Page 1

-1-

ฟาติมาสาร สมโภชนักบุญทัง้ หลาย วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-2-

บทความเจ้าอาวาส สมโภชนักบุญทั้งหลาย พระวรสารมัทธิว 5:1-12ก เรื่องบุญลาภ 8 ประการ มีคาว่า “ย่อมเป็นสุข” ความสุขนี้เป็นความสุขแบบพระเจ้า สมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ขึ้น กับโชค โอกาส และไม่มีใครทาลายไปได้ - ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข - ผู้เป็นทุกข์ โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข - ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข - ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข - ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข - ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข - ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข - ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข...... 1. ผู้ที่มีใจยากจนคือ ผู้ที่มอบความวางใจทั้งหมดไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า เขามี จิตใจยากจน ไม่ใช่ยากจนขัดสนสิ่งที่จาเป็นเพื่อการดารงชีวิต เขามอบความวางใจ ทั้งหมดไว้กับพระเจ้าแล้ว เขาจึงมีความสุข เพราะได้เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร สวรรค์ 2. ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุข เมื่อเรามีชีวิตที่ตกทุกข์ได้ยาก เกิดภัยพิบัติ ก็จะมีน้าใจจากเพื่อนมนุษย์รีบเข้ามาช่วยเหลือ เหมือนที่พระเยซูเจ้าช่วยรักษาคน เจ็บป่วยต่างๆ ที่มาขอให้พระองค์ทรงช่วย ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าเพราะบาปของตัวเอง ที่ทาร้ายพระเยซูเจ้า เขาจึงเป็นทุกข์กลับใจ และได้รับการอภัยจากพระองค์ และจะพบ ความยินดีในพระเจ้า 3. ผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก มีใจ อ่อนโยนหมายความถึงความสามารถควบคุมตนเอง ไม่โกรธ เชิญพระองค์เข้ามาอยู่ใน ชีวิตของเรา ทาให้เราเป็นเหมือนพระองค์ เมื่อเขาเป็นผู้ที่สุภาพ ทาให้ตระหนักว่า ตนเองไม่รู้หลายสิ่งหลายอย่าง และเขาต้องการพระเจ้า 4. ผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม ความหิวและ กระหายที่พระเยซูเจ้าตรัสคือ หิวและกระหายมากจนถึงตายได้ ใครที่หิวและกระหาย ความชอบธรรมมากขนาดนี้ ย่อมมีบุญและมีความสุขแล้ว สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-3-

5. ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา เมตตาในที่นี้คือ อยากให้คนอื่นพ้นทุกข์เข้าใจความทุกข์ของคนอื่น เหมือนที่พระเยซูเจ้าเสด็จลงมา บังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงเข้าใจทุกข์ของคน ความเมตตาทาให้อดทนและให้อภัยคนอื่นได้ ง่ายขึ้น เพราะคิดว่า “ไม่ว่าผู้ใดจะคิดหรือทาอะไร ย่อมมีเหตุผลของเขาเสมอ” 6. ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า บริสุทธิ์หมายถึง ผู้มี แรงจูงใจอันสะอาดบริสุทธิ์ปราจากสิ่งอื่นเจือปน ย่อมเป็นสุข เหตุว่าเขาจะได้เห็น พระเจ้า แรงจูงใจอันบริสุทธิ์ เช่น รับใช้พระเจ้าอย่างไม่เห็นแก่ตัว ไปวัดเพราะอยากพบ พระเจ้า ทาบุญเพราะเห็นแก่พระเจ้า สวดภาวนา อ่านพระคัมภีร์เพราะต้องการสนิท สัมพันธ์กับพระเจ้า เขาทาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะเห็นพระเจ้า 7. ผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า ผู้สร้าง สันติต้องพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา จัดการกับปัญหา และเอาชนะปัญหา พระเจ้าคือ ผู้สร้างสันติ มนุษย์ผู้สร้างสันติต้องทาเหมือนพระเจ้า จิตใจมีสันติ คือไม่มีความขัดแย้ง ต่อสู่ระหว่างความดีและความชั่วในจิตใจ ผู้สร้างสันติคือผู้ที่สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเพื่อนมนุษย์ทุกคน 8. ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรมย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักร สวรรค์เป็นของเขา ความสุขประการสุดท้ายนี้ความสุขที่พระเยซูเจ้าได้รับ ท่ามกลาง การเบียดเบียนต่างๆ ผู้ถูกเบียดเบียนอาจสูญเสียอาชีพและการงาน สูญเสียฐานะทาง สังคม สูญเสียครอบครัว บางคนถูกโยนให้สิงโตกิน บางคนถูกเผาไฟทั้งเป็น บางคนถูก เฆี่ยนและทรมานสารพัด เช่น เอาคีมบีบ ถูกรมควัน ถูกควักลูกตา ถูกตัดแขนตัดขา ถูกเผามือเผาแขน ถูกเทตะกั่วเดือดราดตัว เมื่อพวกเขาสามารถอดทนได้เพราะเห็นแก่ พระอาณาจักรสวรรค์ อาณาจักรสวรรค์ก็เป็นของเขา เราทุกคนต่างก็มีบุญลาภกันคน ละอย่างสองอย่าง ขอให้บุญลาภที่เรามี ทาให้เรามีความสุขทั้งโลกนี้และตลอดไปเทอญ คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-4-

พระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 5:1-12ก) เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรพระเจ้า ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักร สวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่นข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบาเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก” ********************************************************************

วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ตามปฏิทินสากลของพระศาสนจักรคาทอลิก เราสมโภชนักบุญทั้งหลายใน วันที่ 1 พฤศจิกายน แต่เนื่องจากวันสมโภชนี้เป็น วันฉลองบังคับ พระศาสนจักรใน ประเทศไทยไม่สามารถสมโภชตรงวันได้ (ถ้าวันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นวันธรรมดา) จึงเลื่อนการสมโภชนักบุญทั้งหลายมาสมโภชในวันอาทิตย์ถัดจากวันที่ 1 พฤศจิกายน (ยกเว้นถ้าวันที่ 1 พฤศจิกายน ตรงกับวันอาทิตย์ก็สมโภชตรงวัน) สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-5-

ประวัติความเป็นมา จุดกาเนิดของการสมโภชนี้มาจากพระศาสนจักร ตะวันออก ได้มีการฉลองมรณสักขีทั้งหลายในตอนต้นศตวรรษที่ 4 ซึ่ง การกาหนดวัน ฉลองนี้แตกต่างกันไปตามพระศาสนจักรท้องถิ่นในแต่ละแห่ง ที่กรุงโรม พระสันตะปาปาบอนิฟาสที่ 4 (ค.ศ. 608 - 615) ได้กาหนดการ ฉลองนี้ในวันที่ 13 พฤษภาคม เมื่อพระสันตะปาปาได้รับวิหารของคนต่างศาสนา คือ พานเทออน(ซึ่งไม่ได้ใช้มากว่า100 ปี) เป็นของขวัญจากจักรพรรดิโพคาส และในวันที่ 13 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 609 (610?) พระองค์ได้ อภิเษกวิหารนี้ให้เป็นวัดของคริสตชน เพื่อเทิดเกียรติพระนางพรหมจารีมารีย์และบรรดามรณสักขีทั้งหลาย พระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 3 (ค.ศ. 731 - 741) ทรงสร้างวัดน้อยในมหาวิหาร นักบุญเปโตรเพื่อถวายเกียรติแด่นักบุญทั้งหลาย และทรงกาหนดให้มีการฉลอง ประจาปีในวันที่ 1 พฤศจิกายน พระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 4 (ค.ศ. 828 - 844) ทรงขยายการสมโภชนักบุญ ทั้งหลายในวันที่ 1 พฤศจิกายนไปทั่วพระศาสนจักร ความหมายของวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย บทนาขอบพระคุณในมิสซาสมโภชนักบุญทั้งหลาย ได้ให้ความหมายของ ธรรมล้าลึกในการฉลองนี้ “พระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายคิดถึงสวรรค์ ซึ่งเป็นนคร เยรูซาเล็มใหม่ เป็นบ้านเกิดเมืองนอนแท้จริงของข้าพเจ้าทั้งหลาย ณ ที่นั้นบรรดาพี่น้อง ที่ได้รับมงกุฎต่างสรรเสริญพระองค์... ขอร่วมยินดีกับบรรดาสมาชิกของพระศาสนจักร ซึ่งได้รับเกียรติรุ่งโรจน์ในบรรดาชาวสวรรค์เหล่านั้น ในโอกาสนี้ พระองค์ประทาน ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ชนะความอ่อนแอ และประทานแบบอย่างจูงใจ ให้ประพฤติตามอีกด้วย” ทาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย ไม่ได้เป็นการฉลองแค่เพียงนักบุญที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระศาสนจักร แต่เป็นการ ฉลองสาหรับผู้ตายทุกคนที่บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง ณ เมืองสวรรค์ (บทความบางตอนของคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช) สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-6-

บทเทศน์บนภูเขา : มหาบุญลาภ 8 ประการ มธ 5:1-12ก บทเทศน์ที่พระอาจารย์เยซูทรงสอนประชาชนบนเนินเขา เป็นข้อคิดที่ทุกคน ต้องพิจารณาอย่างตั้งใจ เพราะเมื่ออ่านดูแล้ว หลายคนก็ยังไม่เข้าใจที่พระองค์สอนดีนัก ผมเองอ่านครั้งแรกก็คิดเหมือนมนุษย์ทั่วๆ ไปเพราะความทุกข์ระทมใจ 8 ประการที่ พระเยซูทรงสอนนั้น ผลที่ได้รับเป็นเรื่องของอนาคต และต้องทนทุกข์รับสภาพความ กดดันต่อไป ผมได้ฟังคุณพ่อหลายองค์เทศน์ เกี่ยวกับเรื่องมหาบุญลาภ 8 ประการ ใน ลักษณะมุมมองต่างๆ กันไป ทาให้เข้าใจมากขึ้น ผมเองไม่เคยเรียนเรื่องพระคัมภีร์ จึงทาให้ยากที่จะบรรยายออกมาได้ ผมจะพยายามเขียนแบบคนรู้น้อย ตามความเข้าใจ ของตนเองดังนี้ว่า ในทุกยุคทุกสมัย สภาพของสังคมนั้นมีปัญหาหลักๆ ของบ้านเมืองอยู่ด้วยกัน สามด้าน คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง และปัญหาสังคม(การศึกษา และ สาธารณสุข) ประชาชนต้องอยู่ในความทุกข์ลาบาก ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ชีวิตดารง อยู่ได้ แม้จะต้องเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ จากผู้ที่แข็งแรงกว่าหรือมั่งมี กว่า พระเยซูเจ้าทรงทราบปัญหาของประชาชนในยุคนั้นเป็นอย่างดี และปัญหาที่เกิด ก็ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตต่อไปด้วย พระองค์จึงทรงชี้แนะแนวทางสวรรค์ หรืออาณาจักรสวรรค์ ให้ประชาชนเห็นว่าหากทุกคนเชื่อพระองค์ และดาเนินชีวิต ตามที่พระองค์สอนแล้ว ก็จะสามารถรับสภาพความกดดันทุกชนิด และมีสันติสุข บนโลกได้ โดยจะค้นพบว่าในโลกที่พระเจ้าสร้าง(ทุกๆ สังคม) มีพระอาณาจักรสวรรค์ อยู่แล้ว คืออยู่ในหัวใจของทุกคน หากเราสามารถค้นพบ และนาออกมาเป็นแนวทาง ในการดารงชีวิต เพื่อต่อสู้กับความยากลาบาก ชีวิตมนุษย์ก็จะพบกับสันติสุข เพราะ ค้นพบวิธีที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ได้นั่นเอง มหาบุญลาภ 8 จึงเป็นแสงสว่าง ที่พระเยซูเจ้าทรงฉายลงมาในหัวใจ และหัวสมองของมนุษย์ทุกคน เพื่อมนุษย์จะได้ เปิดใจ เปิดปัญญาและปฏิบัติตาม ตามที่พระองค์ทรงสอน ซึ่งจะทาให้พวกเราจะพบ สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-7-

