Page 1

-1-

ฟาติมาสาร อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-2-

บทความเจ้ าอาวาส วันอาทิตย์ ที่ 5 เทศกาลปัสกา พระวรสาร นักบุญยอห์น 13:31-33;34-35 กล่าวถึงพระเยซูเจ้าจะได้รับพระสิ ริรุ่งโรจน์ และพระเจ้าทรงได้รับพระสิ ริรุ่งโรจน์โดย ทางพระบุตร เมื่อพระเยซูเจ้าจะจากไปจากโลกนี้ พระองค์ให้บญั ญัติใหม่คือ ให้ เรารัก กัน เพราะเมื่อเรามีความรักต่ อกัน ทุกคนจะรู้ ว่าเราเป็ นศิษย์ ของพระเยซู มีสองคาที่ พระเยซูกล่าวไว้ คือ 1. พระสิ ริร่ ุ งโรจน์ 2. บัญญัติใหม่ หนทางของพระสิ ริร่ ุ งโรจน์ ของพระเยซู มี 3 แนวทางคือ 1. กางเขน พระสิ ริรุ่งโรจน์อยูท่ ี่กางเขน ยูดาสนาทหารมาจับพระเยซูเจ้า เพื่อนาพระองค์ไปตรึ งกางเขน 2. ความนบนอบ พระเยซูนบนอบพระบิดาด้วยการยอมสิ้ นพระชนม์บนไม้ กางเขน ความนบนอบนี้ทาให้พระบิดาได้รับเกียรติ 3. พระเจ้ า พระองค์คือที่มาของความรุ่ งโรจน์สูงสุ ด พระเจ้าให้พระเยซูได้รับ สิ ริรุ่งโรจน์ทนั ที คือ การกลับคืนพระชนมชีพ และการเสด็จสู่ สวรรค์ ก่อนที่พระเยซูจะ ถูกจับไปทรมาน พระองค์ตรัสกับบรรดาสาวกในการเลี้ยงอาหารค่าครั้งสุ ดท้ายว่า ลูกทั้งหลายเอ๋ ย เราจะอยูก่ บั ท่านอีกไม่นาน ในห้วงเวลานี้เอง พระองค์ประทาน บัญญัติใหม่ให้แก่ทุกคน พระองค์สั่งว่า จงรักกันและกัน เหมือนทีพ่ ระองค์ ทรงรักเรา ความรักทีพ่ ระองค์ สอน คือ 1. รักอย่างไม่ เห็นแก่ตัวคือไม่คิดถึงแต่ความสุ ข ความสมหวังส่ วนตัวของเราเอง 2. รักอย่างเสี ยสละ ความรักไม่ได้มีเฉพาะความสุ ข แต่ความรักมีท้ งั ความสุ ขและ ความทุกข์ ความรักอย่างเสี ยสละคือ ความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปั ญหา และความ ทุกข์ยากต่างๆ อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-3-

3. รักอย่างเข้ าใจ แม้รู้วา่ ผูอ้ ื่นมีความบกพร่ อง อ่อนแอ เมื่อมองเห็นแล้ว เข้าใจ และยอมรับข้อบกพร่ องของทุกคน 4. รักอย่างให้ อภัย พระเยซูให้อภัยสาวกที่อ่อนแอ ละทิง้ พระองค์ ปฏิเสธพระองค์ ความรักที่พร้อมให้อภัยแบบพระเยซูเจ้าเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับเราทุกคน ความรักที่ยนื นานต้องมีพ้นื ฐานอยูบ่ นการให้อภัยเสมอ จงนาคาสอนของพระองค์ไปปฏิบตั ิ แล้วท่าน จะได้ชื่อว่า คริสตชนทีด่ ี ศิษย์ ของพระเยซู คุณพ่ อสุ รชั ย

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013

กิจสวัสดิ์


-4-

พระวรสารนักบุญยอห์ น (ยน 13:31-33ก, 34-35) เมื่อยูดาสออกไปแล้ว พระเยซูเจ้าตรัสว่า “บัดนี้ บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิ ริรุ่งโรจน์ และพระเจ้าทรงได้รับพระสิ ริ รุ่ งโรจน์ในบุตรแห่งมนุษย์ พระเจ้าจะทรงให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิ ริรุ่งโรจน์ใน พระองค์ดว้ ย และจะทรงให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิ ริรุ่งโรจน์ในทันที ลูกทั้งหลาย เอ๋ ย เราจะอยูก่ บั ท่านอีกไม่นาน เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู ้วา่ ท่านเป็ นศิษย์ของเรา”

**********************************

ท่ านเป็ นศิษย์ ของเรา นักบุญยอห์นได้บนั ทึกพระวาจาของพระเยซู เจ้า ที่เกิดขึ้นในตอนปลายของ อาหารมื้อค่า (มื้อสุ ดท้าย) ที่พระองค์ทรงเสวยกับบรรดาศิษย์ท้ งั 12 คนรวมทั้ง ยูดาส ศิษย์ผทู ้ รยศด้วย เมื่อยูดาสได้ออกจากโต๊ะอาหาร เพื่อไปพบสมณะชาวยิวเพื่อแจ้งข่าว แลกกับเงินเพียง 30 เหรี ยญแล้ว พระเยซูเจ้าทรงรู ้วา่ ภารกิจของพระองค์ใกล้จะเสร็ จสมบูรณ์แล้ว และพระองค์ จะต้องสิ้ นพระชนม์ แล้วจะเสด็จกลับไปสู่ สวรรค์ในเร็ วๆ นี้ จึงได้สั่งสอนและให้ โอวาทที่สาคัญแก่บรรดาอัครสาวกทั้ง11คนว่า “ให้ ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลาย อย่ างไร ท่ านจงรักกันอย่ างนั้นเถิด ถ้ าท่ านมีความรักต่ อกัน ทุกๆ คนจะรู้ ว่า ท่ านเป็ น ศิษย์ของเรา” (ยน 13:34-35) อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-5-

