Page 1

-1-

ฟาติมาสาร

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2012 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-2-

บทความเจ้าอาวาส วันอาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา พระวรสารวันนี้ พูดเรื่องภาพนิมิตวันของ พระเจ้า(The Day of the Lord) ภาพเหตุการณ์ “วันของพระเจ้า” ดูน่ากลัวมาก ดังคาของ ประกาศกอิสยาห์ พระเจ้าเสด็จมาเพื่อทาลายความเลวร้ายต่างๆ ในโลกให้หมดสิ้นไป แล้วจะเกิดยุคใหม่คือ ยุคแห่งความสงบสุข เรื่องการเสด็จมาครั้งที่สอง ของพระเยซูเจ้า ไม่มีใครทราบ ผู้ที่ทราบ คือ พระบิดาแต่เพียงผู้เดียว สิ่งที่พระเยซูทรงทานาย พระองค์ หมายถึง คนในยุคของพระองค์นั้นแหละยังอยู่และเห็นเหตุการณ์สงคราม คือ ความ พินาศของกรุงเยรูซาเล็ม ชนิดที่ไม่มกี ้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน ปี ค.ศ.70 เมื่อกองทัพโรมันมาเผาบ้านเผาเมืองเยรูซาเล็มยิ่งกว่าพม่ามาเผากรุงศรีอยุธยา เสียอีก ฝ่ายเราเมื่อเราไม่ทราบการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าว่าจะเสด็จมา เมื่อไร เราจึงมีการเตรียมความพร้อม ด้วยการทาหน้าที่ของเราแต่ละวันให้ดีที่สุด เราจะ ได้ไม่ตนื่ กลัว แต่จะมีความชื่นชมยินดี เพราะว่าเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไป เมื่อวันแห่แม่พระวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา คุณสมหมายและคุณรัตนา คุณ พ่อคุณแม่ของ อักแนส ชัญญา วิชญคุปต์ (น้องมิน้ )ได้นาเงินมาทาบุญวัด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อซื้อโลงเย็นหนึ่งโลง และเงินส่วนที่เหลือสาหรับซ่อมแซมวัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลนี้ให้ น้องมิ้น ทางวัดขอขอบคุณ และขอพระแม่แห่งฟาติมาได้ตอบ แทนครอบครัวของท่านด้วย ในเดือนแห่งการภาวนาสาหรับวิญญาณในไฟชาระ วัดของเรามีพิธีมิสซาปลง ศพทุกอาทิตย์เลย รายสุดท้ายเป็นมารดาของพระสงฆ์และซิสเตอร์ด้วย คือคุณยาย ชรด ตรีโสภา มารดาของคุณพ่อประจวบโชค และซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา และพี่ๆ น้องๆ ลูกหลาน ขอแสดงความเสียใจ พร้อมกับครอบครัวของท่านด้วย

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-3-

จะสิ้นปีอีกแล้ว แต่ยังไม่สิ้นโลก แต่โลกของเรามีเหตุการณ์ให้หวาดเสียว คือ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของโลก และใกล้ตัวเข้ามาทุกที ความเจริญก้าวหน้าของ โลกก็ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว เพราะมนุษย์แข่งขันกันสูง และภัยพิบัติก็เกิดขึ้นเป็น คู่ขนานกันตลอดไป จงเตรียมพร้อมไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้วันและเวลาที่พระเจ้าจะ เสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง คุณพ่อสุรชัย

กิจสวัสดิ์

*********************

แบ่งปันพระวาจา เราเห็นการต่อสู้ อาชญากรรม ความรุนแรง ฆาตกรรม ผิดศีลธรรม และภัย พิบัตทิ ุกวันนี้ หลายคนสงสัยว่า “มันเกิดอะไรขึน้ กับโลกใบนี?้ ” แล้วเราก็คิด “นี่เป็น โลกของพระเจ้าจริงๆ หรือ?” คาตอบก็คือ จริง เราอยู่ในโลกภายใต้ความขัดแย้ง ถึงแม้ว่าความชั่วร้ายและสิ่งที่ย่าแย่มีมากจริง แต่ก็แค่ชั่วคราวเพราะพระเยซูเจ้า ควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้หมด ฟ้าดินจะล่วงพ้นไป แต่วาจาของเราจะไม่ล่วงพ้นไปเลยส่วน เรื่องวันและเวลานั้น ไม่มีใครรู้เลย ทั้งบรรดาทูตสวรรค์ และแม้แต่พระบุตร นอกจาก พระบิดาเพียงพระองค์เดียว จงมุ่งไปที่พระเยซูเจ้า เพราะพระองค์กาลังเสด็จกลับมาเพื่อช่วยคนที่วางใจใน พระองค์ เราควรมองเครื่องหมายของกาลเวลาเพื่อเตรียมชีวิตรับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วย คาสอนของพระองค์ (สามเสน 226)

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-4-

พระวรสารประจาสัปดาห์ (มก 13:24-32)

