Page 1

-1-

ฟาติมาสาร สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-2-

บทความเจ้าอาวาส ปีแห่งความเชื่อเริ่มแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๐๑๒ ในเวลา ๑๐.๐๐ น. พระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีเปิดเสกรูปมรณสักขี คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด กฤษบารุง

มอบธงสีให้กับหัวหน้าเขตทั้ง ๖ เขต มีพิธีเปิดประตูเป็น

เครื่องหมายประตูแห่งความเชื่อ

ตั้งศีลมหาสนิทและมีการสวดสายประคาตลอดเวลา

ทั้งตอนเช้าและตอนบ่าย บรรดาพี่น้องในเขตสองและเขตอื่นๆ ใส่เสื้อสีประจาเขต สาหรับเขต ๒ ใส่เสื้อสีฟ้า ซึ่งเป็นสีที่หาได้ง่ายที่สุดเพราะเป็นสีของแม่พระ วัดแม่ พระฟาติมา มีสัตบุรุษไปร่วมงานสองรถตู้กับหนึ่งรถเก๋ง ทาไมจึงมีการประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งความเชื่อ ในสมณลิขิต (Porta Fidei) สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า ปีแห่งความเชื่อนี้ เป็นการเรียกร้องคาทอลิกทุกคน ให้ฟื้นฟูการกลับใจไปยังพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้ไถ่แต่พระองค์เดียวของโลก วัฒนธรรมอันล้าลึกของคริสตชนในความเชื่อ

ทั้งในตะวันตกและในโลกโดยทั่วไป

กาลังสูญสลายไป จนเหลือเพียงแต่วัฒนธรรมทางมานุษยวิทยา บัดนี้โลกดูเหมือนจะไม่สนใจใยดีถึงความคิดและแนวความคิดต่างๆ

เช่น

เรื่องบาป การเป็นทุกข์ถึงบาป การให้อภัย การพลีกรรม การใช้โทษบาป วิญญาณ พระหรรษทาน ชีวิตนิรันดร ความสุขแท้จริง ความศักดิ์สิทธิ์ วิกฤตของการขาด ความเชื่อ มีผลต่อผู้คนเป็นจานวนมาก พระองค์ทรงประกาศว่า “เรารับไม่ได้ที่เกลือจะ กลับกลายไร้รสชาติ และ แสงสว่างจะถูกเก็บซ่อนไว้” ปีแห่งความเชื่อที่กาลังจะมาถึงนี้ คาทอลิกควรใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการดาเนินชีวิตตามวัฒนธรรมของศาสนา สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-3-

เพื่อรื้อฟื้นความเชื่อ

เพื่อให้มีความเข้าใจในความเชื่ออย่างลึกซึ้งมากขึ้น

และเพือ่

แบ่งปันความเชื่อนั้นให้กับผู้อื่น ไม่ใช่ด้วยการสอนเท่านั้น แต่ด้วยการกระทาที่เป็น แบบอย่างแห่งความรักแบบคริสตชนด้วย สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ลิขิตว่า โดยทางความเชื่อเท่านั้นที่ความเชื่อ จะเติบโตและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะสร้างหลักประกันให้กับชีวิตเรา ได้ดีเท่ากับการละทิ้งตัวเองยิ่งวันยิ่งมากขึ้น

หนทางต่าต้อยกลับเป็นหนทางที่สูงส่ง

นั่นคือ หนทางที่จะกลายเป็นตัวท่านเองอย่างแท้จริงคือ การลืมตนเองโดยสิ้นเชิงนั่นคือ หนทางที่จะได้พบความรักที่แท้จริง ดังนั้น ในการเรียนรู้สู่ “ปีแห่งความเชื่อ” นี้ สมเด็จ พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้คาทอลิกทุกคนกลับมาค้นให้พบอีกครั้งถึง “ประตูแห่ง ความเชื่อ”

ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวิญญาณ

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงต้องการ

กล่าวถึง ความเชื่อสามารถเป็นทางเข้าประตูที่สามารถเปลี่ยนแปลงภายในได้ ชนิดที่ว่า สิ่งต่างๆ ของโลกและทุกสิง่ บนโลกนี้จะร่วงหล่นหายไป สิ่งที่จะคงอยู่คือ ความสุข แท้จริงนิรันดร ซึ่งอยู่เหนือการผันแปรของโลกนี้ “ประตูแห่งความเชื่อ” สาหรับเรา คริสตชนได้แก่ การเป็นประจักษ์พยานต่อความเชื่อ... การแสวงหาพระเจ้า... จารีต พิธีกรรม... หนังสือคาสอนของพระศาสนจักร... ต้นฉบับของความศักดิ์สิทธิ์... ความ เชื่อที่ปราศจากความรักไม่เกิดผล

ขณะที่ความรักที่ปราศจากความเชื่อก็คงเป็นได้แค่

ความรู้สึกที่สร้างความสงสัยให้เสมอ ทั้งความเชื่อและความรัก ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อ ขอให้เราตั้งหน้าตั้งตาด้วยความหวังในหน้าที่ของ เราที่มีต่อโลก

ในขณะที่เราคอย

“ฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่ถาวรของ

ความชอบธรรมตามพระสัญญา (๒ปต ๓:๑๓) จากเอกสารคู่มือปีแห่งความเชื่อโอกาส เปิดปีแห่งความเชื่อ

(คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์) สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-4-

พระวรสารประจาสัปดาห์

(มก 10:17-30) วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2012 เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดาเนินอยู่ระหว่างทาง ชายคนหนึ่งรีบเข้า มาคุกเข่าลง ทูลถามว่า “พระอาจารย์ผู้ทรงความดี ข้าพเจ้าต้องทาอะไรเพื่อจะได้ชีวิต นิรันดร? พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ทาไมเรียกเราว่าผู้ทรงความดี? ไม่มีใครทรงความ ดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้น ท่านก็รู้จักบทบัญญัติแล้ว คือ อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าฉ้อโกง จงนับถือบิดามารดา” ชายผู้นั้นทูลว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว” พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู ตรัสกับเขาว่า “ท่านยังขาดสิ่ง หนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด” เมื่อได้ฟังพระวาจานี้ ชายผู้นั้นหน้าสลดลง เพราะเขามีทรัพย์ สมบัติมากมาย จึงจากไปด้วยความทุกข์ พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรโดยรอบ แล้วตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ยากจริงหนอ ที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า” บรรดาศิษย์แปลกใจต่อพระวาจานี้ พระ เยซูเจ้าจึงตรัสอีกว่า “ลูกเอ๋ย ยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า! อูฐจะ ลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า” บรรดาศิษย์ยิ่งประหลาด ใจมากขึ้น พูดกันว่า “ดังนี้ ใครเล่าจะสามารถรอดพ้นได้?” พระเยซูเจ้าทอดพระเนตร บรรดาศิษย์ แล้วตรัสว่า “สาหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่สาหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้ เพราะพระองค์ทรงทาได้ทุกสิ่ง” เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่ง และติดตามพระองค์ แล้ว”พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือน พี่น้อง ชายหญิง บิดารมารดา บุตร หรือไร่นาเพราะเห็นแก่เรา และเพราะเห็นแก่ข่าวดี จะไม่ได้รับตอบแทนร้อยเท่า ในโลกนี้ เขาจะได้บ้านเรือน พี่น้องชายหญิง มารดา บุตร ไร่นา พร้อมกับการเบียดเบียน และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร” สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-5-

จงติดตามเรามาเถิด พระอาจารย์เยซูทรงออกเทศนาสั่งสอนข่าวดี และท้าทายให้เราติดตามพระองค์ เพื่อดาเนินชีวิตตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอน หากพระองค์ถามชาวฟาติมา เช่นเดียวกับที่ถาม และท้าทายชายคนหนึ่งที่บอกกับพระองค์ว่า เขาได้ปฏิบัติตาม บทบัญญัติทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว และเขาก็คงจะอยากได้มีชีวิตเข้าสู่พระอาณาจักร สวรรค์เช่นกัน แล้วพวกเราจะตอบพระองค์ว่าอย่างไร หรือจะปฏิบัติอย่างไรดี กับสิ่งที่ พระองค์ท้าทายชายหนุ่มคนนั้นว่า “ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้ คนจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเราเถิด” (มก 10:21) พี่น้องชาวฟาติมาจะทาอย่างไร จะปฏิบัติตามที่พระองค์ต้องการไหม ลองถาม ใจพี่น้องดู จะมีใครสักกี่คนที่กล้าทาตามที่พระองค์ท้าทาย หากมีสักหนึ่งคน ก็ขอให้เขา นาเงินไปมอบให้กับคุณพ่อศรีปราชญ์ ที่มีโครงการจะปรับปรุงวัดหรือพระวิหารของ วัดให้ดูดีขึ้น เพราะมีหลายๆ สิ่งที่ต้องปรับปรุง เช่น ถนนรอบวัด บานประตูวัด ตัวหนังสือชื่อวัด โดมยอดวัด หนังสือบทมิสซา และบทเพลง ตลอดจนโลงเย็น ฯลฯ และหากพระเยซูเจ้าจะท้าทายต่อศิษย์รักของท่านอีกว่า จงขายรถห้าห่วง และรถแซบ แล้วนามาถวายวัด เพราะรถของท่านขับเข้าประตูสวรรค์ไม่ได้แน่นอน พวกเราคงเงียบและไม่ยอมตอบคาถามของพระองค์แน่ เช่นเดียวกับ “ชาย หนุ่มคนนั้น ที่มีสีหน้าสลดลง เป็นทุกข์ แล้วจากไป เพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมาย” (ลก 10:22) พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรโดยรอบ แล้วตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า ”ยากจริงหนอที่ คนมั่งมีจะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้า…….อูฐจะรอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมี เข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า”(ลก10:24-25) พระเยซูเจ้าทรงหยั่งรู้ถึงรากลึกในหัวใจ ของมนุษย์ทุกคนว่า คงจะหลงใหล กอบโกย สะสมวัตถุบนโลก และ รักสมบัติที่มี มากกว่า รักวิญญาณ ของพวกเขา และนี่คืออันตราย หากเรามีทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ ไม่รู้จักเสียสละ และแบ่งปัน ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่อ่อนแอ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-6-