พี่นอ้ งลองอ่านพระวาจาทรงชีวติ นี้สักหลายๆ ครั้ง แล้วพิจารณาตนเองว่าพวก เราเป็ นศิษย์ของพระเยซูเจ้าตามที่พระองค์ปรารถนาอยากจะให้ชาวฟาติมาเป็ นศิษย์รัก ของพระองค์หรื อเปล่า ผมแน่ใจว่าทุกคนมีความรัก คือรักพระเจ้า รักตนเอง แต่ไม่ แน่ใจว่าความรักนี้ครอบคลุมไปถึงบุคคลอื่นๆ หรื อเปล่า เช่น เพื่อนบ้านของเราใน หมู่บา้ น เพื่อนที่ทางาน แม้แต่คนใกล้ชิดกันมาก สามี ภรรยา หรื อบุตรหลานของเราเอง พี่นอ้ งคงทราบดีวา่ วัดแม่พระฟาติมา มีแม่พระเป็ นองค์อุปถัมภ์ เป็ นศูนย์รวม จิตใจของพวกเรา แม่พระได้รับการเทิดเกียรติเป็ นนักบุญองค์หนึ่ง ที่ชาวฟาติมามีความ สนิทสนมใกล้ชิดเป็ นพิเศษ พวกเรามักจะสวดภาวนา วิงวอน ขอพระหรรษทานจาก แม่พระอยูเ่ ป็ นประจา พี่นอ้ งได้แสดงออกถึงความรัก และเคารพแม่พระด้วยหัวใจที่ ผูกพันอย่างแน่นแฟ้ นเสมือนแม่กบั ลูกจริ งๆ ใช่ไหมครับ ฉันใดก็ฉนั นั้น แล้วพี่นอ้ งรักคนรอบข้างตัวเราหรื อเปล่า พวกเราเป็ นฆราวาส มีครอบครัว มีบุตรหลาน ก็คงจะต้องถ่ายทอดความรักของตัวพี่นอ้ งเองไปสู่ บุตรหลาน และหวังว่าพวกเขาจะดาเนินชีวติ เหมือนที่พวกเราปฏิบตั ิ คือการส่ งต่อความรัก ความ เมตตากรุ ณา ให้กบั อนุชนรุ่ นหลังต่อๆ ไป แต่อย่าลืมว่าพระประสงค์ของพระเยซูเจ้านั้น ท่านต้องรักกันและกัน มิใช่จากัดอยูใ่ นขอบเขตของครอบครัว หรื อวงศาคณาญาติ เท่านั้น มนุษย์ทุกคนเป็ นบุตรของพระเจ้า พวกเราจึงต้องรักมนุษย์ทุกคนเหมือนเป็ นคน ในครอบครัวเดียวกันนัน่ เอง พระอาจารย์เยซูได้ปฏิบตั ิและเป็ นพยานให้พวกเรา เลียนแบบ พระองค์รัก ยอมมอบชีวติ ให้กบั มนุษย์ทุกคนใช่ไหมครับ หากมองย้อนกลับมาที่วดั แม่พระฟาติมา ที่กาลังจะมีโครงการให้เกิดชุมชน ศิษย์พระคริ สต์อย่างจริ งจัง ความรัก ความเป็ นหนึ่งเดียวกับพระเยซู เจ้ าเท่ านั้น จะเป็ นหนทางที่ประสบความสาเร็จ และปรากฏขึ้นจริ งได้ชุมชนศิษย์พระคริ สต์จึง ประกอบด้วย วัด และบ้ าน อันเป็ นพื้นฐานสาคัญ และจะต้องผูกพันกันด้วยความรัก อย่างจริ งใจ แน่นแฟ้ น อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-6-

ในระดับวัดซึ่ งมีพระสงฆ์และนักบวช เป็ นตัวอย่างของชุมชนศิษย์พระคริ สต์ ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเรามีพระสงฆ์ประจาการถึง 3 องค์ดว้ ยกัน นอกจากนี้ยงั มี ซิสเตอร์ ที่มาช่วยงานสอนหนังสื อที่วดั ด้วย มีคาถามเกิดขึ้นว่า พระสงฆ์ที่วดั ของเรา พวกท่านมี ความรักกันและกันเหมือนที่พระเยซูเจ้าต้องการหรื อเปล่า เพราะพวกท่านเป็ นศิษย์ของ พระเยซูเจ้าที่ถูกเลือกสรรแล้ว เช่นเดียวกัน พระสงฆ์กบั ซิ สเตอร์ ที่วดั ของเรา มีความรัก ความเป็ นหนึ่งเดียวกันเอื้ออาทรกัน เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันหรื อเปล่า นอกจากนี้ พระสงฆ์และนักบวช มีความรัก เอื้ออาทรต่อชาวฟาติมาทุกคนหรื อเปล่า รักทุกคนโดยเสมอภาค เท่าเทียมกันในทางปฏิบตั ิจริ งๆ หรื อไม่ หากพระสงฆ์ นักบวช และพี่นอ้ งชาวฟาติมา สามารถตอบคาถามเหล่านี้ได้วา่ ที่วดั แม่พระฟาติมา มีความรัก เอื้ออาทรกัน เหมือนที่พระเยซูเจ้าปรารถนา ผมจะมี ความสุ ขใจมาก เพราะพวกเรามีความรักซึ่ งกันและกัน และจะเป็ นสิ่ งที่ทาให้ชุมชนศิษย์ พระคริ สต์เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม ที่วดั ของเรา แต่หากคาตอบหรื อความรู ้สึก ออกมา ในทางลบว่า วัดแม่พระฟาติมาของเรา ยังไม่มีความรักกันอย่างจริ งใจในทุกระดับ พวก เราก็อย่าไปคาดหวังถึงความสาเร็ จในโครงการชุมชนศิษย์พระคริ สต์ ว่าจะสามารถ เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง ผมหวังว่าพระวาจาทรงชีวิตของพระเยซูเจ้าในวันนี้จะเป็ นข้อ เตือนใจให้ทุกๆ คนดาเนินชีวติ ได้อย่างถูกต้อง เพราะผมมัน่ ใจว่าชาวฟาติมาทุกท่าน ทุกระดับ เป็ นศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้าครับ คุณหาญชั ย 24/4/2013

