต่อจากหน้า ๒ ที่เข้าไปถึงเนื้อตัวของจิตใจ เป็นความสุขที่เต็มอิ่ม ท�ำให้ เกิดปีติในบุญ และเมื่อเราท�ำไปแล้วมันก็ไม่หมด นึกถึง เมื่ อ ไรก็ ใ จเอิ บ อิ่ ม ผ่ อ งใสเรื่ อ ยไป เป็ น ความสุ ข ที่ ยั่ ง ยื น ยาวนาน” “บุญที่แท้แผ่ความสุขออกไป ให้ความงอกงามทั้ง แก่ชีวิตของเราและทั่วสังคม” “ท�ำบุญ ท�ำที่ไหนก็ได้ ถ้าท�ำเป็น ก็ได้บุญ” ในขณะที่ “การปฏิบัติธรรม” นั้น ท่านได้ชี้ว่าปัจจุบัน มีความหมายที่จ�ำกัดคับแคบจนเข้าใจไม่ตรง ไม่เท่าความ จริ ง ที่ ห มายถึ ง “การเอาธรรมมาปฏิ บั ติ เอาธรรมมาใช้ เอามาใช้ด�ำเนินชีวิตท�ำการท�ำงาน คือเอาธรรมมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงนั่นเอง ... ถ้ายังไม่ได้ใช้ ก็ไม่เรียก ว่าเป็นการปฏิบัติ” “การปฏิบัติธรรมก็จึงเป็นเรื่องกว้างๆ ไม่เฉพาะการ ที่จะปลีกตัวออกจากสังคม ไปอยู่ที่วัด ไปอยู่ที่ป่า แล้วก็ ไปนั่งบ�ำเพ็ญสมาธิอะไรอย่างนั้น ไม่ใช่แค่นั้น อันนั้นเป็น เพียงส่วนหนึ่ง เป็น การพยายามน�ำธรรมมาใช้ในขั้น ลึก ในการที่จะฝึกฝนจิตใจอย่างจริงๆ จังๆ” “ถ้าจะเรียกเป็นภาษาสมัยใหม่ การปลีกตัวไปปฏิบัติ แบบนั้นก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติแบบ intensive เป็นการ ปฏิบัติแบบเข้มข้น หรือลงลึกเฉพาะเรื่อง ที่จริงนั้น การ ปฏิบัติธรรมต้องมีตลอดเวลา เรานั่งกันอยู่ในที่นี้ ก็ต้อง มี ก ารปฏิ บั ติ ธ รรม คื อ เอาธรรมมาใช้ เมื่ อ ปฏิ บั ติ สิ่ ง นั้ น

ท�ำสิ่งนั้นอย่างถูกต้อง ก็เป็นการปฏิบัติธรรม เมื่อท�ำงาน หรื อ ท� ำ หน้ า ที่ ข องตนอย่ า งถู ก ต้ อ ง ตั้ ง ใจท� ำ ให้ ดี ให้ เ กิ ด คุ ณ ประโยชน์ ให้ ส� ำ เร็ จ ความมุ ่ ง หมายที่ ดี ง าม ก็ เ ป็ น การปฏิบัติธรรม...แล้วแต่ว่าใครจะสามารถเอาธรรมมาใช้ใน การด�ำเนินชีวิต หรือในการท�ำกิจหน้าที่นั้นๆ ให้ได้ผลแค่ไหน เพียงไร ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมทั้งนั้น” “เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงนั้น ต้องมีอยู่ ตลอดเวลา เพราะเราทุกคนมีหน้าที่ต้องด�ำเนินชีวิตให้ดี งามถูกต้อง...ถ้าจะพูดให้ถูก ต้องบอกว่าปฏิบัติธรรมด้าน นั้น ด้านนี้ การที่เราปลีกตัวไปท�ำกรรมฐาน ไปบ�ำเพ็ญสมาธิ ก็คงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมด้านจิตตภาวนา...” ซึ่งเนื้อหาโดยตลอดนั้นท่านได้ไขข้อข้องและเข้าใจไม่ แจ่มแจ้งตามล�ำดับ ไม่ว่าบุญกิริยาวัตถุ ๓ หรือ ๑๐ ที่มี ทาน ศีล ภาวนาเป็นหลัก อย่างเดียวกับ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือการฝึกฝนและพัฒนา กายวาจา จิตใจ และ ปัญญา ในไตรสิกขาที่เน้นต่างกันที่ภายนอกและภายใน เหมาะแก่ คฤหัสถ์หรือบรรพชิต กล่าวคือชุด ทาน ศีล ภาวนา นั้น ขยายภายนอกด้านหยาบเป็น ทาน กับ ศีล แล้วเอาภายใน คือ สมาธิ กับ ปัญญา ยุบรวมกันเป็นภาวนา ส�ำหรับคฤหัสถ์ ในขณะที่ชุด ศีล สมาธิ ปัญญา แยกภายในคือภาวนา เป็น สมาธิ และ ปัญญา แล้วรวม ทาน และ ศีล เข้าด้วยกันใน ศีล เช่นเดียวกับเรื่อง ปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ ที่ท่าน

ตั้งประเด็นว่า “ปฏิบัติโดยไม่มีปริยัติ จริงหรือ” พร้อม กับค�ำเฉลยรวมความสุดท้ายว่า “ไม่ใช่ถามว่าปริยัติต้อง มีหรือไม่ แต่ควรถามว่า ปริยัติจะเอาแค่ไหนและจะรับเอา มาอย่างไร” จนแม้กระทั่ง “ความอยากของผู้ปฏิบัติธรรม นั้น ควรมีหรือไม่ให้มีกันแน่ และมีวิธีปฏิบัติอย่างไร” จน กระทั่ง “จะวัดความส�ำเร็จของการปฏิบัติธรรมด้วยอะไร” “ใช้แรงขับเคลื่อน และ เครื่องช่วยอะไรได้บ้าง” ก่อนที่จะ เข้าสู่ “หลักการและหลักพุทธธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรม” และ “สมาธิแบบพุทธ” ที่ถูกทางซึ่งจะท�ำให้จิตมีก�ำลัง สุข สงบ ใสและขยายปัญญา มีแม้กระทั่ง “วิธีป้องกันและ แก้ ไ ขโทษของสมาธิ ” ที่ ไ ม่ ค วรพลาดส� ำ หรั บ ผู ้ ใ ฝ่ ศึ ก ษา ปฏิบัติทั้งหลายในการเสาะแสวงหาและเสริม สร้างความ สุขที่ถูกต้องตรงตามธรรมแก่ทั้งชีวิตจนทั่วทั้งสังคมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป. ส่วนสิ่งที่ ๓ นั้น เป็นหนังสือส�ำหรับวางในที่พักแรมทั่ว ประเทศไทย without and within ให้สมกับที่ประเทศไทย ของเราเป็นเมืองพุทธ ซึ่งมีผู้สมทบพิมพ์แล้วถึงแสนกว่า เล่มและทยอยเริ่มกระจายไปยังนานาที่พักแรมที่มีแขกชาว ต่างประเทศเป็นหลัก ยังไม่มาถึงเมืองนครนะครับ. สวัสดีปีใหม่ มาร่วมกันปรับปรุงชีวิตให้ใหม่ สังคม และบ้านเมืองของเราให้ใหม่ด้วยกันนะครับ. บัญชา พงษ์พานิช

เพลินสถาน สวนสร้างสรรค์ นาคร-บวรรัตน์ และ สุธีรัตนามูลนิธิ ปลายธันวาคม ๒๕๕๖


หน้า ๑๐

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

รศ.วิมล ด�ำศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตอนที่ ๑

๑. ชาติภูมิ หนั ง สุ ช าติ ทรั พ ย์ สิ น เกิ ด เมื่ อ ๒ กรกฎาคม ๒๔๘๑ ที่หมู่ที่ ๕ ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช บิดาเป็นชาวสวนยาง มารดามีอาชีพ เสริม คือขายขนมจีนและข้าวย�ำ หนังสุชาติ ทรัพย์สิน มีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม ๕ คน หนังสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นคนที่ ๔ และเป็นลูกชาย คนเดียวของครอบครัว ๒. การศึกษา หนังสุชาติ ทรัพย์สิน ส�ำเร็จการศึกษาระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดสระแก้ว อ�ำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔ ๓. การเข้าสู่วิชาชีพศิลปินหนังตะลุง หนังสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นช่างแกะรูปหนังตะลุงมา ตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี และเป็นศิลปินหนังตะลุงมาตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี เขายึดวิชาชีพนี้เป็นอาชีพหลักมาจนกระทั่งปัจจุบัน ผู้สนใจใฝ่รู้และดื่มด�่ำฝีมือของเขาสามารถมาหาเขาได้ ณ บ้านเลขที่ ๖ ซอยศรีธรรมโศก ๓ ถนนศรีธรรมโศก

รหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๔๖๓๙๔ ๔. พัฒนาการการสร้างสรรค์ผลงาน หนั ง สุ ช าติ ทรั พ ย์ สิ น เป็ น ศิ ล ปิ น หนั ง ตะลุ ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ ที่ ริ เ ริ่ ม การแสดงหนั ง ตะลุ ง ในลั ก ษณะ ครูพักลักจ�ำ การเข้าสู่การแสดงหนังตะลุงของหนังสุชาติ ทรั พ ย์ สิ น เริ่ ม จากการมี ค วามสนใจในการวาดรู ป ตั้ ง แต่ วั ย เยาว์ ซึ่ ง ในขณะที่ เ รี ย นอยู ่ ใ นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา ปี ที่ ๓ ที่ โ รงเรี ย นวั ด สระแก้ ว อ� ำ เภอท่ า ศาลา จั ง หวั ด นครศรีธรรมราช ครูใหญ่ได้ให้เขาเป็นครูสอนวาดเขียนแก่ เพื่อนนักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๔ ในขณะนั้นที่วัดมีการสร้าง พระอุโบสถ เขามีความสนใจเกี่ยวกับการเขียนลายไทยและ การวาดรูป ท�ำให้ช่างท�ำพระอุโบสถเห็นว่าตอนพักกลางวัน เขาไม่ยอมไปรับประทานอาหารกลางวัน มานั่งเฝ้าดูการ เขียนลายไทยของช่างท�ำพระอุโบสถทุกวัน ช่างท�ำอุโบสถจึง สอนให้เขาเขียนลายไทยด้วย เมื่ อ หนั ง สุ ช าติ จ บชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔ พ่ อ ของ เขาเห็นว่าเขามีความสนใจเกี่ยวกับการวาดรูปหนังตะลุง และรูปภาพต่างๆ จึงน�ำเขาไปฝากเป็นศิษย์ของ นายทอง

