Page 1

Amal Kansiree Srisuphan 510310091


1. Inspiration แนวคิดในการทำ�งาน มาจากที่ตัวข้าพเจ้านั้นได้ทะการศึกษาศิลปะอิสลามที่มัสยิดต้นสน แขวงบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร แล้ว เกิดความสนใจในลวดลายอิสลามและการการแต่งกายของสตรีชาวมุสลิมที่มีการแต่งกายอย่างมิดชิดเพื่อปกปิดร่างกายของตน จาก การศึกษาแนวคิดของศาสนาอิสลามทำ�ให้พบว่า การแต่งการเช่นนั้นก็เพื่อปกปิดความงามภายใน เช่นการคลุมฮีญาบ ฮิญาบนั้นมาจาก ภาษาอาหรับ ที่แปลว่าปิด บัง ซ่อน ปกคลุม ซึ่งคือการหมายถึงให้รักนวลสงวนตัว ถ่อมตน สงบเสงี่ยม จากความหมายดังกล่าวจะเห็น ได้ว่าไม่มีนัยยะของการริดรอนสิทธิสตรีอยู่เลย แนวคิดในส่วนนี้ข้าพเจ้ามองเห็นว่าเป็นศิลปะทางความคิดที่งดงาม และสอดคล้อง กับสังคมไทย ข้าพเจ้าจึงต้องการนำ�เสนอผลงานที่สะท้อนให้เห็นความงามที่อยู่ภายในเพื่อสื่อให้คนเข้าใจแนวคิดของชาวมุสลิม

2.

Concept

เป็นการนำ�เสนอแนวคิดแบบอิสลามผ่านทางผลงานของข้าพเจ้า โดยจะเน้นไปที่การใช้ลวดลายอิสลามเป็นตัวสื่อความหมาย และเน้นไป ที่ลวดลายเรขาคณิตที่พบในมัสยิดต้นสน อันหมายถึงความไม่สิ้นสุด


3.

Material (วัสดุ)

3.1 Main Material (วัสดุหลัก) 3.1.1 คอทตอน (COTTON)

คุณสมบัติของผ้าคอทตอน(Cotton) Cotton 100% เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติ จึงไม่ระคายเคืองติดไฟตามคุณสมบัติของcotton ไม่ลามขี้เถ้าจะไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนไม่สามารถใช้เทคนิคแบบรีดซึมได้เนื้อผ้า มีความคงตัวสูง ( ยับง่ายกว่าใยสังเคราะห์)เนื้อผ้ามีการหดตัว มากหรือน้อยขึ้น อยู่กับเทคนิคการทอ การทอที่ดีต้องควบคุมให้การหดตัวของผ้าอยู่ในระดับต่ำ� และความคุมได้อย่างสม่ำ�เสมอถ่าย เทอากาศได้ดีเมื่อเทียบกับชนิดที่ผสมใย สังเคราะห์ Cotton ผสมPolyesters มีส่วนผสมจากสิ่งสังเคราะห์ ไม่เหมาะกับบางงานที่ต้องการความปลอดภัย ติดไฟง่าย และไหม้ไฟตามคุณสมบัติของ polyestersสามารถใช้เทคนิคการพิ มพ์ภาพแบบรีดซีมได้เนื้อผ้าที่ผสมใยสังเคราะห์ จะคืนตัวไว ( ไม่ยับง่าย )การ หดตัวต่ำ�กว่าชนิด COTTON100% เนื่องจากโครงสร้างของใยผ้า ถูกตรึงไว้ด้วย polyesters ทำ�ให้การหดตัวไม่มากการถ่ายเทอากาศไม่ดีคอทตอนจะซับเหงื่อ นิ่ม หนา และร้อน ยืดหยุ่นได้น้อย

