Page 1

-1-

ฟาติมาสาร สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-2-

บทความเจ้ าอาวาส อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา ข่าวดี จาก ลูกา 7:11-17 เป็ นการเล่าเรื่ องเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่เมืองนาอิน มีคนหามศพออกมาจากประตูเมือง ผูต้ ายเป็ นบุตรคนเดียวของ มารดาซึ่ งเป็ นม่าย พระเยซูเจ้าทรงสงสารและตรัสกับนางว่า อย่าร้องไห้ไปเลย พระองค์ เสด็จเข้าไปแตะแคร่ หามศพ คนหามก็หยุด ทรงสั่งให้คนตายลุกขึ้น คนตายก็ลุกขึ้นนัง่ และ เริ่ มพูด ข่าวเรื่ องนี้กแ็ พร่ ไปทัว่ แคว้นยูเดียและทัว่ อาณาบริ เวณนั้น ในสมัยสองพันปี ที่แล้ว การแพทย์ต่างๆ ไม่ดีอย่างสมัยนี้ การรักษาโรคก็เป็ นแบบโบราณ หนุ่ มคนนี้ที่เป็ นบุตร คนเดียวของหญิงม่าย นางคงจะรักบุตรคนนี้อย่างมาก เพราะเป็ นม่าย เราลองคิดถึง แม่พระที่บุตรของพระนางสิ้ นพระชนม์บนไม้กางเขน ตอนนั้นแม่พระก็เป็ นม่ายแล้ว เพราะนักบุญยอแซฟสิ้ นชีวิตไปแล้ว พระเยซูเจ้าจึงเข้าใจความรู ้สึกของหญิงม่ายคนนี้ พระองค์จึงช่วยให้หนุ่มที่เสี ยชีวิตฟื้ นคืนชีพ เหมือนที่พระองค์เองฟื้ นคืนชีพทาให้แม่พระ ดีพระทัยอย่างแน่นอน ครอบครัวสมัยพันปี ที่สามนี้มีบุตรครอบครัวละหนึ่ง-สองคน และครอบครัว หลายๆ ครอบครัวก็เป็ นครอบครัวแม่เดี่ยว การเลี้ยงดูบุตรจึงต้องให้ความรักและความ สนิทสนมอย่างมาก เพราะเป็ นทั้งบิดาและมารดาในเวลาเดียวกัน ชาวฟาติมาส่ วนมากเป็ น คนชั้นกลาง มีชีวิตที่สะดวกสบาย จึงสามารถเลี้ยงดูครอบครัวอย่างสุ ขสบายและมี ความสุ ขดี ฉะนั้นขณะที่ยงั มีชีวิตอยูร่ ่ วมกัน จงให้การอบรมที่สบบูรณ์แก่บุตรของท่าน ด้วยการปลูกฝังความเชื่อ ความดี การเป็ นคนดีแก่บุตร มีบุตรน้อยคน น่าจะสร้างชีวิตที่ดี แก่บุตรได้ เลี้ยงดูบุตรทั้งกายและใจ วัยรุ่ นสมัยนี้คลอดบุตรแล้วทิ้งมีข่าวบ่อยๆ น่าสงสาร ทั้งแม่และบุตร แม่ใจร้าย บุตรใจสลาย ถูกทิง้ โตขึ้นมารู ้ความแล้วเขาจะเป็ นอย่างไร แม้แต่ สุ นขั แสนรู ้มนั ยังเอาเด็กที่ถูกทิ้งไปให้เจ้านายของมันช่วยชีวิต น่าสงสารจริ งๆ ไม่รู้แม่ใจ ร้ายสานึกหรื อยัง เดือนนี้เป็ นเดือนพระหฤทัย พระเยซูเจ้าเป็ นท่อธารแห่ งรักไม่รู้จบ จงมา เข้าเฝ้ าพระองค์ในศีลมหาสนิ ท และจงตักตวงความรักของพระองค์มาหล่อเลี้ยงจิตใจของ ท่านเถิด พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยงิ่ ของพระเยซูเจ้า ช่วยวิงวอนเทอญ (คุณพ่ อสุ รชัย กิจสวัสดิ์) อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-3-

พระวรสารนักบุญลูกา (ลก 7:11- 17) หลังจากนั้นไม่นาน พระเยซูเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งที่นาอิน บรรดาศิษย์และ ประชาชนจานวนมากติดตามพระองค์ไป เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ประตูเมืองก็ทรง เห็นคนหามศพออกมา ผูต้ ายเป็ นบุตรคนเดียวของมารดาซึ่ งเป็ นม่าย ชาวเมืองกลุ่ม ใหญ่มาพร้อมกับนางด้วย เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับ นางว่า “อย่าร้องไห้ไปเลย” แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ ทรงแตะแคร่ หามศพ คน หามก็หยุด พระองค์จึงตรัสว่า “หนุ่มเอ๋ ย เราบอกเจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด” คนตายก็ลุกขึ้น นัง่ และเริ่ มพูด พระเยซูเจ้าจึงทรงมอบเขาให้แก่มารดา ทุกคนต่างมีความกลัวและถวาย พระเกียรติแด่พระเจ้า กล่าวว่า “ประกาศกยิง่ ใหญ่ได้เกิดขึ้นในหมู่เรา พระเจ้าได้เสด็จ มาเยีย่ มประชากรของพระองค์” และข่าวเรื่ องนี้ก็แพร่ ไปทัว่ แคว้นยูเดียและทัว่ อาณา บริ เวณนั้น

