Page 1

-1-

ฟาติมาสาร สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-2-

บทความเจ้าอาวาส ปีใหม่ ค.ศ. 2013 ผ่านไป 6 วันแล้ว หวังว่าพี่น้องคงได้รับสิ่งดี สิ่งใหม่ ในโลก ใบเก่า ในตัวคนเดิม ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ หมายถึงมีสิ่งต่างๆ ที่ดีขึ้นทั้งในจิตใจและชีวิต วันนี้สมโภชพระคริสต์แสดงองค์ หมายถึง พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮม ในแคว้นยูเดีย เมืองของกษัตริย์ดาวิด พระเป็นเจ้าสัญญาจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดมาจาก เชื้อสายจากเมืองของพระองค์ มีบรรดาโหราจารย์ชาวมีเดียนทาหน้าที่สงฆ์ในเปอร์เซีย ทาหน้าที่ถวายเครื่องบูชา สอนและให้คาแนะนาแก่กษัตริย์เปอร์เซีย บรรดาโหราจารย์ เหล่านั้นเดินทางจากแดนไกล เพื่อมานมัสการกษัตริย์ถึงกรุงเยรูซาเล็ม ในสมัยนั้นคิดว่า การที่มีดาวประหลาดปรากฏมา แสดงว่ามีผู้ยิ่งใหญ่จากยูดาห์ จะครอบครองอาณาจักรทั่วโลก กษัตริย์เฮโรดผู้สร้างบ้านสร้างเมืองให้มีระเบียบและ เกิดความสงบสุข ทานุบารุงพระวิหารให้สวยงาม เป็นกษัตริย์ที่มีน้าใจกว้างขวาง ยินดี ช่วยประชาชนที่กันดารอาหารในเวลานั้น แต่เนื่องจากมีนิสัยระแวงว่าจะถูกแย่งบัลลังก์ ทรงกาจัดทุกคนที่สงสัยว่าจะเป็นคู่แข่งชิงอานาจจากพระองค์ ประหารชีวิตทั้งภรรยา บุตรและญาติที่สงสัยว่า จะมาแย่งชิงอานาจจากพระองค์ เมื่อโหราจารย์มาเยี่ยมเฮโรด และบอกว่าจะไปนมัสการพระกุมารตามที่ดาวนาทางไป พระองค์จึงถามว่ากษัตริย์ ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด จึงทรงหาทางกาจัดพระกุมาร เมื่อดาวนาบรรดาโหราจารย์มาถึงที่ประสูติของพระกุมารแล้ว พวกเขาเข้าไป ในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการแล้วนา ทองคำ กำยำน และมดยอบออกมาถวายพระองค์ เนื่องจากมีของขวัญ 3 อย่าง ตานานถือว่ามี โหราจารย์ 3 องค์ ได้แก่ เมลกีออร์ผู้ถวำยทองคำ คำสเปอร์ผู้ถวำยกำยำน และบัลธำซำร์ ผูถ้ วำยมดยอบ ความหมายของของขวัญ 3 อย่างนี้ ก็คือ ทองคำ เป็นสิ่งที่เหมาะกับกษัตริย์ พระเยซูเจ้าเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ ปกครอง ด้วยความรัก สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-3-

กำยำน เป็นสิ่งที่พระสงฆ์ใช้ในพิธีกรรม พระองค์คือสงฆ์ผู้เชื่อมหนทาง ระหว่างมนุษย์กับพระ มดยอบ ใช้สาหรับชโลมศพ วันนี้พระกุมารประสูติมาเพื่อเรา วันหน้ายังทรง สิ้นพระชนม์เพื่อเรา ในวันสมโภชนี้ให้เราร่วมยินดีกับบรรดาโหราจารย์ถวายของ 3 สิ่งนี้ จากใจจริง ของเรา คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ *************************************

แบ่งปันพระวำจำ เมื่อพระเจ้าทรงนาพวกเขามาเข้าเฝ้ากษัตริย์ หลายคนชอบรูปพระกุมารเยซู แต่ ไม่สนใจคิดเลยไปถึงการสิ้นพระชนม์ที่บนกางเขน แต่ถ้าเราต้องการแสวงหาความจริง เราจาเป็นต้องยอมรับความจริงทั้งหมด ถึงแม้ไม่อยากได้ยิน และสาหรับพวกโหราจารย์ ความจริงทั้งหมดนั้นอยู่ที่กุมารน้อยองค์นี้ พระเจ้าที่เป็นกษัตริย์ ยอมสิ้นพระชนม์ เพื่อให้เราทั้งหลายได้บังเกิดใหม่อีกครั้ง (สามเสน 226)

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-4-

พระวรสารประจาสัปดาห์ (มธ 2: 1-12) ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด พระเยซูเจ้าประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออก เดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม สืบถามว่า “กษัตริย์ ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจาพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพื่อ นมัสการพระองค์” เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัย ชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็วุ่นวายใจไปด้วย พระองค์ทรงเรียกประชุมบรรดาหัวหน้า สมณะและธรรมาจารย์ ตรัสถามเขาว่า “พระคริสต์จะประสูติที่ใด” เขาจึงทูลตอบว่า “ในเมืองเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะประกาศกเขียนไว้ว่า เมืองเบธเลเฮมดินแดนยูดาห์ เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ เพราะผู้นาคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้าซึ่งจะ เป็นผู้นาอิสราเอลประชากรของเรา” ดังนั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารย์มา เฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ ทรงซักถามถึงวันเวลาที่ดาวปรากฏ แล้วทรงใช้บรรดา โหราจารย์ไปที่เมืองเบธเลเฮม ทรงกาชับว่า “จงไปสืบถามเรื่องพระกุมารอย่างละเอียด และเมื่อพบพระกุมารแล้ว จงกลับมาบอกให้เรารู้ เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วย” เมื่อบรรดาโหราจารย์ได้ฟังพระดารัสแล้วก็ออกเดินทาง ดาวที่เขาเห็นทางทิศตะวันออก ปรากฏอีกครั้งหนึ่งนาทางให้ และมาหยุดนิ่งอยู่เหนือสถานที่ประทับของพระกุมาร เมื่อเห็นดาวอีกครั้งหนึ่งบรรดาโหราจารย์มีความยินดียิ่งนัก เขาเข้าไปในบ้าน พบพระ กุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัตินา ทองคา กายาน และมดยอบออกมาถวายพระองค์ แต่พระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝัน มิให้กลับไปหากษัตริย์เฮโรด เขาจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-5-