เป็นบุคคลที่อยู่ชายขอบของสังคม หลายๆ ครั้งที่มนุษย์ยอมแลกวิญญาณของตัวเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติ แม้จะต้องทาบาปหนักโดยรู้ตัว ผมเคยอยู่ในสภาพแบบนี้ มาแล้ว เมื่อเงินทองเข้าตาทาได้ทุกอย่าง ผมเป็นคนบาปหนักครับ แต่ด้วยพระเมตตา ของพระเยซูเจ้า ผมได้ฟังพระวาจาของพระองค์ ผมค่อยๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตของผม หันกลับมาหาพระ โดยจะพยายามติดตามพระองค์จากพระวาจาทรงชีวิต ในแต่ละ สัปดาห์ซึ่งทาให้ผมเปลี่ยนแปลงเสมอๆ เพราะอยากจะรอดรูเข็มให้ได้ เพราะผม มองเห็นพี่น้องชาวฟาติมาจานวนมากอยู่ข้างหน้าผม กาลังพยายามทาอยู่ใช่ไหมครับ ดังนี้ใครเล่าจะสามารถรอดพ้นได้ เป็นคาถามที่บรรดาศิษย์ของพระองค์ และ แม้แต่ชาวฟาติมาเองก็คงอยากจะถามแบบเดียวกัน พระอาจารย์เยซูจึงตรัสว่า “สาหรับ มนุษย์เป็นไปไม่ได้ แต่สาหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้ เพราะพระองค์ทรงทาได้ทุก อย่าง”(ลก 10:27) มีเพียงนักบุญเปโตร ผูเ้ ปีย่ มด้วยความเชือ่ ได้ทลู พระเยซูวา่ “ข้าพเจ้า ทั้งหลายได้สละทุกสิ่ง และติดตามพระองค์แล้ว” (ลก:10-28) ในโอกาสปีแห่งความเชื่อ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่พวกเราได้ไปร่วมบูชามิสซาที่ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบารุง (เมื่อ11 ตุลาคม 2012) ขอให้พี่น้อง ชาวฟาติมามีความเชื่อเหมือนคุณพ่อบุญเกิดและมีความมั่นใจเหมือนนักบุญเปโตร ที่ได้ ตอบพระองค์ว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่ง และติดตามพระองค์แล้วครับ คุณหาญชัย 12/10/12

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-7-

พระวรสารนักบุญมาระโก (มก 10:17-30) การเข้ามาคุกเข่าของชายคนหนึ่งต่อหน้าพระเยซูเจ้า คาแรกที่ได้ทูลถาม พระองค์ว่า พระอาจารย์ทรงความดี ข้าพเจ้าต้องทาอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร คาถาม ที่ทูลถามต่อพระองค์นั้น เป็นคาถามที่มีความหมายสาหรับเขาเท่านั้น แต่คาตอบที่ พระองค์ได้ให้แก่เขานั้น เป็นคาตอบที่เขาไม่สามารถรับได้ ความอยากได้ ความโลภ จึงอยู่ในจิตใจของเขา การเสียสละ การเผื่อแผ่ทรัพย์สินเงินทองให้แก่ผู้ที่ยากจนจึงไม่ เกิดขึ้นในจิตใจ ความผิดหวังในคาตอบของพระเยซูเจ้าจึงไม่ได้รับการตอบสนองจาก เขา และพระองค์ยังได้ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า ยากจริงหนอที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระ อาณาจักรของพระเจ้า และความสงสัยของบรรดาศิษย์ที่พูดกันว่าใครเล่าจะสามารถ รอดพ้นได้ เป็นการท้าทายที่พระเยซูเจ้าได้ให้ข้อคิดแก่เราทุกคน การเสียสละการ ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละเราจึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการ เราต้องไม่แสวงหาทรัพย์สมบัติ ในโลกนี้ และเราทุกคนจะได้รับชีวิตนิรันดรในโลกหน้าอย่างแน่นอน ข้อคิด วัยรุ่นเป็นวัยร้อน วัยแรง วัยเร็ว ดังเช่น ชายหนุ่มในพระวรสารวันนี้ แม้เป็นคนดีและคนรวยระดับหนึ่ง แต่ก็รีบเข้ามาพบพระเยซูเจ้า พร้อมทั้งป้อนคาถาม แสดงความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มีความหมาย และมีคุณค่ากว่าที่เป็นอยู่ แต่น่าเสียดาย เขาไม่สามารถตอบสนองคาท้าทายของพระเยซูเจ้าที่ให้เขาลืมตนเอง และคิดถึงผู้อื่น เขาได้จากพระองค์ไปด้วยหน้าตาเป็นทุกข์และเศร้าสลด ถึงกระนั้นพระวาจาประโยค หนึ่งกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู” อันเป็นท่าทีที่พระเยซู เจ้าได้มอบให้เรากระทาต่อไปต่อบรรดาวัยรุ่นทั้งหลาย ซึ่งมีท่าทีดังเช่นชายหนุ่มใน พระวรสาร กล่าวคือ เราต้องมองบรรดาวัยรุ่นด้วยสายตาที่เอ็นดูและท้าทายพวกเขา แทนพระเยซูเจ้าต่อไป ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกจะนาสายพระเนตรด้วยพระทัยเอ็นดูของพระองค์ไปสู่ บรรดาวัยรุ่นทั้งหลาย เป็นการท้าทายพวกเขาแทนพระองค์เสมอไป (ลุงตุ๋ย) สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-8-