เวลานั้น พระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์ว่า “ในวันเหล่านั้นเมื่อทุกขเวทนาผ่านไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป ดวงจันทร์จะไม่ทอแสง ดวงดาวจะตกจากท้องฟ้า และอานุภาพบนท้องฟ้า จะสั่นสะเทือน เมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาใน ก้อนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรงุ่ โรจน์ยิ่งใหญ่ เมื่อนั้นพระองค์จะ ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปรวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรจากทั้งสี่ทิศ จากปลายแผ่นดิน จนสุดขอบฟ้า จงเรียนคาอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเทศเถิด เมื่อมันแตกกิ่งอ่อนและผลิใบ ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้ว ท่านก็เช่นเดียวกัน เมื่อเห็นสิ่ง เหล่านี้เกิดขึ้น ก็จงรู้เถิดว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ที่ประตูแล้ว เราบอกความจริง แก่ท่านว่า คนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงพ้นไปก่อนที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น ฟ้าดินจะสูญสิ้นไป แต่ว่าวาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลย ส่วนเรื่องวันและเวลานั้น ไม่มีใครรู้เลย ทั้งบรรดาทูตสวรรค์ และ แม้แต่พระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียว”

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-5-

พระคริสตเจ้า-เป้าหมายต้องก้าวให้ถึง เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนที่คริสตชนราลึกถึงนักบุญทั้งหลาย หรือที่รู้จักกัน ง่ายๆ ว่า เป็นเดือนที่เรานึกถึงบรรดาผู้ตายนั่นเอง ตามความเชื่อของพวกเราทุกคน เกิดหนเดียว ตายหนเดียว แต่จะรอการกลับฟื้นคืนชีพในวันพิพากษา หรือวันที่พระ เยซูเจ้าจะเสด็จกลับมา เพื่อพาบรรดาคริสตชนที่ถูกเลือกสรรแล้วเท่านั้นไปสู่พระ อาณาจักรสวรรค์ พวกเราทราบดีว่า พระเยซูเจ้าได้ยอมพลีชีวิต ตาย เพื่อช่วยเหลือไถ่บาปให้แก่ มวลมนุษย์ แล้วพระองค์ได้เสด็จกลับเป็นขึ้นมามีชีวิตใหม่ ประทับอยู่กับบรรดาศิษย์ และประชากรของพระองค์บนโลกนี้อกี 40 วัน แล้วจึงเสด็จสู่สวรรค์ ตลอดจนจะเสด็จ กลับมาอีกครั้ง เมื่อเวลาของโลกสิ้นสุดลง จะเกิดขึ้นอย่างไร เมือ่ ไร ยั งไม่มีใครรู้เลย “ทั้งบรรดาทูตสวรรค์ และแม้แต่พระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียว” (มก 13:32) ชีวิตของพระเยซูเจ้าได้แสดงอะไรให้มนุษย์ได้เจริญรอยตาม ห้วงเวลาของ พระองค์นั้นสั้นมาก เพียง33ปีเท่านั้น แต่พระองค์เป็นเครื่องหมายของชีวิตที่มนุษย์ทุก คนจะต้องประสบ คือ ความตาย และ การกลับฟื้นคืนชีพในวันพิพากษา แต่สาหรับ พระเยซูเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้า ทรงกลับฟื้นคืนชีพ3วัน นับจากวันที่ถูกตรึงกางเขน พระองค์ทรงสั่งสอนสาวกและประชากรของพระองค์ ให้ระวังเรื่องเวลาสิ้นสุดของโลก และเป้าหมายของการไปให้ถึงอาณาจักรสวรรค์ให้ได้ “ในวันเหล่านั้นเมือ่ ทุกขเวทนา ผ่านไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป ดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวจะตกจากท้องฟ้า และอานุภาพบนท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน เมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่ง มนุษย์เสด็จมาในเมฆ.....” (มก 13: 24-26) หากวันเวลาของมนุษย์แต่ละคนเปรียบเหมือนอุโมงค์ที่ยาว แต่ปลายทางนั้นจะ มีกางเขนปักอยู่ เป็นเป้าหมาย ทุกคนต้องก้าวเดินด้วยตัวเองทุกคน ย่ารอยกันเดินไป สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-6-

