Page 1

-1-

ฟาติมาสาร สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-2-

บทความเจ้าอาวาส วันอาทิตย์ที่ ๒๖ เทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ พูดถึงผู้ที่อยู่ฝ่าย พระคริสตเจ้า ย่อมทาตามสิ่งที่พระองค์สอน ไม่เป็นปฏิปกั ษ์กับพระองค์ ผู้ที่ยอมเสียมือ เสียเท้าเสียตา เพราะไม่ยอมทาบาป จะได้รับชีวิตนิรันดร ผู้ที่ยอมเสียความเชื่อ เพื่อมีทุก สิ่งทุกอย่างในโลกก็จะเสียวิญญาณ ในรอบเจ็ดวันนี้ มีข่าวดังเรื่องหมอคนหนึ่งที่เป็นทั้งตารวจและเป็นหมอที่เก่ง มาก และใจดีกับคนไข้ดว้ ย แต่มีเหตุให้สงสัยว่าเป็นผู้ฆ่าคนหลายคน ที่หายไปหลายปี เพราะเป็นคนงานที่ขโมยของไปขายจึงถูกฆ่าทั้งสามีและภรรยา และยังมีลูกจ้างต่างชาติ ที่ถูกฆ่าด้วย คนในครอบครัวนี้ที่เลี้ยงดูกันมาก็แสดงความเสียใจที่ไม่สามารถทาให้น้อง เปลี่ยนพฤติกรรมได้ คือการที่หมอผู้นั้นทาร้ายชีวิตของคนอื่นเหมือนผักปลา แม้กระทั่ง มารดาของหมอคนนี้ก็ยังบอกว่า คนนีเ้ ป็นลูกอกตัญญูคิดจะฆ่าแม่ดว้ ย เรื่องนี้ยังไม่ กระจ่างเพราะยังฟังความข้างเดียว แต่สาเหตุของเรื่องน่าจะมาจากมรดกเลือด เรื่อง มรดกกองโตๆ ทาให้พี่น้องฆ่ากันตายก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง เรื่องลูกชายที่ฆ่าพ่อที่ เป็น ส.ส. เป็นลูกทรพี ก็เกิดขึ้นนานมาแล้ว พระวรสารวันนี้ กล่าวถึงเรื่องทานองนี้ คือใครก็ตามที่เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทอง ลืมกฎแห่งกรรม ลืมบาปบุญคุณโทษ นอกจากจะไม่ได้ชีวิตนิรันดรแล้ว กรรมยังสนอง ในโลกนี้ มีทรัพย์สินมากมายไม่ได้ใช้ทรัพย์สินนั้น แถมยังต้องรับกรรมเวรที่ก่อไว้ ชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไร ผู้ใดให้นา้ ดื่มเพียงแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระ คริสตเจ้า เราบอกความจริงกับท่านว่า เขาจะได้รับบ้าเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน ใครก็ ตามที่สามารถปกป้องผู้อื่นไม่ให้ท้าความไม่ดี ด้วยการให้ค้าแนะน้าที่ดีแล้วเขาเชื่อฟัง ผู้นันก็จะได้รับรางวัลแน่นอน สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-3-

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณพ่อศรีปราชญ์ ประกาศเรื่องการซ่อมพระแท่น พอเลิกวัด ก็มีผู้ทาบุญ ผู้ที่บริจาคเพือ่ ซ่อมพระแท่นมีดังนี คุณยุพดี คีรี ๑๐,๐๐๐.บาท ครอบครัวไพศาลนันทน์ ๓,๕๐๐.บาท คุณภัทรา ปัญจทรัพย์ ๓,๐๐๐.บาท ครอบครัวคุณแอนโทนี่ ๒,๐๐๐.บาท เทเรซา ลัดดา วงศ์เสถียรโสภณ ๕๐๐.บาท แบร์นาแด๊ต ลักษณา พงศ์ลักษมี ๑๐๐.บาท รวมเงินบริจาคซ่อมพระแท่น ๑๙,๑๐๐.บาท เงินส้าหรับซือโลงเย็นมีผู้บริจาคเพิ่มดังนี มารีอา คาทารีนา พรทิพย์ เชือ้ สุขศานต์ทอง และ ยอแซฟ สมเกียรติ ชัยพรแก้ว ๑๐,๐๐๐.บาท คุณยุพดี คีรี ๙,๐๐๐.บาท คุณเนตร คีรี ๒,๐๐๐.บาท คุณมนต์ชยั กิตติประเสริฐแสง ๑,๐๐๐.บาท สมาชิกพลมารีจีน ๕๐๐.บาท รวมกับยอดเก่าแล้วเป็นเงินทังหมด ๖๙,๙๒๑.บาท ขอขอบคุณมาก ขอพระอวยพรทุกท่าน คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-4-

พระวรสารประจ้าสัปดาห์ (มก 9:38-43,45,47-48) วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012

