Page 1

-1-

ฟาติมาสาร

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-2-

เสียงจากคุณพ่อปลัด

พี่น้องที่รัก ฉบับนี้คงเป็นฉบับสุดท้าย ที่พ่อจะเขียนให้พี่น้องอ่านในสารวัดวันอาทิตย์ อาทิตย์หน้าคุณพ่อสุรชัยก็จะเขียนตามปกติแล้ว คงมีอะไรดีๆ มาแบ่งปันพี่น้องได้ มากมายตามเคย ส่วนตัวพ่อเอง ไม่แน่ใจว่าที่เขียนมาทั้งหมด บทความของพ่อจะ เป็นการประกาศพระวาจาหรือว่ากวนใจพี่น้อง อาจจะเป็นประมาณว่ายิ่งอ่านยิ่งมึนงง ถ้าหากส่งผลไม่ดีออกไป ต้องขออภัยด้วยครับ เพราะเป้าหมายของพ่อ คือ ประกาศ พระวาจาตามจิตตารมณ์แห่งความรักของพระเยซูเจ้า “เป็นความรักที่ช่วยให้ มนุษย์ตาสว่าง ไม่ใช่ความรักประสาโลกที่ทาให้คนตาบอด” เป็นความรักที่ทา ให้เราเห็นทางเลือกที่ดีกว่าสาหรับการปฏิบัติความดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนพี่น้อง และ ที่สุดต่อพระเจ้าพระบิดา ซึ่งสาคัญมากๆ เพราะโดยอาศัยพระวรสาร พระเยซูเจ้าสอน ให้เรารู้จักพระบิดา รวมทั้งสอนให้เราปรารถนาและเพียรพยายาม ที่จะเป็นคนดี บริบูรณ์เหมือนพระบิดา ซึ่งทุกอย่างสรุปอยู่ในบทภาวนาที่ทรงสอนให้เราสวด ตามบท พระวรสาร วันนี้ “บทข้าแต่พระบิดา” จึงเป็นเหมือนมรดกล้าค่าที่ตกทอดมากว่าจะถึงทุกวันนี้ ก็ราว ๆ 2,000 ปีแล้ว อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมบ้าง แต่ใจความหลัก ๆ ที่เป็นข้อความดั้งเดิมยังอยู่ครบ เพื่อว่า ผ่านทางบทภาวนาบทนี้ พระเยซูเจ้า ปรารถนาให้เรารักการสวดภาวนาต่อพระบิดา ให้เราเชื่อและไว้ใจในการช่วยเหลือ ดูแลของพระบิดา และสุดท้ายให้เราปฏิบัติตนตามพระประสงค์ของพระบิดา โดยเฉพาะในเรื่องความรักและการให้อภัย บทภาวนาบทนี้จึงถือเป็นบทภาวนาที่ ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ทั้งเพื่อการสวดภาวนาและการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ จึงขอโอกาสทิ้งท้ายบทความของพ่อด้วยคาถามที่ได้ถามไปในบทเทศน์มิสซา วันอาทิตย์ก่อน ( 14 กรกฎาคม 2556 ) ว่า “ในใจเรายังมีใคร ที่พี่น้องยังเจ็บแค้น อยู่หรือไม่ และถ้ามีพี่น้องจะสามารถค่อยๆ พยายามให้อภัยเขาได้ไหม” สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-3-

เหตุผลของคาถามและคาขอนี้เป็นของพระเยซูเจ้าที่ปรารถนาชี้นาเราให้เลือกทางแห่ง การมุ่งหน้าสู่ความดีบริบูรณ์ของเราแต่ละคน เป็นความดีบริบูรณ์ทีมาจากพระบิดา เพราะการให้อภัย ทาให้เราได้รับการให้อภัยจากพระบิดา เพราะการให้อภัย เป็นการแสดงนิสัยที่เหมือนพระบิดา เพราะการให้อภัย แสดงให้เห็นว่าเรารักพระบิดาและพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง ขอพระเจ้าประทานพร คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา *******************************************************************************************

พระวรสารนักบุญลูกา

(ลก 11:1-13)

วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง เมื่อทรงอธิษฐาน จบแล้ว ศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับ ที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิด” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนา จงพูดว่า “ข้าแต่พระบิดา พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง โปรด ประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวัน โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจญ” พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า “สมมติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อน นั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่า “เพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิด เพราะเพื่อนของฉัน เพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้เขากิน” สมมติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากใน บ้านว่า “อย่ารบกวนฉันเลย ประตูปิดแล้ว ลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้ว ฉันลุกขึ้นให้สิ่งใด ท่านไม่ได้ดอก” เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกัน เขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้า เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่าน จะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนที่ แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ ท่านที่เป็นพ่อ ถ้าลูกขอปลา จะให้งู แทนปลาหรือ ถ้าลูกขอไข่ จะให้แมงป่องหรือ แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของ ดีๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์ มากกว่านั้นหรือ” สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-4-

จงทูลขอพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเถิด (ลก 11:1-13) นักบุญลูกาได้บันทึกเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงสอนศิษย์คนหนึ่งถึงการ อธิษฐานภาวนา เพื่อขอความต้องการจากพระเจ้า ซึ่งพระองค์เป็นพระบิดาผู้โอบอ้อม อารีต่อบุตรทุกคน พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า “จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน......” (ลก 11:9-10) และ เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนา จงพูดว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระนามพระองค์ จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึง..... (บทสวดข้าแต่พระ บิดา)...”(ลก 11:2) พี่น้องชาวฟาติมาเป็นผู้มีใจศรัทธามาวัดเป็นประจํา เวลาพี่น้องขอพรหรือ อธิษฐานภาวนา ได้ทําตามที่พระเยซูเจ้าสอนหรือเปล่า ส่วนเรื่องที่พระเจ้าจะประทาน พรให้ตามคําขอหรือไม่นั้น พี่น้องคงจะทราบกันดีด้วยตัวเองอยู่แล้ว เพราะการ อธิษฐานภาวนานั้นจะต้องเป็นการทูลขอพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น ความ ต้องการของมนุษย์ กับพระประสงค์ของพระเจ้านั้น แตกต่างกันมาก แต่สําหรับ บางคนพระเจ้าก็ประทานพรให้ตามที่อยากได้อย่างฉับพลัน แต่บางคนก็ต้องรอไปก่อน เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม พระองค์จะให้เราอย่างคาดไม่ถึง “ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ จะไม่ประทานพระจิตเจ้า แก่ผู้ที่ ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ” (ลก 10:13) พี่น้องพิจารณาดูพระวาจาประโยคข้างต้นให้ดี พระเยซูเจ้าทรงรู้ว่า พวกเรา ทุกคนเป็นคนชั่ว หรือเป็นผู้มีบาป ประเด็นนี้ผมยอมรับครับว่าผมเป็นคนชั่วคนบาป ครับ หากพวกเราเป็นคนดีแล้ว ก็ไม่มีความจําเป็นต้องมาขออะไรจากพระองค์ ดังนี้เอง ก่อนที่พวกเราจะขอพรพระองค์ พวกเรายอมจํานนหรือกล้าประกาศกับตัวเองว่าเป็นคน บาปไหมครับ ดูได้ง่ายๆ ครับ สําหรับพี่น้องที่สํานึกในความผิดของตัวเอง คนเหล่านี้จะ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-5-

ไปแก้บาป รับศีลมหาสนิทอย่างสม่ําเสมอ และยอมรับน้ําพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า ที่จะบันดาลให้ชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะได้รับทุกข์มหันต์หรือมีความสุข พี่น้องก็ กราบขอบพระคุณพระองค์ เพราะตระหนักถึงว่าชีวิตในโลกใบนี้เป็นของพระเจ้า และจะต้องกลับไปหาพระเจ้า หากพี่น้องสามารถเข้าใจเช่นนี้แล้ว หมายความว่า พี่น้อง ได้รับพระจิตเจ้ามาอยู่ในตัวของพวกเราแล้ว ซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอย่าง แท้จริง ถ้าพี่น้องรู้ตัวก็จะเกิดกําลังใจ และโมทนาพระคุณของพระจิต ซึ่งอยู่ปกป้อง ชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ และพระองค์จะฟังความต้องการที่มนุษย์ปรารถนา โดยพระองค์ จะเป็นแสงสว่างนําทางให้ไปพบกับสิ่งที่พี่น้องรอคอยจากพระเจ้าครับ “เพราะท่าน ทีเ่ ป็นพ่อ ถ้าลูกขอปลา จะให้งูแทนปลาหรือ ถ้าลูกขอไข่ จะให้แมงป่องหรือ” (ลก 11:11-12) หากพี่น้องทูลขอพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า สําหรับวัดแม่พระฟาติมาแล้ว พี่น้องอยากได้อะไรจากพระองค์บ้างครับ ผมเองจะขออธิษฐานภาวนา แม้ว่าผมจะมี บาปหนักอย่างไร ผมขอโทษพระองค์และอยากเห็นพระจิตเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กับวัด แม่พระฟาติมา และพี่น้องทุกคนดังนี้ - อยากเห็นพี่น้องมาแก้บาปและรับศีลมหาสนิทอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะ อยากเห็นพระสงฆ์เป็นตัวอย่างแก้บาป ให้พี่น้องได้เห็น - อยากเห็นพี่น้องภาวนาให้กับพระสงฆ์มากๆ เพื่อท่านจะได้ทําหน้าที่ของ พระเยซูเจ้าอภิบาลลูกวัดด้วยความรัก เมตตา โดยเฉพาะขอให้พระจิตเจ้าดลใจให้เหล่า พระสงฆ์ทุกองค์มีความซื่อสัตย์ต่อคําปฏิญาณที่ให้ไว้ในวันรับศีลบวช เพราะท่านได้ กลายเป็นพระคริสต์แล้ว - อยากเห็นพระสงฆ์ภาวนาให้ชาวฟาติมาทุกคน เป็นลูกที่ดีของพระ ช่วยงาน พระศาสนจักรตามความสามารถอย่างเต็มใจ และให้ความเคารพนบนอบต่อพระสงฆ์ เสมอไป

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-6-

- อยากเห็นชุมชนชาวฟาติมาสนใจในกระแสเรียก โดยเฉพาะการปลูกฝัง และ สร้างกระแสเรียกให้ได้มากที่สุด ท่ามกลางครอบครัวชาวฟาติมา - อยากเห็นพี่น้องชาวฟาติมาร่ํารวยด้วยความรัก และสันติสุข มากกว่ามีความ ลุ่มหลงในทรัพย์สินเงินทองและวัตถุบนโลก ท้ายที่สุดผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าและบรรดาพระสงฆ์ ของวัดแม่พระฟาติมา ที่คอยเอาใจใส่ดูแลลูกๆ ของท่าน ด้วยความรัก และห่วงใย ขอเพียงมีลมหายใจ ที่จะรับใช้พระเจ้าและพระศาสนจักร ก็เพียงพอแล้วครับ คุณหาญชัย 24/7/2013