บางครั้งก็พบอุปสรรค บางครั้งก็พบความสุข มนุษย์เริ่มต้นจากการเกิด คลาน เดิน วิ่ง ผ่านเข้าไปในอุโมงค์เวลาของแต่ละคน บางคนก็สนุกสนานกับสิ่งแวดล้อมภายใน อุโมงค์ ทามาหากินอย่างเพลิดเพลิน ตามความสามารถของแต่ละคน แต่พระเจ้า บอกให้เราทุกคนรู้ว่าเป้าหมายของทุกคนคือเดินไปให้ถึงกางเขน และต้องเดินอย่าง ระมัดระวัง อย่าทิ้งพระเจ้า เดินตามรอยกางเขนให้ดี บางครั้งหนทางก็อาจจะมืด มีอุปสรรคนานาประการที่คอยกีดขวางอยู่ อย่าโลภ อย่าทาบาป สิ่งของภายในอุโมงค์ จะนาติดตัวออกไปสู่ปากอุโมงค์ไม่ได้ ต้องเตรียมใจให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ต้องเผชิญกับ ความทุกข์เวทนา เหมือนกับที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยเป็น แต่อย่ากลัว จงมีความเชื่อ ในพระเจ้า จงอดทนให้ถึงที่สุด เพราะพระองค์อยู่กับพวกเราเสมอ และจงรักเพือ่ น มนุษย์ที่อยูใ่ นอุโมงค์ เหมือนกับที่เรารักตัวเอง ต้องมีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือกัน พาทุกคนให้เดินตรงไปหาเครื่องหมายกางเขนเท่านั้น อย่าสาละวนกับ วัตถุสิ่งของที่มีภายในอุโมงค์จนลืมพระเจ้า มินนั้ จะเดินหลงทาง หมดเวลาของตัวเอง และในที่สุดทุกคนต้องตาย และพระเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของอุโมงค์ก็จะตรวจสอบดูว่า ใครที่สามารถอยู่ปลายอุโมงค์ของตัวเองที่มีกางเขนปักอยู่พอดี ก็จะได้รับความรอด นาเข้าไปสู่ในพระอาณาจักรสวรรค์ พี่น้องชาวฟาติมาที่รกั ทุกคน ผมก็เหมือนกับทุกคนที่กาลังเดินอยู่ในอุโมงค์ และจะถึงจุดหมายเมื่อวันสุดท้ายของแต่ละคนมาถึง แต่ปลายอุโมงค์ของแต่ละคนจะมี กางเขนปักอยู่หรือไม่ พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่รู้ และพวกเราจะรู้กันทุกคนเมื่อวัน พิพากษามาถึง ขอให้พี่น้องสวดภาวนาให้กันและกัน โดยเฉพาะขอพลังจากพระเจ้า เพื่อพวกเราจะไม่อ่อนแอในชีวิตของความเชื่อ สามารถยืนหยัดในคาสั่งสอนของพระ เยซูเจ้า และปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เห็นจริงแล้ว เพื่อว่าวันพิพากษา มาถึง พี่น้องชาวฟาติมา จะได้ชื่นชมยินดีแก่กันและกัน โดยทั่วหน้าทุกๆ คน ในพระอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า ครับ คุณหาญชัย / 14-11-12 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-7-

POPEREPORT.COM

CHURCHES FOR SALE (เสนอขายโบสถ์) วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกายังคงพ่นพิษไม่หยุด จานวนบริษัทที่ ต้องปิดกิจการรวมถึงคนตกงานยังอยู่ในอัตราที่สูง ขณะที่วิกฤติความเชื่อต่อ คริสต์ศาสนาในยุโรปและอเมริกา ก็ย่าแย่ไม่แพ้เศรษฐกิจ อัตราคนไม่เชื่อพระเจ้า และไม่มีศาสนาสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเป็นแบบนี้ โบสถ์คริสต์ก็ไม่มีคนไปร่วมพิธี ประกอบกับเศรษฐกิจตกต่าส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของโบสถ์ ผลที่ตามมาอย่าง เลี่ยงไม่ได้ก็คือ “การประกาศขายโบสถ์” เกิดขึ้นเยอะมากในยุโรปและอเมริกา ตอนนี้ หลายประเทศในยุโรปที่เป็นคาทอลิกหรือโปรเตสแตนท์ ต่างประสบ ปัญหานี้กันถ้วนหน้า อีกสาเหตุ นอกจากวิกฤติเศรษฐกิจและคนไม่มีศาสนาเพิ่มแล้ว “ปัญหาขาดแคลนพระสงฆ์” ก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย เมื่อไม่มีเงินมาดูแล ไม่มีคน มาร่วมพิธี ไม่มีผู้มาประกอบพิธีและอภิบาลจิตใจผู้คน หลายสังฆมณฑลตัดสินใจขาย โบสถ์ในความดูแล เพื่อรักษาชีวิตสังฆมณฑลไม่ให้ล้มละลายก่อนสายเกินแก้ “วาติกัน อินไซเดอร์” เว็บไซต์ที่รวบรวมนักข่าวสายวาติกันระดับโลกไว้ในที่ เดียวกัน เปิดเผยตัวเลขว่า แต่ละปี นิกาย “แองกลิกัน” ในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ สกอตแลนด์, เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ) จะประกาศปิดโบสถ์และ “ตั้งป้ายขาย” โบสถ์ที่ถูกปิดนั้น อย่างน้อย 20 แห่งต่อปี เนื่องจากโบสถ์เหล่านี้มีผู้มาร่วมพิธีน้อย มาก การขายโบสถ์เพื่อเก็บเงินสดไว้ใช้ยามฉุกเฉิน น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด วิกฤติขายโบสถ์คริสต์ ยังมีให้เห็นแบบเกลื่อนที่สหรัฐอเมริกา หากเข้ากูเกิล และพิมพ์คาว่า “CHURCHES FOR SALE” (การขายโบสถ์คริสต์) ก็จะเจอ ผลลัพธ์ปรากฏขึ้นมาเยอะมาก เรียกได้ว่า มีเยอะจนเลือกไม่ไหวจริงๆ ว่าจะซื้อโบสถ์ ไหนดี ในสหรัฐอเมริกา การซื้อขายโบสถ์คริสต์เป็นเรื่องที่กาลังได้รับความนิยม นักพัฒนาที่ดินหลายเจ้าชอบซื้อโบสถ์คาทอลิกไปทาธุรกิจอื่น อาทิ ร้านอาหาร รวมไป ถึงผับบาร์ สาเหตุที่พวกนี้ชอบซื้อโบสถ์คริสต์เพราะดีไซน์การออกแบบภายในสวยงาม เป็นที่ต้องตาต้องใจ (คนเหล่านี้ชอบภาพวาดเทวดาและภาพวาดบนเพดานโบสถ์) สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-8-