เวลานั้น ยอห์นทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า เราได้เห็นคนหนึ่งไม่ใช่ พวกเราขับไล่ปีศาจเดชะพระนามของพระองค์ เราจึงได้พยายามห้ามปรามไว้ เพราะ เขาไม่ใช่พวกเรา” พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “อย่าห้ามเขาเลย ไม่มีใครสามารถทาอัศจรรย์ ในนามของเรา และต่อมาจะว่าร้ายเราทันทีได้ ผู้ใดที่ไม่ตอ่ ต้านเรา ก็เป็นฝ่ายเรา” ใครที่ให้น้าท่านดื่มสักแก้วหนึ่งเพราะท่านเป็นคนของพระคริสตเจ้า เราบอกก ความจริงแก่ทา่ นว่า เขาจะได้บาเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน” “ผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาๆ ที่มีความเชื่อเหล่านี้ทาบาป ถ้าเขาจะถูกผูกคอ ด้วยหินโม่ถ่วงในทะเลเสียก็ยังดีกว่ากระทาดังกล่าว ถ้ามือข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ ท่านทาบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดรโดยมีมือข้างเดียว ยังดีกว่ามีมือ ทั้งสองข้างแต่ต้องตกนรกในไฟที่ไม่รู้ดับ ถ้าเท้าข้างหนึ่งของท่านเป็นเหตุให้ท่านทาบาป จงตัดมันทิ้งเสีย ท่านจะเข้าสู่ ชีวิตนิรันดรโดยมีขากะเผลกยังดีกว่ามีเท้าทั้งสองข้างแต่ถูกโยนลงนรก ถ้าตาข้างหนึ่ง ของท่านเป็นเหตุให้ท่านทาบาป จงควักมันออกเสีย ท่านจะเข้าสู่พระอาณาจักรของ พระเจ้า โดยมีตาข้างเดียว ยังดีกว่ามีตาสองข้างแต่ต้องถูกโยนลงนรก ที่นั่นหนอน ไม่รู้ตาย ไฟไม่รู้ดับ

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-5-

คนของพระคริสตเจ้า ผมเคยได้ยินสุภาษิตจีนที่สอนลูกหลานเกี่ยวกับความกตัญญูว่า หากท่าน กระหาย และได้รับน้าดื่มจากผู้มีใจเมตตาที่ส่งให้ท่านเพียงแก้วเดียว ก็ถือว่าเป็นบุญคุณ แล้ว ถ้ามีโอกาสก็ต้องตอบแทนน้าใจเขาด้วย พระวรสารในวันนีพ้ ระเยซูเจ้าได้สอน สาวกของพระองค์ว่า “ใครที่ให้น้าท่านดืม่ สักแก้วหนึ่ง เพราะท่านเป็นคนของพระ คริสตเจ้า เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาจะได้บ้าเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน” (มก 9:41) แล้วพี่น้องคิดว่าตัวเราเองนัน้ เป็นคนของพระคริสตเจ้าหรือเปล่าครับ ผมมั่นใจ เช่นเดียวกับพีน่ ้องว่า พวกเรามีความเชื่ออย่างสุดชีวิตว่า พวกเราเป็นคนของพระ คริสตเจ้า หากใครคิดที่จะปฏิเสธข้อความดังกล่าวก็ขอให้พูดกับพระเยซูเจ้าโดยตรงก็ แล้วกัน พี่น้องชาวฟาติมาคงจะตระหนักดีว่า ความเชื่อเป็นสิ่งสาคัญและเป็นพื้นฐาน ของสติปัญญา ความเชื่อเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ เข้าใจได้ แต่จะหาเหตุผลมาพิสูจน์ ให้เป็นรูปธรรมนั้นก็คงจะลาบาก นักปราชญ์ นักคิด รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ในที่สุดก็ ยอมรับว่า ความเชื่ออยู่เหนือเหตุผล เมื่อเชื่อแล้วก็จะเกิดการปฏิบัติตามสิ่งที่เชื่อ เพราะเมื่อใจเชื่อแล้ว ร่างกายก็จะเชื่อตามอย่างแน่นอน แต่ก็มีบางคนที่มีความเชื่อแล้วเก็บไว้ในใจ ไม่ยอมนาออกมาใช้ มาปฏิบัติ แม้กระทั่งการแสดงตัวเป็นคริสตชนก็ไม่กล้าทา ไม่ยอมไปวัดร่วมกับบรรดาพี่นอ้ ง และไม่ยอมให้ใครหรือคนในสังคมรู้เลยว่า ตนเองเคยรับศีลล้างบาป ได้รับเครื่องหมาย กางเขนที่หน้าผากมาแล้ว นอกจากคนในครอบครัวของเขาเอง ความเชื่อแบบนีไ้ ม่ ถูกต้องครับ และนักบุญยากอบ ได้เรียกคนที่มีความเชื่อแบบนี้ว่า “เป็นความเชื่อที่ตาย แล้ว” (ยก 2:17) นอกจากนี้ศิษย์ของพระคริสตเจ้าต้องไม่ท้าบาป หรือชักจูงให้คนอืน่ ท้าบาป ซึง่ จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของตัวเองและผู้อื่น พระเยซูเจ้าได้กาชับเรื่องนี้อย่างจริงจัง และสอนให้พวกเรารู้ว่าในนรกนั้น ที่นั่นหนอนไม่รู้ตาย ไฟไม่รู้ดับ และถ้าวิญญาณของ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-6-

เราเมื่อตายไปพร้อมกับบาปแล้ว ก็เป็นสภาพที่น่าสังเวช ต้องทุกข์ทรมานไม่มีสิ้นสุด พระอาจารย์เยซูไม่ต้องการให้ศิษย์ของพระองค์ต้องตกอยู่ในสภาพชั่วร้ายสุดทรมาน เช่นนี้ พีน่ ้องครับพวกเราต้องพยายามเตือนตัวเราเองอยู่เสมอว่าอย่าทาบาป เหมือนที่ นักบุญยากอบได้เขียนจดหมายเตือนพวกคนที่มั่งมีทั้งหลาย ให้ระวังตัวไว้ (กรุณาอ่าน ยก 5:1-6) การกลับใจและคืนดีกับพระเจ้า ยึดแนวทางที่พระอาจารย์เยซูได้เคยปฏิบัติ โดยยอมแลกชีวิต ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้การถูกผจญ ล่อลวงของปีศาจ จึงเป็นหนทาง เดียวที่ชาวฟาติมาจะได้เลียนแบบอย่างพระเยซูเจ้า พวกเราต้องต่อสู้พยายามชนะใจ ตนเอง ยอมแบกกางเขน เดินตามพระเยซูเจ้า แม้จะต้องทนทุกข์ในโลกนี้ เพราะยังดีกว่า ที่จะไปผจญกับไฟนรก ผมเองก็คิดอยู่เสมอ กลัวไฟนรกจริงๆ และพยายามหลีกเลี่ยง หนีบาป ร่วมกับพี่น้องชาวฟาติมาครับ คุณหาญชัย 25/9/12