พระผู้ไถ่ ประสูติแล้ว นักบุญมัทธิวได้เล่าเหตุการณ์ที่กษัตริย์เฮโรดต้องการจะกาจัดกษัตริย์ชาวยิวที่ ได้ประสูติมา จนเป็นข่าวกระจายไปในหมู่พวกของชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็ม เพราะมี โหราจารย์ซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อน แต่ได้เห็นดาวพิเศษขึ้นสุกใสทางทิศตะวันออก แล้วนา พวกเขาเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็ม โหราจารย์เหล่านี้ทราบดีว่า ดาวดวงนี้จะนาพวกเขาไป พบผู้มีบุญที่จะมาเกิดเป็นกษัตริย์ของชาวยิวตามที่ประกาศกในพระธรรมเก่าได้บันทึก ไว้ว่า “ในเมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์ เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ เพราะผู้นาคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้า ซึ่งจะเป็นผูน้ าอิสราแอล ประชากรพวกเรา” (มธ 2:6) เมื่อดาวนาโหราจารย์ทั้งสามมาหยุดนิ่งอยู่เหนือสถานที่ประทับของพระกุมาร พวกเขามีความยินดียิ่งนัก เขาเข้าไปในบ้านพบพระกุมารกับพระนางมารีย์ พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์แล้วเปิดหีบสมบัติ นาทองคา กายานและมดยอบ ออกมา ถวายพระองค์ แล้วพระเจ้าทรงเตือนพวกเขามิให้กลับไปหากษัตริย์เฮโรด เขาจึง กลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น พี่น้องจะเห็นว่า ของสามสิ่งที่โหราจารย์ถวายนั้นเป็นเครื่องหมายของผู้ที่จะ เป็นกษัตริย์ เพราะเป็นของหายากและเป็นของสูง มีราคาเหมาะสมกับกษัตริย์เท่านั้น จึงเป็นการประกาศให้โลกรู้อย่างเป็นทางการว่า ชาวยิวได้มีกษัตริย์ของพวกเขาที่ รอคอยมานานเป็นพันปีนั้นได้มาประสูติแล้ว แต่ความเข้าใจของพวกชาวยิวคิดว่า พระกุมารจะเป็นผู้นาคนใหม่ จะมานาชาวอิสราแอลให้เป็นเอกราชจากการปกครอง ของโรม แต่พระเจ้ามิได้ปรารถนาเช่นนั้น พระองค์ยอมให้พระบุตรของพระองค์ลงมา เพื่อไถ่โทษบาปให้แก่มวลมนุษย์ ซึ่งจะต้องตายอย่างทรมานด้วยการถูกจับตรึงกางเขน และแขวนป้ายประจานว่า เป็นกษัตริย์ชาวยิว และภายหลังจากสิ้นพระชนม์แล้ว สาม วันต่อมาก็เสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพ มาอยู่กับบรรดาสาวกและสานุศิษย์อีก 40 วัน สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-6-

ทรงสั่งสอนและอธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้พวกสาวกได้เข้าใจพระประสงค์ของพระผู้ เป็นเจ้า โดยเฉพาะเรื่องอาณาจักรสวรรค์และหนทางที่มนุษย์จะได้รับความรอดเข้าสู่ สวรรค์จะต้องปฏิบัติอย่างไรและดาเนินชีวิตอย่างไร ชาวฟาติมาคงจะทราบดีถึงคาสั่งสอนของพระเยซูเจ้า หากพี่น้องได้อ่านพระ คัมภีร์ในพระธรรมใหม่จนจบ เพราะพระองค์ได้สั่งสอนพวกเราด้วยการดาเนินชีวิต เป็นตัวอย่าง พระองค์ต้องการให้โลกรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบิดาของ พวกเรา พระองค์ทรงรักมนุษย์มาก และพระองค์ปรารถนาให้มนุษย์มีความรักเพื่อน มนุษย์ด้วยกันเหมือนรักตนเอง หากการเริ่มต้นชีวิตใหม่ใน ค.ศ. 2013 โดยพวกเราตระหนักดีว่า พระผู้ไถ่กู้ได้ ประสูติแล้ว และพระองค์เป็นจอมกษัตริย์ที่แท้จริง และยังคงประทับอยู่กับคริสตชน ทุกคนเพื่อนาทางชีวิตให้ต่อสู่กับบาป และต่อสู้กับตัวของพวกเราเองในการดาเนินชีวิต บนโลกนี้ของพวกเราซึ่งเป็นบ้านชั่วคราวที่แต่ละคนถูกทดลองใจให้มาใช้ชีวิตบนโลก แห่งวัตถุและเงินตรา พี่น้องจะได้มีหลักยึดมั่นที่มั่นคง โดยเจริญชีวิตตามพระประสงค์ ของพระองค์ โดยมีแม่พระเป็นที่พึ่งพาในยามที่พวกเราถูกทดลองใจ ขอพี่น้องได้สวด คำภำวนำให้แก่กันและกัน โดยเฉพำะกำรสวดและขอพรให้แก่ผู้อื่นมำกกว่ำกำรขอพรให้ ตัวเอง ซึ่งในทำงตรงข้ำม ถ้ำทุกคนขอพรให้ผู้อื่นแล้ว ผมเชื่อว่ำตัวเรำจะได้รับพระพร มำกมำยจำกกำรขอพรของผู้อื่นเช่นกันครับ คุณหำญชัย 3/1/2013

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-7-

POPEREPORT.COM

2013 กับพระศาสนจักรคาทอลิก สัปดาห์ที่แล้ว เรารีวิวกันว่า ปี 2012 ที่ผ่านไป มีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับ พระศาสนจักรคาทอลิก มาวันนี้ ก้าวเข้าสู่ปี 2013 เรามาดูกันว่า จะมีสิ่งใดที่กาลัง จะเกิดขึ้นกับปีใหม่ที่เรากาลังใช้ชีวิตอยู่นี้ เริ่มกันด้วยวันนี้เลย วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013 สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงถวายมิสซาอภิเษกพระสังฆราชใหม่ในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน หนึ่งในพระสังฆราชที่โลกจับตามองก็คือ “พระอัครสังฆราช เกยอร์ก เกนชไวน์” เลขาฯ ส่วนพระองค์ของพระสันตะปาปานั่นเอง ... นักข่าวสายวาติกัน หลายคนมองว่า พระอัครสังฆราชเกนชไวน์คือ “ฮีโร่” ที่ช่วยปกป้องพระสันตะปาปา จากคดีวาติลีกส์ (ขโมยเอกสารลับวาติกันมาเผยแพร่) พระอัครสังฆราชใหม่องค์นี้ คอยสกัดกั้นบรรดาพระคาร์ดินัลที่พยายามเข้ามาโน้มน้าวพระสันตะปาปาให้เข้าข้าง พวกตนในยามที่ขัดแย้งกัน พูดง่ายๆ คือ พระอัครสังฆราชเกนชไวน์ทาหน้าที่เป็น “กันชน” ป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาปั่นหัวพระสันตะปาปา ผลที่ตามมาก็คือพระ สันตะปาปามีสมาธิกับการวินิจฉัยคดีนี้ ก่อนตัดสินใจอภัยโทษให้ เปาโล กาบริเอเล่ อดีตพ่อบ้านประจาวังพระสันตะปาปา ซึ่งตกเป็นแพะรับบาปของคดีนี้นี่เอง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2013 วันนี้จะเป็นวันที่อิตาลีจะทราบผลการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีคนใหม่แทนที่ “มาริโอ มอนติ” นายกฯ คนปัจจุบันซึ่งประกาศลาออก แน่นอนว่า คนที่วาติกันหวาดกลัวกาลังกลับมา เขามีนามว่า“ซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี่” อดีตนายกรัฐมนตรีจอมอื้อฉาวของอิตาลีนั่นเอง แบร์ลุสโคนี่เป็นคนละขั้วกับ พระศาสนจักรคาทอลิกแบบสิ้นเชิง เขาเป็นพวก “ซ้ายจัด” ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หลายอย่าง อาทิ ต้องการลดความสาคัญของศาสนาคริสต์ออกจากการดาเนินชีวิตของ ชาวอิตาเลี่ยน (จึงไม่แปลกที่เขามีข่าวอื้อฉาวเป็นว่าเล่น) วาติกันและสภาพระสังฆราช คาทอลิกแห่งอิตาลีประเมินแล้วว่า แบร์ลุสโคนี่มาแน่ ดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิก สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-8-