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-4-

จงลุกขึน้ เถิด พระเยซูเจ้าเป็ นบุตรองค์เดียวของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ งเสด็จลงมาช่วยมนุษย์ให้รอด พ้นจากบาปเพื่อสามารถเข้าไปสู่ พระอาณาจักรสวรรค์ได้เมื่อตายแล้ว ชาวฟาติมาทุกคน ได้เรี ยนรู ้จากคาสอนและบทเทศน์ของคุณพ่อหลายครั้งหลายหนในเรื่ องนี้ หากพวกเรา มีความเชื่อที่มนั่ คงในพระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูส้ ร้างโลกและจักรวาลนี้ แน่นอนที่สุด พระเจ้าจะ ประทานพระพรให้เข้าสู่ อาณาจักรสวรรค์ เมื่อวิญญาณออกจากร่ างแล้ว แต่ก็มีคาถาม เกิดขึ้นได้วา่ มนุษย์เราเกิดหนเดียวตายหนเดียวใช่ไหม คาสอนทางคาทอลิกของเราก็ สอนเช่นนี้วา่ คนเราเกิดครั้งเดียวและตายครั้งเดียว และก็เป็ นเช่นนี้มาตั้งแต่ในอดีต จนถึงปั จจุบนั แต่มีขอ้ ยกเว้นสาหรับพระเจ้า ทุกชีวติ เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระ ผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะพระองค์เป็ นเจ้าของชีวติ หากพระองค์ตอ้ งการให้มนุษย์ฟ้ื นจากความ ตายก็แสดงว่ามนุษย์คนนั้นได้รับพระเมตตาเป็ นพิเศษจากพระองค์ หรื อตามความเข้าใจ ของคนทัว่ ไป ก็คือ พระเจ้าได้ทรงทาอัศจรรย์ให้คนตายกลับมามีชีวติ ขึ้นใหม่ ในพระคัมภีร์ประจาสัปดาห์น้ ี นักบุญลูกา ได้บนั ทึกไว้วา่ พระเยซูเจ้าทรงทา อัศจรรย์ ณ เมืองนาอิน ให้บุตรชายของหญิงม่ายคนหนึ่งซึ่ งตายไปแล้วกลับฟื้ นขึ้นมามี ชีวติ อีกครั้ง ด้วยพระเมตตาที่มีต่อหญิงม่ายซึ่ งมีลูกชายคนเดียว พระองค์ทรงสงสาร และต้องการช่วยเหลือ จึงทรงใช้ฤทธิ์ อานาจของพระองค์ปลุกให้เขาลุกขึ้นมีชีวติ อีกครั้ง ด้วยเหตุการณ์น้ ีชาวเมืองนาอินและชาวยิวจึงพากันถวายเกียรติแด่พระเยซูเจ้า และข่าว เรื่ องนี้ก็แพร่ ไปทัว่ แคว้นยูเดียและทัว่ อาณาจักรบริ เวณนั้น และยังคงบันทึกเป็ น หลักฐานอยูใ่ นพระคัมภีร์ ซึ่ งยังมีอีกหลายกรณี เช่น ลาซารัส ที่ได้รับพระเมตตาจาก พระองค์ปลุกให้ฟ้ื นคืนชีพทั้งๆ ที่ตายไปแล้วถึงสี่ วนั แต่ทาไมชาวยิวก็ยงั ไม่ยอมกลับใจ และยอมรับว่าพระองค์เป็ นพระเมสซิ อา หรื อพระผูช้ ่วยให้รอด เพราะชาวยิวเป็ นผูม้ ีใจดื้อรั้น หัวแข็ง เช่นเดียวกันกับมนุษย์ใน ยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะพี่นอ้ งชาวคาทอลิกด้วย ทุกคนได้ทราบความจริ งจาก อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-5-