“ตุรกี” เป็นอีกหนึ่งประเทศที่โบสถ์คริสต์ (ส่วนมากเป็นออโธด็อกซ์) ถูกตั้ง ป้ายขาย แต่ส่วนมากชาวมุสลิมจะมาซื้อโบสถ์คริสต์ต่อ เพื่อปรับข้างในให้เป็น “มัสยิด” นอกจากนี้ มีบ้างในบางเมืองที่โบสถ์ออโธด็อกซ์ ถูกซื้อและปรับเปลี่ยนให้ เป็นโกดังสาหรับงานอุตสาหกรรม (ตัวเลขที่ตุรกีค่อนข้างน่ากลัว เพราะมีโบสถ์คริสต์ ถึง 38 เปอร์เซ็นต์จากทั้งประเทศ ถูกตั้งป้ายขาย) ถัดจากตุรกี ก็เป็น “เนเธอร์แลนด์” และ “เยอรมนี” สองประเทศที่มี พรมแดนติดกัน สองประเทศนี้มีชาวคริสต์คาทอลิกและคริสต์โปรเตสแตนท์พอๆ กัน แต่ทั้งสมาชิกทั้งสองนิกายก็ลดจานวนลงอย่างรวดเร็วไปเป็นพวกไม่มีศาสนา เนื่องจากไม่ต้องการเสียภาษีนับถือศาสนา แนวโน้มของเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีจึง คล้ายๆ กับตุรกี นั่นคือ โบสถ์คริสต์ถูกตั้งป้ายขาย และคนที่มาขอซื้อก็คือชาวมุสลิมที่ ต้องการสถานที่นั้นเพื่อใช้เป็นมัสยิด “สวีเดน” และ “เดนมาร์ก” สองประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ก็ประสบ ชะตากรรมนี้ด้วย โบสถ์โปรเตสแตนท์ของสองชาตินี้ถูกขายให้กับชาวมุสลิมที่ต้องการ ใช้สถานที่เป็นมัสยิด ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในสแกนดิเนเวีย เพราะปัจจุบัน ชาวสแกนดิเนเวีย “ไม่เชื่อพระเจ้า” มากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ชาวมุสลิมที่อพยพลี้ภัย สงครามจากอิรัก, อัฟกานิสถาน, ปากีสถาน และโซมาเลีย ได้เข้าไปอาศัยใน สแกนดิเนเวียเยอะมากๆ คนเหล่านี้ศรัทธาในศาสนา และนั่นจึงเป็นที่มาของการเพิ่ม จานวนประชากรมุสลิมในสแกนดิเนเวียอย่างรวดเร็ว นี่ก็เป็นทิศทางวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติความเชื่อในศาสนาที่มาบรรจบกัน อย่างไม่น่าเชื่อ สมัยก่อน ถ้าเศรษฐกิจตกต่า คนจะหันกลับมาหาพระเจ้าเพื่อหาที่พึ่ง ทางจิตใจ แต่ตอนนี้ วิถีแบบนั้นเริ่มหมดไป มันถูกพัฒนามาเป็นเทรนด์ใหม่ เศรษฐกิจตกต่า จิตใจคนในสังคมถอยห่างจากพระเจ้า ผลสุดท้ายก็คือขายโบสถ์ที่เป็น แหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตตัวเองให้รอด ... คิดแล้วก็น่าหดหู่ใจจริงๆ AVE MARIA สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-9-

ภาษาลาตินคืนชีพ วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงลงนามในสมณกฤษฎีกาแต่งตั้ง “สถาบันการศึกษาเพื่อภาษาลาติน” (PONTIFICAL ACADEMY FOR LATIN) อย่างเป็นทางการ หน้าที่หลักของสถาบันคือฟื้นฟูและส่งเสริมความรู้ภาษาลาติน รวมถึง วรรณกรรมภาษาลาตินให้กับผู้คนในพระศาสนจักรคาทอลิก ทั้งนี้ พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ภาษาลาตินได้รับการยกย่องอย่างสูงในพระศาสนจักรคาทอลิก ภาษา ลาตินรวมถึงภาษากรีก เป็นภาษาทีใ่ ช้ในพระศาสนจักรยุคแรกเริ่ม นี่เป็น ภาษาสากลของพระศาสนจักร และเป็นภาษาของคาทอลิกทุกคน” งานนี้ หนึ่งในคนที่ต้องปรับตัวมากสุดก็คือ “บรรดาผู้เข้ารับการอบรม เตรียมตัวบวชเป็นสงฆ์คาทอลิก”(เณร) ไม่ต้องสงสัยเลยว่า พวกเขาจะเจอบท ทดสอบที่มีประสิทธิภาพจากพระสันตะปาปา แต่มั่นใจเถิดว่า ถ้าผ่านไปได้ คนพวกนี้ จะเป็นพระสงฆ์ที่มีพื้นฐานแน่นปึ้กแน่นอน AVE MARIA