ความจริงของชีวิต ที่พระเจ้าปรารถนาจะให้มนุษย์ได้เป็น มิใช่ชีวิตที่มนุษย์อยากเป็น อยากได้ ตามกิเลสตัณหา และความต้องการฝ่ายเนื้อหนังของโลกมนุษย์เลย มนุษย์ต้องแบกภาระที่หนักอึ้ง ทั้งทางเศรษฐกิจ ความอยุติธรรมของบ้านเมือง ความเหลวแหลกของสภาพสังคมนานาประการ เป็นกางเขนที่ หนัก มากๆ สุดที่มนุษย์ จะทนได้ จนมนุษย์ตกเป็นทาสของบาป มีเพียงพระเยซูเจ้าเท่านั้นที่ทรงยอมแบก ภาระนี้ไว้กับพระองค์เอง เพื่อไถ่กู้มนุษยชาติให้รอดพ้น(เมื่อตายแล้ว) ให้เข้าสู่พระ อาณาจักรสวรรค์ได้ และขณะที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ พระองค์ก็ทาให้กางเขน(ภาระ)นั้น เบา โดยทาให้มนุษย์ที่ฟังพระวาจาพระองค์มีกาลังใจ มีความหวัง เกิดพลัง ที่จะเดินไป แนวทางที่พระองค์ทรงเทศน์สั่งสอนได้ สิ่งสาคัญที่สุด พี่น้อง ต้องมีความเชื่อ ในพระ วาจาของพระองค์ หากไม่มีความเชื่อแล้ว พวกเราจะไม่เข้าใจ และจะไม่สามารถปฏิบตั ิ ตามที่พระองค์ทรงสอนได้เลย พี่น้องชาวฟาติมาลองพิจารณาดู บุญลาภ 8 ที่พระอาจารย์เยซูทรงสอนไว้ ผู้มีใจ ยากจน1 ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า1 ผู้หิวกระหายความชอบธรรม1 ผู้มีใจเมตตา1 ผู้มีใจ บริสุทธิ์1 ผู้สร้างสันติ1 ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม1 ทั้งแปด ประการนี้ผู้ที่จะสามารถปฏิบัติได้ จะต้องมีความเชื่อ ความรัก ความบริสุทธิ์ใจ และ การให้อภัย เป็นพื้นฐานของจิตใจและปัญญา จึงจะสามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน พระเยซู เจ้าทรงให้กาลังใจแก่พี่น้องว่า “...จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบาเหน็จรางวัลของท่านใน สวรรค์นั้นใหญ่ยิ่งนัก...” (มธ 5:12) ด้วยเหตุนี้เอง มหาบุญลาภ 8 จึงเป็นหนทาง ที่พระเยซูเจ้าสอนให้พี่น้องรัก มนุษย์เหมือนรักตัวเองนั่นเอง หากพี่น้องเข้าใจและปฏิบัติตามที่พระเยซูทรงสอน แน่นอนครับ เมื่อพี่น้องตายไป ก็จะได้อยู่ในพระอาณาจักรสวรรค์ ส่วนพี่น้องที่ยังมี ชีวิตอยู่จะราลึกถึงพวกท่าน ทุกปีในเดือนพฤศจิกายนไงละครับ เดือนแห่งนักบุญ ทั้งหลาย ผมหวังว่าบรรดานักบุญบนสวรรค์ ก็คงจะเป็นกาลังใจให้แก่พี่น้องเช่นกัน เพราะบรรดานักบุญจะเป็นตัวอย่าง ที่ได้ปฏิบัติตามมหาบุญลาภ 8 จนบรรลุเป้าหมาย สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-8-

ซึ่งพี่น้องคงจะได้ยินและรู้จักชื่อนักบุญต่างๆ แล้ว ผมเองและครอบครัวก็หวังจะได้ พระอาณาจักรสวรรค์ เช่นเดียวกับพี่น้องชาวฟาติมา อย่าลืมสวดภาวนากันมากๆ เพื่อ ตัวเราและคนอื่นด้วยยิ่งดีครับ หากมีเวลาก็หาโอกาสมาช่วยงานของพระศาสนจักร(วัด) ด้วย ตามความสามารถของแต่ละคน คุณหาญชัย 29/10/2013 *********************************************************************************************

ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง รางวัลออสการ์ที่ประกาศผลเป็นประจาทุกปีจัดขึ้นโดยสถาบันศิลปะและ วิชาการทางภาพยนต์ของอังกฤษ เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานในด้านภาพยนต์ดีเด่น ผู้อานวยการสร้าง ผู้กากับ นักแสดง และเพลงประกอบภาพยนต์ รางวัลสูงสุดที่ทุกคน คาดหวังคือภาพยนต์ยอดเยี่ยม และนักแสดงชายหญิงยอดเยี่ยม ในความเป็นจริง นักแสดงชายหญิงเหล่านั้นได้รับเกียรติสาหรับเรื่องใด? สาหรับฝีมือยอดเยี่ยมในการ แสดงแสร้งเป็นผู้อื่น เมื่อเรายืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเยซูเจ้า คงไม่ใช่เพราะเราแสดง เป็นคนอื่นได้อย่างยอดเยี่ยม เราจะถูกพิพากษาสาหรับการเป็นคนอย่างที่ควรเป็น ไม่ใช่แสร้งทาเป็นคนอื่น ต้องมีชีวิตที่ได้เต็มกาลังเพื่อพระเจ้า “ถ้าผู้ใดจะเอาน้าเย็นสักถ้วยหนึ่ง ให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่ม เพราะ เป็นศิษย์ของเรา เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนนั้นจะขาดบาเหน็จก็หามิได้” (มธ 10:42) สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-9-

