Page 1

-1-

ฟาติมาสาร อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 E-mail : fatimachurch13@gmail.com www.fatima.or.th อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-2-

บทความเจ้าอาวาส วันอาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา พระวรสาร ลก 24:13-35 เล่าเรื่ องเกี่ยวกับการ เดินทางไปเอมมาอูสของสาวกสองคน ระหว่างการเดินทางเขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นกับพระคริ สตเจ้า พระคริ สตเจ้าเข้ามาร่ วมเดินทางด้วย แต่ตาของเขาถูกปิ ดกั้น ทาให้จาพระองค์ไม่ได้ พระเยซูเจ้าจึงถามว่าท่านสนทนากันเรื่ องอะไรตามทาง เคลโอปั สทูลพระองค์วา่ ท่านเป็ นแขกในกรุ งเยรู ซาเล็มเพียงคนเดียวหรื อที่ไม่รู้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ แล้วพวกเขาก็เล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับพระเยซูที่ถูกตรึ ง กางเขนสิ้ นพระชนม์ มีผหู ้ ญิงบางคนบอกว่าพวกนางไปที่อุโมงค์ฝังศพในตอนเช้ามืด วันอาทิตย์ แต่ไม่พบศพมีทูตสวรรค์มาบอกนางว่าท่านผูน้ ้ นั ยังมีชีวติ อยู่ บางคนในพวก ศิษย์จึงไปที่อุโมงค์ก็พบเหมือนที่ผหู ้ ญิงบอกแต่เขาไม่เห็นพระเยซู พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า โอ คนโง่เขลาและมีใจเฉื่ อยชาในการเชื่อถ้อยคาซึ่ งผูเ้ ผยพระวจนะกล่าวไว้น้ นั แล้ว พระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่พดู ถึงพระองค์ทุกข้อ เริ่ มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดา ประกาศกทั้งมวล เมื่อใกล้ถึงหมู่บา้ นแล้ว พระองค์ทาทีวา่ เสด็จเลยไป เขาทั้งสอง คะยั้นคะยอพระองค์วา่ เชิ ญท่านมาพักด้วยกันเถิดเพราะจวนค่าและใกล้จะหมดวันอยู่ แล้ว พระองค์จึงเสด็จไปพักอยูก่ บั เขา เมื่อถึงเวลาทานอาหาร พระองค์ทรงหยิบขนมปั ง ขอพระพร แล้วทรงหักส่ งให้เขา ตาของเขาทั้งสองก็เปิ ดออกและเขาก็จาพระองค์ได้ แล้วพระองค์ก็ทรงอันตรธานไปจากเขา เขาทั้งสองพูดกันว่า ใจเรารุ่ มร้อนภายในเมื่อ พระองค์ตรัสตามทางและเมื่อทรงอธิ บายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรื อ และเขาทั้งสอง ก็ลุกขึ้นในเวลานั้นกลับไปที่กรุ งเยรู ซาเล็ม พบสาวกทั้งสิ บเอ็ดคนชุมนุมกันอยูพ่ ร้อม กับพรรคพวกพูดถึงเรื่ องที่พระเยซูกลับเป็ นขึ้นมาแล้วจริ ง ๆ และปรากฏแก่ซีโมน สอง คนนั้นจึงเล่าเรื่ องที่เกิดขึ้นตามทางและเรื่ องที่เขารู ้จกั พระองค์โดยการหักขนมปั งนั้น พระวาจาตลอดเทศกาลปัสกา ทั้งพระวาจาประจาวันและพระวาจาวันอาทิตย์ พูดถึงเรื่ องการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริ สตเจ้า การแบ่งปั นความเชื่อของกันและ กันในหมู่สาวกและศิษย์ของพระเยซูเจ้า การเริ่ มออกไปประกาศเรื่ องความตายและการ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-3-

กลับคืนชีพ การชุมนุมกันและการบิแบ่งขนมปั ง เราสังเกตบทบาทแรกของผูท้ ี่ประกาศ ยืนยันความเชื่อคือ หญิงสองคนแรกที่พบพระเยซูเมื่อพระองค์กลับฟื้ นคืนชีพ แต่ทาไม พวกเขาจึงจาพระองค์ไม่ได้อย่างเช่น มารี อา มักดาเลนาก็จาพระองค์ไม่ได้ แต่เมื่อ พระองค์เรี ยกชื่อนาง “มารี ย”์ นางจึงจาพระองค์ได้โดยเรี ยกพระเยซูวา่ “รับโบนี” แปลว่า พระอาจารย์ เช่นเดียวกัน ศิษย์สองคนที่กาลังเดินทางไปเมืองเอมมาอูส เมื่อพระเยซูเสด็จมาร่ วมเดินทางด้วย ศิษย์ท้ งั สองก็จาพระองค์ไม่ได้ แม้จะทรงอธิ บาย เรื่ องราวต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ต้ งั แต่โมเสสและประกาศกทั้งหมดที่กล่าวถึงพระคริ สตเจ้า ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว พวกเขาเพียงเริ่ มรู ้สึกร้อนหน่อย ๆ ต่อพระวาจาที่พระองค์ตรัส จน ในที่สุดเมื่อเวลารับประทานอาหาร(อาหารค่า) พระองค์ทรงเสกขนมปั งและหักส่ งให้เขา เวลานั้นเองที่เขาเชื่อ100 เปอร์ เซ็นต์ แต่พอเชื่อแล้ว พระองค์จาต้องหายไปเพื่อพวกเขา นัน่ แหละจะต้องไปประกาศให้โลกรู ้ ทาไมพระองค์ตอ้ งหายไป เพราะพระองค์ทรงทา ตามน้ าพระทัยพระบิดาครบบริ บูรณ์แล้ว ดังที่ทรงตรัสก่อนสิ้ นพระชนม์วา่ “จบบริ บูรณ์ แล้ว” จึงสิ้ นพระชนม์ หน้าที่แห่งการประกาศข่าวดี พระองค์ทรงมอบหมายให้บรรดา สาวกไปทาแล้ว มาในยุคของเรานี้ก็ยงั เป็ นประสบการณ์เหมือนเดิม เราอาจจะรู้ พระคัมภีร์มากแต่เราไม่เชื่อ เราก็เหมือนคัมภีราจารย์หรื อฟาริ สีสมัยพระเยซูเจ้าที่รู้ แต่ไม่เชื่ อ จับพระองค์ไปตรึ งกางเขน บางคนรู ้เริ่ มเชื่ อบ้างก็ไปพูดจาคุยกัน อยากมีชีวติ เป็ นศิษย์ของพระองค์ แบ่งปั นความเชื่ อ แบ่งปั นชีวติ มาร่ วมทางานให้กบั พระศาสนจักร เพื่อประกาศพระวรสารด้วยการเป็ นพยานชีวิต จึงอยากเชิญชวนพี่นอ้ ง ที่สนใจงานของ พระศาสนจักรของพวกเรา(พวกเราคือพระศาสนจักร) ทุกคนที่อยากใช้ชีวติ แบบคริ สตชน ยุคแรก เริ่ มมาร่ วมกันดาเนิ นชีวติ เป็ นศิษย์พระคริ สต์ประกาศพระนามพระเจ้าด้วยกิจการ ต่าง ๆ ที่เราทาด้วยการเสี ยสละชีวติ เพื่อการเป็ นพยานพระคริ สต์ (วิถีชุมชนวัดแบบใหม่) ให้เรามาร่ วมกันสร้างพระศาสนจักรให้มีชีวติ ชี วานะครับ คุณพ่อสุ รชัย กิจสวัสดิ์ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-4-