<< (ต่อจากหน้า ๔) ิ ด ค น ชว ชวนคยุ ความเข้าใจเรื่องของบ้านของเมืองอย่างไร ดีหรือไม่ที่ผู้คนทั้งสองฝ่ายเข้าใจเรื่อง การบ้านการเมืองเพิ่มขึ้น เราจะอยู่กันอย่างไรเมื่อมีความเห็นต่างกัน ผมไม่อยาก มองในแง่ลบ มองเห็นคนเข้าใจเรื่องบ้านเมือง เข้าใจเรื่องธรรมมาภิบาล เข้าใจเรื่อง จริยธรรมของข้าราชการและนักการเมือง สุดท้าย ผมได้ฟังบทกวีของอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่พูดถึงความเห็น แย้งในสังคม ลองอ่านดู อย่าเห็นความต่างว่าเป็นผิด ปะทะถ้อยวาทีเป็นที่ทาง สัจจะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตน คนบางคนพูดถูกทุกระยะ นโยบายข้าวพังโกดังเน่า โคตรคดโกงว่าไม่โกงตรงจะตาย เมื่อคนเถื่อนใช้อธรรมเป็นอ�ำนาจ เมื่อมือเน่าในสภามันตราตี อย่าใช้มือประนมนิ่งก้มหน้า อย่าใช้มือแบขอความเป็นธรรม

แต่จงคิดจงฟังความเห็นต่าง แต่อย่าสร้างศาสตรามาปะทะ ประโยชน์แห่งมหาชนคือสัจจะ แต่ท�ำผิดทุกขณะไม่ละอาย ว่าข้าวเรายังคงไม่เสียหาย ผิดกฎหมายว่ากฎหมายมันไม่ดี เราต้องใช้ธรรมประกาศสัจจะศรี ล้านมือนอกสภานี้แหละจะนัด อย่าใช้มือปิดตาเมื่อถูกย�่ำ แต่จงก�ำมือกล้าประกาศชัย

หนู ข าว ซึ่ ง เป็ น ช่ า งแกะหนั ง ตะลุ ง และเป็ น นั ก แต่ ง บทกลอน และประพันธ์บทนิยายหนังตะลุง เพื่อให้เขา ฝึกการใช้เครื่องมือแกะหนังตะลุงและในระหว่างเรียน เกี่ ย วกั บ กระบวนการท� ำ รู ป หนั ง ตะลุ ง จากนายทอง หนูขาว เขาก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียนบทกลอนต่างๆ จาก นายทอง หนูขาว ไปพร้อมๆ กับการเรียนแกะหนังตะลุง ผลจากการที่เขามีพรสวรรค์ทางด้านการวาดรูป และได้ รั บ การถ่ า ยทอดให้ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย น ลายไทย จากนายต่วนซึ่งเป็นช่างท�ำพระอุโบสถ และมี โอกาสได้รับการถ่ายทอดกระบวนการแกะรูปหนังตะลุง และการเขี ย นบทกลอนต่ า งๆ จากนายทอง หนู ข าว ความรู้ต่างๆ ที่หนังสุชาติได้รับจากครูในด้านต่างๆ ดัง กล่าวข้างต้น มีผลท�ำให้เกิดองค์ความรู้ หล่อหลอมให้เขา กลายเป็นช่างแกะรูปหนังและเป็นนักแสดงหนังตะลุงมา ตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี เป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว จนถึงปัจจุบัน ผลงานของเขาเป็นที่ยอมรับทางสังคมว่า เขามีความช�ำนาญทางด้านการแสดงหนังตะลุงและการ แกะรูปหนังตะลุงรวมถึงการแกะรูปหนังใหญ่ เกี่ ย วกั บ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานของหนั ง สุ ช าติ ทรัพย์สิน จะมีลักษณะเด่นและมีข้อแตกต่างจากผู้เล่น หนังตะลุงคนอื่นๆ ก็คือ หนังสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นนาย หนั ง ตะลุ ง ที่ ผ ลิ ต รู ป หนั ง ตะลุ ง และประพั น ธ์ บ ทกลอน และเรื่องหนังตะลุงเพื่อใช้แสดงได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยัง เป็นช่างแกะรูปหนังที่ท�ำรูปหนังให้กับนายหนังตะลุง คณะอื่นๆ อีกด้วย (อ่านต่อตอนต่อไป)

นิรโทษเถิดที่บริสุทธิ์ คนที่สู้เพื่อจุดหมายจริงที่ยิ่งใหญ่ คือสู้เพื่อประชาธิปไตย ต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรง แต่คนฆ่าคนตายต้องรับโทษ คนที่โหดอ�ำมหิตเหี้ยมแอบแฝง คนสั่งการเกี่ยวข้องต้องส�ำแดง จะเปลี่ยนแปลงเป็นถูกไร้โทษทัณฑ์ ต้องท�ำความเป็นจริงให้ปรากฏ ไม่ใช่เล่นตามบทกฎหมายนั่น ได้กล่าวหาอะไรว่าตามกัน ใครผิดถูกต้องยืนยันตามเป็นจริง ความจริงความกล้าต้องปรากฏ ยุติธรรมก�ำหนดต้องใหญ่ยิ่ง อย่าเอาความล�ำเอียงมาอ้างอิง กระทืบทิ้งด้วยบทนิรโทษกรรม ตราบที่ยังคลุมเครือและเคลือบแคลง ที่เท็จจริงยังไม่แจ้งแล้วด่วนคว�่ำ จะอยู่กันอย่างไรเมื่อไร้ธรรม หรือจะยอมให้ความระย�ำมันน�ำไทย ใช่เลยชนชั้นใดเขียนกฎหมาย ไม่ว่ายากหรือง่ายต่างหมายมั่น กฎหมายย่อมรับใช้ชนชั้นนั้น(ซ�้ำ) ล้วนชนชั้นผู้เอาเปรียบเหยียบประชา โจรถืออ�ำนาจที่บาทใหญ่ โจรก็ใช้วิชามารอย่างหาญกล้า ขึ้นโกงบ้านกินเมืองเขื่องศักดา ทั้งคุกคามเข่นฆ่าประชาชน ฉ้ออ�ำนาจเมื่อได้ใช้อ�ำนาจ เข้าปล้นชาติปล้นประชาอย่างฉ้อฉล เจ้าเล่ห์หลอกออกกฎยกโทษตน ยักยอกอย่างแยบยลระย�ำย�ำ เมื่อโจรเขียนกฎหมายใส่หัวโขน มันต้องเป็นกฎโจรวันยังค�่ำ พวกผีบ้าฆ่าเผากบเต่าด�ำ โกงต้นน�้ำปลายน�้ำจนย่ามใจ ท�ำเรื่องผิดให้เป็นถูกไปทุกเรื่อง ยกเอาคนโข่งเขื่องขึ้นเป็นใหญ่ ลุกขึ้นเถิดคนไทยที่ใจไทย(ซ�้ำ) ลุกขึ้นไล่พวกโจรที่ปล้นเมือง


ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

หน้า ๑๑

ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์

มื อ งเก่ า อี ก เมื อ งหนึ่ ง ที่ อ ยู ่ ริ ม ฝั ่ ง ทะเล อันดามัน หรือภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่ง เคยเป็นที่รู้จักในหมู่พ่อค้าวานิชทั้งอินเดีย จีน อาหรับ และชาติตะวันตกเมื่อ ๕๐๐๘๐๐ ปี ที่ ผ ่ า นมา แต่ ป ั จ จุ บั น ลดฐานะ ความส� ำ คั ญ ลงมาเป็ น “อ� ำ เภอ” เมื อ ง นั้ น คื อ “กั น ตั ง ” หรื อ “อ� ำ เภอกั น ตั ง ” จั ง หวั ด ตรั ง ตรังมาครั้งหนึ่งแล้ว กล่าวคือในช่วง พ.ศ. ๒๔๓๓ ในปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ ประพาสเมื อ งตรั ง ซึ่ ง ขณะนั้ น ตั ว จั ง หวั ด ตั้ ง อยู ่ ที่ “กั น ตั ง ” ในอดี ต เคยเป็ น ชุ ม ชนใหญ่ ที่ ตั้ ง ต�ำบลควนธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดเมืองตรังสมัยนั้น อยู ่ บ นปากน�้ ำ ตรั ง หรื อ แม่ น�้ ำ ตรั ง แม่ น�้ ำ สายนี้ มี (พระยาตรังครูมาภิบาล เอี่ยม ณ นคร) ได้กราบทูล ต้นน�้ำอยู่ที่น�้ำตกโยง ในท้องที่อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัด ว่า เมืองตรังที่ต�ำบลควนธานีอยู่ในสภาพทรุดโทรม นครศรีธรรมราช ไหลผ่านอ� ำเภอห้วยยอด อ� ำเภอ หนัก ภาวะเศรษฐกิจไม่สู้ดี การอาชีพของราษฎรก็ เมืองตรัง แล้วออกทะเลอันดามันที่กันตัง ชัยภูมิที่ ฝืดเคือง จะบ�ำรุงให้เจริญยาก พระบาทสมเด็จพระ ดี ข องกั น ตั ง ท� ำ ให้ ก ลายเป็ น ชุ ม ชนเมื อ งท่ า ที่ มี เ รื อ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สินค้าขนาดใหญ่ในสมัยโบราณแล่นเข้าออกสะดวก แต่งตั้ง “พระยารัษฏานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ประกอบกับบริเวณปากแม่น�้ำ มีหมู่เกาะน้อยใหญ่เป็น ณ ระนอง) เจ้าเมืองกระบุรี มาเป็นผู้ว่าราชการเมือง ที่ก�ำบังคลื่นลมได้ดี กันตังจึงกลายเป็นเมืองท่าซึ่ง ตรัง แทนคนเดิม เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมาหลายศตวรรษ พระยารั ษ ฏานุ ป ระดิ ษ ฐ์ ฯ เมื่ อ มารั บ หน้ า ที่ เ จ้ า ค�ำว่า “กันตัง” มีที่มาอย่างไรไม่สู้จะชัดเจนนัก เมื อ ง ก็ ไ ด้ ก ราบบั ง คมทู ล ขอพระบรมราชานุ ญ าต แต่ค�ำนี้เคยมีความหมายในเรื่องมาตรา ชั่ง ตวง วัด ย้ า ยที่ ตั้ ง ตั ว จั ง หวั ด ไปที่ ต� ำ บลกั น ตั ง เพราะเห็ น ว่ า กล่าวคือมาตราชั่งน�้ำหนัก ๑ กันตัง หนักเท่ากับ ๑ เป็ น ท� ำ เลเหมาะสม อยู ่ ใ กล้ ป ากอ่ า ว มี เ รื อ สิ น ค้ า ถังไม้ (ประมาณ ๒๖ กิโลกรัม) เป็นมาตราชั่งที่เคยใช้ เข้าเทียบท่าได้ง่ายซึ่งจะท�ำให้กิจการค้าต่างประเทศ ในภาคใต้แต่ครั้งโบราณ ปัจจุบันไม่ค่อยได้ยินเสีย รุ ่ ง เรื อ ง เศรษฐกิ จ ของเมื อ งก็ จ ะดี ขึ้ น เป็ น ล� ำ ดั บ แล้ว ค�ำนี้จะกลายมาเป็นชื่อชุมชนแห่งนี้ได้อย่างไร ครั้นเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว พระยารัษฏายังไม่สามารถยืนยันได้ แต่เมื่อครั้งทางราชการไทย นุ ป ระดิ ษ ฐ์ ฯ จึ ง ย้ า ยที่ ตั้ ง จั ง หวั ด ตรั ง จากต� ำ บลควน ตกลงใจท�ำสัญญาจ้างบริษัทอังกฤษมาสร้างทางรถไฟ ธานี ม าอยู ่ ที่ ต� ำ บลกั น ตั ง (ซึ่ ง อยู ่ ห ่ า งจากที่ ตั้ ง เดิ ม สายใต้ในสมัยต้นรัชกาลที่ ๖ ก็ได้ก�ำหนดจุดหมาย ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร) เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖ ต�ำบล ปลายทางของทางรถไฟสายนี้ ไ ปสิ้ น สุ ด ที่ กั น ตั ง ชื่ อ กั น ตั ง จึ ง เติ บ โตขึ้ น มาอย่ า งรวดเร็ ว ถนนหนทาง ของเมืองนี้จึงขจรขจายเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นเหตุให้ อาคารบ้ า นเรื อ น และร้ า นค้ า ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั น ตาเห็ น นักท่องเที่ยวทางรถไฟสมัยก่อนนิยมและไฝ่ฝันที่จะ นอกจากพ่ อ ค้ า แม่ ข ายจากต่ า งถิ่ น จะแวะเวี ย นมา ไปให้ถึงให้จงได้ ประจ� ำ แล้ ว ศิ ล ปิ น พื้ น บ้ า นเช่ น หนั ง ตะลุ ง และโนรา กันตังช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ยังไปแสดงหารายได้อยู่ไม่น้อย จนกระทั่งชื่อเมือง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น เมื อ งที่ เ จริ ญ สู ง สุ ด ในบรรดาหั ว เมื อ ง นี้ไปปรากฏอยู่ในบทหนังบทโนราหลายคณะ ชายฝั ่ ง ทะเลตะวั น ตก ถึ ง กั บ เป็ น ที่ ตั้ ง ของจั ง หวั ด กันตังกลายเป็นศูนย์กลางของจังหวัดตรังมาระ ยะหนึ่ง จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เมื่ อ ครั้ ง เสด็ จ ประพาส จังหวัดตรัง ทรงมีพระราชด�ำรัสว่า ที่ตั้งจังหวัดตรัง ที่ กั น ตั ง ในขณะนั้ น ไม่ สู ้ จ ะปลอดภั ย จากการโจมตี ของข้าศึกระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพราะเป็น หั ว เมื อ งชายฝั ่ ง ทะเลอั น ดามั น จึ ง ทรงพระกรุ ณ า โปรดเกล้ า ฯให้ ย ้ า ยที่ ตั้ ง ตั ว จั ง หวั ด ตรั ง จากอ� ำ เภอ กั น ตั ง ไปตั้ ง ใหม่ ที่ อ� ำ เภอบางรั ก (อ� ำ เภอเมื อ ง ปัจจุบัน) แต่นั้นมากันตังก็ค่อยลดถอยความเจริญ ทางเศรษฐกิจและสังคมลง กลายเป็นเมืองเก่าที่คน เมืองตรังเล่าขานสืบมาถึงวันนี้. ท่าเรือกันตัง

