Page 1

-1-

ฟาติมาสาร อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-2-

บทความเจ้าอาวาส วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๒ เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พูดถึงยอห์น แบ๊ปติสต์ เทศน์สอนเรื่องพิธีล้างซึ่งแสดงการเป็นทุกข์กลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ว่า คนคนหนึ่งร้องตะโกนในถิน่ ทุรกันดาร ว่า จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทาทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด หุบเขาทุก แห่งจะถูกถมให้เต็ม ภูเขาและเนินทุกแห่งจะถูกปรับให้ต่าลง ทางคดเคี้ยวจะกลายเป็น ทางตรง ทางขรุขระจะถูกทาให้ราบเรียบ แล้วมนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นจาก พระเจ้า ประกาศกอิสยาห์เขียนไว้ว่า มีผู้ตะโกนร้องในถิ่นกันดารว่า จงเตรียมทาง ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทาทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด บทบาทของยอห์นคือ เป็นผู้นาสาร กษัตริย์ผู้ที่จะเสด็จมาคือ พระกุมาร ผู้นาความรอดพ้นจากพระเจ้า มาสู่มนุษย์ ยอห์นสอนให้เป็นทุกข์กลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป จงเตรียมจิตใจ ของพี่น้อง เพื่อเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าเถิด เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะแพร่ธรรม ศรีชุมพาบาล ประมาณ ๓๐ คน ไปเยี่ยมศูนย์ ธารหทัย ที่สวนผึ้ง ซึ่งมีซิสเตอร์คณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์ ดูแลเด็กกาพร้าพ่อแม่ ประมาณ ๓๐ คน โดยจัดงานคริสต์มาสแจกของขวัญ และเลี้ยงอาหารเด็กๆ ครั้งนี้ มีคุณเก่งไปช่วยเล่นกีต้าร้องเพลงคริสต์มาสให้เด็กๆ ฟังอย่างไพเราะ พวกเรายังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปุ๋ย แบรนด์ เนม เอส.วี. ปุ๋ยนี้ มีชื่อว่า โอ แม่เจ้า “ผึ้งมังกร” เป็นของ ดร. เป๋ง คณะของเราได้รับการต้อนรับจาก คุณพอร์ท ลูกชายที่ดูแลกิจการของบริษัทแห่งนี้ ทาให้เข้าใจสรรพคุณของปุ๋ยเอนไซม์ ยี่ฮ้อนี้ ว่า โอ แม่เจ้า ไม่ธรรมดานะเนี่ย ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ชาวเรา ทึ่งมากเลย นับว่าเป็นประโยชน์แก่กสิกรชาวไทย และอนาคต เอ.อี.ซี. ของอาเซี่ยนด้วย มีของดี อะไรก็เผยแพร่ไป สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-3-

พระเจ้าสร้างสิ่งที่ดีผ่านฝีมือมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรี เพราะ พระเจ้าทรงสร้างเรามา และเมื่อเราทาบาป พระองค์ทรงส่งพระบุตรมาไถ่บาปมนุษย์ ขอต้อนรับผู้ที่เตรียมตัวเป็นคริสตชนทั้ง ๑๓ คน ที่มีพิธีต้อนรับเมื่ออาทิตย์ ที่แล้ว ขอบรรดาพี่เลี้ยงเอาใจใส่ดูแลพวกเขาเพื่อช่วยหล่อเลี้ยง ความเชื่อให้มั่นคง ตลอดไป ขอขอบคุณคุณธาดา รุขพันธุ์เมธี ที่ช่วยทาราวสาหรับผู้สูงอายุจับเวลาเข้า ห้องน้า จะได้ปลอดภัยมากขึน้ เวลาเดิน และขอขอบคุณพ่อศรีปราชญ์ที่ช่วยติดต่อทาโลงเย็น บัดนี้ช่างได้นามาส่ง เรียบร้อยแล้ว จานวน ๒ ใบ ราคา ๘๖,๐๐๐ บาท พร้อมใช้แล้วครับ สินค้าใหม่ป้ายแดง คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-4-

พระวรสารประจาสัปดาห์ (ลก 3 : 1-6)

ปอนทิอัสปิลาต เป็นผู้ว่า ราชการแคว้นยูเดีย กษัตริย์เฮโรด เป็นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลี ฟีลิปพระอนุชา เป็นเจ้าปกครองแคว้นอิทูเรียและตราโคนิติส ลีซาเนีย เป็นเจ้าปกครองแคว้น อาบีเลน อันนาสและคายาฟาสเป็นหัวหน้าสมณะ พระวาจาของพระเจ้าได้มาถึง ยอห์นบุตรของเศคาริยาห์ในถิ่นทุรกันดาร เขาจึงไปทัว่ แม่น้าจอห์แดน เทศน์สอน เรื่องพิธีล้างซึ้งแสดงการเป็นทุกข์กลับใจ เพื่อจะได้รับการอภัยบาป ตามที่เขียน ไว้ในหนังสือบันทึกถ้อยคาของประกาศกอิสยาห์ว่า “มีเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า ภูเขาและเนินทุกแห่งจะถูกปรับ ให้ต่าลง ทางคดเคี้ยวจะกลายเป็นทางตรง ทางขรุขระจะถูกทาให้ราบเรียบ แล้ว มนุษย์ทุกคนจะเห็นความรอดพ้นจากพระเจ้า” ในปีที่สิบห้าแห่งรัชการพระจักรพรรดิเบริอัส