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-7-

ฝากไว้ ให้ ไตร่ ตรอง นี่คือทีพ่ านักของพระเจ้ าในหมู่มนุษย์ พระองค์ จะทรงพานักอยู่ในหมู่เขา เขาจะเป็ นประชากรของพระองค์ (วว 21:3) เราคงไม่อาจนึกภาพของสวรรค์ได้จนกระทัง่ ถึงเวลาที่เราจะไปอยูท่ ี่นนั่ เป็ น ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ เต็มไปด้วยความหอมหวานที่ล้ าลึก มีความปี ติยนิ ดีอยูท่ วั่ ทุกแห่งหน ที่สัมผัสได้ ในพระคัมภีร์มีเรื่ องของหลายคนที่ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ในพันธสัญญา เดิมมีประกาศกที่น่าสนใจคือ เอโนค และเอลียาห์ ซึ่งคล้ ายกับการขึน้ สวรรค์ ของพระ เยซู เจ้ า เพราะความเชื่อ พระเจ้าทรงรับตัวเอโนคไปโดยเขาไม่ตอ้ งประสบความตาย ไม่มีใครพบเขาเพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปแล้ว ก่อนที่เขาจะถูกยกไปก็มีคายกย่องว่า เขาเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้า แต่ถา้ ไม่มีความเชื่อแล้ว จะเป็ นที่พอพระทัยของ พระเจ้าไม่ได้เลย เพราะผูท้ ี่มาเฝ้ าพระเจ้า จาเป็ นต้องเชื่อว่า พระองค์ทรงดารงอยูแ่ ละ ประทานบาเหน็จแก่ผแู้ สวงหาพระองค์ (ฮบ 11:5-6 ) เห็นได้ชดั ว่า เอโนคและพระเจ้าดาเนินไปด้วยกันสม่าเสมอ และวันหนึ่ง พระเจ้าอาจตรัสว่า “รู ้ม้ ยั เอโนค วันนี้เราเดินไปใกล้บา้ นของฉัน มากกว่าบ้านของเธอ ไปบ้านฉันกันดีกว่า” ดังนั้น เอโนคจึงได้ถูกรับขึ้นไปพบกับพระเจ้าด้วยความเชื่อ มีเอลียาห์ ที่ไม่ได้ตายตามธรรมชาติ แต่ถูกรับขึ้นสวรรค์ไปในทันทีพระคัมภีร์ บอกเราว่าท่านและเอลีชาที่ตอ้ งทาหน้าที่ต่อจากท่าน กาลังเดินไปด้วยกัน แล้วทันใด นั้นมีรถเพลิงและรถม้าเพลิงขับเข้ามาแล้วแยกเขาทั้งสองออกจากกันแล้วเอลียาห์ ก็ถูก พายุหอบเข้าไปในสวรรค์ ขณะที่เขาทั้งสองคนกาลังเดินสนทนากันอยูน่ ้ นั รถม้าเพลิงคันหนึ่งเทียมม้า เพลิงปรากฏขึ้น แยกคนทั้งสองออกจากกัน เอลียาห์ถูกยกขึ้นไปบนฟ้ าในพายุหมุน เอลีชาเห็นปรากฏการณ์ ก็ร้องเรี ยกว่า “บิดาของข้าพเจ้า บิดาของข้าพเจ้า รถศึกและ อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-8-

สารถีของอิสราเอล” แล้วเขาก็ไม่เห็นเอลียาห์อีก เอลีชาจับเสื้ อของตนฉีกออกเป็ นสอง ส่ วน แล้วหยิบเสื้ อคลุมที่ตกลงมาจากเอลียาห์ข้ ึนมา เดินกลับไปยืนอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ า จอร์ แดน ( 2พกษ 2:11-12) พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าสาวกทั้งหลาย และใน (กจ 1:9-11) พระ คัมภีร์กล่าวว่า ท่านทั้งหลายยืนแหงนมองท้องฟ้ าอยูท่ าไม พระเยซูเจ้าพระองค์น้ ีที่ทรง เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ จะเสด็จกลับมาเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงจากไป สู่ สวรรค์ พระองค์ได้ทรงนาสวรรค์กลับคืนมาให้เรา เราทุกคนสามารถได้รับความสุ ขนี้ ได้ดว้ ยความเชื่ อ พระเยซูเจ้าทรงเตรี ยมที่ไว้ให้แล้ว จึงขึ้นอยูก่ บั ตัวเราเท่านั้นที่จะไป และครอบครอง พระเจ้าผูพ้ ระทัยดีประทานความเชื่อแก่เรา และด้วยพระพรนี้ เราจึง ได้รับชีวติ นิรันดร พระเจ้าผูพ้ ระทัยดีทรงไถ่กโู้ ลกทั้งโลกโดยอาศัยการสิ้ นพระชนม์ และพระโลหิ ตที่ไหลหลัง่ ออกมาจนหมดสิ้ นทุกหยด ความตายดูเหมือนโหดร้าย รุ นแรง และเป็ นการจบสิ้ น แต่ความตายไม่ใช่จุดสิ้ นสุ ด เพราะการกลับคืนชีพของ พระองค์ก็เป็ นการยืนยันถึงเรื่ องนี้ เป็ นความสุ ขมากเพียงใดที่สามารถพูดได้วา่ “พระเยซูคริ สตเจ้าสิ้ นพระชนม์ เพื่อฉัน พระองค์ทรงเปิ ดประตูสวรรค์เพื่อฉัน นี่คือมรดกของฉัน... ให้เราขอบพระคุณ พระเจ้าผูพ้ ระทัยดี ให้เราชื่นชมยินดีเถิด ชื่อของเราทุกคนถูกบันทึกไว้บนสวรรค์แล้ว โดย สมาชิกทางบ้ าน

