Page 1

1

欀椀樀欀       瘀攀爀搀攀爀℀


2

洀愀攀爀氀愀渀琀 愀琀栀攀渀攀甀洀 Maerlant atheneum

䄀愀渀 搀攀 欀甀猀琀 猀琀愀愀渀 眀攀 猀琀攀爀欀Ⰰ 搀攀 爀甀最 最攀爀攀挀栀琀 琀攀最攀渀 搀攀  眀椀渀搀⸀ 䠀椀攀爀 琀漀渀攀渀 眀攀 爀甀最最攀最爀愀愀琀 渀 欀愀爀愀欀琀攀爀Ⰰ 

洀攀琀 漀漀最 瘀漀漀爀 攀氀欀愀愀爀㨀 猀愀洀攀渀 氀攀爀攀渀 眀攀 猀愀洀攀渀氀攀瘀攀渀⸀ 䄀愀渀 搀攀 欀甀猀琀 欀椀樀欀攀渀 眀攀 瘀攀爀搀攀爀⸀⸀⸀ 琀漀琀 瘀攀爀 漀瘀攀爀 稀攀攀Ⰰ

洀攀琀 攀攀渀 漀瀀攀渀 戀氀椀欀 渀愀愀爀 搀攀 琀漀攀欀漀洀猀琀㨀  樀漀甀眀 琀漀攀欀漀洀猀琀⸀

䴀愀攀爀氀愀渀琀 䄀琀栀攀渀攀甀洀 椀猀 稀漀ᤠ渀 猀挀栀漀漀氀 愀愀渀 搀攀 欀甀猀琀⸀ 

圀椀樀 最愀爀愀渀搀攀爀攀渀 樀攀 洀愀砀椀洀愀氀攀 氀攀攀爀眀椀渀猀琀Ⰰ 眀愀愀爀戀椀樀  圀椀樀 最

欀攀渀渀攀渀 攀渀 欀甀渀渀攀渀 栀愀渀搀 椀渀 栀愀渀搀 最愀愀渀⸀  䠀椀攀爀 漀渀琀眀椀欀欀攀氀 樀椀樀 樀攀 琀愀氀攀渀琀 攀渀 戀攀爀攀椀搀  樀攀 樀攀 瘀漀漀爀 漀瀀 攀攀渀 氀攀瘀攀渀 瘀漀氀 愀洀戀椀琀椀攀⸀


3

De brochure uitgelicht 1 directie aan het woord 2 onze troeven 3 studieaanbod 4 praktische informatie 5 contactgegevens

Op deze school kan én mag ik creatief zijn


4

directie aan het woord Beste toekomstige leerlingen en ouders Straks zwaait de poort van de basisschool voorgoed achter je dicht of zet je de stap naar een tweede of een derde graad in het secundair onderwijs. Je staat voor een nieuwe, spannende uitdaging … Bij deze belangrijke stap hoort een verantwoorde studiekeuze. Overweeg jij om voor onze school te kiezen? Dan helpt deze brochure je een flink stuk op weg. Je leest niet alleen wat je op het Maerlant Atheneum kunt leren, maar evenzeer wat er naast de boeiende lessen nog allemaal te beleven valt. De eerste graad van het Maerlant Atheneum zorgt ervoor dat de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk verloopt. Daarnaast maken we met onze middelgrote ingebouwde middenschool de brug tussen basisonderwijs en bovenbouw. In de tweede en derde graad bereiden we je voor op het beroepsleven of je verdere studies in het hoger onderwijs. Op het einde van het basisonderwijs en na onze ‘Ontdek je talentendag’ kan je een eerste keuze maken op basis van je aanleg en belangstelling, zodat je op het einde van de eerste graad een richting kunt inslaan in de tweede en derde graad, die het best bij je talenten past. Wij maken van het Maerlant Atheneum – op een door groen omgeven campus – een open en multifunctionele leef- en leeromgeving. Op onze campus heb je heel wat doorstroommogelijkheden. We bieden je een brede vorming aan, waarbij we je verschillende talenten zoveel mogelijk aanspreken. Je krijgt de kans om je maximaal te ontplooien met bijzondere aandacht voor de gelijke onderwijskansen voor iedere leerling.


5

Vanuit onze eigen invulling van het pedagogisch project van het GO! is het Maerlant Atheneum actief bezig met een brede vorming van alle leerlingen. In een sfeer van actief pluralisme zet de school zich in voor de vorming van leerlingen tot vrije, sterke persoonlijkheden. Elke mening telt, elke leerling telt, zolang we elkaar en ook elkaars overtuiging respecteren. Voorbereiden op hoger onderwijs of op een geslaagde beroepscarrière betekent meer dan louter kennisoverdracht. We willen dat alle leerlingen zichzelf ontplooien tot kritische burgers en willen hen ook de voldoening van een maatschappelijk engagement bijbrengen. Zo krijgen ze de kracht om de juiste keuzes te maken die naar een succesvolle toekomst leiden. Het Maerlant Atheneum wil met beide voeten in de samenleving staan. We laten leerlingen participeren en betrekken hen bij allerlei projecten. Op die manier willen we hen leren om op een democratische wijze deel te nemen aan het sociaal leven in onze stad en in de regio. Zo bouwen ze mee aan die samenleving en geven die kleur. We zijn ervan overtuigd dat dergelijke leerlingen niet alleen sterker staan in het leven, maar op die manier ook gelukkiger zijn. Graag nodigen we je nu alvast uit om een kijkje te nemen op onze website maerlantatheneum.be. Klik door op de afdeling of graad van je keuze. Afspraak op 1 september? Het team en de directie van het Maerlant Atheneum kijken er alvast naar uit om je een vlotte start te bezorgen! Jurgen Balbaert Sibylle Decuyper directeur directeur


6

Onze troeven 1

Sportief

Naast een unieke richting “zeesport” en de richting “sportwetenschappen” biedt het Maerlant Atheneum alle leerlingen een brede waaier aan sporten in een goed uitgebouwde sportinfrastructuur. Naast de gewone lessen lichamelijke opvoeding organiseren de deskundige sportleerkrachten tal van naschoolse sportactiviteiten, sportstages en natuurlijk ook de niet te missen jaarlijkse sportdag.