พระองค์ยังตรัสอีกด้วยว่าเราควรซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย เพราะพระบิดาผู้ทรง เห็นในที่ลี้ลับ จะประทานบาเหน็จแก่เรา “จงระวัง อย่าปฏิบัตศิ าสนกิจของท่านต่อหน้า มนุษย์เพื่ออวดคนอื่น มิฉะนั้น ท่านจะไม่ได้รับบาเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตใน สวรรค์ ดังนั้น เมื่อท่านให้ทาน จงอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนที่บรรดาคนหน้าซื่อ ใจคดมักทาในศาลาธรรมและตามถนนเพื่อจะได้รับคาสรรเสริญจากมนุษย์ เราบอก ความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เขาได้รับบาเหน็จของเขาแล้ว ส่วนท่าน เมื่อให้ทาน อย่าให้มือซ้ายของท่านรู้วา่ มือขวากาลังทาสิ่งใด เพื่อทานของท่านจะได้เป็นทานที่ไม่ เปิดเผย แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง จะประทานบาเหน็จให้ท่าน” (มธ 6:1–4) พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด เราจะมาในเร็วๆนี้ และจะนาบาเหน็จของเรามาด้วย เพื่อตอบแทนการกระทาของทุกคน” (วว 22:12) เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณทาได้มากน้อยเพียงใด แต่เกี่ยวกับทาไมคุณทาในสิ่งที่ทา และคุณสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คุณทาแค่ไหน จงสัตย์ซื่อในสิ่งของของพระเจ้า และพระองค์จะประทานบาเหน็จให้สาหรับความสัตย์ซื่อของคุณ โดย สมาชิกทางบ้าน

สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-10-

POPEREPORT.COM

อย่าดีแต่พูดว่าเราเป็นคนบาป แต่ใจไม่สานึก ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเทศน์เน้นไปที่ การเตือนตนเองว่าเป็นคนบาปและการไปรับศีลอภัยบาป ในส่วนของการเตือนสติว่า เราเป็นคนบาปนั้น พระสันตะปาปาเน้นเป็นพิเศษ โดยทรงย้้าว่า อย่าเอาแต่พูดอย่าง เดียว แต่การกระท้าและจิตใจต้องส้านึกผิดด้วย ...

อย่าดีแต่พูดว่าเราเป็นคนบาป แต่ใจไม่สานึก ในมิสซาเช้าวันที่ 25 ตุลาคม พระสันตะปาปาทรงเทศน์เตือนสติคริสตชน เกี่ยวกับการรับศีลอภัยบาป จากนั้น ทรงสอนเรื่องการพูด “เราเป็นคนบาป” ว่า ถ้าจะให้ถูก ต้องพูดและส้านึกด้วย ไม่ใช่พูดแต่ปาก แต่การกระท้าไม่ส้านึกผิด พระสันตะปาปาตรัสว่า “ส้าหรับคริสตชนที่เป็นผู้ใหญ่ การไปสารภาพบาป กับพระสงฆ์ถือเป็นความตั้งใจที่ชวนอึดอัด หรือชวนให้คิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ น่าเจ็บปวดซึ่งแปรเปลี่ยนความจริงที่เกิดให้เป็นการลงมือท้ากิจบางอย่างที่ดูเหมือน เป็นเรื่องแต่งขึ้นมา(กิจใช้โทษบาป) บ่อยครั้งความรู้สึกนี้ท้าให้ผู้คนพยายามหลีกเลี่ยง การไปรับศีลอภัยบาป “นักบุญเปาโลก็ยอมรับว่า ท่านเป็นทาสของบาป ท่านไม่ท้าความดี แต่ไปท้า สิ่งไม่ปรารถนาซึ่งเป็นผลจากบาปที่อยู่ในตัวท่าน สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกิดเสมอในการ ด้าเนินชีวิต เพราะเมื่อใดที่เราต้องการทาความดี เมื่อนั้นความชั่วจะเข้ามาอยู่ใกล้ เสมอ (โรม 7:24) “ในการดาเนินชีวิตประจาวัน เราคงไม่กล้าพอที่จะพูดและยอมรับแบบ นักบุญเปาโลใช่ไหม เรามักจะหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวเองว่า ‘ใช่ เราเป็นคนบาป’ เราพูดแต่ปากให้มันดราม่า แต่เราไม่ได้ตระหนักสิ่งนั้นและพยายามขอการอภัย โทษจากพระเจ้าจริงๆ เรายอมรับการเป็นคนบาปแค่ปากพูด แต่ไม่แสวงหาการ อภัยโทษจากพระเจ้าเลย สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-11-