ประวัติศาสตร์ของมนุษย์และศาสนาที่เกิดขึ้น พวกเรามีความเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็ นบุตร ของพระเจ้าจริ งๆ พระองค์มีฤทธิ์ อานาจ และพระองค์รอคอยมนุษย์อยูใ่ นบ้านพระบิดา พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์อย่าทาบาป เพราะบาปทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับพระเจ้าขาดจากกัน หรื อพูดง่ายๆว่า บาปทาให้มนุษย์ตอ้ งตาย และหากยังไม่ตาย ทันที ก็เกิดความกลัว ความเย็นชา และมีจิตใจแข็งกระด้าง เป็ นมนุษย์เหมือนกับที่ ชาวยิวได้กระทาผิดต่อพระเยซูเจ้า พี่นอ้ งชาวฟาติมาครับ มนุษย์ตกอยูใ่ นบาปได้ง่ายๆ มาก โดยเฉพาะผูท้ ี่มีฐานะมัง่ มี หรื อ มีนอ้ ยก็ตาม แม้แต่ผมู ้ ีความรู ้สูง เช่น นักบวชชายหญิง ก็ไม่พน้ การถูกผจญให้ทาบาป แน่นอนครับผมเป็ นคนหนึ่งที่ยงั ตกอยูใ่ นบาป เสมอๆ ศิษย์แท้ของพระเยซูเจ้า หรื อ พี่นอ้ งชาวคาทอลิก ย่อมทราบดีวา่ พระองค์ ทรง ปรารถนาทีจ่ ะปลุกทุกคนให้ ฟื้นคืนชี พ(หลีกหนีบาป) พระเยซูเจ้าให้อภัยลูกของ พระองค์เสมอ ถ้าเราสานึกผิดและขอโทษพระองค์ผา่ นทางการแก้บาป และยอมคืนดี กับพระองค์ เพื่อให้ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้ากลับมีชีวติ ขึ้นใหม่ แน่นอนครับ พระเยซูเจ้าจะบอกลูกๆของพระองค์วา่ “จงลุกขึน้ เถิด”(ลก 7:14) แล้วหยุด ทาบาป จงแบกกางเขนเดินตามพระองค์มา พี่นอ้ งครับพวกเราพร้อมกันเดินตามพระ เยซูเจ้าไปกันนะครับ เมื่ออาทิตย์ที่ผา่ นมา ทางวัดได้ต้ งั ศีลมหาสนิท หรื อพระกายโลหิตของพระ เยซูเจ้าไว้ให้พี่นอ้ งได้เข้าเฝ้ าพระองค์ต้ งั แต่หลังมิสซาสาย จนถึงเวลา 17.00 น. เพื่อให้ ชาวฟาติมาได้มีโอกาสขอพรพิเศษเป็ นการส่ วนตัวกับพระองค์อย่างใกล้ชิด ผมมัน่ ใจว่า ทุกท่านที่ได้ขอพรจากพระองค์หรื อได้พดู คุยกับพระองค์ยอ่ มได้รับการบรรเทาใจ หรื อ ได้รับอัศจรรย์จากพระองค์ เหมือนดังหญิงม่ายชาวเมืองนาอิน ที่ได้รับพระเมตตา ได้ บุตรชายฟื้ นจากความตาย ผมหวังว่าชาวฟาติมาทุกคนคงจะได้ตาย(จากบาป)ก่อนที่จะ ตายจริ งครับ คุณหาญชั ย 3/6/2013 อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-6-

ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง ผูต้ ายเป็ นบุตรคนเดียวของมารดาซึ่ งเป็ นม่าย ชาวเมืองกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับ นางด้วย เมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับนางว่า “อย่า ร้ องไห้ ไปเลย” แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ ทรงแตะแคร่ หามศพ คนหามก็หยุด พระองค์จึงตรัสว่า “หนุ่มเอ๋ ย เราบอกเจ้ าว่ า จงลุกขึน้ เถิด” คนตายก็ลุกขึ้นนัง่ และเริ่ ม พูด พระเยซูเจ้าจึงทรงมอบเขาให้แก่มารดา ทุกคนต่างมีความกลัวและถวายพระเกียรติ แด่พระเจ้า กล่าวว่า “ประกาศกยิง่ ใหญ่ ได้ เกิดขึน้ ในหมู่เรา พระเจ้ าได้ เสด็จมาเยีย่ ม ประชากรของพระองค์ ” (ลก 7:12-16) เรื่ องนี้เป็ นที่น่าเศร้า เพราะเป็ นเครื่ องเตือนใจถึงคนรักที่ตายจากไปและยัง อาลัยหาความตายดูเหมือนโหดร้าย รุ นแรง และเป็ นการจบสิ้ น พวกเขาหมดสิ้ นแล้ว ความตายทาลายพวกเขาลง แต่ถา้ พวกเขาย้อนกลับไปในความทรงจา ก็คงจาได้ถึง เหตุการณ์สาคัญและคาตรัสของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงกันแสงเพราะมันทาให้พระทัย พระองค์แหลกสลาย เรื่ องนี้แม่หม้าย ทราบดีวา่ ความตายไม่ใช่แผนการเริ่ มแรกของพระเจ้า มนุษย์ ไม่ได้เกิดมาเพื่อแก่ชรา ทนทุกข์กบั โรคร้าย หรื อตายจากไป แต่เป็ นเพราะบาปของ อาดัมและเอวา ความบาปจึงเข้ ามาสู่ มนุษยชาติ และตามมาด้ วยความตาย ความตายก็ แพร่ กระจายมาถึงเราทุกคน พระวาจาที่พระยาเวห์ตรัสจากปากของท่านก็เป็ นความจริ ง ท่านเป็ นคนของพระเจ้า แต่เมื่อประทับอยูก่ บั เรา พระเยซูเจ้าตรัสถ้อยคาที่เต็มด้วย ความหวังว่า เราเป็ นการกลับคืนชีพและเป็ นชีวติ ใครเชื่อในเรา แม้ ตายไปแล้ว ก็จะมีชีวติ (ยน 11:25) ความตายไม่ ใช่ จุดสิ้นสุ ด และการคืนพระชนม์ ของพระองค์ กเ็ ป็ นการยืนยัน ถึงเรื่องนี้ อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-7-