******************

เตรียมทาดี

เพื่อรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พระวรสารในสัปดาห์นี้ กล่าวถึงเหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงออก เทศนาสั่งสอนประชาชน ถึงพระอาณาจักรสวรรค์ที่กาลังจะมาถึง แต่แผนการณ์ของ พระเจ้าก็คือ ได้ส่งท่านนักบุญยอห์น บัปติสต์ มาเตรียมทางเสด็จของท่านให้แก่ ประชาชนชาวยิวที่มีความเชื่อ และยอมรับการล้าง(ชาระจิตใจ) เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจ ที่จะพบกับพระเมสสิยาห์ของพวกเขาเมื่อ“นักบุญยอห์นได้รับพระวาจาจากพระเจ้าแล้ว สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-5-

เขาจึงไปที่แม่น้าจอร์แดน เทศน์สอนเรื่องพิธีล้าง ซึ่งแสดงการเป็นทุกข์กลับใจ เพื่อจะ ได้รับการอภัยบาป” (ลก 3:3) แม้แต่พระเยซูเจ้าเอง พระองค์เป็นพระเจ้า แต่ก็ทรงยอมรับการล้างของยอห์น เพราะพระองค์ได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างว่า ทุกคนที่จะได้รับการไถ่กู้ของบาป จาเป็นที่จะต้องผ่านการล้างบาปก่อน ซึ่งพวกเราเข้าใจในปัจจุบันว่า ก็คือศีลล้างบาป นั่นเอง และการล้างได้กลายเป็นสัญลักษณ์ และเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ประการแรก ที่พี่น้องคริสตชนทุกคนได้รับมาเรียบร้อยแล้ว และสาหรับน้องๆ คริสตชนใหม่ซึ่งได้เตรียมตัว และมีการเปิดตัวให้พวกเราทราบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ในมิสซาสาย ก็ขอต้อนรับน้องๆ ด้วยความยินดี ที่จะได้รับการล้างบาป กาเนิด และรับพระพรของพระ รวมทั้งสถานะภาพใหม่ เป็นทั้งสมณะและประกาศก ตลอดจนกษัตริย์ เมื่อพี่น้องได้รับศีลล้างบาปแล้ว พี่น้องจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติดี และรักษาไว้ตลอดชีวิต ขอเป็นกาลังใจให้แก่น้องคริสตชนใหม่ ณ โอกาสนี้ด้วย แล้วทาไม ยอห์นต้องมาทาหน้าที่ประกาศเรื่องข่าวดี และทาการเตือนใจให้ ชาวยิวรีบกลับใจเสีย ก็เพราะพระเจ้าประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น ตามที่มีบันทึกถึงถ้อยคา ของประกาศกอิสยาห์ว่าจะ “มีเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า จงเตรียมทางของ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทาทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด... แล้วมนุษย์ทุกคนจะเห็นความ รอดพ้นจากพระเจ้า” (ลก 3:4-6) ซึ่งนักบุญยอห์น บัปติสต์ นี้แหละเป็นผู้ถูกเลือกให้ทา หน้าที่นี้ ซึ่งในสมัยของพระเยซูเจ้า ชาวยิวหลายคนคิดว่ายอห์นเป็นพระเมสสิยาห์ แต่ยอห์นได้ตอบพวกเขาว่า ท่านไม่ใช่ ท่านเป็นเพียงผู้มาเตรียมทางไว้ให้พระองค์ เท่านั้น ซึ่งพระองค์จะเสด็จมาภายหลังข้าพเจ้า และยอห์นยังได้ถอ่ มตัวอย่างสุดๆ ว่า เขาเองยังไม่เหมาะสมแม้จะแก้สายรัดรองเท้าให้กับพระองค์เลย ยอห์นเป็นลูกพี่ลูกน้อง กับพระเยซูเจ้า ท่านเป็นบุตรของเศคาริยาห์ ซึง่ เป็นสมณะ กับ นางเอลิซาเบท ผู้ที่แม่ พระเสด็จไปเยี่ยมขณะที่นางตั้งครรภ์(ยอห์น)ได้หกเดือน (รายละเอียดพี่น้องเปิดดูใน พระคัมภีร์) ยอห์นเป็นคนที่มีความกล้าหาญ พูดแต่ความจริง กล้าตักเตือนแม้กษัตริย์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-6-