ไม่สะดวกในการ เคลื่อนไหว ขณะที่ไนลอนแข็งและรัดแน่น แต่ไม่แนบ เนื้อ ส่วนไลคราผลิตจากโรงงาน ของดูปองเหมือนกัน แต่วัตถุดิบที่ผลิต เป็นคนละชนิด มีความยืดหยุ่นเพียง 20 % มีน้ำ�หนักเบา แต่นิ่มและขาด ง่ายกว่า ความหนาของใยไลครานิยมใช้ผลิตชุดว่ายน้ำ� มากกว่าชุดชั้นใน


3.1.2 ไนลอน (NYLON) คุณสมบัติของผ้าคอทตอน(Cotton) Cotton 100% เป็นส่วนผสมจากธรรมชาติ จึงไม่ระคายเคืองติดไฟตามคุณสมบัติของcotton ไม่ลามขี้เถ้าจะไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนไม่สามารถใช้เทคนิคแบบรีดซึมได้เนื้อผ้า มีความคงตัวสูง ( ยับง่ายกว่าใยสังเคราะห์)เนื้อผ้ามีการหดตัว มากหรือน้อยขึ้น อยู่กับเทคนิคการทอ การทอที่ดีต้องควบคุมให้การหดตัวของผ้าอยู่ในระดับต่ำ� และความคุมได้อย่างสม่ำ�เสมอถ่าย เทอากาศได้ดีเมื่อเทียบกับชนิดที่ผสมใย สังเคราะห์ Cotton ผสมPolyesters มีส่วนผสมจากสิ่งสังเคราะห์ ไม่เหมาะกับบางงานที่ต้องการความปลอดภัย ติดไฟง่าย และไหม้ไฟตามคุณสมบัติของ polyestersสามารถใช้เทคนิคการพิ มพ์ภาพแบบรีดซีมได้เนื้อผ้าที่ผสมใยสังเคราะห์ จะคืนตัวไว ( ไม่ยับง่าย )การ หดตัวต่ำ�กว่าชนิด COTTON100% เนื่องจากโครงสร้างของใยผ้า ถูกตรึงไว้ด้วย polyesters ทำ�ให้การหดตัวไม่มากการถ่ายเทอากาศไม่ดีคอทตอนจะซับเหงื่อ นิ่ม หนา และร้อน ยืดหยุ่นได้น้อย ไม่สะดวกในการ เคลื่อนไหว ขณะที่ไนลอน แข็งและรัดแน่น แต่ไม่แนบเนื้อ ส่วนไลคราผลิตจากโรงงาน ของดูปองเหมือน กัน แต่วัตถุดิบที่ผลิตเป็นคนละชนิด มีความยืดหยุ่นเพียง 20 % มีน้ำ�หนักเบา แต่ นิ่มและขาดง่ายกว่า ความหนาของใยไลครานิยมใช้ผลิตชุดว่ายน้ำ� มากกว่าชุด ชั้นใน


3.1.3 ไลครา (LYCRA) คุณสมบัติของผ้าไลครา(Lycra) ไลคร่าเป็นเส้นใยที่มีประสิทธิภาพสูงมากในเรื่องความยืดหยุ่นมากที่สุดและเบา สบายที่สุด สามารถใช้กับเสื้อผ้าทุกประเภทรวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นเช่น ใช้ ในเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม พัฒนา วิจัยและผลิตโดยดูปองท์ตั้งแต่ปี 1958 จน ประสบความสำ�เร็จในปี 1960 และเริ่มทำ�ตลาดกับเสื้อผ้า Brand ต่างๆ รวมถึง ผลิตภัณฑ์อื่นในกลุ่มสิ่งทอตั้งแต่ปี 1962 ไลครา คือตราสินค้า ที่ผลิตวิจัยและ พัฒนาโดยบริษัทดูปองท์ มีผู้แทนจำ�หน่ายในประเทศไทยได้แก่บริษัท Invista ไลคราเป็นเส้นใยสังเคราะห์ มีคุณสมบัติพิเศษในการยืดหยุ่นสูง นำ�หนักเบา เหมาะกับเสื้อผ้าหลายชนิด แต่นิยมใช้ผลิตชุดกีฬา ชุดชั้นใน และเสื้อผ้าแฟชั่น ในปัจจุบัน - ชุดชั้นในที่มีส่วนผสมของ Lycraจะแนบกระชับพอดีกับรูปร่าง - ชุดกีฬาที่มีส่วนผสมของ Lycra จะช่วยยืดหยุ่น กระฉับกระเฉง คล่องตัว ขณะ เคลื่อนไหวแนบกระชับกับร่างกาย จึงไม่เป็นอุปสรรคในการทำ�กิจกรรมยามเล่น กีฬา - Lycra เนื้อผ้าที่นำ�มาตัดเย็บชุดว่ายน้ำ� มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้และช่วยให้กระชับ รับสัดส่วน