2

School in het groen

De school is gevestigd op een groot domein met veel groen. Onze schoolvijver is als het ware een mini-natuurreservaat. Op de speelplaatsen is het, mede door de open ruimte, aangenaam vertoeven. De leerlingen van de eerste graad beschikken over een aparte speelplaats waar ze tijdens de pauzes terecht kunnen. Ben jij sportief, dan kan je er naar hartenlust voetballen en basketten. Klets jij er liever op los met je vrienden en vriendinnen, laat je dan neerzakken op één van de zitbanken. Ook de leerlingen van de tweede en de derde graad kunnen gezellig keuvelen op hun eigen speelplaats of in de sweetshop.

3

Ruim aanbod aan studiekeuzes

Verder in de brochure vind je het volledige overzicht van alle studierichtingen die het Maerlant Atheneum je te bieden heeft. Ontdek ze snel! Het is een erg ruim aanbod vindt ook David Dehenauw, voorzitter van het GO! Blankenberge.


7

4

Digitaal voorop

Elke klas is uitgerust met de nieuwste multimedia, computers en beamer of SMARTBoard. Dit verzekert een dynamisch, aanschouwelijk, vernieuwend en hedendaags onderwijs. In het Maerlant Atheneum werken we ook met de digitale leeromgeving Smartschool. Dit platform maakt het ondermeer mogelijk om heel wat lesmateriaal te gebruiken, snel en efficiënt te communiceren, … De leerlingen leren ook een digitale agenda beheren. De ouders krijgen een eigen account om alles op te volgen en online resultaten op te volgen. In het open leercentrum, voorzien van computers en internet, kunnen de leerlingen terecht om taken te maken of om te studeren.

5

Ondernemend

In het Maerlant Atheneum duikt ondernemerschap in alle graden op. De leerlingen starten zelf een zaak op en leiden die in het kader van een mini-onderneming of een studentenbedrijf. We werken hiervoor nauw samen met Vlajo. Leren ondernemen zit verweven in het volledige schooltraject met de uitbating van een eigen “sweetshop”, fairtrade-werking, ondernemers voor de klas en meer. Dat was ook de mening van Vlajo die onze school meteen ambassadeur maakte voor Ondernemen op school in West-Vlaanderen

6

Sterke zorg

Soms kan je het wat moeilijker hebben. Dat kan gaan over pesten, conflictsituaties, je thuissituatie, persoonlijke problemen, … Dan kan je terecht bij je klastitularis, maar zeker ook bij de leerlingenbegeleiders die voor jou als vertrouwenspersoon en als bemiddelaar bij problemen kunnen optreden.


8

7

Leerling- en ouderparticipatie Vind jij inspraak belangrijk en wil je constructief meewerken aan een veilig en warm schoolklimaat voor alle leerlingen? Dan ben je zeker welkom in de leerlingenraad. Er is zowel een leerlingenraad voor de leerlingen van de eerste graad als een leerlingenraad voor de leerlingen van de tweede en de derde graad. Beide leerlingenraden komen op geregelde tijdstippen samen en houden gezamenlijk overleg. De vertegenwoordigers van de ouders zetelen in de schoolraad. Die schoolraad overlegt rechtsreeks met de directeur over het reilen en zeilen op de school.

8

Leren leren

De school vernieuwt en stuurt haar aanbod “Leren leren” voortdurend bij. In de begeleide huiswerkklas krijg je studiebegeleiding van diverse vakleerkrachten en leercoaches. Je leermethode wordt veelvuldig getest en bijgestuurd. Indien nodig worden ook inhaallessen voorzien. Ook tijdens de examenperiode kan je op school studie volgen. Leren leren is ook motiveren. De school probeert de leerlingen op vele manieren te motiveren voor het leerproces. Vanaf de tweede graad nemen we deel aan olympiades. We organiseren bovendien regelmatig een wiskundedag, een taaldag en een economiedag. In het 2de leerjaar van de 3de graad krijg je de mogelijkheid je theoretische autorijlessen op school te volgen én om in je vertrouwde schoolomgeving je theoretisch rijexamen af te leggen.

9

Voorbereiding voor later

Wat wil je verder studeren en welk beroep past bij jou? De leerlingen van de derde graad stellen hun eigen persoonlijke portfolio samen. “Mijn portfolio” is een compleet en persoonlijk dossier dat je talenten en competenties in de verf zet. Begeleid door externe professionals krijg je de kans een volledig sollicitatieprogramma te doorlopen, want ook solliciteren kan je leren.


9

10

Cultureel & sociaal

Levenslang en levensbreed leren zijn op onze school geen holle woorden. Daarom vinden we het belangrijk dat je zo nu en dan de klaslokalen verlaat om je horizon te verruimen. Elk schooljaar zijn er auteurslezingen en wonen de leerlingen minstens één toneelstuk bij. Tweejaarlijks trekken de leerlingen de klasdeur achter zich dicht om tijdens de geïntegreerde werkperiode andere werelden te verkennen in binnen– of buitenland.


10

We staan voor je klaar, elke dag opnieuw met volle zin!


11


12

Studieaanbod Eerste graad

Vestigingsplaats Blankenberge Eerste leerjaar A Basisvorming aangevuld met modules naar keuze: • Cultuur (NIEUW) • Latijn • Ondernemen en ICT (NIEUW) • Sport • Techniek • Wetenschappen

Vestigingsplaats De Haan Eerste leerjaar A Basisvorming aangevuld met één module: • Latijn • Wetenschappen - sport • Wetenschappen - techniek • Zeesport (UNIEK)

Eerste leerjaar B Basisvorming aangevuld met één module: • Sport • Techniek

Tweede leerjaar A • Latijn • Moderne wetenschappen • Moderne wetenschappen - sport • Sociale en technische vorming

Beroepsvoorbereidend leerjaar • Verzorging - voeding - metaal • Verzorging - voeding - kantoor - verkoop

Tweede leerjaar A • Latijn • Moderne wetenschappen - sport • Moderne wetenschappen - zeesport


13

Tweede graad Vestigingsplaats Blankenberge Eerste en tweede leerjaar ASO

TSO

• Humane wetenschappen • Latijn ( - moderne talen) • Latijn ( - wiskunde) • Sportwetenschappen • Sportwetenschappen: zeesport & watersport • Wetenschappen ( - moderne talen - wiskunde) • Wetenschappen ( - wiskunde - economie)

• Handel ( - talen) • L.O. en sport: zeesport & watersport • Sociale en technische wetenschappen