ในอิตาลีคงต้องทางานหนักสุดๆ ในการปกป้องคาสอนพระศาสนจักรและหลัก ศีลธรรมให้เข้มแข็งในยุคแบร์ลุสโคนี่ครองเมือง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2013 นี่คือวันสมโภชพระกายและพระโลหิตของ พระคริสตเจ้า (แห่ศีลมหาสนิท) ความพิเศษของปีนี้อยู่ที่พระสันตะปาปากาหนดให้มี การเฝ้าศีลมหาสนิทและทาชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงทั่วโลก เนื่องในโอกาสปีแห่งความเชื่อ คาดกันว่า พิธีนี้น่าจะเป็นงานที่สวยงามควรค่าแก่การ จดจาอย่างแน่นอน วันที่23-28 กรกฎาคม 2013 งานชุมนุมทางความเชื่อที่มีคนมาร่วมงานมากสุด ในพระศาสนจักรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ นั่นคือ “งานชุมนุมเยาวชนโลก” ปีนี้จะจัดกันที่ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล คาดกันว่า จะมีเยาวชนมาร่วมกว่า 1.5 ล้านคน ความสาคัญของบราซิลที่มีต่อพระศาสนจักรคาทอลิกก็คือ นี่เป็นประเทศที่มี ประชากรคาทอลิกมากที่สุดในโลก นอกจากนี้ พระอัครสังฆราช โจวานนี่ ดานิเอลโล่ สมณทูตประจาประเทศบราซิล (เคยประจาที่ประเทศไทย) จะเป็นผู้ทาหน้าที่ดูแลพระ สันตะปาปาทั้งเรื่องที่พักและอาหารการกินด้วย (พระสันตะปาปาจะประทับที่สถานทูต วาติกันประจาบราซิล) จบจากเรื่องที่เรารู้วันเวลาที่จะเกิดขึ้นแล้ว ก็มาดูเรื่องที่ “น่าจะเกิด” แต่ยังไม่ รู้วันเวลาว่าเป็นช่วงใดในปี 2013 กันบ้าง “สถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เป็นบุญราศี”... นี่เป็นอีก เหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นแน่ในปี 2013 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้เกิน 80 เปอร์เซ็นต์ และนักข่าวสายวาติกันระดับโลกหลายคนก็ฟันธงไปในทิศทางเดียวกัน ด้วย เพราะตอนนี้รอแค่พระสันตะปาปาลงนามอนุมัติอัศจรรย์ของเด็กผู้หญิงชาว อเมริกันวัย 16 ปีที่เติบโตมาอย่างปลอดภัย ทั้งที่ตอนเกิดนั้น หมอบอกให้แม่ของเด็ก คนนื้ทาแท้ง เพราะเด็กมีปัญหาทางสมอง ถ้าเกิดมาโอกาสพิการแน่นอน แต่แม่เด็กไม่ ฟังหมอ เธอสวดขอพระเจ้าผ่านพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ผู้ล่วงลับ ผลที่ตามมา จนถึงวันนี้ เด็กคนนี้ใช้ชีวิตอย่างปกติ ส่วนหมอคนนั้นก็ยอมรับว่า การที่เด็กอยู่รอด จนถึงวันนี้ วิทยาศาสตร์การแพทย์อธิบายไม่ได้จริงๆ สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-9-

“พระคาร์ดินัลใหม่ 2013” ... ถ้าถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2013 เมื่อไหร่ พระคาร์ ดินัลที่จะมีสิทธิ์ร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ (ต้องมีอายุต่ากว่า 80 ปี ถึง มีสิทธิ์เข้าร่วม) จะลดจานวนลงเหลือแค่ 110 องค์ เท่ากับว่า พระสันตะปาปาจะต้อง สถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่อีกอย่างน้อย 10 องค์ เพื่อให้ครบตามกฎที่ว่า พระคาร์ดินัล ที่จะมีสิทธิ์ร่วมเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ต้องมีไม่ต่ากว่า 120 องค์ บรรดา ตัวเก็งที่จะได้รับสมณศักดิ์ “เจ้าชายของพระศาสนจักรคาทอลิก”(PRINCE OF THE CHURCH...พระสันตะปาปาเทียบเท่ากษัตริย์) ได้แก่ พระอัครสังฆราช แกร์ฮาร์ด มุลเลอร์ ประธานสมณกระทรวงหลักความเชื่อ (เปรียบได้กับกระทรวงมหาดไทย) และ พระอัครสังฆราช วินเซนต์ นิโคลส์ ประมุขอัครสังฆมณฑลเวสต์มินสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ... วันเวลาที่จะสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ประจาปี 2013 หนีไม่พ้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 ซึ่งพิธีนี้น่าจะทาคู่ไปกับมิสซาปิดปีแห่งความเชื่ออย่างแน่นอน (ปีแห่งความเชื่อจะปิดวันที่กล่าวมา) AVE MARIA

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-10-

Application โดนๆ สำหรับคำทอลิกในเครื่อง iPhone / iPad เนื่องจากกระแสการใช้ โทรศัพท์ประเภท Smart Phone นับวันยิ่งเป็นที่นิยม มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว สามารถเพิ่มเติม Application ต่างๆ ในการช่วยในการทางาน และดารงชีวิตมากมาย ดังนั้นจึงขอแนะนา Application ที่จะ เป็นตัวช่วยในการดารงชีวิตฝ่ายจิต เพื่อว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะไม่ได้ทาให้ เราห่างเหินจากพระเป็นเจ้าไปด้วย หลังจากที่มีประโยชน์ในการอานวยความสะดวก ให้กับชีวิตฝ่ายโลกแล้ว Catholic เป็น application คู่มือการสวดภาวนาที่รวมบทสวดภาษาอังกฤษ ต่างๆ ที่จาเป็นสาหรับคาทอลิกเอาไว้ทั้งหมด มี 2 version คือ Lite ที่ให้ download ฟรี แต่มีบทสวดให้แบบครึ่งๆ กลางๆ กับ version เต็มที่ต้องเสียสตางค์ $0.99 ซื้อ แต่ได้บท สวดมาครบแบบเต็มๆ ที่น่าสนใจก็คือมีบทนพวารต่างๆ ให้สิบกว่าบท (แบบว่าสวดกัน ให้หนาใจไปเลย) และยังมีบทภาวนาและข้อราพึงสาหรับการเดินรูป 14 ภาคให้อีกด้วย Application ตัวนี้จะมีเวอร์ชั่นภาษาฝรั่งเศสให้ด้วย แต่ต้อง download แยกกัน (เสียตังค์ซื้อต่างหาก)โดยในเวอร์ชั่นภาษาฝรั่งเศสจะใช้ชื่อว่า “Catholique” Application พระคัมภีร์ หากเราค้นหาคาว่า Bible ใน AppStore เราจะได้ผลลัพธ์มาเป็นหลายสิบ application เลยทีเดียว แตกต่างไปตามผู้จัดพิมพ์ บางอันเป็นของคาทอลิก และบางอันก็ เป็นของทางคริสเตียนนิกายอื่นๆ แต่ที่โดดเด่น และขอเลือกมาแบ่งปันก็คือ ผลงานของ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่ได้ถ่ายทอดพระคัมภีร์ลงในแบบ e-book ให้อ่านกันใน application ที่ชื่อ “คัมภีร์ไบเบิล” โดยที่เราสามารถ download ได้ฟรี จาก App Store ซึ่งนอกจากพระคัมภีร์ที่มีให้อ่านแบบเต็มทุกเล่มในภาษาไทยแล้ว ยังมีภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร(เหนือ)โดยถอดคาเป็นคาราโอเกะภาษาไทย รวมทั้งภาษาอูรักลาโว้ย และ ละหู่ ที่ถอดคาเป็นคาราโอเกะภาษาอังกฤษให้ด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีข้อคิดประจาวันจาก พระคัมภีร์ ซึ่งข้อความอาจจะออกมาในแนวของทางคริสเตียนแต่ไม่ใช่ว่าจะไร้ สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-11-