พระวรสารประจาสั ปดาห์ (ลก 24:13-35) วันนั้นศิษย์สองคนกาลังเดินทางไปยังหมู่บา้ นเอมมาอูส ซึ่งอยูห่ ่างจาก กรุ งเยรู ซาเล็มประมาณ 11 กิโลเมตร ทั้งสองคนสนทนากันถึงเหตุการณ์ท้ งั หมดที่ เกิดขึ้น ขณะที่กาลังสนทนาและถกเถียงกันอยูน่ ้ นั พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาร่ วมเดินทาง ด้วยแต่เขาจาพระองค์ไม่ได้ เหมือนดวงตาถูกปิ ดบัง พระองค์ตรัสถามว่า “ท่านเดิน สนทนากันเรื่ องอะไร” ทั้งสองคนก็หยุดเดิน ใบหน้าเศร้าหมอง ศิษย์ที่ชื่อเคลโอปั สถามว่า “ท่านเป็ นเพียงคนเดียวในกรุ งเยรู ซาเล็มหรื อที่ไม่รู้ เรื่ องราวที่เกิดขึ้นที่นนั่ เมื่อสองสามวันมานี้” พระองค์ตรัสถามว่า “เรื่ องอะไรกัน” เขาตอบว่า “ก็เรื่ องพระเยซูชาวนาซาเร็ ธประกาศกทรงอานาจในกิจการและคาพูดเฉพาะ พระพักตร์ ของพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนทั้งปวง บรรดาหัวหน้าสมณะและผูน้ าของ เรามอบพระองค์ให้ตอ้ งโทษประหารชีวิตและตรึ งพระองค์บนไม้กางเขน เราเคยหวังไว้ ว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยอิสราเอลให้เป็ นอิสระ แต่นี่เป็ นวันที่สามแล้วตั้งแต่ เหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้น สตรี บางคนในกลุ่มของเราทาให้เราประหลาดใจอย่างยิง่ เขาไปที่ พระคูหาตั้งแต่เช้าตรู่ เมื่อไม่พบพระศพ เขากลับมาเล่าว่าได้เห็นนิมิตของทูตสวรรค์ซ่ ึ ง พูดว่า พระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ บางคนในกลุ่มของเราไปที่พระคูหาและพบทุกอย่าง ดังที่บรรดาสตรี เล่าให้ฟัง แต่ไม่เห็นพระองค์” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เจ้าคนเขลาเอ๋ ย ใจของเจ้าช่างเชื่องช้าที่จะเชื่ อ ข้อความที่บรรดาประกาศกกล่าวไว้ พระคริ สตเจ้าจาเป็ นต้องทนทรมานเช่นนี้เพื่อจะเข้า ไปรับพระสิ ริรุ่งโรจน์ของพระองค์มิใช่หรื อ” แล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ทุกข้อ ที่กล่าวถึงพระองค์ให้เขาฟังโดยเริ่ มจากโมเสสจนถึงบรรดาประกาศก เมื่อพระองค์ทรง พระดาเนิ นพร้อมกับศิษย์ท้ งั สองคนใกล้จะถึงหมู่บา้ นที่เขาตั้งใจจะไป พระองค์ทรง แสร้งทาว่าจะทรงพระดาเนินเลยไป แต่เขาทั้งสองรบเร้าพระองค์วา่ “จงพักอยูก่ บั พวก เราเถิด เพราะใกล้ค่าและวันก็ล่วงไปมากแล้ว” พระองค์จึงเสด็จเข้าไปพักกับเขา ขณะ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-5-

ประทับที่โต๊ะกับเขา พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ทรงถวายพระพร ทรงบิขนมปังและ ทรงยืน่ ให้เขา เขาก็ตาสว่างและจาพระองค์ได้แต่พระองค์หายไปจากสายตาของเขา ศิษย์ท้ งั สองคนจึงพูดกันว่า “ใจของเราไม่ได้เร่ าร้อนเป็ นไฟอยูภ่ ายในหรื อเมื่อพระองค์ ตรัสกับเราขณะเดินทาง และทรงอธิ บายพระคัมภีร์ให้เราฟัง” เขาทั้งสองจึงรี บออกเดินทางกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานั้น พบบรรดาอัคร สาวกสิ บเอ็ดคนกาลังชุมนุมอยูก่ บั ศิษย์อื่น ๆ เขาเหล่านั้นบอกว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรง กลับคืนพระชนมชีพแล้วจริ ง ๆ และทรงสาแดงพระองค์แก่ซีโมน” ศิษย์ท้ งั สองจึงเล่า เรื่ องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจาพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปั ง *******************************

ข้อคิดจากบทพระวรสาร (โดย คพ.ชัยยะ กิจสวัสดิ์) พระวรสารวันนี้ให้ขอ้ คิดแก่เราหลายประการ 1.ศิษย์ ทงั้ สองคนกำลังมุ่งหน้ ำสู่ อำทิตย์ อัสดง หมู่บา้ นเอมมาอูสอยูห่ ่างจาก กรุ งเยรู ซาเล็มไปทางทิศตะวันตกประมาณ 11กิโลเมตร การเดินทางสู่ ทิศที่ดวงอาทิตย์ กาลังตกทาให้แสงอาทิตย์ยอนตาและคงทาให้ตาของพวกเขาพร่ ามัวจนจาพระเยซูเจ้า ไม่ได้ แต่ไม่วา่ สาเหตุแท้จริ งที่ทาให้พวกเขาจาพระองค์ไม่ได้จะเป็ นเช่นใด สิ่ งที่ แน่นอนคือ คริ สตชนไม่ ใช่ ผ้ ทู เี่ ดินหน้ ำสู่ อำทิตย์ อัสดง ซึ่ งมีความมืดมิดแห่งรัตติกาลรอ อยูเ่ บื้องหน้า แต่ เป็ นผู้ที่เดินหน้ ำสู่ อรุ โณทัย อันมีแสงทองแห่งรุ่ งอรุ ณรออยู่ ดุจเดียวกับ ชาวอิสราเอลที่อพยพออกจากอียปิ ต์มุ่งหน้าสู่ ทิศตะวันออกซึ่ งมีแผ่นดินแห่งพระสัญญา รออยู่ (กดว 21:11) ความผิดหวังและเศร้าโศกเสี ยใจทาให้ศิษย์ท้ งั สองคนลืมคิดถึงความจริ งข้อนี้ และพลาดโอกาสที่จะจาพระองค์ได้ หากเรายังยึดติดอยูก่ บั ความโศกเศร้าผิดหวัง เช่นเดียวกับศิษย์ท้ งั สองคน ชีวติ ของเราคงจมอยูใ่ นความมืดมิดแห่งรัตติกาลและยากที่ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-6-

จะพบพระองค์ ตรงกันข้ามหากเราเชื่อมัน่ ว่าพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพและ พร้อมจะช่วยเราให้มีชีวิตเหมือนพระองค์ เรากาลังมุ่งหน้าสู่ แสงทองแห่งรุ่ งอรุ ณ ! 2.พระเยซูเจ้ ำทรงทำให้ ทกุ สิ่ งมีควำมหมำย คาพูดของศิษย์ท้ งั สองคนที่วา่ “เรำ เคยหวังไว้ ว่ำพระองค์ จะทรงปลดปล่ อยอิสรำเอลให้ เป็ นอิสระ แต่ นี่เป็ นวันทีส่ ำมแล้ ว ตั้งแต่ เหตุกำรณ์ นี้เกิดขึ้น” (ลก 24:21) ย่อมบ่งบอกถึงความงุนงงและเสี ยใจที่บดั นี้ความ ใฝ่ ฝันของพวกเขาได้แตกสลายเป็ นเสี่ ยง ๆ จนไม่เหลือชิ้นดีแล้ว ความหวังของพวก เขาได้ตายและถูกฝังไปเรี ยบร้อยแล้ว ! แต่เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาและอธิ บายพระคัมภีร์ให้พวกเขาฟัง สถานการณ์ เริ่ มเปลี่ยนไปจนพวกเขาเองก็รู้สึก “ใจของเรำไม่ ได้ เร่ ำร้ อนเป็ นไฟอยู่ภำยในหรื อเมื่อ พระองค์ ตรัสกับเรำขณะเดินทำง และอธิบำยพระคัมภีร์ให้ เรำฟัง” (ลก 24:32) จิตใจของพวกเขากลับมาเร่ าร้อนเป็ นไฟ ความหมายของชีวติ เริ่ มชัดเจนขึ้น สิ่ งที่เคยเป็ นความมืดมิด บัดนี้กลายเป็ นความสว่างสดใส ชายหนุ่มคนหนึ่งบอกหญิง สาวที่เขาตกหลุมรักว่า “ผมไม่ เคยรู้ เลยว่ ำชี วิตมีควำมหมำยอย่ ำงไรจนกระทัง่ ได้ มองเห็นมันในดวงตำของคุณ” ! เช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้าทรงเป็ นดุจ “ดวงตำ” ที่ให้ความหมายแก่ชีวติ แม้ใน ยามที่เราต้องเผชิ ญกับมรสุ มหนักหน่วงที่สุดก็ตาม ขอย้าว่าเรำสำมำรถเรี ยนรู้ควำม หมำยของชี วิตได้ กใ็ นองค์ พระเยซูเจ้ ำ และในพระองค์ แต่ เพียงผู้เดียว ! 3.พระเยซูเจ้ ำทรงเคำรพศักดิ์ศรี ของมนุษย์ ของขวัญยิง่ ใหญ่ที่สุดและในเวลา เดียวกันก็อนั ตรายที่สุด ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่เราทุกคนคือ “อำเภอใจ” หรื อ “น้ำใจอิสระ” “เมื่อทรงพระดำเนินพร้ อมกับศิษย์ ทั้งสองคนใกล้ จะถึงหมู่บ้ำนเอมมำอูส พระองค์ ทำท่ำว่ ำจะทรงพระดำเนินเลยไป” (ลก 24:28) เพราะไม่ทรงประสงค์จะกดดัน หรือบีบบังคับผูใ้ ดให้ตอ้ นรับพระองค์ ต่อเมื่อ “ทัง้ สองรบเร้ ำพระองค์ ว่ำ ‘จงพักอยู่กบั อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-7-