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-10-

ข้อคิดเพือ ่ ชีวต ิ “ฉันไม่ได้หัวเสียที่เธอโกหกฉัน แต่ฉันหงุดหงิดที่นับจากนี้ไปฉันไม่อาจเชื่อ เธอได้อีกต่อไป” คุณเคยถูกคนอื่นโกหกหรือหลอก(ลวง)บ้างไหม? เคยมีใครบ้างไหมที่ได้ใจคุณไปเพราะการนาเสนอ(ตัว)ของเขาทาให้คุณ ประทับใจ แต่ต่อมาเขา(หรือเธอ) คนนั้นกลับฉีกอกกระชากใจของคุณจนกลายเป็นชิ้น เล็กชิ้นน้อย เพราะคุณมาทราบความจริงภายหลังว่า เรื่องที่เขาบอกเล่าให้คุณฟังทั้งหมด หรือส่วนใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่กุหรือเสริมแต่งขึ้นมาทั้งนั้น! หากมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับคุณจริง ๆ เช่นนั้นได้อย่างไร?

คุณจะรับมือกับอาการปวดใจ

ถ้าคุณไม่เคยเจอะเจอสถานการณ์เช่นนั้นเลย คุณก็ควรรีบขอบคุณพระเจ้า ก่อนที่พระองค์จะส่งคนประเภทนั้นมาให้คุณ เพือ่ เป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนา ลักษณะอุปนิสัยที่แข็งแกร่งให้แก่คุณ! ในชีวิตของผม ผมไม่กลัวคนวิพากษ์วิจารณ์หรือคนด่าผม แต่ผมกลัวแค่คน “โกหก” หรือ “หลอก(ลวง)ผม” เพราะว่า คนที่ด่าหรือวิจารณ์ผมคงไม่ใช่คนที่ปกติ คุ้นเคยกับผมมาก จนได้รับความไว้วางใจจากผม ผิดกับคนที่ผมเชื่อใจหรือไว้วางใจ และยอมให้เขาเข้าใกล้ตัวผมและสามารถพูดคุยกับผมในระยะประชิดตัวอย่างต่อเนื่อง จนผมเชื่อใจในคาพูดของเขา และปล่อยให้เขาโกหกหรือหลอกลวงจนผมหลงเชื่อ และช่วยพูดหรือประชาสัมพันธ์เรื่องของเขาจนใครๆ ต่างก็เชื่อถือในตัวของเขาเพิ่ม มากขึ้น แต่สุดท้ายความจริงกลับประจักษ์แจ้งว่า เขาโกหกผม! แล้วอย่างนี้ผมจะมองหน้าใครต่อไปได้? สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-11-

ชื่อเสียงของผมคงจะย่อยยับ แต่นั่นยังไม่ใช่ประเด็นใหญ่เท่ากับอาจมีหลายคน ที่ต้องเสียหายหรือสูญเสีย(ทรัพย์/สิ่งของ/ชื่อเสียง ฯลฯ) ไปเพราะว่า เชื่อคาพูดของผม (ที่ถูกโกหกหลอกลวงมาอีกทอดหนึ่ง) ดังนั้นเพื่อไม่เห็นเกิดเรื่องชวนหงุดหงิดใจดังกล่าวเกิดขึ้น ขอให้เราแต่ละคน ระมัดระวังในการเชื่อใจหรือเชื่อคาพูดของคนที่เราเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานาน แต่ไม่ รู้จักตัวตนที่แท้จริง ! ขอให้เราตระหนักอยู่เสมอว่า ไม่ว่าเราจะจริงใจต่อผู้อื่นมากสักแค่ไหน แต่ก็ไม่ มีหลักประกันว่าผู้อนื่ นั้นจะจริงใจและซื่อตรงสนองกลับมาทุกคนหรือทุกครั้งไป ด้วย เหตุนี้เองไม่ว่า “คนๆ นั้น” จะเป็นใคร จะใหญ่กว่าคุณ เท่าคุณหรือเล็กน้อย ต่าต้อย กว่าคุณ คุณไม่อาจไว้วางใจพวกเขาได้อย่างสิ้นเชิงแม้แต่คนเดียวคงมีแต่ “พระเจ้า” ผู้เดียวเท่านั้นที่คุณสามารถไว้วางใจได้ 100 % ! ในท้ายนี้ หวังว่านับจากวันนี้ไป คุณคงจะไม่ปล่อยให้ใครมาโกหกหลอกลวง คุณได้ง่ายๆ หรือกลับกันอย่าให้คุณไปโกหกหลอกลวงใครผู้ใดเลย เพราะมันน่า หงุดหงิดใจมากจริงๆ (โดย.... ผู้เป็นสุข)

