Page 1

-1-

ฟาติมาสาร สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-2-

บทความเจ้าอาวาส วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระเจ้า กล่าวถึง เรื่องเปโตรประกาศความเชื่อ/พระเยซูเจ้าทานายครั้งแรกถึงพระทรมาน/เงื่อนไขในการ ติดตามพระคริสตเจ้า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ให้แนวคิดเกี่ยวกับ กระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์ ในหัวข้อ “เราเป็นประชากรของพระเจ้า ประชากรของพระเจ้าดาเนินชีวิตอย่างไร” พระวาจาของพระเจ้าโดย (1ปต 1:13-16) กล่าวว่า จงประพฤติตนดังบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาดังแต่ก่อน เมื่อท่านยังขาดความรู้ แต่จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในความประพฤติทุกประการ ตามแบบ ฉบับขององค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะประชากรของพระเจ้า เราต้องประกาศความเชื่อเหมือนเปโตร ประชากรของพระเจ้าต้องสานต่อพันธกิจของ พระเยซูเจ้าคือการนามนุษยชาติไปสู่พระอาณาจักรพระเจ้า ชุมชนศิษย์พระคริสต์ จะต้องเป็นประจักษ์พยานความรักของพระเจ้าในสังคมปัจจุบัน เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา วันแห่แม่พระฟาติมา เนื่องจากเป็นเดือนที่มี การเน้นความสาคัญของบรรดาเยาวชน คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้ดูแลเยาวชน ประธานพิธีมิสซาพร้อมกับพระสงฆ์ร่วมรุ่นอีกสี่ท่าน ได้เทศน์สอนและเน้น ความสาคัญของบิดามารดาในการให้การอบรมแก่บุตรหลานเรื่องความเชื่อและการ ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจา คุณพ่อสราวุฒิ อมรดิษฐ์ จิตตาธิการเยาวชนระดับชาติ ได้นาทีมเยาวชนมา แบ่งปันความเชื่อ ซึ่งสามารถบอกเล่าชีวิตของตนเองในการเป็นเยาวชนและในการมี ความเชื่อ โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่าเสมอนั้นมาจากการมีคุณพ่อคุณแม่ที่ พร่าสอน และเป็นตัวอย่างให้บุตรหลาน จนพวกเขาซึมซับความศรัทธาของคุณ พ่อคุณแม่เข้าสู่สายเลือดแห่งความเชื่อของตนเอง เยาวชนทั้งหลายควรเอาแบบอย่างนะ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-3-

ครับ และอีกคนหนึ่ง คือคุณชุณหวุธ สุขสุมิตร จากประสบการณ์ที่เกลียดศาสนาคริสต์ มาเป็นการพบกับแม่พระและแม่พระนาพาไปหาพระเยซู จนปัจจุบันรักแม่พระมาก และเป็นเยาวชนประจาวัดพระชนนีพระเจ้า (วัดรังสิต) ทาให้พ่อเก็บไปคิดต่ออีกว่า โอ้โห ที่จริงเยาวชนที่ดีๆ มีไม่น้อย และพวกเขาสามารถใช้พลังในวัยใสเพื่อทางานให้ พระศาสนจักรได้มากทีเดียว ต้องขอบคุณน้องๆ เยาวชนที่มีเรื่องเล่าที่ดีๆ ให้ผู้ใหญ่ คุณลุงคุณป้า คุณพ่อได้ฟังแล้วประทับใจ นี่คือประชากรของพระเจ้าที่กาลังมีพลังและ ยังสามารถเติมพลังให้แก่บุคคลอื่นด้วย ขอบคุณแม่พระที่ช่วยระงับฝนไม่ให้ตกไว้ชั่วคราว ขณะแห่มีลมแรงและฝน โปรยลงมาเล็กน้อย กรมอุตุบอกว่าช่วงสองสามวันนี้มีฝน แต่แม่พระประทานพรให้ การฉลองเรียบร้อย จากการประชาสัมพันธ์ของคุณหาญชัย รักษ์บุญยวง เรื่องขอรับบริจาคเงินซื้อ โลงเย็นสาหรับตั้งศพที่วัดน้อย คืน วันที่ 13 กันยายน จากผู้ที่ไม่ได้บอกนามได้เงินรวม 10,100 บาท คุณนฤมล กลิ่นโกสุม 10,300 บาท คุณลายลักษณ์ ฮาเท็ม เพอโรมา คลีนิก 17,321 บาท ขอบคุณผู้บริจาค ขอพระตอบแทนน้าใจดีนะครับ คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-4-

พระวรสารประจาสัปดาห์ (มก 8:27-35) วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ใน บริเวณเมืองซีซารียาแห่งฟิลิป ขณะทรงพระดาเนิน พระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายว่าเราเป็นใคร?” เขาทูลตอบว่า “บ้างว่าเป็นยอห์นผู้ทาพิธีล้าง บ้างว่าเป็น ประกาศกเอลียาห์ บ้างก็ว่าเป็นประกาศกองค์หนึ่ง พระองค์ตรัสถามอีกว่า “ท่านละ ว่าเราเป็นใคร?” เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า” พระองค์ทรงกาชับ บรรดาศิษย์มิให้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับพระองค์แก่ผู้ใด พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสอนบรรดาศิษย์ว่า บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมาน เป็นอันมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะ และธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต แต่สามวันต่อมา จะกลับคืนชีพ พระองค์ทรงประกาศพระ วาจานี้อย่างเปิดเผย เปโตรได้นาพระองค์แยกออกไป ทูลทัดทาน แต่พระเยซูเจ้าทรง หันไปมองบรรดาศิษย์ ทรงตาหนิเปโตรว่า “เจ้าซาตาน! ไปให้พ้น เจ้าไม่คิดอย่าง พระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์” พระเยซูเจ้าทรงเรียกประชาชนและบรรดาศิษย์เข้ามา แล้วตรัสว่า ถ้าผู้ใด อยากติดตามเรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา ผู้ใด ใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตน เพราะเรา และเพราะข่าวดี ก็จะรักษาชีวิตได้ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-5-

พระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่กู้ พระเยซูเจ้าได้เดินทางออกเทศนาและสั่งสอนประชาชน และได้แสดงอานาจ ของพระองค์ในการรักษาคนเจ็บคนป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งรักษาคนง่อย คนหูหนวก ตาบอด ตลอดจนการทาให้คนตายแล้วกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมา จนมี ประชาชนเฝ้าติดตามพระองค์เป็นจานวนมาก รวมทั้งบรรดาอัครสาวกทั้ง 12 องค์ ที่พระองค์เลือกขึ้นมาเพื่อเป็นศิษย์ที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ และแพร่ธรรมสั่งสอน ประชากรของพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์แล้ว แต่ในบรรดาศิษย์ของ พระองค์จะมีใครรู้ว่าภารกิจที่แท้จริงของพระผู้ไถ่กู้ หรือพระแมสซีอาจะจบลงอย่างไร และจะเป็นไปตามที่ศิษย์จานวนมากปรารถนาหรือเปล่า นักบุญมาระโกได้เขียนบรรยายถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงถามบรรดาศิษย์ ว่า พระองค์เป็นใคร มีเพียงเปโตรเท่านั้นที่ตอบถูกว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า” (มก 8:29) ซึ่งตามความเข้าใจของเปโตรและบรรดาศิษย์ พระคริสตเจ้าหมายถึง กษัตริย์ องค์ใหม่ของชาวยิว ที่จะช่วยชาวยิวให้มีอิสรภาพจากการปกครองของคนต่างชาติ และจะสร้างชาติอิสราเอลขึ้นใหม่ และพวกเขาก็มั่นใจในองค์พระเยซูเจ้า ใช่เลย เพราะพระองค์มีฤทธิ์อานาจสามารถทาอัศจรรย์ได้มากมาย ขับไล่ผีปีศาจได้ด้วย และ พวกเขายังเชื่อว่าพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธนี้แหละที่จะเป็นพระแมสซีอาตามที่พระเจ้า สัญญาไว้ แต่พระอาจารย์เยซูทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการ ทรมานเป็นอันมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะ และธรรมาจารย์ ปฏิเสธไม่ ยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต แต่สามวันต่อมาจะกลับคืนชีพ” (มก 8:31) : ซึ่งต่อมา ภายหลังสิ่งที่พระองค์ทรงสอนก็เป็นความจริงทุกประการ โดยเฉพาะหากพระองค์ไม่ ทรงกลับคืนพระชนมชีพ บรรดาศิษย์และสาวกก็คงจะหมดกาลังใจ ลืมเลือนพระองค์ และก็จะไม่มีศาสนาคริสต์เกิดขึ้นบนโลกเช่นกัน และทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในการ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-6-

ไถ่กู้ประชากรของพระองค์ ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกวิธีนี้ โดยทรงใช้ชีวิตพระบุตร องค์เดียวของพระเจ้าแลกกับบาปของมวลมนุษย์ทั้งโลก เพื่อไถ่กู้ให้ประชากรของ พระองค์สามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ พี่น้องจะเห็นได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์เพียงใด พระองค์ ทรงยอมแบกกางเขนของพระองค์ ซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนจะสามารถแบกรับได้ จน ภารกิจของพระองค์จบสิ้นด้วยความตายแบบมนุษย์ หากพี่น้องคิดถึงภาระและหน้าที่ ของตัวเราเองที่เกิดมาเป็นคริสตชน พวกเราก็ต้องแบกกางเขนของแต่ละคนไป จนกว่า จะหมดแรง หมดชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้า อย่าวางกางเขนลง แล้ววิ่งหนีไปเสียละ เพราะ การแบกกางเขนนั้นพระเยซูเจ้าได้สอนไว้ว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึง ตนเอง แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา และเพราะข่าวดี ก็จะรักษา ชีวิตได้” (มก 8:34-35) การแบกกางเขนของตนเองถือเป็นหน้าที่สาคัญที่สุดในชีวิตของคริสตชน ไม่ ว่ากางเขนที่พระให้จะเป็นอย่างไร จะมีความเหมาะสมกับตัวพี่น้องแต่ละคน เราไม่ ต้องไปเปรียบเทียบว่าใครมีภาระหน้าที่หนักอึ้งอย่างไร เพราะเป็นพระประสงค์ของ พระเจ้า หากในใจของเรามี “ความเชื่อ” ว่าการแบกกางเขนเป็นการเลียนแบบชีวิตของ พระเยซูเจ้าและทิศทางในการแบกนั้น เราต้องเดินตามรอยกางเขนของพระองค์นะครับ อย่าเดินออกนอกทางเดี๋ยวจะเสียเวลาเปล่าๆ ขอพี่น้องจงอดทน และทนอดในบางครั้ง เพราะนั่นหมายถึงการที่เราจะรักษาชีวิตให้เดินเข้าสู่ในพระอาณาจักรสวรรค์ได้ คุณหาญชัย 11/9/12