พวกเรำเถิด เพรำะใกล้ ค่ำและวันก็ล่วงไปมำกแล้ ว’ พระองค์ จึงเสด็จเข้ ำไปพักกับเขำ” (ลก 24:29) ด้วย “สติปัญญำ” และ “อำเภอใจ” ซึ่ งพระเจ้าทรงโปรดประทานแก่เรา เรำสำมำรถตัดสินใจเลือกเชิ ญพระองค์ เข้ ำมำในชี วิตของเรำหรือจะปล่ อยพระองค์ เสด็จผ่ ำนไปก็ได้ ! 4. พระเยซูเจ้ ำทรงพร้ อมเป็ นแขกของทุกบ้ ำน ลูกาเล่าว่า “ขณะประทับทีโ่ ต๊ ะ กับเขำ พระองค์ ทรงหยิบขนมปัง ทรงถวำยพระพร ทรงบิขนมปังและยืน่ ให้ เขำ เขำก็ ตำสว่ ำงและจำพระองค์ ได้ ” (ลก 24:30-31) ศิษย์ท้ งั สองคนจาพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง บางคนอธิ บายว่าขนมปั งที่ พระองค์ทรงบิและยืน่ ให้พวกเขาคือศีลมหำสนิท แต่ขอ้ เท็จจริ งคือศิษย์ท้ งั สองคน ไม่ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ามื้อสุ ดท้าย จึงไม่น่าจะมีความทรงจาเรื่ องการหยิบขนมปั ง การถวายพระพร และการบิขนมปั ง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับศีลมหาสนิทแต่อย่างใด บางคนจึงอธิ บายว่า ศิษย์ท้ งั สองคนอาจอยูใ่ นเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงทวี ขนมปั งเลี้ยงประชาชนห้าพันคน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ลก 9:10-17; ยน 6:1-15) เมื่อเห็นพระองค์ทรงบิขนมปั งในบ้านของเขา พวกเขาจึงจาพระหัตถ์ที่เคยหยิบยืน่ ขนมปังให้พวกเขาได้ หากคาอธิ บายนี้เป็ นจริ งก็ยอ่ มเท่ากับว่า การถวายพระพรและบิขนมปั งของ พระเยซูเจ้าเกิดขึ้นได้ระหว่างอาหารค่าธรรมดา ๆ ในบ้านของศิษย์ท้ งั สองคน หมายความว่า พระเยซูเจ้าไม่เพียงประทับอยูก่ บั เราในศีลมหาสนิทเท่านั้น แต่ทรงพร้อมจะประทับอยูก่ บั เราภายในบ้านของเราเอง หรื ออีกนัยหนึ่งคือ พระองค์ ไม่ได้เป็ นเพียง “เจ้ ำภำพ” ที่ประทับรอเราอยูใ่ นตูศ้ ีลเพื่อประทานอาหารฝ่ ายวิญญาณ แก่เราเท่านั้น แต่ทรงพร้อมจะเป็ น “แขกรับเชิญ” ภายในบ้านของเราทุกคนด้วยหากเรา “เชิ ญ” พระองค์เข้ามาในบ้านของเรา เราสามารถเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์ได้ทุกแห่ ง และทุกเวลา ! อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-8-

5.ข่ ำวดีต้องแบ่ งปัน เมื่อจาพระเยซูเจ้าได้ ด้วยความตื่นเต้นยินดี “เขำทั้งสอง คนรี บออกเดินทำงกลับไปกรุ งเยรูซำเล็มในเวลำนั้น” (ลก 24:33) การเดินทาง 11 กิโลเมตรกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็มในยามค่าคืนไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่ พวกเขาไม่อาจทนรอเก็บข่าวดีเรื่ องพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพไว้กบั ตัวจนถึง รุ่ งเช้าได้ จึงรี บเร่ งออกเดินทางเพื่อไป “แบ่ งปัน” กับบรรดาอัครสาวกและศิษย์คนอื่น ๆ เขาทั้งสองคนตระหนักดีวา่ ความยินดีของพวกเขาจะยังไม่เต็มเปี่ ยมจนกว่าจะได้ แบ่งปั นข่าวดีแก่ผอู ้ ื่น ! เช่นเดียวกัน เราคริ สตชนจะถือว่าได้รับข่าวดีอย่างเต็มเปี่ ยม ก็ ต่อเมื่อเราได้แบ่งปั นข่าวดีกบั ผูอ้ ื่นแล้วเท่านั้น ! 6.คริ สตชนคือผู้มีประสบกำรณ์ เกีย่ วกับพระเยซูเจ้ ำร่ วมกัน เมื่อศิษย์ท้ งั สอง คนมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มก็พบว่าอัครสาวกและศิษย์คนอื่น ๆ กาลังแบ่งปั นประสบการณ์ ของพวกเขาเช่นกันว่า “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำทรงกลับคืนพระชนมชี พแล้ วจริ ง ๆ และทรง สำแดงพระองค์ แก่ซีโมน” (ลก 24:34) นี่คือความยิง่ ใหญ่ของคริ สตชนที่แต่ละคนมีมิตรภาพแนบแน่นจนเป็ นพี่นอ้ ง กัน เพราะต่างก็มีประสบการณ์และความทรงจาเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าผูท้ รงกลับคืนพระ ชนมชีพร่ วมกัน สมดังคากล่าวที่วา่ มิตรภาพเริ่ มต้นเมื่อเรามีความทรงจาร่ วมกัน เมื่อใดก็ตามที่เราถามซึ่ งกันและกันว่า “คุณจำเรื่ องนี้ได้ ไหม ?” เมื่อนั้นมิตรภาพได้ก่อ ตัวขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้น หากเรายังไม่มีประสบการณ์หรื อความทรงจาดี ๆ เกี่ยวกับ พระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อชี วติ ของเรา บางทีเราอาจยังไม่ใช่คริ สตชนเต็มตัวกระมัง ?! 7.พระเยซูเจ้ ำสำมำรถประทำนสถำนภำพชี วิตใหม่ ให้ แก่ เรำ สิ่ งที่บรรดาศิษย์ ในกรุ งเยรู ซาเล็มแบ่งปั นกันคือ “องค์ พระผู้เป็ นเจ้ ำทรงกลับคืนพระชนมชี พแล้ วจริ ง ๆ และทรงสำแดงพระองค์ แก่ซีโมน” (ลก 24:34) ช่างน่ายินดีสักเพียงใดที่พระเยซูเจ้าทรงปรากฏพระองค์แก่ซีโมน เปโตรซึ่ งเพิง่ จะปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้งสามคราด้วยกัน นี่คือความยิง่ ใหญ่สุดยอดของพระเยซูเจ้า อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-9-

ผูท้ รงกลับคืนพระชนมชีพ ที่ทรงสามารถคืนสถานภาพ “ควำมน่ ำเคำรพนับถือ” ให้แก่เปโตรผูเ้ ป็ นทุกข์กลับใจ และวันนี ้ พระองค์ ทรงพร้ อมจะทำให้้ ชีวิตอองเรำมีควำม้มำแแะะน่ ำ เคำรพนับถืออีกครั้ ง หำกเรำเป็ นทุกข์ กลับใจ .......!! ********************************