“การยอมรับว่าเราเป็นคนบาป เราต้องท้าด้วยความสุภาพถ่อมตน นี่คือสิ่งที่ พระศาสนจักรเรียกร้อง เราต้องยอมรับต่อหน้าผู้อื่น เราไม่ได้ท้าเพื่อให้ตัวเองเป็นจุด สนใจ แต่เราท้าเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า “บางคนพูดว่า ‘โอ ... ฉันสารภาพบาปกับพระเจ้าแล้ว ไม่ต้องไปสารภาพ ต่อหน้าพี่น้องหรอก’ แบบนี้มันง่ายไป! มันเหมือนการสารภาพบาปผ่านทาง ‘อีเมล’ การทาแบบนี้มันไม่มีการมองหน้าและสบตากัน นักบุญเปาโลยังสารภาพ ความอ่อนแอของท่านต่อหน้าคนอื่นเลย เราก็ต้องทาแบบนั้น “กระนั้น บางคนอาจพูดว่า ‘ก็ฉันไปแก้บาปแล้วไง’ แต่สิ่งที่เราไปสารภาพ กับพระสงฆ์ เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หรือเปล่า มันยังมีอีกหลายสิ่งที่ล่องลอยอยู่ใน อากาศใช่ไหม เราไม่ได้สารภาพบาปผิดแบบที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ใช่ไหม พี่น้องที่รัก การไปแก้บาปไม่ใช่การไปพบจิตแพทย์ หรือไปรับการทรมาน แต่มันคือการไปพูดกับพระเจ้าว่า ‘พระเจ้า ลูกเป็นคนบาป โดยผ่านทางพี่น้องของเรา’ เพราะนี่คือการสารภาพบาปที่ชัดเจนจับต้องได้ที่สุด การสารภาพบาปที่ดีคือการ สารภาพบาปในสิ่งที่จับต้องได้ สารภาพด้วยความซื่อสัตย์ และแสดงถึงความจริงใจว่า เราอับอายต่อความผิดนั้น ถ้าท้าแบบนี้ได้ พระเจ้าจะให้อภัยเรา พระองค์จะให้อภัย และรักเรา

อย่าเป็นคริสตชนแค่ลมปากและเฉื่อยชา มิสซาเช้าวันที่24 ตุลาคม พระสันตะปาปาทรงเทศน์เตือนสติการเป็นคริสตชน แบบผิวเผินใจความว่า “ในบทอ่านวันนี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม(6:19-23) นักบุญเปาโลกล่าวว่า‘พวกเราเป็นคนอ่อนแอ’...หลายครั้งทีเ่ ราอ่อนแอ เราเป็นแบบนี้ บ่อยมากๆ เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบ ว่าแต่ นี่เป็นการยอมรับนี้จะช่วยเราให้รอดพ้นจากบาปหรือ ค้าตอบก็คือ ทั้งใช่และไม่ใช่ “ถ้าชีวิตเราเป็นแบบครึ่งๆ กลางๆ แบบว่า ฉันเชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่ ฉันดาเนินชีวิตในแบบฉันต้องการเท่านั้น อย่างนี้ ไม่ได้ช่วยให้เรารอดพ้นจากบาป สิ่งที่เราเชื่อกับการกระทา มันขัดกันชัดๆ การด้าเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อหมายถึง สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-12-

การปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดตามที่พระเยซูสอน อาทิ การสรรเสริญพระเจ้า, การให้ พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในทุกๆ สิ่ง, การช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้ง การท้างานเพื่อสร้างความ ยุติธรรมและให้ความหวังแก่ผู้อื่น “ถ้าเราประกาศยืนยันความเชื่อ แต่เราไม่ด้าเนินชีวิตด้วยความเชื่อ เราก็จะ เป็นคริสตชนเพียงแค่ลมปากเท่านั้น เมื่อใดที่เราไม่ยอมให้พระคริสตเจ้าเข้ามาในชีวิต เราด้าเนินชีวิตด้วยทัศนคติว่า ‘ฉันเป็นคริสตชน แต่ฉนั จะด้าเนินชีวิตแบบไม่ใช่ คริสตชน’ ถ้าเราเป็นแบบนี้ เราก็เป็นพวก ‘คริสตชนเฉยชา’ เป็นคริสตชนที่โลเล เหลือเกิน”

ครอบครัวของเราสวดพร้อมหน้ากันบ้างหรือเปล่า วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พระสันตะปาปาถวายมิสซาวันครอบครัวโลก ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 200,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า “พ่ออยากถามครอบครัวทุกครอบครัวที่มาอยู่ที่นี่ว่า ‘พวกท่านสวดภาวนา พร้อมกันบ้างไหม’ พ่อรู้ว่าบางคนสวดด้วยกัน แต่บางคนอาจตอบว่า การภาวนา เป็นเรื่องส่วนบุคคล บางครั้ง เวลาของคนในครอบครัวก็ไม่ตรงกัน ใช่! มันก็จริง แต่ประเด็นมันอยู่ที่ความสุภาพถ่อมตนและตระหนักถึงความจาเป็นที่เราต้องการ พระเจ้า เราต้องภาวนาด้วยความรู้สึกเหมือนคนเก็บภาษี การสวดภาวนาขอพระ บิดารอบๆ โต๊ะอาหารคือสิ่งที่เราทุกคนสามารถทาได้ รวมถึงสวดสายประคา พร้อมกันในครอบครัว นี่คือสิ่งงดงามและเป็นบ่อเกิดของพละกาลังอันยิ่งใหญ่”

พระสังฆราชคาทอลิกมีหน้าที่รับใช้ ไม่ใช่ปกครอง ในมิสซาอภิเษกพระสังฆราชใหม่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา พระสันตะปาปา ทรงเตือนสติบรรดาพระสังฆราชใหม่ ใจความว่า ... “พระสังฆราชก็เหมือน ‘หัวหน้าครอบครัว’ และต้องท้าหน้าที่เป็นแบบอย่าง นายชุมพาบาลที่ดี หน้าที่สาคัญสุดของพระสังฆราชคือ ‘การรับใช้’ การเป็น พระสังฆราชไม่ใช่การมีเกียรติ แต่มันคือการรับใช้ทุกคน สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-13-