ถ้าคุณวางใจในพระเจ้า เชื่อฟังพระองค์ในทุกๆ ก้าวของชีวติ ถึงแม้คุณจะล้มคะมา พระองค์จะทรงพาคุณไปจนถึงเส้นชัย คุณจะได้รับชีวิตชัว่ นิ รันดร์ จาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า ซึ่ งมีความหวังสาหรับ คนที่ถูกความตายทาลายยับเยินการไว้วางใจเป็ นไปโดยธรรมชาติ แต่จะวางใจและ ดาเนินไปในความเชื่อ จงรักษาความวางใจให้หนักแน่นไว้ในพระเจ้าตลอดชีวิตของคุณ ถึงแม้ชีวติ จะ ล้มคว่าลง พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งคุณ สมาชิกทางบ้ าน ********************************************************************

คำคม คริ สตชน ชีวิตต้องเจอทางกางเขน เจอความยากลาบาก ถ้าคริ สตชนบอกชีวติ ไม่เคยเจอ อุปสรรค คริ สตชนคนนั้นคงหลีกเลี่ยงการแบกกางเขนไปกับพระเยซู

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-8-

POPEREPORT.COM

เราเป็ นคนบาป ... แต่จะไม่เป็ นคนขี้ โกง!! ผมลองสังเกตกระแสตอบรับบนเฟซบุค๊ Pope Report ทีม่ ีต่อการ นาเสนอสรุปบทเทศน์มิสซาเช้าทีส่ มเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ถวายทุกวันในวัด น้อยซานตา มาร์ธา ปรากฏว่า เสียงตอบรับจากผูอ้ ่านถือว่าค่อนข้างดีมากๆ สัปดาห์ท่ผี ่านมา หนึ่งในผู้อ่านระดับ “บิ๊กๆ” ที่มาคอมเมนท์การนาเสนอข่าว ของผมก็คือ “พระสังฆราช โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล” ประมุขสังฆมณฑล สุราษฏร์ธานี พระสังฆราชประธาน โพสต์บนเฟซบุค๊ Pope Report ว่า ติดตามการ รายงานข่าวบทเทศน์ของพระสันตะปาปาเป็ นประจา และมั่นใจว่า จะเป็ นประโยชน์กบั คาทอลิกทุกคนในการคิดและไตร่ตรองการดาเนินชีวิตของตัวเอง ... แม้ ว่า ผมจะ ไม่ได้ จับกระแสตอบรับจากสัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมาซึ่งเป็ นบ้ านของผม แต่ผมคิดเอง ว่า ผู้อ่านส่วนมากน่าจะรู้สกึ เหมือนพระสังฆราชประธาน ดังนั้น ถ้ าช่วงไหนไม่มีข่าว ด่วนในพระศาสนจักรระดับโลกมาแย่งพื้นที่ ผมก็จะสรุปบทเทศน์ของพระสันตะปาปา ฟรังซิส ให้ ชาวฟาติมาได้ ไตร่ตรอง เหมือนที่ผมทาทุกวันให้ กบั ผู้อ่าน Pope Report บนอินเตอร์เน็ทได้ ติดตามนะครับ ไปร่วมมิสซาต้องไปด้วยความสุข ไม่ใช่ไปด้วยความทุกข์เหมือนไปงานศพ “เวลาไปร่วมมิสซาหรือประกาศพระวรสาร คริสตชนหลายคนทาตัวเหมือนไป งานศพ มากกว่าไปสรรเสริญพระเจ้ า เราทาตัวยังกับไปมิสซาเพราะถูกบังคับ ทายังกับ ไปมิสซาเพราะนี่เป็ นพันธะเหนี่ยวรั้งให้ ต้องไป เวลาเราสรรเสริญพระเจ้ า จงใช้ เวลา สักนิดในการสรรเสริญพระองค์ ไม่ใช่มัวแต่ คิดว่า โอ พระเจ้ า ... มิสซาช่างยาวนาน เหลือเกิน!!” อย่าทาตัวเป็ น “คริสตชนครึง่ ทาง” “การประจญที่คริสตชนพบบ่อยๆ คือ การเป็ นคริสตชนแบบไม่ต้องแบก กางเขน แบบนี้เรียกเป็ นคริสตชนครึ่งทาง คนพวกนี้ถูกปี ศาจล่อลวงด้ วยความสาเร็จ และชัยชนะฝ่ ายโลก การต้ องการความสาเร็จฝ่ ายโลกมีอยู่ในพระศาสนจักร มัน อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-9-