เฮโรดก็ยังถูกตักเตือนในความผิดที่พระองค์ทา จนในที่สุดก็ถูกคาสั่งประหารจากเฮโรด เพื่อปิดปากของท่าน หากในสัปดาห์นี้พี่น้องได้ยินเสียงของนักบุญยอห์น ให้เตรียมใจที่จะรับเสด็จ เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พี่น้องจะตอบรับและเตรียมทาดีไหมครับ นับเป็น โอกาสดีที่พวกเราจะเตรียมตัวเตรียมใจ ทาความดีเป็นพิเศษ ถวายแด่พระกุมารน้อย ที่กาลังจะเสด็จมาประสูติ หลายๆ คนก็ตั้งใจจะแก้บาปรับศีล บางคนก็คิดจะให้ทาน ช่วยเหลือวัดมากขึ้นเป็นพิเศษ บางท่านเตรียมตัวไปแสวงบุญตามเมืองต่างๆ ฯลฯ แต่มีพี่น้องบางท่านที่ผมถามถึงการเตรียมทาดี คาตอบที่ผมได้รับก็ฟังดูดี ไปอีกแบบหนึ่ง นอกจากเตรียมจิตใจให้ดีงามแล้ว พี่น้องยังทา ดี-ท็อก(Detoxification) คือการกาจัดพิษ และล้างพิษออกจากร่างกายในระบบทางเดินอาหาร รู้สึกว่ากระแส การทาดีท็อกจะแพร่หลายไปในหมู่ผู้คนที่เชื่อว่า จะสามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีกาลังวังชากลับคืนมา หากสภาพภายในร่างกายของเราไม่มีสิ่งสกปรกตกค้าง หรือ หมักหมม ก็จะเป็นการขจัดพิษออก ฟังดูก็ดีเหมือนกัน แต่สังเกตว่าเมื่อทาไปแล้ว หน้าตาซูบซีด หมดเรี่ยวแรงเอาดื้อๆ เดินเหมือนคุณไซแห่งกังนัมสไตล์เสียมากกว่า อย่าหักโหมมากนะครับ คุณน้อง คุณพี่ คุณพ่อ ฯลฯ เพราะการขจัดพิษที่ดีที่สุด ก็คือ การขจัดบาปให้ออกจากจิตใจให้หมด แต่ทายากมากครับ ผมพยายามทาอยู่จนแซยิด แล้วก็ยังไม่หมดสักที แต่จะพยายามให้เหลือน้อยที่สุดครับ ผมแนะนาว่าคนทีอ่ ยู่ใน กระแสชอบทา ดีท็อก นั้นน่าจะทาให้น้อยลงครึ่งหนึ่งจะได้ไหมครับ เหลือแต่ ทาดี.....ทาดี......ทาดี..... อย่างเดียวครับ คุณหาญชัย 29/12/12

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-7-

ข้อคิดเพื่อชีวิต “ใจที่ให้อภัยคือ ใจที่ยอมปล่อยไปในยามที่คุณต้องการยึดไว้ ใจที่แตกสลายคือ ใจที่ยึดไว้ในยามที่คุณควรจะปล่อยไป!” มีคนจานวนไม่น้อยที่กาลังเจ็บปวดหรือทนทุกข์ขมขื่นกับการกระทาของ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน! และความรู้สึกเหล่านั้นกาลังก่อเกิดเป็นความแค้นที่มุ่งคิดทาร้ายหรือทาลาย ผู้อื่น ไม่ว่าจะมีการลงมือตามความรู้สึกหรือความคิดนั้นแล้วหรือยัง แต่ความรู้สึกที่รุนแรงเหล่านั้นกาลังก่อเกิดภัยให้กับตัวของผู้นั้นเอง! เพราะไม่ว่าเขาจะทาอะไร อย่างไร สิ่งที่เกิดไปแล้วจะไม่มีวันแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงให้เหมือนเดิมได้ตลอดกาล! ความรู้สึกโกรธแค้นที่เขามีอยู่จึงไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากจะเผาผลาญทาลายตัว ของเขาเองเท่านั้น และสิ่งแรกที่จะถูกเผาไหม้กอ่ นสิ่งใดก็คือ “สติสัมปชัญญะ” และ “จิตสานึก ผิดชอบ” (มโนธรรม) ของเขาเอง ซึ่งกาลังถูกทาลาย และถูกครอบงาโดยอารมณ์แห่ง การทาลายล้าง! จากนั้นสิ่งที่จะหายวับตามไปด้วยก็คือ “สันติสุข” ในจิตใจ และหากไม่ ระมัดระวังให้ดี สิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะสูญเสียตามไปด้วยก็คือ “ชีวิต” ของเขาเอง เพราะ ตรอมตรมจนจิตใจเหี่ยวเฉาหรือใจสลายจนตายไป ! และที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นก็คอื ความโกรธแค้นนั้นอาจนาไปสู่การทาลายล้าง ชีวิตและทรัพย์ สินของคนอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งคู่กรณี และไม่ใช่คู่กรณี!