ท่ านจาพระเยซูเจ้ าได้ ไหม ลก 24:13-35 ในปั จจุบนั นี้ แม้พี่นอ้ งชาวฟาติมาไม่เคยเห็นพระเยซูเจ้า(ที่มีชีวติ เหมือนเรา)แต่ พี่นอ้ งมีความเชื่ อว่า พระเยซูเจ้าเป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่เสด็จลงมาช่วย มนุษย์ให้รอด โดยพระองค์ยอมถูกชาวยิวจับประหารชีวติ แล้วเสด็จฟื้ นคืนพระชนมชี พ สามวันหลังจากนั้น โดยพระองค์ได้ทรงปรากฏพระวรกาย ให้อคั รสาวกและบรรดา ศิษย์ได้เห็น โดยเฉพาะศิษย์สองคนซึ่ งจาพระองค์ไม่ได้ ขณะที่พวกเขาเดินทางไป หมู่บา้ นเอมมาอูส แต่ในที่สุดพระองค์ได้สาแดงตนให้พวกเขาเห็น ในขณะที่พระองค์ ทรงหยิบขนมปัง ทรงถวายพร ทรงบิขนมปัง และทรงยืน่ ให้ เขา เขาก็ตาสว่าง และจา พระองค์ ได้ ....ลก24:30-31 อยากถามพี่นอ้ งชาวฟาติมาว่า ขณะที่พวกท่านได้รับแผ่นศีลมหาสนิทจาก พระสงฆ์ ท่านจาพระเยซูเจ้าได้ไหม มองเห็นพระองค์ไหม หรื อเพียงแต่มองเห็นแผ่น ขนมปั งกับพระสงฆ์ที่แจกศีลมหาสนิทเท่านั้น พี่นอ้ งทุกคนมีความเชื่อว่าแผ่นปั งเป็ น พระโลหิตและพระกายของพระเยซูเจ้าจริ ง ๆใช่ไหม การรับศีลมหาสนิทจึงเป็ นเสมือน การรับเสด็จพระเยซูเจ้ามาประทับในหัวใจของพี่นอ้ ง ดังนั้นจึงไม่จาเป็ นต้องให้ พระองค์สาแดงกายให้เห็น แต่เป็ นความรู ้สึกที่พี่นอ้ งสัมผัสได้โดยตรงกับพระองค์ พระเยซูเคยตรัสแก่โทมัสว่า “ผู้ทเี่ ชื่ อ แม้ ไม่ เห็น ก็เป็ นสุ ข” ยน20:29 หากพระองค์มี เมตตามาสาแดงตนให้พี่นอ้ งชาวฟาติมาเห็นด้วยตาของพี่นอ้ งเอง ผมคงจะยินดีและ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-10-

มีสุขเหมือนพี่นอ้ งทุกคน ยังมีคาถามต่อไปว่าพี่นอ้ งเห็นหรื อได้พบพระเยซูเจ้าแล้ว พี่นอ้ งคิดว่าจะได้ไปสวรรค์ไหม เพราะพี่นอ้ งเป็ นผูม้ ีบุญเหมือนบรรดาอัครสาวกและ ศิษย์ท้ งั สองคน ผมว่าไม่น่าใช่ครับ เพราะการมองเห็นพระเยซูเจ้าอย่างเดียวนั้นยังไม่ เพียงพอ พระเยซูเจ้าต้องการให้ทุกคนจดจาพระวาจาที่พระองค์สอนแล้วนาไปปฏิบตั ิ ในชีวติ ประจาวัน ตลอดชีวติ ของทุกคน หากพี่นอ้ งชาวฟาติมาทาได้ดงั นี้ ประตูสวรรค์ น่าจะเปิ ดต้อนรับพี่นอ้ ง มีพี่นอ้ งหลายคนที่เคยเห็นอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ (ผมเองเคยได้รับพระเมตตาให้เห็นพระอาทิตย์หมุน ขณะมีการเชิญศีลมหาสนิทออกมา แห่ ฯลฯ) ผมเชื่อว่าเป็ นพระเมตตาของพระเยซูเจ้า ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็ น พระผูเ้ ป็ นเจ้าจริ ง ๆ การมองเห็นอัศจรรย์เป็ นการยืนยันว่า ความเชื่อที่เรามีอยูน่ ้ นั เป็ น ของแท้ของศักดิ์สิทธิ์ และเป็ นสัญญาณเตือนใจว่าอย่าได้ประมาท จะต้องรี บกลับใจใช้ โทษบาป หันไปปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่ งครัด เพื่อจะได้รับพระเมตตาของ พระองค์เท่านั้น จึงจะสามารถประคองชีวติ ให้รอดไปสู่ สวรรค์ได้ การดาเนินชีวติ ประจาวันของทุกคน มักจะถูกล่อลวง หรื อผจญให้ทาบาป หรื อไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า หากพี่นอ้ งจาพระเยซูเจ้าได้ โดยราลึกถึงพระองค์อยูเ่ สมอๆ จะเป็ นการสวดภาวนาก็ดี หรื ออ่านหนังสื อศักดิ์สิทธิ์ (ไบเบิ้ล)อยูเ่ สมอ ๆ ผมมัน่ ใจจริ งๆ ว่าพระเยซูเจ้าจะไม่ปล่อยให้ตกอยูใ่ นบาป พระองค์จะป้ องกันภัยที่จะเกิดกับวิญญาณ ของทุกคน เพราะพระเยซูเจ้าทรงประทับอยูใ่ นหัวใจของพี่นอ้ งที่เชื่ อพระองค์โดยตั้งใจ รับศีลมหาสนิทเป็ นประจา พระองค์จะช่วยเหลือพี่นอ้ งโดยที่พวกเราไม่รู้ตวั เทศกาลปั สกาจะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ ถ้าพี่นอ้ งจาเรื่ องราวของพระเยซูเจ้า ที่เสด็จกลับคืนพระชนมชีพและคาสั่งสอนของพระองค์ได้ มาช่วยพระองค์ประกาศ ข่าวดีเรื่ องพระอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกคนได้ทราบ เพื่อสันติสุขจะได้เกิดขึ้นแก่ทุก ครอบครัว บนแผ่นดินนี้ครับ หาญชัย 29/4/2014 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-11-

ข้ อคิดเพือ่ ชีวติ “ความคิด” เป็ นสิ่ งที่ทาให้เราแตกต่างจากคนอื่น อาจทาให้เราดีกว่า หรื อแย่กว่า อาจทาให้เราคงอยูก่ บั ที่หรื อเจริ ญก้าวหน้าไปไกลกว่าเดิม อาจทา ให้เราเป็ นได้แต่ผตู ้ ามหลังตลอดไปหรื อทาให้เรากลับกลายเป็ นผูน้ าที่เดินหน้า หากว่าวันนี้คุณคิดดี คุณจะพูดดีและทาดีออกมา หากคุณคิดไม่ดีคุณก็จะพูด หรื อทาไม่ดีออกมาเช่นกัน ในพระคัมภีร์ได้ให้คาแนะนาไว้มากมายถึง ความคิดที่เราพึงมีนนั่ คือเราควรปฏิบตั ิดงั นี้ 1. คิดอย่างพระเจ้า -มก.8:33 2. คิดดีมีปัญญา -สดด.45:1-ปฐก.41:33 3. คิดการดี -สภษ.14:22 4. คิดถ่อมตน สุ ขมุ -รม.12:3 5. คิดยอมรับในความคิด ของกันและกัน -รม.14:5 6. คิดราคาก่อนลงมือทา -ลก.14:28 7. คิดดีสนองคิดร้าย -ปฐก. 50:20 8. คิดพร้อมเพรี ยงอย่างเดียวกัน -ฟป.2:2;1ปต.4:1 9. คิดถึงคาของพระคริ สต์ -มก.14:72 10.คิดได้วา่ พระเจ้าเป็ นความรัก -พคค.3:21 11.คิดอย่างผูใ้ หญ่ -ฟป.3:15;1คร.14:20 ขอให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากความคิดและคาพูดของคุณให้ชีวติ ของคุณมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม มากยิง่ ขึ้นกว่าเดิมหลาย ๆ เท่า อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-12-

ดังนั้นจงคิดให้เป็ น จงคิดให้ถูกต้องและจงคิดให้ดี ความคิดอะไรที่ไม่ดีไม่ งามหรื อไม่ควร ก็จงตัดทิ้งไปและจงบรรจงเลือกสรรความคิดที่พึงมีเพิ่มเติม เข้าไปในชีวติ (โดย.... ผูเ้ ป็ นสุ ข)

เรื่องเล่ าขาขัน ถ้ าเป็ นเรื่องจริงนี่ ยายแน่ มาก : ตา ยาย ออกจากร้านอาหาร เดินมาที่ รถเก๋ ง ตารวจกาลังเขียนใบสัง่ ยายเห็นเข้า จึงโวยวาย ต่อว่าตารวจ เขียนใบสั่งทาไม ใจร้าย เขียนใบสั่ง หวังเปอร์ เซนต์ ค่าปรับ ตารวจ ก็เขียนใบสั่ง เพิ่มอีกใบ ฐานหมิ่นเจ้าพนักงาน ยายยิง่ ด่าตารวจก็ยงิ่ เพิ่มใบสั่ง แปะไว้จนรอบคันได้ซกั ยีส่ ิ บใบ ยายจึงถามว่าพอใจรึ ยงั ตารวจก็ยอ้ นถามว่ายายล่ะ ด่าพอใจรึ ยงั รึ จะเอาเพิ่มอีก ยายจึงบอกตารวจว่า อยากเขียนเพิ่ม แกก็เขียนไปสิ ไม่มีเวลาจะด่าแกแล้ว ไม่ใช่รถฉัน ชั้นไปละ..รถเมล์ มาพอดี.. คนมีอานาจกล้าหาญ ผยองราวกับนกอินทรี ที่โผบินขึ้นไปในท้องฟ้ าท่ามกลางพายุ แต่เวลาผ่านไปไม่นานนัก กลับหล่นลงมาเป็ นแค่นกกระจอก ในที่สุดโลกนี้จะล่วงไป แต่ผทู ้ ี่ทาตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะดารงอยูเ่ ป็ นนิตย์! "อย่ าประพฤติตามอย่ างคนในยุคนี้ แต่ จงรับการเปลี่ยนแปลงชี วติ แล้ วอุปนิสัยของ ท่ านจะเปลีย่ นใหม่ และท่ านจะรู้ จักนา้ พระทัยของพระเจ้ าอันยอดเยีย่ ม" (รม 12:2) อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-13-