ประโยชน์ในการบารุงความเชื่อของพวกเราเลย นอกจากนี้หากเราค้นหาโดยใช้ keyword ว่า Catholic Bible เราก็จะได้พระคัมภีร์ตามแบบของคาทอลิก เพียงแต่จะมี เฉพาะภาษาต่างประเทศเท่านั้น แต่ที่น่าสนใจกว่านั้น ผลการสืบค้นที่พ่วงติดมาด้วย ก็จะมีพวก Application ที่เป็นการทดสอบความรู้ในด้านพระคัมภีร์มาด้วย เช่น Bible Trivia (เกมคาถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์) ในรูปแบบการนาเสนอต่างกันไป ซึ่งบางอันก็จะ มาให้แบบการ์ตูนที่เหมาะกับผู้อ่านวัยเด็ก หรือเป็นคาถามแบบข้อความล้วนๆ สาหรับ เด็กที่โตกว่าหรือผู้ใหญ่ซึ่งก็มีประโยชน์มากมายทีเดียว Application ช่วยเหลือในกำรสวดสำยประคำ เนื่องจาก Application จาพวกนี้ มีมากมายหลายตัว และมีผู้สร้างไว้มากมายหลายบริษัท ในที่นี้จึงขอแนะนาโดยเน้นที่ เป็น Application ที่เป็นของฟรีเอาไว้ก่อน เพราะว่าผู้ใช้ iPhone บางคนที่เป็นเยาวชนจะ ได้หามาใช้ได้ง่ายๆ Sancto Rosario เป็น application ช่วยสวดสายประคาเป็นภาษาอังกฤษ โดยที่ application ตัวนี้จะ sync ข้อมูลเข้ากับวันเวลาที่ตั้งไว้ในเครื่อง iPhone โดยเมื่อเปิด ขึ้นมาจะเป็นหน้าข้อราพึงสาหรับสวดสายประคาประจาวันนั้นๆ ให้เลย นอกจากนี้ใน application ยังจะรวบรวมบทสวดต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้อีกด้วย และยังสอนวิธี สวดสายประคาให้อีก โดยจะขึ้นภาพของสายประคา และเมื่อเราเอานิ้วแตะถูกเม็ด ประคาในภาพ ก็จะขึ้นข้อความอธิบายว่าประคาเม็ดนี้เราต้องสวดบทอะไร Rosary–Mysteries of the Holy Rosary เป็น application ช่วยสวดสายประคา เหมือน application แรก และมีคุณสมบัติคล้ายกันคือจะ sync ตัวเองเข้ากับวันเวลาใน เครื่องที่เจ้าของตั้งไว้ และแสดงข้อราพึงของการสวดสายประคาประจาวันนั้นๆ ออกมา เป็นตัวช่วยในการสวดสายประคาโดยที่ application นี้ก็เป็นของฟรีเหมือนกับ Santo Rosario เช่นกัน เพียงแต่เป็น application ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาภายหลังอันแรก และมีคาอธิบายสาหรับการสวดสายประคาพระเมตตาให้ด้วย

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-12-

iRosary Application ตัวนี้ต้องเสียสตางค์ซื้อที่ราคา $ 2.99 แต่สิ่งที่พิเศษกว่า พวก application ที่เป็นของฟรี เพราะว่าจะมีเสียงสวดภาวนาให้ด้วยโดยในหน้า โปรแกรมที่สวดจะเป็นรูปสายประคา และเมื่อเริ่มสวดเม็ดประคาในโปรแกรมจะเลื่อน ไปเรื่อยๆ ตามลาดับจนครบ คือสามารถใช้สวดได้แม้ในเวลาที่เราไม่มีสายประคาติด ตัวอยู่ RC Calendar หรือชื่อเต็มๆ ของ application นี้คือ Roman Catholic Calendar ซึ่งเป็นปฏิทินคาทอลิกที่จัดทาในรูปแบบ application บน iPhone พระ ศาสนจักรคาทอลิกของประเทศอังกฤษ โดยที่จะมี version ที่ต้องเสียสตางค์ซื้อ กับที่ให้ download ได้ฟรี (ซึ่งต่างกันตรงที่ใน version ที่ต้องเสียสตางค์ซื้อ จะมีคาอธิบายบท อ่าน/พระวรสาร ประจาวันที่เป็นส่วนกลางของประเทศอังกฤษให้และการเรียกดูข้อมูล ย้อนหลังหรือล่วงหน้าที่ version เสียสตางค์ จะสามารถเรียกดูได้ทั้งเดือนแต่ต้องเสีย เงินซื้อเป็นรายเดือนๆ ละ $ 0.99 ในขณะที่ version ฟรีจะสามารถดูข้อมูลวันฉลองตาม ปฏิทินได้เป็นรายสัปดาห์ ไม่สามารถเรียกดูล่วงหน้าหรือย้อนหลังเกินกว่านั้นได้) ข้อมูลในปฏิทินคาทอลิกโดยรวมๆ วันฉลองหลักๆ และวันฉลองนักบุญองค์ใหญ่ๆ จะเป็นไปตามแบบสากล แต่ที่น่าสนใจคือรายละเอียดเป็นวันฉลองนักบุญของท้องถิ่น ซึ่งจะไม่ตรงกับของบ้านเรา แต่ก็จะมีเกร็ดความรู้และประวัติของนักบุญองค์นั้นๆ อธิบายว่าท่านเป็นใครมาจากไหน ใน application นี้จะมีข้อมูลบทอ่านและพระวรสาร ของมิสซาประจาวันให้ และจะมีบทราพึงประจาวันอ้างอิงตามกิจกรรมการฉลองในวัน นั้นๆ ให้สวดภาวนาได้ทั้งวันจริงๆ (เช้า–สาย–เที่ยง–บ่าย–เย็น–ก่อนนอน) แต่ application นี้เวลาเปิดจะต้องอยู่ในที่ๆ มีสัญญาณ 3G/edge หรือ Wi-Fi จึงจะใช้ได้ TuneIn Radio ที่จริงแล้ว application ตัวนี้ใช้สาหรับฟังวิทยุธรรมดาๆ ที่ สามารถให้เราฟังวิทยุได้ทั่วโลก application ทานองนี้มีเป็นหลายสิบตัว แต่ที่เลือกอันนี้ ให้เพราะดูจากประสิทธิภาพการทางานแล้ว application ตัวนี้สามารถทางานได้ดีแม้จะ ไม่มีสัญญาณ internet (สามารถฟังผ่าน 3G/edge ได้ชัดเจนเลย) สิ่งที่พิเศษสาหรับ สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-13-