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-7-

พระวรสารนักบุญมาระโก (มก 8:27-35) พระวรสารในวันนี้ นักบุญมาระโก ได้พูดถึงพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์ที่ ติดตาม พระองค์ได้ถามบรรดาศิษย์ว่า พระองค์เป็นใคร ศิษย์บางคนทูลตอบว่า เป็น ยอห์นผู้ทาพิธีล้าง บ้างว่าเป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างก็ว่าเป็นประกาศกองค์หนึ่ง พระองค์ ได้ตรัสถามว่า ท่านละว่าเราเป็นใคร เปโตรทูลตอบว่า พระองค์คือ พระคริสตเจ้า พระองค์ได้ทรงกาชับบรรดาศิษย์มิให้พูดเรื่องของพระองค์แก่ผู้ใด คาเทศน์สอนของพระ เยซูเจ้าแก่บรรดาศิษย์ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าว่า พระองค์จะต้องถูกทรมาน จะถูกประหาร ชีวิต และจะกลับคืนชีพในวันที่สาม พระองค์ได้ประกาศพระวาจาอย่างเปิดเผย เปโตร ทูลทัดทาน ทรงตาหนิเปโตรว่า “เจ้าซาตานไปให้พ้น เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดเห็น อย่างมนุษย์ พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับประชาชนและบรรดาศิษย์ว่า ผู้ใดอยากติดตามเรา จงแบกกางเขนของตนเอง แต่ผู้ที่รักษาชีวิตของตนเองให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิต แต่ ถ้าผู้ใดเสียชีวิต เพราะพระองค์และเพราะข่าวดี ก็จะรักษาชีวิตของตนเองได้ เราทุกคน ต้องไม่คิดถึงตัวเราเอง เราก็จะเดินทางไปสู่ความสาเร็จ พระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเรา จะ ดูแลเราให้พ้นจากบาป แต่บางคนขาดความเชื่อ จะต้องเห็นและสัมผัส เหมือนที่นักบุญ โทมัสได้ทดลองกับพระเยซูเจ้ามาแล้ว พระองค์จะได้ยินดีกับผู้ที่ขาดความเชื่อ เดินออก นอกทางที่พระองค์ได้ปูทางไว้ให้เรา แต่เราปฏิเสธและไม่ปฏิบัติ ก็หมายความว่า เราได้ ตัดขาดจากความรักที่พระองค์ได้มอบให้เรา ขอให้เราภาวนาด้วยความหวัง ก็เท่ากับเรา ได้แบกกางเขนและติดตามพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ข้อคิด ทุกวันของชีวิตคือกางเขนและภาระ แต่ในขณะเดียวกันก็คือการมุ่ง หน้าไปหาพระเจ้า ความสุข ความหวัง และความสาเร็จ บางคนจึงเชื่อว่าพระองค์ทรง ช่วยเหลือ แต่บางคนอาจไม่เชื่อ เพราะไม่ได้เห็น ไม่ได้สัมผัส บทพิสูจน์จะอยู่ที่มนุษย์ หรือพระเจ้า พระเจ้าผู้เงียบงัน ไม่ตอบรับอันใดกับมนุษย์ที่ยังสวดภาวนาเดินหน้า ต่อไป และวิงวอนด้วยความหวัง ไม่แปลกกับคาถามว่า พระเยซูเจ้าเป็นใคร เพราะ คาตอบจะเป็นบทสรุปของทุกวันที่ยังเชื่ออยู่ หรือถอยห่างจากพระออกไปทุกที (ลุงตุ๋ย) สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-8-

POPEREPORT.COM ก้าวร้าวและทาเพื่อตัวเอง ขณะที่เรากาลังอ่านบทความนี้กันอยู่ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 กาลังเสด็จเยือนประเทศเลบานอน เพื่อปฏิบัติพันธกิจเยี่ยมกลุ่มคริสตชนใน ตะวันออกกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเสด็จเยือนครั้งนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดี ไม่มี ความรุนแรงจากสงครามในซีเรียมารบกวน (เลบานอนอยู่ติดกับซีเรีย) โดยการ เสด็จเยือนครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2012 ในส่วนรายละเอียดพระสันตะปาปาเยือนเลบานอน ผมจะนามาเสนอแบบ ละเอียดในสัปดาห์หน้า ส่วนสัปดาห์นี้ มีเรื่องสาคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าที่เราต้อง มาติดตามกัน ... เหลือเวลาอีกไม่ถึง 1 เดือน ปีแห่งความเชื่อก็จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ (เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2012) อย่างไรก็ตาม ความอึมครึมของเรื่องปวดหัว บางเรื่องก็เข้ามาทาลายบรรยากาศปีแห่งความเชื่อเข้าให้แล้ว เรื่องที่ว่าก็คือกลุ่มสงฆ์ คาทอลิกไม่นบนอบพระสังฆราชในออสเตรีย ได้ออกมาตาหนิพระสันตะปาปาและ แนวทางคาสั่งสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกอีกครั้ง การออกมาวิจารณ์อย่างแรงครั้งนี้ เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา มอง ซินญอร์ เฮลมุต ชูร์เลอร์ ผู้นากลุ่มสงฆ์ไม่นบนอบพระสังฆราชในออสเตรีย ได้ตั้งโต๊ะ แถลงข่าวแสดงจุดยืนของกลุ่มอีกครั้ง โดยเป็นการโจมตีบรรดาผู้บริหารในพระ ศาสนจักรว่าใช้อานาจแบบไม่ฟังเสียงเรียกร้องของคนข้างล่าง ยิ่งกว่านั้น ยังเรียกร้อง ให้มีการประกาศธรรมนูญสิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรในพระศาสนจักรคาทอลิก อีกด้วย (คล้ายกับ BILL OF RIGHTS หรือสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง ซึ่งจะเน้น ไปที่การปกป้องสิทธิของพลเมืองในกรณีที่ถูกรัฐบาลล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน) การเสนอเรื่องธรรมนูญสิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรในพระศาสนจักรนี่แหละ ที่ได้กลายเป็นเรื่องให้เกิดการวิพากษ์กันอย่างกว้างขวาง เพราะกลุ่มสงฆ์ไม่นบนอบ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-9-