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-8-

ฉะนั้น การยึดเอาความโกรธแค้นหรือใจที่ไม่ยอมให้อภัยจึงเปรียบประดุจการ กอดระเบิดเวลาเอาไว้กับอก และรอให้มันระเบิดออกมา! และคนแรกที่จะตายก็ คือ ตัวของเราเองนั่นเอง! วิธีที่จะทาให้ตัวของเรารอดตายจากระเบิดพลีชีพนั้นก็คือ จงรีบนาระเบิดนั้น ออกไปกาจัดหรือไปทิ้งไว้ในที่ ๆ ปลอดภัย ซึ่งจะไม่ทาร้ายผู้คนหรือทาลายสิ่งของ! ดังนั้น วันนี้ขอให้เรามาช่วยชีวิตตัวเราเอง โดยการให้อภัยแก่คนที่ทาเราเจ็บปวดหรือ ขมขื่นให้เร็วที่สุดจะดีกว่าดีไหม! ขอให้เราปล่อยความโกรธแค้นนั้นออกไป ให้ห่างไกลจากชีวิตของเรา! การที่คุณกระทาดีแทนการแก้แค้น กลับกลายเป็นการแก้แค้นที่ดับแค้นที่ได้ผลดีมาก ที่สุดในโลก เพราะจะเป็นการสร้างความทรมานใจที่สุดในชีวิตของคนที่คุณแค้น ทาให้เขารู้สึกละอายและเสียใจที่ทาให้คุณเจ็บปวดและอาจกลายจากศัตรูมาเป็นมิตร แล้วนั่นจะทาให้คุณรู้สึกสะใจสุดๆ กับชัยชนะที่แท้จริง! (ผู้เป็นสุข)

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-9-

ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทาทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด เราอาจจะเปรียบธรรมบัญญัติของโมเสส ว่าเป็นเหมือนไม้เท้าสาหรับนักกีฬา มันมีประโยชน์เมื่อถึงคราวจาเป็นและเมื่อใช้อย่างเหมาะสม แต่เราไม่สามารถใช้ไม้เท้า เพื่อจะชนะการวิ่งแข่ง 100 เมตร เช่นกันที่ระบบแห่งกฎบัญญัติไม่สามารถนาเราไปสู่ ชัยชนะได้ นักบุญเปาโลชี้ให้เห็นว่ากฎบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิมมีรัศมีที่ถดถอยลง โดย เปรียบเทียบกับศักดิ์ศรีอันล้าเลิศแห่งชีวิต และเสรีภาพในจิตวิญญาณท่านกล่าวถึง ใบหน้าทอแสงของโมเสสหลังจากได้รับพระบัญญัติ 10 ประการ ว่าค่อย ๆ จางลงไป เหมือนกับกฎบัญญัติที่ได้รับนั้น ซึ่งไม่ถาวรและไม่สมบูรณ์ และไม่นานชนชาติ อิสราเอลก็ได้รู้ว่านั่นเป็นบรรทัดฐานที่ใช้กล่าวโทษพวกเขาด้วย บทบัญญัติเรียกร้องการเชื่อฟังและจะใช้กล่าวโทษในที่สุด แต่ชีวิตในพระจิต นาฤทธิ์อานาจแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้ามาสู่ใจของเราอย่างไรก็ตาม ที่ใดที่ พระเจ้าทรงครอบครอง ที่นั่นก็เปี่ยมด้วยพระคุณอันบริบูรณ์ ซึ่งล้าเลิศกว่าธรรมบัญญัติ ลองนึกถึงการจุดไม้ขีดไฟในที่มืดสนิท เปลวไฟนั่นจะเห็นเป็นแสงที่เด่นชัด แต่ถ้าจุด ไม้ขีดกลางแสงแดดตอนเที่ยงวัน แสงริบหรี่นั้นก็ไม่มีความหมาย พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อให้เราได้ทางเลือกนั้น ถ้าเรากลับใจ และวางใจให้พระองค์ พระองค์ทรงสัญญาถึงชีวิตแห่งสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าใน สถานที่ที่พระคัมภีร์เรียกว่าแผ่นดินสวรรค์ ที่ที่ไม่มีปญ ั หาและไม่มีนาตาอี ้ กเลย ปัญหาของคุณในโลกนี้ จะไม่หายไปแต่คุณจะได้จองบ้านบนแผ่นดินสวรรค์ ที่มีความสุขและสันติสุขกับพระเจ้าชั่วนิรันดร์