คาทอลิกในการใช้ application นี้คือ ทาให้เราสามารถฟังรายการเสริมศรัทธาต่างๆ ของ ช่องวิทยุคาทอลิกจากทั่วโลกได้ Highlight เด็ดๆ ก็เช่นนครรัฐวาติกัน โดยทางสันตะ สานัก จะมีช่องวิทยุของตนเอง ซึ่งจะถ่ายทอดสดเสียงพิธีมิสซา การสวดภาวนาต่างๆ ตามตารางเวลาที่สามารถตรวจสอบได้ทางอิเตอร์เน็ต แต่ที่สาคัญที่สุดคือตอนเที่ยงวัน อาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นที่จะมีการสวดราชินีสวรรค์ (Angelus) โดยพระสันตะปาปา และเมื่อมีพิธีสาคัญๆ อย่างเช่นวันปาสกา หรือวันพระคริสตสมภพ ที่จะมีการถ่ายทอด เสียงการอวยพร Urbi et Orbi ของพระสันตะปาปานั้น การรับฟังสดผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อต่างๆ ก็ถอื ว่าผู้รับฟังได้รับพระคุณการุณย์บริบูรณ์เช่นเดียวกับผู้ที่รับ ฟังอยู่ที่ลานหน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และจากประเทศฝรั่งเศสจะมีสถานีวิทยุ คาทอลิกชื่อ Radio Presence ที่มีสาขาแยกไปตามเมืองต่างๆ ซึ่ง Radio Presence ของ เมืองลูร์ด จะมีการถ่ายทอดเสียงการสวดสายประคา(ภาษาฝรั่งเศส) ที่หน้าถ้าแม่พระ ทุกวัน เวลาท้องถิ่นบ่าย 3 โมงครึ่ง หรือแฟนประจาการสวดสายประคาพระเมตตาก็ ไม่ควรพลาดคลื่นวิทยุของ EWTN ซึ่งเป็นเครือข่ายวิทยุ–โทรทัศน์คาทอลิกของอเมริกา ซึ่งจะนาเสนอการสวดสายประคาปกติ สายประคาพระเมตตา(ภาษาอังกฤษ) และยังมี มิสซาให้ฟังทุกวันอีกด้วย ซึ่งตารางการออกอากาศสามารถตรวจสอบและเทียบเวลารอ ฟังได้ในเว็บไซต์ของ EWTN เลย Carpe Deum application อันนี้เป็นภาษาฝรั่งเศส และเป็นของฟรี เป็น application ที่เหมือนจะเป็น social network สาหรับคาทอลิก มีส่วนสาคัญๆ 2 ส่วนคือ ส่วนข้อมูลจะเป็นที่รวมบทภาวนาต่างๆ เป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอื่นๆ เอาไว้มี ข้อความที่อธิบายเรื่องความเชื่อต่างๆ คาคมเกี่ยวกับชีวิตคริสตชน รวมทั้งมีคาอธิบาย จากพระวรสารประจาแต่ละวันให้ด้วย อีกส่วนคือข้อมูลที่ share กันคือ GeoMesse จะมี แผนที่ (linkจาก GoogleMap) และบรรดาสมาชิกที่ใช้ application นี้สามารถเพิ่มระบุวัด ต่างๆ ที่เรารู้จักลงไปได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลเผื่อว่ามีสมาชิกจากประเทศอื่นๆ ที่มาเที่ยว ประเทศของเรา และอยากหาที่สวดภาวนาหรือฟังมิสซาหรือแสวงบุญ ก็จะเปิดหา สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-14-

ข้อมูลจาก application นี้ได้เลย (สิ่งที่กาหนดให้ใส่คือ ชื่อวัด สถานะของวัดเช่น วัดน้อย / วัด /อาสนวิหาร / มหาวิหาร / สักการสถาน พร้อมที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ ตารางเวลามิสซา) และ application ต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi/3G/edgeจึงจะดู ข้อมูลในส่วนของ GeoMesse ได้ โดยความรู้สึกส่วนตัวแล้ว ผู้เขียนเคยมีประสบการณ์ ถูกส่งไปทางานต่างประเทศ ในประเทศที่ไม่ได้มีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจาชาติ ทาให้ค่อนข้างเข้าใจว่าเวลาอยากไปวัดแล้วหาวัดไม่เจอนี่ มันช่างน่าหงุดหงิดเหลือเกิน เพราะฉะนั้น GeoMesse ของ Application นี้คือคาตอบที่ดีที่สุด และอยากให้คาทอลิก ไทยช่วยกันส่งข้อมูลของวัดในบ้านเราให้กับทาง Carpe Deum เพื่อจะได้ช่วยเหลือ สมาชิกของ Social Network นี้เวลาเขามาอยู่ในประเทศของเราด้วย Prions en Eglise เป็น application รวมบทสวดภาวนาและบทมิสซาประจาวัน ในภาษาฝรั่งเศสเอาไว้ ซึ่งข้อดีของ application นี้คือ สามารถเปิดดูได้โดยไม่ใช้การ เชื่อมต่อ สังเกตจากตอนที่ไปเที่ยวต่างประเทศ ได้ไปเข้าฟังมิสซาในภาษาอื่นๆ ที่เราไม่ เข้าใจ แต่อยากรู้ว่าบทอ่านในมิสซานั้นเป็นบทไหน ปรากฏว่าสามารถเปิดดูด้วย application ตัวนี้ได้ ทั้งๆ ที่เครื่อง iPhone นั้น ปิดการเชื่อมต่อ 3G/edge อยู่ Radio Vaticana application อันนี้เป็นอันล่าสุดที่หาเจอมา เป็นของสถานี วิทยุวาติกัน ซึ่งเป็นของนครรัฐวาติกันและบริหารงานโดยสันตะสานัก application นี้ เป็นของฟรี และเชื่อว่าจะต้องเป็นที่ถูกใจของหลายๆ คน เพราะจะมี agenda งาน สาคัญๆ ของทางวาติกัน และยังจะส่ง push notification มาเตือนให้เราเข้ามาดู/ฟังด้วย โดยที่ผู้เขียนขอแนะนางานที่ไม่ควรพลาดคือ การรับชม/ฟังการอวยพรแด่โรมและโลก (Urbi et Orbi) ตามธรรมเนียมของพระสันตะปาปา เป็นการรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ ในโอกาสสาคัญๆ เช่นวันคริสต์มาสและวันปาสกา เนื่องจากพระสันตะปาปาได้ทรง ประกาศให้การรับชม/รับฟังการท่ายถอดสดการอวยพร ผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆ (วิทยุ โทรทัศน์ และ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ) ก็ให้ได้รับพระคุณการุณย์บริบูรณ์เช่นเดียวกัน กับคนที่ไปยืนร่วมงานที่หน้ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-15-