พระสังฆราชได้นาประเด็นเก่าที่เคยถูกหยิบมาถกเถียงในสมณสมัยของสมเด็จพระ สันตะปาปา เปาโล ที่ 6 มาเล่นใหม่อีกครั้ง หัวข้อนี้คือ “LEX ECCLESIAE FUNDAMENTALIS” ซึ่งหัวข้อนี้เทียบได้กับกฎหมายสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองที่ กล่าวไปในย่อหน้าก่อนหน้านี้นั่นเอง (เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานนี้ ได้ถูกปิดประเด็นลงไป ในปี 1981 สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงบอกว่า ไม่มีความจาเป็นต้อง มาพูดถึงเรื่องนี้) “เรากาลังพูดถึงการมอบสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับประชากรของพระเจ้า รวม ไปถึงโครงสร้างที่มอบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องต่างๆให้กับคนทุกระดับ ในพระศาสนจักร นอกจากนี้ เรายังอยากให้มีการควบคุมการใช้อานาจใน พระศาสนจักรด้วย” นี่คือถ้อยแถลงของ มองซินญอร์ชูร์เลอร์ ผู้นากลุ่มสงฆ์ไม่ นบนอบ ในอดีตมองซินญอร์คนนี้เคยเป็นถึงอุปสังฆราชของอัครสังฆมณฑลเวียนนา ประเทศออสเตรีย รวมไปถึงเป็นอดีตประธานคาริตัสออสเตรียด้วย ทั้งนี้ กลุ่มสงฆ์ไม่นบนอบพระสังฆราชในออสเตรีย ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2006 ตอนนั้นมีสมาชิกไม่กี่คน เนื่องจากสงฆ์หลายคนยังไม่กล้าประกาศตัวเป็นสมาชิก แต่พอเดือนเมษายน 2012 สมาชิกของกลุ่มเพิ่มถึง 300 คน เลยมีการจัดตั้งเป็น สมาคมสงฆ์คาทอลิกไม่นบนอบพระสังฆราชนานาชาติ (มีทั้งในอเมริกา, แคนาดา, ไอร์แลนด์, เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์) และล่าสุด ในการแถลงข่าวครั้งนี้เมื่อต้น เดือนกันยายนที่ผ่านมา กลุ่มสงฆ์ไม่นบนอบพระสังฆราชในออสเตรีย ประกาศว่า สมาชิกสงฆ์ในกลุ่มเพิ่มเป็น 500 คนแล้ว หรือคิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ของจานวน สงฆ์คาทอลิกในออสเตรีย (4,200 องค์) นอกจากเรียกร้องเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชากรในพระศาสนจักรแล้ว มองซินญอร์ชูร์เลอร์ยังย้าแนวทางของกลุ่มอีกครั้ง นั่นคือ “การเรียกร้องให้สงฆ์ คาทอลิกสามารถแต่งงานมีครอบครัวได้ โดยกลุ่มสงฆ์ไม่นบนอบพระสังฆราชเชื่อ ว่า นี่คือโมเดลแก้ปัญหาขาดแคลนพระสงฆ์ได้อย่างแน่นอน” ข้อเรียกร้องนี้เองที่ ทาให้สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ถึงกับผิดหวังและโกรธเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงตาหนิสงฆ์กลุ่มนี้อย่างรุนแรงไป เมื่อวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ช่วงปาสกาที่ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-10-