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-7-

พระวรสารนักบุญมาระโก (มก 9:38-43,45,47-48) ความสงสัยที่ยอห์นได้เห็นบุคคลคนหนึ่ง กาลังขับไล่ปีศาจ เดชะพระนาม ของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงตอบว่า “อย่าห้ามเขาเลย เพราะไม่มีใครสามารถทา อัศจรรย์ในนามของเรา และต่อมาก็จะว่าร้ายเราทันทีได้ ผู้ใดที่ไม่ตอ่ ต้านเรา ก็เป็น ฝ่ายเรา พระเยซูเจ้ายังได้ตรัสอีกว่า ใครที่ให้น้าท่านดื่ม เพราะท่านเป็นคนของพระ คริสตเจ้า เราขอบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาผู้นั้นจะได้รับบาเหน็จรางวัลอย่างแน่นอน พระเยซูเจ้ายังได้ตรัสอีกหลายเรื่อง ถึงผู้ที่มีความเชื่อ แต่ต้องตกอยู่ในบาป เราทุกคน ต้องมีจุดยืนชัดเจนในการดาเนินชีวิต คาเปรียบเทียบทีพ่ ระองค์ได้ทรงสอนเรา เพื่อให้ เราทุกคนห่างไกลจากบาปและสิ่งชั่วร้าย โดยที่เราจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาอยูใ่ น ชีวิตของเรา จิตใจของเรามีความพร้อมในการทาหน้าที่ในกิจการต่างๆ เราก็ไม่ถูก ลงโทษ และเราก็จะได้เข้าสูพ่ ระอาณาจักรของพระเจ้า เราต้องเริ่มทาความดี มีความ รัก การแบ่งปันแก่ผู้หวิ โหย แม้ว่าเราจะมีเพียงเล็กน้อย เราก็จะพบคาว่า “ปลายทาง” ของชีวิตในทุกๆ วัน เราจะได้พบกับความสุขสมหวังอย่างที่เราไม่ต้องเสียสิ่งหนึง่ สิ่ง ใดในการดาเนินชีวิตของเรา ในวันนี้และตลอดไป เราก็ไม่ต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไป ข้อคิด เมื่อชีวิตสอนชีวิตว่า มีวันจบสิน้ เราจึงเริ่มคิดถึงคาว่า “ปลายทาง” ปลายทางไม่ใช่วันนี้ แต่เริม่ ขึ้นในทุกวัน เพราะปลายทางสอนให้ทาวันนีใ้ ห้ดีทสี่ ุด แม้สิ่งเล็กที่สุด ให้น้าแก่ผู้หิวโหยเพียงแก้วเดียว ทาดีและมอบความรัก แบ่งปันแม้ ตนเองมีเพียงเล็กน้อย ฯลฯ ความดีจึงเริ่มขึ้นทุกวัน เมื่อคนเรามองไปที่ปลายทางทุกวัน เราจะไปพบพระเป็นเจ้าด้วยอะไรที่มากไปกว่าหัวใจ และจิตวิญญาณของเรา (ลุงตุ๋ย)

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-8-

POPEREPORT.COM

ไร้สาระสิ้นดี วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคมนี้ ปีแห่งความเชื่อจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่ดูเหมือนว่า อุปสรรคท้าทายความเชื่อยังคงมาถามไถ่คริสตชนคาทอลิกเป็น ระยะ ความวุ่นวายจากกลุ่มสงฆ์ไม่นบนอบพระสังฆราชในออสเตรียยังไม่จบลง เรื่องไร้สาระเรื่องใหม่ก็ถูกนามาเสนอผ่านสื่อมวลชนอีกแล้ว วันที่ 18 กันยายนที่ผา่ นมา บรรดาสานักข่าวต่างประเทศพร้อมใจรายงานข่าว ที่ คาเร็น คิง นักประวัติศาสตร์สาขาวิชาคริสตศาสนาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา (HARVARD การออกเสียงที่ถูกต้องคือ “ฮาร์เวิร์ด” ไม่ใช่ “ฮาร์วาร์ด” แบบที่หลายคนเข้าใจกัน) ได้คน้ พบชิ้นส่วนกระดาษโบราณเขียนด้วย ภาษาอียิปต์คอ็ ปติกความยาว 8 บรรทัด โดยเนื้อหาของกระดาษชิน้ นี้ มีการอ้างอิงถึง พระดารัสของพระเยซูที่ตรัสคาว่า “ภรรยา” ออกมา ... ประโยคดังกล่าว มีใจความว่า “พระเยซูตรัสกับบรรดาสาวกว่า ‘ภรรยาของ เรา ...’ และ ‘เธอสามารถจะเป็นอัครสาวกของเราได้’” ข้อความในกระดาษมีแค่นี้ เท่านั้น เมื่ออ่านแล้วยังจับใจความใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น แต่ คาเรน คิง นักประวัตศิ าสตร์ คนนี้ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวโชว์ผลงานการค้นพบทันที แม้ตัวเธอเองจะย้ากับทุกฝ่ายว่า นี่ไม่ใช่การสรุปว่าพระเยซูทรงมีภรรยา แต่เธอก็มั่นใจว่า มีความเป็นไปได้พอสมควรที่ พระเยซูจะทรงแต่งงานมีครอบครัว ผมมั่นใจว่า คริสตชนหลายคนที่อ่านข่าวนี้ผ่านตาไปบ้าง น่าจะตกใจ บางคน อาจสงสัยและคล้อยตาม ส่วนบางคนอาจเริ่มหวั่นไหวในความเชื่อว่า ตกลงแล้วที่เรา เชื่อกันมานานกว่า 2,000 ปีว่าพระเยซูทรงครองโสดนั้น เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ในมุมมองของผม คิดว่า เราไม่ต้องตกใจกับข่าวพวกนี้ มันเป็นเรื่องเดิมๆ ที่ พวกนักวิชาการพวกนี้ชอบบอกว่า ตัวเองค้นพบหลักฐานใหม่ๆ ที่ระบุได้ว่า พระเยซู ทรงมีภรรยา แต่พอเอาเข้าจริง ไม่มีนักวิชาการแม้แต่คนเดียวที่สามารถ “เดินไปต่อ” สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-9-