POPE REPORT คุยกับพระสั นตะปำปำในภำษำเยำวชน ย้ อนกลับไปต้ นเดือนเมษายนทีผ่ ่านมา สมเด็จพระสั นตะปาปา ฟรังซิส ทรงอนุญาตให้ เยาวชนจากเบลเยีย่ มเข้ าเฝ้ าและสั มภาษณ์ แบบสุ ดพิเศษ เยาวชนกลุ่มนี้ มี 3 คน โดยหนึ่งในนั้นไม่ นับถือศาสนาใด ๆ แต่ ประทับใจพระสั นตะปาปามาก ๆ จึงเข้ า มาสั มภาษณ์พระองค์ ด้วย บทสั มภาษณ์นีว้ าติกนั ตีพมิ พ์ขนึ้ เว็บไซต์ ด้วย เพราะมัน น่ าสนใจมาก ๆ Pope Report ก็คิดว่าน่ าสนใจ และคงจะทาพลาดอย่างแรง ถ้ าไม่ นา แนวคิดพระสั นตะปาปามาแบ่ งปันให้ อ่านกัน (ขอนาเฉพาะเรื่องสาคัญ ๆ เพราะพืน้ ที่มี จากัด) .... เยำวชน: พระสันตะปำปำยินดีและดีใจใช่ ไหม ทีเ่ รำมำสัมภำษณ์ พระสั นตะปาปา:แน่นอน!แน่นอนที่สุด พ่อแฮปปี้ มาก ๆ มันเป็ นความสุ ขจาก ภายใน เพราะเมื่ออายุปูนนี้ แล้ว เรารู ้วา่ มันไม่มีทางที่จะมีความสุ ขได้เท่ากับตอนเป็ น เยาวชนมันต่างกันจริ งๆอายุขนาดนี้มนั มีความสงบในใจก็จริ ง แต่มนั ก็มีปัญหาบ้างแหละ เยำวชน: ทำไม พระสั นตะปำปำถึงมีควำมรั กอันยิง่ ใหญ่ ให้ กบั ผู้ยำกไร้ ครั บ พระสั นตะปาปา: เพราะนี่คือหัวใจของพระวรสาร สาหรับพ่อหัวใจของ พระวรสารคือคนยากไร้ เมื่อสองเดือนที่แล้วพ่อได้ยนิ คน ๆ หนึ่งพูดว่า“พระสั นตะปาปา เป็ นพวกคอมมิวนิสต์ ”ไม่! ไม่ใช่แบบนั้น ความรักต่อคนยากไร้คือตัวอักษรตัวโต ๆ ของ พระวรสาร ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เลยนะ มันคือความยากจนที่ปราศจากแนวคิดทางการเมือง ด้วยเหตุน้ ีเอง พ่อเชื่ อว่าคนยากไร้คือศูนย์กลางของสารของพระเยซู พวกลูกต้องอ่านดู ดี ๆ นะ ปั ญหาคือทัศนคติที่มีต่อคนยากไร้ ตามประวัติศาสตร์ แล้ว บางครั้งมันถูกทาให้ เป็ นเรื่ องทางการเมือง เยำวชนหญิงทีไ่ ม่ นับถือศำสนำ: พระสันตะปำปำอยำกจะบอกอะไรกับเยำวชน บ้ ำงคะ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-14-

พระสั นตะปาปา: พวกเราทุกคนเป็ นพี่นอ้ งกัน ทั้งคนที่เชื่ อพระเจ้าและคนที่ไม่ เชื่อพระเจ้าหรื อจะเป็ นคนที่เป็ นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ พวกเราคือพี่นอ้ ง กัน! มนุษย์คือศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ และสังคม แต่ในประวัติศาสตร์ ยคุ ปั จจุบนั มนุษย์ถูกผลักออกจากการเป็ นศูนย์กลาง พวกเขากลายเป็ นส่ วนเกินมากกว่าศูนย์กลาง อย่างน้อย ๆ ก็ตอนนี้นี่แหละ มันมีอานาจและเงินตราที่ทาให้เกิดเรื่ องนี้ ทุกวันนี้เราได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมทิ้งๆ ขว้างๆ เด็กๆ ถูกทิ้งขว้าง ผูใ้ หญ่ไม่ตอ้ งการเด็กๆ พ่อแม่ตอ้ งการมีลูกจานวนไม่มาก ต้องการมีครอบครัวเล็ก ๆ ผูส้ ู งอายุก็กลายเป็ นส่ วนเกินเช่นกัน ผูส้ ู งอายุมากมายเสี ยชีวติ เนื่ องจากตรอมใจตาย เพราะไม่มีใครดูแลพวกเขา ตอนนี้เยาวชนก็ถูกทอดทิ้ง อัตราการว่างงานในกลุ่มคนอายุ ต่ากว่า 25 ปี มีมากเกือบ 50 เปอร์ เซ็นต์เลยทีเดียว กระนั้นในการประชุมที่พอ่ ได้พบกับ บรรดานักการเมืองคนรุ่ นใหม่ในอาร์ เจนตินา พวกเขาได้ให้ความหวังและความมัน่ ใจ กับพ่อ พ่อจึงพอใจมากที่นกั การเมืองคนหนุ่มสาวเหล่านี้ ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายขวาหรื อฝ่ าย ซ้าย พวกเขากาลังพูดภาษาใหม่ ๆ พูดด้วยเสี ยงเพลง ซึ่ งเป็ นการเมืองแบบใหม่ มันทา ให้พอ่ มีความหวัง และพ่อเชื่ อว่า ตอนนี้ เยาวชนต้องถือตะเกียงและเดินหน้าต่อไปพวก เขาต้องมีความกล้า สิ่ งนี้ให้ความหวังกับพ่อมาก ๆ เยำวชน: พระองค์ เคยเรี ยนรู้ จำกควำมผิดพลำดของตัวเองบ้ ำงไหมครั บ พระสั นตะปาปา: ความผิดพลาดคือ “อาจารย์ ผ้ ยู งิ่ ใหญ่ ในชี วติ ” ความผิดพลาด คือครู ความผิดพลาดสอนเรามากมาย ความผิดพลาดจะทาให้เราเสื่ อมเสี ย เพราะบาง คนอาจคิดว่าตัวเองเป็ นวีรบุรุษและวีรสตรี พ่ อจะไม่ พูดว่ า พ่ อได้ เรียนรู้ จากความ ผิดพลาดทุกอย่ างทีไ่ ด้ ทา ไม่ นะ! พ่ อเชื่ อว่ า พ่ อไม่ ได้ เรียนรู้ บางอย่ างจากความผิดพลาด เพราะพ่อเป็ นคนหัวดือ้ ! (พระสันตะปาปาตรัสแล้วหัวเราะ) และมันไม่ง่ายเลยที่จะ เรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ แต่พอ่ ก็เรี ยนรู ้จากความผิดพลาดหลาย ๆ ประการและมันก็ให้สิ่งดี ๆ กับพ่อ พ่อระวังเสมอที่จะไม่ทาผิดพลาดแบบซ้ าแล้วซ้ าอีก อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-15-