“พระสังฆราชต้องเตือนตัวเองว่า การที่ท่านได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่ง พระสังฆราช ท่านถูกเลือกมาเพื่อรับใช้ ไม่ใช่ถูกเลือกมาปกครอง นอกจากนี้ พระสังฆราชต้องเป็นบุรุษแห่งการสวดภาวนา เพราะไม่งั้น ท่านจะกลายเป็นผู้รับใช้ ทางโลก “สุดท้ายนี้ พ่ออยากฝากไว้ว่า ‘จงตอบกลับทันทีที่พระสงฆ์เรียกหาท่าน’ นอกจากนี้ ‘จงท้าแบบนี้ด้วยกับบรรดาคนยากไร้ คนที่ต้องการความช่วยเหลือ’ และ จงสวดภาวนาให้ทุกคนที่อยู่นอกพระศาสนจักรด้วย” AVE MARIA

********************************************************************

ข้อคิดเพื่อชีวิต เรามีคาย่อภาษาอังกฤษเตือนสติเราถึงสถานภาพเก่าและใหม่ในชีวิตของเรา เรา เรียกสถานภาพของตัวเราและคนอื่น ๆ ก่อนกลับใจมาเชื่อพระคริสต์ว่า อยู่ในช่วงสมัย B.C. ซึ่งปกติเราใช้คาว่า “B.C.” ในหมายความว่า “Before Christ” (ก.ค.ศ. หรือ ก่อนคริสตศักราช) แต่ในที่นี้ เราใช้หมายความถึง “Before Conversion” หรือ “ก่อนกลับใจ ใหม่” (B.C.)! และชีวิตของเราหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุค A.D. ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึง “Anno Domini” (ซึ่งแปลว่า ในปีขององค์พระผู้เป็นเจ้า หรือ “ค.ศ.”, คริสตศักราช) แต่ในที่นี้ เราใช้หมายถึง “After Deliverance” หรือ “ภายหลังจากที่ได้รับการปลดปล่อยหรือ ช่วยให้รอดแล้ว !”ในช่วง B.C. ชีวิตของเราไม่ค่อยเข้าท่า ไร้ทิศทางเป้าหมายอันเที่ยง แท้ เราสนุกอยู่กับบาปหรือจมอยู่กับชีวิตที่ไร้ความหมายถาวร เราอยู่ตามใจปรารถนา สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-14-

ของเรา เราอยู่เพื่อ “ตัวของเราเอง” เท่านั้น ชีวิตของเราไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ ของพระเจ้า เพราะเราไม่รู้จักพระเจ้าหรือไม่ยอมรับพระองค์ว่าเป็นเจ้าชีวิตของเรา! แต่ในช่วง A.D. ชีวิตของเรามีมิติใหม่ เรามีทิศทางเป้าหมายชีวิตใหม่ พระเจ้า ทรงนาเราให้เริ่มต้นใหม่ให้ถูกทาง ชีวิตของเราเริ่มมีความสมดุลระหว่างมิติชั่วคราว (ในโลก) และมิติถาวร (ในสวรรค์) พระเจ้าทรงนาความประสานกลมกลืนเข้ามาแทน ความไม่ลงรอยในจิตวิญญาณของเรา! ชีวิตของเราเริ่มมีสีสันสวยงามตามการออกแบบของพระเจ้า ชีวิตของเรา กลายเป็น “บทกวี” (ไพเราะ)ของพระเจ้าสาหรับโลกนี้ และเป็นผลงานศิลปะชั้นเลิศ ของพระองค์สาหรับจักรวาลนี้ คนทั้งหลายที่เฝ้ามองเราจะเริ่มสังเกตเห็น “ฝีพระหัตถ์” อันยอดเยี่ยมของ พระเจ้าที่กาลังบรรจงแต่งแต้มสีสันให้กับชีวิตของเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน! คนเริ่มแซ่ซ้องสรรเสริญสาหรับความงดงามในชีวิตของเราผู้ที่กลับใจเชื่อพระ คริสต์และได้รับการสร้างใหม่โดยพระหัตถ์ของพระเจ้าแห่งสวรรค์ ชีวิตของเราเริ่มสะท้อนถึงพระประสงค์ความหมายของชีวิตอย่างที่พระเจ้า ปรารถนา! เราได้เป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่า พระเจ้าสามารถนาชีวิตที่ยุ่งเหยิงหรือย่าแย่ อย่างที่เราเป็นและบรรจงสร้างใหม่ให้กลายเป็นผลงานชิ้นสุดยอดราวกับ “กวีนิพนธ์” อันไพเราะเลิศล้าได้อย่างเหลือเชื่อ! วันนี้ คุณล่ะ พร้อมที่จะให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลง “บทกวีเก่า ๆ” ในชีวิตของคุณ ให้กลายเป็น “กวีบทใหม่” ที่เปี่ยมความหมายอันล้าค่าแล้ว หรือยัง? (ผู้เป็นสุข)

สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-15-

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อา. 3 พ.ย. 13

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

หน้าที่การงานลูกทั้งห้า ยอแซฟ ชัยพร เวสประชุม มารีอา รชยา รัตนภักดี คุณนเรศ การะเวก มารีอา ลักษิกา เล็กสุวัฒน์

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

เปโตร วิชัย,อันนา มาลีรัตน์, ลูกทั้ง7 เอลิซาเบธ วงเดือน เวสประชุม มารีอา สวรรยา เวสประชุม อันนา รุ่งรัตน์ สุภโกศล, ลูกทั้ง 3 อาม่า ซาหม้วย แซ่อึ้ง

ขอพร ขอพร 07:00 น. คุณพ่อศรีปราชญ์ ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

นางนฤมน จิรอิทธิกุล, บุตร มารีอา วิศนี เพ่งพิทักษ์ธรรม ครอบครัว กาญจนา สงวนสุข เปาโล ลิ้มเชียงเกีย มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณวัชรพล สุภโกศล สุขภาพ อักแนส จินตนา อุกกฤษฎ์ เทเรซา นรรธศร รัตนชาติ มารีอา ตั้งบ่วยกี, อันตน พิทย์ ยวง บัปติสตา ศรีหมอก, อันนา มิ่ง ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง

อุทิศ ลูซอี า อังเยลา วัลลา ทวีสิน อุทิศ อากาทา เจริญ, โทมัส ณรงค์ อุทิศ เปโตร ประจวบ เจริญทรัพย์ อุทิศ มารีอา สุปรียา พนายางกูร อุทิศ อักแนส ทัศนีย์ ยินดีเวท อุทศิ คุณพ่ออาแมสตอย อุทิศ มารีอา ไสว วิลาลัย อุทิศ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ

09:00 น. คุณพ่อสุรชัย

17:30 น. คุณพ่อสุชาติ

อุทิศ ผู้บริหาร, ครูที่ล่วงลับ รร.แม่พระฯ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร สาหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ทุกครอบครัว ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวปัณฑวังกูร ครอบครัวเลาหไทยมงคล สุขภาพ ใบเฟิร์น ลิ้มประยูร ยวง ยรรยง วูวงศ์ อันนา สมคิด การพานิช

อุทิศ มารีอา กฤษณะสมิต อุทิศ นายสฤษดิ์ รังคะภูติ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

สุขภาพ คุณชรินทร์ ฉัตรจรัสแสง ครอบครัวลิ้มประยูร คุณขวัญใจ ปัณฑวังกูร เปโตร เปลี่ยน สีหพล ซีมอน มอญ มีศรี

อุทิศ มารีอา สุปรียา พนานางกูร อุทิศ แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สีหพล

สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-16จ. 4 พ.ย. 13 คุณพ่อสุชาติ

06:15 น.

คุณพ่อสุรชัย

19:00 น.

ระลึกถึง น. ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา ผู้มีพระคุณต่อวัด,โรงเรียน ยวง ยรรยง วูวงศ์ เฮเลนา กาญจนา มารีอา เง็กเตียน แซ่ลี้ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา สุวรรณี สุพิทักษ์วงศ์ ครอบครัว หทัยรัตน์ พิศนพันธุ์ เทเรซา จันทร์เพ็ญ สุขในมณี มารีอา สุปรียา พนายางกูร คุณพ่ออาแมสตอย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัว เปรมรัตน์ เทเรซา สุทิรัตน์ เตชจงนาชัย น.ส. ละไม อ่องนาวา น.ส. นาฏยุพิน อ่องนาวา ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

สุขภาพ คุณชรินทร์ ฉัตรจรัสแสง เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ซิสเตอร์มารีอา สุนีรัตน์ ฤกษ์สุจริต วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อ. 5 พ.ย. 13 คุณพ่อสุชาติ

06:15 น.

คุณพ่อสุรชัย

19:00 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา อารยา อักแนส พิกุล วิลาลัย ยวง ยรรยง วูวงศ์ บุ้งเหลียง แซ่ลี้ เฮเลนา กาญจนา

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อุทิศ ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

วิญญาณในไฟชาระ มารีอา สุภาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ มารีอา แม้น แดงเดช มารีอา ตั้งซิ้วเค้ง ผู้มีพระคุณต่อวัดที่ล่วงลับ คุณอรุณ ลิ้มตระกูล คุณบุญชื่น ลิ้มตระกูล วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา เทเรซา จันทร์เพ็ญ สุขในมณี มารีอา สุปรียา พนายางกูร คุณพ่อยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี บรรดาครูคาสอน สุขภาพ คุณชรินทร์ ฉัตรจรัสแสง คาทารีนา เสงี่ยม สัณหภักดี มารีอา สงวนสินธุ์ กิจกรพันธ์ บรรดามิสชันนารี ยวง ไพศาล แสงหาญ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-17พ. 6 พ.ย. 13 คุณพ่อสุชาติ

06:15 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา โมทนาคุณแม่พระ ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ครอบครัวอมรนนทฤทธิ์ ขอพร ผู้มีพระคุณต่อวัด,โรงเรียน อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ มารีอา สุปรียา พนายางกูร อุทิศ หลุยส์ บุ้งหั่ง แซ่ลี้ อุทิศ เฮเลนา กาญจนา อุทิศ นายกิตติ อ่องนาวา อุทิศ นายปัญญา คู่วิรัตน์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

ครอบครัว ยบ.ประตินันท์ วิชชุประภา สุขภาพ คุณชรินทร์ ฉัตรจรัสแสง เทเรซา จิราภรณ์ ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ พี่น้องตระกูลเสนาจักร เปาโล เชียงเกีย แซ่ลิ้ม,มารีอา บ่วยกี อันตน พิทย์ กีรติสถิตพร คุณหรรษา ภูมิอมร คุณธนัญชัย งามแสงธรรม ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง

19:00 น.

งดมิสซา (พระสงฆ์เข้าเงียบ)

พฤ. 7 พ.ย. 13

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

06:15 น.

งดมิสซา (พระสงฆ์เข้าเงียบ)

คุณพ่อสุรชัย

19:00 น.

โมทนาคุณพระเป็นเจ้า ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ยอแซฟ ชัชชัย ขอพร มารีอา ดวงใจ ขอพร สุขภาพ คุณยูกิ

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

สุขภาพ คุณชรินทร์ ฉัตรจรัสแสง อันนา ขจิตพรรณ, ลูกหลาน มารีอา เธียรรัตน์, เปโตร วรากร ยอห์น บัปติสต์ อุดมศักดิ์ บรรดาผู้นาประเทศ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา สุปรียา พนายางกูร ยอห์น บัปติสต์ สถิตย์ มิตรสม อันนา สมพิศ แสงเนตร ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง

ยวง ยรรยง วูวงศ์ ฟรังซิส ทวน พี่น้องตระกูลโฮะชิกะวะ พี่น้องตระกูลสิทธิธนังกูล

อุทิศ นายสฤษดิ์ รังคะภูติ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ ยวง กิมเต้ง, อันนา จู อุทิศ โธมัส สมชาย, ยอแซฟ อุดมชัย

สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-18ศ. 8 พ.ย. 13 คุณพ่อสุชาติ

06:15 น. คุณพ่อสุรชัย

19:00 น.