..อาลัยสวรรค์ ... เมื่อนั้นเมืองแมนมัวหม่น มืดมนอนธกาลปานบ้า ด�ำดึกลึกลับดับตา หนทางลางพร่ากลืนกาฬ เทวาทิ้งปราสาทวิมารเมฆ อพยพปลีกวิเวกมหาศาล ปล่อยสวรรค์รกร้างห่างนาน มวลมารยึดครองทั้งหกชั้น อ�ำมฤตน�้ำทิพย์มารจิบดื่ม ข้ามคืนอมตะเป็นดั่งฝัน ขโมยจักรพระนารายณ์ไว้ฟาดฟัน เหล่าเทพนางฟ้านั้นพากันตาย สถาปนาเมืองฟ้าขึ้นมาใหม่ มอบให้เปรตจากนรกร้าย อาศัยเสพสมจมกาย มุ่งหมายแตกหน่อก่อไพร่พล ยึดไว้อ�ำนาจทั้งสามโลก อุปโลกน์สัปดนจนล้นพ้น เทพเทวาหลีกหนียอมจ�ำนน ส�ำแดงตนเงียบหงี่เตมีย์ใบ้ อาทิตย์ดับจันทร์ลับอวสาน ดารารายถูกมารถล่มหาย สามโลกดับแตกแหลกวอดวาย ส�ำเร็จลงได้ในที่สุด เหตุเพราะชาวฟ้าพากันนิ่ง ปล่อยวางขว้างทิ้งไม่ฝืนฉุด อนิจจาประสาอะไรในมนุษย์ คงสูญพันธุ์เรียบวุธ..ไม่ช้านี้ สมเกียรติ ประดู่ (เกียรตินคร) ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖


หน้า ๑๒

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

นพ.อรรถกร วุฒิมานพ

อายุ ร แพทย์ โ รคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด

ถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด ในประเทศไทย ผู้ป่วยโรคหัวใจเสีย ชีวิตถึงประมาณ ๔,ooo คน ต่อปี หรือ วันละ ๑o๘ คน หรือเสียชีวิต ชั่วโมงละ ๔ คน ซึ่ ง เป็ น ตั ว เลขที่ น ่ า ตกใจที เ ดี ย ว ปั จ จุ บั น พบว่ า มี ค นไทยเป็ น โรคหั ว ใจ เพิ่มขึ้น เป็น ๓ เท่าเมื่อเทียบกับ ๑o ปี ที่แล้ว และจากสถิติองค์การอนามัยโลก พบว่ า ทั่ ว โลกมี ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จากโรคหั ว ใจ ๑๗ ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี และคาดว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ จะมีจ�ำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นถึง ๒๓ ล้านคนทั่วโลก โรคหัวใจสามารถ แบ่งได้เป็น โรค หั ว ใจพิ ก ารแต่ ก� ำ เนิ ด โรคหั ว ใจที่ เ กิ ด จากพั ง ผื ด หรื อ หิ น ปู น เกาะลิ้ น หั ว ใจ และ โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจตี บ ซึ่ ง โรค หลอดเลือดหัวใจตีบนี้ เป็นสาเหตุที่พบ มากที่สุด ( ประมาณ ๗๕ % ) ในจังหวัด นครศรี ธ รรมราชเองก็ พ บมี ผู ้ ป ่ ว ยด้ ว ย โรคนี้ ที่ ม า รพ. ประมาณ ๑,ooo คน ต่อปี ดังนั้นแล้วในฉบับนี้เราจึงมากล่าว ถึงเรื่องส�ำคัญนี้กัน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เกิดจาก มี ภ าวะอุ ด ตั น ของหลอดเลื อ ดที่ เ ลี้ ย ง กล้ามเนื้อหัวใจ (คนเราปกติมีเส้นเลือด เลี้ยงหัวใจ ๓ เส้นหลัก) ท�ำให้กล้ามเนื้อ หัวใจตาย สาเหตุเกิดจากมีไขมันมาเกาะ ตามเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ จนกระทั่งเกิด การตีบตัน ได้ระดับหนึ่ง (> ๕o-๗๕ %)

จึงเกิดอาการขึ้นมา และในบางคนคราบไขมั น ที่ เ กาะ เส้นเลือด (plaque) เกิดการฉีกขาดจน กระตุ ้ น ให้ เ กร็ ด เลื อ ด และเม็ ด เลื อ ดมา เกาะจนเกิ ด การอุ ด ตั น ฉั บ พลั น ขึ้ น มาจน กระทั่งผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอก และเสีย ชีวิตกะทันหันได้

๕ สัญญาณอันตราย โรคหลอดเลือดหัวใจ

หลั ง จากเราทราบเรื่ อ งของโรค หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบกันแล้ว เราก็ ควรจะทราบสาเหตุที่ท�ำให้เกิดเพื่อที่เรา จะได้ป้องกัน และหลีกเลี่ยง ได้อย่างทัน ท่วงที

ปัจจัยเสี่ยงหลัก เราสามารถแบ่งปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุม ไม่ ไ ด้ และ ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ควบคุมได้ ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุม ไม่ได้ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่หลีก เลี่ยงไม่ได้ เป็นสิ่งที่เกิดมา เมื่อคุณลืมตาดูโลก ได้แก่ ๑.ประวั ติ ค รอบครั ว ถ้าคนในครอบครัวแบบสาย ตรง หมายถึงพ่อแม่พี่น้อง ร่วมสายเลือดเป็นโรคหัวใจ อั ต ราเสี่ ย งที่ คุ ณ จะเป็ น ด้ ว ย ก็ ย ่ อ มมี เหมือนกัน ๒. เพศชาย จะมีความเสี่ยงการเกิด โรคเส้นเลือดหัวใจตีบมากกว่าเพศหญิง ๓. อายุ ที่มากขึ้นจะมีความเสี่ยงสูง ขึ้น ๔. เชื้อชาติ ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ๑. การสูบบุหรี่ ๒. โรคไขมันในเลือดสูง ๓. โรคความดันโลหิตสูง ๔. เบาหวาน ๕. โรคอ้วน ๖. การไม่ออกก�ำลังกาย ๗. ลักษณะนิสัยการกิน ๘. ความเครียด และความโกรธ

อาการหลักๆ ที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจมาเยือนคุณแล้ว มี อยู่ ๕ ประการ คือ ๑. เจ็ บ แน่ น หน้ า อกที่ จ� ำ เพาะกั บ หั ว ใจ เช่ น อาการคล้ า ยของหนั ก ทั บ หน้าอก เหมือนมีอะไรมาบีบรัด เจ็บร้าว ไปขากรรไกร หรือแขนซ้าย อาการเจ็บ สัมพันธ์กับการออกแรง หรือ เครียดจัด หรืออมยาขยายหลอดเลือดแล้วทุเลา ๒. เหนื่อยง่าย นอนราบไม่ได้ ๓.ใจสั่ น หรื อ บาง คนหน้ามืด หมดสติ ๔.อาการอื่ น ร่ ว ม เช่น คลื่นไส้ เพลีย กระ สับกระส่าย เหงื่อออก ๕ . เ สี ย ชี วิ ต แ บ บ จะเห็นได้ว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่ กะทันหัน เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งถ้าท�ำได้ แล้ ว จะมี ผ ลดี ต ่ อ ระบบหั ว ใจ และระบบ อื่นๆ ด้วย

