Page 1

-1-

ฟาติมาสาร สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-2-

บทความเจ้าอาวาส สุขสันต์วันปัสกา พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา อัลเลลูยา เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ มารีย์ชาวมักดาลา ออกไปที่พระคูหา ไม่พบพระเยซู คิดว่ามีใครมาขโมยพระศพไป นางจึงไปแจ้งแก่เปโตรและยอห์น ยอห์นวิ่งไปถึงก่อนและก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพ วางอยู่บนพื้น เปโตรเข้าไปในพระคูหา ยอห์นก็เข้าไปด้วย เขาเห็นและมีความเชื่อ ตั้งแต่ฝังพระศพแล้ว คูหาก็ถูกหินปิดพร้อมประทับตรา และมียามเฝ้าไว้ด้วย ยอห์น บรรยายว่า เขาเห็นด้วยตาของตนเองและเชื่อ ยอห์นเชื่อว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย มารีย์ชาว มักดาลา เป็นคนแรกที่มาถึงพระคูหาและพบว่าพระคูหาว่างเปล่า ยอห์นเป็นบุคคลแรก ที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย ความรักทาให้ยอห์นเข้าใจ เครื่องหมายที่เห็นและทาให้ยอห์นเชื่อสิ่งที่เขาเข้าใจ เช่นเดียวกันถ้าเรามีความรักต่อ พระเยซูทาให้เราเข้าใจความจริง และเชื่อว่าพระองค์ทรงกลับคืนชีพเพื่อรับพระสิริ และประทับเบื้องขวาพระบิดา มีคาถามจากผู้ถามท่านหนึ่งสงสัยว่า เวลาไปแก้บาปแล้ว บาปหลุดจริงหรือ พระศาสนจักรสอนว่า พระสงฆ์คือผู้แทนของพระองค์ที่รับมอบอานาจในการยกบาป แต่บาปที่เรากระทา เราต้องเป็นทุกข์ถึงบาปที่ตนกระทา แล้วไปสารภาพบาป ถ้าเรา เตรียมตัวแก้บาปด้วยการพิจารณาบาปอย่างดี เป็นทุกข์ถึงบาป ตั้งใจไม่ทาบาปอีก แล้วไปสารภาพบาป บาปของท่านก็ได้รับการอภัย แต่ถ้าท่านไม่เชื่อว่าพระสงฆ์ อภัยบาปได้ แล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัยอย่างไร ผู้ที่เป็นทุกข์ถึงบาปอย่าง บริบูรณ์แล้ว พระเจ้ารู้แล้ว แต่ท่านก็ต้องไปสารภาพบาป เทศกาลปัสกา เป็นโอกาสที่พระศาสนจักรกาหนดให้มีการแก้บาปในกาหนด ปัสกาและรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้ง ปัจจุบันคริสตชนก็รับศีลมหาสนิททุกครั้ง ที่มาร่วมพิธีมิสซาอยู่แล้ว อย่าลืมไปแก้บาปด้วยครับ สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-3-

มีคาถามอีกว่า ทาไมไม่แจกพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง และหนังสือบทสวดใหม่ ที่เขต 2 พิมพ์ ทาไมไม่นามาแจกต่อเนื่อง ก็อยากจะตอบว่า ยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความ สะดวกมอบหนังสือพระคัมภีร์ ถ้ามีใครต้องการ ก็ไปขอได้ที่โต๊ะบริการข้างวัดครับ แต่ที่สาคัญคือแจกแล้วท่านจงไปอ่านอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้การแจกจ่ายนี้บังเกิดผล และหนังสือบทสวดใหม่ทางวัดก็นามาวางในวัดอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่พอทางวัดจะนามาวาง ให้อีกครับ เพราะต้องการให้ทุกคนสามารถสวดบทสวดใหม่ได้ ขอส่งความสุขสาหรับชีวิตใหม่ (ไข่ปัสกา)เครื่องหมายของชีวิตใหม่ และการสมโภช ยิ่งใหญ่นี้อยู่ในใจของท่านเสมอ (Happy Easter) คุณพ่อสุรชัย

กิจสวัสดิ์

***************************************************************************************

พระวรสารนักบุญยอห์น (ยน 20:1-9) เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ ขณะที่ยังมืด มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา ก็เห็น หินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้ว นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับศิษย์อีกคนหนึ่ง ที่พระเยซูเจ้าทรงรักบอกว่า “เขานาองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รู้ ว่าเขานาพระองค์ไปไว้ที่ไหน” เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไป มุ่งไปยังพระคูหา ทั้งสองคนวิ่งไปด้วยกัน แต่ศิษย์คนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตร จึงมาถึงพระคูหาก่อน เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพ วางอยู่บนพื้น แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน ซีโมนเปโตรซึ่งตามไปติดๆ ก็มาถึง เข้าไปใน พระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้น รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับ ผ้าพันพระศพ แต่พับแยกวางไว้อีกที่หนึ่ง ศิษย์คนที่มาถึงพระคูหาก่อนก็เข้าไปข้าง ในด้วย เขาเห็นและมีความเชื่อ เขาทั้งสองคนยังไม่เข้าใจพระคัมภีร์ที่ว่า พระองค์ต้อง ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-4-