POPEREPORT.COM

เปาโล กาบริเอเล่: คุก 18 เดือน ในที่สุดการตัดสินคดีความของ “เปาโล กาบริเอเล่” อดีตพ่อบ้านประจา วังพระสันตะปาปาซึ่งก่อคดียักยอกเอกสารสาคัญของวาติกันและพระสันตะปาปา มาเผยแพร่แก่นักข่าวในอิตาลี ก็ได้รับการตัดสินอย่างเป็นทางการแล้ว โดยผล การพิจารณาคดีก็เป็นแบบชื่อบทความนั่นเอง การพิจารณาคดีของกาบริเอเล่ มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 ตุลาคม 2012 โดยวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาคดี ซึ่ง “จูเซ็ป เป้ เดลล่า ตอร์เร่” ประธานศาลวาติกันได้ใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการอ่านคาพิพากษาคดี ที่ว่ากันว่าอัปยศที่สุดในรอบ 30 ของวาติกันเลยทีเดียว (คดีอัปยศครั้งสุดท้ายใน วาติกันที่โด่งดังไปทั่วโลกก็คือการคอร์รัปชั่นและฟอกเงินในธนาคารวาติกัน) สาหรรับคาตัดสินของาาลนันน ตอนแรก าาลได้สั่งจาคุก เปาโล กาบริเอเล่ เป็นเวลา 3 ปี แต่ได้ลดโทษลงเหรลือ 18 เดือน (ปีครึ่ง) เนื่องจาก 1) กาบริเอเล่ ไม่ เคยก่อคดีอาญามาก่อน 2) ตลอดระยะเวลาที่ทางานรับใช้พระสันตะปาปามา 6 ปี (เริ่มงาน ค.า. 2006) กาบริเอเล่ ตันงใจและทุ่มเทใหร้กับงานที่ได้รับมอบหรมายมา โดยตลอด 3) กาบริเอเล่ยืนยันหรนักแน่นว่า การขโมยเอกสารต่างๆ ออกมา ก็เพื่อ เปิดโปงการคอร์รัปชั่นในวาติกันใหร้พระสันตะปาปาได้รับทราบ เพราะพระองค์ ทรงถูกปิดกันนข่าวสารจากคนรอบข้างและมักจะได้รับข้อมูลแบบผิดๆ การกระทา นีนทาเพื่อมุ่งหรวังใหร้พระาาสนจักรคาทอลิกเกิดการปฏิรูปและโปร่งใส าาลพิจารณา แล้วเหร็นว่า เป็นความตันงใจดี จึงลดโทษใหร้ 4) กาบริเอเล่ ยอมรับอย่าง ตรงไปตรงมาว่า ตนทาผิดพลาดอย่างมากที่ทาใหร้พระสันตะปาปาต้องเสียใจกับ สิ่งที่เกิดขึนน ทันงๆ ที่พระองค์ทรงไว้วางใจในตัวเขาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ก่อนจะอ่านคาตัดสิน ผู้พิพากษาได้ถามกาบริเอเล่ว่าจะกล่าวอะไรเป็น ครั้งสุดท้ายหรือไม่ กาบริเอเล่ ตอบว่า “สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนีน ขอใหร้มั่นใจได้เลยว่า สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-9-

ผมกระทาการแต่เพียงผู้เดียว(ขโมยเอกสาร) ผมยังคงยนาคาเดิมว่า ทาไปด้วย ความรักและหรวังดีต่อพระาาสนจักรคาทอลิก ถ้าต้องการใหร้ผมพูดเรื่องเอกสาร อีกครันง ผมก็จะพูดเหรมือนเดิมว่า ผมไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมทาไปนันนเหรมือนกับพวก ขโมย นี่คือการทาลงไปเพื่อใหร้ความจริงปรากฏสู่สาธารณชน” ทางด้าน คริสติอาน่า อาร์รู ทนายความของกาบริเอเล่ ก็ได้ให้สัมภาษณ์ นักข่าวหลังการพิพากษาว่า ตนเองและกาบริเอเล่ ยอมรับในคาตัดสินของศาลทุก ประการ มันเป็นคาตัดสินที่ยุติธรรมดีแล้ว และไม่ขอคัดค้านแต่อย่างใด ขณะที่ คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อานวยการศูนย์ข่าววาติกัน ได้ออกมาตั้ง โต๊ะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทั่วโลกที่มารอทาข่าวคดีนี้ ด้วยการกล่าวว่า “จริงอยู่ที่ กาบริเอเล่ ถูกตัดสินจาคุก 18 เดือน แต่คาตัดสินมีสิทธิ์ถูกลบล้างได้ ถ้าหรากว่า พระสันตะปาปาทรงอภัยโทษแก่เขา แต่ทันงนีน พระองค์กาลังรอข้อสรุปจากทีมผู้ พิพากษาอยู่” ในสายตาของนักข่าวสายวาติกันหลายคน คาสัมภาษณ์ของคุณพ่อลอมบาร์ดี้ ยังสะท้อนให้เห็นว่า กาบริเอเล่อาจไม่ต้องติดคุกก็ได้ ถ้าเกิดพระสันตะปาปาอภัยโทษ ให้เขาจริง ซึ่งนักข่าววาติกันเหล่านี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่า พระสันตะปาปาน่าจะให้อภัยให้ แน่ๆ ส่วนมุมมองของผมเอง แม้พระสันตะปาปาจะอภัยโทษให้กาบริเอเล่หรือไม่ แต่สิ่งหนึ่งที่โลกได้รับรู้จากคดีนี้ก็คือกาบริเอเล่สามารถเปิดโปงการทุจริตในวาติกันได้ สาเร็จ ผมค่อนข้างเชื่อว่า กาบริเอเล่ตั้งใจแฉเรื่องทุจริตเหล่านี้ด้วยความหวังดีต่อ พระศาสนจักร และต้องการให้พระสันตะปาปาได้ทราบความจริง นอกจากนี้เท่าที่ตามอ่านจากบทความของนักข่าวสายวาติกันหลายคน รวมถึง ปฏิกิริยาจากพระสังฆราชและพระสงฆ์ในวาติกัน พวกเขาดูจะเอาใจช่วย กาบริเอเล่ เป็นพิเศษ เพียงแต่ไม่กล้าเปิดเผยตัวแบบชัดแจ้ง เพราะเดี๋ยวอาจถูกการเมืองเล่น งานได้ สรุปแล้ว คดีอัปยาของวาติกันก็จบลงแบบไม่มีอะไรพลิกโผ เปาโล กาบริ เอเล่ ถูกตัดสินจาคุกโทษฐานยักยอกเอกสารพระสันตะปาปาและวาติกัน หรวังว่า คดีนีนจะเป็นเครื่องเตือนสติคนที่หรวังจะกอบโกยผลประโยชน์ของพระาาสนจักรมา สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-10-