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-9-

POPEREPORT.COM

เรื่องเล่าจากทหารสวิส สัปดาห์ทีแ่ ล้ว มีเรือ่ งเล่าทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ผ่าน “ปิ โน่ คอร์ริอสั ” นักข่าวชาวอิตาเลีย่ นทีร่ ายงานเรื่องน่ารักของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ให้ สาธารณชนรับทราบ เรือ่ งดังกล่าวเป็ นบทสนทนาระหว่างพระสันตะปาปากับ ทหารสวิสทีเ่ ฝ้ ายามหน้าห้องนอนของพระองค์ เรื่องมีอยู่ว่า เช้ ามืดวันหนึ่ง เวลาประมาณ ตี 4.30 น. สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงตื่นนอนและเดินออกมาหน้ าห้ อง พระองค์เห็นทหารสวิสยืนรักษาความ ปลอดภัยหน้ าห้ องนอน พร้ อมหอกประจําตัว พระสันตะปาปาจึงตรัสถามเขาว่า: มาทําอะไรตรงนี้ นี่คุณอยู่ตรงนี้มาทั้งคืน เลยเหรอ ทหารสวิส: ครับผม พระสันตะปาปา: ยืนแบบนี้ (ทั้งคืน) ?? ทหารสวิส: ใช่ครับพระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สทิ ธิ์ ผมเข้ าเวรถัดจากเพื่อนผมครับ พระสันตะปาปา: แล้ วคุณไม่เหนื่อยบ้ างเหรอ ทหารสวิส: มันเป็ นหน้ าที่ของผมครับพระสันตะปาปา ผมต้ องดูแลรักษา ความปลอดภัยให้ พระองค์ จากนั้น พระสันตะปาปาทรงมองเขาด้ วยความห่วงใย และเสด็จกลับเข้ าไปใน ห้ องพักของพระองค์ นาทีต่อมา พระสันตะปาปาทรงแบกเก้ าอี้ออกมา และทําให้ ทหารคนนี้สงสัยว่าพระองค์จะทําอะไร พระสันตะปาปาตรัสกับเขาว่า: เอ้ า ... อย่างน้ อยก็น่ังลงและพักบ้ างนะ ทหารสวิสทําตาเลิกลั่ก และทูลพระองค์ว่า: พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สทิ ธิ์ โปรด อภัยให้ ลูกด้ วย ลูกทําแบบนั้นไม่ได้ จริงๆ เรามีกฎว่าทําแบบนั้นไม่ได้ ครับ พระสันตะปาปา: กฎ?? กฎอะไรกัน ทหารสวิส: มันเป็ นคําสั่งจากผู้บัญชาการครับ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สทิ ธิ์ อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-10-

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงยิ้มรับ และตรัสว่า : โอ้ ว จริงดิ... เอาล่ะ ดีเลย พ่อคือพระสันตะปาปานะ และพ่อขอสั่งให้ คุณนั่งลงเดี๋ยวนี้!! ทันใดนั้น ทหารสวิสก็น่ังลงบนเก้ าอี้ท่พี ระสันตะปาปาทรงแบกออกมาให้ และพระสันตะปาปาก็เสด็จกลับเข้ าไปในห้ องพักอีกครั้ง คราวนี้ พระองค์ทรง ถือ “ขนมปังกับแยม” ออกมาให้ ทหารสวิสคนนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับเขาว่า: คุณอยู่เฝ้ าตรงนี้มานานหลายชั่วโมง คุณต้ อง หิวแน่ๆ เอ้ า .. ทานซะนะ ขอให้ อร่อยกับอาหารนะน้ อง ... บทสนทนานี้ ปิ โน่ คอร์ริอสั ได้รายงานพร้อมย้ าว่า เป็ นคาบอกเล่าจาก ทหารสวิสคนดังกล่าวทีม่ ารายงานให้ “ดาเนีย่ ล อันริค” ผูบ้ ญ ั ชาการทหารสวิสใน สันตะสานักได้รบั ทราบ และบรรดาเพือ่ นทหารสวิสทีเ่ ข้าเวรอยู่แถวนั้นก็ได้เห็น ประจักษ์กบั ตาด้วยเช่นกัน และหลังจากทีบ่ ทสนทนานี้ ถูกตีพิมพ์ไปทัว่ โลก วาติกนั ก็ไม่ได้ออกมาแย้งด้วยว่า มันไม่เป็ นความจริงแต่อย่างใด AVE MARIA

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-11-

ข้ อคิดเพื่อชีวติ รักใครก็ไม่ได้หาก…"คุณไม่ สามารถรักเพือ่ นร่ วมโลกคนใดได้ อย่ างเต็มเปี่ ยม จนกว่ าคุณได้ รักพระเจ้ า!" - C.S. Lewisคาว่า " รัก" ได้รับการกล่าวถึงบ่อยมากยิง่ กว่าคาใด ๆ ในโลกนี้ แต่กลับได้รับ การปฏิบตั ิตามอย่างจริ ง ๆ จัง ๆ น้อยมาก จนมีคนกล่าวว่า ความรักนั้นเปรี ยบเหมือนผี คือมีคนพูดถึงกันมาก แต่คนที่เห็นผีกนั จริ ง ๆ นั้นแทบหาตัวไม่ได้เลย ที่คนเราเห็นความรักกันน้อยก็เพราะว่า คนเราส่ วนใหญ่ไม่เข้าใกล้พระเจ้าเพื่อ รับความรักนั้น และเพราะความรักเป็ นคุณลักษณะหนึ่งของพระเจ้า ภาษาพระคัมภีร์ เรี ยกว่า เป็ นผลของพระจิตเจ้า ความรักแท้จริ ง จึงมีอยูเ่ พียงหนึ่งเดียว นอกนั้นล้วนแล้วแต่เป็ นของเลียนแบบ ทั้งสิ้ นและเนื่องด้วยพระเจ้าทรงเป็ นความรัก และทรงเป็ นหนึ่งเดียวกับพระจิตเจ้า ดังนั้น หากคุณต้องการได้ความรัก คุณต้องเข้ามาหาพระเจ้า และความรักเช่นนี้จะขอซื้ อ ก็ไม่มีขาย จะเรี ยกร้องก็ไม่มีให้ จะหาอะไรมาแลกพระเจ้าก็ไม่ยอม! วิธีที่จะได้มาซึ่ งความรักนั้นมีอยูแ่ ค่หนึ่งเดียว นัน่ คือต้องถ่อมใจทูลขอ และ น้อมรับ "ความรัก" นั้นจากพระองค์ดว้ ยความถ่อมใจความรักของพระเจ้านั้นมีอยู่ ล้นเหลือไม่จากัด เราไม่ตอ้ งทาเป็ นเกรงใจพระองค์ เพราะว่าเราจาเป็ นต้องมีและต้อง ใช้ความรักนั้นในชีวิตประจาวันของเรานี้ อย่างไม่อ้ นั ด้วยเหตุน้ ีในแต่ละวันเราจึงต้องขอเติมรักนั้นจากพระองค์ทุกวัน อย่างเป็ นปกติ นิสัยเหมือนกับรถที่ตอ้ งเติมเชื้อเพลิง(น้ ามันหรื อแก๊ส)ทุกวัน และเหมือนกับที่คนเรา ต้องรับประทานอาหารทุกวัน อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-12-