************************************************** ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน (ลก 11:9 ) คําสัญญานี้ได้ทําให้เราเชื่อมั่นและสวดภาวนาด้วยความร้อนรนตลอดทุกวันใน ชีวิตที่ยากไร้ของเรา พระเจ้าทรงตอบทุกคําภาวนา บางครั้งเราคิดว่าไม่เป็นเช่นนั้น ความจริงบางครั้งพระเจ้าตอบว่า “ไม่ได้” ในสิ่งที่เราขอ แล้วเราก็ไม่พอใจ พระเจ้าทรง ตอบด้วยคาว่า ได้ ไม่ได้ หรือ รอก่อนแล้วเราจะทาอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคาขอได้รับ คาตอบ มีสิ่งใดที่เราทําได้เพื่อจะให้พระเจ้าตอบว่า “ได้” แทนที่จะตอบว่า “ไม่ได้” เราสามารถเริ่มต้นโดยให้แน่ใจว่าคําภาวนาของเรานั้นเรากําลังขอต่อพระเจ้า คุณอาจคิดว่า “นี่เป็นสิ่งโง่เขลาที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา คําภาวนากับพระเจ้า ไม่ใช่หรือ?” ความจริงคือ “ไม่ใช่” หากคุณเคยปล่อยใจให้ล่องลอยไปไกล ขณะที่คุณ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-7-

หรือผู้อื่นกําลังสวดภาวนาอยู่ คุณก็กําลังคิดว่า “ฉันดึงปลั๊กเตารีดละยังก่อนออกจาก บ้าน?ตายหละ ไม่แน่ใจ ไม่ได้การเดี๋ยวต้องโทรไปหา…ให้เข้าไปดูหน่อย” หรือไม่ก็ “เที่ยงนี้กินอะไรดี? ฟาสฟู้ดดีกว่า” คุณอาจพนมมือและปิดตา แต่อาจไม่ได้สวดเลย คุณสามารถสวดภาวนาด้วยตา ที่เปิดอยู่ก็ได้ หากเราอ่านในพระคัมภีร์ พบว่าผู้คนเปิดตา ปิดตาสวดภาวนา และตามอง ขึ้นสวรรค์ เราพบว่าพวกเขาคุกเข่า นอนคว่ําหน้า และยกมือขึ้น สามารถใช้ทุกท่าที สวดภาวนาได้ แต่สิ่งสําคัญคือคําอธิษฐานภาวนาของเราต้องส่งต่อถึงพระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องฟาริสีที่ยืนสวดแล้ว “นึกในใจตัวเอง” แปลว่าคําขอของ เขาขึ้นไปชนแค่เพดาน เพราะไม่มีตอนใดที่เขาคิดถึงพระเจ้าผู้ที่เขากําลังยืนสวดภาวนา อยู่นี่คือเหตุผลที่ทําไมสาวกจึงพูดกับพระเยซูว่า “พระเจ้าข้า โปรดสอนเราให้อธิษฐาน ภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิด” (ลก 11:1) พระองค์จึงเริ่มต้นการสวด บทข้าแต่พระบิดา ดังนั้นถ้าต้องการได้รับคําตอบของคําภาวนาเราควรจะขอต่อพระเจ้าอย่างตั้งใจ การสวดภาวนาเป็นคุณธรรมที่เข้าถึงง่าย และให้แสงสว่างแก่จิตใจสําหรับทุกคนไม่ว่า จะมีสติปัญญามากหรือน้อยก็ตาม ทุกคนที่รู้ความ ควรรักพระเจ้าและรู้จักสวดภาวนา การสวดภาวนาเป็นการคืนดีกับพระองค์เมื่อเราได้ทําให้พระองค์เคืองพระทัย, เป็นการ ขอบคุณเมื่อพระองค์ประทานสิ่งที่เราวอนขอ และเป็นการถ่อมตนเมื่อพระองค์ทรง ลงโทษ การสวดด้วยคําพูดธรรมดา และเป็นวิธีการสวดภาวนาที่วิเศษทีเดียว ฉะนั้นจึง ไม่มีใครที่สวดภาวนาไม่เป็น ขอให้สวดตลอดเวลาและสวดในทุกสถานที่ทั้งกลางวัน และกลางคืน หรือขณะที่กําลังทํางานหนักอยู่หรือกําลังนั่งพัก, กําลังเดินทางหรืออยู่ที่ บ้าน พระเจ้าผู้พระทัยดีประทับอยู่ทุกแห่งหนพร้อมที่จะฟังคําภาวนาของเรา ขอแต่ให้ เราสวดภาวนาเรียกหาพระองค์ด้วยความเชื่อและความสุภาพถ่อมตนเท่านั้น (โดย สมาชิกทางบ้าน) สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-8-