เมื่อเกิดอาการแล้วท�ำอย่างไรดี? ถ้ า วั น หนึ่ ง เราเกิ ด แน่ น หน้ า อก ขึ้ น มา แล้ ว มี เ หตุ ใ ห้ ส งสั ย ว่ า เป็ น จาก เส้ น เลื อ ดเลี้ ย งหั ว ใจอุ ด ตั น สิ่ ง แรกที่ ควรท� ำ คื อ การขอความช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง จากคนรอบข้าง และ จากโรงพยาบาล (โทร ๑๖๖๙) หลังจากนั้นถ้าอาการไม่ ทุเลา ควรจะไปพบแพทย์ใกล้บ้านทันที เพื่อการตรวจวินิจฉัย ที่เหมาะสม รวม ทั้ ง ได้ รั บ การรั ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งทั น ท่ ว งที เนื่องจากโรคนี้ อาจท�ำให้เกิดอันตรายถึง เสียชีวิตกะทันหันได้

เมื่อไปถึงโรงพยาบาล……….. ท่านจะได้รับการตรวจร่างกาย รวม ทั้งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่เหมาะสม เช่น ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจเอ็กซ์ เรย์ ท รวงอก ตรวจเลื อ ด ตรวจอั ล ตรา ซาวด์หัวใจ (echocardiogram) ตาม ความเหมาะสม เพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ แม่นย�ำ เ มื่ อ เ กิ ด โ ร ค นี้ แ ล ้ ว จ ะ รั ก ษ า อย่างไร ? การรักษา มีทั้งการให้ยา (เช่น ยา ต้านเกร็ดเลือด, ยาละลายลิ่มเลือดแบบ ฉี ด , ยาขยายหลอดเลื อ ด) การสวนดู เส้ น เลื อ ดหั ว ใจ การท� ำ บอลลู น ขยาย หลอดเลื อ ดหั ว ใจ รวมถึ ง การผ่ า ตั ด เปลี่ยนหลอดเลือด (บายพาส) ซึ่งแพทย์ จะเลือกการรักษาให้เหมาะสมที่สุดกับผู้ ป่วยแต่ละราย อย่าลืมนะครับ ถ้ารัก ตัวเราเอง รักคนข้างเคียง อย่าลืม “รักษ์หัวใจ” เราด้วยนะครับ


ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เดินทางสามารถมายังสถานที่ต้องการได้ พระบรมธาตุเจดีย์ที่มียอดเป็นทองค�ำได้ เป็นตัวแทนนามธรรมนี้ มีความสวยงาม สมกั บ กั บ คุ ณ ค่ า แทบจะหาที่ ติ ไ ม่ ไ ด้ แม้จะปรากฏว่าเจดีย์รูปทรงระฆังคว�่ำ มีที่มาจากเจดีย์กิริวิหาร เมืองโปลน นารุวะ ประเทศศรีลังกา แต่รูปร่าง ทรวดทรงขององค์ พ ระธาตุ เ จดี ย ์ นครศรีธรรมราชก็มีความงดงามที่ ไม่เหมือนกัน รวมทั้งการบรรจุสิ่ง ที่เป็นนามธรรมด้านวิมุตติธรรม ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมใน ตัวองค์เจดีย์ได้อย่างลงตัว

สุเมธ รุจิวณิชย์กุล

sumet_arch@hotmail.com

วั ส ดี ป ี ใ หม่ ๒๕๕๗ ขออาราธนา คุ ณ พ ร ะ ศ รี รั ต น ต รั ย แ ล ะ บ า ร มี องค์ พ ระบรมธาตุ ที่ พ วกเรานั บ ถื อ โปรด ดลบั น ดาลให้ ทุ ก ท่ า นมี ค วามสุ ข ตลอด ปี และคุ ้ ม ครองประเทศชาติ ใ ห้ พ ้ น จาก วิกฤตการณ์ทั้งปวง การน� ำ เสนอพระธาตุ เ จดี ย ์ น ครศรี ธ รรมราชสู ่ ม รดกโลกได้ รั บ การขึ้ น บัญชีเบื้องต้นต่อศูนย์มรดกโลก องค์การ ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ ( UNESCO ) เมื่ อ เดื อ น กรกฎาคม ๒๕๕๕ แล้ว และหลังจากนั้น คณะกรรมการที่ ผ ลั ก ดั น เรื่ อ งนี้ ก็ ท� ำ งาน หนักมาตลอด เพื่อเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมให้ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ และ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชก็ได้ เป็นโต้โผจัดสัมมนาหาจุดดีจุดเด่นกัน โดย ได้ เ ชิ ญ วิ ท ยากรจากส่ ว นกลางและท้ อ ง ถิ่นมาถกกันอย่างเข้มข้น โดยมีอดีตผู้ว่า ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ๒ ท่าน คือ นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ และนายวิชม ทองสงค์ รวมทั้งผู้ว่าคนปัจจุบันคือ นาย อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ให้ความส�ำคัญเข้า ร่วมตลอดทั้ง ๓ วัน นับเป็นนิมิตหมายอัน ดี ข องชาวเมื อ งนครที่ จ ะได้ ร วมใจกั น ให้ ไปสู่เป้าหมาย และท่านผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญด้านใดก็ได้พยายามค้นหากันมา เป็นข้อมูล ส�ำหรับผมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง ในฐานะวิชาชีพสถาปนิกก็คงคุยได้เฉพาะ เรื่องที่ถนัด จึงขอเสนอบางมุมมองที่เกี่ยว กับอัจฉริยภาพของสถาปนิกบรรพชน ในอดีตกาลยังไม่มีค�ำว่า “สถาปนิก” ผู ้ อ อกแบบอาคารสิ่ ง ก่ อ สร้ า งต่ า งๆ แต่ เป็ น นายช่ า งที่ สื บ ทอดความรู ้ จ ากภู มิ ปั ญ ญาที่ สั่ ง สมกั น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยิ่ ง สิ่งก่อสร้างอายุนับพันปีก็ยิ่งแสดงให้เห็น ว่า คนสมัยโบราณมีความเป็นอัจฉริยะที่ คนสมั ย ใหม่ ยั ง สงสั ย ว่ า ท� ำ ได้ อ ย่ า งไรทั้ ง ที่ ไ ม่ มี เ ครื่ อ งจั ก รกลในการช่ ว ยยกวั ส ดุ ก่อสร้างขึ้นในที่สูง หรือช่วยขนย้ายจาก แหล่งที่ห่างไกล ไม่มีแม้กระทั่งวิศวกร ค�ำนวณโครงสร้างให้สามารถรับน�้ำหนัก วั ส ดุ ม หาศาลได้ เราคงไม่ ต ้ อ งไปเที ย บ

www.nakhonforum.com

นครศรีธรรมราช

เคียงกับปิรามิดจากอียิปต์ หรือเทียบเคียง กับมหาวิหารหินอ่อนพาเธนนอนจากกรีก แต่ พ ระบรมธาตุ เ จดี ย ์ น ครศรี ธ รรมราช ได้ บ ่ ง บอกถึ ง อั จ ฉริ ย ภาพของนายช่ า งผู ้ ออกแบบที่มีหลักการไม่ต่างจากสถาปนิก ที่ร�่ำเรียนมาจากสถาบันการออกแบบใน ปัจจุบัน ซึ่งผมอยากชี้ให้เห็นบางเรื่องดังนี้ ๑. การออกแบบองค์เจดีย์ให้สูงเด่น เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่สูงส่ง สิ่งก่อสร้างทั้งในอดีตและปัจจุบันได้อาศัย หลักการที่คล้ายคลึงกันในการสร้างสิ่งที่ เป็นที่เคารพบูชาให้ดูเด่นสง่างาม เรามัก จะเห็นแทบทุกศาสนาหรือทุกลัทธิที่มักจะ มียอดแหลมพุ่งสู่ฟ้าอันเป็นที่สถิตของปวง เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และยังเป็น ที่หมายตา (Landmark) ในการชี้ทิศให้ผู้

(เรื่ อ งนี้ มี นั ก วิ ช าการได้ น� ำ เสนอราย ละเอี ย ดต่ า งๆ ไว้ แ ล้ ว ) แสดงถึ ง ความ สามารถในการออกแบบของสถาปนิ ก บรรพชนของเรา ๒. การก่ อ สร้ า งองค์ เ จดี ย ์ โ บราณ มี พื้ น ฐานด้ า นวิ ศ วกรรม ในปั จ จุ บั น การ ก่ อ สร้ า งอาคารที่ มี ค วามสู ง หรื อ ใหญ่ โ ต ประการใดโดยอาศั ย หลั ก การค� ำ นวณ โครงสร้างและเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถ ท�ำได้แทบจะไม่มีข้อจ�ำกัด แต่ในอดีตกาล นายช่างมีความสามารถวางฐานรากของ องค์เจดีย์ลงในพื้นทรายที่อยู่ริมทะเลซึ่ง เสี่ยงต่อการไหลของทรายใต้ดินจนอาจจะ ท�ำให้ทรุดได้ การวางผังในแนวราบและ แนวดิ่ ง สามารถท� ำ ได้ มี ร ะยะถู ก ต้ อ งโดย ไม่มีแม้แต่กล้องส�ำรวจแบบปัจจุบัน วัสดุ