3.1.4 วัสดุที่น่าสนใจ ผ

ผ้าทอจากเส้นใยฝ้ายอินทรีย์และเส้นใยฝ้ายธรรมดา ประกอบด้วยเส้นใยฝ้าย อินทรีย์ 6% และเส้นใยฝ้ายธรรมดา 94% ผ้ามีหน้ากว้าง 40 นิ้ว มีน้ำ�หนัก ตั้งแต่170 ถึง 624 กรัม สามารถย้อมสีได้ตามต้องการ มีการป้องกันสีตกใน ระดับตั้งแต่ 3.5 ถึง 5 สามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่างๆได้ เช่นการป้องกัน แบคทีเรีย การเคลือบกันน้ำ� การป้องกันรอยเปื้อน และการทำ�ผิวสัมผัสพิเศษ อื่นๆ ใช้สำ�หรับเป็นผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ผลิตรองเท้า กระเป๋า ผ้าม่าน และชิ้นงาน ตกแต่งต่างๆ

ผ้่าถักจากเครื่องทำ�จากเส้นไหมใยสั้นสำ�หรับเสื้อชั้นในและเครื่องแต่ง กายแฟชั่น ประกอบด้วยสแปนเด็กซ์ (ยางยืด) 2.4% ผสมกับเส้นใยไหม บริสุทธิ์ 97.6% ผ้ามีน้ำ�หนัก 180 กรัมต่อตารางเมตร ผิวผ้านั้นนุ่มเป็น พิเศษและมีลักษณะมันวาว มีหน้ากว้าง164 เซนติเมตร มีสีต่างๆ มากมาย จำ�นวนการสั่งขั้นต่ำ�ที่ 500 กิโลกรัม ใช้ทำ�เครื่องแต่งกาย


ผ้าที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และต้านการเกิดกลิ่น ทำ� จากโพลีเอสเตอร์ (78%) สแปนเด็กซ์ (18%) ผสมสารเติมแต่งชนิดพิเศษ คือ ซิลเวอร์ไอออน และไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีโครงสร้างระดับ นาโน เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา และยังช่วยลดสาร ระเหย ไทเทเนียมไดออกไซด์ทำ�งาน โดยอาศัยปฎิกิริยาโฟโตคาตาไล ติก (เร่งปฏิกิริยาด้วยแสง) เพื่อทำ�ให้ คราบสกปรกแตกตัว ส่วนนาโน ซิลเวอร์สามารถทำ�งานได้โดยไม่ต้องใช้แสงและยังช่วยต่อต้านการเจริญ เติบโตของ จุลินทรีย์ และยังช่วยเพิ่มขบวนการโฟโตคาตาไลสิส มีหน้า กว้างมาตรฐาน 160 เซนติเมตร มีความหนาแน่น 210 กรัมต่อตารางเมตร สามารถซักได้กว่า 50 ครั้งโดยไม่สูญเสีย คุณสมบัติในการต้านการเจริญ เติบโตของแบคทีเรียและ การทำ�ความสะอาดตัวเอง สามารถสั่งทำ�สีได้ ตามต้องการ ใช้ทำ�ชุดชั้นในและชุดกีฬา