เป็นของตัวเองว่า อย่าทาเรื่องพวกนีนเลย แม้บางครันง เขาอาจรอดความยุติธรรม ฝ่ายโลกไปได้ แต่เชื่อเถอะว่า ยังไง พระเจ้าก็ไม่ปล่อยไว้แน่ ขึนนอยู่กับว่า จะช้า หรรือเร็วเท่านันนเอง AVE MARIA

หรมายเหรตุ – เดือนตุลาคมนี้ มีเหตุการณ์สาคัญหลายอย่างเกิดขึ้นในพระศาสนจักร คาทอลิก ดังต่อไปนี้ - อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2012: พระสันตะปาปาถวายมิสซาเปิดการประชุมสมัชชา พระสังฆราชคาทอลิก ครั้งที่ 13 ซึ่งว่าด้วยเรื่องการประกาศพระวรสารใหม่ (นาคนที่ทิ้งพระเจ้า กลับมาหาพระองค์อีกครั้ง)โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปา ยังทรงประกาศให้ “นักบุญฆวนแหร่งอาบิลา” (จอหร์นแหร่งอาวิลา) และ “นักบุญฮิลเดการ์ดแหร่งบิงเก้น” เป็น “นักปราชญ์ของพระาาสนจักร คาทอลิก” ด้วย - พฤหรัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2012 : พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซาเปิดปีแห่ง ความเชื่อ และราลึก 50 ปีแห่งการเปิดสังคายนาวาติกัน ที่ 2 (เปิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1962) - อาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2012 : พระสันตะปาปาถวายมิสซาสถาปนา “นักบุญ ใหรม่” 7 องค์ หนึ่งในนักบุญใหม่มีชื่อของ “บุญราาีเปโดร คาลังสอด” มรณ สักขีชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศีวนั เดียวกับ “บุญราาี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบารุง” รวมอยู่ด้วย - อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2012 : พระสันตะปาปาถวายมิสซาปิดการประชุม สมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ครั้งที่ 13 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-11-

ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง “ท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คน อนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา” (มก 10:21) พวกเราบางคนอาจจะไม่แตกต่างอะไรกับเศรษฐีหนุ่มคนนั้น ที่พระเยซูเจ้า ทรงรัก เราอาจจะเป็นผู้ที่ไปทากิจศรัทธาเป็นประจา มีกิจกรรมที่ทาเพื่อพระเจ้าอยู่ หลายอย่าง และก็ยังเป็นบุคคลที่คนทั้งหลายรักและนับถือด้วย แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้หา ได้เพียงพอไม่ เช่นเดียวกับเรื่องของเศรษฐีหนุ่มผู้นี้ เราเองก็ไม่ต่างอะไรกับเขาด้วย สาหรับ เศรษฐีหนุ่ม ปัญหาของเขานั้นอยู่ที่ตัวเขาถูกหลอกลวงจากความร่ารวยของเขาเอง แต่ สาหรับเรานั้น จุดอ่อนหรือปัญหานั้นอาจจะอยู่ที่ความหยิ่งถือทิฐิ การที่เอาความคิดของ ตนเป็นใหญ่ ความอิจฉาริษยา ความรักในโลกนี้ หรือความไม่สัตย์ซื่อในสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์เช่นนั้น เราก็เป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมสาหรับที่จะได้รับชีวิตนิรันดรด้วย จาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสลัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดขวางเราไว้เบื้องหลัง แล้วแบก กางเขนตามพระเยซูเจ้าไป ถึงแม้ว่าเศรษฐีหนุ่มผู้นี้จะได้ให้ทรัพย์สมบัติของเขาแก่คนยากไร้ก็ตาม แต่ ทรัพย์สมบัติเหล่านั้น ก็หาได้ช่วยเขาให้รอดได้ไม่ แต่สาคัญอยู่ที่จิตใจของเขาซึ่งไม่ พร้อมที่จะพรากออกจากทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่ นี่แหละคือสิ่งที่ทาลายตัวเขาโดยเหตุที่ ทรัพย์สมบัติของเขานี่เองเขาได้โยนทิ้งโอกาสอันประเสริฐที่จะเป็นผู้ติดตามพระเยซูเจ้า เสีย และนาสิ่งที่ไร้สาระมาสู่ชีวิตของตนเองเราได้มอบถวายทุกสิ่งทุกอย่างและชีวติ ของเราแก่พระองค์แล้วหรือยัง สมาชิกทางบ้าน สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-12-