BSO • Basismechanica • Verzorging - voeding

Derde graad Vestigingsplaats Blankenberge Eerste en tweede leerjaar ASO

TSO

• Economie - wetenschappen • Humane wetenschappen • Latijn - moderne talen • Latijn - wiskunde • Moderne talen - wetenschappen • Sportwetenschappen • Wetenschappen - wiskunde

• Boekhouden - informatica • L.O. en sport: zeesport & watersport (NIEUW) • 2016 - 2017: enkel in het eerste leerjaar van de • derde graad • Sociale en technische wetenschappen

BSO

BSO: derde leerjaar - specialisatiejaar

• Mechanisch onderhoud • Verzorging

• Pijpfitten - lassen - monteren • Thuis- en bejaardenzorg


14

Eerste leerjaar A Basisvorming (28 lestijden) Vak Godsdienst of zedenleer Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Techniek Wiskunde

Lestijden 2 2 2 4 1 2 1 1 5 1 2 5

Keuzemodules (4 of 6 lestijden) In dit optioneel gedeelte volgt elke leerling vier lestijden. In de vestigingsplaats. De module Zeesport in de vestigingsplaats De Haan is zes lestijden.

Vestigingsplaats Blankenberge

Vestigingsplaats De Haan

Latijn

4 uur

Latijn

4 uur

Cultuur

2 uur

Natuurwetenschappen Sport

2 uur 2 uur

Ondernemen & ICT

2 uur

Natuurwetenschappen Techniek

2 uur 2 uur

Sport

2 uur

Zee- en watersporten

4 uur + 2 uur

Techniek

2 uur

Natuurwetenschappen

2 uur


15

Keuzemodules toegelicht Cultuur Heb je een brede interesse voor kunst? Hou je van theater, een mooie film ? Luister je graag naar muziek of musiceer je zelf? Kijk je graag naar dans of dans jijzelf? Kan je genieten van een museumbezoek? Ben je creatief? Dan is de module “Cultuur” iets voor jou. Je leert er op een andere manier naar kunst kijken en luisteren. Je beleeft er als het ware kunst. Je leert doelbewust over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie, zowel binnenals buitenschools. Je leert actief over cultuur door er actief mee bezig te zijn en zelf iets te maken. Je leert van het kijken en luisteren naar cultuuruitingen, van cultuurbezoek en van lezen over cultuur. En door te reflecteren op eigen werk en dat van anderen. Via cultuur ontwikkel je culturele competenties en talenten. Je doet kennis op over cultuur als fenomeen en als expressiemiddel. Je ontwikkelt culturele vaardigheden en een open houding ten aanzien van cultuur.

Latijn Ben je erg nieuwsgierig en heb je een brede interesse voor de klassieke oudheid, dan is de module “Latijn” zeker en vast iets voor jou. Je ontdekt de Romeinse geschiedenis en cultuur aan de hand van Latijnse teksten. Jij leert vaardigheden en attitudes die je kan inzetten bij de studie van moderne vreemde talen. In het tweede leerjaar kies je opnieuw voor Latijn, maar ook de andere basisopties liggen voor jou open. Ben je erg nieuwsgierig en heb je een brede interesse voor de klassieke oudheid, dan is Latijn zeker en vast iets voor jou.


16

Natuurwetenschappen Experimenteer je graag? Voer je graag proeven uit? Onderzoek je graag waarom iets zo is en niet anders? Dan is de module “Natuurwetenschappen” een kolfje naar jouw hand. Je leert vaardigheden zoals het uitvoeren van proeven, het leren onderzoeken, het communiceren over natuurwetenschappen. Je leert onderzoeken in groep en samen met je groep zorg je voor resultaten van je onderzoek. De educatieve vijver op onze campus is voor je een echte biotoop om je in onder te dompelen. Samen met je leerkracht werk je rond het project ‘groene school’: zowel tijdens als buiten de lesuren staat de natuur centraal.

Ondernemen & ICT Ben je geboeid door kopen en verkopen? Ben je nieuwsgierig hoe het er in een handelszaak aan toe gaat, hoe een bedrijf in elkaar zit en hoe ze winst kunnen maken? Heb je nu al zin om klanten te ontvangen en te helpen? Organiseer en onderneem je graag? Werk je graag met de computer om zo gegevens te verwerken? Ben je nauwkeurig en heb je oog voor detail? Fijn, want in de module “Ondernemen en ICT” maak je kennis met de brede wereld van economie en handel. Op basis van concrete items, doe-activiteiten (bv. economische spelen, projecten) en didactische uitstappen wordt de boeiende handelswereld verkend en belicht. Door het aangepast lestempo heb je de mogelijkheid om voortdurend vragen te stellen. Daarnaast zal je je woordenschat verruimen met een aantal specifieke handelstermen en begrippen. Uiteraard volg je de actualiteit omtrent het handelsleven op. In de module “Ondernemen en ICT” speelt de computer een belangrijke rol. Je leert er vanaf het eerste leerjaar A op een professionele manier mee omgaan. Je gebruikt Smartschool waar je per vak lesthema’s downloadt, filmpjes/websites bekijkt en oefeningen maakt; via onze digitale leeromgeving kan je eveneens met leerkrachten en leerlingen communiceren. De toegepaste werkvormen (o.a. bespreking van krantenartikelen en videofragmenten, discussies, ICT-opdrachten, groepswerk, …) maken bij jou een drang naar meer inzicht in onze brede en complexe maatschappij wakker en kunnen een persoonlijk engagement opwekken. Wie voor de module “Ondernemen en ICT” kiest, kan alle economische of handelsrichtingen in het tweede leerjaar A aan.


17

Sport Heb je een sportieve ingesteldheid? Houd je van een gezonde competitie? Vind je een gezonde geest in een gezond lichaam belangrijk, dan zijn die extra uren sport zeker iets voor jou. Je maakt kennis met de meest uiteenlopende sporten van zwemmen over balsporten tot watersporten. We gaan zelfs zes lessen kennismaken met het golfsurfen in de beachclub. Je leert samenwerken en respect hebben voor elkaar.