กับสิ่งที่ตัวเองค้นพบได้ ตัวอย่างที่จาได้แม่นสุดคือ “เจมส์ คาเมร่อน” ผู้กากับ ภาพยนตร์ชื่อดัง (อาทิ ไททานิค) ที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่ว่า ขุดพบ “หลุมศพ” ของ พระเยซู และพยายามหักล้างความเชื่อทีว่ ่า พระเยซูไม่ได้เสด็จกลับคืนชีพ แต่ศพยัง ถูกฝังไว้อยู่ในนั้น ทว่า หลังจากคาเมร่อนทาการแถลงข่าวอย่างเอิกเกริก สมมติฐาน ของเขาถูกถีบทิ้งอย่างรวดเร็ว เพราะไม่มหี ลักฐานวิชาการใดๆ มาพิสูจน์ได้ว่าสิ่งทีเ่ ขา กล่าวนั้นเป็นความจริง นอกจากนี้ หากพิจารณาตามมุมมองวิชาการ พระศาสนจักร “ยอมรับ” พระวรสารแค่ 4 เล่มเท่านั้น นั่นคือพระวรสารนักบุญแม็ทธิว, มาร์โก, ลูกา และ จอห์น พระวรสารทั้ง 4 เล่มนี้ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 แต่สาหรับชิ้นส่วน กระดาษโบราณนี้ ตรวจอายุดูแล้ว พบว่า ถูกเขียนขึ้นในศตวรรษที่ 4 ดังนั้น ความ ถูกต้องนั้น คงไม่ต้องถกเถียงให้มากความก็รู้กันว่า ศตวรรษที่ 1 ซึ่งบรรดาผู้นิพนธ์ทั้ง สี่ใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซู มีความถูกต้องแม่นยากว่าหนังสือที่ถูกเขียนในศตวรรษที่ 4 ซึ่ง พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และเสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้วหลายร้อยปี ในความเป็นจริงมี(พระ)วรสารเล่มอื่นๆ ถูกเขียนขึ้นด้วย แต่เป็นการเขียนที่ เริ่มในศตวรรษที่ 2 โดยคริสตชนบางคน พระศาสนจักรยุคแรกเริ่มมีการชาระพระ คัมภีรแ์ ละไม่ยอมรับหนังสือเหล่านี้ เพราะมันเป็นการ “แต่งเติม” และ “ตีความ” ชีวิตรวมถึงคาสั่งสอนของพระเยซูตามแนวทางของคนเขียนแต่ละคน (ผู้เขียนยุคหลัง “ฟัง” เรื่องราวพระเยซูมาจากบรรพบุรุษ ไม่ได้เขียนจากการใช้ชีวิตติดตามพระองค์) สาหรับประเด็นที่ว่า พระเยซูเคยมีภรรยาหรือไม่ เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่า พระวรสารที่ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ไม่มีระบุไว้เลยว่าพระองค์เคยแต่งงาน นักบุญทั้ง 4 ที่นิพนธ์พระวรสารมีแต่บอกเล่าว่าพระเยซูทรงครองโสด กระนั้น ในกลุ่ม อัครสาวก บางคนก็แต่งงานมีครอบครัว อาทิ นักบุญเปโตร (พระวรสารระบุชัดเจน ตอนที่พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของเปโตร) ดังนั้น ถ้าต่อไปเจอข่าวไร้สาระแบบนี้ ก็อย่าไปตกใจ เรื่องนี้คือการวัด ความเชื่อของเราว่า เชื่อในความจริงมากน้อยแค่ไหน เพราะจากประวัติศาสตร์ที่ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-10-

ผ่านมา มีคนมากมายที่พยายามหาเหตุผลมาอ้างว่า พระเยซูเคยแต่งงาน แต่ สุดท้ายแล้ว พวกเขาก็ได้แต่อ้างเท่านั้น พวกเขาไม่สามารถเปลีย่ นแปลงความจริง ได้ แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า 2,000 ปีแล้วก็ตาม AVE MARIA

************************************************************

Fatima Kids September 2012 ฮั๊ดดด…ชิ้วววว…ช่วงนี้เห็นเด็กหลายๆ คนเป็นหวัด ระวังรักษาร่างกายให้อบอุ่น กันด้วยนะคะ หลายๆ คนใกล้สอบ บ้างก็สอบเสร็จแล้ว และมีเวลาพักผ่อนประมาณ 1 เดือน จากนี้อีกไม่นานคริสตมาสก็จะมาถึงอีกครั้ง เข็มนาฬิกาหมุน ติ๊กตอก ไปเรือ่ ยๆ ตามหน้าที่ของมัน แล้วเด็กๆ ล่ะคะได้ใช้เวลาให้เต็มที่หรือเปล่าเอ่ย ถ้าเด็กๆ ได้มี โอกาสเปิดไบเบิ้ลไดอารี่ วันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา ในบทอ่านที่ 1 จากหนังสือ ปัญญาจารย์ (3:1-11 บทที่ 3 ข้อ 1-11) ได้กล่าวไว้ว่า “มีเวลาสาหรับทุกสิ่ง มีเวลาสาหรับทุกกิจการต่างๆ ภายใต้ท้องฟ้า มีเวลาเกิด และเวลาตาย เวลาปลูก และเวลาถอนสิ่งที่ปลูก เวลาฆ่า และเวลารักษาให้หาย เวลารื้อทาลาย และเวลาก่อสร้าง เวลาร้องไห้ และเวลาหัวเราะ เวลาไว้ทุกข์ และเวลาเต้นรา เวลาโยนก้อนหินทิ้ง และเวลาเก็บรวบรวมก้อนหิน เวลาสวมกอด และเวลาละเว้นการสวมกอด เวลาแสวงหา และเวลาสูญเสีย เวลาเก็บรักษา และเวลาโยนทิ้ง เวลาฉีก และเวลาเย็บ เวลานิ่งเงียบ และเวลาพูด เวลารัก และเวลาเกลียด เวลาทาสงคราม และเวลาสันติ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-11-