ขัดขวางพระศาสนจักรและทาให้ พระศาสนจักรเป็ นพระศาสนจักรครึ่งทางเช่นกัน (HALF-WAY CHURCH) มันทาให้ พระศาสนจักรสนใจแต่การบริหารจัดการประดุจ บริษัทสานักงาน ทุกสิ่งต้ องเป็ นระบบและสมบูรณ์แบบ มันต้ องเป็ นแบบนั้นหรือ? ไม่นะ พ่อว่าไม่ เราต้ องไม่เป็ นแบบนั้น” แม้แต่พระสันตะปาปาก็มีขอ้ บกพร่อง “ใช่! มันเป็ นความจริงว่า พระศาสนจักรมีประชากรมากมายที่มีข้อบกพร่อง แม้ แต่พระสันตะปาปาก็มีข้อบกพร่อง หลายคนก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน แต่ความ สวยงามอยู่ท่พี ระเจ้ าทรงให้ อภัยเรา บางคนตอบ YES กับพระเจ้า แต่กลับปฏิเสธ (Say No) พระศาสนจักร ทาแบบนี้ ไม่ถูกต้อง เพราะพระคริสตเจ้ ากับพระศาสนจักร เป็ นหนึ่งเดียวกัน พระศาสนจักรนาเราไปหาพระคริสตเจ้ า” เวลาทาตามเสียงของพระ จงรีบทาอย่างเด็ดเดีย่ ว มันใจ ่ และรวดเร็ว “เราต้ องเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจเหมือนแม่พระ ตอนที่แม่พระทราบถึงพระ ประสงค์ของพระเจ้ า (เทวดากาเบรียลมาแจ้ งสารฯ พร้ อมบอกว่าเอลิซาเบ็ธตั้งครรภ์ แล้ ว) แม่พระตัดสินใจทันทีว่าจะต้ องไปเยี่ยมนางเอลิซาเบ็ธ แม่พระไม่ได้ ตัดสินใจ แบบหุนหันพลันแล่น แต่แม่พระตัดสินใจอย่างรอบคอบ และเมื่อมั่นใจแล้ ว แม่พระ "ลงมือทาทันทีและทาอย่างมั่นใจ" แม่พระไม่เฉื่อยชา เราก็เช่นกัน เราต้ องตัดสินใจ อย่างเด็ดขาดและทาด้ วยความรวดเร็ว คนอื่นรอความช่วยเหลือจากเราอยู่ เราจะรอช้ า ไม่ได้ ” เราเป็ นคนบาป แต่จะไม่เป็ นคนขี้ โกง “ไม่มีความจาเป็ นใดๆ ที่จะต้ องพูดเกี่ยวกับคนบาป เพราะเราทุกคนต่างเป็ น คนบาปทั้งนั้น เราทราบดีถึงการเป็ นคนบาปจากภายในจิตใจของเรา และเราก็ร้ ูดีว่า คนบาปเป็ นอย่างไร ถ้าใครคนหนึง่ ในพวกเราไม่รูส้ ึกแบบนั้น(เป็ นคนบาป) เขาก็ ควรจะไปพบแพทย์ฝ่ายจิ ตวิญญาณ เพราะมันมีบางสิ่งผิดปกติกบั เขา “การคอร์รัปชั่นหรือขี้โกงในสังคมคริสตชนจัดเป็ นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง ใน กลุ่มคริสตชน การคอร์รัปชั่นจะทาให้ เราคิดถึงแต่พวกพ้ องของเราเอง เราจะคิดเอง เสมอว่า "ดี ดี เรื่องนี้ดีจริงๆ" ทว่า มันเป็ นเรื่องของกลุ่มเราเท่านั้น อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-10-

“พึงระลึกเสมอว่า การคดโกงทาร้ ายพระศาสนจักรแบบสุดๆ นักบุญจอห์น อัครสาวก กล่าวไว้ ว่า ใครที่คดโกงก็เป็ นพวกต่อต้านพระคริสตเจ้า (ANTICHRIST) แน่นอนว่า ในพระศาสนจักรก็มีคนขี้ โกง แต่ไม่ใช่เราทุกคนทีเ่ ป็ นคนขี้ โกง “วันนี้ เรามาวอนขอพระเจ้าเพือ่ พระหรรษทานในการทาให้เราเข้าใจว่าเรา เป็ นคนบาป เราเป็ นคนบาปทีเ่ ป็ นทุกข์เสียใจ เราขอพระหรรษทานของพระเจ้า ช่วยเราไม่ให้ขี้โกง จาไว้ว่า "เราเป็ นคนบาป ... แต่เราจะไม่เป็ นคนขี้ โกง!” AVE MARIA