ลาดับ 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

ผู้บริจาคเพื่อซ่อมพระแทน ชื่อ-สกุล คุณปรียานุช สถาวรมณี คุณวิวัฒน์, คุณวิชัย, คุณสุวิมล อุตสาหจิต คุณชาตรี ธารากุลประทีป ครอบครัว เทเรซา หงู่ เวียงชัย ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2 ราย ครอบครัวพรพิทยากุล คุณบุญสม ประยุรจตุพร คุณวงเดือน ผิวเกลี้ยง,คุณฉลองชัย, คุณชัยพร เวสประชุม ร.อ. รณชัย, คุณสวรรยา รัตนภักดี, คุณเพิ่ม อิ่มอก คุณยุพิน มณฑาพันธ์ คาเบรียล เดอ มารีย์ ฉันท์เชษฐ์ จงเจริญคุณวุฒิ คุณปอล ชาลเวเรยีนา เปาโล อึ่งไป๋ แซ่ตั้ง คุณไพเราะ กสิพร้อง คุณศรีฟ้า อ่องนาวา รวม

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012

จานวนเงิน 20,000.10,000.3,000.2,000.2,000.1,000.1,000.4,000.500.500.500.400.100.45,000.-


-13-

ลาดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

บริจาคเพื่อซื้อโลงเย็น ชื่อ-สกุล คุณวิวัฒน์,คุณวิชัย,คุณสุวิมล อุตสาหจิต คุณสมเกียรติ ชัยพรแก้ว,คุณพรทิพย์ เชื้อสุขศานต์ทอง ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คุณวิภา, คุณชนม์ธิชา, คุณพนิต ว่องวิไลกุล คุณศุทธินันท์ ดวงจรัส ครอบครัวเวียงชัย คุณกัลยา รุขพันธ์เมธี คุณสนม สุเมธ คุณศุภรดา เกาะสุวรรณ์ พ.ต.ท. ณรงค์ เทศวิบูลย์ นางพิน ชดฉัตร ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม รวม

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012

จานวนเงิน 10,000.10,000.5,000.3,000.2,000.1,000.1,000.1,000.500.500.100.34,100.-


-14-

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อา. 14 ต.ค. 12

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ขอพร หน้าที่การงานลูกทั้งห้า ขอพร มัทธิว วิวัฒน์,เปโตร วิชัย อุตสาหจิต ขอพร เปโตร พิชญกฤต อุตสาหจิต ขอพร อันนา พิมรดา, มารีอา แพรวา ขอพร คุณวันชัย ฉัตรเจริญพร ขอพร อันนา สุวิมล,คุณดวงฤดี อุตสาหจิต

07.00 น. คุณพ่อสุรชัย

ขอพร คุณบันลือ อุตสาหจิต

ขอพร เปโตร ชัยพร จิตสาราญ

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

เยนอเวฟา นาวา ชัชวลิต ครอบครัวสมใจ สงวนสุข อิมมานูแอลล่า ภคธนิศร์ชา ยอห์น เดวิด

ครอบครัวอันนา วันดี สุขบุญลือ ครอบครัววิลาศ, ครอบครัวชัชวลิต คุณศิโยน ดาวรัตนหงษ์ เทเรซา ณัฐณิชา, มาซายูกิ อิชิดะ

อุทิศ ยอแซฟ วิโรจน์ ว่องวิไลกุล อุทิศ ยวงบัปติสตา ลิ่มสุง แซ่หว่อง

อุทิศ เยียกอาเก่ง ลิบจือ แซ่หว่อง, ภรรยา อุทิศ เบเนดิกโต ลิม่ ชุน แซ่หว่อง

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

09.00 น.

ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว โรซา มุ่ยเจ็ง เปาโล วิชิต

มารีอา มักดาเลนา ซุ้ยฮุ้ง แซ่ล้อ กาทารีนา ปุ่น มุ่งหมาย อักแนส เม่งเอ็ง แซ่เอี้ยว โรซา มณเฑียร ทองเหลือง ยอแซฟ ขวัญ แซ่โง้ว, มารีอา ลุ้ย

ขอพร สาหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ทุกครอบครัว

คุณพ่อสุชาติ

17.30 น.

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ

คุณพ่อศรีปราชญ์ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยวง สุธี ตุลยาพิศิษฐ์ ยอแซฟ สุรพล ว่องวิไลกุล ครอบครัวปีเตอร์ อันนา ลกเซี้ยง แซ่อึ้ง

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ

ยวง สุพัฒน์ ตุลยาพิศิษฐ์ ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล อักแนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล เปโตร ประวิทย์ ตุลยาพิศษิ ฐ์

คุณอุดมพร ตึ้งเจริญ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อากาทา เช็งเน้ย หลุยส์ ศักย์ ชัยสาเร็จ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

นายโป๊ะ ปริญชาญกล ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ อลิซาเบธ ยับพัน ซิ้วเงี๊ยด วิญญาณในไฟชาระ

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-15จ. 15 ต.ค. 12 06:15 น.