เยำวชน: พอจะมีตัวอย่ำงทีช่ ัด ๆ ไหมคะทีบ่ อกว่ ำ เรี ยนรู้จำกควำมผิดพลำด ของตัวเอง พระสั นตะปาปา: ตัวอย่ างนีอ้ ยู่ในการปฏิบัติตนในชี วติ พระศาสนจักร กล่ าวคือ พ่อได้ รับเลือกให้ เป็ นอธิการ(คณะเยสุ อติ ในอาร์ เจนตินา) ตอนทีพ่ ่อยังเป็ นเด็กมาก ๆ และพ่อเคยทาผิดพลาดหลายอย่างเพราะการบ้ าอานาจของพ่อ อาทิ พ่อยึดติดกับอานาจ เกินไป ตอนทีอ่ ายุ 36 ปี พ่ อได้ เรียนรู้ ว่า เราต้ องเสวนาพูดจากัน เราต้ องรับฟังเพือ่ จะ เรียนรู้ ว่าคนอื่นเขาคิดอย่ างไร เยำวชน: มีสิ่งใดบ้ ำงทีท่ ำให้ พระองค์ กลัว พระสั นตะปาปา: กลัวตัวเองนี่แหละ (หัวเราะ) แต่ถา้ ดูในพระวรสาร พระเยซู ตรัสซ้ าแล้วซ้ าเล่าว่า “จงอย่ากลัว! จงอย่ากลัว!” พระองค์ตรัสหลายครั้งใช่ไหม? ทาไม เป็ นแบบนั้น เพราะพระองค์รู้วา่ ความกลัวเป็ นมากกว่าความรู ้สึกทัว่ ไป เรากลัวชีวติ เรากลัวเมื่อเราเผชิ ญความท้าทาย เรากลัวเมื่อต้องอยูต่ ่อหน้าพระเจ้า เราทุกคนกลัว ลูกต้องอย่ากังวลที่จะกลัว ลูกต้องรู ้สึกถึงมัน แต่อย่าไปกลัว ถามตัวเองว่า “กลัวทาไม กัน?” ความกลัวไม่ใช่คาแนะนาที่ดี เพราะมันให้คาปรึ กษาที่แย่กบั ลูก มันมีความกลัวที่ แย่และความกลัวทีด่ ี ความกลัวทีด่ ีคือการเตือน มันช่ วยเราไม่ ให้ ถลาลึกลงไป แต่ ความ กลัวทีแ่ ย่ มันจะสกัดกั้นเราและไม่ ให้ เราทาอะไรเลย ลูกต้ องปฏิเสธมันนะ เยำวชน: คำถำมสุ ดท้ ำยครั บ พระสันตะปำปำอยำกถำมอะไรพวกเรำบ้ ำงไหม ครับ พระสั นตะปาปา: คาถามที่พอ่ อยากถามลูก ๆ ไม่ได้มาจากตัวพ่อเองหรอก แต่ พ่อเอามาจากพระวรสาร นัน่ คือ “ขุมทรัพย์ ของลูกอยู่ทไี่ หน” นี่คือคาถามของพ่ อ พวกลูกเก็บรักษาทรัพย์ สมบัติไว้ ทไี่ หน ขุมทรัพย์ ในจิตใจลูกอยู่ทไี่ หนกัน เพราะชี วิต ของลูกจะอยู่ในทีซ่ ึ่งขุมทรัพย์ ถูกเก็บไว้ นะ นี่คือคาถามที่พอ่ กาลังถามลูก แต่ลูกจะต้อง ตอบด้วยตัวลูกเอง กลับไปตอบที่บา้ นด้วยตัวเองนะ (พระสันตะปาปาตรัสพร้อม หัวเราะ) AVE MARIA อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-16-

Fatima Kids May 2014 สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะ เป็ นอย่างไรกันบ้างคะช่วงเมษายนที่ผา่ นมาไป เที่ยวไหนกันบ้างเอ่ย หวังว่าทุกคนคงจะได้พกั ผ่อนกันเต็มที่ อิ่มเอมด้วยความสุ ขกันทุก คนนะคะ ในช่วงเดือนที่ผา่ นมา ถ้าเด็กได้เปิ ดฟาติมาสารช่วงนี้จะเห็นว่ามีตารางพิธีกรรม เยอะมากค่ะ แถมในวันที่ 27 เมษายนที่ผา่ นมา ยังเป็ นวันสถาปนานักบุญยิง่ ใหญ่ 2 พระองค์ คือ นักบุญยอห์น ที่ 23 (พระสันตะปาปาของประชาชน) และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 (พระสันตะปาปาของโลก) ไม่เพียงเท่านี้ค่ะ วันนี้ยงั เป็ นวันฉลองพระเมตตา อีกด้วย เด็กๆทราบไหมคะว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 มีบทบาทสาคัญ อย่างมากในการเผยแผ่ความศรัทธาของพระเมตตา แต่เอ… เรื่ องราวมีที่มาและที่ไป อย่างไร ไปติดตามกันเลยค่ะ

ความเป็ นมาของพระเมตตา เรื่ องราวเริ่ มต้นขึ้นในปี ค.ศ 1928 เมื่อพระเยซูเจ้าเริ่ มเผยแสดงพระองค์ต่อ ซิสเตอร์คาทอลิกชาวโปแลนด์ผหู้ นึ่งชื่อ ซิสเตอร์ โฟสตินา โควัลสกา ซิ สเตอร์ จึงเริ่ ม เขียนบันทึกเรื่ องราวการเผยแสดงเกี่ยวกับพระเมตตาตามคาสัง่ ของ คุณพ่อ มีคาแอล โซปอคโก จากนั้นจึงเริ่ มมีการเผยแผ่สารความศรัทธาภักดีต่อพระเมตตาจนเป็ นที่ แพร่ หลายมากขึ้นในโปแลนด์ ลิทวั เนีย และอเมริ กา จนกระทัง่ ในปี 1958-1959 สันตะสานักมีคาสั่งห้ามเผยแผ่สารความศรัทธาภักดีต่อพระเมตตา เนื่องจากทาง สันตะสานักได้รับคาแปลของบันทึกที่ผดิ พลาด แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการตรวจสอบ เนื่องจากสถานการณ์ของบ้านเมือง จนกระทัง่ วันที่ 15 เมษายน ค.ศ 1978 สันตะสานักได้ยกเลิกคาสั่งห้ามการ เผยแผ่ ที่เป็ นเช่นนี้เพราะความช่วยเหลือและการตรวจสอบข้อเท็จจริ งของพระอัคร สังฆราชแห่งคราคูฟ พระคาร์ ดินลั คาโรล วอยติวา ซึ่งอีก 6 เดือนต่อมา ท่านได้รับเลือก ให้ดารงตาแหน่งพระสันตะปาปาทรงพระนามว่า ยอห์น ปอล ที่ 2 ค่ะ และแล้วการ เผยแผ่สารแห่งความศรัทธาภักดีต่อพระเมตตาได้เริ่ มต้นอีกครั้งและได้รับการตอบรับ อย่างดีจากทัว่ โลก ในปี ค.ศ 1979 อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-17-

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 แต่งตั้ง ซิ สเตอร์ โฟสตินา โควัสกา เป็ นบุญราศี เมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ 1993 และได้สถาปนาซิสเตอร์เป็ นนักบุญ เมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ 2000 ในวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ 2000 สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธ์ ออก กฤษฎีกาประกาศให้อาทิตย์ที่ 2 ของเทศกาลปัสกา เป็ นวันอาทิตย์ฉลองพระเมตตาด้วย แล้วเด็ก ๆ ทราบไหมคะว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 สิ้ นพระชนม์อย่าง สงบในในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ 2005 ซึ่ งตรงกับวันเตรี ยมฉลองพระเมตตาพอดีค่ะ

หนูฟาติมาสงสั ย ต่อจากฉบับที่แล้วที่เด็ก ๆ ถามถึงกษัตริ ยด์ าวิดว่าเป็ นใคร แล้วท่านขึ้นครอง เป็ นกษัตริ ยไ์ ด้อย่างไร ความเดิมฉบับที่แล้ว โจนาธานพระโอรสของกษัตริ ยซ์ าอูลทราบ ข่าวว่าบิดาของพระองค์หวังที่จะทาร้ายดาวิดจึงเตือนให้ดาวิดหนีเข้าป่ าไป เมื่อหนีไป ดาวิดก็รวบรวมกาลังผูท้ ี่ถูกซาอูลข่มเหงและขณะที่ดาวิดลี้ภยั อยูน่ ้ นั ดาวิดก็ได้รับเมือง ซิคแล็กเป็ นบรรณาการจากพระเจ้าอาชิลผูซ้ ่ ึงเป็ นกษัตริ ยฟ์ ิ ลิสเตียแห่งแกธ ถึงกระนั้น ดาวิดก็ยงั เป็ นวีรบุรุษของชาวอิสราเอล ต่อมาพระเจ้าอาชิลยกทัพไปต่อสู ้กบั กษัตริ ย ์ ซาอูล แต่ดาวิดไม่ได้ร่วมในสงครามครั้งนี้ เพราะถูกกล่าวหาโดยชาวฟิ ลิสเตียถึงความ ไม่น่าไว้ใจในความภักดีต่อฟิ ลิสเตีย ในการรบครั้งนี้ กษัตริ ยซ์ าอูลและโจนาธานถูก ชาวฟิ ลิสเตียสังหาร ดาวิดทราบข่าวก็เศร้าโศกเสี ยใจมาก หลังจากนั้นดาวิดจึงเดินทาง ไปเฮโบรน เพื่อรับการเจิมเป็ นพระเจ้าแผ่นดินปกครองอาณาจักรยูดาห์และอาณาจักร อิสราเอล จากนั้นพระองค์ทรงขยายอานาจไปดินแดนอื่นๆอีกมากมาย นิทานหรรษาอาเซียน (นิทานประเทศพม่า) กาลครั้งหนึ่งมีเด็กชายกาพร้าคนหนึ่งชื่ อ ซอตัน เขาอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเล็กๆ ใกล้เชิงเขา ช่วงเวลาพักกลางวันเขารับจ้างทางานเพื่อนาเงินมาซื้ ออาหาร วันไหนว่าง ซอตันก็มกั จะนัง่ พักใต้ตน้ ไม้สักขนาดใหญ่ และจะหยิบกิ่งไม้มาวาดรู ปบนพื้นดิน เป็ น ภาพภูเขา แม่น้ า และคน ซึ่ งดูเหมือนจริ งมาก ๆ ซอตันไม่มีเงินซื้ ออุปกรณ์วาดรู ปดี ๆ แต่ผคู ้ นที่เห็นต่างก็ชื่นชมในความงามของมันไม่นานความสามารถของซอตันก็เลื่องลือ ไปทัว่ จนกระทัง่ วันหนึ่ง ขณะที่ซอตันรับจ้างทางานในไร่ เขาก็รู้สึกเหนื่ อยกว่าทุกวัน จึงเผลอหลับไป และพบกับนัต (หมายถึง เทวดา) ในฝัน นัตพูดกับซอตันว่า “ผูค้ นต่างก็ อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-18-