POPE REPORT

พวกเขาไม่ชอบโป๊ปฟรังซิส เพราะ ... เป็นเรื่องจริงที่ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันความนิยมในตัวสมเด็จพระ สันตะปาปาฟรังซิส พุ่งสูงขึ้นทุกวัน บางครั้ง เราคิดว่าสูงติดเพดานแล้ว แต่ทุก วันที่มีเรื่องของพระองค์ออกมา ความนิยมก็ยังสูงยิ่งขึ้นไปอีก กระนั้น โลกไม่ได้ สวยเสมอไป มีคนชอบ ก็ย่อมมีคนไม่ชอบ และวันนี้ เราจะมาดูกันว่า พวกคนที่ไม่ ชอบพระสันตะปาปาฟรังซิส นั้น เป็นใครและไม่ชอบพระองค์เพราะอะไร สัปดาห์ที่แล้ว “อิล ฟอโญ่” หนังสือพิมพ์ของอิตาลีได้ไปสัมภาษณ์ “พระคาร์ ดินัล วอลเตอร์ แคสเปอร์” (วัย 80 ปี เป็นชาวเยอรมัน) ถึงความเห็นต่อพระ สันตะปาปาองค์ปัจจุบัน พระคาร์ดินัลแคสเปอร์เป็นนักเทวศาสตร์ที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส นับถือเป็นอย่างมาก หากใครติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด พระคาร์ดินัลแคสเปอร์ เป็นพระคาร์ดินัลคนที่สองที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวถึงหลังได้รับเลือกให้ ดารงตาแหน่งพระสันตะปาปา (คนแรกคือพระคาร์ดินัล เคลาดิโอ ฮุมเมส ผู้ที่เสนอ ให้พระองค์เลือกใช้ชื่อว่า “ฟรังซิส” นั่นเอง) อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า พระคาร์ดินัลแคสเปอร์ไม่ชอบพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรงกันข้าม พระคาร์ดินัลแคสเปอร์ปกป้องพระสันตะปาปาจากเสียงนินทาของพวก คนในโรมันคูเรีย (รั้ววาติกัน) ต่างหาก ซึ่งสิ่งที่พระคาร์ดินัลแคสเปอร์ พูดนั้น มี รายละเอียดดังนี้ - ตอนนี้ พวกคาทอลิกสายอนุรักษ์นิยมและพวกคาทอลิกหัวก้าวหน้า คงไม่ ปลื้มและคงผิดหวังกับแนวทางบริหารพระศาสนจักร ของพระสันตะปาปาฟรังซิส เพราะพระองค์ยึด“ความยากจน” เป็นที่ตั้ง แต่พวกสายอนุรักษ์ยึดระเบียบแบบแผน ส่วนหัวก้าวหน้าก็อยากให้มีการปฏิรูปกฎให้ทันสมัยท่าเดียว - พระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมาก พระองค์ทรงทราบดี ว่าต้องการอะไร และจะทาให้สิ่งนั้นให้สาเร็จได้อย่างไร สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-9-

- มันเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พระสันตะปาปาจะ “ปฏิรูป” โรมันคูเรีย แล้ว จะถูก “หมั่นไส้” จากคนบางกลุ่ม - หลายคนมองว่า พระสันตะปาปาฟรังซิส คือผู้อภิบาลตัวจริงที่โลกยุคนี้ ต้องการ พระองค์มีเสน่ห์ เข้าถึงได้ง่าย และเทศน์สอนได้สัมผัสโดนใจสุดๆ - แต่กม็ ีคนบางกลุ่มมองว่า พระสันตะปาปาฟรังซิส ต้องการโชว์ออฟ ชอบฉายเดี่ยว ต้องการเอาหน้า กระนั้น พ่อคิดว่า พระองค์ทรงเป็นประจักษ์พยาน ตัวจริงถึงพระเจ้า พระองค์พูดอย่างไรก็ทาแบบนั้น - การที่พระองค์พูดอย่างไร และทาแบบนั้นนี่แหละที่สร้างความน่าเชื่อถือ ให้จับต้องได้ พระองค์ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเจ้าชาย แต่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา - พวกสายอนุรักษ์นิยมผิดหวังกับพระสันตะปาปาฟรังซิส เพราะพระองค์ ไม่ได้โดดเด่นเรื่องเทวศาสตร์ แต่อย่าลืมนะ พระองค์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง “หลัก คาสอน” ของพระศาสนจักร พระองค์สานต่อแนวคิดของพระสันตะปาปาองค์ ก่อนๆทุกอย่าง อาทิ การย้าจุดยืนเรื่องการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น การปฏิเสธให้สตรีเป็นพระสงฆ์ และต่อต้านการทาแท้ง - แม้พระองค์จะเปลี่ยนแนวทางการดาเนินชีวิตของคนเป็นพระสันตะปาปา แต่พระองค์ไม่ได้เปลี่ยนหลักคาสอนของพระศาสนจักรเลย - พระสันตะปาปาฟรังซิส ไม่ได้เป็นทั้งสายอนุรักษ์นิยมและหัวก้าวหน้า แต่พระองค์เป็น “สายกลางที่เน้นความยากจน เพื่อคนจนอย่างแท้จริง” - ปัญหาใหญ่ในโรมันคูเรียคือพวกพระคาร์ดินัลเจ้ากระทรวงต่างๆ ไม่คุยกัน ขาดการสื่อสารกันอย่างรุนแรง แบบว่า “มือขวา ไม่รู้ว่า มือซ้ายกาลังทาอะไรอยู่” - พวกพระคาร์ดินัลที่เป็นเจ้ากระทรวงต่างๆ ควรจะประชุมกันเดือนละครั้ง แต่นี่ไม่มีเลย - นอกจากนี้ การเข้าถึงตัวพระสันตะปาปาทาได้ยากมากๆ พระคาร์ดินัลบาง องค์ทาเรื่องขอพบพระสันตะปาปา ต้องรอนานถึง 8 เดือน มันเป็นไปได้อย่างไร - ตัวปัญหาคือ “สานักเลขาธิการนครรัฐวาติกัน” (หมายถึง พระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่) ชอบทาตัวเป็นคนกลาง แต่ทางานได้เฉื่อยมากๆ บางครั้งชอบ อ้างว่าพระสันตะปาปาทรงสั่งแบบนั้นแบบนี้ แต่พอทุกคนไปถามพระสันตะปาปาว่า สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-10-