คนงานได้ประโยชน์ใดจากงานยากลาบากของตน ข้าพเจ้าเห็นงานยากลาบากที่ พระเจ้าประทานให้มนุษย์มีงานทา พระองค์ทรงกระทาให้ทุกสิ่งงดงามตามเวลา แต่ ทรงใส่ความสานึกถึงเวลาทีผ่ ่านไปไว้ในใจมนุษย์ ถึงกระนั้นมนุษย์กย็ ังไม่เข้าใจ จุดเริ่มต้นและการสิ้นสุดของกิจการที่พระเจ้าทรงกระทา” จากบทอ่าน เด็กๆ จะเห็นว่าพระเจ้าได้ประทานเวลาที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ ทุก คนค่ะ ถ้าเด็กๆ สามารถแบ่งเวลาตัวเอง เวลาเรียน เวลาเล่น เวลาพักผ่อนได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือทากิจกรรมอะไรก็ตาม ก็จะประสบผลสาเร็จค่ะ เพราะ เวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนเต็มที่ เวลาเล่นก็พักสมองให้ผ่อนคลาย ทากิจกรรมที่ชอบ เวลาพักผ่อนก็นอนหลับพักผ่อน ออกกาลังกายให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง อย่าลืมเวลาให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ และที่สาคัญที่สุดคือ มีเวลาให้กับพระ เป็นเจ้า อย่างน้อยวันอาทิตย์ ชวนคุณพ่อคุณแม่มาวัดขอบคุณพระเป็นเจ้าสาหรับเวลา ดีๆ ที่พระองค์ประทานให้เราตลอด 1 สัปดาห์ และขอให้พระองค์ประทานพรให้เรา สาหรับอีก 1 สัปดาห์ที่จะเริ่มใหม่ค่ะ หนูฟาติมาสงสัย? ตอนนี้เดินไปตามซุปเปอร์มาเก็ต ผมเห็นขนมไหว้พระจันทร์ วางขายเต็มไปหมดเลย เทศกาลนี้มีที่มาอย่างไรครับ มีตานานเล่ากันว่า มีหญิงงามนางหนึ่งชื่อ นางเซียงง้อ นางเป็นหญิงที่มีความ งดงามมาก นางเป็นภรรยาของขุนนางจีนท่านหนึ่ง หลังจากที่นางทานยาวิเศษเข้าไป นางก็เหาะขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์ ภายหลังนางก็ได้กลายเป็นอมตะเพราะไปดืม่ น้า อมฤตของเทพธิดาบนสวรรค์ เล่ากันว่านางเป็นเทพธิดามีน้าใจ เมตตาอารีมากๆ พอถึง ฤดูกาลเพาะปลูก นางก็จะพรมน้าอมฤตลงมาบนพื้นโลก ทาให้ชาวนาชาวไร่ต่างดีใจมี ผลผลิต เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูตอ่ เทพธิดา ชาวนาจึงทาขนมโก๋จากแป้งข้าวเจ้า เพื่อสักการะนางในคืนวันเพ็ญ มีความเชื่อกันว่า พระจันทร์มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-12-

กับเทพเจ้าสตรี จึงมีการบูชาด้วยแป้งและเครื่องสาอางด้วย เพราะหวังว่าจะทาให้ สมาชิกในครอบครัวมีผิวสวยงดงามค่ะ ใคร…เอ่ย? เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมาที่วัดของเราได้ฉลองคณะ วินเซนต์ เดอ ปอล ล่วงหน้า ซึ่งวันฉลองจริงตรงกับวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมาค่ะ ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีจิตเมตตามากๆ ค่ะ ชีวิตของท่านเป็นใคร มาจากไหน ไปติดตาม กันเลยค่ะ ครอบครัว ของ ท่านวินเซนต์ เดอ ปอล เป็นครอบครัวชาวนา อยู่ในประเทศ ฝรั่งเศส เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1581 ในวัยเด็กท่านใช้ชวี ิตเหมือนเด็กชาวนา ทั่วๆ ไป จนได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์เพียงอายุ 19 ปีเท่านั้น ท่านได้ผ่านความ ยากลาบาก เคยถูกขายเป็นทาส แต่หนีรอดมาได้ ด้วยประสบการณ์ความยากลาบากได้ หล่อหลอมให้ท่านมีจิตใจเมตตา สงสารคนยากจน จึงเกิดแรงบันดาลใจให้ก่อตั้ง คณะธิดาแห่งความรัก เพื่อรับใช้ช่วยเหลือคนยากจนและคนเจ็บป่วย แม้ว่าท่านจะ ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่ปี ค.ศ. 1660 แต่ก็มีผสู้ ืบทอดเจตนารมณ์ โดย การริเริ่มของหนุ่ม 7 คน มีเฟรเดริด โอซานัม เป็นหัวหน้าสมาคมนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล ท่านวินเซนต์ เดอ ปอล ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1737 โดยพระสันตะปาปา เดอเมนส์ที่ 13 และพระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13ได้ประกาศ ยกย่องให้ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของกิจการด้านสงเคราะห์ทั้งหลาย