วันอาทิตย์สมโภชปัสกา “เรานาข่าวดีนี้มาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายว่า พระสัญญาซึ่งประทานแก่บรรพบุรุษของเรา พระเจ้าได้ทรงทาให้สาเร็จตามนั้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้น คือ พระองค์ ได้ทรงโปรดให้พระเยซูกลับคืนพระชนม์ชีพ” (กจ 13: 32-33) ความทุกข์ทรมานของพระผู้ไถ่ เป็นความรอดพ้นของมนุษยชาติ เหตุที่พระองค์ ทรงปรารถนาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ก็เพราะทรงมีพระประสงค์ให้เราผู้เชื่อในพระองค์ มีชีวิตนิรันดร์ และเมื่อถึงกาหนดเวลา พระองค์ได้ทรงพอพระทัย กลับเป็นทุกอย่าง เหมือนกับเรามนุษย์ ยกเว้นบาป เพื่อให้เราสามารถรับนิรันดรภาพ เป็นมรดกตาม พระสัญญาและเจริญชีวิตกับพระองค์ตลอดไป นี่แหละเป็นพระหรรษทานที่เราได้รับจากธรรมล้าลึกแห่งสวรรค์ เป็นพระคุณที่ เราได้รับในโอกาสสมโภชปัสกา วันสมโภชที่น่าปรารถนาที่สุดประจาปี นี่คือการเริ่ม ของคนที่กาลังเกิดใหม่ด้วยน้าแห่งศีลล้างบาป เป็นน้าที่ให้ชีวิต เป็นน้าจากบ่อน้าของ พระศาสนจักร เกิดใหม่อย่างทารกไร้เดียงสา เสียงร้องของทารกนั้นก็บ่งชัดถึง มโนธรรมที่สะอาด บิดาผู้บริสุทธิ์ มารดาผู้สงบเสงี่ยม ปกครองครอบครัวใหม่ซึ่งมี จานวนนับไม่ถ้วน เกิดมีชีวิตใหม่ด้วยความเชื่อ เมื่อเด็กเหล่านี้ออกจากบ่อเกิดพระ หรรษทาน แสงเทียนลุกสว่างไสว ใกล้ต้นไม้แห่งความเชื่อ การสมโภชปัสกานาพระ หรรษทานและความศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์มาสู่มนุษย์ โดยการฉลองธรรมล้าลึกปัสกานี้ เนืองๆ เขาก็จะได้รับทิพยาหารจากศีลศักดิ์สิทธิ์ และได้รับการเลี้ยงดูจากทรวงอก ของพระศาสนจักร เป็นสมาชิกของหมู่คณะและจะนมัสการพระเจ้าหนึ่งเดียวในพระ ตรีเอกภาพ ขับร้องเพลงสดุดีที่เหมาะกับเทศกาลนี้ พร้อมกับประกาศว่า “นี่เป็นวันที่ พระเจ้าทรงสถาปนาขึ้นให้ เราชื่นชมยินดีกันเถิด” วันนี้เป็นอะไร? เป็นพระเยซู คริสตเจ้าเอง เป็นพระวจนาถผู้เนรมิตความสว่าง พระองค์ได้ตรัสถึงพระองค์เองว่า “เราเป็นแสงสว่างของกลางวัน ผู้ใดเดินในแสงสว่างของกลางวันนี้จะไม่สะดุด” สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-5-

พระวาจานี้หมายความว่า ผู้ใดติดตามพระคริสตเจ้าในทุกสิ่ง จะเดินตามทางของ พระองค์จนบรรลุถึงพระ บัลลังก์แห่งความสว่างนิรันดร์ วันสมโภชปัสกาเป็นวันฉลองแห่งชีวิต “พระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนชีพจริงแท้ อัลเลลูยา” อัลเลลูยา หมายถึง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด หรือขอพระเจ้าจงทรง พระเจริญ เป็นถ้อยคาที่มีอยู่ในบทภาวนาและบทเพลงของเทศกาลนี้ คา “อัลเลลูยา” นี้ แทนความยินดีของคริสตชน การสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้าไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่เป็นชัยชนะ และเรามีส่วนในชัยชนะของพระเยซูเจ้าเหนือการทรมานและความตาย ด้วยการรู้ว่าชีวิตนิรันดรกับพระคริสตเจ้าจะเป็นของเรา “ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตามจะคืน ชีพและคอยชีวิตในภพหน้า” (บทข้าพเจ้าเชื่อฯ) มนุษย์ต้องการรู้ว่า “ชีวิตการเป็นอยู่หลังความตามเป็นอย่างไร?” “ผู้ตายกลับ คืนชีพได้อย่างไร?” และ “พวกเขาจะมีร่างกายแบบไหน?” (1คร 15: 35) นักบุญเปาโล กล่าวว่า คาถามเหล่านี้ไร้สาระและเสริมว่า “เมล็ด ที่ท่านหว่านจะไม่งอก ขึ้นจนกว่ามัน จะเน่าเปื่อย เมื่อท่านหว่าน ท่านไม่ได้หว่านต้นไม้ที่เจริญเติบโตเต็มที่ แต่เป็นเพียง เมล็ดข้าวสาลีหรือเมล็ดพืชอื่น พระเจ้าประทานร่างแก่เมล็ดพืชอย่างที่ทรงพอพระทัย และประทานผลแก่แต่ละเมล็ด” (1 คร 15: 36-38) ข้าแต่พระเจ้า วันนี้พระองค์โปรดให้พระบุตรชนะความตาย เปิดประตูสวรรค์ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเสียใหม่ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่สมโภชพระคริสตเจ้าทรง กลับคืนพระชนมชีพ ได้รับการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงโดยพระจิตเจ้าและกลับคืนชีพอย่าง รุ่งโรจน์ด้วยเถิด ที่มา : คุณพ่อวีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-6-