พระองค์รับสั่งแบบนั้นจริงไหม พระสันตะปาปาทรงตอบกลับว่า “พ่อไม่ได้พูดแบบ นั้นเลย” … รายละเอียดของข่าวนี้ถือเป็นข่าวใหญ่ในกรุงโรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ข่าว นี้ตรงกับข้อมูลที่ผมได้รับมาประมาณ 1 เดือน ก่อนหน้านี้ มีคนในวาติกันที่เป็น แหล่งข่าวของผม รวมทั้งเพื่อนนักข่าวสายวาติกันที่กรุงโรม ได้เล่าเรื่องกลุ่มคนที่ไม่ ชอบพระสันตะปาปาฟรังซิสให้ผมฟัง พวกเขาบอกว่า คนที่ไม่ชอบก็เป็นกลุ่มที่กาลัง จะ “สูญเสียความสุขสบายจากแนวทางการดาเนินชีวิตของพระสันตะปาปาที่เน้น ความยากจน” มันจึงมีขบวนการ “ปั่นหัว” ในวาติกันว่า “คอยดูเถอะ พระ สันตะปาปาจะโชว์เด่นได้อีกนานแค่ไหนกัน” แต่ที่สุดแล้ว เวลาค่อยๆเป็นเครื่อง พิสูจน์ว่า พระสันตะปาปาฟรังซิส เป็น “ของจริง” กล่าวคือ พูดจริง ทาจริง ทาให้เห็น เป็นแบบอย่าง แม้เสียงนินทาจะยังไม่หายไป แต่อย่างน้อย พระองค์ก็พิสูจน์แล้วว่า คนจริงเขาดาเนินชีวิตกันอย่างไร สรุปแล้ว เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า การพิสูจน์ตัวเองให้คนที่นินทาเราได้เงียบ ปากก็คือ “การกระทาจะพูดดังกว่าคาพูด การทาในสิ่งที่สอนจะทาให้เสียงนินทา เงียบหายไปเอง” AVE MARIA

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-11-

Fatima Kids July 2013 สวัสดีชาวฟาติมาคิดส์ทุกคนค่ะ ช่วงนี้ฝนตกอากาศชื้น ระวังเป็นหวัดกันนะคะ พยายามทานผักผลไม้มากๆ พกร่มจะได้ไม่เป็นหวัดค่ะ วันที่ 26 กรกฎาคม ของทุกปีจะเป็นวันระลึกถึงท่านนักบุญโยอากิม และ นักบุญอันนา ซึ่งท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของแม่พระ ที่โบสถ์ของเรา ก็มีผู้ใหญ่ใจดี ได้เชิญชวนผู้ที่สนใจให้ได้ไปร่วมฉลองวัดเซนต์แอนน์ ที่ประเทศมาเลเซีย นั่นแน่… เด็กๆ คงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมล่ะคะว่า ทั้งๆ ที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ มาเลเซียนับถือศาสนาอิสลาม แต่มีวัดคาทอลิกเกิดขึ้นได้อย่างไร ไปติดตามต่อเลยค่ะ

เซนต์แอนน์ ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย (St Anne’s Sanctuary Bukit Mertajam) ประวัติความเป็นมา เริ่มในปี ค.ศ. 1833 ได้มีคาทอลิกชาวจีนเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ที่ บูกิต เมตายัม ประกอบอาชีพทําฟาร์ม และปลูกกล้วยไม้ มีพระสงฆ์มิสชันนารีชาว ฝรั่งเศสเป็นผู้ดูแล จากนั้นก็ได้มีการสร้างวัดน้อยหลังแรกขึ้นในปี ค.ศ. 1846 ต่อมา เมื่อจํานวนคาทอลิกเพิ่มขึ้นจึงได้สร้างวัดน้อยหลังใหญ่ขึ้น สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1865 และได้สร้างวัดในปี ค.ศ. 1888 ช่วงปี ค.ศ. 1914-1938 เป็นช่วงที่การฉลองเซนต์แอนน์ เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีคุณพ่อมีคาแอล ชีท พระสงฆ์พื้นเมืององค์แรก เป็นเจ้าอาวาสดูแลถึง 24 ปี ปลายปี ค.ศ. 1988 คุณพ่อมีคาแอล เจี่ย ได้ริเริ่มสร้างสักการสถานหลังใหม่ สร้างวัด สํานักงานวัด บ้านพักพระสงฆ์ บ้านพักสําหรับผู้แสวงบุญ และสร้างศาลา เซนต์แอนน์เสร็จในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2004 กิจกรรมฉลองวัดจะจัดขึ้นทุกปีเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยจะมีกิจกรรมแตกต่าง กันไปในแต่ละวันค่ะ อีกทั้งยังมีมิสซาหลายภาษาให้ได้ร่วมด้วย เพราะมีชาวต่างชาติ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-12-