ผ่านมา โดยทรงเทศน์ในมิสซารื้อฟื้นคามั่นสัญญาของการเป็นสงฆ์ว่า “การไม่นบ นอบต่อพระสังฆราชและเสนอแนวทางพวกนี้ แน่ใจหรือว่ามันจะนาไปสู่การ ปฏิรูปพระศาสนจักรคาทอลิกให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น” (หากยังจากันได้ ช่วงปาสกา ที่ผ่านมา ผมนาเรื่องนี้มาเล่าไปแล้ว ตอนนั้น บทเทศน์นี้ดังไปทั่วโลก เพราะเป็นครั้ง แรกในสมณสมัยของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่พระองค์ตาหนิกลุ่มคนในที่ สาธารณะ) มองซินญอร์ชูร์เลอร์และสงฆ์กลุ่มนี้ก็ได้ทราบคาตาหนิจากพระสันตะปาปา พวกเขาไม่ได้ตอบโต้ในตอนนั้น แต่ ณ วันนี้ที่มีการแถลงข่าว พวกเขากล้าย้อนถาม พระสันตะปาปาผ่านสื่อมวลชนว่า “พระสันตะปาปาถามว่า การไม่นบนอบเป็น หนทางนาไปสู่การปฏิรูปหรือ พวกเราอยากไปตอบคาถามนี้ต่อหน้าพระองค์ มากๆ เราทาเรื่องขอเข้าเฝ้าไปนานแล้ว แต่ไม่มีการตอบรับมาจากวาติกันเลย” ตอนท้ายของการแถลงข่าว มองซินญอร์ชูเลอร์พาดพิงถึงกลุ่มเลอแฟ๊บวร์ที่ วาติกันกาลังเจรจาเรื่องการคืนดีกันอยู่ “วาติกันทาพลาดอย่างมหันต์ที่หันไปเจรจา และเอาใจกลุ่มเลอแฟ๊บวร์ ทั้งๆ ที่ควรจะใส่ใจข้อเรียกร้องของกลุ่มเรามากกว่า เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีคนจานวนมากให้ความสนใจ การไปเจรจากับ กลุ่มเลอแฟ๊บวร์นั้น เป็นเรื่องเสียเวลาเพราะเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยและเป็นเรื่องที่ ไม่ได้แก้ปัญหาขาดแคลนพระสงฆ์เลย” ... ทั้งหมดก็เป็นประเด็นร้อนที่ถูกจุดขึ้นก่อนปีแห่งความเชื่อ ในมุมมอง ของผม ข้อเรียกร้องของกลุ่มสงฆ์ไม่นบนอบพระสังฆราช มีแค่เรื่องเดียวที่ ผู้บริหารพระศาสนจักรควรตระหนักให้มากๆ นั่นคือ “การใช้อานาจอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้” ส่วนเรื่องอื่นๆ ผมคิดว่าเป็นข้อเสนอที่รุนแรงไปหน่อย ไม่ น่าจะเกิดขึ้นได้ ประกอบกับ “การแสดงออก” ของกลุ่มนี้ที่ดูก้าวร้าวเหลือเกิน ดังนั้น ผมไม่เชื่อว่า สัตบุรุษส่วนมากจะเอาใจช่วยพวกเขา เพราะทุกอย่างดูมอง โลกแบบเข้าข้างตัวเอง และดูจะตอบสนองความต้องการของตัวเองมากกว่าเพื่อ ส่วนรวม AVE MARIA สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-11-

“ฮิซบอลเลาะห์” แถลง “ขอต้อนรับพระสันตะปาปา” อย่างที่บอกไปว่า สัปดาห์นี้ พระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนประเทศเลบานอน ... เอ่ยถึง เลบานอน หากติดตามข่าวต่างประเทศเป็นประจา น่าจะรู้จักกับ “ฮิซบอล เลาะห์” พรรคการเมืองเลบานอนที่มีกองทัพเป็นของตัวเอง (ส่วนมากจะดังในแง่ลบ เพราะถูกสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดาว่าเป็นพวกก่อการร้าย) แต่สาหรับการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปา หมดห่วงเรื่องความวุ่นวายได้ เลย เพราะ ซัยยิด ฮะซัน นัศรุลลอห์ เลขาธิการใหญ่ของพรรคฮิซบอลเลาะห์ ออกมา ประกาศเสียงดังฟังชัดให้ทั่วโลกรู้แล้วว่า พรรคฮิซบอลเลาะห์ขอต้อนรับการเสด็จมา ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 อย่างสมเกียรติ โดยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ แถลงว่า “เราเคยต้อนรับการเสด็จเยือนครั้ง ประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 มาแล้ว และแน่นอน ครั้งนี้ เราก็จะต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ซึ่งจะเสด็จเยือน แบบประวัติศาสตร์เช่นกัน” ทั้งนี้ เลบานอน เป็นประเทศที่มีความเป็นเอกภาพทางศาสนาค่อนข้างมาก ประชากร 50% เป็นมุสลิมส่วน 40% เป็นคริสต์ ทั้งสองศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

แบ่งปันพระวาจา จะมีประโยชน์อันใดหากผู้หนึ่งอ้างว่ามีความเชื่อแต่ไม่มีการกระทา ความเชื่อ เช่นนี้จะช่วยให้เขารอดพ้นได้หรือ? (ยก 2:14) ทุกวันนี้คนต้องการมีความเชื่อที่สั่งพระเป็นเจ้าได้ต้องการควบคุมพระองค์ให้ ทาตามใจปรารถนาบางคนถอยออกมาจากพระเยซูเจ้ายามผิดหวัง และผลก็คือทาให้ พวกเขามีแนวคิดที่ผิดเกี่ยวกับพระเจ้า สถานการณ์นี้ ทาให้เสียความเชื่อไปเพราะพวก เขาไม่เคยมีความเชื่อจริงๆ เลย ไม่ใช่ความเชื่อที่แน่นอน ไม่มีอะไรที่มีค่ามากกว่า ชัยชนะในชีวิตของเราได้นอกจากความเชื่อที่มาจากการกระทา ความเชื่อแท้บางครั้ง ดูจากท่าทีภายนอกไม่ได้ ต้องใช้เวลาและการกระทาพิสูจน์ (สามเสน 226) สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-12-

ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดหูให้ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ไม่ต่อต้าน ไม่หันหลัง หนีไป ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้โบยตีข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่ผู้ที่ดึงเคราข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ซ่อนหน้าแก่ผู้สบประมาทและถ่มน้าลายรด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วย ข้าพเจ้า การข่มเหงมาได้หลายทาง ทางการพลีชีพของมรณสักขี มีคนประเมินไว้ตั้งแต่ ยุคแรกมาจนถึงทุกวันนี้ คนเป็นล้านๆ และล้านๆ ที่พลีชีพเพื่อพระองค์แต่การข่มเหง อาจมาจากอีกรูปแบบก็ได้ การข่มเหงไม่เคยมีวันหยุด จะเกิดขึ้นต่อไป ที่จริงพระคัมภีร์ กล่าวว่า แท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดาเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า “บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานเป็นอันมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะ และธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต” ใครบ้างอยากถูก ข่มเหง ไม่มีอะไรน่าชื่นชมสักนิด แต่ถ้าคุณดาเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า การข่มเหง จะมา แล้วเราควรตอบสนองอย่างไรเมื่อถูกข่มเหง? พระเยซูเจ้าตรัสว่า “บุคคลผู้ใด ต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็น ของเขา เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหง และนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข จงชื่นชมยินดี เพราะว่าบาเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขา ได้ข่มเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย ที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกัน” (มธ 5:10-12) ดังนั้นจาเอาไว้วา่ ไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่าความเชื่อ ความเชื่อที่เชื่อมจากเราที่ไม่ มีอะไรไปสู่ชัยชนะของพระองค์ที่ทรงมีไว้ให้เรา ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น จะต้องสูญเสียชีวิตนั้น แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา และเพราะข่าวดี ก็จะรักษา ชีวิตได้ (สมาชิกทางบ้าน)

