Page 1

สรุปผลงานครึ่งปี

สโมสรโรตารีแม่สาย ปีบริหาร 2552-2553

นายกตระสัก ศรีธิพรรณ์


บก.ทักทาย อย่างพึ่งคิดว่าสารสโมสรโรตารีแม่สายหายไปไหน แต่ที่จริงก็หายไปนาน นานจนบางคนลืม ซึ่งด้วยภารกิจที่ ต้องทำหลายๆ อย่างทั้งกิจการ ทั้งเรื่องงานอดิเรก จึงทำให้ขาดช่วงไปหลายเดือนสารฉบับนีเ้ ป็นสารทีส่ รุปผลงานครึง่ ปีของสโมสรโรตารีแม่สาย ที่ท่านนายกสโมสรและมวลมิตรได้ร่วมจิตร่วมใจกันทำงานเพื่อประโยชน์ของชุมชมมีอะไร บ้างติดตามได้ในสารฯฉบับนี้ครับ สุดท้ายนี้ ก็ต้องทิ้งท้ายด้วย 8ำว่า สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทั้งชาวไทยและชาวจีน ทุกท่าน

อน.กำพล ศรีมนัส บรรณาธิการสารสโมสรโรตารีแม่สาย

2


นายกกล่าวทักทาย สวัสดีครับ...มวลมิตรโรแทเรี่ยนที่รักห้วงเวลาของ การดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีแม่สายของผมล่วงเลย เวลามากว่า 7 เดือนแล้ว การทำกิจกรรมต่าง ๆทั้งที่เกี่ยวกับโรตารีสากลภาค 3360 ทั้งที่เกี่ยวสโมสรโรตารีต่างสโมสร ทั้งเกี่ยวกับกิจกรรมภายในของโรตารีแม่สายเอง หรือ ทั้งเกี่ยวกับชุมชนใน อ.แม่สาย ผมและมวลมิตรโรแทเรี่ยนแม่สายได้เข้าไปมีส่วนร่วม กับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งสารฉบับนี้ได้ตอบคำถามมากมายเกี่ยวกับกิจกรรมของ โรตารีแม่สาย ว่าเราทำอะไรบ้างในช่วงครึง่ ปีแรกของการปีบริหาร 2552-2553 ทีผ่ า่ นมา ผมเองในฐานะนายกปีบริหารนี้ยังตกใจเลยว่าทำไมกิจกรรมต่างๆ ที่พวกเราทำ ช่างมากมายอย่างนี้ นี่ละหน่า...กิจกรรมต่างๆ การทำบุญทำทานต่าง ๆ ถ้าเราค่อย ๆ ทำโดยไม่รู้จักเหนื่อยหรือท้อ ไม่มีแรงกดดันและผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง ทำด้วยความสุข ความยินดี เต็มใจและจริงใจ จะส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่ดีมากมายอย่างนี้ หากสารฉบับนี้ลงรายละเอียดลึกๆ ในเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมในสารอีก ผมว่าต้องมี มากกว่า 100 หน้าเห็นจะได้หากไม่เชื่อทุกท่านลงพลิกอ่านซิครับ ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