ชื่นชมในผลงานของเธอ ฉันจึงอยากจะให้พกู่ นั กับเธอ จงใช้มนั วาดสิ่ งที่เธอต้องการ แล้วสิ่ งที่เธอวาดจะเป็ นจริ ง” เมื่อพูดจบ นัตก็วางพูก่ นั ข้างตัวซอตัน แล้วหายตัวไป เมื่อตื่นขึ้นมา ซอตันก็เห็นว่ามีพกู่ นั ทองคาวางอยูข่ า้ งตัว เพื่อทดสอบความฝัน ซอตัน จึงวาดอาหารต่างๆมากมายที่เขาอยากกิน แล้วสิ่ งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น เมื่อสิ่ งที่เขาวาด กลายเป็ นจริ งขึ้นมาทันที ซอตันดีใจมากและกินอาหารอย่างมีความสุ ข จากนั้นเขาก็วาด ชุดลองยี (ชุดประจาชาติประเทศพม่า เสื้ อแขนยาวนุ่งโสร่ ง) วันต่อมา ซอตันเรี ยกคน ยากจนมารวมกัน จากนั้นเขาก็วาด ข้าวสวยร้อนๆ แกงอร่ อยๆ ผักผลไม้สดๆ เลี้ยงคน เหล่านี้ ผูค้ นต่างสรรเสริ ญในสิ่ งที่เขาทาและอวยพรให้เขามีความสุ ข และตั้งแต่น้ นั เป็ น ต้นมาซอตันก็ใช้พกู่ นั ทองคาสร้างความสุ ขให้กบั ผูค้ นที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่ อยมา เด็กๆเห็นไหมคะว่า แม้วา่ ซอตันจะเป็ นคนยากจน แต่เขาก็เป็ นคนมีน้ าใจ ช่วยเหลือผูค้ นโดยไม่เห็นแก่ตวั เองเลย

วันนีส้ าคัญไฉน ในเดือนพฤษภาคมมีวนั สาคัญๆที่เราคุน้ เคยอยู่ หลายวัน แล้วเด็กๆทราบไหม คะว่าวันที่ 12 พฤษภาคม มีความสาคัญอย่างไร สภาพยาบาลระหว่างประเทศ ซึ่ งเป็ นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กาหนดให้ วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็ นวันพยาบาลสากล โดยเริ่ มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 สาเหตุที่เลือกวันนี้เป็ นเพราะว่า วันนี้เป็ นวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผูก้ าเนิ ด วิชาชีพพยาบาลและเป็ นผูท้ ี่มีอุดมการณ์ ตั้งใจ ทุ่มเท บาเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อ มวลมนุษย์ จนได้รับการยกย่องและเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก วันพยาบาลสากลถูกกาหนด ขึ้นเพื่อสดุดี ยกย่อง ให้เกียรติ คุณความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทาประโยชน์ มากมายให้คนยึดถือเป็ นแบบอย่าง ทั้งยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทัว่ โลกร่ วมมือจัด กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนและกาหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทัว่ โลก แก้ไขปั ญหาสุ ขภาพในแต่ละปี

Fatima-kids@hotmail.com

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-19-

รายการมิสซาประจาสั ปดาห์ อา. 4 พค. 14

07.00 น. คพ. สุ รชัย

09:00 น. คพ.พงษ์ ศิริ

17.30 น. คพ.สุ ชาติ

อาทิตย์ ที่ 3 เทศกาลปัสกา โมทนาคุณพระเยซูเจ้าและแม่พระฟาติมา โมทนาคุณพระมารดานิจจานุเคราะห์ ขอพร ครอบครัว กาญจนา สงวนสุ ข ขอพร พี่นอ้ ง 12 คน “ว่องวิไลกุล” และหลาน ๆ ขอพร แคทรี น ไอยศรา ขอพร คุณอารดา วิณวัณฑ์ ให้สอบติด ขอพร อันนา ณัฐณิ ชา และครอบครัว ขอพร ครอบครัว ณัฐสิ ทธิ์ อริ ยชาติผดุงกิจ ขอพร สุ ขภาพ อักแนส จินตนา ขอพร หน้าที่การงานของลูกทั้ง 5 อุทิศ ลูซีอา อังเจลา วัลลา ทวีสิน อุทิศ เปโตร ประจวบ เจริ ญทรัพย์ อุทิศ คุณสมศักดิ์ สงวนสุ ข อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ พระสงฆ์ นักบวช ผูแ้ พร่ ธรรม อุทิศ เปาโล ไสว-คุณจาเนียร สุ ขบุญลือ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ อุทิศ วิญญาณที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ ขอพร สาหรับพีน่ ้ องสั ตบุรุษทุกท่ าน ทุกครอบครัว โมทนาคุณพระเป็ นเจ้า ขอพร ครอบครัวสุ ปฏิญญา ขอพร แคทรี น ไอศรา ขอพร มัทธิว วิวฒั น์, เปโตร วิชยั ขอพร เปโตร พิชญกฤต, อันนา สุ วมิ ล ขอพร คุณวันชัย ฉัตรเจริ ญพร ขอพร Martinus ซูเมียง จิน ขอพร กิจการค้า “ไอแก๊สไทย” อุทิศ คุณพรหม ศิริปี อุทิศ แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สี หพล อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ น้องฟลุ๊ก-น้องฟาส อุทิศ ยวง หมุยช้วน - มารี อา วิภา แซ่คู อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ความสงบสุ ขของประเทศไทย อักแนส พัทธนันท์, แมรี่ แคลท์ นิสสรณ์ ครอบครัว พันธน์มนัส, พัทธนันท์ อันนา พิมรดา, มารี อา แพรวา คุณดวงฤดี, คุณบันลือ อุตสาหจิต ยอแซฟ สุ รเสี ยง - แคทรี น จินดารัตน์ ครอบครัว จิน, พรกุลวิไล ครอบครัว จันวรเศรษฐ์, ลีลาจิรัญญ์กุล มีคาแอล ดอกไม้และญาติพี่นอ้ งที่ล่วงลับ ซารอส สมบัติ, มาร์โก นิยม นิยมจ้อย เปโตร นิพนธ์, เปโตร นิราช นิยมจ้อย อาคาทา ปัทมา, มารี อา วันดี นิยมจ้อ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-20จ. 5 พค. 14 คพ.สุ ชาติ 06.15 น.

คพ.สุ รชัย 19.00 น. อ. 6 พค. 14 คพ.สุ ชาติ 06.15 น.

คพ.สุ รชัย 19.00 น. พ. 7 พค. 14 คพ.สุ ชาติ 06.15 น.