หน้า ๑๓

ก่ อ สร้ า งทั้ ง อิ ฐ ดิ น เผาและปู น ที่ ผ สมจาก วั ต ถุ ดิ บ ธรรมชาติ ที่ ห าได้ ใ นท้ อ งถิ่ น ก็ สามารถท�ำให้องค์เจดีย์นี้ยืนหยัดสู้แดดฝน และพายุได้จนถึงทุกวันนี้ เรื่องเหล่านี้ต้อง ถือเป็นภูมิปัญญาและอัจฉริยภาพของนาย ช่างสมัยก่อน ๓. การวางผั ง บริ เ วณสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ประกอบต่ า งๆ ได้ มี ก ารออกแบบอย่ า ง มีแบบแผนโดยที่มีองค์พระบรมธาตุเป็น หลั ก ในอดี ต ของนครโบราณที่ ยิ่ ง ใหญ่ ต่างๆ จะมีการวางผังที่ส่งเสริมสิ่งที่เป็นจุด เด่น (Highlight) เช่น ปราสาทหินนครวัด จะมีทางขึ้นเป็นแนวแกนใหญ่ไปสู่ปราสาท หลัก เป็นต้น การวางผังภายในวัดพระ ธาตุฯแม้ไม่เป็นลักษณะผังสมมาตร (Symmetry Plan) แต่ก็มีแนวแกนที่ส่งเสริมองค์ พระบรมธาตุให้ดูยิ่งใหญ่และสง่างาม การ วางผังนี้แม้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยที่ อาจมีการเพิ่มเติมหรือปรับแก้ แต่ในภาพ รวมถือว่ายังรักษาระเบียบแบบแผนการ วางผังเดิมของสถาปนิกบรรพชนไว้ได้เป็น อย่างดี การน� ำ เสนอความเห็ น ของบุ ค คล ในด้ า นต่ า งๆ ได้ ช ่ ว ยกั น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น สิ่ ง ที่ เป็ น สุ ด ยอดของพระบรมธาตุ เ จดี ย ์ นครศรีธรรมราชเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ ในการเสนอเป็ น มรดกโลก ในฐานะที่ ผมเป็ น ชาวเมื อ งนครและประชาชนคน หนึ่ ง ของประเทศไทยที่ ไ ด้ ติ ด ตามความ พยายามของทุกคนเป็นเวลานานแล้วจน ได้ข้อสรุปแทบจะตกผลึกครบถ้วนทุกด้าน ผมเชื่อว่าแม้จะมีความเห็นต่างกันไปบ้าง ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการเสนอ เป็นมรดกโลกครั้งนี้ แต่ผมก็ยังเห็นว่าเป็น ประโยชน์ในการให้ความรู้ต่อประชาชน ทั่ ว ไปถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ศูนย์กลางความรุ่งเรืองไม่ใช่เฉพาะของ พระพุทธศาสนาในภูมิภาคนี้เท่านั้น แต่ยัง เป็นการบ่งบอกถึงอารยธรรมของบรรพชนที่พ�ำนักอยู่ ณ ผืนแผ่นดินนี้ด้วย และ เป็นการสร้างความเข้าใจต่อความจ�ำเป็นที่ จะต้องช่วยกันอนุรักษ์มรดกที่ล�้ำค่านี้ไม่ว่า จะได้เป็นแค่มรดกของชาวนคร เป็นของ ชาวไทย หรือโชคดีเป็นถึงระดับโลกก็ตาม เพราะผมเองไม่ แ น่ ใ จว่ า หากไม่ มี ก าร หยิบยกความส�ำคัญของเรื่องนี้ขึ้นมา ใน อนาคตการบริหารจัดภายในวัดพระธาตุฯ รวมถึงองค์พระบรมธาตุจะมีใครสามารถ ดูแลรักษาไว้ได้มากน้อยเพียงใด ผมจึงขอ วิงวอนชาวนคร และท่านผู้ทรงคุณวุฒิของ ประเทศทุกท่านโปรดช่วยกันหาทางดูแล มรดกนี้ให้ลูกหลานสืบไป


หน้า ๑๔

นครศรีธรรมราช

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ศึกษานครศรีธรรมราช กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ การเดิ น ทางของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจาก ศูนย์วิทย์ฯ จะต้องสังเกต เพื่อบันทึกสถาน ที่ส�ำคัญลงในใบกิจกรรม เพราะเมื่อเข้าไป ในป่าแล้ว ทักษะการสังเกตเป็นสิ่งส�ำคัญ มาก เมื่อไปถึงอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ อุ ท ยานจะปฐมนิ เ ทศก่ อ นเดิ น ป่ า และ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ สื่ อ ความหมาย บรรยาย ให้ความรู้ฐานต่างๆ ตลอดเส้นทาง โดย

มี วิ ท ยากรของศู น ย์ วิ ท ย์ ฯ เป็ น พี่ เ ลี้ ย ง ร่วมเดินทางเพื่อคอยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้เปิดประสาทสัมผัสแต่ละส่วน ในการสั ม ผั ส ธรรมชาติ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด ใน ระหว่ า งเดิ น ทางผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจะ ต้องสังเกตสิ่งต่างๆ แล้วบันทึกลงในคู่มือ ค่ายฯ เส้นทางเดินป่าน�้ำตกกะโรมใช้เวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง (ระยะทาง ๑,๙๙๒ เมตร) จุดเด่นของเส้นทางนี้คือ ความชุ่มชื้นของ ผืนป่า มอส เฟิร์นหลากหลายชนิด รวม ทั้งเฟิร์นยักษ์ดึกด�ำบรรพ์ “มหาสด�ำ” จุด สูงสุดของเส้นทางนี้สูงจากระดับน�้ำทะเล ปานกลางประมาณ ๔๐๐ เมตร เมื่อเสร็จจากการเดินป่าผู้เข้าร่วม กิจกรรมจะต้องสรุปและเชื่อมโยงความ สั ม พั น ธ์ ข องระบบนิ เ วศภายในผื น ป่ า นี้ ได้ นอกจากนี้ ห ากมี เ วลาเหลื อ พอก็ จ ะ ได้เล่นน�้ำตกที่บริสุทธิ์ใสสะอาดที่ไหลลง มาหลากชั้นของเขาหลวงกันอย่างชุ่มฉ�่ำ อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมการเรียน รู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ด้ เ พลิ ด เพลิ น ไปกั บ การท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กับเรียนรู้ชีวิต สัมพันธ์ของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ไปด้วย สวัสดีปีใหม่...ขอให้ใจมีสุขทุกๆ คนนะคะ

เป็นฐานการส่งออกของประเทศ แต่ โ จทย์ คื อ อาเซี ย น เมื่ อ เป็ น ตลาด เดี ย วกั น และฐานการผลิ ต สามารถเคลื่ อ น ย้ายได้โดยเสรี จึงต้องศึกษาว่าการขนส่ง ดี พ อหรื อ ไม่ จะเคลื่ อ นย้ า ยไปในทิ ศ ทาง ใด พื้นที่ใดมีความน่าสนใจ เรื่องเร่งด่วนคือ เปิดเสรีการให้บริการสาขาโลจิสติกส์ โดย เฉพาะการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางรถไฟระหว่ า ง ประเทศ และทางถนนระหว่างประเทศ จึง ต้องพัฒนาเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่ง กับประเทศเพื่อนบ้าน และเชื่อมโยงประตูสู่ ประเทศเพื่อนบ้านกับศูนย์กลางของภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยเชื่อมต่อบริเวณประตูการ ค้าชายแดนที่มีศักยภาพ เมื่อกรุงเทพฯ มีความหนาแน่นมาก จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี เ มื อ งรองรั บ การเจริ ญ เติ บ โต แต่ละด้านเพื่อป้องกันปัญหา ดังนั้นจะต้อง มีประตูที่เป็นตัวเชื่อมกับต่างประเทศและ เมื อ งระดั บ รองที่ เ ป็ น ประชาคมของเมื อ ง ศูนย์กลางเป็นเศรษฐกิจคู่ขนาน โครงการที่ ใช้เงินมากที่สุดคือการสร้างรถไฟความเร็ว สู ง และน� ำ มาซึ่ ง การสร้ า งเมื อ งใหม่ เ พื่ อ พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ จัดระเบียบเมือง ใหม่ในรัศมี ๙ ตารางกิโลเมตรรอบสถานี รถไฟ ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นในการพัฒนา โครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ� ำ นวยความ สะดวกเพื่อยกระดับความคล่องตัวของการ เดินทางและการขนส่ง รศ. ดร.รุ ธิ ร ์ พนมยงค์ นั ก วิ จั ย

จากคณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี ม.ธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง ‘ผลกระทบ ต่อประเทศไทยจากการจัดการโครงสร้าง พื้ น ฐานด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ และการปรั บ รู ป แบบโซ่ อุ ป ทานภายใต้ บ ริ บ ทประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน’ กล่าวว่า ผลกระทบ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานภายใต้ พ.ร.บ.เงินกู้ ๒ ล้านล้านบาท ที่น่าจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการขยายตัวของ เศรษฐกิ จ ได้ ร วดเร็ ว เพิ่ ม ขึ้ น จากกรอบ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๖๓ ไทยจะมีอัตราการเจริญ เติบโตของจีดีพีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐๔ ต่อปี หรือประมาณ ๙๗๗ พันล้านเหรียญ สหรั ฐ โดยผลกระทบจะอยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี อุตสาหกรรมตั้งอยู่แล้ว ส่วนจังหวัดอื่นๆ จะมีความเจริญขยายตัวเข้าไปถึงมากขึ้น จากการอ� ำ นวยความสะดวกทางการค้ า และโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ พั ฒ นาขึ้ น ตาม กรอบเออีซี ซึ่งจังหวัดที่ได้รับผลทางบวก มากที่สุด คือ สมุทรปราการและระยอง ร้ อ ยละ ๒๑.๕ และ ๑๖.๗ ตามล� ำ ดั บ ขณะที่ล�ำพูนและขอนแก่นมีการขยายตัว ของจีดีพีมากที่สุด ส่วนกรุงเทพฯ ได้รับ ผลกระทบประมาณร้อยละ ๑๕ ประเทศไทยจะหลุ ด จากประเทศ รายได้ปานกลางในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ การเข้า สู่เออีซีไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวง แล้วประเทศอื่นในภูมิภาคจะมีการพัฒนา โครงการต่างๆ อย่างไร และประเทศใด จะมีศักยภาพในการแย่งชิงผลประโยชน์ ทางการค้ามากกว่ากัน

ราใช้คืนวันหมดกันไปอีกปีแล้วนะคะ... เร็วจนแทบนับวันไม่ทันกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะปีนี้หรือปีไหน ชีวิตก็ยังคงต้องมี เรื่องราวให้เรียนรู้กันต่อไป ขอบคุณที่ยัง อยู่เป็น “เพื่อนเรียนรู้” กันนะคะ ฉบั บ นี้ เ รากลั บ มาคุ ย กั น ต่ อ เรื่ อ ง ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา นครศรี ธ รรมราชจั ด กั น นะคะ ยั ง อยู ่ ในกลุ ่ ม ของ ป่ า ดิ น หิ น น�้ ำ ค่ ะ เป็ น กิ จ กรรมที่ ข ยั บ เข้ า ใกล้ พื้ น ที่ ธ รรมชาติ มากขึ้นกว่าเดิม...นั่นคือ เทือกเขาหลวง ที่มียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ ความสูง ราว ๑,๘๓๕ เมตรจากระดับน�้ำทะเล กับ กิจกรรม “ตะลุยป่าหลังคาแดนใต้” กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น การส� ำ รวจและ อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องกลุ ่ ม สิ่ ง มี ชี วิ ต ความส� ำ คั ญ ของความหลากหลายทาง ชีวภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์