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-10-

จงถอดเสื้อไว้ทุกข์ออกเถิด จงสวมสิริรุ่งโรจน์เป็นอาภรณ์งดงามที่มาจาก พระเจ้าไว้ตลอดไป จงสวมความชอบธรรมจากพระเจ้าเป็นเสื้อคลุม จงสวมสิริรุ่งโรจน์ จากพระเจ้านิรันดรเป็นมงกุฎบนศีรษะ เพราะพระเจ้าจะทรงสาแดงความรุ่งโรจน์ ของท่าน แก่ทุกคนภายใต้ท้องฟ้า พระเจ้าจะทรงเรียกนามของท่านตลอดไปว่า “สันติ จากความชอบธรรม” และ “สิริรุ่งโรจน์จากความยาเกรงพระเจ้า” มีสิ่งที่รอคอย วันหนึ่งเราจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ตลอดไป เราจะได้อยู่ในที่ที่ดีพร้อมทั้งทรงจัดเตรียมไว้ให้เราแล้ว เราจะได้เห็นพระ เยซูและเป็นเหมือนพระองค์ คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดาและกับพระบุตรของ พระองค์ คือพระเยซูคริสตเจ้า สาหรับความสุขที่ยั่งยืน พระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งที่เรา ต้องการ สมาชิกทางบ้าน

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-11-

เก็บมาฝาก ลองถามตัวคุณเองดูสิว่า ทุกวันนี้คุณมีความสุขดีแล้วหรือยัง... ถ้ายัง ถามต่อไปว่า "ทาไม" อาจเป็นเพราะการมองโลกในแง่ร้ายของคุณ หรือ เพราะคุณไม่เคยเริ่มต้นลงมือทาอะไรเพื่อความสุขของตัวเองเลย When I was five years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down "happy". They told me I didn't understand the assignment, and I told them they didn't understand life. เมื่อฉันอายุ 5 ขวบ แม่บอกฉันเสมอว่า ความสุขคือกุญแจสู่ชีวิต แต่พอฉันไปโรงเรียน ครูถามฉันว่า โตขึ้นฉันอยากจะเป็นอะไร ฉันก็เขียนลงไปว่า "ฉันอยากเป็นคนที่มีความสุข" แต่แล้วคุณครูกลับบอกว่า ฉันไม่เข้าใจคาถาม ฉันจึงบอกกลับไปว่า "ครูต่างหากที่ไม่เข้าใจชีวิต" We lose ourselves in the things we love. We find ourselves there, too. เราสูญเสียความเป็นตัวเองให้กับสิ่งที่เรารัก แต่มันก็ช่วยให้เราได้ค้นพบตัวตน ของเราเช่นกัน For what it's worth, it's never too late to be whoever you want to be. I hope you live a life you are proud of. And if you find that you're not, I hope you have the strength to start all over again. ไม่มีคาว่าสายเกินไปสาหรับการเป็นในสิ่งทีต ่ ัวเองอยากเป็น จงใช้ชีวิตไปในเส้นทางที่คุณภูมิใจกับมันเถอะ แต่หากชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ใช่สิ่งทีค ่ ุณต้องการแล้ว ก็จงกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง Always believe that something wonderful is about to happen. จงเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า สิ่งดี ๆ กาลังจะเกิดขึ้นในชีวิต สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-12There are far, far better things ahead than any we leave behind. อย่าเสียดายสิ่งที่เราได้ปล่อยมันไปแล้ว เพราะอนาคตยังมีสิ่งที่ดก ี ว่านั้นรอ เราอยู่อีกมากมาย So this is my life. And I want you to know that I am both happy and sad And I'm still trying to figure out how that could be. นี่คือชีวิตของฉัน และฉันอยากให้คุณรู้ว่า ชีวิตของฉันมีทั้งสุขและเศร้า และฉันก็ยงั คงพยายามหาเหตุผลของมันต่อไป Don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and go do that. Because what the world needs is more people who have come alive. อย่าถามตัวเองเลยว่าโลกต้องการอะไร จงถามตัวเองว่าอะไรที่ตัวเองทาแล้วมีความสุข แล้วลงมือทามันซะ เพราะสิ่งที่โลกต้องการ ก็คือคนที่มีความสุขนั่นแหละ I'm ballsy. I have guts. I'm not afraid of anyone. I think that makes me feel powerful. The only person I'm afraid of is myself. เพราะฉันเป็นคนกล้า เพราะฉันไม่กลัวใคร ฉันจึงรู้สึกเข้มแข็ง คนๆ เดียวทีน ่ ่ากลัวสาหรับฉัน ก็คือตัวฉันเอง

หวังว่าข้อคิดดีๆ จะช่วยให้หลายๆ คนมีกาลังใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันมากขึ้น ที่สาคัญ ทุกอย่างขึ้นอยูก ่ ับความคิดของ คุณเอง ขอเพียงทาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าดีทส ี่ ุด คุณก็จะมีความสุขแน่นอน (ที่มา : http://www.zazana.com, Inspired by charm)

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-13-

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อา. 9 ธ.ค. 12

07.00 น. คุณพ่อสุชาติ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

09.00 น.