มาร่วมเป็นจํานวนมาก บรรยากาศสวยงามมากๆ ค่ะ โอบล้อมไปด้วยภูเขาเขียวขจี มี สถานที่สงบๆ ให้สวดรําพึงภาวนา หาโอกาสไปเยี่ยมให้ได้นะคะ หนูฟาติมาสงสัย ที่ประเทศมาเลเซียมีวัดเซนต์แอนน์ ฉลองท่านนักบุญ อันนา เอ…แล้วที่เมืองไทยมีฉลองหรือเปล่าครับ มีแน่นอนค่ะ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน จ. สมุทรสาคร ค่ะ ขอบอกค่ะว่าที่นี่มี พระรูปนักบุญอันนาใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและสามารถหมุนได้ 360 องศา เนื่องจากวัดนี้ติดริมแม่น้ําท่าจีน ชาวประมงจึงมักแล่นเรือมาจอดหน้าวัดเพื่อ ขอพรจากท่านเพื่อหาปลาให้ได้มากๆ คุ้มครองให้พ้นจากอันตราย บ้านไหนมีลูกยากก็ มาขอท่าน ทําให้ชาวบ้านมีความศรัทธาต่อท่านมากๆ ค่ะ ใคร…เอ่ย ช่วงนี้มีบุคคลสําคัญท่านหนึ่งที่โลกให้ความสนใจคือ อดีตท่าน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เนลสัน แมนเดลา ซึ่งตอนนี้กําลังรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ เนลสัน แมนเดลา เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 ที่เมืองทรานส์คีย์ ประเทศแอฟริกาใต้ เขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งตามกระบวนการทาง ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-2542 เขาเป็นที่รู้จักใน ฐานะที่เคยเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านนโยบายแยกคนต่างผิวออกจากกันในแอฟริกาใต้ จากแรกเริ่มเป็นผู้เคลื่อนไหวในทางสันติจนกลายเป็นความรุนแรง ในช่วงเวลานั้นเขา ถูกผู้นําต่างชาติที่นิยมนโยบายแยกคนต่างผิวออกจากกันในแอฟริกาใต้ ประณาม กิจกรรมที่เขาทําว่าเป็นการก่อการร้าย ในที่สุดเขาถูกจําคุกเป็นเวลา 27 ปี แต่ด้วย กระแสความกดดันการเรียกร้องความไม่ยุติธรรมของคนทั่วโลก ทําให้เขาถูกปล่อยตัว ในปี พ.ศ. 2533 ในปี พ.ศ. 2536 เนลสัน แมนเดลา ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งต่อมา ชาวแอฟริกาใต้ทุกสีผิว ได้เทคะแนนเสียงให้เขาได้เป็นประธานาธิบดี ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 เขาได้เปลี่ยนกฎหมายเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวหรือชนกลุ่มน้อยต่างๆ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-13-

และได้รับความยกย่องจากนานาชาติสําหรับการอุทิศตนเพื่อการประสานไมตรีทั้งใน ระดับชาติและนานาชาติ จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2542 เขาได้ลาออกจากตําแหน่ง และได้เป็นรัฐบุรุษอาวุโส และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ทีผ่ ่านมา เนลสัน แมนเดลาก็มี อายุครบ 95 ปีค่ะ เกร็ดเล็กๆ เกร็ดน้อยๆ น้ํามูก มาจากไหนนะ? เวลาที่เราเป็นหวัด เชื้อไวรัสจะเกาะอยู่ที่เยื่อเมือกในจมูก ทําให้เราเกิดอาการ คัน ดังนั้น เยื่อเมือกจึงต้องเร่งผลิตน้ําจากเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว เพื่อจะฆ่าเชื้อ โรคเหล่านั้น โดยมีขนจมูกเป็นตัวช่วยในการกําจัดไวรัส บางครั้งน้ํามูกของเราจะมีฝุ่น ปะปนอยู่ด้วย นั่นก็เป็นเพราะว่าที่บริเวณผังจมูกจะมีเมือกเหนียวๆ บุอยู่ คอยขับเมือก ไหลลงสู่ปลายจมูก เมื่อใดที่เชื้อโรคและฝุ่นปลิวเข้ามาในจมูก เมือกเหนียวๆ ก็จะคอย ดักสิ่งสกปรกแล้วก็จะออกมาเวลาที่เราสั่งน้ํามูกนั่นเอง fatima-kids@hotmail.com

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-14-

ข้อคิดท่านเบนจามิน แฟรงคลิน “สิ่งที่ทาให้เราเจ็บปวด มักมีบทเรียนสอนเรา!” …หากคุณเคยรู้สึกเจ็บปวด คุณคงไม่ปฏิเสธความจริงข้างต้น! …หากคุณเคยรู้สึกเจ็บปวดเพราะถูกคุณพ่อคุณแม่ตี คุณคงเรียนรู้บทเรียนบางอย่าง! …หากคุณเคยเจ็บปวดเพราะประสบอุบัติเหตุ คุณคงเรียนรู้บทเรียนบางอย่าง! …หากคุณเคยเจ็บปวดเพราะสอบตกหรือถูกไล่ออก คุณคงเรียนรู้บทเรียนบางอย่าง! …หากคุณเคยเจ็บปวดเพราะตกงานเพราะถูกไล่ออกจากงาน คุณคงเรียนรู้บทเรียน บางอย่าง! …หากคุณเคยเจ็บปวดเพราะอกหักหรือถูกสลัดรัก คุณคงเรียนรู้บทเรียนบางอย่าง! …หากคุณเคยเจ็บปวดเพราะบ้านแตกสาแหรกขาด คุณคงเรียนรู้บทเรียนบางอย่าง! …หากคุณเคยเจ็บปวดเพราะถูกเพื่อนฝูงหรือหุ้นส่วนทรยศหักหลัง คุณคงเรียนรู้ บทเรียนบางอย่าง! …หากคุณเคยเจ็บปวดเพราะคนในครอบครัวขัดแย้ง ทําร้าย หรือหย่าร้างกัน คุณคง เรียนรู้บทเรียนบางอย่าง! …หากคุณเคยเจ็บปวดเพราะลงทุนหรือทําธุรกิจแล้วขาดทุน หรือล้มละลาย คุณคง เรียนรู้บทเรียนบางอย่าง! …หากคุณเจ็บปวดเพราะเล่นพนัน หรือใช้บัตรเครดิตและเป็นหนี้สิน หรือหมดตัว คุณคงเรียนรู้บทเรียนบางอย่าง! สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-15-