มิฉะนั้น เราจะไม่ มีแรงทาอะไร หรื อไม่ มีแรงไปที่ไหนได้ เลย! เราจะรั กใครไม่ ได้ เลย หากว่ าเราไม่ มีความรั กจากพระเจ้ าอยู่ในชี วิต! ฉะนั้นหากวันนี้คุณยังไม่มีความรักนั้น คุณยังไม่มีพระเจ้าอยูใ่ นชีวติ จริ ง ๆ คุณ ควรขอรู ้จกั และขอรับพระองค์เข้าในชีวติ ของคุณในวันนี้ เลย และจงมัน่ ใจได้เลยว่า หากคุณรู ้จกั กับพระเจ้าจริ ง ๆ คุณจะไม่กล้าโกรธเกลียดใครอย่างโมโหโกรธาหรื อพูดจาดูถูกเหยียดหยามเขา อย่างขาดสติย้งั คิด เพราะว่า คุณเองก็ยอ่ มตระหนักเช่นกันว่า คุณเองก็ยวั่ ยุพระเจ้าให้ พิโรธ ด้วยอาการซึ่ งตรงข้ามกับลักษณะที่คนของพระเจ้าพึงกระทา หากพระเจ้าพิโรธโกรธและลงโทษคุณด้วยการเผาทาลายคุณทันทีทุกครั้งที่คุณ ทาผิดหรื อทาในสิ่ งที่ไม่สบอารมณ์ของพระเจ้า อย่าให้คุณแสดงอาการของเนื้อหนัง(ที่เลวทราม)ออกมา ในขณะที่คุณบอกว่า คุณอยูฝ่ ่ ายพระองค์ อย่าให้คุณแสดงอาการของมารออกมาในขณะที่ปากของคุณพูดว่า คุณอยูฝ่ ่ ายพระเจ้า! จงเตือนตัวเองอยูเ่ สมอว่า...หากคุณรักคนอื่นน้อย นัน่ จะเป็ นตัวบ่งชี้วา่ คุณรัก พระเจ้าน้อย! เพราะว่าถ้าคุณรู ้จกั พระคุณของพระเจ้าในชีวติ ของคุณจริ ง ๆ คุณจะรักพระเจ้า อย่างหมดหัวใจ และคุณจะสงบปากสงบคา ทาตามบัญชาของพระองค์โดยดุษฎี! ซึ่ งหนึ่งในนั้นก็คือ รักคนอื่นที่ไม่น่ารัก! และหากว่าคุณเชื่อฟังกระทาตามพระบัญชาของพระเจ้าดังกล่าว ในไม่ชา้ คุณก็ จะเข้าใจความจริ งว่า การที่คุณต้องประสบพบคนที่ไม่น่ารักทั้งหลายเหล่านั้น แท้จริ ง นั้นคือข้ อสอบวิชาหนึ่งที่คุณเองต้องสอบให้ผา่ น นัน่ คือวิชา "ความรัก' (ภาคปฏิบตั ิ) ถ้าหากวันนี้คุณต้องสอบวิชา “ความรัก” นี้ คุณคิดว่าคุณจะสอบผ่าน หรื อคุณ จะสอบตก (ผู้เป็ นสุข) อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-13-

Fatima Kids April 2013 สวัสดีชาวฟาติมาคิดส์ทุกคนค่ะ ช่วงสัปดาห์ที่ผา่ นมามีเหตุการณ์ระเบิด บอสตัน มาราธอน ประเทศสหรัฐอเมริ กาและแผ่นดินไหว มณฑลเสฉวน ประเทศจีน มีผคู ้ นได้รับความเดือดร้อนกันมากมาย พี่จึงอยากชวนเด็กๆ ทุกคนร่ วมกันสวดภาวนา ให้ผคู ้ นเหล่านี้ และสวดให้ประเทศไทยของเราปลอดภัยด้วยค่ะ มาในสัปดาห์น้ ีมีเพื่อนๆ พี่ๆ ของเรารับศีลมหาสนิทเป็ นครั้งแรก และมีพิธีรับ ศีลกาลัง เด็กๆ ทราบไหมคะว่า 2 ศีลนี้เป็ นศีลที่มีความสาคัญและอยูใ่ นบรรดา ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ เอ…แล้วเด็กๆ ทราบไหมคะว่าศีลต่างๆ เหล่านี้มีอะไรบ้างและ มีความสาคัญอย่างไร เริ่ มตั้งแต่ตอนที่พวกเรายังเล็กๆ กันเลยค่ะ

ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 1. ศีลล้างบาป เป็ นศีลศักดิ์สิทธิ์ แรกที่เรารับกันตอนที่พวกเรายังเป็ นเด็กเล็กๆ ค่ะ และนา้ ก็เป็ นเครื่ องหมายสาคัญของการชาระบาปกาเนิด พร้อมกับคากล่าวของ พระสงฆ์วา่ “ข้าพเจ้าล้างท่านในนามของพระบิดา และพระบุตร และพระจิต” 2. ศีลอภัยบาป การที่เราเป็ นทุกข์เสี ยใจในสิ่ งที่เราเป็ นลูกที่ไม่น่ารักของพระ เป็ นเจ้า เมื่อเราสานึกผิดในสิ่ งที่เรากระทาอย่างตั้งใจ พระองค์ก็จะยินดีที่จะให้อภัยเรา 3. ศีลมหาสนิท นับว่าเป็ นศีลที่มีความสาคัญที่สุด และเป็ นพระเยซูเจ้าเองที่ ประทับอยูใ่ นศีลมหาสนิทนี้ เพื่อให้เราระลึกถึงความรักของพระองค์ที่ยอมสละชีวติ เพื่อเรา 4. ศีลกาลัง เป็ นการยืนยันและบ่งบอกถึงความเชื่อ ความศรัทธา ที่เราจะต้องมี ให้พระองค์มากขึ้น และผลของศีลกาลังคือการได้รับพระคุณของพระจิต 7 ประการ 4.1 พระดาริ หรื อปรี ชาญาณ ให้เราสามารถเข้าใจน้ าพระทัยของพระที่มีต่อเรา 4.2 สติปัญญา ให้เราเข้าใจข้อความจริ งของข้อคาสอน อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-14-

4.3 ความคิดอ่าน ให้เรารู ้จกั แยกแยะและปฏิบตั ิในสิ่ งที่ถูกต้อง 4.4 พละกาลัง ให้เรามีพลังต่อสู ้กบั ความยากลาบากและการถูกประจญ 4.5 ความรู้ ให้เราสามารถเข้าใจในคาสอนและข้อความเชื่อ 4.6 ความศรัทธา ให้เรามีความรัก ความศรัทธาในพระเจ้า 4.7 ความยาเกรงพระเจ้า ให้เรามีความเคารพ ซื่ อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้า พระเสมอ 5. ศีลสมรส ศีลที่แสดงถึงความรักที่ชายและหญิงมีต่อกัน พร้อมที่อยูร่ ่ วมกัน และซื่ อสัตย์ต่อกันตลอดชีวิต 6. ศีลบวช เป็ นพระพรของกระแสเรี ยกที่จะเลือกบุคคลหนึ่งเป็ นพระสงฆ์ ทาหน้าที่รับผิดชอบในการประกาศคาสอน ประกอบพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ และปกครองดูแล คริ สตชน 7. ศีลเจิมคนไข้ เป็ นศีลที่โปรดให้สาหรับผูป้ ่ วยที่อ่อนกาลังหรื อกาลังจะสิ้ นใจ เพื่อให้เขาได้รับพระพรจากพระเป็ นกาลังใจ หนูฟาติมาสงสั ย วันที่ 1 พฤษภาคม นี้เป็ นวันฉลองนักบุญยอแซฟกรรมกร หนูสงสัยจังค่ะว่า ที่รูปปั้ นของนักบุญยอแซฟ ท่านถือดอกไม้อะไรหรื อคะ ดอกไม้ที่เด็กๆ สงสัยมีชื่อว่า ดอกซ่ อนกลิน่ ค่ะ ซ่อนกลิ่นเป็ นไม้ลม้ ลุก มีหวั อยู่ ใต้ดิน หัวจะคล้ายๆ กับหัวหอม ดอกมีสีขาว ดอกจะชูช่อเกาะกันอยูต่ รงกลางก้านดอก แต่ละช่อจะมีดอกย่อยๆ กลีบดอกแต่ละกลีบจะไม่เท่ากัน กว่าดอกจะบานหมดทั้งช่อ ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน และเริ่ มจะส่ งกลิ่นหอมเวลาตอนเย็น ยิง่ ช่วงเวลากลางคืน จะหอมมากๆ ค่ะ ดอกซ่อนกลิ่นสี ขาวนี้ยงั บ่งบอกถึงความสะอาด บริสุทธิ์ และกลิ่นหอม ของดอกไม้เปรี ยบเสมือนคุณธรรมความดีของท่านนักบุญยอแซฟ ที่แผ่ขยายไปทุกทิศ ทุกทาง อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-15-

ใคร…เอ่ย เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผา่ นมาเราได้สูญเสี ยหญิงเหล็กแห่งสหราช อาณาจักรไป และมีการจัดพิธีอย่างสมเกียรติ์ให้กบั ท่านด้วย ท่านคือ นางมาร์ กาเรต แทตเชอร์ เรามารู ้จกั ท่านกันดีกว่าค่ะ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2468 ที่มณฑลลินคอล์นไชร์ ประเทศอังกฤษ เป็ นนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2533 และเป็ นผูน้ า อนุรักษ์นิยมตั้งแต่ พ.ศ. 2518-พ.ศ. 2533 ท่านเป็ นผูห้ ญิงคนแรกและคนเดียวถึงปั จจุบนั ที่ดารงสองตาแหน่งพร้อมกันในประวัติศาสตร์ สหราชอาณาจักร หลังจากเกษียณตัวเอง จากการเมือง มาร์กาเรต แทตเชอร์ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ขนุ นางตลอดชีพเป็ น บารอนแนส แทตเชอร์ แห่งเมืองเดสตีเวน ในมณฑลลิงคอล์นไชร์ ท่านถึงแก่ อสัญกรรมอย่างสงบวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556 เนื่องจากเส้นเลือดในสมองอุดตัน เกร็ดเล็กๆ เกร็ดน้ อยๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายนที่ผา่ นทางกรุ งเทพมหานคร ได้ร่วมฉลองเปิ ดงาน กรุ งเทพฯ เมืองหนังสื อโลก 2556 มีชาวฟาติมาคิดส์ได้ไปร่ วมงาน กันหรื อเปล่าเอ่ย ได้ข่าวว่ามีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกมากมายกันเลยทีเดียว แล้วเด็กๆ ทราบไหมคะว่าทุกวันที่ 23 เมษายน ของทุกปี เป็ นวันฉลอง World Book Day ที่ทาง ยูเนสโก (UNESCO) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการอ่าน สานักพิมพ์ และลิขสิ ทธิ์ ในการพิมพ์หนังสื อ ในแต่ละปี จะมีการคัดเลือกหนังสื อเด็กมา จัดพิมพ์ในราคาประหยัดเพื่อให้เด็กๆ ได้อ่านกันด้วยค่ะ World Book Day ถือกาเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2538 fatima-kids@hotmail.com