พระเยซูเจ้าทรงกลับฟื้นคืนชีพ สุขสันต์วันปัสกาแด่พี่น้องชาวฟาติมาทุกท่าน พระเยซูเจ้าทรงเสด็จกลับคืน พระชนมชีพแล้ว เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น น่าพิศวง สาหรับบรรดาอัครสาวกและลูกศิษย์ ของพระองค์ยิ่งนัก พระวรสารของนักบุญยอห์นวันนี้ ได้บันทึกเหตุการณ์ที่มารีย์ชาว มักดาลา และซีโมนเปโตรได้วิ่งเข้าไปในถ้าที่ฝังพระศพของพระเยซูเจ้า พวกเขาไม่พบ พระองค์ แต่เห็นผ้าพันศพรวมทั้งผ้าพันพระเศียรวางอยู่ที่พื้น แต่ต่อมาภายหลังพวกเขา ก็ได้ทราบความจริงถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ที่เสด็จฟื้นจากความตาย ทาให้ แผนการไถ่กู้มนุษย์ชาติสาเร็จสมบูรณ์ นับเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งทาให้ขวัญกาลังใจของบรรดาอัครสาวกและสานุศิษย์ ของพระองค์กลับมามีความเข้มแข็ง เต็มไปด้วยความเชื่ออย่างล้นพ้น และยินดีติดตาม และปฏิบัติตามคาสั่งสอนของพระองค์ แม้จะถูกปองร้าย ถูกจับ ถูกฆ่า ก็ยินยอม พร้อม ที่จะเป็นพยานให้กับพระเยซูเจ้า หากพระองค์ไม่เสด็จกลับฟื้นคืนชีพตามที่ได้แจ้ง ล่วงหน้าให้ทราบแล้ว พวกเขาคงกระจัดกระจาย และเลิกนับถือพระองค์ ศาสนาคริสต์ ก็คงไม่บังเกิดขึ้น หรืออยู่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้ พี่น้องชาวฟาติมาได้ทราบความจริง เรื่องพระเยซูเจ้าในปัจจุบันนี้นับว่าโชคดีที่ไม่ได้เกิดมาร่วมยุคสมัยกับพระองค์ มิฉะนั้น คงจะต้องถูกเบียดเบียน ข่มเหง ถูกท้าทาย หากถูกจับได้ว่าเป็นลูกศิษย์หรือนับถือ พระองค์ ก็จะถูกลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว ชาวคริสต์สมัยนั้นถึงต้องอยู่กันอย่าง หลบๆ ซ่อนๆ มีความรัก ความสามัคคี นับถือกันเป็นเสมือนพี่น้อง คอยช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน อยู่กันเป็นครอบครัวเดียวกัน มีสมบัติก็ขายแล้วเอาทรัพย์มามอบไว้กองกลาง ให้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ตามความจาเป็น กลายเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่น่ายกย่อง ในด้าน ความเชื่อ ความรัก และสามัคคีกัน เป็นแบบอย่างสังคม(Commune)ให้ชาวโลกใน ปัจจุบันกล่าวถึง และพยายามเลียนแบบสังคมชุมชนศิษย์พระคริสต์ ที่พระศาสนจักร ของเอเชีย และประเทศไทยกาลังส่งเสริมให้คริสตชนกลับไปมีเจตนารมณ์ดาเนินชีวิต สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-7-

อย่างพวกเขา เป็นชีวิตที่มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง ทุกครอบครัวมีความรักกันฉันท์ พี่น้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป้าหมายของพวกเขาคือการได้ไปสู่อาณาจักรสวรรค์เมื่อ จากโลกนี้ไป และมีความหวังที่จะได้พบกับพระเยซูเจ้าตามที่พระองค์ได้เชิญชวนไว้ เทศกาลปัสกาปีนี้ชาวฟาติมาได้มาร่วมฉลองกันที่วัดแล้ว ลองนึกภาพดูว่าจะ เป็นไปได้ไหมที่พวกเราจะยอมรับจิตตารมณ์ของชุมชนศิษย์พระคริสต์ (BEC) ตามที่ คุณพ่อเจ้าอาวาสกาลังทา และหวังที่จะสร้างบรรยากาศแบบนี้ขึ้นที่ในหมู่บ้านชาว ฟาติมา ส่วนขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ ทางวัดจะนามาเสนอให้พี่น้องได้ทราบเป็น ระยะๆ ขอให้ช่วยกันติดตาม และช่วยกันจาลองสภาพสังคมในยุคนั้นให้กลับคืนมา เป็นจริงในปัจจุบัน หากทาได้จริงๆ ก็นับเป็นอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านของชาว ฟาติมา ผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้องคริสตชนใหม่ทั้ง 13 ท่าน ที่ได้ล้างบาป และ ได้รับศีลมหาสนิทในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในขณะนี้พวกท่านเป็นคริสตชนโดยสมบูรณ์ เป็นพี่น้องในสังคมชาวฟาติมาแล้ว จะต้องดาเนินชีวิตตามแบบอย่างที่พระอาจารย์เยซู ทรงสอนพวกเรา ขอเป็นกาลังใจ โดยเฉพาะขอให้น้องๆ มีความเชื่อที่เข้มแข็ง มั่นคง เหมือนบรรดาอัครสาวก และบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าในยุคนั้น พวกเขาก็เป็นเหมือน น้องๆ ในขณะนี้ เพราะยังไม่รู้รายละเอียดในการดารงชีวิตแบบคริสตชน จึงค่อยๆ เรียนรู้จากกลุ่ม และการมาร่วมมิสซา ฟังพระวาจาบ่อยๆ จะเป็นหนทางที่คริสตชนใหม่ จะค่อยๆ เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า อย่างไรก็ดี หากมีข้อสงสัยอะไรก็ตามก็ สามารถถามบรรดาคุณพ่อ ครูคาสอน สภาภิบาล หรือเพื่อนๆ คริสตชนได้นะครับ อย่าลืมว่าชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่ต้องอดทนยอมลาบากแม้นจะยากจน แต่หัวใจเต็ม เปี่ยมไปด้วยความเชื่อและความหวัง ติดตามองค์พระเยซูเจ้าไปตลอดชีวิตนะครับ พระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมชีพแล้ว ๆๆๆๆๆๆ สุขสันต์วันปัสกาทุกๆ คนครับ คุณหาญชัย 27/3/2013 สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-8-

ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง หลังจากพระเยซูเจ้ากลับเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ได้ไปปรากฏในที่ ต่างๆ หลายแห่ง ท่ามกลางสาวก และได้อยู่กับสาวกเป็นเวลา 40 วัน จึงได้เสด็จ สู่สวรรค์ท่ามกลางพยานถึง 500 คน เมื่อพระองค์ตรัสสั่งสาวกให้ไปประกาศข่าวดี จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก (มธ 28:18-20) พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับพวกเขาจนกว่าจะสิ้นพิภพ และยังสัญญาว่าจะ กลับมารับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์ พวกสาวกจึงได้ออกไปประกาศข่าวดีนี้ โดยไม่ กลัวอันตรายใดๆ บ้างก็ถูกต่อต้าน ถูกจับทรมาน ถูกฆ่าตาย แต่พวกเขาก็ไม่หยุดยั้ง เพื่อยืนยันถึงสัจธรรมที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความจริง โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ยิ่งนับวัน ผู้คนติดตามพระองค์ก็มีมากขึ้น พระองค์ได้สถาปนาอาณาจักรของพระองค์ด้วยความ รักที่สละได้แม้ชีวิตของพระองค์เอง ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความจริง ซึ่งเชื่อได้ว่าทุกคนทั่วโลก เชื่อว่ามีความสาคัญ ถือเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึง ความรักอันยิ่งใหญ่ และเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างมากก็คือ การที่เราได้ระลึกถึง การสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน เพื่อเราทั้งหลาย จะพ้นจากความตาย และบาป และนั่นคือ แก่นแท้ของศาสนาเตือนให้คิดถึงผู้เป็นที่รักที่จากไป และยังเป็นที่ โหยหาอาลัย ความตายดูเหมือนโหดร้าย ทารุณ และเป็นจุดสิ้นสุด เป็นความรู้สึกเดียวกับที่ พวกสาวกรู้สึก เมื่อเห็นพระองค์ ที่พวกเขายอมสละทุกอย่างติดตามไปถูกตรึงอยู่ที่บน กางเขน พวกเขาหมดสิ้นทุกอย่าง ความตายบดขยี้พวกเขา แต่ถ้าพวกเขาย้อนนึกถึง บางสิ่ง น่าจะจาได้ถึงเหตุการณ์สาคัญ และถ้อยคาที่พระเยซูเจ้าเคยตรัสเอาไว้ น่าจะจาได้เมื่อครั้งที่พระเยซูยืนอยู่หน้าอุโมงค์ฝังศพของลาซารัสสหายรักของ พระองค์ (ยน 11:35) พระองค์ทรงกันแสง เพราะรู้ดีว่าความตายไม่ได้อยู่ในแผนการ ดั้งเดิมของพระเจ้า มนุษยชาติไม่ได้เกิดมาเพื่อจะแก่ชรา เพื่อจะทนทุกข์จากเชื้อโรคร้าย สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-9-

และตายจากไป แต่เป็นเพราะความบาปของอาดัมและเอวา ความบาปจึงเข้าสู่เผ่าพันธ์ มนุษยชาติ และตามติดมาด้วยความตาย และความตายก็แพร่กระจายมาถึงพวกเรา พระเยซูจึงทรงกันแสงเพราะพระทัยพระองค์แหลกสลาย ขณะประทับที่หน้าอุโมงค์ฝังศพของลาซารัส พระเยซูตรัสด้วยถ้อยคาแห่ง ความหวังใจว่า พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่ วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก” (ยน 11:25) ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด และการที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนมชีพขึ้นมา คือบทพิสูจน์ ถ้าคุณเข้ามาวางใจในพระเยซูเจ้า ปัสกานี้มีความหมายว่าคุณจะมีชีวิตนิรันดร์ จาเพาะพระพักตร์พระองค์ นามาซึ่งความหวังสาหรับผู้ที่หัวใจแหลกสลายเหตุเพราะ ความตาย เมื่อมารู้จักพระเจ้าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป แต่น่ากลัวสาหรับคนที่ ไม่รู้จักพระเจ้า ปัสกานี้คุณตั้งเป้าจะทาสิ่งใดเพื่อพระองค์ โดย ... สมาชิกทางบ้าน