…หากคุณเคยเจ็บปวดเพราะเคยรับใช้พระเจ้าแล้วถูกคนวิพากษ์วิจารณ์ หรือตําหนิติเตียน คุณคงเรียนรู้บทเรียนบางอย่าง! …หากคุณเคยเจ็บปวดเพราะสะดุดในพฤติกรรมหรือการกระทําของคนบางคน คุณคง เรียนรู้บทเรียนบางอย่าง! คนที่ทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอย่างยาวนาน นับว่าเป็นคนที่น่าสงสารและ น่าสังเวช เพราะนั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เป็นเช่นนั้น พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดปิดตาและจมอยู่กับความเจ็บปวดอย่างขมขื่น แต่ พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เขาผู้นั้นเปิดตาออกและ มองให้เห็น “บทเรียน” ที่มีค่าจาก ความเจ็บปวดที่เผชิญนั้นและนํามาใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชีวิต อย่าปล่อยให้ชีวิตอันมีค่าของคุณจมหรือเสียไปเปล่าๆ กับความเจ็บปวด และความเศร้า หมองอย่างไม่สมควร จงตื่นขึ้น และรู้จักนับวันคืนในชีวิตของคุณ ดังที่โมเสสได้เคยขอให้พระเจ้าทรงช่วย ท่านให้ทําเช่นนั้นคุณต้องใช้ “วันเวลา” อันล้ําค่าที่เหลือนั้นอยู่อย่างฉลาดตามที่พระเจ้า ทรงประสงค์ โดยเรียนรู้จากบทเรียนที่คุณแลกมาด้วยความเจ็บปวดในชีวิตของคุณที่ ผ่านมา แล้วคุณจะพบว่า ความเจ็บปวดเหล่านั้นเป็นพรจริงๆ ต่อชีวิตของคุณ และหากว่าคุณ รู้จักแบ่งปันพระพรเหล่านั้นแก่คนอื่นๆ รอบข้างของคุณชีวิตของคุณนับจากวันนี้ก็จะ ดําเนินต่อไปอย่างคุ้มค่า และน่าสุขใจจนเกินคําบรรยาย (โดย.... ผู้เป็นสุข) สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-16-

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อา. 28 ก.ค. 13

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

หน้าที่การงานลูกทั้งห้า เทเรซา นีรนุช สาทรกิจ มารีอา วิศนี เพ่งพิทักษ์ธรรม ครอบครัว กาญจนา สงวนสุข คุณจุไรพร ไพศาลโรจน์

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

ขอพร ขอพร อุทิศ 07.00 น. คุณพ่อศรีปราชญ์ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณสมบูรณ์ ชัยพรแก้ว,ลูกทั้ง3 มารีอา วิศนี เพ่งพิทักษ์ธรรม อันนา สุณ,ี ลูซีอา ศิริพร เทเรซา สิริอร, คุณพเยาว์ อันนา พรทิพย์ ไตรอัมพวงศ์ ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดํารง มารีอา สุปรียา พนายางกูร โธมัส สมพร,อันนา สาคร

ขอพร สมาชิกคณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสต์ฯ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เปโตร วิชัย,อันนา มาลีรัตน์,ลูกทั้ง 7 อันนา ณัฐณิชา สุขบุญลือ,ครอบครัว มารีอา ชญานุศภัฒค์, เปโตร ธีรัช ยอแซฟ ศาสตรา,มารีอา สุมิตตรา เปโตรธนะโชติ จันทะภาร,ครอบครัว คุณวรรัฐ,คุณจิตต์พล อ่วมสะอาด อันนา บุรี,เปโตร หลอ ทองประดิษฐ์ คุณภณ ฉัตรเจริญพร, คุณเกศนี มารีอา บังอร, เทเรซา วิไล ซีมอน อัมพร สาทรกิจ เบเนดิก ณรงค์ ผิวเกลี้ยง ยอห์น กมล รุขพันธ์เมธี ยวง เสกสรร รุขพันธ์เมธี ม. มักดาเลนา ส้มจีน กิจนุกูล

อุทิศ นางกิมเบ่ง, นางสายคํา แซ่เล็ก อุทิศ เปโตร ภิญโญ, บุญผ่อง จิตสําราญ อุทิศ วิญญาณในไฟชําระ อุทิศ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง

09.00 น.

ขอพร สาหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ทุกครอบครัว

คุณพ่อสุชาติ

17.30 น. คุณพ่อเปาโล

ขอพร ยอแซฟ สหเทพ สร้อยทอง ขอพร ยอแซฟ ศักดา ศิริปี (วันเกิด) อุทิศ คาทารีนา เรณูวงษ์ สร้อยทอง อุทิศ อันตน สิรชัย สร้อยทอง อุทิศ เยราร์ด วงศกร วนพงค์ทิพากร อุทิศ มารีอา วิภา เมฆสุต อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ คุณประจวบ เสนะวีณิน อุทิศ เฮดวียีส นพรัตน์ มาลาวาลย์ อุทิศ แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สีหพล อุทิศ อันนา บัวผัน รุขพันธ์เมธี อุทศิ วิญญาณในไฟชําระ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-17จ. 29 ก.ค. 13 06.15 น.

19:00 น.

ระลึกถึง น. มารธา ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา ยวง ยรรยง วูวงศ์ ยวง เสกสรร รุขพันธ์เมธี เฮดวียีส นพรัตน์ มาลาวาลย์

ขอพร อันนา อรวรรณ อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ฟรังซิสโก สมบูรณ์ ชัยพรแก้ว(วันเกิด) มารีอา สุปรียา พนายางกูร ยอห์น กมล รุขพันธ์เมธ์ มารีอา วิภา เมฆสุต

ขอพร คณะครูโรงเรียนแม่พระฟาติมา อุทิศ เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์

อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดํารง อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ อุทิศ วิญญาณในไฟชําระ อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อ. 30 ก.ค. 13 06.15 น.

19:00 น.

พ. 31 ก.ค. 13 06.15 น.

19:00 น.