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-12-

ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง คนจานวนมากที่หลับอยู่ในผงคลีดินจะตื่นขึ้น บางคนจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร บางคนจะได้รับความอับอายและความอัปยศอดสูตลอดนิรันดร พระเจ้าทรงประทาน “เวลา” และ “ชีวิต” ให้เรา เพื่อให้เราใช้ตามพระ ประสงค์ของพระองค์ อย่างมีความสุขและความยินดีอย่างคุ้มค่า ซึ่งโมเสสได้เปิดเผยไว้ ว่าเราต้องตระหนักไว้เสมอว่า “ชีวิต” ของมนุษย์เราล้วนไม่ใช่ของเราเอง แต่เราได้ รับมาเป็นของขวัญจากพระเจ้าให้เรายืมใช้ เมื่อถึงเวลาพระองค์ก็ทรงเรียกคืน แต่เพราะว่าเราเองยังทาบาปอยู่ และคนรอบตัวของเราก็ล้วนทาบาปผิดพระ ประสงค์ของพระเจ้า เป็นเหตุให้ในช่วงเวลาของชีวิตที่เราดาเนินชีวิตอยู่นั้น ต้องทางาน หนักและเผชิญกับความยากลาบากไม่น้อย ก่อนที่จะจากโลกนี้ไป ในเมื่อที่พระองค์ ทรงเรียกให้กลับบ้านสู่สรวงสวรรค์ (หากว่าเรารู้จักและเชื่อวางใจในพระองค์) ดังนั้น หากว่าเราต้องการให้ตัวของเราหรือคนที่เรารัก หรือคนที่รักเรามี หลักประกันชีวิตในบั้นปลายตามข้อคาสอนของพระศาสนจักรในเรื่อง “วันสิ้นพิภพ” เราต้องช่วยตัวของเราเองและคนเหล่านั้นให้รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของสวรรค์ไว้ เนิ่นๆ ณ ตั้งแต่บัดนี้นอกจากนี้เรายังควรที่จะสนับสนุนหนุนใจตัวของเราและคนที่เรา รักให้ดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า มีคุณภาพ และมีความสุข ก่อนถึงเวลาที่พวกเราจาต้อง จากโลกนี้ไป “เราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารัก แม้ยึกยักเบี่ยงบ่ายไปก็ไร้ผล ควรทาใจว่า อย่างไรก็ไม่พ้น แล้วทาตนสุขล้นค่าคราจากไป!” หากเรากระทาดังที่กล่าว “ความตาย” ก็ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอีกต่อไป! เพราะว่า “เรา” และ “คนที่เรารัก” จะยังคงเป็นอยู่ในโลกนี้ ในวันนี้และในสวรรค์นิรันดร์ ในวันหน้า (สมาชิกทางบ้าน) สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-13-

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อา. 18 พ.ย. 12

07.00 น. คุณพ่อสุชาติ

09.00 น.

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ขอพร หน้าที่การงานลูกทั้งห้า ขอพร ครอบครัวพงษ์ธนานิกร ขอพร บาร์บารา ศิโยน ดาวรัตนหงษ์ ขอพร ลูซีอา วัลลา ขอพร นายอานาจ นนตกร ขอพร คุณปราณี สืบอมรบุญ ขอพร คุณอารยา ทรัพย์สวรรค์ ขอพร ลอเรนซ์ มวลเลิศ ขอพร บ. ฟาติมา บรอดคาสติ้ง ฯ อุทิศ ยวงบัปติสตา ศรีหมอก อุทิศ อันนา มิ่ง การะเวก อุทิศ ยอแซฟ วิบูลย์ พันธุมจินดา อุทิศ มารีอา ฝน, มารีอา สมศรี อุทิศ ยอแซฟ วิโรจน์ ว่องวิไลกุล อุทิศ ยวงบัปติสตา ลิ่มสุง แซ่หว่อง อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว อุทิศ มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว อุทิศ เปาโล วิชิต อุทิศ อลิซาเบท ยุพา ผิวเกลี้ยง อุทิศ มารีอา ฉลอง ผิวเกลี้ยง อุทิศ อันตน ไว ผิวเกลี้ยง อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เปโตร วิชัย,อันนา มาลีรัตน์ ลูกทั้ง7 ครอบครัวยอแซฟ วิทยา สุหฤทดารง มารีอา ศุทธินันท์,ไพโรจน์ ดวงจรัส ครอบครัวสมใจ สงวนสุข นายสมบูรณ์ ชัยพรแก้ว,ลูกทั้ง 3 คุณสมเกียรติ,คุณพรทิพย์ ลูกทั้ง 4 อันนา วันดี สุขบุญลือ,ครอบครัว ครอบครัวยังสมชีพ โจเซฟ พิทักษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์ อากาทา เจริญ, โทมัส ณรงค์ มารีอา ลาเจียก,ยวงบัปติสตา สวัสดิ์ ยอแซฟ ประพันธ์ พันธุมจินดา เปโต วิรัตน์,อันนา ดวงฤดี เยียกอาเก่ง ลิบจือ แซ่หว่อง, ภรรยา เบเนดิกโต ลิ่มชุน แซ่หว่อง มารีอา มักดาเลนา ซุ้ยฮุ้ง แซ่ล้อ ยอแซฟ ขวัญ แซ่โง้ว,มารีอา ลุ้ย ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ อันนา พรทิพย์ ไตรอัมพวงศ์ ยวง สราช สาทรกิจ บรรพบุรุษครอบครัวกิติกุล เปโตร ชาญวิทย์ ชาญรัตนชัย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร สาหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ทุกครอบครัว

คุณพ่อศรีปราชญ์ สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-14อา. 18 พ.ย. 12

17.30 น. คุณพ่อสุรชัย

อาทิตย์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา จุฬา พัวพันธ์ธีระพงษ์ อันนา มงคล รุจิพงศ์ สมาชิกคณะอัศวินฯ,ครอบครัว ครอบครัวกิติกลุ ซีมอน มอญ มีศรี เปโตร เปลี่ยน ศรีหาพล มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อัมโบรซีโอ อาพนธ์ คาทารีนา ตอง,อันนา อรุณี อันนา ภิรมณ์ โตมุงคุณ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

ครอบครัวหมดมลทิน ครอบครัวเจนศักดิ์ศรีสกุล มารีอา กาณฒ์อานัส ชุวงศ์สันหภักดี ครอบครัว ดารัส, เสาวนีย์ กาแพงแก้ว

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คาทารีนา เฮือง เล, เปาโล บิน โง แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สีหพล สมาชิก KBS ที่ล่วงลับ มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน,ยอแซฟ มั้ว อันนา เง็กเพ้ง,พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์

อุทิศ พี่น้องตระกูลสายวาณิชย์ อุทิศ โทมัส ปอน ภูกงทอง

จ. 19 พ.ย. 12

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

06:15 น.