นย.ตระสัก ศรีธิพรรณ์ นายกสโมสรโรตารีแม่สายปีบริหาร2552-2553

3


เลขานุการ S สโมสรโรตารีแม่สาย กล่าว LOW BUT SURE สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านครับ คอลัมน์ของเลขาสโมสรฯ ที่ห่างหายไปก็กลับมาแล้วนะครับ จริงๆแล้วผมอยากเขียนมากๆ เลย แต่ก็ด้วยเหตุผลทางด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม ทั้งภายใน และภายนอกทำให้เกิดปัจจัยการห่างหายไปของสารสโมสรแต่อย่างไร ก็ตามก็ต้องเอาออกมาให้อ่านกันจนได้กิจกรรม ที่ผ่านมาของสโมสรแม่สายเรามีมากมายทุก รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบหรูใส่สูทผูกไท เช่นงานสโมสรสันนิบาตที่จัดขึ้นเทศบาลแม่สาย หรือ กิจกรรมแบบอิ่มใจในงานช่วยเหลือเด็กๆให้มีสุขภาพดีในกิจกรรมทันตกรรมสัญจรที่ได้รับ ความร่วมมือจากทันตแพทย์ใจดีของโรงพยาบาลแม่สาย ก็ได้ตรวจฟันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง เมือ่ วันที่ 4 ธ.ค. 52 และตามด้วยกิจกรรมอาบเหงือ่ ต่างน้ำในโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม กิจกรรมนี้มีน้องๆอินเตอร์แรค โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มาช่วยปลูกต้นไม้อีกแรง ถ้าไม่ได้น้องๆอินเตอร์แรคมาช่วยงานนี้รับรอง คุณพี่ คุณป้า คุณน้า คุณอา คุณลุง คุณอาแป๊ะ คุณอากง ทั้งหลายต้องเรียกใช้บริการนวด ประคบ กันเป็นแน่แท้ หรือกิจกรรมแบบคลายเส้น คลายเมื่อย ที่ทั้งประธานจัดงาน และสมาชิกหลายๆ ท่าน ชื่นชอบในกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ นวดฝ่าเท้า ก็สบายเนื้อสบายตัวกันเป็นแถว และกิจกรรมใหญ่ แบบมันส์ๆ ตามสไตล์ไดเร็คเตอร์ประจำสโมสรแม่สาย งานอุ่นใจ ไอหนาว คาวบอย หรือ เรียกแบบเทห์ว่า คาวบอยไนท์ ที่ย้อนยุคเอาเพื่อนพ้องคาวบอยจากทั่วแดนมาร่วมชุมนุมใหญ่ กันที่มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย เพื่องานต้อนรับปีใหม่ คึกคัก สนุกสนาน และอิ่มท้องกันแบบสุดๆ และกิจกรรมในระดับอินเตอร์ในโครงการน้ำดื่มสะอาด ที่สโมสรแม่สาย และสโมสรโรตารี รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำโครงการนี้ร่วมกันมาหลายปีแล้ว และปีนี้ก็ได้ร่วมกันจัด หาน้ำดื่มสะอาดให้อีก 7 โรงเรียน ด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำชุดใหญ่ที่มีประสิทธิ์ภาพสูงที่ท ำให้น้ำดื่มสำหรับนักเรียนเป็นน้ำดื่มที่สะอาด ก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ ก็เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากๆ ต้องขอชื่นชมความสามารถของ นายกสโมสรฯ ประธานจัดงานทุกๆท่าน ของทุกๆงาน และสมาชิกทุกๆท่าน ที่ได้ทำให้กิจกรรมของสโมสรเราผ่านไปด้วยดี ทำให้สโมสรแม่สายเราเป็น ที่รู้จักในสังคม ในฐานะเลขานุการสโมสรแม่สายต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้เสียสล ะ เวลา ทรัพย์ และแรงกาย ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมของสโมสร ขอให้สมาชิกทุกๆท่านจงรับผ ลบุญอันเกิดจากการเสียสละของท่านให้ทุกๆท่านมีความสุขตลอดไป 4

เลขาฯสโมสร นยล.บัณฑิต รัตนวิมล


สโมสรโรตารีแม่สาย ร่วมกิจกรรม ภาค 3360 โรตารีสากล จัดงานสัมมนาและอบรมผู้นำภาค สโมสรโรตารีแม่สายได้รับเกียรติจาก ภาค 3360 ทำหน้าที่ จัดงานสัมนาและอบรมผู้นำภาค 3360 โรตารีสากล ปีบริหาร 2552-2553 โดย นยล.ตระสัก ศรีธิพรรณ์ เป็นประธานจัดงาน ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย

อบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร (District Assembly) สโมสรโรตารีแม่สายทั้งหมด 8 ท่าน ร่วมอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร (District Assembly) ณ โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตท์

5


สมาชิกสโมสรโรตารีแม่สาย จำนวน 7 ท่าน ร่วมอบรมสัมมนามูลนิธิโรตารี ( District Rotary Foundation ) ณ.โรงแรมแทนเจอรีน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 ก.ค. 2552

สัมมนาสมาชิกภาพ ( District Member Ship Seminar ) สมาชิกสโมสร โรตารีแม่สายจำนวน 12 ท่านร่วมเข้าสัมมนาสมาชิกภาพ ( District MemberShip Seminar ) ณ โรงแรม เดอะเกรทแม่โขงลอร์จ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

6


ประชุมระหว่างเมือง( Intercity Meeting ) สมาชิกสโมสรโรตารีแม่สายจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมระหว่างเมือง ( Intercity Meeting ) ณ โรงแรมแม่ยม จ.แพร่ 19 ธ.ค. 2552

ผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ เยี่ยมสโมสรโรตารีแม่สาย มวลมิตรโรแทเรี่ยนแม่สายให้การต้อนรับ ผวภ. แววดาว ลิ้มเล็งเลิศ ในโอกาสเยี่ยม สโมสรอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมไททอง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

7


พิธีสถาปนา 8 สโมสร เชียงราย มวลมิตรโรแทเรี่ยนแม่สายและโรตารีแอนน์ จำนวน 48 ท่าน ร่วมพิธีสถาปนา 8 สโมสร เชียงราย ณ หอประชุมกาสะลองคำ มิถุนายน 2552

นายกรับมอบตำแหน่งและสารตราตั้งสโมสร

สโมสรโรตารีแม่สายจัดงานรับมอบตำแหน่งนายกสโมสรและรับสารตราตั้งสโมสร ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากสโมสรไกล้เคียง และแขกผู้มีเกียรติใน อ.แม่สาย ร่วมงานจำนวน 300 ท่าน

8


กิจกรรมสโมสรโรตารีแม่สาย เพื่อชุมชน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

สมาชิกโรตารีแม่สายร่วมสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาส ตร์ โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จำนวน 36 ทุน จำนวน 42,00 0 บาท

โครงการดิกชั่นนารีเพื่อนักเรียน

สโมสรโรตารีแม่สายร่วมกับสโมสรกรุงเทพจัดหาและมอบดิกชั่นนารีภาษาอังกฤษ-ไทย จำนวน 1,300 เล่ม ให้แก่เด็กนักเรียนในเขต อ.แม่สาย รวม 10 โรงเรียน

9


กิจกรรม 10 เดือน 10

“ ครั้งหนึ่งในชีวิตของโรตารี ”

กิจกรรม ” ครั้งหนึ่งในชีวิตโรตารี 10/10 ” สโมสรโรตารีแม่สายนำทัพคณะโรตารี ร่วมจาก สโมสรเชียงแสน สโมสรนครเทิง สโมสรแม่จัน และได้รับเกียรติจาก อผภ.วิวัฒน์ ศิริจางคพัฒนา เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก, มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดซุนตองตาน อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยร่วมกิจกรรมกับสโมสรโรตารีเชียงแสน, แม่จัน, นครเทิงและเชียงราย

10


โครงการตรวจสุขภาพสัญจรเด็กนักเรียน

สโมสรโรตารีแม่สายร่วมกับรพ.แม่สาย ออกตรวจสุขภาพและตรวจฟันพร้อมให้ความรู้ เกี่ยวกับไข้หวัด 2009 แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านโป่ง ณ โรงเรียนบ้านโป่ง ต.โป่งงาม อ.แม่สายจ.เชียงราย

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ “การนวดฝ่าเท้า”

สโมสรโรตีแม่สายจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับชาวบ้านในเขตเทศบาล ต.เวียงพางคำ โดยรับผู้ฝึกอาชีพจำนวน 32 คน มาฝึกอบรมการนวดฝ่าเท้า โดยวิทยากรผู้มี ประสบการณ์ ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

11


โครงการปลูกป่าโรตารี “ 5 ธันวามหาราช ”

5 ธันวาคม 2553 สโมสรโรตารีแม่สาย นำน้องๆ จากสโมสรอินเตอร์แรคโรงเรียน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมปลูกป่าจำนวน 4 ไร่ ณ วัดมงคลธรรมกายาราม ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช

โครงการมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อนักเรียน

โรตารีแม่สาย ร่วมมอบ ผ้าห่มนวมกันหนาว จำนวน 100 ผืน ให้นักเรียน ใน อ.แม่สาย ทุกๆ โรงเรียน ณ.ลานเอนกประสงค์มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย

12


โครงการมอบเครื่องกันหนาวและมอบเสื้อผ้าที่ใช้แล้วเพื่อผู้ยากไร้

โสโมสรโรตารีแม่สายร่วมกับสโมสรอินเตอร์แรค แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และ สโมสรอินเตอร์แรคสุโขทัยวิทยาคม มอบเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว โดยการรับบริจาคให้แก่ ชาวบ้าน หมู่บ้านพระเจ้าทันใจ ต.โป่งผา อ.เมือง จ.เชียงราย