อาทิตย์ ที่ 3 เทศกาลปัสกา โมทนาคุณพระเป็ นเจ้าและแม่พระฟาติมา ขอพร แคทรี น ไอศรา ขอพร คามิลโล โอว สวัสดิ์เจริ ญศรี อุทิศ เฮเลนา กาญจนา อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ โมทนาคุณพระเป็ นเจ้าและแม่พระฟาติมา ขอพร มารี อา ดวงใจ อุทิศ อักแนส ง่วยคิม้ , ญาติผลู้ ่วงลับ อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณอารดา วิณวัณฑ์ ให้สอบติด ครอบครัว ปัณฑวังกูร, เลาหไทยมงคล ครอบครัว ลิ้มประยูร อันนา จาลอง วงศ์เลิศ วิญญาณผูล้ ่วงลับทั้งหลาย ยอแซฟ สุ รเสี ยง - แคทรี น จินดารัตน์ คุณหนู บุตรดารวม เทเรซา สุ ทิรัตน์, ยอห์นบัปติสตา เต็กง้วน ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง เซซีลีอา แน่งน้อย, ยวงบัปติสตา หวล

อาทิตย์ ที่ 3 เทศกาลปัสกา โมทนาคุณพระเป็ นเจ้าและแม่พระฟาติมา ขอพร แคทรี น ไอศรา อุทิศ เฮเลนา กาญจนา อุทิศ สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมาที่ล่วงลับ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ โมทนาคุณพระเป็ นเจ้าและแม่พระฟาติมา ขอพร ยวงบัปติสตา วรกร นันทินกมล อุทิศ คุณอุไร รุ จิรานนต์ อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ผูม้ ีพระคุณต่อวัดและโรงเรี ยน วันเกิด มาระโก กรฤต หมดมลทิน เปาโล หยงเกีย แซ่โง้ว ยอห์นบัปติสตา สถิตย์ มิตรสม วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ผูท้ ี่ประกาศข่าวดีของพระเป็ นเจ้า คุณอารดา วิณวัณฑ์ ให้สอบติด มารี อา โอภาส เสนะวีณิน ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง วิญญาณที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ

อาทิตย์ ที่ 3 เทศกาลปัสกา โมทนาคุณพระเป็ นเจ้าและแม่พระฟาติมา ขอพร แคทรี น ไอศรา อุทิศ เฮเลนา กาญจนา อุทิศ ยอแซฟ สมุทร, ลูกหลานผูล้ ่วงลับ อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เอ็มมานูแอล ธนภณ นันทินกมล เทเรซา ภคมน, คุณภัคภร นันทินกมล คุณไน้ , คุณชิวกิจ , ลูกหลานผูล้ ่วงลับ ผูล้ ่วงลับตระกูล วิณวัณฑ์, จันทรวารี เลขา ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-21พ. 7 พค. 14

อาทิตย์ ที่ 3 เทศกาลปัสกา

19.00 น.

งดมิสซา

พฤ. 8 พค. 14

อาทิตย์ ที่ 3 เทศกาลปัสกา

06.15 น.

งดมิสซา

คพ.สุ รชัย 19.00 น.

ศ. 9 พค. 14

คพ.สุ ชาติ 06.15 น.

ศ. 9 พค. 14 คพ.สุ รชัย 19.00 น.

โมทนาคุณพระเป็ นเจ้าและแม่พระฟาติมา ขอพร คุณอารดา วิณวัณฑ์ ให้สอบติด ขอพร การเรี ยน ยอแซฟ ชัชชัย ขอพร แคทรี น ไอศรา อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ครอบครัว สุ ริยะพรรค์, เปาโล ประเสริ ฐ ครอบครัว เปรโตร สุ ภณัฐ วิณวัณฑ์ ครอบครัว มารี อา ดุจดาว, เทเรซา อารดา ครอบครัว มารี อา ม้วน, มารี อา พูนสุ ข ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง วิญญาณที่ล่วงลับทุกท่าน

อาทิตย์ ที่ 3 เทศกาลปัสกา โมทนาคุณพระเป็ นเจ้าและแม่พระฟาติมา ขอพร แคทรี น ไอศรา ขอพร คุณประกอบ นิโครธานนท์ อุทิศ ยอแซฟ วีระชัย สุ ปฏิญญา อุทิศ เฮเลนา กาญจนา อุทิศ ฟรังซิส ทวน อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

พระสงฆ์ นักบวช ผูแ้ พร่ ธรรมทุกท่าน ครอบครัว รุ ขพันธ์เมธี คุณอารดา วิณวัณฑ์ให้สอบติด ตระกูล “ รุ ขพันธ์เมธี ” ที่ล่วงลับ คุณอนันต์ , คุณ อัญญา, คุณอิทธินนั ท์ ยวงบอสโก ชวน, อันนา ประไพ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ ที่ 3 เทศกาลปัสกา โมทนาคุณแม่พระฟาติมา ขอพร ผูท้ ี่ตกอยูใ่ นความยากลาบาก ขอพร ยอแซฟ พอล, ยอแซฟ พิสิษฐ์ อุทิศ เปโตร ซังฮี้ – อักแนส กิมสี อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ ยวงบัปติสตา จิ้งซุง – เทเรซา ง้อ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรี น ไอยศรา ยาโกเบ เสรี - อักแนส จันทร์ตรี แพทริ เซีย จารุ ภรณ์, อักแนส ณัฐพัชร์ นพ.สมาน - แพทย์หญิงภักดี ตระกูลทิม ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง วิญญาณในไฟชาระ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-22ส. 10 พค.14 คพ.สุ ชาติ 06.15 น.

คพ.สุ รชัย 19.00 น.

อาทิตย์ ที่ 3 เทศกาลปัสกา โมทนาคุณพระเป็ นเจ้าและแม่พระฟาติมา ขอพร แคทรี น ไอศรา, เทเรซา จิราภรณ์ ขอพร ครอบครัว คุณณรงค์ศกั ดิ์ อุทิศ ยอแซฟ ลี้ - มารี อา แม้น อุทิศ คุณบุญชื่น - อรุ ณ ลิ้มตระกูล อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ โมทนาคุณพระเมตตาของพระเยซูเจ้า ขอพร แคทรี น ไอยศรา ขอพร เทเรซา ปิ ยกานต์, หลุยส์ ธนพงศ์ ขอพร คุณอารดา วิณวัณฑ์ ให้สอบติด อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อุทิศ เปาโล ใช้ – กลารา สิ นี อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร เยาวชนรับฟังกระแสเรี ยกมากขึ้น ขอพร ผูเ้ จ็บป่ วย, ผูท้ ี่กาลังสิ้ นใจ ขอพร มารี อา ดวงใจ , มารี อา อารยา อุทิศ คุณวรรณลีรัตน์ สังขรัตน์ อุทิศ ยวง ไพศาล , มารี อา สงวนสิ น อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ขอพร ความสงบสุ ขของประเทศไทย ขอพร มารี อา สุ ทธินีย,์ เทเรซา วินิตา ขอพร วินเซนต์ สุ รินทร์ และครอบครัว ขอพร สัตบุรุษวัดฟาติมาทุกท่าน อุทิศ คาทารี นา เรณูวงษ์ สร้อยทอง(ครบ 8 ปี ) อุทิศ ทอมัส ธวัช, เทเรซา จู ศรี สวัสดิ์ อุทิศ ยอแซฟ อ๊อน - มารี อา เง็กเอ็ง แซ่ฉวั่ อุทิศ วิญญาณที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-23-

ประชาสัมพันธ์ 1. มิสซาผูส้ ู งอายุ วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014 เวลา 11.00 น 2. วันศุกร์ที่ 9 และวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2014 ขอเชิญพี่นอ้ งร่ วมงานฉลองนักบุญ ยอห์นที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา มีพิธีบวชพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม ตามกาหนดการที่แจ้งในแผ่นป้ ายประชาสัมพันธ์ 3. อาทิตย์ตน้ เดือนรบกวนพี่นอ้ งบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนจนประจาเดือนพฤษภาคม นี้ มีเจ้าหน้าที่วนิ เซนเดอปอล รับบริ จาคที่หน้าวัด 4. ขอเชิ ญพี่นอ้ งร่ วมฉลองวัดประจาปี วันอังคารที่13 พฤษภาคม 2014 เวลา 10.00 น พระคาร์ดินลั ไมเกิ้ล มีชยั กิจบุญชู เป็ นประธาน เวลา 19.00 น พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรี ยงศักดิ์ โกวิทวาณิ ช เป็ น ประธาน 5. วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014 ตรี วารครั้งที่สาม ผูเ้ ทศน์เตรี ยมจิตใจคือ คุณพ่อ กฤษฎา คาสี จากคณะคามิลเลียน 6. พระสงฆ์กรุ งเทพฯ เข้าเงียบวันพุธที่ 7 –วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2014 งดมิสซา ค่าวันพุธที่ 7 และเช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2014 7. เชิญสภาภิบาลประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2014 เวลา 10.30 น. บ้านสิ ริ มารี ย ์

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014


-24-

“เจ้ าคนเขลาเอ๋ย ใจของเจ้ าช่ างเชื่องช้ าทีจ่ ะเชื่อข้ อความทีบ่ รรดาประกาศกกล่าวไว้ พระคริสตเจ้ าจาเป็ นต้ องทนทรมานเช่ นนี้ เพือ่ จะเข้ าไปรับพระสิ ริร่ ุงโรจน์ ของพระองค์ มใิ ช่ หรือ” อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา , วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014

ฟาติมาสาร - สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา (04-05-2014)  
ฟาติมาสาร - สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา (04-05-2014)  

ฟาติมาสาร - สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา (04-05-2014)

Advertisement