Techniek Word je helemaal enthousiast bij het horen van schuren, vijlen, boren,…? Ben je blij met gereedschap in je hand? Sta je graag in de keuken? Wil je dolgraag weten hoe apparaten technisch in elkaar steken, dan zijn die extra uren techniek zeker iets voor jou. Je krijgt ontwerp- en maakopdrachten. Je maakt je eigen naambordje, tandpastadoosje,… Je onderzoekt kleinere probleemstellingen zelfstandig of in groep. Je leert o.a. ook zelf limonade en verse fruitsappen maken … mmm, lekker!


18

Zeesport Ben je leergierig én sportief? Ben je een kind van de zee? Houd je van watersporten? Dan is 1A Zeesport echt iets voor jou, een module op niveau A–stroom, gecombineerd met 6 uur zeilen, windsurfen, golfsurfen, zwemmen, kayak, kiten, … per week. De richting is uitgebouwd in samenwerking met VYF (Vlaamse Yachting Federatie) en diverse watersportclubs in de regio. De module combineert een opleiding wetenschappen en algemene vorming met een doorgedreven eigentijds sportaanbod op niveau in de complementaire uren en in een naschools aanbod. Voorkennis is niet nodig. We differentiëren zo snel als nodig en delen de groep op in gevorderden en beginners waar nodig. Er is wel een zwemtest en uithoudingsproef. Meters van de richting zijn Evi Van Acker (zeilkampioen) en Sigrid Rondelez (windsurfkampioen). Peters zijn David Dehenauw (weerman) en Leander Vivey (kitesurfen).


19

Eerste leerjaar B Enkel in vestigingsplaats Blankenberge

Basisvorming (28 lestijden) Vak Godsdienst of zedenleer Frans Lichamelijke opvoeding Maatschappelijke vorming Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Techniek Wiskunde

Lestijden 2 2 2 2 1 2 5 2 6 4

Keuzemodule In dit optioneel gedeelte volgt elke leerling vier lestijden.

Sport

2 uur

Tweede leerjaar A Basisvorming (26 lestijden) Vak Godsdienst of zedenleer Aardrijkskunde Engels Frans Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Techniek Wiskunde

Lestijden 2 1 2 3 2 2 2 5 1 2 4

Techniek: - realisatietechnieken - gezinstechnieken - nijverheidstechnieken

2 uur


20

Optioneel gedeelte (6 of 8 lestijden) In dit optioneel gedeelte volgt elke leerling zes of acht lestijden.

Vestigingsplaats Blankenberge

Vestigingsplaats De Haan

Latijn

Latijn

Latijn Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)

4 uur 2 uur

Moderne wetenschappen British culture Economie Ondernemen & ICT Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)

1 uur 2 uur 1 uur 2 uur

Moderne wetenschappen - sport Economie Sport Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)

2 uur 2 uur 2 uur

Sociale en technische vorming Gezinstechnieken Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Praktische oefening gezinstechnieken

2 uur 1 uur 1 uur 4 uur

Latijn Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)

4 uur 2 uur

Moderne wetenschappen - sport Economie Sport Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen)

2 uur 2 uur 2 uur

Moderne wetenschappen - zeesport Economie Wetenschappelijk werk (natuurwetenschappen) Zee- en watersporten

2 uur 2 uur 4 uur


21

Nieuwe opties toegelicht British culture Je vindt de Engelse taal ‘awesome’ en je wil graag de taal in al z’n facetten beleven. This is the place to be! We spelen met de taal van Shakespeare, we bekijken klassieke stukken zoals Romeo and Juliet, maar ook moderne Britse cultuur zoals Mr Bean of Doctor Who komen aan bod. En wat is nu typisch Engels, Schots, of Welsh? Je praat, leest, schrijft en beluistert het Engels. De bedoeling is dat je vooral je vaardigheden ontwikkelt en dat gaan we bereiken door het in de eerste plaats te doen!

Economie Jouw leefwereld draait rond economie. Economie is overal en vormt een belangrijk onderdeel van je dagelijkse leven. Tijdens je leven kom je regelmatig in contact met de economische basis van onze samenleving: kopen en verkopen, reclame en bewust consumeren, geld verdienen en uitgeven, sparen,... Op basis van concrete items, doe-activiteiten (bv. serious game Skillville) en didactische uitstappen (bv. Coca-Cola Enterprises Belgium) wordt de boeiende economische wereld verkend en belicht. Aansluitend hierbij is ‘leren onderzoeken’ een fundamenteel onderdeel van het curriculum. In het vak economie speelt de computer overigens een belangrijke rol: zo leer je correct en efficiënt omgaan met heel wat software. Taalontwikkelend vakonderwijs staat centraal: je verruimt je woordenschat met een aantal specifieke economische termen en begrippen, je leert een aangereikt schema aanvullen,... Daarnaast ontdek je tijdens een kijkstage of via co-teaching projecten van de tweede en derde graad (bv. mini-onderneming) en volg je uiteraard de economische actualiteit op. Sleutelcompetenties (o.a. creativiteit, doorzettingsvermogen, kunnen omgaan met informatie, zin voor samenwerking) nemen een belangrijke rol in. De toegepaste werkvormen (o.a. bespreking van krantenartikelen en videofragmenten, discussies, ICT-opdrachten, rollenspelen,...) maken bij jou een drang naar meer inzicht in onze brede en complexe maatschappij wakker en kunnen een persoonlijk engagement opwekken. Wie voor het vak economie kiest, kan alle economische of handelsrichtingen op ASO-, TSO- of BSO-niveau aan.


22

Ondernemen & ICT Ook in het tweede leerjaar A beweegt er heel wat op vlak van ondernemerschap. De module “Ondernemen en ICT” scherpt je handelskennis en ICT-vaardigheden verder aan. Ben je geboeid door de handelswereld? Vind je het leuk om veel met een computer te werken? Organiseer en onderneem je graag? Ben je creatief? Ben je nauwkeurig en heb je oog voor detail? Kan je zowel zelfstandig als in een groepje werken? Dan is de module “Ondernemen en ICT” wellicht iets voor jou! De module “Ondernemen en ICT” vormt een aanvulling en verdieping op het vak economie in het tweede leerjaar A. Je leert vlot met allerlei bekende ICT-toepassingen omgaan, maar we richten onze aandacht ook op innovatieve en onbekende ICT-tools. Als je eenmaal de basisvaardigheden onder de knie hebt, kan je de computer bij je studie gebruiken in het open leercentrum, in de computerlokalen, in de vaklokalen of thuis. Wie voor het vak economie en de module “Ondernemen en ICT” kiest, kan alle economische of handelsrichtingen op ASO-, TSO- of BSO-niveau aan.