หน้าที่การงานลูกทั้งห้า ครอบครัวพงษ์ธนานิกร กิจการร้าน Grandee สมาชิกพลมารีไทย ครอบครัวตระกูลปิติชัย สุขภาพ มารีอา สดศรี วีระชื่น ยบ. ศรีหมอก, โทมัส ณรงค์ ยวง ยรรยง วูวงศ์ ยอแซฟ วิโรจน์ ว่องวิไลกุล ยวงบัปติสตา ลิ่มสุง แซ่หว่อง ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว มารีอา ลุ้ย แซ่เตีย

ขอพร ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ขอพร โยเซฟิน ยศพร วูวงศ์, ครอบครัว ขอพร มารีอา กานดา ไตรอัมพวงศ์ ขอพร หน้าที่การงานลูกหลาน ทั้งสี่ ขอพร คุณรัตติยา ตระกูลปิติชัย (วันเกิด) ขอพร อันนา วันดี สุขบุญลือ,ครอบครัว อุทิศ ยบ. กุ่ยเล้ง แซ่ปึง, อักแนส แจ้เชียง อุทิศ อากาทา เจริญ,อันนา มิ่ง การะเวก อุทิศ เยียกอาเก่ง ลิบจือ แซ่หว่อง, ภรรยา อุทิศ เบเนดิกโต ลิ่มชุน แซ่หว่อง อุทิศ มารีอา มักดาเลนา ซุ้ยฮุ้ง แซ่ล้อ อุทิศ ยอแซฟ ขวัญ แซ่โง้ว,เปาโล วิชิต อุทิศ นายสุพร,นายสมชาย รัตนดิลก ณภูเก็ต อุทิศ ยอแซฟ นิรัตติศัย เสนะวีณิน

ขอพร สาหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ทุกครอบครัว

คุณพ่อศรีปราชญ์

17.30 น. คุณพ่อสุรชัย

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวสุปฏิญญา ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ เทเรซา วณี แซ่โต๊ะ อากาทา คาเกียว คาเจ็ง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว คลาร่า เซาะเซ็ง แซ่ตั้ง เทเรซา วันทนีย์ ลี้ละภัย อากาทา ยินดี เลาหศิริ อลิซาเบธ ยับพัน ซิ๊วเงี้ยด

ขอพร ครอบครัว สมใจ สงวนสุข อุทิศ มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน มาลาวาลย์ อุทิศ ยอแซฟ มัว้ ,อันนา เง็กเพ็ง อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์, สายวาณิชย์ มารีอา เง็กบ๊วย, ลูกา จู้สู่ แบร์นาแด็ต ชญานิษฐ์ สีหพล เปาโล ล่า่ , มอนิกา สุ่น แซ่ล้อ มารีอา ท้อ, เปาโล เส้นโป แซ่เล้า อักแนส สั้น, อันนา นันทวรรณ

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-14จ. 10 ธ.ค. 12

06:15 น.

19:00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา ฟรังซิสโก เกยี่,มารีอา สมบูรณ์ มารีอา ไพศรี,เทเรซา อาไพ เซซีเรีย เพ็ญศรี กฤษณมิษ ยวง ยรรยง วูวงศ์ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

ขอพร มารีอา ดวงใจ อุทิศ มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน มาลาวาลย์ อุทิศ ยอแซฟ มั้ว,อันนา เง็กเพ็ง

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณจ่าปี อัศวภูมิ ยอแซฟ ศิริ มานะศรี นางม่วย แซ่เบ๊ ยอแซฟ ฮกมั่น แซ่เจียว ออกุสติน ปรีดา พานิชประไพ เปโตร โท ใจจันทร์

ขอพร มารีอา นฤมล อุทิศ กลอเรีย มาเรีย ปลื้มจิต พานิชประไพ อุทิศ เซซิลีอา อรุณธดี โฆสิตเจริญ อุทิศ มารีอา อัลเยลา สมรศรี วิสุทธิผล อุทิศ เทเรซา วันทนีย์ ลี้ละภัย อุทิศ ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ

อ. 11 ธ.ค. 12

06:15 น.

19:00 น.

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์,สายวาณิชย์ เซซีลอี า แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ ยอแซฟ หมอดู ดวงชีวา

น. ดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เฮเลนา กาญจนา ยวง ยรรยง วูวงศ์ อันตน เกียงเจียง แซ่เอี้ยว นพ. สมาน ตระกูลทิม พญ. ภักดี ตระกูลทิม วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร แคทรีน ไอยศรา อุทิศ มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน มาลาวาลย์ อุทิศ ยอแซฟ มั้ว,อันนา เง็กเพ็ง

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

นายพรหม ศิริปี คุณมานพ จันทิวงศ์ ยอแซฟ วีระชัย สุปฏิญญา มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง เปาโล ไพโรจน์ ใจจันทร์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อุทิศ พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์,สายวาณิชย์ อุทิศ บรรพบุรุษตระกูลกิจนิตย์ชีว์ อุทิศ บรรพบุรุษตระกูอนุรักษ์ แคลร์ เขมจิรา ทองประชาญ เปโตร ฉัตรชัย ประยงค์รัตน์ ยวง บอสโก ชวน,อันนา ประไพ เทเรซา วันทนีย์ ลี้ละภัย ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ มารีอา ศรีนา ใจจันทร์

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-15พ. 12 ธ.ค. 12

06:15 น.