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-13-

ข้อคิดเพือ ่ ชีวต ิ “พระเจ้าทรงประทานความเจ็บปวดให้แก่คุณ เพื่อทาให้คุณเรียนรู้จักวิธีที่จะเข้มแข็งขึ้น จงมองโลกในเชิงบวกไว้ อย่ายอมแพ้ และจงขอบพระคุณพระองค์ด้วยใจซาบซึ้งอยู่เสมอ!” ปกติคนเราจะมองดู “ความเจ็บปวด” ด้วยทัศนะในแง่ลบ จึงไม่ค่อยมีใคร ชอบ “ความเจ็บปวด” สาหรับเราอาจไม่ชอบทั้ง 1. เป็นผู้ที่มีความสุขกับการทารุณคนอื่นให้เจ็บปวด หรือ 2. เป็นผู้ที่มีความสุขกับการถูกทารุณให้เจ็บปวด แต่เราไม่กลัวความเจ็บปวด แม้ว่าเราไม่ชอบ! แท้จริงแล้ว ประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ ทุก คนต้องเจอที่เด่นชัดที่สุดก็คือ พระเยซูเจ้า ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพ ดุจทาส ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้ กางเขน เพื่อที่ท่านจะได้เรียนรู้บทเรียนอันสาคัญยิ่งในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้า คือ บทเรียนแห่งกางเขน และหากว่าเราเชื่อและวางใจในพระองค์ เราก็จะสามารถเผชิญ กับ “ความเจ็บปวดชั่วคราว” เหล่านั้นได้ โดยพึ่งอาศัยพระคุณของพระเจ้า ! ดังนั้น วันนี้ แทนที่เราจะท้อแท้ หรือราพึงราพันบ่นว่ากับ “ความเจ็บปวด” ที่เป็นสภาวะ “ชั่วคราว” ในชีวิตของเรา ขอให้เราเรียนรู้ที่จะเติบโตขึ้นในพระคุณของ พระเจ้า และกระทาตัวให้เป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้า และเป็นพรต่อคน อื่นรอบตัวของเราต่อไป จงรู้จักพึ่งพิงพระเจ้า พร้อมทั้งรู้จักชื่นใจได้ในทุกสถานการณ์ของชีวิต (โดย.... ผู้เป็นสุข) สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-14-

ข้อคิดของคนที่ประสบความสาเร็จ รู้ไหมคนที่ประสบความสาเร็จคิดอย่างไร หรืออะไรเป็นแรงผลักดันพวกเขา ดังนั้น เพื่อที่จะได้คาตอบเหล่านี้ หนุ่มเจฟฟรีย์ จึงดิ้นรนไปสอบถามความคิดเห็น จาก ตัวอย่างของผู้ประสบความสาเร็จในหลายสาขาอาชีพ แล้วนามารวมกันกลายเป็น แรงจูงใจ 7 ประการดังนี้ 1. บอกกับตัวเองว่า อนาคตขึ้นอยู่กับความคิด และการกระทาของคุณเอง 2. วางเป้าหมายให้ชีวิต เช่น จะทางานอะไร หรือมีชีวิตอย่างไร ใช้สติกาหนดไว้ แต่เนิ่นๆ 3. เมื่อมีเป้าหมาย ก็ต้องมีการวางแผน ทาอย่างไรถึงจะได้ดังใจ 4. อย่าจับเสือมือเปล่า หมายถึง ต้องยอมลงทุนบ้าง เพื่อให้ได้ความสาเร็จนั้นมา ถ้าไม่พยายามอะไรเลย ไม่ยอมเขียนจดหมายไปสมัครงาน แล้วบริษัทห้าง ร้านต่างๆ จะรู้ได้อย่างไรว่า มีคุณอยู่ในโลก หรือจะติดต่อคุณอย่างไร 5. ทาสิ่งใดก็ควรรู้จริงในสิ่งนั้น อย่ารู้แบบเป็ด เพราะคนที่คู่ควรกับความสาเร็จ ต้องฝึกฝนจนมีทักษะสุดยอด ในงานที่ทาถึงจะถูก 6. อย่าท้อถอยง่ายๆ แต่ต้องเผื่อใจไว้ด้วย 7. อย่าชักช้า ลงมือทาในสิ่งที่ตั้งใจตั้งแต่บัดนี้ (จากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ราย 2 เดือน ฉบับที่ 153 ปีที่ 27)

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-15-

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อา. 16 ก.ย. 12

07.00 น. คุณพ่อสุชาติ

09.00 น.