ตอนนี้เท่าที่หามาได้ ก็มี application ที่น่าสนใจเพียงเท่านี้ก่อน แต่ยังคงแอบ หวังว่าจะได้เห็น application ส่งเสริมศรัทธาที่พัฒนาโดยคาทอลิกไทยในอนาคต อันใกล้นี้ด้วย *********************************************

ฝำกไว้ให้ไตร่ตรอง คนต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกองมรดกเดียวกัน ร่วมเป็นกายเดียวกัน ร่วมรับ พระสัญญาเดียวกันในพระคริสตเยซูอาศัยข่าวดี เราอยู่ในโลกที่โดยเฉลี่ยแล้วคนแทบไม่รู้ความหมายของคริสต์มาสเลย แม้แต่ คนที่ตกแต่งสถานที่ด้วยต้นคริสต์มาส และมีฉากพระเยซูนอนพันผ้าในรางหญ้า แต่ก็ยัง บอกไม่ได้ว่าความหมายแท้จริงคือสิ่งใด ช่วงเวลาเช่นนี้ เรามีภารกิจศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าวเรื่องราววันคริสต์มาสให้ผู้คน รับรู้ว่าคริสต์มาสนั้นเล็งไปถึงผู้ใด ปัจจุบันมีคนมากมายพยายามต่อสู้ แบ่งแยก และ ลดทอนความสาคัญของคริสต์มาสลงให้เหลือแค่การเฉลิมฉลองทางโลก เราจึง จาเป็นต้องหยุด และตรึกตรองให้แน่ใจว่าเรากาลังต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง นานาชาติจะเดินมาหาความสว่างของเจ้า บรรดากษัตริย์จะทรงพระดาเนินมาสู่ ความสดใสที่ทอแสงเหนือเจ้า จงเงยหน้าขึ้นมองไปโดยรอบเถิด เขาเหล่านั้นทุกคนมา ชุมนุมกันและเดินมาพบเจ้า บุตรชายทั้งหลายของเจ้ามาจากที่ไกล บุตรหญิงของเจ้าก็ ถูกอุ้มมาด้วย เมื่อเจ้าเห็นดังนี้ก็จะปลาบปลื้ม ใจของเจ้าจะตื่นเต้นและยินดี หลายคนพลาดเหตุการณ์สาคัญนี้ไปในค่าคืนอันศักดิ์สิทธิ์ แต่การเสด็จมา บังเกิดของพระองค์อยู่ในสายพระเนตรที่บนฟ้าสวรรค์ คนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่ง พวก โหราจารย์ และสัตว์ที่อยู่ในคอกแห่งนั้น พวกเขาไม่ได้วุ่นวายกับธุระส่วนตัว จึงได้ ต้อนรับพระองค์ เช่นเดียวกับหลานชายตัวน้อย มีบางคนเฝ้ารอคอยการเสด็จมาของ พระเยซู และเมื่อได้พบพระองค์ชีวิตพวกเขาจึงเปลี่ยนไปและไม่มีวันเหมือนเดิม สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-16-

พระคริสต์จะสถิตอยู่ในคริสต์มาสนี้ได้ ด้วยความรักที่ผลักดันเราให้ลงมือ ปฏิบัติ เช่นช่วยคนที่บาดเจ็บทางใจ เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เราไม่อาจพูดว่าเรารักพระเยซู แต่จาเป็นต้องแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม ทุกๆ ปี พระเยซูยังมองหาหัวใจที่ต้องการๆ เติมให้เต็ม แต่จะทาได้นั้น ทุกๆ หัวใจต้องมีที่ว่างให้พระองค์ การเสด็จมาของพระคริสต์ โลกอาจไม่ทันสังเกตเห็น แต่คุณและฉัน รวมถึงพี่น้องท่านอื่นที่มีพื้นที่ว่างในหัวใจเพื่อพระองค์ จะได้รับ ประสบการณ์ความยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ที่พระองค์นามา ให้เราเหวี่ยงธุระยุ่งของเรา ออกไปก่อน และเตรียมที่ทางให้ว่างรอรับพระองค์กัน จงหยุดและคิด ถามตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบ่งปันความรัก ของพระคริส ต์ใ ห้ใ ครบางคนแทน นี่เป็ นวิธีที่ คุ ณ สามารถให้พ ระคริส ต์ส ถิตอยู่ ใ น คริสต์มาส โดยดาเนินตามความรักของพระองค์ทุกๆ วัน (สมำชิกทำงบ้ำน) **********************************************************

ข้อคิดเพื่อชีวิต “จงยินดีกับปีใหม่ และอีกหนึ่งโอกำสที่เรำจะทำให้ถูกต้อง!”-Oprah Winfreyขอให้เราทบทวนดูว่า ในปีที่กาลังจะผ่านพ้นไปนี้ …เราได้ช่วยให้ตัวเองเจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อและในความรู้ถึงพระเจ้ามาก ขึ้นเท่าไรแล้ว? …เราได้ช่วยให้ใครบ้าง ได้รู้จักกับพระเจ้าและเจริญเติบโตขึ้นในด้านจิต วิญญาณของเขาและเกิดผลมากขึ้นในเรื่องใดบ้าง? ขอให้ปีเก่า 2012 ผ่านไปพร้อมกับนิสัย ทัศนคติหรืออารมณ์เก่าๆ ที่ไม่ สร้างสรรค์ของเราจะได้ไหม? สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-17-