19:00 น.

พฤ. 13 ธ.ค. 12

06:15 น.

19:00 น.

พระนางมารีย์พรหมจารีและมรณสักขี ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เฮเลนา กาญจนา มาริลิน บาตัล ยวง ยรรยง วูวงศ์ บีเบียโน, มาติลดิ บาตัล วิญญาณในไฟชาระ ฟรังซิสโก ประจวบ อ่องนาวา ยอห์นบอสโก กิตติ อ่องนาวา

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยอแซฟ สุรเสียง พรกุลวิไล แคทรีน จินดารัตน์ พรกุลวิไล มารีอา สุภัค ประสิทธิ์บริรักษ์ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยวงบัปติสตา จิ้งชุง แซ่อึ้ง มารีอา ยุพา คุ้มคง

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา บรรดาผู้เจ็บป่วย มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน มาลาวาลย์ ยอแซฟ มั้ว,อันนา เง็กเพ็ง

อุทิศ พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์,สายวาณิชย์ อุทิศ อันนา ผ่องศรี อ่องนาวา อุทิศ วิญญาณในไฟช่าระ คุณอิศรพันธ์ ยรรยง (วันเกิด) คุณวิศนี เพ่งพิทักษ์ธรรม อันตน ณัฐธเดชน์ ทวาสินเจริญสุข เทเรซา วันทนีย์ ลี้ละภัย ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ เทเรซา ง้อ แซ่ลิ้ม วิญญาณในไฟช่าระ

ระลึกถึง น. ลูเซีย พรหมจารีและมรณสักขี ขอพร เทเรซา จิราภรณ์ ขอพร เปโตร หยงเตี่ย แซ่โง้ว อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ มารีอา ชิวฮวย ฮะกี อุทิศ ยอแซฟ จิวลิบ เดชศักดิ์ดาขจร

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

โมทนาคุณแม่พระ ขอพร ครอบครัวพรกุลวิไล อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ คุณสฤษดิ์ รังคะภูติ อุทิศ มารีอา ผล วาปีทะ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา มารีอา อรทัย แซ่โง้ว มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน มาลาวาลย์ ยอแซฟ มั้ว,อันนา เง็กเพ็ง

อุทิศ พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์,สายวาณิชย์ มาร์ตินุส ซูเมียง จิน ครอบครัวรุขพันธ์เมธี ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ เทเรซา วันทนีย์ ลี้ละภัย เปาโล ศรศักดิ์ พึ่งหรรษพร มารีอา ยุพา คุ้มคง

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-16ศ. 14 ธ.ค. 12

06:15 น.

19:00 น.

ระลึกถึง น. ยอห์ น แห่ งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่ งพระศาสนจักร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา อักแนส ณัฐพัชร์ พรกุลวิไล ยวง ยรรยง วูวงศ์ ยวง เสกสรร รุขพันธ์เมธี ยอห์น กมล รุขพันธ์เมธี

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล ครอบครัวพิริยะพันธุ์ แคธรีน มาลินี กมลพร มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว แคธรีน เพ็ญพรรณ รัตนวัน มารีอา ยุพา คุ้มคง

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ส. 15 ธ.ค. 12

ยอแซฟ พอล, ยอแซฟ พิสิษฐ์ แพททริเซีย จารุภรณ์ พรกุลวิไล มัทธิว อรรถ,มารีอา อาจิน มาลาวาลย์ ยอแซฟ มั้ว,อันนา เง็กเพ็ง

อุทิศ พี่น้องตระกูลมาลาวาลย์,สายวาณิชย์ อักแนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล หน้าที่การงาน เทเรซา มลฤดี เทเรซา วันทนีย์ ลี้ละภัย ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ ญาติที่ล่วงลับครอบครัวรุขพันธ์เมธี

สัปดาห์ ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า

06:15 น.

โมทนาคุณพระเป็นเจ้า ขอพร แคทรีน ไอยศรา อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ เปโตร ซังฮี้ แซ่อึ้ง อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา กิมเสียง ศรีรัตนะ คุณจิตต์พล อ่วมสะอาด คุณสุวรรณี จงไพศาล กิ้มสี แซ่แต้ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

19:00 น.

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

พญ. ยอดพร หิรัญรัศ (วันเกิด) ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร ยอแซฟ สมชาย วงษ์วิไลวารินทร์ ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ พี่น้องตระกูลเสนาจักร ทอมาส ธวัช, เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่คู พี่ชายที่ล่วงลับของครอบครัวศิริกุล ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ

คุณกานต์ ไตรอัมพวงศ์ คุณวรวัฐ อ่วมสะอาด ผู้มีพระคุณพ่อวัดและโรงเรียน พระคุณเจ้า ยออากิม พเยาว์ แซมซั่น แซ่ฉั่ว เทเรซา วันทนีย์ ลี้ละภัย มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง มารีอา ยุพา คุ้มคง

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-17-

ตารางเวลาคริสต์มาส 2012 และปีใหม่ 2013  นพวารเตรียมพระคริสตสมภพ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 - 24 ธันวาคม 18:30 น. - ตัง้ ศีลมหาสนิท - สวดทาวัตร - อวยพรศีลมหาสนิท 19:00 น. - มิสซา (กรณีตรงกับวันอาทิตย์ จะเริ่มพิธีตั้งศีลมหาสนิท เวลา 17:00 น.)