Sociaal en technische wetenschappen Ben je sociaal en ga je graag om met mensen? Heb je belangstelling voor voeding en gezondheid? Interesseer je je voor wetenschappen? Voel je je aangesproken door actief leren, creatief handelen en technisch denken? Dan is deze studierichting zeker iets voor jou. Je maakt hier kennis met basistechnieken van voedselbehandeling en koken. Daarnaast leer je omgaan met verschillende soorten materialen.


23

Beroepsvoorbereidend leerjaar Enkel in vestigingsplaats Blankenberge

Basisvorming (16 lestijden) Vak Godsdienst of zedenleer Maatschappelijke vorming Frans Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Plastische opvoeding Wiskunde

Lestijden 2 2 2 3 1 3 1 2

Optioneel gedeelte (18 lestijden) In dit optioneel gedeelte volgt elke leerling achttien lestijden.

Metaal - verzorging - voeding Praktische oefeningen verzorgingstechnieken/huishoudkunde

3 uur

Praktische oefeningen voeding/huishoudkunde

4 uur

Voeding/huishoudkunde

1 uur

Verzorgingstechnieken/huishoudkunde

1 uur

Mechanica

2 uur

Praktische oefeningen mechanica

7 uur

Kantoor - verkoop - voeding - verzorging Dactylografie

3

Handel

5

Nederlands

1

Praktische oefeningen verzorgingstechnieken/huishoudkunde

3

Praktische oefeningen voeding/huishoudkunde

4

Voeding/huishoudkunde

1

Verzorgingstechnieken/huishoudkunde

1


24

Tweede graad Algemeen secundair onderwijs (ASO) Humane wetenschappen Wil je meer weten over het gedrag van mensen, de opbouw van onze samenleving, ‌? Dan is dit een richting voor jou! Een degelijke ASO-richting met vele humane wetenschappen als psychologie, filosofie, sociologie, politicologie, gedrags- en cultuurwetenschappen. De ideale voorbereiding op verdere studies in de sociale sector, het onderwijs, de humane wetenschappen aan de hogeschool of universiteit.

Latijn Je hebt nu al twee jaar Latijn gestudeerd: dat was beslist hard werken en veel leren! In de tweede graad kan je die studierichting verder zetten: je kan kiezen tussen Latijn-wiskunde en Latijn-moderne talen. Welke je ook kiest: dit zijn boeiende richtingen waarin je de wereld van de oude culturen en vooral die van de Romeinen verder verkent.

Sportwetenschappen Een brede algemene vorming in een ASO-richting Sport. Een studierichting waarbij een intense lichaamsbeweging een motivatie betekent voor jouw studieloopbaan. Je krijgt er nieuwe sportdisciplines die niet in de basisvorming aan bod komen.

Wetenschappen Met een degelijke wetenschappelijke basis kan je een bijdrage leveren aan ontwikkeling en innovatie van technologische toepassingen en kan je deze ook kritisch beoordelen. DĂŠ grote troef van deze richting is de grote waaier aan toekomstmogelijkheden na het secundair onderwijs in een maatschappij waar wetenschappen en technologie steeds belangrijker worden. Je kan kiezen tussen de richtingen moderne talen-wiskunde en wetenschappen-wiskunde-economie.


25

Nu kan ik ook mijn hobby uitoefenen op school!

Zeesport & watersportwetenschappen *

Dit is de vervolgopleiding van de studierichting zeesport in de eerste graad in de vestigingsplaats De Haan. Toch zijn ook hier alle leerlingen welkom, ook zonder voorkennis. De groep wordt immers opgedeeld in beginners en gevorderden. Zeilen, windsurfen, golfsurfen, suppen, roeien, wakeboarden,… komen ruim aan bod. Tijdens de koude wintermaanden trekken we naar het zwembad voor o.a. zwemmen, waterpolo en duiken. Deze richting wordt professioneel uitgebouwd met deskundige leraren en monitoren van onze partners van diverse watersportclubs en VYF (Vlaamse Yachting Federatie). Daarnaast is deze studierichting ook een degelijke ASO-richting met veel aandacht voor wiskunde en theoretische wetenschappen en een goede voorbereiding op verdere studies in het hoger onderwijs of aan de universiteit. Meters van de richting zijn Evi Van Acker (zeilkampioen) en Sigrid Rondelez (windsurfkampioen). Peters zijn David Dehenauw (weerman) en Leander Vivey (kitesurfen). *Je moet slagen voor een zwem- en uithoudingsproef vóór je in deze studierichting kan starten.


26

Lessentabel tweede graad ASO


27

Technisch secundair onderwijs (TSO) Handel - talen Een interessante praktijkgerichte opleiding die leerlingen voorbereidt op een uitvoerende functie in de administratieve sector en hun talenkennis tot een hoger niveau tilt. Naast de algemene vorming wordt de nadruk gelegd op taal, administratieve kennis, handelspraktijk en ICT. Dé ideale voorbereiding op de studierichting boekhouden-informatica in de derde graad.

Sociale en technische wetenschappen Wil je verder studeren voor een beroep in het onderwijs of in de welzijnssector? Zegt de sector “voeding” jou wel iets? Ben je sociaal geëngageerd? Of heb je belangstelling voor sociale wetenschappen? Heb je interesse voor een basis van exacte wetenschappen, maar is het louter abstract denken niet aan jou besteed? Ben je creatief en praktisch ingesteld, maar vind je tegelijk een algemene vorming ook belangrijk? Dan is STW helemaal jouw ding! Deze richting is een brede TSO-richting met een degelijke, polyvalente voorbereiding, ook op het hoger onderwijs. Wij zorgen voor een flinke brok praktijk en in het laatste jaar loop je zelfs enkele weken stage om een bewuste studiekeuze te kunnen maken. Volgende studies sluiten perfect aan bij je kennis die je als STW-leerling hebt verworven: • Paramedisch hoger onderwijs: • Sociaal hoger onderwijs: - verpleegkunde - opvoeder - dieet- en voedingsdeskundige - maatschappelijk assistent - en meer! - leefgroep- en internaatwerker - en meer! • Pedagogisch hoger onderwijs:

- kleuteronderwijs of lager onderwijs - en meer!