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา ขอพร หน้าที่การงานลูกทั้งห้า

ขอพร เปโตร พรชัย, เซซีลีอา วรรณา

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ

ครอบครัวสมใจ สงวนสุข นายวรรัฐ อ่วมสะอาด คุณณัชณิชา, มาชายุกิ อิชดิ ะ มารีอา พรปวีณ์ สุขชัย มารีอา นุสรา นาคเกษม ยบ. อิสเรศ วงศ์เสถียรโสภณ คุณอารยา ทรัพย์สวรรค์ ยอแซฟ วิโรจน์ ว่องวิไลกุล

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ

อุทิศ

ยวงบัปติสตา ลิ่มสูง แซ่หว่อง อุทิศ

มารีอา วิศนี เพ่งพิทักษ์ธรรม คุณบัวลอย ประทุมปี,ลูก หลาน ครอบครัว อันนา โสภา,ลูก หลาน คุณสมเกียรติ,คุณพรทิพย์,บุตรทั้ง 4 มารีอา ศุทธินันท์,ไพโรจน์ ดวงจรัส สมาชิกคณะอัศวินฯและครอบครัว อันนา วันดี สุขบุญลือ,ครอบครัว เยียกอาเก่ง ลิบจือ แซ่หว่อง,ภรรยา เบเนดิกโต ลิ่มชุน แซ่หว่อง

อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ มารีอา สมศรี อุทิศ ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว

อุทิศ มารีอา มักดาเลนา ซุ้ยฮุ้ง แซ่ล้อ อุทิศ เปาโล ปลัง่ ชินะผา อุทิศ มารีอา พยอม ชินะผา

อุทิศ มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว อุทิศ สมาชิก KBS ที่ล่วงลับ อุทิศ แอนโทนี วีระชัย ลี้ละภัย

อุทิศ เปโตร วิรัตน์, อันนา ดวงฤดี อุทิศ อันนา พรทิพย์ ไตรอัมพวงศ์ อุทิศ มารีอา นฤมล กุสพลนนท์

อุทิศ อักแนส แจ้เชียง แซ่ตั้ง อุทิศ อันนา จาลอง วงศ์เลิศ อุทิศ ยวง บัปติส กุ่ยเล้ง แซ่ปงึ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ คุณพ่อเรย์มอนด์ อัลเล็น เบร็นนัน อุทิศ อันโตนีโอ ยอดชาย สวาทชาติ อุทิศ ยวง สราช สาทรกิจ อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร สำหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่ำน ทุกครอบครัว

คุณพ่อศรีปราชญ์

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-16อา. 16 ก.ย. 12

17.30 น. คุณพ่อสุรชัย

จ. 17 ก.ย. 12

06:15 น.

อาทิตย์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา โมทนาคุณแม่พระ ขอพร อันนา มงคล รุจิพงศ์ ขอพร ครอบครัวชัชวลิต อุทิศ นายสฤษดิ์ รังคะภูติ อุทิศ นางเกษรา พยัคฆพันธ์ อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัว อารีวิลาศ เยนอเวฟา นาวา ชัชวลิต แอนเมรี่ ฉัฐนันญ์ รุจนผลาผล ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ ลูซีอา สมคิด ปริญชาญกล เปโตร ซังฮี้ แซ่อึ้ง

อุทิศ หลุยส์ ศักย์ ชัยสาเร็จ อุทิศ นายเสถียร สันติบุตร อุทิศ อักแนส ทองใบ

อุทิศ อักเนส กิ้มสี แซ่แต้ อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ อุทิศ แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สีหพล

น. โรเบิร์ต แบลลาร์มีโน พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวเทียนชยาภา แคทรีน ไอยศรา ยอแซฟ ชูกฤต สุคันธวณิช ยวง ยรรยง วูวงศ์ แพทย์หญิง ภักดี ตระกูลทิม

ขอพร นายอรรถพล นิ่มอนงค์ ขอพร เปาโล ณัฐดนัย ลักษมีอเนกพงศ์(วันเกิด) ขอพร ครอบครัวว่องวิไลกุล อุทิศ นายแพทย์ สมาน ตระกูลทิม อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อันนา ขจิตพรรณ, ลูก หลาน ขอพร เทเรซา สมสวาท วงศ์ธนะกุล อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์

19:00 น.

อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อันนา วารี สถิตยวิริยะกุล อันตน สว่าง ประกอบกิจ

อ. 18 ก.ย. 12

06:15 น.

อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ อุทิศ ยบ. สุภฑ ั ฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ

สัปดำห์ที่ 24 เทศกำลธรรมดำ ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ยอแซฟ ชัชชัย

ขอพร อันนา วันดี สุขบุญลือ (วันเกิด) ขอพร อักแนส ณัฐพัชร์ พรกุลวิไล

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ มารีอา ยู่เกียว กิจบารุง อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ ยอแซฟ จัด, มารีอา บุญชู สิงห์ชัย อุทิศ มารีอา มักดาเลนา จินตนา สิงห์ชัย อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-17อ. 18 ก.ย. 12

19:00 น.

สัปดำห์ที่ 24 เทศกำลธรรมดำ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

พ. 19 ก.ย. 12

06:15 น.

19:00 น.