19:00 น.

ระลึกถึง น. เทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ขอพร มิสซา อุทิศ อุทิศ

ขอพร มิสซา อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา เซซีลอี า เพ็ญศรี กฤษณมิษ ฟรังซิสโก เกยี่,มารีอา สมบูรณ์ ยอแซฟ วิโรจน์ ชัยพิริยะศักดิ์

โมทนาคุณแม่พระ

ขอพร ด.ญ. พัฒน์นรี ศุภคติสันติ์

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อ. 16 ต.ค. 12 06:15 น.

เฮเลนา กาญจนา มารีอา ไพศรี, เทเรซา อาไพ ยวง ยรรยง วูวงศ์ โรซา เฮี๊ย แซ่คู ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว โรซา มุ่ยเจ็ง วิญญาณในไฟชาระ

เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

น. เฮดวิก นักบวช, น. มาร์ การีตา มารีย์ อาลาก๊ อก พรหมจารี ขอพร มารีอา ดวงใจ

ขอพร แคทรีน ไอยศรา

ขอพร ด.ญ. ฟ้านาพร รุขพันธ์เมธี อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ คุณแดง กลมน้อย

ขอพร คุณมณี, คุณสรวยสม คชรัตน์ อุทิศ ยอแซฟ ทรงภพ รุขพันธ์เมธี อุทิศ คุณล้วน,คุณพร้อม คชรัตน์

ขอพร คุณอัศวิน บุญพันธ์(วันเกิด) อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

ขอพร ครอบครัวคุณปรีชา ผลาผล อุทิศ ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ

19:00 น.

อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ ฟรังซิสโก สมประสงค์ เจนผาสุข อุทิศ โรซา มุ่ยเจ็ง อุทิศ เทเรซา สงวน เจนผาสุข อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ อุทศิ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

พ. 17 ต.ค. 12

ระลึกถึง น. อิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราชและมรณสักขี

06:15 น.

ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ครอบครัวเจียรกุล

ขอพร ยอแซฟ พิสิษฐ์ พรกุลวิไล ขอพร คุณตายงค์, คุณยายเทียม

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อุทิศ มารีอา มาลี วัฒนประภากร อุทิศ ยอห์น กมล,ยวง เสกสรร รุขพันธ์เมธี

ยวง ยรรยง วูวงศ์ โรซา มุ่ยเจ็ง พญ. ภักดี ตระกูลทิม วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ นายแพทย์ สมาน ตระกูลทิ ม อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-16พ. 17 ต.ค. 12

19:00 น.

ระลึกถึง น. อิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราชและมรณสักขี ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

พฤ. 18 ต.ค. 12 06:15 น.

19:00 น.

ศ. 19 ต.ค. 12

06:15 น.

19:00 น.

อันนา ขจิตพรรณ, ลูกหลาน มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว โมมัส สมชาย, มารีอา แป้ ยวงบัปติสตา จิ้งซุง แซ่องึ้ ยอแซฟ อุดมชัย

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวรุขพันธ์เมธี ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ เทเรซา ง้อ แซ่ลิ้ม วิญญาณในไฟชาระ

ฉลอง น. ลูกา ผู้นิพนธ์ พระวรสาร ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ยอแซฟ พอล พรกุลวิไล

ขอพร แพททริเซีย จารุภรณ์ พรกุลวิไล ขอพร อักแนส ณัฐพัชร์ พรกุลวิไล

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ โรซา มุ่ยเจ็ง ขอพร คุณอรวรรณ กิตติประเสริฐแสง

อุทิศ บรรพบุรุษครอบครัวรุขพันธ์เมธี อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง

อุทิศ ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ อุทิศ พี่น้องตระกูลเสนาจักร อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร

น. ยอห์ น แห่ งเบรเบิฟ และอิสอัค โยเกอ พระสงฆ์ และเพือ่ นมรณสักขี น. เปาโล แห่ งไม้ กางเขน พระสงฆ์ ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา เปโตร ซังฮี้ แซ่อึ้ง ยวง ยรรยง วูวงศ์ โรซา มุ่ยเจ็ง วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เทเรซา จิราภรณ์ อักแนส กิ้มสี แซ่แต้ เปาโล บุญช่วย สิงห์ษา ยอแซฟ ทรงภพ รุขพันธ์เมธี วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร ครอบครัวปัณฑวังกูร

ขอพร ครอบครัวเลาหไทยมงคล

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวลิ้มประยูร มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ บรรพบุรุษครอบครัวลิ้มประยูร

มารีอา จรัสศรี สิงห์ษา,ครอบครัว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง บรรพบุรุษครอบครัวปัณฑวังกูร บรรพบุรุษครอบครัวเลาหไทยมงคล

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-17ส. 20 ต.ค. 12

06:15 น.

19:00 น.