Lichamelijke opvoeding en sport: zeesport & watersport * In deze studierichting hebben de leerlingen niet alleen veel sport, maar ook een toegepaste wetenschappelijke opleiding. Naast de traditionele sporten krijgen de leerlingen ook een waaier aan zee- en watersporten voorgeschoteld: zeilen, windsurfen, suppen, roeien, wakeboarden, zwemmen, … In deze studierichting weegt je sportieve aanleg zwaarder door dan in de richting Sportwetenschappen (ASO). Je moet dus over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor de disciplines waar je misschien iets minder aanleg voor hebt. De klemtoon ligt uiteraard op het sporttechnische. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het fair play, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels en waarden en normen. *Je moet slagen voor een zwem- en uithoudingsproef vóór je in deze studierichting kan starten. Deze studierichting is een afdeling van KTA Brugge op de Maerlant Campus.


28


29

Lessentabel tweede graad TSO


30

Beroeps secundair onderwijs (BSO) Basismechanica De richting “Basismechanica� bevat een basisopleiding in diverse deelgebieden van de mechanica. Je leert basisvaardigheden van machinale bewerkingen, lassen, sanitair, elektriciteit, technisch tekenen met een computerprogramma en bankwerk. Deze opleiding vormt een stevige basis om door te stromen naar de derde graad Mechanisch Onderhoud.


31

Verzorging - voeding Ben je een sociaal iemand? Ben je bezorgd om je medemens? Help je anderen graag? Ben je creatief? Je verkiest praktijk boven theorie. Je gaat graag om met anderen en hebt belangstelling voor hun dagelijks leven. Je kan voldoende verantwoordelijkheid aan de dag leggen om dagelijkse taken te vervullen. Je bent best wel een handige persoon. Kan je je vinden in deze beschrijving? Dan is de richting verzorging-voeding misschien wel de geschikte studierichting voor jou! Deze studierichting mikt op die groep jonge mensen die zich liefdevol en bekwaam wil inzetten voor het kind, het gezin en de bejaarde. Na de studierichting “verzorging-voeding” kan je de derde graad aanvatten naar de verzorging. Studeren in een vertrouwde omgeving met duidelijk perspectief op latere tewerkstelling op de stageplaatsen in de nabije omgeving. Medische en sociale diensten zoals kinderopvang, bejaardenhomes, revalidatiecentra en thuisverzorging zijn dan ook gretige potentiële werkdomeinen voor jonge afgestudeerden met het studiegetuigschrift “zorgkundige”. Kortom “verzorging-voeding” is een afdeling waar toekomst in zit.


32

Lessentabel tweede graad BSO


33


34

Derde graad Algemeen secundair onderwijs (ASO) Economie Ben je geïnteresseerd in economie in de brede zin? Deze studierichting biedt je een algemene vorming, met aandacht voor de financiële actualiteit en een uitstekende voorbereiding op hogere of universitaire studies in economische richtingen. Bovendien krijg je de kans je eigen studentenbedrijf (of minionderneming) op poten te zetten.

Humane wetenschappen Wil je meer weten over het gedrag van mensen, de opbouw van onze samenleving, …? Dan is dit een richting voor jou! Een degelijke ASO-richting met vele humane wetenschappen als psychologie, filosofie, sociologie, politicologie, gedrags- en cultuurwetenschappen. De ideale voorbereiding op verdere studies in de sociale sector, het onderwijs, de humane wetenschappen aan de hogeschool of universiteit.

Latijn Je hebt nu al vier jaar Latijn gestudeerd: dat was beslist hard werken! In het Maerlant Atheneum kan je deze studierichting vervolmaken in de derde graad. Je hebt de keuze tussen Latijn-wiskunde en Latijn-moderne talen. Welke je ook kiest: het zijn allebei boeiende studierichtingen waarin je de wereld van de oude culturen en vooral die van de Romeinen verder verkent. Kortom, studierichtingen die rijker en rijper maken en die je de wereld en wereldtalen beter laten begrijpen. Succes!

Moderne talen Talenkennis helpt je om persoonlijke en nationale grenzen te overwinnen, waardoor je makkelijker kunt communiceren, samenwerken en reizen. Een nieuwe taal leren betekent veel meer dan slagen voor een examen. Je ontwikkelt parate communicatieve vaardigheden, een stevige grammaticale onderbouw, spreekdurf, zelfvertrouwen, luisterbereidheid, correcte omgangsvormen, aandacht, kennis en gevoeligheid voor literatuur.

Sportwetenschappen Een brede algemene vorming in een ASO-richting Sport. Een studierichting waarbij een intense lichaamsbeweging een motivatie betekent voor je studieloopbaan. Je krijgt er nieuwe sportdisciplines die niet in de basisvorming aan bod komen. Deze studierichting vormt een prima voorbereiding op talrijke bachelor- of masteropleidingen, zoals kinesitherapie, lichamelijke opvoeding, …


35

“

De sweetshop? We gaan daar 100% voor!

“

Wetenschappen Met een degelijke wetenschappelijke basis kan je, net zoals talrijke oud-leerlingen je al voordeden, een bijdrage leveren aan ontwikkeling en innovatie van technologische toepassingen en kan je deze ook kritisch beoordelen. Ook studierichtingen met wetenschappen bieden je, na het secundair, een brede waaier aan toekomstmogelijkheden in het hoger onderwijs.

Wiskunde Het analytisch en gestructureerd leren denken, het toepassen van vaste regels en aangepaste hulppistes zijn de basis voor de ontwikkeling van een gezond stel hersenen. Leerlingen die wiskunde onderhouden op een hoog niveau, onderhouden ook de hersengymnastiek en dat levert enkel voordelen op bij verdere studies. Ook studierichtingen met wiskunde worden op een hoog niveau gehouden in het Maerlant Atheneum.


36

Lessentabel & complementair gedeelte derde graad ASO


37


38


39

Technisch secundair onderwijs (TSO) Boekhouden - informatica Ben je geïnteresseerd in het bouwen van een website of het leiden van een eigen zaak? Of heb je ambitie om verder te studeren in een bedrijfseconomische richting? Dan biedt de afdeling boekhouden-informatica dé ideale voorbereiding hiervoor. Je krijgt een degelijke theoretische basisvorming toegepaste economie en ICT. Ook het taalonderwijs staat op een hoog niveau. Je zet je eerste stappen in het bedrijfsleven via stages in een boekhoud-, verzekeringsof immobiliënkantoor. Bovendien krijg je de kans je eigen onderneming te runnen via het project “Minionderneming”. De richting boekhouden-informatica is dus bijzonder veelzijdig. Een garantie dus voor een degelijke toekomst.