 กาหนดการค่าวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 18.00 น. 18:30 - 21:30 น. 21:30 - 22:00 น. 22:00 น.

ตัง้ ศีลมหาสนิท - สวดทาวัตร - อวยพรศีลมหาสนิท การแสดงและเกมส์สอยดาว การขับร้องของคณะนักขับร้องวัดแม่พระฟาติมา มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ (มีพระสงฆ์ฟังแก้บาป ตั้งแต่เวลา 20:30 น.)

 มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม เวลา 09.00 น. และ เวลา 19:00 น.

 วันจันทร์ที่

31 ธันวาคม 2012 : วันส่งท้ายปีเก่า 18:15 น. ตั้งศีลมหาสนิท ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ 19:00 น. มิสซา ขอขมาโทษและโมทนาคุณพระเป็นเจ้า โอกาสสิ้นปี

 วันอังคารที่ 1 มกราคม 2013 : วันขึ้นปีใหม่ เวลา 09:00 น. สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า (หลังมิสซามีแจกปฏิทินแขวน ครอบครัวละ 1 ฉบับ) หมายเหตุ : คืนวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม กรุณาจอดรถ ฝั่งโรงเรียน หรือ ตึกพีเอ็ม (ตึกพีเอ็ม นาบัตรจอดรถ มาประทับตราวัด ชาระเงินราคาพิเศษ 30 บาท)

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-18-

ประชาสัมพันธ์ ๑ เชิญพี่น้องร่วมพิธีเทิดเกียรติแม่พระฟาติมาวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค. 2012 ๑๕.๐๐ น. สวดพระเมตตา ๑๕.๓๐ น. อ่านพระวาจาของพระเจ้า ๑๖.๓๐ น. แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ โดย คพ. ภาคภูมิ วรพรทัศนา ๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร ๑๘.๐๐ น. สวดสายประคา นาโดย คพ. ชวลิต ๑๙.๐๐ น. พิธีมิสซา โดย คพ. ภาคภูมิ วรพรทัศนา เป็นประธาน ๒. ร้องเพลงอวยพรโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ สาหรับพี่น้องใน หมู่บ้าน วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม หลังมิสซาเย็น เชิญพี่น้องตั้งถ้าพระกุมาร หรือตั้ง โต๊ะรับพระกุมาร ๓. ฉลองวัดลาไทร วันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม เวลา ๑๐.๓๐ น. ๔. ฉลองสักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบารุง วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม เวลา ๑๐.๐๐ น. ๕. ในเวลามิสซา หลังจากพระสงฆ์เทศน์จบ และในภาครับศีลมหาสนิท เมื่อรับศีลเสร็จแล้ว จะมีเวลาเงียบสักพักหนึ่ง เพื่อให้สัตบุรุษมีเวลาราพึงพระวาจา (แผนกพิธีกรรม) ๖. จาหน่ายปฏิทินคาทอลิก แบบเล่ม ปี ๒๐๑๓ ราคาเล่มละ ๘๐.- บาท ไบเบิล ไดอารี เล่มละ ๑๒๐.- บาท ๗. คุณหมอชาติชายและทีมงาน มาให้บริการตรวจสุขภาพสาหรับพี่น้อง ที่สนใจ ณ บ้านพักพระสงฆ์ หลังมิสซาสาย

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-19-

ประกาศครั้งที่ 2 คู่ที่ 1

คู่ที่ 2

 ประกาศการแต่งงาน 

ฝ่ายชาย : ดอมินิก พัฒนชัย ตั้งชัยสิน บุตร : นายไพศาล + นางชาลินี ตั้งชัยสิน ฝ่ายหญิง : นางสาวดลฤดี สุธีรางกูร บุตรี : นายชาญชัย + นางปถม สุธีรางกูร ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2012 เวลา 14.00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ ฝ่ายชาย : ยอแซฟ จักรพันธุ์ โพธิ์สุ บุตร : นายประสิทธิ์ + อันนา ประยูรศรี โพธิ์สุ ฝ่ายหญิง : Miss Wong Ying Wuen Vicky บุตรี : Mr. Wong Yik lool + Mrs. Lim Poey Huang ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2012 เวลา 10.00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012


-20-

“มีเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า ภูเขาและเนินทุกแห่งจะถูกปรับให้ต่าลง ทางคดเคี้ยวจะกลายเป็นทางตรง” (ลก 3:4) สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2012

ฟาติมาสาร 09-12-55  

ฟาติมาสาร 09-12-55

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you