สัปดาห์ ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณนิตยา ปีโอที่ 10 บุญจรัส สิงห์ษา อันเดร สิริ,โรซา สุดใจ ชินะผา ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา ครอบครัววัชรี อมรรัตนศิริ ยอห์บัปติสต์ สันต์,มารีอา เลียบ โยเซฟ บุญ, มารีอา วรรณี โรซา มุ่ยเจ็ง

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวดีชื่น มารีอา สุทธินีย์ กุลตังวัฒนา เทเรซา ปิยกานต์ กุลตังวัฒนา ยอแซฟ สงวน, มารีอา บุญมา มารีอา สิริกุล ศุภวงศ์ ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัว เตือนจิตร์ ครอบครัวทรัพย์มูล,ครอบครัวชูชื่น วินเซนต์ สุรินทร์ และครอบครัว มารีอา มักดาเลนา บ๊วย ยอแซฟ ประสิทธิ์, เปโตร ณัฐวุฒิ ทอมาส ธวัช - เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์

อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ ยอแซฟ อ๊อน - มารีอา เง็กเอ็ง แซ่คู อุทิศ บรรพบุรุษตระกูลสถิตย์กาญจน์ อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ

วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-18-

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการฟื้นฟูชีวิตความเชื่อกับการร่วมพิธีกรรมอย่างมีชีวิตชีวา มีแนวทางปฏิบัตดิ ังนี้ ๑. ให้พนมมือในระหว่างฟังพระวาจา และให้ทุกวัดปฏิบัติเหมือนๆกัน ๒. หลังบทอ่าน ให้อ่านลงท้ายว่า พระวาจาของพระเจ้า ๓. การเข้ามารับศีลมหาสนิท เวลาพระสงฆ์ส่งศีลฯ ให้กล่าวมีเสียงว่า พระกาย พระคริสตเจ้า สัตบุรุษผู้รับศีลฯ ตอบรับยืนยันความเชื่อด้วยคาพูดแบบมีเสียง เช่นเดียวกันว่า อาแมน สาหรับคริสตชนที่ใช้มือรับศีลฯ ให้เชิญศีลฯ เข้าในปากของตน โดยทันที และต่อหน้าศาสนบริกรด้วย ๔. รณรงค์ให้มีการอ่านพระคัมภีร์ในวันศุกร์ โดยให้เตือนกันและกันว่าต้อง อ่านพระคัมภีร์ จนกลายเป็นกิจวัตรประจาวัน ๕.ให้เอาใจใส่ในเรื่องการแต่งกายมาวัด โดยแต่งกายเรียบร้อย อย่างสุภาพชน (จะมีรูปภาพมาแสดง) ๖. ให้ประธานเริ่มพิธีมิสซา ตรงที่นั่งของประธาน ไม่ควรใช้พระแท่นมิสซา เพื่อการเริ่มต้น สาหรับการอ่านพระวาจานั้น ทั้งพระสงฆ์และผู้อ่านพระวาจาทุกคน ให้อ่านที่บรรณฐานซึ่งมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-19-

ประกาศประจาสัปดาห์ ๑. ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่บริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมพระแท่นและวัด ให้ดู สวยงาม และผู้ที่บริจาคเงินเพื่อซื้อโลงเย็น มีรายชื่อตามประกาศในสารวัดฉบับนี้ ๒. วัดในเขตสอง มีมติพิมพ์หนังสือพระวรสารฉบับพกพา สาหรับวัดทุกวัด ในเขตสอง พิมพ์จานวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม วัดแม่พระฟาติมา สั่งจอง ๒,๕๐๐ เล่ม เพื่อแจก สัตบุรุษ ราคาเล่มละประมาณ ๓๓ บาท พี่น้องที่สนใจบริจาคเพื่อการพิมพ์พระวรสาร บริจาคได้ที่คุณพ่อทุกองค์ ๓. ผู้ที่รับการอบรมวิถีชุมชนคริสตชน จะมีการอบรมครั้งสุดท้ายวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ที่วัดสามเสน และจะมีการให้คาสัญญาในการทางานผู้นาวิถีชุมชนวัด ต่อหน้าพระสังฆราชในวันฉลองวัดสามเสน ๔. สมาชิกใหม่พลมารีไทย ได้แก่ ดอมิตินลา สมใจนึก, ยวง อิทธิพล, เปโตร ทรัพย์ สัมพันธ์ชัยวสุ ถวายคาสัญญา วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม (มิสซา 09.00 น. ก่อนปิดพิธี) ๕. ตรวจสุขภาพ หลังมิสซาสาย คุณหมอชาติชาย พูนสวัสดิ์ และทีมงาน มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่พี่น้อง ณ บ้านพักพระสงฆ์  ประกาศการแต่งงาน 

ประกาศครัง้ ที่ 2

ฝ่ายชาย : ยวง บัปติสตา ศิริ ศิริจรรยากุล บุตร : ร็อค อนิรุธ ศิริจรรยากุล + นางเสงี่ยม สื่อสวน ฝ่ายหญิง : นางสาวจิรากุล เขียวพะวงศ์ บุตรี : พ.ต.ท. สุจินต์ เขียวพะวงศ์ + นางศกุนวไล คนองเดช ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 13.00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012


-20-

“ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด” (มก 10:21) สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 14 ตุลาคม 2012

ฟาติมาสาร 14-10-2012  

ฟาติมาสาร 14-10-2012

ฟาติมาสาร 14-10-2012  

ฟาติมาสาร 14-10-2012

Advertisement