งดมิสซา

19:00 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา ดวงใจ ครอบครัวจาปาถิ่น สเตฟาโน อรุณ คุณประธาน มหาวิบุลยกิจ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยูเลียนา สาโรช ยันตโกศล ยวง ยรรยง วูวงศ์ ยวงบัปติสตา จิ้นชุง แซ่อึ้ง ยอแซฟ ประพันธ์ พันธุมจินดา ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร มารีอา กัญญาภัค พันธุมจินดา อุทิศ อังแนส วิเลียม บุญเจริญ ขอพร ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร อุทิศ ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ อุทิศ พี่น้องตระกูลเสนาจักร อุทิศ กลอเรียมาเรีย ปลื้มจิต พานิชประไพ อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ อุทิศ เทเรซา ง้อ แซ่ลิ้ม อุทิศ เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-15อ. 20 พ.ย. 12

สัปดาห์ ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

06:15 น.

งดมิสซา

19:00 น.

โมทนาคุณพระเป็นเจ้า ขอพร เฮเลนา กาญจนา ขอพร มารีอา แอนนา ศิริเศรษฐกุล ขอพร มารีอา วิภาวัณย์ ศิริเศรษฐกุล อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ มารีอา แม้ อุทิศ บิดา,มารดา, ญาติทลี่ ่วงลับ อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา อันนา ขจิตพรรณ, ลูก, หลาน ครอบครัวพงศ์พิศ อันนา ขจิตพรรณ อภิชาติธนพัฒน์ มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน,ยอแซฟ มั้ว อันนา เง็กเพ้ง,พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

พี่น้องตระกูลสายวาณิชย์ ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ นพ. สมาน,พญ. ภักดี ตระกูลทิม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

พ. 21 พ.ย. 12

ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารีถวายองค์ในพระวิหาร

06:15 น.

งดมิสซา

19:00 น.

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยอห์นบอสโก พิชช์พิชาน ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล คุณกันตภณ ลิ้มธนบดี ดอมินิก สิทธิศักดิ์ มอมันโตะ, เบเนโดตะ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยวง ยรรยง วูวงศ์ บรรพบุรุษแสงพลสุข พลมารีจีน ที่ล่วงลับ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา ดวงใจ,แคทรีน ไอยศรา อักแนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล มารีอา ถาว หวูท,ิ ครอบครัว อันนา อัฐภิญญาพัชญ์ วุทธิเสถียร เทเรซา อัมพร สิทธิราพร มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน,ยอแซฟ มั้ว อันนา เง็กเพ้ง,พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

พี่น้องตระกูลสายวาณิชย์ ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ หลุยส์ ศักดิ์, อักแนส พรรณี วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-16พฤ. 22 พ.ย. 12

ระลึกถึง น. เซซีลอี า พรหมจารีและมรณสักขี

06:15 น.

งดมิสซา

19:00 น.

ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ยวงบัปติสตา สิริชัย (วันเกิด) ขอพร มารีอา ธนพร เล็กสุวัฒน์ อุทิศ โทมัส แซ่ซุ่น อุทิศ มารีอา ผล วาปีทะ อุทิศ นายสฤษดิ์ รังคะภูติ อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เฮเลนา กาญจนา มาระโก แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ คุณนเรศ การะเวก มารีอา ใช้ง้อ, มารีอา หมุยเง็ก ครอบครัว มารีอา มลธิชา ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน,ยอแซฟ มั้ว อันนา เง็กเพ้ง,พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์

อุทิศ พี่น้องตระกูลสายวาณิชย์ อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ศ. 23 พ.ย. 12

น. เคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี, น.โคลัมบัน เจ้ าอธิการ

06:15 น.

งดมิสซา

19:00 น.

ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ยอแซฟ พิสิษฐ์ พรกุลวิไล ขอพร ยอห์นบัปติสตา ศักรพล ขอพร อันนา รุ่งรัตน์ สุภโกศล ขอพร อันตน ธิติ สุภโกศล อุทิศ อากาทา เจริญ การะเวก อุทิศ นายหลากุ้ย แซ่หยุ่ง อุทิศ นางซินไท แซ่หลิ่ว อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ เรมองโด, นางเติม สุขขีวัด อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร เทเรซา จิราภรณ์ ขอพร แพททริเซีย จารุภรณ์ พรกุลวิไล ขอพร ยอห์นบัปติส อุดมศักดิ์ ขอพร คุณวัชรพล สุภโกศล ขอพร มารีอา ลักษิกา เล็กสุวัฒน์ อุทิศ โทมัส ณรงค์ การะเวก อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ อุทิศ มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน,ยอแซฟ มั้ว อุทิศ อันนา เง็กเพ้ง,พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์ อุทิศ พี่น้องตระกูลสายวาณิชย์ อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-17ส. 24 พ.ย. 12