************************************************

ข้ อคิดเพือ่ ชีวติ “อย่าปล่อยให้ ฉันคอยเพียงเพราะว่า เธอรู้ ว่าฉันจะคอย!” เวลาที่เรารู ้วา่ ใครบางคนมักยอมให้เรา เรามักจะไม่ค่อยเกรงใจเขานักตรงกัน ข้าม หากว่าใครเป็ นคนที่เอาใจยาก หรื อไม่ค่อยยอมให้กบั เรา เรามักจะเกรงใจ บางที อาจจนถึงขั้นเกรงกลัวก็มี คุณจะรู ้สึกอย่างไรเวลาที่คนบางคนปล่อยให้คุณคอย อย่างไม่มีกาหนดเวลาที่ ชัดเจน หากเป็ นเรื่ องของความรัก เรามักจะได้ยนิ บ่อยๆ ว่า ผูท้ ี่เป็ นสตรี มกั จะยากทาใจ หรื อแม้แต่คนทัว่ ไปก็รับไม่ได้ หากว่าผูช้ ายคนใดจะปล่อยให้ผหู ้ ญิงที่รักเขาต้องรอ หรื อคอยเขาไปเรื่ อย ๆ อย่างไม่มีกรอบเวลา เพราะว่า หากผูช้ ายเกิดเปลี่ยนใจไปจากเธอในยามที่เธอรอคอยเขามาอย่าง ยาวนานจนผ่านพ้นวัยสาวมา เธอจะอยูใ่ นสภาวะที่น่าเห็นใจมากสักเพียงใด? อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-11-

ผูห้ ญิงสาววัย 10 กว่า หรื อ 20 กว่า กับสาวในวัย 30 , 40 กว่านั้น คนละเรื่ องกัน เลยทีเดียว! ด้วยเหตุน้ ีเอง ผูห้ ญิงหลายคนจึงเป็ นฝ่ ายตัดสิ นใจด้วยความเจ็บปวดเป็ นฝ่ ายขอ เลิกความสัมพันธ์กบั ชายคนรัก เพราะไม่อาจอยูใ่ นสภาวะที่เลื่อนลอยเช่นนั้นอีกต่อไป ดังนั้น ไม่วา่ ฝ่ ายชายจะพร่ าพูดบ่อยครั้งแค่ไหนว่ารักเธอ ผูห้ ญิงมักจะไม่มนั่ ใจ ที่จะมีความสัมพันธ์เช่นนั้นต่อไปอีก จนเธอหมดอนาคตอย่างสิ้ นเชิง ผูห้ ญิงที่มีชายคนรักปฏิบตั ิต่อเธอเช่นนั้น คงอยากพูดกับเขาว่า “อย่าปล่อยให้ ฉันต้องรอคอยเพียงเพราะว่า เธอรู ้วา่ ฉันจะทาเช่นนั้น!” ในความสัมพันธ์ทุกอย่าง ทุกประเภทก็เป็ นเช่นนั้น ไม่มีใครอยากเป็ นฝ่ ายรอ คอย แต่หากจาเป็ นต้องรอคอย ก็คงไม่มีใครอยากรอคอยต่อไปโดยไม่มีความหวัง หรื อ ความชัดเจนของระยะเวลา! ในทานองเดียวกัน อย่าให้เราทาเช่นนั้นกับด้านจิตวิญญาณของเราเช่นกัน คุณต้องไม่ปล่อยให้พระเจ้ารอคอยคุณอย่างไม่มีกาหนดเวลา เพียงเพราะว่าคุณรู ้แน่ ว่า อย่างไรๆ พระองค์ก็จะรอคอยคุณอย่างแน่นอนด้วยความรักมัน่ คงของพระองค์! คุณจงให้ความปลอดภัยแก่ชีวติ ของคุณ ด้วยการไปหาพระเจ้าผูท้ รงรอคอยคุณ รับความรักจากพระองค์ และแสดงความรักต่อพระองค์อย่างเป็ นรู ปธรรมออกมาโดย ด่วนและหากถามว่า ควรจะทาเช่นนั้นเมื่อไร คาตอบก็คือ จงกระทาเช่นนั้น ณ บัดนีเ้ ลย โดย ผู้เป็ นสุ ข

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-12-

รายการมิสซาประจาสั ปดาห์ อา. 9 มิ.ย. 13

สัปดาห์ ที่ 10 เทศกาลธรรมดา ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

หน้าที่การงานลูกทั้งห้า ครอบครัว สุ ปฏิญญา ครอบครัววีระชื่น ดญ. วรกานต์ พึ่งภพ ผูม้ ีพระคุณต่อวัดและโรงเรี ยน

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

ขอพร อุทิศ อุทิศ 07.00 น. คุณพ่อศรีปราชญ์ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวกาญจนา สงวนสุ ข โธมัส สมุทร ช่างทอง อันนา สาคร สารสว่าง ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว มารี อา กุย้ เฮียง แซ่โง้ว คุณบุญผ่อง จิตสาราญ คุณเกศณี วิวรรธนไกร