Fatima Kids News อ่าน ทั่วไทย อ่านได้ อ่านดี งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครังที่ 17 BookExpo Thailand 2012 วันที่ 18-28 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจาหน่ายแห่งประเทศไทย กิจกรรมดีๆ ช่วงปิดเทอมที่อยากให้เด็กๆได้ไปเที่ยวชมค่ะ เด็กๆ จะพบกับหนังสือ ที่เพิ่งออกใหม่ที่จะเปิดตัวในงาน ได้หาซื้อหนังสือราคาพิเศษ แถมอาจจะได้ขอลายเซ็น นักเขียนด้วยนะคะ (www.fatima-kids@hotmail.com) สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-13-

ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง เศรษฐีคนหนึ่งได้พบกับตึกใหญ่สวยงาม เขาถามว่า “ตึกนี่เป็นบริษัทอะไร?” ชาวบ้านแถวนั้นตอบว่า “ไม่มีใครอยู่ในตึกนั้นหรอก มันว่างเปล่า…ว่างมาตั้งแต่วันที่ เริ่มสร้างแล้ว” เขาจึงถามว่า “ทาไมไม่มีใครเข้าไปอยู่ล่ะ ตึกดูสวยสะอาดน่าอยู่มาก?” ชาวบ้านแถวนั้นพูดว่า “ตึกที่คุณเห็นนี่เป็นอนุสาวรีย์แห่งความโลภ คือว่าตึกนี้สร้างขึน้ ก่อนเศรษฐกิจล่มสลาย ด้วยความหวังสูงว่าจะเต็มด้วยการลงทุน การทาธุรกิจมากมาย แต่กลับหาคนมาเช่าพื้นที่ไม่ได้สักรายเดียวทรัพย์สมบัติของท่านเสื่อมสลาย เงินทอง ของท่านก็เป็นสนิม และสนิมนันจะเป็นพยานปรักปร้าท่าน มันจะกัดกินเนือของท่าน ประดุจไฟซึ่งท่านได้สะสมไว้ส้าหรับวันสุดท้าย” (ยก 5:2-3) ความโลภมีอยูท่ ั่วไป และขณะที่เราอยากจะลดขนาดของมันลง ความโลภก็ แพร่กระจายไปทั่วทุกเมือง ทั่วทุกตาบล และทั่วไปในประเทศของเรา ผู้คนต่างก็ “อยาก เป็นเหมือนเพือ่ นบ้าน” ต้องการของเล่น (ผู้ใหญ่) ให้มากและทันสมัยขึ้น และคนเราก็ ไม่มีภูมิคมุ้ กัน หลายคนไม่ตอ้ งพูดถึงเงินถวายให้พระเจ้า เพราะแค่ใช้หนี้ยังทาไม่ได้เลย เงินไม่ใช่เป็นมูลรากแห่งความชั่ว แต่การรักเงินต่างหากที่เป็น ดังนั้นแทนที่จะ โลภ ให้เลือกความพอใจ อย่าให้เงินเป็นวีรบุรุษของเรา แต่ให้เราอุทศิ ตนอย่างเต็มที่ ให้กับพระเจ้า ยอมรับในทุกทางว่าทุกอย่างที่เรามีเป็นของพระองค์ อย่าปล่อยให้ความโลภคืบคลานเข้ามากลืนกินคุณ แต่จงมอบทั้งหมดที่คุณมี ให้กับพระเจ้า เพราะทั้งหมดนั้นเป็นของพระองค์ (โดย.... สมาชิกทางบ้าน)

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-14-

ข้อคิดเพื่อชีวิต “จงติดตามหัวใจของคุณไป แต่อย่าลืมเอาสมองไปด้วย!” คนในยุคนี้มักให้ความสาคัญกับ“หัวใจ”ของตนมากกว่า “สมอง!” คนสมัยใหม่ นี้ทาตามที่หวั ใจของตนเรียกร้อง โดยไม่คานึงว่าจะแหวกกฎเกณฑ์หรือขนบประเพณี ใดๆ ยุคนี้จึงเป็นยุคที่คนคิดนอกกรอบกันมากขึ้นจนกระทั่งความถูกผิดไม่ได้อยูบ่ น มาตรฐานใดๆ ของสังคมอีกต่อไป แต่อยู่ที่ “หัวใจ” ของแต่ละคนเอง ความกล้าในการแสดงออกตามที่ “หัวใจ” ของตนเองปรารถนาหรือเรียกร้อง จึงเพิ่มทวีมากขึ้นในทุกสังคม ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศที่ได้ชื่อว่า คอมมิวนิสต์ หรือ เผด็จการหรือเคร่งศาสนา! กระแสของโลกออนไลน์ยิ่งทาให้การกระทาตามเสียงเรียก ของหัวใจได้รบั การเห็นใจหรือการสนับสนุนเพิ่มมากขึน้ จนกาแพงหรือกรอบแห่ง วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ค่อยๆ ถูกทลายลงอยู่ตลอดเวลา! กระแสการเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงออกเริ่มเป็นที่ยอมรับกันอย่างทวีคูณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ สิทธิ เสรีภาพหรือ การหาความบันเทิงเริงใจ! “สุขนิยม” ตามใจปรารถนาเริ่มเข้าครอบงาหรือครอบครองความคิดและจิตใจ ของหนุ่มสาวรุ่นใหม่มากขึ้น จน “ความสุข” หรือ “ความพึงพอใจ” ส่วนตนนั้นมีค่า เท่ากับ “ความถูกต้อง”! ในยุคสมัยพ่อขุนรามคาแหงฯ นั้น คือ “ยุคที่ใครใคร่ค้าก็ให้ค้า ใครใคร่ขายก็ให้ ขาย!” แต่ในยุคปัจจุบันนี้ ยิ่งไปไกลกว่านั้นอีกก็คือ ใครใคร่ทาอะไร(ตามใจ) ก็ทาได้ เลย! และจะทาได้ง่ายยิ่งขึน้ หากว่าสามารถปลุกกระแสให้มีคนมาร่วมทาด้วยกันมาก ๆ เพราะจะมีอานุภาพที่ทาให้แม้แต่กฎเกณฑ์ หรือ กฎหมายยังต้องหลบให้ด้วยความ เกรงใจและเกรงกลัว! สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-15-