ผ้าถักสเปเซอร์ที่ใช้แทนโฟมในชุดชั้นใน ชุดกีฬาและเครื่องแต่งกาย ทำ� จากโพลีเอสเตอร์ 14% และไนลอน 86% ผ้าเป็นตาข่ายสามมิติแบบ warp knit ซึ่งหน้าผ้าทั้งสองด้านมีโครงสร้างอิสระต่อกันโดยที่ยึดกันไว้ด้วยเส้น ด้ายเดี่ยวจำ�นวนมาก เส้นด้ายสเปเซอร์จะวางตัวในแนวเดียวกับโครงสร้าง รูปห่วงบนหน้าผ้า ทำ�ให้เกิดโครงสร้างแบบรังผึ้งที่ระบายอากาศได้ดีและ ยืดตัวได้เล็กน้อย ผ้านี้มีน้ำ�หนัก 215 กรัมต่อตารางเมตร หน้ากว้าง 135 เซนติเมตร ใช้ทำ�รองเท้ากีฬา ตกแต่งภายในรถยนต์ และเป็นวัสดุรับแรงกด ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์


3.1.5 วัสดุอื่นๆ วัสดุที่จำ�เป็นและจะนำ�มาใช้ในการผลิตชุดชั้นในอันได้แก่ ฟองน้ำ� ตะขอเกี่ยว


Design 1 1.Inspiration

2.Material

แรงบัลดาลใจในการออกแบบมาจากลวดลายตกแต่งที่พบในมัสยิด ต้นสนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลวดลายเรขาคณิตโดยนะลักษณะของลวดลายดัง กล่าวมะปรับและประยุกต์ให้เข้ากับผลงานที่จะผลิตขึ้นโดยลวดลายแรก ที่จะนำ�มาใช้คือรูปวงกลม ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปโดมของมัสยิด

วัสดุหรือผ้าที่จะนำ�มาใช้ในการผลิตชุดชั้นในนั้นมีหลากหลายโดย จะเน้นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ เช่นผ้าฝ้าย และผ้าไลครา


3. การออกแบบลวดลาย

4. เทคนิคพิมพ์ลาย และ เทคนิคปัก การคลี่คลายลวดลาย ได้ แ รงบั ล ดาลใจมา จากรูปทรง กลมของ มัสยิด นำ�มาคลี่คลาย เป็ น รู ป วงกลมแล้ ว นำ � ม า ซ้ อ น กั น ใ ห้ เ กิ ด เ ป็ น ล ว ด ล า ย แบบศิ ล ปะอิ ส ลาม


5. รูปทรงในการออกแบบ

6.Pattern


Pattern

7.Color


8. Design


Design 2 1.Inspiration

2.Material

แรงบัลดาลใจในการออกแบบมาจากลวดลายตกแต่งที่พบในมัสยิด ต้นสนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลวดลายเรขาคณิตโดยนะลักษณะของลวดลาย ดังกล่าวมะปรับและประยุกต์ให้เข้ากับผลงานที่จะผลิตขึ้นโดยลวดลายที่ จะนำ�มาใช้คือรูปดอกไม้ ได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายตกแต่งภายใน มัสยิดต้นสน

วัสดุหรือผ้าที่จะนำ�มาใช้ในการผลิตชุดชั้นในนั้นมีหลากหลายโดย จะเน้นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ เช่นผ้าฝ้าย และผ้าไลครา