ขอพร ครอบครัวอันนา ณัฐณิ ชา สุ ขบุญลือ อุทิศ อันนา สุ ณี, ลูซีอา ศิริพร ทองประดิษฐ์ อุทิศ อันนา บุรี,เปโตร หลอ ทองประดิษฐ์ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เปโตร ภิญโญ, เทเรซา สิ ริอร คุณพเยาว์, คุณภณ ฉัตรเจริ ญพร คุณคานวณ คล่องเวสสะ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง

อันนา พรทิพย์ ไตรอัมพวงศ์ แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สี หพล เปาโล ฉอย, เทเรซา คา ยัง่ ยืน นางวัน ศรี โสภา วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

วินเซนต์ กิตติ, เทเรซา อรวรรณ กลอเรี ย มาเรี ย ปลื้มจิต พานิชประไพ นายหลีฮวด, นางกิม แซ่เอี้ย นส. สมศรี แสงสอาด เปาโล ไสว, นางจาเนียร สุ ขบุญลือ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

09.00 น.

หลุยส์ วุฒิชยั ยัง่ ยืน,ศุภกานต์ พึ่งภพ ยอแซฟ ภูมินทร์ กิจนิตย์ชีว ์ ฟรังซิสโก นฤเทพ มัน่ ศิลป์ (วันเกิด) คุณสุ ไลมาน นิ่มอนงค์ (วันเกิด) คุณเชษฐ, คุณนวพร, คุณนวรัตน์

ขอพร สาหรับพีน่ ้ องสั ตบุรุษทุกท่ าน ทุกครอบครัว

คุณพ่ อสุ รชัย

17.30 น. คุณพ่ อสุ ชาติ

โมทนาคุณพระเป็ นเจ้า ขอพร ผูม้ ีพระคุณ อุทิศ อันเดร อุดม อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สี หพล

ขอพร เทเรซา ลัดดา วงศ์เสถียรโสณ ขอพร ครอบครัวซาโลเม อรวรรณ ศรี วรกุล อุทิศ อันนา สมร เทียนงาม อุทิศ เปาโล กฤษดา ศิริ, เปโตร คุงลุย้ อุทิศ ฟรังซิส สุ เมธ หัตถสุ วรรณ

(มิสซามีต่อค่ ะ) อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-13อา. 9 มิ.ย. 13 17.30 น. คุณพ่ อสุ ชาติ

สัปดาห์ ที่ 10 เทศกาลธรรมดา อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เปาโล ง่วนฮั้ว แซ่เตาะ ยอห์น กมล รุ ขพันธ์เมธี ยวง เสกสรร รุ ขพันธ์เมธี มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยวง บอสโก ชวน, อันนา ประไพ ยอแซฟ วีระชัย สุ ปฏิญา อลิซาเบธ ยับฟัน ซิ้วเงี้ยด คุณพ่อยอห์น บอสโก ศักดิพฒั น์ วิญญาณญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ

จ. 10 มิ.ย. 13

สัปดาห์ ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

06.15 น.

ขอพร แคทรี น ไอยศรา ขอพร ยอแซฟ อภิชาต รุ่ งศิริชยั รัตน์ ขอพร คณะครู โรงเรี ยนแม่พระฟาติมา ขอพร เบเนดิกโต กฤษณะ มัน่ ศิลป์ (วันเกิด) อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ เฮเลนา กาญจนา

19:00 น.

อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ เปาโล เฮ้าหลิ่น แซ่เจน

ขอพร เทเรซา กัลยา รุ ขพันธ์เมธี อุทิศ มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว

ขอพร บรรดาผูแ้ พร่ ธรรม อุทิศ เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์

อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ อุทิศ นางจาเนียร สุ ขบุญลือ

อ. 11 มิ.ย. 13 06.15 น.

19:00 น.

ระลึกถึง น. บาร์ นาบัส อัครสาวก ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรี น ไอยศรา เฮเลนา กาญจนา นายคา, นางจัน ขันคา วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวพิทกั ษ์พลู สิ น ยวง ยรรยง วูวงศ์ ยอแซฟ ทรงภพ รุ ขพันธ์เมธี วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แพทริ เซีย จารุ ภรณ์ พรกุลวิไล มารี อา ประนอม ตรี ธารา มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อักแนส ณัฐพัชร์ พรกุลวิไล คุณพ่อมีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย ยวงบัปติสตา จิ้งชุง แซ่อ้ งึ เทเรซา ง้อ แซ่ลิม้ วิญญาณที่ไม่ใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-14พ. 12 มิ.ย. 13

06.15 น.

สัปดาห์ ที่ 10 เทศกาลธรรมดา ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารี อา ลี่ฮวง หอวิจิตร แคทรี น ไอยศรา ยวง ยรรยง วูวงศ์ มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว เฮเลนา กาญจนา

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เยโนเวฟา พรพิมล วิลาลัย(วันเกิด) มารี อา แพรวา อุตสาหจิต (วันเกิด) ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง คลารา ซุ่ยเกียง แซ่ต้ งั วิญญาณในไฟชาระ

19:00 น.