Lichamelijke opvoeding en sport: zeesport & watersport * In deze studierichting hebben de leerlingen niet alleen veel sport, maar ook een toegepaste wetenschappelijke opleiding. Naast de traditionele sporten krijgen de leerlingen ook een waaier aan zee- en watersporten voorgeschoteld: zeilen, windsurfen, suppen, roeien, wakeboarden, zwemmen, … In deze studierichting weegt je sportieve aanleg zwaarder door dan in de richting Sportwetenschappen (ASO). Je moet dus over een goede fysieke conditie beschikken voor verschillende disciplines en gemotiveerd zijn om extra inspanningen te leveren voor de disciplines waar je misschien iets minder aanleg voor hebt. De klemtoon ligt uiteraard op het sporttechnische, maar daarnaast is er ook veel aandacht voor fair play, samenwerking, verantwoordelijkheid, aanvaarden van regels en waarden en normen. *Je moet slagen voor een zwem– en uithoudingsproef vóór je in deze studierichting kan starten. Deze studierichting is een afdeling van KTA Brugge op de Maerlant Campus.


40

Sociale en technische wetenschappen Wil je naar het onderwijs of de welzijnssector? Zegt de voedingssector jou wel wat? Ben je sociaal geëngageerd? Heb je een ruime belangstelling voor sociale wetenschappen? Heb je interesse voor een basis van exacte wetenschappen, maar is het louter abstract denken niet direct aan jou besteed? Ben je creatief en praktisch ingesteld, maar vind je tegelijk een algemene vorming belangrijk? Dan is STW écht jouw ding! Deze richting is een brede TSO–richting met een degelijke, polyvalente voorbereiding, ook op hoger onderwijs. Wij zorgen voor een flinke brok praktijk en in het 6de jaar loop je twee weken stage om een bewuste studiekeuze te kunnen maken. Volgende studies of opleidingen sluiten goed aan bij het profiel van een STW–leerling: • Paramedisch hoger onderwijs: • Sociaal hoger onderwijs: - verpleegkunde - opvoeder - dieet- en voedingsdeskundige - maatschappelijk assistent - en meer! - leefgroep- en internaatwerker - en meer! • Pedagogisch hoger onderwijs:

- kleuteronderwijs of lager onderwijs - en meer!


41

Lessentabel derde graad TSO


42

Beroeps secundair onderwijs (BSO) Eerste en tweede leerjaar Mechanisch onderhoud Deze richting bevat een uitgebreide opleiding in de diverse deelgebieden van het mechanisch onderhoud. Je wordt opgeleid tot onderhoudsmecanicien en leert de nodige vaardigheden om onderhoud, herstellingen en vervangingen van onderdelen uit te voeren in mechanische installaties. De leerlingen werken zowel individueel als in groep. Bovendien wordt er veel aandacht geschonken aan opzoekwerk en zelfstandigheid. Je krijgt een veiligheidsopleiding en brengt bezoeken aan bedrijven. Op stages, o.a. in de haven van Zeebrugge en bedrijven daarbuiten, zal je heel wat bijleren.

Verzorging Verzorging? Echt iets voor jou? Ben je een sociaal iemand? Ben je bezorgd om je medemens? Help je anderen graag? Ben je creatief? Je verkiest praktijk boven theorie. Je gaat graag om met anderen en hebt belangstelling voor hun dagelijks leven. Je kan voldoende verantwoordelijkheid aan de dag leggen om dagelijkse taken te vervullen. Je bent best wel een handige persoon. Kan je je vinden in deze beschrijving? Dan is verzorging misschien wel de geschikte studierichting voor jou! Deze studierichting mikt op die groep jonge mensen die zich liefdevol en vakbekwaam in wil zetten voor het kind, het gezin en de bejaarde. Studeren in een vertrouwde omgeving met duidelijk perspectief op latere tewerkstelling op de stageplaatsen in de nabije omgeving. Drie stageperiodes met afwisseling tussen thuiszorg, zorg voor kinderen, bejaarden, zieke mensen en mensen met een beperking. Medische en sociale diensten zoals kinderopvang, bejaardenhomes, revalidatiecentra, ziekenhuizen en thuisverzorging zijn dan ook gretige afnemers van jonge afgestudeerden met het studiegetuigschrift verzorging. Kortom, “verzorging� is een afdeling waar toekomst in zit!


43

Lessentabel derde graad BSO Eerste en tweede leerjaar


44

Derde leerjaar (specialisatie) Pijpfitten - Lassen - Monteren Dit specialisatiejaar is zeer praktisch opgevat. Praktijklessen en stage in bv. BN Bombardier en Flanders Ship Repair Zeebrugge zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. Je moet reeds metaal kunnen bewerken en kennis hebben van de basisvaardigheden van het lassen. Je leert buis- en industriĂŤle pijpconstructies voorbereiden en maken aan de hand van tekeningen en technische informatie. Zelf tekenen en tekeninglezen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Hiervoor leer je gebruik maken van professionele software. Ook het uitvoeren van gecertificeerde (de)montage- en laswerkzaamheden krijgt veel aandacht. Je moet niet alleen de materialen en de onderdelen die je gebruikt goed kennen, je leert ook de modernste lastechnieken, het voorbereiden van pijpuitslagen, ontvouwingen en ingewikkelde lasverbindingen, T-, K- en broekstukken. Je leert de juiste hulpstukken en de geschikte lasmethode kiezen, in functie van het materiaal en de omstandigheden. Tijdens de vele praktijkoefeningen leer je bovendien zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen en de veiligheidsvoorschriften strikt toepassen. Slaag je in een 7de specialisatiejaar BSO dan behaal je ook een diploma secundair onderwijs. In je opleiding is ook het vak bedrijfsbeheer vervat. Slaag je voor dat vak, kan je met het attest bedrijfsbeheer je ook als zelfstandige vestigen.