รื่ อ งนี้ เ ก็ บ ความจาก ‘งานประชุ ม เผย แพร่ผลงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ย น’ จั ด โดยโครงการวิ จั ย ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งส� ำ นั ก งานคณะ กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กับส�ำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเผย แพร่ ง านวิ จั ย ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละพั ฒ นา เครือข่ายด้านโลจิสติกส์อย่างยั่งยืน ศ.นพ.สุ ท ธิ พั น ธ์ จิ ต พิ ม ลมาศ ผอ. สกว. กล่ า วว่ า ปั จ จุ บั น ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ไทยอยู ่ สู ง ประมาณร้ อ ยละ ๑๔.๕ ต่ อ จีดีพี ถ้าลดต้นทุนและพัฒนาระบบต่างๆ ลงได้ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่ ง ขั น และการเป็ น มิ ต ร ต่อสิ่งแวดล้อมในการลดต้นทุนพลังงาน ด้วย การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และจะมี การเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ ๕ ประเทศทางเหนือของภูมิภาค ซึ่งมีผล กระทบอย่างกว้างขวาง ดร.จุ ฬ า สุ ข มานพ ผอ.ส� ำ นั ก งาน นโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และอนาคตประเทศไทย’ เพื่อสร้างความ

ของระบบนิ เ วศภายในอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เขาหลวง ซึ่ ง เป็ น ป่ า ฝนที่ มี ค วามอุ ด ม สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย มีความหลาก หลายทางชีวภาพสูงมาก โดยจะใช้เส้นทาง เดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ถูกจัดไว้ภายใน อุทยานแห่งชาติเขาหลวง เส้นทางการเดินป่าคือ เส้นทางเดิน ป่ า น�้ ำ ตกกะโรม อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขา หลวง อ.ลานสกา ระยะทางประมาณ ๓๒ กิ โ ลเมตรจากศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การ

เข้าใจเรื่องเงินกู้ ๒ ล้านล้านบาท ซึ่งส�ำคัญ ต่ อ โครงสร้ า งพื้ น ฐานการขนส่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์สาธารณะ จึงต้องลงทุนสร้างไว้ เพื่อประชาชนรุ่นหลัง ไทยลงทุนเรื่องการ ขนส่งทางถนนไปมากถึง ๕.๓ แสนล้านบาท ปัจจุบันมีรถจดทะเบียน ๑๕ ล้านคัน เกิด ปัญหาการจราจร จึงต้องเพิ่มการลงทุนทาง น�้ำและทางอากาศ ต่อไประบบรางรถไฟจะ มีผู้ใช้บริการมากขึ้น การลงทุนโครงสร้าง พื้นฐาน ๓ โจทย์ คือ โลจิสติกส์ เออีซี และ การแก้ปัญหาจราจร ซึ่งน�ำไปสู่การก่อสร้าง ของภาคเอกชน เกิดการจ้างงานและสร้าง รายได้ เมื่อประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมมาก ขึ้น การจัดการด้านโลจิสติกส์ต้องสอดคล้อง กับตัวสินค้า ขณะสัดส่วนการใช้พลังงาน ของประเทศในภาคอุ ต สาหกรรมร้ อ ยละ ๓๖ ภาคขนส่งร้อยละ ๓๕ และในอนาคตจะ มีใช้พลังงานมากขึ้น เมื่อพิจารณาความสูญ เสียจากอุบัติเหตุในภาคการขนส่ง ระเบียบ วิ นั ย และการช� ำ รุ ด ของถนน และความ เสียหายจากมลพิษทางอากาศ จึงจ�ำ เป็น ในการปรับเปลี่ยนไปสู่การขนส่งที่ต้นทุน ต�่ ำ กว่ า โดยพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง รถไฟให้ เป็นโครงข่ายการขนส่งหลักของประเทศ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการ ขนส่งสินค้าทางล�ำน�้ำและชายฝั่ง พัฒนาสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกที่เชื่อมโยงกับทางรถไฟ และทางน�้ำเข้ากับการขนส่งทางถนน ซึ่งจะ


ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช หน้า

๑๕

อาจารย์แก้ว เครื่องอ่าน/เขียนข้อมูล (Interrogator/Reader) หน้ า ที่ ข องเครื่ อ งอ่ า นคื อ การเชื่ อ ม ต่ อ เพื่ อ เขี ย นหรื อ อ่ า นข้ อ มู ล ลงในแท็ ก ด้วยสัญญาณความถี่วิทยุ ภายในประกอบ ด้ ว ย ภาครั บ และส่ ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ ภาค สร้างสัญญาณพาหะ สายอากาศ (ขดลวด) วงจรจูนสัญญาณ หน่วยประมวลผลและ ภาคติดต่อกับคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวล ผลข้อมูลมักใช้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ ง อั ล กอริ ทึ ม ที่ อ ยู ่ ภ ายในโปรแกรมท� ำ หน้าที่ถอดรหัสข้อมูล (Decoding) ที่ได้ รั บ และท� ำ หน้ า ที่ ติ ด ต่ อ กั บ คอมพิ ว เตอร์ ลักษณะและรูปร่างของเครื่องอ่านจะแตก การใช้งาน RFID ต่างกันไปตามประเภทของการใช้งาน เช่น ๑. ทดแทนระบบบาร์ โ ค้ ด (Barแบบมือถือขนาดเล็กหรือติดผนัง จนไปถึง code) รุ่นเก่า ขนาดใหญ่เท่าประตู เป็นต้น ๒. ระบบ Access Control / Per-

<< ต่อจากหน้า ๖

โรงแรมที่ขนอมมีเท่าไร เราสามารถขาย ได้ถ้าคุณต้องการจัดงาน ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ คน เราสามารถจั ด ได้ เราตอบเขาได้ ทันที-- ห้องประชุมพร้อม ความปลอดภัย พร้อม การเดินทางพร้อม รับงานได้เลย.. แหล่งเรียนรู้ก็ประวัติศาสตร์เรามีพร้อม หลังจากนี้ ททท.การท่องเที่ยวและกีฬาฯ กับสมาคมต้องจับมือให้เหนียวแน่นสร้าง แบรนด์สินค้าให้ชัดทั้ง ๕ กลุ่ม” กลางเดื อ นธั น วาคม—สรวิ ศ ไป หารื อ กั บ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส งขลา และหาดใหญ่ เพื่อเจรจาหาข้อตกลงให้ กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ โ น่ น เขี ย นทริ ป ทั ว ร์ ใ ห้ เ อื้ อ ประโยชน์ต่อเมืองนครเพิ่มขึ้น “ที่ผ่านมาเขามาเยี่ยมชม มาเสพ

โบราณสถานของเรา ในทริปทัวร์เขาเขียน ว่ า มาดู พ ระธาตุ ฯ แล้ ว จบไปเลย ผมไป ประชุ ม ที่ ห าดใหญ่ . .ผมคุ ย กั บ เขาให้ เ ขา ได้กินข้าวที่บ้านเราสักมื้อหรือนอนสักคืน เราต้องสร้างสตอรี่ให้เขาได้เรียนรู้สักนิด.. ท�ำให้ได้พักค้างที่นี่มากขึ้น วันนี้เป็นความ ฝันของผมๆ อยากเห็นวัดพระธาตุฯ เปิด ถึง ๒ ทุ่ม ซึ่งมันจะเปลี่ยนทริปทัวร์ไปอีก แบบ แค่เปลี่ยนเวลา-- ผมขอหารือ ขอ

sonal Identification หรือการเข้าออก อาคารแทนการใช้ บั ต รแม่ เ หล็ ก และ สามารถใช้ ใ นการตรวคเช็ ค เวลาเข้ า ออกงานของพนักงานได้ด้วย ๓. ห่วงโซ่อุปทานและ ระบบโลจิสติกส์ คือสามารถ ติ ด แท็ ก ไว้ กั บ ชิ้ น งานแล้ ว ติ ด ตามขั้ น ตอนการท� ำ งาน ในไลน์การผลิต รวมถึงการ จั ด การสิ น ค้ า ในคลั ง สิ น ค้ า ว่ า รั บ สิ น ค้ า มาเมื่ อ ใด เก็ บ ไว้ ที่ ไ หน ต้ อ งส่ ง วั น ไหน เป็นต้น เลื่อนได้ไหม ผมบอกว่าเรามีแต่ได้ ที่เขาไม่ พักเพราะเราปิด ๕ โมง ลูกค้าที่จะมาดูเขา มาตอน ๓ โมง การท�ำกิจกรรมเสร็จ ๓ โมง ครึ่งหรือ ๔ โมงสามารถกลับไปทานข้าวที่ หาดใหญ่ หรือไปกินที่สมุย ไม่จ�ำเป็นต้อง ค้าง ๓ โมงเป็นเวลากินเบรกได้อย่างเดียว ไม่ใช่เวลาอาหารหนัก ไม่มีผลประโยชน์ กับใครเลย แต่มาใช้ทรัพยากรของเราซึ่ง ไม่สามารถประเมินค่าได้ เราให้เขาใช้ฟรีๆ ตลอด เราต้องเปลี่ยน เราไม่ไ่ด้ไปบังคับ อะไรเขา เราว่าวันนี้เราให้เวลาถึง ๒ ทุ่ม ชมตอนเย็ น ๆ อากาศก็ ดี ไฟก็ ส วย..ซึ่ ง รองผู้ว่าฯ ศิริพัฒ พัฒกุล ท่านจะหารือให้ นี่คือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน” แรกเข้ารับต�ำแหน่ง สรวิศพยายาม ประสานกับคณะกรรมการชุดเดิมมาร่วม งาน โดยขับรถไปติดต่อถึงบ้านหลายท่าน ชั ก ชวนมาร่ ว มงานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ ท่องเที่ยวให้ด�ำเนินต่อไปได้ สรวิศมีความ พร้ อ มเพราะโรงแรมราวดี ป ระสบความ ส�ำเร็จมีหน่วยงานเอกชนจองห้องพักระยะ

๔. ระบบ Animal Tracking สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์ เพื่อ เฝ้าระวัง และติดตามตัวสัตว์ได้ ๕. ระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) เช่นบัตรทางด่วน รถไฟฟ้า ๖. ระบบหนั ง สื อ เดิ น ทางอิ เ ล็ ก - ทรอนิ ก ส์ (e-Passport) เพื่ อ ป้ อ งกั น ผู้ก่อการร้าย ๗. ระบบกุ ญ แจอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Immobilizer) ในรถยนต์ ป ้ อ งกั น การ ขโมยรถยนต์ หรื อ พวก keyless ใน รถยนต์ราคาแพงบางรุ่นที่น�ำมาใช้แล้ว ๘. ระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-Library) ในการยืม-คืนอัตโนมัติ จะเห็ น ได้ ว ่ า เทคโนโลยี RFID สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านได้ ห ลาก หลายประเภท การน� ำ ไปใช้ ง านต้ อ ง พิ จ ารณาในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ น� ำ ไปใช้ เช่ น ย่านความถี่ ระยะที่ต้องการในการอ่าน ข้ อ มู ล รวมถึ ง ความปลอดภั ย เพื่ อ จะได้ ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความปรารถนาดี อาจารย์แก้ว