พระสงฆ์ เข้ าเงียบ (งดมิสซา)

พฤ. 13 มิ.ย. 13

ระลึกถึง น. บาร์ นาบัส อัครสาวก

06.15 น.

19:00 น.

ขอพร มารี อา ดวงใจ

ขอพร ครอบครัว นวลักษ์ รัตนพจน์

ขอพร แคทรี น ไอยศรา อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ยอแซฟ จุน นา จิน อุทิศ คุณพ่อยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ศ. 14 มิ.ย. 13 06.15 น.

19:00 น.

ยอแซฟ สุ รเสี ยง พรกุลวิไล ครอบครัวรุ ขพันธ์เมธี มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว มารี อา ราตรี รักสงบ วิญญาณในไฟชาระ

แคทริ น จินดารัตน์ พรกุลวิไล ยูลีอานา นิตยา ผลาผล (วันเกิด) ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง เซซีลีอา บุญเสริ ม ชัยพระคุณ ญาติครอบครัวรุ ขพันธ์เมธีที่ล่วงลับ

สัปดาห์ ที่ 10 เทศกาลธรรมดา ขอพร แคทรี น ไอยศรา อุทิศ ยอแซฟ ซิวเต๋ า แซ่อ๊วง

ขอพร ครอบครัวมารี อา อุดม มยุระสาคร อุทิศ ยวงบัปติสตา ปึ๋ ง, เวรอนิกา เสนอ

อุทิศ อุทิศ ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อุทิศ อุทิศ ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยวง ยรรยง วูวงศ์ นายแพทย์ สมาน ตระกูลทิม ยอแซฟ พอล พรกุลวิไล เปโตร ซังฮี้ แซ่อ้ ึง มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณในไฟชาระ

พี่นอ้ งตระกูลเสนาจักร แพทย์หญิง ภักดี ตระกูลทิม ยอแซฟ พิศิษฐ์ พรกุลวิไล อักแนส กิมสี แซ่แต้ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-15ส. 15 มิ.ย. 13 06.15 น.

19:00 น.

สัปดาห์ ที่ 10 เทศกาลธรรมดา ขอพร ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล ขอพร แคทรี น ไอยศรา อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์

ขอพร อักแนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล ขอพร เทเรซา จิราภรณ์ อุทิศ ผูม้ พี ระคุณต่อวัดและโรงเรี ยน

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารี อา สุ ทธินีย,์ เทเรซา วินิตา ครอบครัวเต็งวงษ์วฒั นะ คุณประสงค์ แข็งกิจ เปโตร สุ นนั ท์ ผลาผล มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง

เทเรซา ปิ ยกานต์, กาธารี นา คริ ษฐา วินเซนต์ สุ รินทร์ กุลตังวัฒนา หลุยส์ ธนพงศ์ กุลตังวัฒนา ยอแซฟ สมนึก ผลาผล ทอมาส ธวัช, เทเรซา จู ศรี สวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน, มารี อา เง็กเอ็ง แซ่ฉวั่

ประชาสัมพันธ์

1. ตรวจสุ ขภาพ หลังมิสซาสาย คุณหมอชาติชาย พูนสวัสดิ์และทีมงาน มา ให้บริ การตรวจสุ ขภาพสาหรับพี่นอ้ งที่สนใจ ณ บ้านพักพระสงฆ์ 2. เข้าเงียบพระสงฆ์ประจาเดือนมิถุนายนวันพุธที่12-วันพฤหัสฯที่13 มิถุนายน งดมิสซาค่า (19.00 น.) วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 3. ขอเชิ ญร่ วมเทิดเกียรติแม่พระแห่งฟาติมา วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 15.00 น. สวดพระเมตตา สวดถวายตัวแด่แม่พระ 15.30 น. อ่านพระวาจา แบ่งปั นพระวาจา 16.30 น. แบ่งปั นประสบการณ์ชีวิต โดย คุณพ่ออันตน วิทยา และ คุณพ่อยออากิม ธนายุทธ 18.00 น. สวดสายประคาโลก โดย คุณพ่อชวลิต กิจเจริ ญ 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย คุณพ่อวิทยา และ คุณพ่อธนายุทธ 4. พิธีเฉลิมฉลอง “ปี แห่งความเชื่อระดับชาติ” วันศุกร์ที่19 กรกฎาคม-วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2013 ณ โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน มีกิจกรรมมากมาย จะแจ้ง ภายหลัง อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013


-16-

“...หนุ่มเอ๋ย เราบอกเจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด” คนตายก็ลกุ ขึ้นนั่งและเริ่มพูด... (ลก 7:14-15)

อาทิตย์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2013

ฟาติมาสาร 09-06-2013  

ฟาติมาสาร 09-06-2013

ฟาติมาสาร 09-06-2013  

ฟาติมาสาร 09-06-2013

Advertisement