45

Thuis- en bejaardenzorg / Zorgkundige In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden. Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag. Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren. Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school. Zo kan je stage lopen in de (semi-)residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep (rust- en verzorgingscentra in de buurt, de thuiszorgverstrekkers in Blankenberge en de regio, het ziekenhuis in Blankenberge AZ Zeno, het revalidatiecentrum in Wenduine, enz.). Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en werk je je algemene kennis bij. Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig. Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen. Zo zijn de hygiënische zorgen bv. het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg. Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen. Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit. Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin. Slaag je in een 7de specialisatiejaar BSO dan behaal je ook een diploma secundair onderwijs. In je opleiding is ook het vak bedrijfsbeheer vervat. Slaag je voor dat vak, kan je met het attest bedrijfsbeheer je ook als zelfstandige vestigen.


46

Lessentabel derde graad BSO Derde leerjaar


47

GeĂŻntegreerde werkperiode (G.W.P.)

Levenslang en breed leren zijn op onze school geen holle woorden. Daarom vinden wij het belangrijk dat jij zo nu en dan de klaslokalen verlaat om je horizon te verruimen. Naast een ruime waaier aan didactische uitstappen zoals bezoeken aan musea, tentoonstellingen, theater, bedrijven, ‌ wordt er ook tweejaarlijks een g.w.p. georganiseerd.


48

Praktische informatie Inschrijvingen Inschrijvingen kunnen gebeuren tijdens de eerste week van juli of tijdens de laatste twee weken van augustus, telkens van 9.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur (behalve op woensdagnamiddag). Ook op andere momenten tijdens het schooljaar (na afspraak) kunnen nieuw leerlingen ingeschreven worden. Voor een inschrijving breng je best de identiteitskaart, een klever van het ziekenfonds en het laatst behaalde getuigschrift of oriënteringsattest (rapport) mee.

Begin van het schooljaar Eerste graad vestigingsplaats De Haan: We verwachten je op 1 september om 8.45 uur Eerste graad vestigingsplaats Blankenberge: We verwachten je op 1 september om 8.30 uur Eerste leerjaar tweede graad (derdes): We verwachten je op 1 september om 8.30 uur Tweede leerjaar van de tweede graad en de volledige derde graad: We verwachten je op 1 september om 10.10 uur

Dagindeling Vestigingsplaats Blankenberge

Voormiddag: 8.30 – 12.10 uur, voormiddagpauze: 10.10 – 10.30 uur Namiddag: 13.00 – 16.35 uur, namiddagpauze: 14.40 – 14.55 uur

Vestigingsplaats De Haan

Voormiddag: 8.45 – 12.20 uur, voormiddagpauze: 10.25 – 10.40 uur Namiddag: 13.20 – 16.05 uur, namiddagpauze: 15 – 15.15 uur

Middagmaal De firma Scolarest staat in voor het bereiden van de maaltijden. Iedereen die op school eet, schaft zich een maaltijdkaart aan voor 2 euro. Je kan een dagschotel, soep of een dessert kopen. De prijzen variëren van 0,5 euro tot 4,25 euro. Wie een dagschotel wenst te eten, dient op voorhand in te schrijven. De ouders ontvangen de rekening maandelijks via factuur.


49

Verzekering De leerlingen zijn gratis verzekerd tegen ongevallen op school en op de kortste weg tussen huis en school. Materiële schade en burgerlijke aansprakelijkheid op de weg tegenover derden wordt door de verzekering niet gedekt. Wij raden de ouders aan een familiale verzekering te nemen. Elk ongeval dient onmiddellijk op het leerlingensecretariaat gemeld te worden.

Vervoer Onze school is vlot bereikbaar!

Met de fiets

De school heeft een stalling voor jouw fiets of motorfiets.

Met het openbaar vervoer

Met de bus? Met de trein of de tram? Het trein- tram- en busstation zijn vlakbij de school op nog geen 500 m afstand. De school is zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer!

Schoolbus

Lus Blankenberge – Heist-aan-Zee – Zeebrugge – Zwankendamme – Lissewege

Schoolbenodigdheden Koop niet te veel vooraf. De leerkrachten zullen je nog voldoende informeren bij de start van het nieuwe schooljaar.

Schoolagenda

Je krijgt je schoolagenda samen met je boekenpakket op 1 september. Het boekenfonds vraagt een voorschot van 100 euro.

Schoolbewijzen

Formulieren voor trein- of tramabonnement en schoolbewijzen voor gezinsvergoeding kan je op het leerlingensecretariaat aanvragen.

Rapport

1ste graad: 4 x dagelijks werk, 2 examenperiodes 2de en 3de graad: 3 x dagelijks werk, 2 examenperiodes Voor de leerlingen BSO wordt er gewerkt met een systeem van permanente evaluatie en een extra rapport voor de praktijkvakken. Meer info over evaluatie vind je terug in het schoolreglement.


50

Locatie

Vestigingsplaats Blankenberge

Van Maerlantstraat 1, 8370 Blankenberge

Vestigingsplaats De Haan Einsteinlaan 1, 8420 De Haan


51

Wij werken nauw samen met...

Tel.: +32 (0) 50 43 25 30 Fax: +32 (0) 50 43 25 32 directie@doefenschool.be doefenschool.be

Basisschool d’Oefenschool GO! School van de Vlaamse Gemeenschap Van Maerlantstraat 1 B-8370 Blankenberge

Tel. +32 (0) 59 23 37 52 Fax +32 (0) 59 80 24 45 directie@bseinstein.be einsteinschooldehaan.be

Basisschool Einstein GO! School van de Vlaamse Gemeenschap Einsteinlaan 1 B-8420 De Haan

Tel.: +32 (0) 50 43 35 01 bs.zilvermeeuw@skynet.be zilvermeeuwblankenberge.be

Basisschool Zilvermeeuw GO! School van de Vlaamse Gemeenschap Groenestraat 69 B-8370 Blankenberge


52

Contactgegevens Vestigingsplaats Blankenberge

Vestigingsplaats De Haan

Van Maerlantstraat 1 B-8370 Blankenberge

Tel.: +32 (0) 50 43 25 25 E-mail: info@maerlantatheneum.be maerlantatheneum.be

Einsteinlaan 1 B-8420 De Haan

Tel.: +32 (0) 59 23 44 58 E-mail: info@maerlantatheneum.be maerlantatheneum.be

Atijd op de hoogte blijven? Bezoek maerlantkrant.be om steeds de laatste nieuwtjes van onze school te lezen!

Vind en like ons op Facebook! Maerlant Atheneum Blankenberge Maerlant Atheneum De Haan Maerlant Beweegt

Brochure Maerlant Atheneum