ยาว และมี จุ ด แข็ ง ที่ เ ป็ น แหล่ ง ประชุ ม สัมมนาที่มีงานต่อเนื่อง บทบาทของรอง ประธานหอการค้าจังหวัดมีส่วนท�ำให้ได้ รับความร่วมมือ ทั้งจากสมาชิกหอการค้า และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ สรวิ ศ ต้ อ งการผลั ก ดั น ให้ ร ายได้ จากการท่องเที่ยวดีดตัวจาก ๑๐,๐๐๐ ล้ า นบาทต่ อ ปี เพราะความพร้ อ มของ ทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ว แท็ ก ซี่ บ ริ ก าร สามารถเข้ า มารองรั บ และมี ป ระโยชน์ อย่างมาก สนามบินนครฯ ได้เป็นสนาม บิ น ศุ ล กากรแล้ ว ปี ๒๕๕๘ อาจยก ระดับเป็นสนามบินนานาชาติ การเจรจา ระหว่ า งผู ้ ป ระกอบการกั บ ต� ำ รวจเรื่ อ ง การขับขี่ได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วม กันแล้ว ต่อไปนี้คงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ เมื อ ง ซึ่ ง เรามี โ ครงการจั ด พิ ม พ์ แ ผนที่ ท่องเที่ยวไว้แจกจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของ การประชาสัมพันธ์ “ปี ๒๕๕๗ การท่องเที่ยวของเราจะ ดีขึ้นแน่นอน” สรวิศ กล่าวอย่างมั่นใจ


หน้า ๑๖

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

Tarzanboy

นนี้ ฝ นจะตกมั้ ย แล้ ว เราจะนอน กันตรงไหนดีล่ะ” ค�ำถามแรกของ เช้านี้ ขณะหลายคนยังคงสาละวนกับการ จัดของลงเป้ เราท�ำอาหารส�ำหรับมือเช้า เท่านั้น ส่วนมื้ออื่นๆ …..ดาบหน้า !! ผมหวังว่า ฝน หรือความชัดดิกของ เนินกุหลาบข้างหน้านี้ จะรีดความล้าออก จากใจได้บ้าง ช่วงนี้ป่าเขาหลวงแล้ง ผิด ปกติมาหลายสัปดาห์แล้ว ค�ำว่าสัปดาห์ดู เหมือนจะไม่นาน แต่ส�ำหรับที่นี่ ขุนเขา แห่งนี้ถูกโอบกอดด้วยมรสุมของสองฟาก สมุ ท รมาชั่ ว นาตาปี ไอหมอกจะอวลไป ด้วยหมู่น�้ำค้างที่เดินทางไกลจากฟากฟ้า สู่ฟากฟ้า ยามกระทบกับทิวไม้ไหว หยด น�้ำก็จะพร่างพรูดั่งหยาดน�้ำฝนจากฟ้า ป่า ฝนปลิดน�้ำค้าง อีกนัยหนึ่งของความหมาย แห่ง ...ป่าเขาหลวง “แล้ ว ท� ำ ไม พี่ บ อยถึ ง ตั้ ง ชื่ อ ลู ก ว่ า ...ลมฝน” โต๊ดหนุ่มหัวฟูที่บอกว่าไม่ยอม พลาดในการร่วมทริปนี้ตั้งค�ำถามเอาตอน สุดเนิน ที่ ๔ ของดอกกุหลาบอันแสนสูง ชัน หลายคนนิ่งๆ เหมือนรอค�ำตอบ แต่ ก็ไม่มีใครอยากคาดคั้น เพราะอีกแค่เนิน เดียว ล�ำธารมรกตนามว่า ห้วยน�้ำเย็น ก็จะ ปรากฏอยู่ตรงหน้า แม้ยามแล้ง ความเขียว ชุ ่ ม ..ก็ ยั ง ไม่ ห ายไปจากธารสายนี้ เสี ย ง กระซิกกระซี้ พิรี้พิไรของสายน�้ำที่ลัดเลาะ ก้อนหินแนวล�ำธาร บางจุดมีหาดทรายขาว แซม บางแอ่งใสสดแบบนัยน์ตาเด็กทารก ยังผลให้ใครบางคนเริ่มออกความเห็น ถึง การตั้งแค้มป์กันตอนบ่ายโมงอีกแล้ว “ผมว่ า เดื อ นครึ่ ง น่ ะ เหมาะแล้ ว ส�ำหรับเป้าหมายที่ว่า..” ผมปลดเป้และ เริ่มจัดการมื้อเที่ยง มื้อเที่ยงนะ ไม่ใช่การ ปลดเป้เพื่อวางแค้มป์คืนนี้ ผมย�้ำ !!! “ยังไม่มีใครทายเลยว่า ท�ำไมพี่บอย ถึงตั้งชื่อลูกว่า...ลมฝน” โต๊ดขณะนั่งล้าง

ถ้วยชามก็ยังไม่วายกังขาในค�ำถามของตัว เอง เสร็ จ มื้ อ เที่ ย ง ผมขึ้ น เป้ แ ละน� ำ ไป ตามล�ำธารเขียวๆ นั้น เราล่องล�ำธารขึ้น อ้ อ ยอิ่ ง กั บ มุ ม สวยๆ ส� ำ หรั บ ช่ า งภาพใน บางครั้ง ก็เลือกนั่งนิ่งๆ เฉยๆ ชมความ สวยงามมากกว่ าการบัน ทึก ภาพ กั บ อีก หลายครั้ ง ที่ ไ ม่ ค ่ อ ยอยากจะเดิ น ต่ อ เรา ข้ามล�ำธารขึ้นเนิน ลงล�ำธาร ขึ้นเนิน เข้า ป่าโบราณ ลัดเลาะ มุดลอด ยืนนิ่งๆ สูดดม กลิ่นจางๆ ของสารพัดกล้วยไม้ โดยเฉพาะ เจ้าเอื้องสายเสริตขาวระย้านั้น ผมนับครั้งได้ หมายถึง นับทุกครั้งที่

ผ่านเข้ามาเส้นทางสาย นี้ ที่ เ ดิ ม ๆ กลิ่ น เดิ ม ๆ รอยเท้าเดิมๆ หัวใจดวง เดิ ม แม้ เ ปลี่ ย นผู ้ ร ่ ว ม ก้ า ว ไม่ เ ลยสั ก ครั้ ง ที่ จะรั ง เกี ย จรั ง งอน เบื่ อ หรือ...ไม่รัก ป่าผืนนี้ ดู เหมือนว่า แม้วันล้า...ยามได้กลิ่น...ลมฝน จางๆ ในสายลม ก�ำลังวังชาก็เริ่มกลับมา อย่างประหลาด โน่น หินสองเกลอ บ่ายแก่ๆ เรามา ถึงหินสองก้อนบนสันเขา ซ้ายนั้นผา ขวา นั้นก็หน้าผา รายรอบในเวิ้งฟ้า คือแนวผืน ป่าเขาหลวง ...มันช่างสวยงามและกว้าง ใหญ่อะไรเช่นนี้ “พักตรงนี้ดีกว่า...” ใครบางคนเริ่ม แผนการใหญ่อีกแล้ว “อืม ก็ดี ...” เป็นอีกครั้งที่ผมตามใจ จนหลายคนงงๆ สองวัน เราเพิ่งก้าวมา หนึ่งในสิบของเป้าหมายที่จะไป “ไม่ต้องห่วงปลายทาง นอนทุกที่ที่ อยากจะนอนเลยน่ะ ชอบ” ใครบางคน เสริมมาให้หวนคิดว่า ส�ำคัญไฉนนั้น ... รายทางนั้นล้วนควรค่า ค้นหาไปไยในสิ่ง ใกล้ใต้ฝ่าเท้ามิพัก

ปลายทางฝัน พิจารณา ไกลตา เหลียวมอง...

หญ้านวลสีน�้ำตาลอันเฉาแห้งนั้น ยัง คงนุ่มมือ บนหินสองเกลอ เหนือหินสอง ก้อน มอส ไลเคน กล้วยไม้ดิน ดอกจูดเขา ดอกหญ้าบางชนิด ยังคงเบ่งบานในความ ทรงจ�ำวันก่อน ผมมาบ่อยซะจนนึกออกว่า ต้องมีดอกอะไรบ้าง แม้ในวันนี้เหนือหินผา จะไร้ดอกไม้ประดับ ทว่าสีนวลน�้ำตาลแดง

กับปลายฟ้ายามตะวันลานั้น เป็นโทนสีอุ่น ...ใช่ อุ่นใจอย่างประหลาด วิ่ ง ขึ้ น ๆ ลงๆ มุ ด ๆ นั่ ง ๆ และก็ บันทึก....ผมชอบบันทึกรายละเอียดด้วย ม่ า นตา เพราะในขณะนั้ น มี ก ลิ่ น ไอบาง อย่ า งอยู ่ ด ้ ว ย อาจจะไม่ มี เ ทคโนโลยี ใ ด สามารถท� ำ ได้ หมายถึ ง บั น ทึ ก แห่ ง กลิ่ น ความทรงจ�ำ จ�ำได้แต่จ�ำนวนครั้งที่ผ่าน แถวนี้ แต่ไม่สามารถจ�ำแต่ละครั้งได้ว่า ตัว เองเจอกับสภาพอะไรบ้าง ในร้อยแปดพัน ทริปที่ผ่านมานั้น วั น นี้ อ วลกลิ่ น ลมฝน....มื ด มาเยื อ น แล้ว หนาวนั้นก็กระแซะกายเบียดมาหา ลม...อันคุ้นเคยแวะมาทัก ....ฟ้าแว๊บๆ ที่ ริมฟ้าไกล มาแล้วซินะ....ลมฝน นานเกินไปมั้ยกับการลาจาก ขุนเขาแห้ง หมู่ไม้เหี่ยวเฉา แต่ใจกลับหนาว... บ้างไหมเจ้าจะตระหนักว่า หนาวนี้นั้นหนาวนัก..... ผมผูกเปลกับกิ่งไม้ที่ไม่ทราบอายุไข ใต้ก้อนหิน โต๊ดเอาเปลมาปูนอนฟุบอยู่ใต้ ที่เหลือเอาผ้าใบปูนอนไปกับพื้นหญ้า ตอน แรกเราไม่อยากกางหลังคา ด้วยเหตุของ ดาวนับล้านนั้น เราอยากเห็นทั้งยามหลับ และยามตื่น แต่สัญญาณบางอย่าง....เมฆ หนักๆ ต�่ำๆ ลมฉ�่ำน�้ำค้าง และแสงแว๊บๆ


ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ริมขอบฟ้า....บอกบางสิ่ง ครืนๆ ๆ เปรี๊ยง โครมมมมมม !!!! “เฮ้ยๆ อะไรว่ะ” เสียงใครบางคน เอะอะ พร้อมหลายคนลุกกันพรึ่บพรั่บ “ฝนตกเว้ย” ไม่ต้องบอกก็รู้ เสียงลม พัดอู้ เสียงโครมครามปานฟ้าถล่ม ลมฝน จู่โจมเราในมุมเป็นจุดอ่อน นั่นคือ ทะลวง ดิ่งมาตรงช่องว่างใต้หลังคาซึ่งอยู่ใต้ก้อน หินอีกที และแน่นอน ไม่มีใครรอดจากการ ทักทายนี้เลย ....นอกจากผม “เอ้ ย ๆ ม้ ว นผ้ า ใบตั้ ง ขึ้ น เก็ บ ของ เข้ามา โอ๊ย หนาวเว้ย เจ้าพ่อเจ้าแม่เอ้ย” เสียงอลหม่านไม่เป็นภาษานั้นมาจากกลุ่ม ผ้าใบลานหญ้า “พี่บอย ท�ำปรือดีนี่ๆ” โต๊ดก็สับสน อลหม่านไปกะเค้าด้วย ผมเอียงคอดูจาก บนเปล ดูเหมือนสถานการณ์โต๊ดจะหนัก กว่าที่คิด เพราะดันไปนอนเอากลางร่อง น�้ำไหลพอดี แถมเพิ่งสารภาพว่า เสื้อผ้าไม่ ได้เพคถุงเลย ตอนนี้เปียกมอมไม่ต่างจาก ลูกหมาขนฟูตกน�้ำ ผมขยับดึงฟลายชีตให้ คลุมต�่ำลงมาอีก เปลเปียกบ้างบางส่วน แต่ถุงนอนยังอุ่นดีอยู่ “เป็ น ไงพี่ น ้ อ ง ร้ อ งหาฝนกั น ไม่ ใ ช่ เหรอ มาแล้วนี่ไง ของแท้ ฮ่ะๆ ตัวใครตัว มัน” ผมข�ำกลิ้งอยู่บนเปล “โอย หนาวเว้ย ไม่เอาแล้ว ลูกไม่ ท้าทายแล้ว ลูกยอมแล้ว” เสียงโอดคราญ มาจากกลุ่มผ้าใบ เหตุเพราะว่า ทั้งวันต่าง เดินถามหาฝนกันตลอดทาง เป็นไปได้ไง มาเขาหลวงแล้วฝนไม่ตก นั่นคือประเด็น “ ...อยากรู้ใช่ม๊ะ ลมฝนเขาหลวง... เป็นไง นี่ไง...ฮ่ะๆ สั่นไหวได้ทุกสิ่ง !....เฮ้ย โต๊ดจับก้อนหินดูดิ สั่นป่าวว่ะ”โต๊ดพาซื่อ อุตส่าห์ขยับออกไปเปียกเพื่อลองแตะก้อน หินขนาด ๑๐๐ ตันนั่นดู อย่าบอกว่าสั่น นะโต๊ด ผมลุ้น “ถ้ า มั น กลิ้ ง มา เต็ ม ๆ นะพี่ บ อย รางวั ล ที่ ห นึ่ ง เลย” ดี แ ล้ ว โต๊ ด ผมถอน หายใจในค�ำยืนยัน “เอาไงดี ๆ ” เสี ย งใครบางคนที่ ยั ง ไม่เคยเจอฤทธิ์ของลมฝนเขาหลวง ระล�่ำ ระลัก “นอน!!!” จ�ำได้ว่าเป็นเสียงเทียนคู่หู อีกคนหนึ่ง เสียงจานชามอีกหลายใบบน ก้อนหินบินว่อนไปกับหน้าผา หม้อสนาม เอย ช้อนเอย สงสัยไปกับพายุและไม่นาน ก็มีเสียงกรนดังแข่งกับเสียงพายุหลงฤดู ตีสามคือช่วงฝนเข้ามาทักทาย และ เริ่มเบาบางเอาประมาณตีห้ากว่าๆ ฟ้าสาง แล้ว ...ผมแทบไม่ได้ขยับไปไหน แม้เอา มือลูบใต้เปลดู เปลมุ้งเปียกไปทั้งผืน แต่ ภายในถุงนอนผมยังอุ่นสนิท อา...สดชื่น อย่างบอกไม่ถูก ผมรอ...ลมฝน รอกลิ่นไอ แบบนี้มาหลายสัปดาห์แล้ว ใช่แล้ว นี่คือ ฝนเขาหลวงของจริง ...ยินดีต้อนรับเจ้า...ลมฝน

นครศรีธรรมราช

หน้า ๑๗

นพ.รังสิต ทองสมัคร์

เป็นมุมที่งดงาม งดงามทั้งภูมิสถาปัตย์ งดงามทั้งในแง่ของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ มัสยิดสวนมะพร้าว - วัดพระมหาธาตุ คือที่หล่อเลี้ยงผู้คนสองศาสนาเป็นคนดีของสังคม...มาเนิ่นนาน


หน้า ๑๘

นครศรีธรรมราช

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นภสร มีบุญ

ชี

วิ ต ที่ เ ปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ต้ อ นรั บ กั บ สิ่งใหม่ๆ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขอ เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ ที่มีสาระและเป็นประโยชน์ กั บ ผู ้ อ ่ า นรวมถึ ง แฟนคลั บ ที่ ติ ด ตามคอลัมน์ โอลั่ลล้า ด้วยการน�ำเสนอ อาหารที่มี ประโยชน์ต่อสุขภาพ กับการเปลี่ยนแปลง การบริ โ ภคจากนิ สั ย เดิ ม ๆ ของเรา มา เป็ น การรั บ ประทานอาหารที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย และเป็นการ สร้างวินัยการบริโภคอย่างชาญฉลาดขึ้น ร้ า นอาหารใหม่ ของนั ก ธุ ร กิ จ รุ ่ น ใหม่ แนวใหม่ เพื่อตอบรับการมีสุขภาพ ที่ดีของคนรุ่นใหม่ และช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ของคนทุ ก รุ ่ น ที่ หั น มาใส่ ใ จกั บ สุ ข ภาพ.. “ร้ า นสลั ด น�้ ำ ” ณ อาคารไอที พลาซ่ า ริมถนนพัฒนาการ-คูขวาง กลางใจเมือง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช กั บ บรรยากาศ

ร้ า นที่ โ ล่ ง โปร่ ง สบายในอาณาจั ก รของ ไอที พลาซ่า สินค้าไอทีหลากหลาย ที่ผู้ มาเยื อ นสามารถเลื อ กชมสิ น ค้ า ไอที ไ ป พร้อมๆ กับ หาอาหารอร่อยเพื่อสุขภาพ

เข้าสู่กระบวนการผลิต การปรุง การน�ำ เสนอเป็นเมนูเด็ดต่างๆ พร้อมเสิร์ฟถึงมือ ผู ้ บ ริ โ ภค รวมไปถึ ง ผั ก ทุ ก ชนิ ด จะถู ก คั ด สรรมาอย่างดี จาก ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์ม ผลิตขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอ�ำเภอลานสกา อ� ำ เภอที่ อ ากาศดี ที่ สุ ด ในประเทศไทย ร้านสลัดน�้ำเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ กั บ ทุ ก ๆ ท่ า นได้ ม าลองลิ้ ม ชิ ม รสได้ ทุ ก เมนู เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๘ ธั น วาคม ๒๕๕๖ นี้ โดยมี ศิ ล ปิ น ชื่ อ ดั ง ตั๊ ก แตน ชลดา และความสนุ ก สนานเต็ ม รู ป แบบ ลองหาโอกาสและเวลามาลองลิ้ ม ชิ ม รส กับอาหารอร่อย อาหารจานเด็ดของเมนู ร้ า นสลั ด น�้ ำ มากั น ดู น ะคะ รั บ รองไม่ ผิ ด หวังจริงๆ กับผักกรุบกรอบ ปลอดสารพิษ บอกได้เลยว่า ดี เด่น โดน @ อาคารไอที พลาซ่ า ถนนพั ฒ า การ คูขวางใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช พลาดไม่ได้จริงๆ ฉบับหน้าอย่าลืมมาติด ตามโอลั่ลล้ากับแหล่งกินแหล่งเที่ยวใหม่ๆ กันอีกครั้งค่ะ

รั บ ประทานหลั ง จากเลื อ กจั บ จ่ า ยซื้ อ ของได้ ต ลอดเวลา คุ ณ น�้ำ - วาริน ชิณวงศ์ ประธาน หอการค้ า ฯ เจ้ า ของร้ า นที่ น ่ า รักบอกกับเราว่า การเปิดร้านนี้ มาจากแนวคิดที่ตนเองต้องดูแล สุ ข ภาพของคุ ณ แม่ ซึ่ ง มี ป ั ญ หา ด้านสุขภาพ และสูงวัย จากการ

ที่ ต นเองท� ำ อาหารไม่ เ ป็ น รั บ ประทาน อาหารนอกบ้านโดยตลอด จึงมองว่าควร จะมี ร ้ า นอาหารซั ก ร้ า นที่ ส ามารถตอบ สนองความต้องการของลูกค้าที่มีปัญหา

เกี่ยวกับสุขภาพ และต้องการดูแลสุขภาพ โดยเน้นตั้งแต่กระบวนการผลิต การปลูก ผักปลอดสารพิษ แล้วตามมาด้วยการน�ำ วัตถุดิบ ผักสะอาดเหล่านั้น มาคัดสรรและ

... ร้านสลัดน�้ำ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น. ... ลองแวะกันมานะคะ รับส่วนลด ๑๐% ทั น ที ส� ำ หรั บ ผู ้ อ ่ า นและแฟนๆ นสพ.รักบ้านเกิด ... ส�ำรองสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๘๙-๘๗๑-๒๗๖๒

ด�ำเนินการโดย..บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จ�ำกัด และ บริษัท เพชรไพลิน ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ติดต่อเช่าพื้นที่ โทร.082-2922437 (คาดว่าจะแล้วเสร็จราวกลางปี 2556)


ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นครศรีธรรมราช

หน้า ๑๙


หน้า ๒๐

นครศรีธรรมราช

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

นสพ รักบ้านเกิด ฉบับที่ 28 เดือนมราคม 2557  

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายเดือน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นสพ รักบ้านเกิด ฉบับที่ 28 เดือนมราคม 2557  

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายเดือน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Advertisement