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-10-

POPEREPORT.COM

เมื่อ 2 พระสันตะปาปาได้พบกัน ขอเริ่มต้นบทความวันนี้ด้วยการกล่าวคาว่า “สุขสันต์วันปาสกา” ขอให้ ปาสกาปีนี้นาความชื่นชมยินดีมาสู่จิตใจเรา เหมือนอย่างที่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เทศน์ในมิสซาแห่ใบลานว่า “จงอย่าเป็นบุรุษและสตรีแห่งความเศร้าโศก คริสตชนต้องไม่เศร้าทุกข์ระทม จงอย่าหดหู่! ความชื่นชมยินดีในตัวเราไม่ได้มา จากการครอบครองสิ่งของต่างๆ แต่ความชื่นชมยินดีเรามาจากการได้พบกับพระ เยซูเจ้า” ... บทความวันนี้ก็มีเรื่องน่ายินดีมาแบ่งปันเช่นกัน เป็นความยินดีที่ได้เห็นภาพ ประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ได้เกิดมานาน 719 ปี หลังการสละตาแหน่งของสมเด็จพระ สันตะปาปา เซเลสติน ที่ 5 (สละตาแหน่งวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1294) แน่นอนว่า ผมกาลังหมายถึงการพบกันอย่างเป็นทางการของ “สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส” กับ “สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16” ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ผมจะขอเล่าเหตุการณ์เป็นฉากๆ แบบละเอียดเลยแล้วกัน ทุกคนจะได้เห็น ภาพชัดยิ่งขึ้น ... สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงนั่งเฮลิคอปเตอร์ของวาติกันมายัง พระราชวังคาสเตล กันดอลโฟ ทันทีที่เสด็จถึง พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ที่16 ทรงออกมาต้อนรับถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยพระองค์เอง (แสดงถึงการถวาย เกียรติแด่พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันอย่างถึงที่สุด) พระสันตะปาปากิตติคุณทรงมา รับเสด็จพร้อมกับไม้เท้าอย่างไรก็ตาม วินาทีแรกที่ผมเห็นพระสันตะปาปากิตติคุณ ผมรู้สึกเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูก เพราะพระองค์ทรงซูบผอมลงไปมาก ทั้งที่ พระองค์ทรงสละตาแหน่งยังไม่ครบ 1 เดือนเลย ... พอพระสันตะปาปาองค์ ปัจจุบันกับพระสันตะปาปากิตติคุณได้พบกัน ทั้งสองทรงสวมกอดกันและทักทายกัน อย่างอบอุ่น สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-11-

จากนั้น เป็นการเสด็จเข้าไปยังวัดน้อยในวังคาสเตลกันดอลโฟ วินาทีที่เป็นที่ กล่าวขานกันไปทั่วโลกก็บังเกิดขึ้น เมื่อพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรง จัดเตรียม “ที่คุกเข่าสาหรับพระสันตะปาปา” ให้กับพระสันตะปาปาฟรังซิสได้คุกเข่า สวดหน้าพระแท่น ขณะที่พระสันตะปาปากิตติคุณจะนั่งด้านข้างติดกาแพง กระนั้น พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถ่อมพระองค์มากๆ พระองค์ไม่ขอคุกเข่าตรงที่นั่งสาหรับ พระสันตะปาปา และทรงเดินไปยังที่นั่งแบบธรรมดาสาหรับสัตบุรุษ จังหวะดังกล่าว พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงเดินด้วยไม้เท้า และพยายามกวักมือเรียกให้พระสันตะปาปาฟรังซิสไปนั่งยังที่นั่งที่จัดเตรียมไว้ให้ แต่ พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปฏิเสธ และจับมือพระสันตะปาปากิตติคุณไว้ พร้อมตรัส ว่า“เราคือพี่น้องกัน ผม(พระสันตะปาปาฟรังซิส)อยากจะแชร์ที่คุกเข่าสวดภาวนา ร่วมกับพระคุณเจ้า(พระสันตะปาปากิตติคุณ)มากกว่า” จากนั้น ทั้งสองพระองค์ก็ ไปคุกเข่าสวดด้วยกันตรงที่นั่งของสัตบุรุษ เหตุการณ์นี้ทาให้หลายคนที่ติดตามการถ่ายทอดสดถึงกับน้าตาไหล เพราะ มันแสดงออกถึงความสุภาพถ่อมตนของพระสันตะปาปาฟรังซิส ผู้ทรงให้เกียรติพระ สันตะปาปากิตติคุณ ขณะที่พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 พระองค์ก็ทรง ถ่อมตนแบบสุภาพถึงที่สุดเช่นกัน การเตรียมเก้าอี้พระสันตะปาปาซึ่งพระองค์เคยนั่ง มาก่อนให้กับพระสันตะปาปาฟรังซิส รวมถึงการรับเสด็จและส่งเสด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทั้งที่พระองค์ทรงเดินไม่ค่อยจะไหวแล้ว ก็เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก ทั้งหมดนี้สื่อถึงความเป็นพี่น้องกัน การให้เกียรติ การถ่อมตน และความนบนอบอย่าง ไม่มีข้อแม้ …. อีกเรื่องที่น่าติดตามไม่แพ้กันก็คือคุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อานวย การศูนย์ข่าววาติกัน ยืนยัน สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ยังคงเลือกที่จะพักใน หอพักซางตา มาร์ธา ต่อไป (ห้องพักเล็กๆ ที่ให้พระคาร์ดินัลนอนช่วงเลือกตั้ง พระสันตะปาปา) พระสันตะปาปาไม่ต้องการเข้าไปพานักในวังวาติกัน แต่จะ เสด็จเข้าวังทุกวัน เพื่อทรงงานต่างๆ ส่วนเวลานอน พระองค์ทรงกลับมาพักที่ ห้องพักที่ซางตา มาร์ธา เรื่องนี้จัดว่าไม่ธรรมดา เพราะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-12-