อย่างไรก็ตาม สังคมและโลกจาเป็นต้องมีมาตรฐานศีลธรรมอันสูงที่มาจาก พระเจ้าเบื้องบนเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินชีวิต หากว่าโลกนี้ต้องการมีความสุขแบบ สะอาดและสงบ ด้วยเหตุนี้ หากว่าเราคิดจะให้ “ใจ” ของเรานาพฤติกรรมและเป้าหมาย ชีวิตของเรา เราต้องแน่ใจก่อนว่า “ใจ” ของเรานั้นสอดคล้องกับ “พระทัย” ของพระเจ้า! หาก “ใจ” ของเราถูกต้อง ก็จงให้ใจของเรานั้นนาทางชีวิตของเราได้ แต่หากว่า วันนี้ คุณเองไม่ค่อยแน่ใจนักว่า “ใจ” ของคุณกาลังมุ่งไปในทิศทางเดียวกับ “สมอง” ของคุณไปพร้อมกับ “ใจ” อยู่ด้วยเสมอ เพือ่ ความปลอดภัย! (โดย.... ผู้เป็นสุข)

************************************************

แบ่งปันพระวาจา ความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีของมากขึ้นหรือใหม่ขึ้น แต่ความสุขนั้นอยู่ที่การ อยากจะมีของให้น้อยลงและรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่ วันนี้อย่าให้คณ ุ “ติดบ่วงแร้ว!” หรือ “ติดกับ” ของกิเลสตัณหาของคุณอันจะ นาไปสู่ความเสื่อมและการที่ต้องสูญเสียความสุขความยินดีในชีวิตไปและเป็นเหตุที่ทา ให้คุณต้องตรอมตรมด้วยความทุกข์เลย ให้เรารู้จักดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงที่มีความสุข ตามอัตภาพด้วยความเชื่อและวางใจในพระเจ้า (สามเสน 226)

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-16-

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อา. 30 ก.ย. 12

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทศิ อุทศิ 07.00 น. คุณพ่อศรีปราชญ์ อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ

09.00 น.

ยวงบัปติสตา ศุภชัย , แบร์นาแด๊ต ศิริพร เจนศักดิ์ศรีสกุล (แต่งงานครบ37ปี) ขอพร เทเรซา ยุพดี คีรี (วันเกิด) หน้าที่การงานลูกทั้งห้า ครอบครัว สมใจ สงวนสุข ขอพร ด.ญ. สิรพิ ฤษา พรธารักษ์เจริญ ขอพร ครอบครัว อันนา ณัฐณิชา สุขบุญลือ ครอบครัวอรพิน การะเวก ครอบครัวมณฑา เทียมศิริ ยอแซฟ วิโรจน์ ว่องวิไลกุล ยวงบัปติสตา ลิ่มสูง แซ่หว่อง ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อักแนส มาลี แซ่เตียว ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว อักแนส ทองใบ เปาโล เต็กมั้ว แซ่ตง้ั วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ

อันนา โสภา การะเวก, ลูกหลาน เยียกอาเก่ง ลิบจือ แซ่หว่อง,ภรรยา เบเนดิกโต ลิ่มชุน แซ่หว่อง มารีอา มักดาเลนา ซุ้ยฮุ้ง แซ่ล้อ อันนา มิง่ , ยวง สีหมอก โทมัส ณรงค์, อากาทา เจริญ ลูซอี า สมคิด ปริญชาญกล อันนา พรทิพย์ ไตรอัมพวงศ์ โรซา แสงจันทร์ แซ่ลี้ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร สำหรับพี่น้องสัตบุรษุ ทุกท่ำน ทุกครอบครัว

คุณพ่อสุรชัย

17.30 น. คุณพ่อสุชาติ

ขอพร ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทิศ อุทศิ อุทศิ

ครอบครัวมาตุกุล โรซา อารีย์ โลหะกฤษณะ หลุยส์ ศักย์ ชัยสาเร็จ อักแนส พิกุล วิลาลัย คุณจิราภรณ์ ถนอมวรกุล มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว นายสฤษดิ์ รังคะภูติ

ขอพร ครอบครัวมารีอา หทัยรัตน์ ทัศนพันธุ์

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ

เทเรซา อาภรณ์ พรพิทยากุล ยอแซฟ สุเทพ มาตุกลุ วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สีหพล เทเรซา วิภา แซ่เตี๋ยว วิญญาณในไฟชาระ

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-17จ. 1 ต.ค. 12 06:15 น.

19:00 น.

ฉลอง น. เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

แคทรีน ไอยศรา ยวง ยรรยง วูวงศ์ แปร์เปตูอา มาลินี อัสอารีย์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

มารีอา ปณิดา แสงเนตร (วันเกิด) นายวุฒิศักดิ์ พรพรหมประทาน ยวงบัปติสตา อาแมสตอย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

มารีอา อมรนุช มนเทียน ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยวง บอสโก ดนัย

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

อากาทา วรรณพา เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ ไมเกิล้ สมพร ตรีกมล

อ. 2 ต.ค. 12 06:15 น.

19:00 น.