3. การออกแบบลวดลาย

4. เทคนิคพิมพ์ลาย และ เทคนิคปัก


5. รูปทรงในการออกแบบ

6.Pattern


Pattern

7.Color

11 in

7 in


8. Design


Design 3 1.Inspiration

2.Material

แรงบัลดาลใจในการออกแบบมาจากลวดลายตกแต่งที่พบในมัสยิด ต้นสนซึ่งส่วนใหญ่เป็นลวดลายเรขาคณิตโดยนะลักษณะของลวดลายดัง กล่าวมะปรับและประยุกต์ให้เข้ากับผลงานที่จะผลิตขึ้นโดยลวดลายที่จะ นำ�มาใช้คือรูปดาว ได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายตกแต่งภายในมัสยิด ต้นสน

วัสดุหรือผ้าที่จะนำ�มาใช้ในการผลิตชุดชั้นในนั้นมีหลากหลายโดย จะเน้นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ เช่นผ้าฝ้าย และผ้าไลครา


3. การออกแบบลวดลาย

4. เทคนิคพิมพ์ลาย และ เทคนิคปัก


5. รูปทรงในการออกแบบ

6.Pattern


Pattern

7.Color


8. Design


Design 4 1.Inspiration

2.Material

แรงบัลดาลใจในการออกแบบมาจากลวดลายตกแต่งที่พบในมัสยิดต้นสนซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นลวดลายเรขาคณิตโดยนะลักษณะของลวดลายดังกล่าวมะปรับและ ประยุกต์ให้เข้ากับผลงานที่จะผลิตขึ้นโดยลวดลายที่จะนำ�มาใช้คือรูปแปดเหลี่ยม เรียงต่อกัน ได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายตกแต่งภายในมัสยิดต้นสน

วัสดุหรือผ้าที่จะนำ�มาใช้ในการผลิตชุดชั้นในนั้นมีหลากหลายโดย จะเน้นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงและเป็นมิตรต่อธรรมชาติ เช่นผ้าฝ้าย และผ้าไลครา


3. การออกแบบลวดลาย

4. เทคนิคพิมพ์ลาย และ เทคนิคปัก การคลี่คลาย ลวดลายมาจาก ลวดลายเรขาคณิต ที่ประดิษฐ์ขึ้นให้ เป็นลวดลายอิสลาม ที่ตกแต่งภายใน มัสยิดต้นสน ได้แก่ ลายดาวแปดแฉก ข้าพเจ้าได้นำ�มาลด ทอนและประยุกต์ ให้เกิดเป็นลวดลาย


5. รูปทรงในการออกแบบ

6.Pattern


Pattern

7.Color


8. Design


Design 5 1.Inspiration แรงบัลดาลใจในการออกแบบมาจากลวดลายตกแต่งที่พบในมัสยิดต้นสนซึ่งส่วนใหญ่เป็น ลวดลายเรขาคณิตโดยนะลักษณะของลวดลายดังกล่าวมะปรับและประยุกต์ให้เข้ากับผลงานที่จะ ผลิตขึ้นโดยลวดลายที่จะนำ�มาใช้คือรูปวงกลมเรียงต่อกัน ได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายตกแต่ง ภายในมัสยิดต้นสน

2.Material วัสดุหรือผ้าที่จะนำ�มาใช้ในการผลิตชุดชั้นในนั้น มีหลากหลายโดยจะเน้นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง และเป็นมิตรต่อธรรมชาติ เช่นผ้าฝ้ายและผ้าไลครา


3. การออกแบบลวดลาย

4. เทคนิคพิมพ์ลาย และ เทคนิคปัก การคลี่คลาย ลวดลายมาจาก ลวดลายเรขาคณิต ที่ประดิษฐ์ขึ้นให้ เป็นลวดลายอิสลาม ที่ตกแต่งภายใน มัสยิดต้นสน ได้แก่ ลายดาวแปดแฉก และ ลายดอกไม้ กลมข้าพเจ้าได้นำ� มาลดทอนและ ประยุกต์ให้เกิดเป็น ลวดลายใหม่


5. รูปทรงในการออกแบบ

6.Pattern


Pattern

7.Color


8. Design


Model

Model

AMAL  

การออกแบบชุดชั้นใน