ศตวรรษที่ 15 ที่พระสันตะปาปาไม่เลือกพานักในวังวาติกัน แต่เลือกห้องเล็กๆ ใน ซางตามาร์ธาแทน รวมถึงเลือกเสวยอาหารในห้องอาหารรวมด้วย มีการยืนยันว่า วันแรกที่พระสันตะปาปาได้กุญแจเข้าวังพระสันตะปาปา พอ พระองค์เปิดประตูเข้าไป ถึงกับอุทานว่า “โอ้!! ที่นี่จุคนได้มากถึง 300 คน มันใหญ่ เกินไปสาหรับพ่อนะ พ่อไม่ต้องการที่พัก ที่มีห้องย่อยต่างๆ อีกถึง 10 ห้องหรอก” จากนั้น พระองค์ก็ทรงเดินออกไปจากวังพระสันตะปาปา และตรัสกับพระคาร์ดินัล ผู้ติดตามว่า “เอาเป็นว่า พ่อขอเลือกห้องเล็กๆ ในซางตา มาร์ธา ต่อไปดีกว่านะ” ... สุดยอด สมถะ เรียบง่าย ถ่อมตน ไม่รู้จะสดุดีด้วยถ้อยคาไหนดี แต่ กระนั้น ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงส่งพระสันตะปาปาที่เป็นแบบอย่างที่ชัดเจนมาใน โลกที่เต็มไปด้วยวัตถุนิยมเช่นนี้ อย่างน้อย คาทอลิกก็พอจะมีแบบอย่างที่จับต้อง ได้เป็นหลักยึดเหนี่ยวในการแบกกางเขนและติดตามพระเยซู เหมือนอย่างที่พระ สันตะปาปาแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างนั่นเอง

AVE MARIA

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-13-

ข้อคิดเพื่อชีวิต “การพนัน คือ ลูกแห่งความโลภ และเป็นบิดาแห่งความสิ้นหวัง” “ห้ามโลภบ้านเรือนของเพื่อนบ้าน ห้ามโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือทาส ทาสีของเขา หรือโค ลาของเขา หรือสิ่งใดๆ ซึ่งเป็นของของเพื่อนบ้าน” (อพยพ 20:17) พระคัมภีร์เตือนเราไม่ให้โลภ “เพราะว่า การรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทอง นีท้ ี่ทาให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมาย” (1ทธ.6:10) “ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงิน จงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ ตรัสว่า “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” (ฮีบรู 13:5) พระคัมภีร์ยังเตือนสติเราไม่ให้คิดหาทางรวยทางลัด เพราะมันจะไม่อยู่อย่างยั่งยืน “ทรัพย์สมบัตทิ ี่ได้มาเร็วจะร่อยหรอหมดไป แต่คนที่เก็บเล็กผสมน้อยจะมีมาก ขึ้น” (สภษ. 13:11) “เมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์นั้น มันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือ? เพราะแน่นอน ทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมา มันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี” (สภษ.23:5) “คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงิน และคนรักสมบัตกิ ็ไม่อิ่มกับผลตอบแทน นี่กอ็ นิจจัง ด้วย” (ปญจ.5:10) พระเจ้าตรัสสอนให้เรารีบจัดการกับความโลภก่อนที่ความโลภจะจัดการกับเรา พระเจ้าได้ตรัสเตือนเราไว้ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วว่า “อย่าโลภ” นั่นก็รวมทั้งเงินทอง ของเขาที่เราได้มาจากการเล่นพนันด้วย (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมมีอะไรที่ทาให้ คุณเกิดความรู้สึกกลัว จนไม่กล้าเดินหน้าต่อไปจนคุมตัวเองไม่ได้หรือเปล่า? ) “หากความโลภ” และ “ความอยาก” นั้นกาลังควบคุมคุณอยู่?” จงขอกาลังจาก พระเจ้าและรีบก้าวเดินออกมาให้ห่างไกลจากความโลภและการพนันทุกอย่าง แล้วชีวิต ของคุณจะปลอดภัย สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-14-

หากว่าวันนี้ คุณกาลังมีความกลัวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่รบกวนใจของคุณอยู่ก็ ขอให้คุณจงสงบใจ สวด จากนั้นตั้งใจฟัง คุณจะได้ยินพระเจ้าตรัสกับคุณด้วยเสียงที่ เปี่ยมด้วยเมตตาว่า “อย่ากลัวเลย!” อย่าเอาใจออกห่างพระเจ้าและพึ่งพาเสี่ยงโชคจน ตกต่า แม้ในชีวิตของเราแต่ละวันนั้น อาจประสบกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทา ให้เราวิตกและหวาดกลัววิกฤติที่เกิดขึ้นมักส่งผลในทางใดทางหนึ่งนั้นคือ ถ้าไม่ทาให้ ขวัญหนีดีฝ่อ อยากยอมแพ้ หรือหนี ก็เข้ามาพึ่งพาพระเจ้าแล้วทาให้เข้มแข็งและ เติบโตขึ้น ประโยคที่พระเจ้าและทูตสวรรค์มักตรัสกับคนของพระเจ้าในยามที่กาลัง ตกใจหรือกลัวก็คือ “อย่ากลัวเลย” พระเจ้าตรัสกับคนในพระคัมภีร์ กับบุคคลเหล่านี้ ดังเช่น อับราฮัม (ปฐก 15:1) โมเสส (กดว 21:34) โยชูวา (ยชว 8:1) กิเดโอน (วนฉ 6:23) เศคาริยาห์ (ลก 1:13) โยเซฟ (มธ 1:20) แม่พระ (ลก 1:30) ซีโมนเปโตร (ลก 5:10) ฯลฯ ดังนั้น ขอให้คุณเชื่อมั่นในคาตรัสกาชับของพระเจ้า และพูดให้ได้เต็มปากว่า “แม้ว่าฉันจะเคยกลัว แต่เดี๋ยวนี้ ฉันขอวางใจในพระองค์แล้ว” โดย… (ผู้เป็นสุข)