ระลึกถึงทูตสวรรค์ผู้อำรักขำ ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

แคทรีน ไอยศรา ยวง ยรรยง วูวงศ์ มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ฟรังซิสโก บุญเลิศ อุทิศ พระอัครสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

อักแนส ชัญญา วิชญคุปต์ ยอแซฟ จินเหงี่ยน มารีอา สมถวิล มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

พ. 3 ต.ค. 12 06:15 น.

19:00 น.

อุทศิ นายสฤษดิ์ รังคะภูติ อุทศิ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ยอแซฟ พิสิษฐ์ พรกุลวิไล ยอแซฟ วีรพล อรุณพิริยะกุล ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง วิญญาณในไฟชาระ

สัปดำห์ที่ 26 เทศกำลธรรมดำ ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

แคทรีน ไอยศรา ซิสเตอร์ เอมม่า เกียวินี ยวง ยรรยง วูวงศ์ มารีอา ซอง

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทิศ

ยอแซฟ พอล พรกุลวิไล เทเรซา ง้อ แซ่ลิ้ม ยวงบัปติสตา จิ้นชุง แซ่อึ้ง วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

อักแนส ณัฐพัชร์ พรกุลวิไล มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อักแนส อ่อยอี่ แซ่ลี่ มารีอา บุญเพชร แซ่ตั้ง

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

แพททริเซีย จารุภรณ์ พรกุลวิไล ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อันนา ตังไล้ แซ่เจา วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-18พฤ. 4 ต.ค. 12 06:15 น.

19:00 น.

ระลึกถึง น. ฟรังซิส ชำวอัสซีซี ขอพร ขอพร อุทศิ อุทศิ

แคทรีน ไอยศรา ยอแซฟ สุรเสียง พรกุลวิไล ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทศิ อุทศิ

เทเรซา จิราภรณ์ แคทรีน จินดารัตน์ พรกุลวิไล สเตฟาโน ธีระเกียรติ สันหภักดี วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ

มารีอา อมรนุช มนเทียน เปาโล มานัส จันทิวงศ์ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทิศ

ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ พีน่ ้องตระกูลเสนาจักร ซิริล ชุนเส็ง แซ่ตั้ง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ศ. 5 ต.ค. 12 06:15 น.

19:00 น.

สัปดำห์ที่ 26 เทศกำลธรรมดำ (วันศุกร์ต้นเดือน) ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

แคทรีน ไอยศรา วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์ ยวง ยรรยง วูวงศ์ โรซา ตัง้ สี แซ่ตั้ง

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ

เฮเลนา กาญจนา เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์ ยอแซฟ ถาวร พจน์อนันต์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ

ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล เปโตร ซังฮี้ แซ่อึ้ง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว นพ. สมาน ตระกูลทิม วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ

อักแนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล อักแนส กิ้มสี แซ่แต้ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง พญ. ภักดี ตระกูลทิม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ส. 6 ต.ค. 12 06:15 น.

น. บรูโน พระสงฆ์ ขอพร ขอพร อุทศิ อุทศิ

มารีอา ดวงใจ คุณสุนีย์ อันมี ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทศิ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา มารีอา อมรนุช มนเทียน อันนา นภา ศรีวัฒน พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-19ส. 6 ต.ค. 12

19:00 น.

น. บรูโน พระสงฆ์ ขอพร ขอพร ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ

เทเรซา พิมพากานต์ มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์ เทเรซา เมธาวี พรพิทยากุล อันนา สมพิศ แสงเนตร มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทศิ อุทศิ อุทศิ อุทศิ

วินเซนต์ สุรินทร์ กุลตังวัฒนา ครอบครัววงษ์วไิ ลวารินทร์ มารีอา สุทธินีย์, เทเรซา วินิตา อักเนส โซวฮวย แซ่ฮ้อ(ครบรอบ1ปี) ทอมาส ธวัช - เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน - มารีอา เง็กเอ็ง แซ่คู วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ประชาสัมพันธ์ ๑. มิสซาผู้สูงอายุวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม เชิญผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม เวลา ๙.๐๐น. มีสอนการทาสายประคา และขอเชิญผู้ที่สนใจสวดสายประคามาสวดได้ตลอดวัน เวลา ๑๑.๐๐ น. มิสซา ๒. เชิญผู้ที่สนใจเป็นเจ้าภาพการสวดสายประคาตลอดเดือนแม่พระ สวดวัน จันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งรูปแม่พระ เจ้าภาพถวายช่อดอกไม้แด่แม่พระ ๓. เชิญร่วมพิธีเปิดปีแห่งความเชื่อที่สักการสถานบุญราศีนิโคลาส สามพราน พิธีเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. สวดสายประคาโดยองค์กรต่างๆ เวลาเที่ยงสวดสายประคาโดย เขตต่างๆ จบด้วยพิธีมิสซา เวลา ๑๖.๐๐ น. ๔. ตลอดเดือนตุลาคม เชิญชวนพี่น้อง สวดสายประคาตลอดเดือนตั้งแต่ ๑-๓๑ ตุลาคม และจดบันทึกส่งทางวัดเพื่อรวบรวม ปีนี้ทวั่ ประเทศรณรงค์ให้ได้ ๕๐๐,๐๐๐ สาย

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012


-20-

 ประกาศการแต่งงาน 

ประกาศครังที่ 2 ฝ่ายชาย : ยอแซฟ สุชญา แสงหาญ บุตร : ฟีลิกส์ ชูสิทธิ์ + มารีอา สุรินทร์ แสงหาญ ฝ่ายหญิง : มารีอา ธไนศวรรย์ รุ่งธนาพิพัฒน์ บุตรี : นายศุภชัย รุ่งธนาพิพัฒน์ + นางอิชญ์ญา จักร์คา ทังสองจะเข้าพิธีสมรส วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2012 เวลา 14.00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 30 กันยายน 2012

ฟาติมาสาร 28-09-55  

ฟาติมาสาร 28-09-55

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you