แคทรีน จินดารัตน์ พรกุลวิไล ครอบครัวทรัพย์ไข่ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยอแซฟ สุรเสียง พรกุลวิไล ครอบครัวสุขเกษม ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ยวงบัปติสตา ปึ๋ง เสนาจักร(ครบ62ปี) วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

น. ยำนูอำรีโอ พระสังฆรำชและมรณสักขี โมทนาคุณนักบุญอันตน ขอพร แคทรีน ไอยศรา

ขอพร มารีอา ดวงใจ ขอพร ผู้มีพระคุณพ่อวัด,โรงเรียนแม่พระ

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ ลอแรนซีโอ อ๊อด กิจสกุล อุทิศ อันนา นภา ศรีวัฒน

อุทิศ เฟรีซีตัส วันทา สันหภักดี อุทิศ เอลีซาเบธ บุญธรรม กิจสกุล อุทิศ นายหยี่ ธนเชวงวงศ์

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณประยูร, คุณยุพา คุ้มคง ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ อันนา มิ่ง การะเวก โทมัส ณรงค์ การะเวก ยอห์น กมล รุขพันธ์เมธี

บริษัทสยามจิรกานต์จากัด,พนักงาน มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ยวง สีหมอก การะเวก ยวง เสกสรร รุขพันธ์เมธี

พฤ. 20 ก.ย. 12 ระลึกถึง น. อันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ น. เปำโล จง ฮำซัง และเพื่อนมรณสักขี ชำวเกำหลี (วันเยำวชนแห่งชำติ) 06:15 น.

19:00 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา ยอแซฟ พอล พรกุลวิไล ยวง ยรรยง วูวงศ์ ยูลีอันนา สมร กิจสกุล

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

เฮเลนา กาญจนา ยอแซฟ พิสิษฐ์ พรกุลวิไล อันตน วีรบุตร ปานเดย์ มารีอา มักดาเลนา ซุ่ยฮุ้ง แซ่ล้อ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวกิจสกุล มีคาแอล สมัย วงเวียน ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ พี่น้องตระกูลเสนาจักร ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-18ศ. 21 ก.ย. 12 06:15 น.

19:00 น.

ฉลอง น. มัทธิว อัครสำวก และผู้นิพนธ์พระวรสำร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

19:00 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

เทเรซา จิราภรณ์ แพททรีเซีย จารุภรณ์ พรกุลวิไล ยอแซฟ โตน, ตรัน วัน วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร เซซีลีอา มาลี ศรีเวชศิลป์

ขอพร ออกัสติน จักรพงษ์ เก่งอักษร

อุทิศ ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค อุทิศ คุณพ่ออาแมสตอย อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง

ส. 22 ก.ย. 12 06:15 น.

แคทรีน ไอยศรา ครอบครัวนางหมี่ ศรีเรไร ยวง ยรรยง วูวงศ์ คาเบรียล ซุ่นหลี แซ่เฮ้ง

สัปดำห์ที่ 24 เทศกำลธรรมดำ ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล

ขอพร โทมัส อัครัฐ วัฒนปัญญากุล ขอพร อักแนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ

ครอบครัวผลาผล คุณประกอบ นิโครธานนท์ ครอบครัวปัณฑวังกูร ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ

คุณสุรินทร์ กุลตังวัฒนา,ครอบครัว คุณอนันตศักดิ์, อัญญา, อิทธินันท์ ครอบครัวเลาหไทยมงคล,ลิ้มประยูร นายจิ้น เต็งวงษ์วัฒนะ

อุทิศ เปาโล เปียงชิน อุทิศ อันนา ตังไล้ แซ่เจา

อุทิศ เปาโล คณิต แก้วแดง อุทิศ หลุยส์ ชาญ สุวรรณกุล

อุทิศ เปโตร สุนันท์ ผลาผล อุทิศ ยอแซฟ สมนึก ผลาผล

อุทิศ อุทิศ

อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ อุทิศ มารีอา บุญนา ทิจะยัง อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อักแนส อ่อยอี่ แซ่ลี้ มารีอา บุญเพชร แซ่ตัน ทอมาส ธวัช - เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน - มารีอา เง็กเอ็ง แซ่คู

อุทิศ อันนา สมพิศ แสงเนตร อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-19-

ประชาสัมพันธ์ 1. แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลราชวิถี และทีมงาน จะมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วันอาทิตย์ 23 กันยายน 2012 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ใต้อาคารเรียนอนุบาล สาหรับพี่น้องที่ลงชื่อไว้ 2. เชิญฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล อ่างทอง วันเสาร์ที่ 22 กันยายน เวลา 10.30 น. 3. คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย เชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและเสก อาคารรีดีมเมอร์ ฮอลล์ ณ วัดพระมหาไถ่ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน เวลา 10.00 น. 4. ชมรมนักธุรกิจคาทอลิก ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานเสวนาหัวข้อ AEC 2015 ความท้าทาย โอกาส และความเสี่ยงของธุรกิจ วันพฤหัสที่ 27 กันยายน เวลา 13.3017.00 น. ณ ห้อง THE RIVER 1-3 ชั้น LOBBY โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง 5. เชิญฉลองวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู หน้าโคก วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม เวลา 10.30 น. 6. ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานประชุมธรรมทูตพระเมตตาเอเซีย ในหัวข้อ “ความ เมตตากรุณา วิถีชีวิตของชาวเอเชีย” วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม - วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2012 บริเวณยิมเนเซียม ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  ประกาศการแต่งงาน  ฝ่ายชาย : นายพิชญ์ พิทยศิริ บุตร : นายสุวิชัย + นางสุรีย์ พิทยศิริ ฝ่ายหญิง : มารีอา ชณัตฐา ประกอบกิจ บุตรี : ยอแซฟ ประพนธ์ + มารีอา มนชยา ประกอบกิจ ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2012 เวลา 15.00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012


-20-

“ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา” (มก 8:34) สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 16 กันยายน 2012

ฟาติมาสาร 16092012  
ฟาติมาสาร 16092012  

ฟาติมาสาร 16092012

Advertisement