ขอให้ปีใหม่ 2013 มาถึงพร้อมกับวิถีชีวิต set ใหม่ที่ดีกว่าเดิม คือ มี …อำรมณ์นิสัยที่น่ำรักกว่ำเดิม …ทัศนคติที่เป็นในเชิงสร้ำงสรรค์มำกกว่ำเดิม …คำพูดและกำรกระทำที่ทำให้คนอื่นชื่นใจมำกกว่ำเดิม และมีใจที่กว้ำงมำกกว่ำเดิม! และสิ่งหนึ่งที่ แน่ใจว่ำ จะช่วยได้ในเรื่องนี้ คือ กำรให้พระวจนะของพระเจ้ำ เข้ำไปอยู่ในควำมคิด จิตใจและจิตวิญญำณของเรำ คนบางคนที่คุณรู้จักไม่มีชีวิตรอดพ้นจาก ปีเก่า! เวลาของเขาหมดลง ชีวิตของ เขาจบลงเร็วกว่าเวลาที่เขาหรือคนรอบตัวคิดไว้! ดังนั้น หากคุณยังมีชีวิตอยู่ จงเลิกบ่น เลิกกังวลเรื่องกิน อยู่ หลับ นอน หรือการทางานใด ๆ ไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่มาจากไหนหรือมากขนาดไหน แต่หลังจากที่คุณตายไป แล้ว คุณก็จะไม่มีความหมายอะไรต่อใครอีกต่อไป! ฉะนั้น ในเวลานี้แม้ว่าคุณจะ เล็กน้อยหรือต่าต้อยสักแค่ไหน หากว่าคุณยังไม่ตาย คุณก็ยังมีโอกาสอยู่เสมอที่จะสร้าง คุณงามความดีที่มีประโยชน์อย่างมีคุณค่าให้แก่โลกนี้ได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างน้อย ก็กับคนใดคนหนึ่ง(ที่ต้องการ)! ด้วยเหตุนี้เอง…ไม่ว่าในปีที่ผ่านมาคุณเคยทาอะไรผิดพลาดมาหรือว่าคุณไม่ได้ กระทาสิ่งดีบางอย่างที่คุณควรทา ก็ขอให้ในปีใหม่นี้คุณจะแก้ไขทุกอย่างให้ดีสมใจ หรือให้ขึ้นกว่าเดิม! ขอจงจาไว้เสมอว่า… …คุณไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่ำงสมบูรณ์ครบถ้วน …คุณไม่จำเป็นต้องประสบควำมสำเร็จในทุกเรื่อง …คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งดีกับทุกคนหรือคนทั้งโลก ขอเพียงแค่คุณลงมือกระทำสิ่งดีเล็ก ๆ น้อย ๆ กับคนบำงคนอันจะช่วยทำให้ชีวิตของเขำ มีควำมสุขมำกขึ้น ก็นับว่ำคุณเองได้มีคุณค่ำต่อโลกนี้แล้ว! สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-18-

หากว่าอดีตที่ผ่านมาของคุณนั้นไม่ค่อยน่ายินดีหรือหากวันวานของคุณเคยมี ความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้น หรือ หากว่าคุณไม่เคยทาสิ่งที่ควรทาหรือทาสิ่งใดแล้ว ไม่ได้ดังใจหวัง ก็ขอให้คุณทาอย่างที่อาจารย์เปาโล แนะนา นั่นคือ “ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า คงไม่สายเกินไป ที่คุณจะใช้โอกำสที่รอคุณอยู่เบื้องหน้าในปีใหม่นี้! เพื่อจะทำ ชีวิตของคุณให้ถูกต้อง และทาให้ตัวของคุณเป็นพรต่อคนอื่นๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งต่อคนที่คุณรักและรักคุณ! (ผู้เป็นสุข)

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-19-

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อำ. 6 ม.ค. 13

07.00 น. คุณพ่อสุรชัย

สมโภชพระคริสตเจ้ำแสดงองค์ ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

หน้าที่การงานลูกทั้งห้า แคทรีน ไอยศรา ครอบครัวโมราวิจิตร คุณณัฐณิชา, มาชายูกิ อิชิดะ

โมทนาคุณพระมารดานิจจานุเคราะห์ ขอพร ยวง สุธี,ยวง สุพัฒน์ ตุลยาพิศิษฐ์ ขอพร พนักงานของวัดและโรงเรียน ขอพร คุณบัวลอย ประทุมปี,ลูก หลาน

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

ครอบครัวกาญจนา สงวนสุข เฮดวียีส นพรัตน์ มาลาวาลย์ มารีอา โชติกา สังขรัตน์ ครอบครัววีระชื่น คุณอารยา ทรัพย์สวรรค์

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

ดญ. วรรณกานต์ นิ่มอนงค์(วันเกิด) มารีอา สุพัตรา ชุนเจริญ,ครอบครัว มารีอา ราพึง สังขรัตน์,ญาติพี่น้อง อันนา วันดี สุขบุญลือ คุณสมเกียรติ,คุณพรทิพย์,ลูกทั้งสี่

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อันนา ลกเซี้ยง แซ่อึ้ง อักแนส มาลี แซ่เตียว ยอแซฟ ขวัญ แซ่โง้ว เบเนดิกโต ลิ่มชุน แซ่หว่อง ยอแซฟ วิโรจน์ ว่องวิไลกุล ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เปโตร ประวิทย์ ตุลยาพิศษิ ฐ์ มารีอา ลุ้ย แซ่เตีย,เปาโล วิชิต เยียกอาเก่ง ลิบจือ แซ่หว่อง,ภรรยา ยวงบัปติสตา ลุ่มสูง แซ่หว่อง มารีอา มักดาเลนา ซุ้ยฮุ้ง แซ่ล้อ โรซา มณเฑียร ทองเหลือง โยเซฟิน รัตนา, คุณหมอพิสิทธิ์

อุทิศ มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

09.00 น.

อุทิศ เปโตร วิรัตน์,อันนา ดวงฤดี, อุทิศ มารีอา ฝน,มารีอา สมศรี อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร สำหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่ำน ทุกครอบครัว

คุณพ่อสุชำติ ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ครอบครัวสุปฏิญญา คุณพ่อศรีปรำชญ์ ขอพร ครอบครัว เจนผาสุก

17.30 น.

ขอพร อักแนส ณิชชา จริยภัทร ขอพร ยาโกเบ เสรี,อักแนส จันทร์ตรี ขอพร ครอบครัวรุขพันธ์เมธี (มิสซามีต่อค่ะ)

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-20อำ. 6 ม.ค. 13

สมโภชพระคริสตเจ้ำแสดงองค์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ 17.30 น. คุณพ่อศรีปรำชญ์ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัว ปรีชา ผลาผล ครอบครัวนายพูน สีหาพล ยวงบัปติสตา จิ้งซุง แซ่อึ้ง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว มารีอา อาจิณ มาลาวาลย์ มารีอา ยุพา คุ้มคง

อุทิศ ญาติพี่น้องตระกูลมา อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

จ. 7 ม.ค. 13

06:15 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณพัฒน์นรี,ฐิติรัตน์ ศุภคติสันติ์ คุณสุจิตรา,สมหวัง ประหยัดทรัพย์ เทเรซา ง้อ แซ่ลิ้ม อักแนส ทองใบ, ลูซีอา สมคิด ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สีหพล

อุทิศ ยวง บอสโก ชวน, อันนา ประไพ อุทิศ ยอแซฟ วีระชัย สุปฏิญญา อุทิศ อันนา จาเนียร ประหยัดทรัพย์

น. เรมอนด์ เด เปญำฟอร์ต พระสงฆ์ ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา ครอบครัวพิมเสน, Bekkering คุณจรูญ, คุณธิดา, คุณจริญา ครอบครัวสุนทรศิริ ยอแซฟ เซ่นเกียง แซ่ลิ้ม นายดีเตอร์ โจเซฟ คุมเมอร์

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

เฮเลนา กาญจนา โยเซฟ ยศพล วูวงศ์,ครอบครัว คุณจิตรลดา เลิศวีระศักดิ์ ครอบครัวประหยัดทรัพย์ กาทารีนา ปานจิตต์ สุภาผล นายพาว คุมเมอร์

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์

อุทิศ ยอแซฟ ก๊กฮั๊ว แซ่จัง

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง มารีอา ยุพา คุ้มคง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

เซซีลอี า แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ น้องของขวัญ,น้องขวัญข้าว สุวิธานโธ

19:00 น.