ระลึกถึง น. อันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพือ่ นมรณสั กขีชาวเวียดนาม แคทรีน ไอยศรา ครอบครัวสาราญ, สุรีรัตน์ นายเฮง, นางสมพร ยงวิริยกุล ยวง ยรรยง วูวงศ์ มารีอา หลานยิน แซ่ซี อันนา มิ่ง การะเวก ซารอส สมบัติ,มาร์โค นิยม เปโตร นิพนธ์,เปโตร นิราช ญาติพี่น้องตระกูลเสนาจักร โรซา ทัศนีย์ บุญเจริญ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน จินดารัตน์ พรกุลวิไล ยอแซฟ สุรเสียง พรกุลวิไล ยอแซฟ เปียงงี่ แซ่เจว มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน,ยอแซฟ มั้ว อันนา เง็กเพ้ง,พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์

06:15 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

พี่น้องตระกูลสายวาณิชย์ ยวงบัปติสตา ศรีหมอก การะเวก อาคาทา ปัททามา, มารีอา วัน เปโตร ชาญวิทย์ ชาญรัตนชัย เทเรซา วัจนา เทศเจริญ ยอแซฟ ฮกมั่น แซ่เจียว

19:00 น.

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อักเนส ณัฐพัชร์ พรกุลวิไล ยอแซฟ พอล พรกุลวิไล คุณสุพัตรา หว้าพุข ยอแซฟ กิตติวัฒนา บุญลาภ ลูซีอา ซึ่ม แซ่อั้ง Selma Roding สตีเฟ่น จารูญ เจริญพานิช มารีอา ลมุด เจริญพานิช มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เทเรซา ปิยกานต์ กุลตังวัฒนา วินเซนต์ สุรินทร์ กุลตังวัฒนา เทเรซา วินิตา, มารีอา สุทธินีย์ เปโตร โกศล, ยอแซฟ ชัยวัฒน์ ยวงบัปติสต เพียงรุ่ง แซ่เจีย ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ ยอแซฟ เหลียงเฮง แซ่ฮอ้ อันนา วัลภา สายชลไกรเลิศ ทอมาส ธวัช - เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน - มารีอา เง็กเอ็ง แซ่คู วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-18-

ประชาสัมพันธ์ 1. วันจันทร์ที่ 19 -วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พระสงฆ์เขตสองพักผ่อนที่จังหวัด กระบี่ งดมิสซาเช้า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 -วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน มิสซาค่ามีตามปรกติ 2. เชิญฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม เวลา 10.00 น. ผู้ที่สมัครใจทางานเรื่องวิถีชุมชนวัดของเขตสอง จะมีพิธีให้คาสัญญาต่อหน้า ประธานในพิธีในวันฉลองวัดด้วย 3. เชิญฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ โอกาสฉลองครบรอบ 25 ปี ของวัด วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2012 เวลา 10.00 น. 4. เชิญฉลองวัดคอนเซ็ปชัญ วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2012 เวลา 18.00 น. 5. เชิญสภาภิบาลและองค์กรต่างๆ ของวัด ร่วมฉลองศาสนนาม พระอัคร สังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม เริ่มพิธีตั้งแต่ เวลา 16.00 น. มีพิธีต่างๆ จบด้วยการรับประทานอาหารค่า ร่วมกันกับพระสงฆ์ นักบวช และสัตบุรุษที่มาในงานทั้งหมด

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-19-

ประกาศครั้งที่ 1

 ประกาศการแต่งงาน 

คู่ที่ 1

ฝ่ายชาย : ยอแซฟ อิทธิพงศ์ นพทีปกังวาล บุตร : อันตน วีรไชย + มารีอา พวงทิพย์ นพทีปกังวาล ฝ่ายหญิง : นางสาวชญลภัส มหานันทกูล บุตรี : นายทองจันทร์ + นางสวลี มหานันทกูล ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2012 เวลา 13.00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

คู่ที่ 2

ฝ่ายชาย : เปโตร ณัฐพล ว่องวิไลกุล บุตร : ยอแซฟ สุรพล + มารีอา สุวรรณี ว่องวิไลกุล ฝ่ายหญิง : อักแนส ศิวาพร เนียมทอง บุตรี : นายกษิดิศ + นางวิริตา เนียมทอง ทั้งสองจะเข้าพิธีศีลสมรส วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2012 เวลา 10.00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

ประกาศครั้งที่ 2 ฝ่ายชาย : ลูกา ปรัชญา เหล่าวัฒนพงศ์ บุตร : นายศิริทรัพย์ + นางนฤมล เหล่าวัฒนพงศ์ ฝ่ายหญิง : นางสาวทัดชา อัจฉริยบรรจง บุตรี : นายพิศิษฐ์ + นางสุนีย์ อัจฉริยบรรจง ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13.00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012


-20-

“ประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์อันยิ่งใหญ่” (มก 13:26)

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2012

ฟาติมาสาร 18-11-2012  

ฟาติมาสาร 18-11-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you