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-16-

รายการมิสซาประจาสั ปดาห์ อา. 28 เม.ย. 13

อาทิตย์ ที่ 5 เทศกาลปัสกา

โมทนาคุณพระมารดานิจจานุเคราะห์ ขอพร หน้าที่การงานลูกทั้งห้า ขอพร ยอแซฟ ประเสริ ฐ ชัยพรแก้ว ขอพร ครอบครัว กาญจนา สงวนสุ ข ขอพร ครอบครัวสิ ริเศรษฐกุล ขอพร ร.อ. หญิง วีรดา คงดามาศ อุทิศ ยูยนิ นี วลี แท่นชวาล อุทิศ ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว อุทิศ มารี อา กุย้ เฮียง แซ่โง้ว อุทิศ มารี หลุยส์ บังอร เวชบุล 07.00 น. คุณพ่อศรีปราชญ์ อุทิศ โธมัส สมุทร ช่างทอง อุทิศ คุณบุญผ่อง จิตสาราญ อุทิศ ยวงบัปติสตา ลิ่มสุ ง แซ่หว่อง อุทิศ ยอแซฟ วิโรจน์ ว่องวิไลกุล อุทิศ มารี อา เพ็กเซียง แซ่เจีย อุทิศ กาโล เที่ยเชียง แซ่ลอ้ อุทิศ อักแนส มาลี แซ่เตียว อุทิศ คุณเกศณี วิวรรธนไกร อุทิศ คุณคานวณ กล่องเวสสะ อุทิศ อักแนส แจ้เชียง แซ่ต้ งั

09.00 น.

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

พนักงานของวัดและโรงเรี ยน วินนี่ แอม อานนท์, เอวา จิตต์ไทย เปโตร พิชญกฤต อุตสาหจิต(วันเกิด) กิจการร้านอินทราคราฟ น.ส. ระหงส์ศรี ประยงค์รัตน์ พีน่ อ้ งครอบครัวว่องวิไลกุล,ลูกหลาน ยอแซฟ เตีย ติ้งกวง ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อันนา สุ ณี, ลูซีอา ศิริพร ทองประดิษฐ์

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อันนา บุรี,เปโตร หลอ ทองประดิษฐ์ อันนา สาคร สารสว่าง เปโตร ภิญโญ, เทเรซา สิ ริอร ม. มักดาเลนา ซุ่ยฮ้ง แซ่ลอ้ เบเนดิกโต ลิ่มชุน แซ่หว่อง โยเซฟิ น รัตนา,นพ.พิสิทธิ์ พันธุมจินดา เยียกอาเก่ง ลิบจือ แซ่หว่อง,ภรรยา คุณพเยาว์,คุณภณ ฉัตรเจริ ญพร ยวงบัปติสตา กุ่ยเล้ง แซ่ปึง ญาติๆ ครอบครัวตระกูลปิ ติชยั วิญญาณในไฟชําระ

ขอพร สาหรับพีน่ ้ องสั ตบุรุษทุกท่ าน ทุกครอบครัว

คุณพ่ อไพรัช

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-17อา. 28 เม.ย. 13

17.30 น. คุณพ่ อสุ ชาติ

อาทิตย์ ที่ 5 เทศกาลปัสกา ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารี อา วิศนี เพ่งพิทกั ษ์ธรรม ยอแซฟ สุ รเสี ยง พรกุลวิไล ยออากิม ซ้าง สุ ขสาราญ ดอมินิโก ประพัฒน์ เปาโล เส้นโป, อักเนส สั้น มีคาแอล ประเวศ โรซา มนเฑียร ทองเหลือง

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

จ. 29 เม.ย. 13 06:15 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เปโตร ต่อศักดิ์ สงวนสุ ข แคทรี น จินดารัตน์ พรกุลวิไล อันนา สร้อย สุ ขสาราญ ฟรังซิสโก อนันท์, ยวง บอสโก วุฒิ เปาโล ลํ่า, มอนิกา สุ่ น, มารี อา ท้อ อันนา นันทวรรณ,อากาทา ยินดี แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สี หพล

อุทิศ มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ นายสฤษดิ์ รังคะภูติ

ระลึกถึง น. กาธารีนาแห่ งซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญ์ แห่ งพระศาสนจักร ขอพร มารี อา สุ ดารัตน์ (วันเกิด) อุทิศ อังเยลา ประไพ ธาระเวช

ขอพร แคทรี น ไอยศรา อุทิศ คาเบรี ยล ประวัติ เจริ ญพานิช

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ มารี อา สิ ริกุล ศุกวงศ์ อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร ผูม้ ีพระคุณต่อวัดและโรงเรี ยน

ขอพร มารี อา จรัสศรี สิ งห์ษา,ครอบครัว

19:00 น.

อุทิศ เปาโล บุญช่วย สิ งห์ษา อุทิศ เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ อุทิศ มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อุทิศ วิญญาณในไฟชําระ

อ. 30 เม.ย. 13

น. ปี โอ ที่ 5 พระสันตะปาปา

06.15 น.

19:00 น.

ขอพร แคทรี น ไอยศรา

ขอพร เทเรซา จิราภรณ์

อุทิศ Mr. Hayek Nicolas อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์

อุทิศ นายยิน้ พัด, นางฮ่อ แซ่ซวั่ อุทิศ วิญญาณในไฟชําระ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ปี โอที่ 10 บุญจรัส สิ งห์ษา มารี อา เลียบ สิ งห์สา มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว

บรรดาผูท้ าํ งานแพร่ ธรรม ยอห์น บัปติสต์ สันต์ สิ งห์สา ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อันเดร สิ ริ, โรซา สุ ดใจ ชินะผา

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-18พ. 1 พ.ค. 13 06.15 น.