โครงการหยอดวัคซีนโปลิโอพลัส

มวลมิตรโรแทเรี่ยนแม่สาย ร่วมหยอดวัคซีนโปลิโอพลัส 2 ครั้ง ในเดือนธันวาคม และมกราคม ซึ่งเป็นโครงการหลักของโรตารีสากล และสโมสรโรตารีแม่สาย ได้หยอดวัคซีนโปลิโอ ณ บริเวณ ด่านพรมแดนไทย-พม่า ร่วมกับสาธารณสุข อ.แม่สาย เป็นประจำทุกปี

13


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ อุ่นใจไอหนาวคาวบอย

งานที่ยิ่งใหญ่ในรอบปีของชาว อ. แม่สาย โดยสโมสรโรตารีแม่สายจัดงาน คาวบอยไนท์ในชือ่ งาน“ อุน่ ใจไอหนาวคาวบอย ” ขึน้ เพือ่ ให้องค์การต่างๆ ใน อ.แม่สาย ได้กระชับความสัมพันธ์เสริมสร้างมิตรภาพร่วมกัน ณ มูลนิธิกวงเม้งแม่สาย จ.เชียงราย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2552

14


งานกาลาดินเนอร์การกุศล “ ราตรีนี้ สีชมพู 40 ปี โรงเรียนดี ที่เราสร้าง ” สโมสรโรตารีแม่สายร่วมกับ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดงาน กาลาดินเนอร์การกุศล ในชื่องาน “ ราตรีนี้ สีชมพู 40 ปี โรงเรียนดี ที่เราสร้าง ” เพื่อหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

15


โครงการน้ำดืม่ สะอาด

สโมสรโรตารีแม่สาย ร่วมมือกับสโมสรโรตารีคาเนโอเฮ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา ร่วมกัน สำรวจและรวบรวมทุนทรัพย์จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด ติดตั้งให้แก่โรงเรียนที่ ยังขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดและในปีนี้ได้มอบเครื่องกรองน้ำให้ทั้งหมด 7 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านป่ายาง 2. โรงเรียนบ้านถ้ำปลาวิทยาคม 3. โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 4. โรงเรียนบ้านโป่ง 5. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6. โรงเรียนมานิตวิทยา 7. โรงเรียนบ้านด้าย โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 590,000 บาท

16


กิจกรรมภายในองค์กร โรตารีแม่สาย ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเกิดสมาชิก

สโมสโรตารีแม่สายและโรแทเรี่ยนที่เกิดในเดือนนั้นๆ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเป็นประจำทุก เดือนรวม 300 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลในวันคล้ายวันเกิดและในโอกาสย่างเข้าปีที่ 30 ของโรตารีแม่สาย

จัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่และวันครอบครัวโรตารี

จัดงานเลีย้ งต้อนรับสมาชิกใหม่และแอนน์โรตารีใหม่เพือ่ ความประทับใจในการเข้าสู่ สโมสรโรตารี ทัง้ หมด 3 ท่าน ณ โรงแรมไททอง อ.แม่สาย 1.รทร. ชาญชัย อัมพรอรุณ และโรตารีแอนน์ 2.รทร. วัชรพงษ์ พรมเจริญ และโรตารีแอนน์ 3.รทร. สังคม โทบุรนิ ทร์ และโรตารีแอนน์

17


สถาปนาสโมสรอินเตอร์โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

สโมสรโรตารีแม่สายในฐานะสโมสรอุปถัมภ์ ร่วมสถาปนาสโมสรอินเตอร์แรค แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และรับมอบตำแหน่งนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ ของสโมสรอินเตอร์แรคโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

สถาปนาสโมสรอินเตอร์แรค ใน จ.เชียงราย 3 สโมสร

สโมสรโรตารีแม่สายร่วมงานรับมอบตำแหน่งนายกสโมสรและคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ของสโมสรอินเตอร์แรคใน จ.เชียงราย 3 สโมสร อย่างเป็นทางการ ได้แก่ สโมสรอินเตอร์แรคแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สโมสรอินเตอร์แรคแม่จันวิทยาคม สโมสรอินเตอร์แรคสหศาสตร์ศึกษาแม่จัน จัดขึ้น ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ.แม่จัน

18


ประมวลภาพกิจกรรมวันเกิดสมาชิก

19


กิจกรรมสำคัญอื่นเกี่ยวกับชุมชน กิจกรรมเกี่ยวกับพิธีการวันสำคัญต่างๆ

20


กิจกรรมที่ร่วมกับต่างสโมสร


ประมวลภาพกิจกรรมสโมสร


ผลงานครึ่งปี  

โรตารีแม่สาย ปีบริหาร 2552-2553