งดมิสซา (พระสงฆ์เข้าเงียบ)

อ. 8 ม.ค. 13

เทศกาลพระคริสตสมภพ

06.15 น.

งดมิสซำ (พระสงฆ์เข้ำเงียบ) สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-21อ. 8 ม.ค. 13

เทศกาลพระคริสตสมภพ

19.00 น.

งดมิสซา (พระสงฆ์เข้าเงียบ)

พ. 9 ม.ค. 13

เทศกาลพระคริสตสมภพ

06:15 น.

งดมิสซา (พระสงฆ์เข้าเงียบ)

19:00 น.

งดมิสซา (พระสงฆ์เข้าเงียบ)

พฤ. 10 ม.ค. 13

เทศกาลพระคริสตสมภพ

06:15 น.

งดมิสซา (พระสงฆ์เข้าเงียบ)

19:00 น.

งดมิสซา (พระสงฆ์เข้าเงียบ)

ศ. 11 ม.ค. 13

เทศกาลพระคริสตสมภพ

06:15 น.

งดมิสซา (พระสงฆ์เข้าเงียบ) ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร เฮเลนา กาญจนา ขอพร เปโตร สุทธิ,โจเซฟ พิทักษ์พงศ์ ขอพร ยอห์นแบปติส ดารงภัค รจิตรังสรรค์ ขอพร ครอบครัวอันนา วาสนา วินจิ เจริญศรี ขอพร ยอแซฟ พอล พรกุลวิไล

19:00 น.

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยอแซฟ พิสิษฐ์ พรกุลวิไล มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยวง ยรรยง วูวงศ์ ยอแซฟ กุงเช็ง แซฉั่ว ลูซอี า ห่องเช็ง แซ่ตั้ง มารีอา ยุพา คุ้มคง บรรพบุรุษตระกูลอนุรักษ์ บรรพบุรุษตระกูลกิจนิตย์ชวี ์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ พี่น้องตระกูลเสนาจักร นายยิ้นพัด, นางฮ่อ แซ่ซั่ว อันโตนิโอ ซือเคว้ง เศรษฐภากรณ์ เปาโล ประกิจ เศรษฐภากรณ์ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-22ส. 12 ม.ค. 13

06:15 น.

19:00 น.

เทศกาลพระคริสตสมภพ ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา ดร.ณัฏฐ์ธนัน ศรีวัฒนชัย คุณนฤมล นายพาว คุมเมอร์ นายดีเตอร์ โจเซฟ คุมเมอร์

ขอพร เทเรซา จิราภรณ์ ขอพร แพททริเซีย จารุภรณ์,อักแนส ณัฐพัชร์

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

นางม่วย, นายฮกลิ้ม เทเรซา อัมพร สิทธิราพร เบเนดิ๊กโต หวล สาทรกิจ มารีอา ยุพา คุ้มคง ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ครอบครัวอนุรักษ์ อุทิศ ญาติที่ล่วงลับครอบครัวรุขพันธ์เมธี อุทิศ นพ. สมาน,พญ. ภักดี ตระกูลทิม ยอแซฟ บรรยง, มารีอา หลั่น ยอแซฟ ซองจอง กวน,ญาติที่ล่วงลับ มารีอา นิตยา กุลชวนชัย เทเรซา สุทิรัตน์ เตชจงนาชัย เกี่ยงเช็ง แซ่เฮ็ง, เอ็ง แซ่องึ้ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ

ขอพร มารีอา ดวงใจ ขอพร มารีอา สุทธินยี ์,เทเรซา วินิตา

ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร หลุยส์ ธนพงศ์ กุลตังวัฒนา

ขอพร คุณประกอบ,คุณอนันตศักดิ์ ขอพร ครอบครัวปัณฑวังกูร

ขอพร คุณอัญญา,คุณอิทธินันท์ ขอพร ครอบครัวเลาหไทยมงคล,ลิ้มประยูร

ขอพร ครอบครัวสาราญ,คุณสุรีรัตน์ ขอพร ยอแซฟ สุรเสียง พรกุลวิไล

ขอพร ครอบครัว วินเซนต์ สุรินทร์ ขอพร แคทรีน จินดารัตน์ พรกุลวิไล

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ มารีอา ยุพา คุ้มคง (ครบ 50 วัน) อุทศิ เปโตร ซังฮี้ แซ่อึ้ง,อักเนส กิ้มสี แซ่แต้ อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทศิ นายวิเชียร รุ่งกิจวัฒนกุล อุทิศ อันนา นภา ศรีวัฒนะ อุทิศ มารีอา ประภา จันทร์ศิริ อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ อุทิศ ทอมาส ธวัช, เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์ อุทิศ ยอแซฟ อ๊อน, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่คู

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-23-

ประชาสัมพันธ์ 1. ขอรบกวนพี่น้องบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือคนยากจนเดือนมกราคม มีเจ้าหน้าที่ คณะวินเซน เดอ ปอล รอรับน้าใจที่หน้าวัด 2. ในระหว่างวันที่ 7 มกราคม-11 มกราคม พระสงฆ์กรุงเทพฯเข้าเงียบประจาปี ขอ งดมิสซำเช้ำวันที่ 8 - 11 มกรำคม และมิสซำค่ำวันที่ 7 มกรำคม - วันที่ 10 มกรำคม 3. มิสซาผู้สูงอายุ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม ก่อนมิสซามีบริการตรวจสุขภาพและ เจาะเลือด ผู้ที่ต้องการเจาะเลือด โปรด... งดอำหำรและน้ำ 4. ขอเชิญร่วมเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2013 เวลา 15.00 น. สวดพระเมตตา 15.30 น. อ่านและแบ่งปันพระวาจา 16.30 น. แบ่งปันพิเศษโอกาสปีแห่งความเชื่อ โดย คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล 17.30 น. รับประทานอาหาร 18.00 น. สวดสายประคาโลก นาโดย คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ 19.00 น. มิสซาเทิดเกียรติแม่พระ โดย คุณพ่อธีรพล กอบวิทยากุล เป็นประธาน 5. มิสซาสาหรับบรรดาทหารผ่านศึกที่ล่วงลับ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2013 มิสซาเวลา 09.00 น. มีจาหน่ายดอกป๊อปปี้ โดยทหารนามาจาหน่าย 6. มิสซาของวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2013 เลื่อนจากเวลา 17.30 น. เป็นเวลา 19.00 น.

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013


-24-

“บรรดำโหรำจำรย์มีควำมยินดียิ่งนัก เขำเข้ำไปในบ้ำน พบพระกุมำรกับพระนำงมำรีย์พระมำรดำ จึงคุกเข่ำลงนมัสกำรพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัตินำ ทองคำ กำยำน และมดยอบ ออกมำถวำยพระองค์” (มธ 2:10-11) สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์, วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2013

ฟาติมาสาร 06-01-2013  

ฟาติมาสาร 06-01-2013

ฟาติมาสาร 06-01-2013  

ฟาติมาสาร 06-01-2013

Advertisement