19:00 น.

น. โยเซฟ กรรมกร (วันแรงงานแห่ งชาติ) ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ขอพร ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล อุทิศ มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร

พฤ. 2 พ.ค. 13 06.15 น.

19:00 น.

19:00 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

นายประกิจ วงศ์ราช ยอแซฟ พิสิษฐ์ พรกุลวิไล โมนิก มารี ซองตัล ลุลิตานนท์ เปาโล ขวัญจิตร ลุลิตานนท์

ขอพร อักเนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อุทิศ วิญญาณในไฟชําระ

ระลึกถึง น. อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์ ขอพร แคทรี น ไอยศรา อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ เฮเลนา กาญจนา อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ครอบครัวรุ ขพันธ์เมธี อุทิศ ยวงบัปติสตา จิ้งซุง แซ่อ้ ึง อุทิศ เทเรซา ง้อ แซ่ลิ้ม อุทิศ พี่นอ้ งที่ล่วงลับครอบครัวรุ ขพันธ์เมธี

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ศ. 3 พ.ค. 13 06.15 น.

แคทรี น ไอยศรา ยอแซฟ พอล พรกุลวิไล ยวง ยรรยง วูวงศ์ มารี บลอนซ์ ลามาช

มาร์ตินุส ซูเมียง จิน แพททริ เซีย จารุ ภรณ์ มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณในไฟชาระ

คุณสมพร จิน อักเนส ณัฐพัชร์ พรกุลวิไล ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ฉลอง น. ฟิ ลิป และ น. ยากอบ อัครสาวก (วันศุกร์ ต้นเดือน) ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรี น ไอยศรา เฮเลนา กาญจนา ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชําระ ครอบครัวจิน มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว นายแพทย์ สมาน ตระกูลทิม แพทย์หญิง ภักดี ตระกูลทิม วิญญาณในไฟชําระ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวมารี อา อุดม มยุระสาคร ยวงบัปติสตา ปึ๋ ง, เวรอนิกา เสนอ พี่นอ้ งตระกูลเสนาจักร วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ครอบครัวพรกุลวิไล มารี อา สุ ภา วงษ์วไิ ลวาริ นทร์ (ครบ 4 ปี ) พ.ต.อ. สโรจน์, นางนิตถา สี ตบุตร ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-19ส. 4 พ.ค. 13 06.15 น.

19:00 น.

สัปดาห์ ที่ 5 เทศกาลปัสกา ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรี น ไอยศรา เปโตร ซังฮี้ แซ่อ้ ึง เฮเลนา กาญจนา ยวง ยรรยง วูวงศ์

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารี อา ดวงใจ อักแนส กิ้มสี แซ่แต้ แปร์เปตูอา อรุ ณี อภิชาติเธียงโกวิท วิญญาณในไฟชําระ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณอนันตศักดิ์ คุณประกอบ นิโครธานนท์ มารี อา สุ ทธินีย,์ เทเรซา วินิตา มารี อา แจ้เฮี้ย แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สี หพล มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณอัญญา, คุณอิทธินนั ท์ เทเรซา ปิ ยกานต์ กุลตังวัฒนา วินเซนต์ สุ รินทร์ กุลตังวัฒนา เปโตร บุญชัย แซ่โค้ว ทอมาส ธวัช, เทเรซา จู ศรี สวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน, มารี อา เง็กเอ็ง แซ่ฉวั่ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง

ประชาสัมพันธ์ 1. วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมนี้ งดมิสซาผูส้ ู งอายุ 2. เชิญร่ วมฉลองวัดแม่พระฟาติมาประจาปี ปี ที่ 57 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม รอบ 10.00 น. พระคาร์ ดินัล ไมเกิล้ มีชัย กิจบุญชู เป็ นประธาน รอบ 19.00 น. พระอัครสั งฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็ นประธาน ก่อนมิสซาทั้งสองรอบ มีต้ งั ศีลมหาสนิท และสวดสายประคา โดย... คุณพ่ อชวลิต กิจเจริญ กลุ่มองค์กรต่างๆ ของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ จะมาร่ วมงานโดยจัดบู๊ตต่างๆ 3. ขอเชิ ญพี่นอ้ งที่ประสงค์จะทาบุญอาหารต่างๆ เพื่อเลี้ยงสัตบุรุษวันฉลองวัด ทั้งสองรอบ กรุ ณาแจ้งพระสงฆ์ หรื อแจ้งที่สานักงานวัด และมีกล่องทาบุญตั้งอยู่ หน้าวัด เพื่อพี่นอ้ งสามารถทาบุญได้ อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013


-20-

ประกาศแต่งงาน ฝ่ ายชาย : แม็ทธิว วศิน มานะสุ รางกูล บุตร : ซีมอน วิชยั มานะสุ รางกูล+ อันนา จันทนา เทพไพบูลย์รัตน์ ฝ่ ายหญิง : มารีอา เทเรซา รองรัตน์ ถิระนันท์ บุตรี : ดอมินิก พิจารณ์ ถิระนันท์ + มารี อา สาวิตรี วิสุทธิรงค์กุล ทั้งสองจะเข้าพิธีศีลสมรส วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2013 เวลา 10.30 น. ณ โบสถ์นกั บุญหลุยส์ มารี เดอ มองฟอร์ต ผูใ้ ดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ ประกาศครั้งที่ 2 ฝ่ ายชาย : นายชาญ ชวาลภาฤทธิ์ บุตร : นายทวีชยั + นางกาลติกา ชวาลภาฤทธิ์ ฝ่ ายหญิง : มารีอา ชมัญพร อาไพโภคา บุตรี : นายนริ นทร์ + เทเรซา ชูเกษ อาไพโภคา ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2013 เวลา 14.00 น. ผูใ้ ดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ตอ้ งแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2013

ฟาติมาสาร 28-04-2013  
ฟาติมาสาร 28-04-2013  

ฟาติมาสาร 28-04-2013

Advertisement