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-15-

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อา. 31 มี.ค. 13

07.00 น. คุณพ่อสุรชัย

09.00 น.

สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

หน้าที่การงานลูกทั้งห้า หน้าที่การงานคุณรัตติยา กิจการร้าน Grandee ครอบครัว กาญจนา สงวนสุข มารีอา จริญญา พัวพันธ์ธีระพงษ์

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

พนักงานของวัดและโรงเรียน คุณปรีชา,คุณกฤษณา,คุณกฤษพล ธุรกิจการงาน คุณวรวรรณ ผลาผล สุขภาพสมาชิกคณะพลมารีไทย

ยวง บัปติสต์ กุ่ยเล้ง แซ่ปึง เปาโล มิง่ รุจิพงศ์ มารีอา บ่วยเฮี๊ยะ รุจิพงศ์ ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัว เทเรซา วนิดา ชัยพรแก้ว อักแนส แจ้เชียง แซ่ตั้ง ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง เปาโล ใช้ - กลารา สินี ยอห์น กมล รุขพันธ์เมธี ยวง เสกสรร รุขพันธ์เมธี

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณนภา เชยชม ยาโกเบ ธนิต ลิ้มไพรัตน์ อันนา พรทิพย์ ไตรอัมพวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

นายเต็งจือ สิทธิราพร มารีอา สุปรียา พนายางกูร ยอแซฟ พิทักษ์ อุกฤษฏ์,บรรพบุรุษ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร สาหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ทุกครอบครัว

คุณพ่อสุชาติ

17.30 น.

ขอพร ผู้มีพระคุณ

ขอพร เปโตร ณัฐพัทน์ วิทยนคร

อุทิศ นพ. สมาน ตระกูลทิม อุทิศ ยูเรน่า ยุพยงค์ วิทยนคร

อุทิศ พญ. ภักดี ตระกูลทิม อุทิศ นายสฤษดิ์ รังคะภูติ

คุณพ่อศรีปราชญ์ อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ เปาโล เจริญ ชัยสาเร็จ

อุทิศ ยอแซฟ โกวิทย์ สุขสาราญ อุทิศ แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สีหพล อุทิศ หลุยส์ ศักย์ ชัยสาเร็จ

อุทิศ อันนา พรทิพย์ ไตรอัมพวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-16จ. 1 เม.ย. 13

06:15 น.

19:00 น.

อัฐมวารปัสกา ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา แคทรีน ชมนาถ นายบรรพต ธนุพัน ยวง ยรรยง วูวงศ์ เปโตร ซังฮี้ แซ่อึ้ง วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เทเรซา จิราภรณ์ ผู้มีพระคุณต่อวัดและโรงเรียน มารีอา สุทินี แซ่ถา มารีอา สุปรียา พนายางกูร อักแนส กิ้มสี แซ่แต้ วิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

บรรดาครูคาสอน ยวง บัปติสตา จิ้งซุง แซ่องึ้ อันนา พรทิพย์ ไตรอัมพวงศ์ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ โกวิทย์ สุขสาราญ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา จริญญา พัวพันธ์ธีระพงษ์ เทเรซา ง้อ แซ่ลิ้ม เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง วิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง

อ. 2 เม.ย. 13

06.15 น.

19:00 น.

อัฐมาวารปัสกา ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา เปาโล ใช้ พุ่มดนตรี ยวง ยรรยง วูวงศ์ มารีอา สุทินี แซ่ถา

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา ดวงใจ คลารา สินี สนิทสม มารีอา สุปรียา พนายางกูร สตีเฟน จารูญ เจริญพานิช

อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ มารีอา ลมุด เจริญพานิช

ขอพร มารีอา นุชนาถ ปัณฑวังกูร

ขอพร มารีอา จริญญา พัวพันธ์ธีระพงษ์

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวปัณฑวังกูร ขอพร ครอบครัวเลาหไทยมงคล ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ ยอแซฟ โกวิทย์ สุขสาราญ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ มารีอา สิริกุล ศุภวงศ์ วิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-17พ. 3 เม.ย. 13

06.15 น.

19:00 น.