น. เปโตร คริโซโลโก พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ขอพร แคทรีน ไอยศรา อุทิศ คุณวีระ เพ่งพิศ

ขอพร บรรดาผู้แพร่ธรรม อุทิศ มารีอา สุปรียา พนายางกูร

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ เฮดวียีส นพรัตน์ มาลาวาลย์

อุทิศ มารีอา วิภา เมฆสุต อุทิศ คุณย่า,บิดา, มารดา, พี่ชายทัง้ สอง

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวพงษ์พิษณุ ไมเกิ้ล ชุติพัฒ พงษ์พิษณุ ยอห์น สังเวียน วนพงศ์ทิพากร ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดํารง

เปโตร ปกรณ์เกียรติ เจริญวิไลสุข ยอห์น คว้าน วู้วัน มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณในไฟชาระ

ระลึกถึง น. อิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ์ ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ครอบครัวลิ้มประยูร

ขอพร ครอบครัวปัณฑวังกูร ขอพร ครอบครัวเลาหไทยมงคล

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ มารีอา วิภา เมฆสุต

อุทิศ มารีอา สุปรียา พนายางกูร อุทิศ เฮดวียีส นพรัตน์ มาลาวาลย์

ขอพร มารีอา สุรวี มณีรัตน์

ขอพร ครอบครัวเทเรซา นาตยา มณีรัตน์

อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ โยเซฟ ทรงภพ รุขพันธ์เมธี อุทิศ วิญญาณในไฟชําระ

อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดํารง อุทิศ ยอแซฟ พรมมา ประทุมปี อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-18พฤ. 1 ส.ค. 13 ระลึกถึง น.อัลฟองโซ มารีย์ เด ลิกวอรี พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.15 น.

19:00 น.

ศ. 2 ส.ค. 13

06.15 น.

19:00 น.

ส. 3 ส.ค. 13

06.15 น.

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา ยวง ยรรยง วูวงศ์ เฮเลนา กาญจนา เปาโล ไพโรจน์ ใจจันทร์ เฮดวียีส นพรัตน์ มาลาวาลย์

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

สุขภาพ มารีอา รัชนี, ลูกหลาน มารีอา ศรีนา ใจจันทร์ มารีอา สุปรียา พนายางกูร มารีอา วิภา เมฆสุต เปโตร โท ใจจันทร์

ขอพร ครอบครัวชัยพิริยะศักดิ์

ขอพร มารีอา สุภาวดี วงษ์วิไลวารินทร์

อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ คุณพ่ออาแมสตอย อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดํารง อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี อุทิศ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง

น. เอวเซบิโอ แห่งแวร์แชลลี พระสังฆราช น. เปโตร ยูเลียน ไรมาร์ด พระสงฆ์ (ศุกร์ต้นเดือน) ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร ขอพร เทเรซา จิราภรณ์ อุทิศ ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ อุทิศ เฮเลนา กาญจนา อุทิศ พี่น้องตระกูลเสนาจักร อุทิศ มารีอา วิภา เมฆสุต อุทิศ เฮดวียีส นพรัตน์ มาลาวาลย์ อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ มารีอา สุปรียา พนายางกูร โมทนาคุณแม่พระ ขอพร นายประกิจ วงศ์ราช อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดํารง อุทิศ เปาโล ขวัญจิตร ลุลิตานนท์ อุทิศ โมนิก มารี ชองตัล ลุลิตานนท์ อุทิศ ซีแซล เทวัญ อิทธิราช อุทิศ เอแลน ลามาช,มารี บลอนซ์ ลามาช อุทิศ มารี หลุยส์ ลามาช อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ผู้มีพระคุณต่อวัดและโรงเรียน

ขอพร มารีอา ดวงใจ ขอพร อันนา สุวิมล อุตสาหจิต (วันเกิด)

อุทิศ เฮเลนา กาญจนา อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ เฮดวียีส นพรัตน์ มาลาวาลย์

อุทิศ มารีอา วิภา เมฆสุต อุทิศ มารีอา สุปรียา พนายางกูร อุทิศ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-19ส. 3 ส.ค. 13

19:00 น.

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

วินเซนต์ สุรินทร์ กุลตังวัฒนา มารีอา สุรีย์ คงรอด (วันเกิด) อันนา นภา ศรีวัฒนะ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดํารง

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เทเรซา วินิตา กุลตังวัฒนา มารีอา สุทธินีย์, หลุยส์ ธนพงศ์ ทอมาส ธวัช, เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว วิญญาณในไฟชําระ

ประชาสัมพันธ์ 1. ขอความร่วมมือพี่น้อง ปฏิบัติตามกฎจราจรในการนํารถมาจอด โดยเฉพาะ ระหว่างมิสซาวันอาทิตย์ การจอดเป็นระเบียบนั้นเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของ รถแต่ละคน และผู้มาร่วมมิสซาแต่ละคนด้วย 2. ชุมนุมผู้สูงอายุ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2013 มิสซาเวลา 11.00 น. ขอเชิญ ผู้อาวุโสทุกท่าน 3. ขอเชิญพี่น้องร่วมเทิดเกียรติแม่พระ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2013 15.00 น. สวดพระเมตตา 15.30 น. อ่านพระวาจา และแบ่งปันพระวาจา 16.30 น. แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต โดย คุณพ่อเปโตร ประเสริฐ ตรรกเวศม์ 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 18.00 น. ตั้งศีลมหาสนิท, สวดสายประคําโลก โดย คุณพ่อเปโตร ชวลิต กิจเจริญ 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อเปโตร ประเสริฐ ตรรกเวศม์ เป็นประธาน

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013


-20-

“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน เพราะคนที่ขอย่อมได้รบั คนที่แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตูย่อมมีผเู้ ปิดประตูให้” (ลก 11:9-10) สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013

ฟาติมาสาร 28-07-2013  

ฟาติมาสาร 28-07-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you