อัฐมวารปัสกา โมทนาคุณแม่พระ ขอพร แคทรีน ไอยศรา อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ คุณพ่ออันเดร ลออ สังขรัตน์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ปีโอที 10 บุญจรัส สิงห์ษา

ขอพร มารีอา จริญญา พัวพันธ์ธีระพงษ์

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อันนา นริศรา สมสง่า อันเดร สิริ,โรซา สุดใจ ชินะผา มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณในไฟชาระ

พฤ. 4 เม.ย. 13

มารีอา จรัสศรี สิงห์ษา,ครอบครัว ครอบครัวลิ้มประยูร มารีอา สุปรียา พนายางกูร เปาโล บุญช่วย สิงห์ษา วิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง ครอบครัว มารีอา หทัยรัตน์ ยอห์นบัปติสต์ สันต์,มารีอา เลียบ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ยอแซฟ โกวิทย์ สุขสาราญ

อัฐมวารปัสกา

06.15 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา ยอแซฟ สุรเสียง พรกุลวิไล ยวง ยรรยง วูวงศ์ เฮเลนา กาญจนา หลุยส์ ศักย์ ชัยสาเร็จ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แบร์นาแด๊ต รัตนา วิศาลสิงห์ แคทริรีน จินดารัตน์ พรกุลวิไล มารีอา สุปรียา พนายางกูร มารีอา สุทินี แซ่ถา วิญญาณในไฟชาระ

19:00 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อักแนส ณัฐพัชร์ พรกุลวิไล แพททริเซีย จารุภรณ์ พรกุลวิไล มารีอา สีทา สีหาพล เปาโล สุพร สีหาพล มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา จริญญา พัวพันธ์ธีระพงษ์ ครอบครัวคุณยูการิ เลิศเรืองปัญญา ยอแซฟ โกวิทย์ สุขสาราญ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง วิญญาณในไฟชาระ

ศ. 5 เม.ย. 13

06.15 น.

อัฐมวารปัสกา (วันศุกร์ตน้ เดือน) ขอพร แคทรีน ไอยศรา อุทิศ ยวงบัปติสตา สมวย วิยะบุญ อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์

ขอพร ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร อุทิศ ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ อุทิศ พีน้องตระกูลเสนาจักร

อุทิศ เฮเลนา กาญจนา อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ มารีอา สุปรียา พนายางกูร อุทิศ วิญญาณทีไม่มีใครคิดถึง

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-18ศ. 5 เม.ย. 13

19:00 น.

อัฐมวารปัสกา (วันศุกร์ตน้ เดือน) ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยอแซฟ พอล พรกุลวิไล ยอแซฟ พิสิษฐ์ พรกุลวิไล มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง เปโตร โสณน สีหาพล

ส. 6 เม.ย. 13

06.15 น.

19:00 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา จริญญา พัวพันธ์ธีระพงษ์ ครอบครัวพงศกรณ์ วิจิตรเวชไพศาล เปโตร พูน สีหาพล ยอแซฟ โกวิทย์ สุขสาราญ วิญญาณในไฟชาระ

อัฐมวารปัสกา ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา ผู้แพร่ธรรม มารีอา สุทินี แซ่ถา ยวง ยรรยง วูวงศ์ เฮเลนา กาญจนา

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล อักแนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล นายสี ช่างเกวียน มารีอา สุปรียา พนายางกูร วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร คุณประกอบ นิโครธานนท์

ขอพร คุณอนันตศักดิ์,คุณอัญญา,อิทธินันท์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา สุทธินีย์ กุลตังวัฒนา วินเซนต์ สุรินทร์ กุลตังวัฒนา ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ยอแซฟ โกวิทย์ สุขสาราญ ยวง บอสโก ดนัย

อุทิศ นายแท้ พวงสันเทียะ อุทิศ นายเท่งฮุย แซ่จึง

คุณเกรียงศักดิ์,คุณดานา,คุณพินทุสร มารีอา จริญญา พัวพันธ์ธีระพงษ์ ทอมาส ธวัช, เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน,มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉัว มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

อุทิศ นายคาตัน ลายทอง อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-19-

ประชาสัมพันธ์ 1. ขอเชิญสภาภิบาลของวัดแม่พระฟาติมาทุกท่าน ร่วมรับฟังบรรยายเรื่องวิถี ชุมชนคริสตชน และการปลุกจิตสานึกร่วมกับวัดทั้งหมด ในเขต 2 ที่วัดพระมารดา นิจจานุเคราะห์ คลองจั่น วันเสาร์ที่ 6 เมษายน ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. มีรถบริการ รถออกเวลา 7.30 น. 2. พิธีรดน้าขอพรผู้สูงอายุ โอกาสสงกรานต์จัดโดย คณะวินเซน เดอ ปอล วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน หลังมิสซา 9.00 น. ขอเชิญผู้สูงอายุทุกท่าน และลูกหลานร่วม กิจกรรมตามประเพณีไทย 3. ขอเชิญผู้สนใจร่วมสังสรรค์ปัสกา วันพุธที่ 3 เมษายน ณ สภาคริสตจักรใน ประเทศไทย เชิงสะพานหัวช้าง ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. เพื่อร่วมพบปะสังสรรค์ กับพี่น้องคริสตจักรต่างๆ 4. ขอพี่น้องนากระป๋องออมสิน ที่สะสมเงินตลอดเทศกาลมหาพรตมาให้กับ ทางวัด เพื่อส่งให้ผู้รับผิดชอบต่อไป 5. ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมศาสนสัมพันธ์ - คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 3 อบรมต่อเนื่อง 6 ครั้ง (6 อาทิตย์) เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารคาทอลิก แพร่ธรรม บางรัก รายละเอียดโปรดดูที่โปสเตอร์

สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013


-20-

“พระคริสตเจ้า ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจริงแท้ อัลเลลูยา อัลเลลูยา” สมโภชปัสกาพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ, วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013

ฟาติมาสาร 31-03-2013  

ฟาติมาสาร 31-03-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you