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา โมทนาคุณพระเป็นเจ้า ขอพร แคทรีน ไอยศรา อุทิศ มารีอา สุปรียา พนายางกูร อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์

06:15 น.

คุณพ่อสุรชัย

19:00 น.

ครอบครัว มารีอา ภาสินี ศีลดิถ สมาชิกซิสเตอร์คณะดอมินกิ ัน นายปานศิริ วรพันธ์ตระกูล วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร สุขภาพ มารีย์ สุดา จิตตอาไพ ขอพร สุขภาพ คุณชรินทร์ ฉัตรจรัสแสง อุทิศ มารีอา กิมหง แซ่ตั้ง อุทิศ อังเดร ซกเซ้ง แซ่เฮ้ง อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ส. 9 พ.ย. 13 คุณพ่อสุชาติ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

มารีอา เล่าเอ็ง แซ่เฮ้ง ยอแซฟ เซ้งสูง แซ่ก๊วย หลุยส์ ศักย์ ชัยสาเร็จ นายฮกลิ้ม, นางม่วย

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณพรณรงค์ ลิ้มรุ่งสุโข ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ยวง บัปติสตา เอกพล สกุลศิริพจน์ ยอแซฟ บรรยง, มารีอา หลั่น

ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ครอบครัวสุจิตรา ประหยัดทรัพย์ ขอพร ครอบครัวสุนทรศิริ ขอพร ปุลเกรีอา สิริพร สร้อยทอง อุทิศ คาทารีนา เรณูวงศ์ สร้อยทอง อุทิศ ยอแซฟ วิเชียร สร้อยทอง อุทิศ มารีอา สุปรียา พนายางกูร อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ ดอมินิก อาหยวย, อักแน โซวฮวย อุทิศ ยวง ชัยสิทธิ์, มารีอา เต็กลา อุทิศ ยอแซฟ ชอฮุ่ย

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา สุทธินีย์, เทเรซา วินิตา หลุยส์ ธนพงศ์ กุลตังวัฒนา ยอแซฟ บุญเต็ก แซ่ฟู นายพรชัย พูลคุณานุกูร มารีอา ซินยี่ แซ่ฟู ยอห์น กมล รุขพันธ์เมธี อันนา นภา ศรีวัฒนะ บรรดาสมาชิกพลมารีที่ล่วงลับ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง

วินเซนต์ สุรินทร์ กุลตังวัฒนา เทเรซา ปิยกานต์ กุลตังวัฒนา ยอแซฟ เตรียม พูลคุณานุกูร นายสรพันธ์ พูลคุณานุกูร มารีอา วีนัส พูลคุณานุกรู ยวง เสกสรร รุขพันธ์เมธี มารีอา สุภา วงษ์วิไลวารินทร์ ทอมาส ธวัช, เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว

สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-19-

*** ประชาสัมพันธ์ *** 1. อาทิตย์แรกของเดือน คณะวินเซน เดอ ปอล ฟาติมา ขอรบกวนพี่น้องบริจาค ทรัพย์เพื่อช่วยเหลือคนยากจน มีเจ้าหน้าที่บริการหน้าวัด 2. เข้าเงียบพระสงฆ์ประจาเดือนพฤศจิกายน วันพุธที่ 6 - วันพฤหัสบดีท่ี 7 พฤศจิกายน งดมิสซาค่า วันพุธที่ 6 และ เช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 3. ขอเชิญพี่น้องที่สนใจร่วมดาเนินชีวิตแบบวิถีชุมชนวัด(บีอีซี) สมัครได้ที่หน้า วัด มีเจ้าหน้าที่รับบริการลงทะเบียน 4. เดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ เชิญพี่น้องสวดภาวนา และขอ มิสซาสาหรับผู้ล่วงลับ มีตู้ทานให้ขอมิสซาได้ทุกวันตลอดเดือน 5. วันพุธที่ 13 พ.ย. วันแห่แม่พระ ซิสเตอร์ มารศรี จันทน์ชลอ จะมานาเรื่องการ แบ่งปันพระวาจา และพูดถึงความสาคัญของการใช้พระวาจาเพื่อดาเนิชีวิตประจาวัน คุณพ่อเหงียน หวู เบี๊ยต พระสงฆ์บวชใหม่คณะคามิลเลียน มาเป็นประธานในพิธีมิสซา **ประกาศการแต่งงาน** ประกาศครั้งที่ 1 คู่ที่ 1

คู่ที่ 2

ฝ่ายชาย : นายพิสิษฐ์ วงศ์เมธานุเคราะห์ บุตร : นายมานะ + นางศรีสุพรรณ์ วงศ์เมธานุเคราะห์ ฝ่ายหญิง : อันนา ทิพย์สุดา วิไล บุตรี : เลาแรนซีโอ ณรงค์ + นางเครือทิพย์ วิไล ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2013 เวลา 15:00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ ฝ่ายชาย : หลุยส์ พัชร์ พงษ์เลื่องธรรม บุตร : นายอภิชัย พงษ์เลื่องธรรม + นางพรภัทรา กมลพจน์ ฝ่ายหญิง : กาทารีนา สรวงสรมย์ ชัยดรุณ บุตรี : นายสุรเชษฐ์ ชัยดรุณ + มารีอา จรูญศรี แดงเดช ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013


-20-

“ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่นข่มเหงและใส่ร้ายต่างๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบาเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก” (มธ 15:12ก) สมโภชนักบุญทั้งหลาย, วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013

ฟาติมาสาร (03-11-2013)  
ฟาติมาสาร (03-11-2013)  

ฟาติมาสาร สมโภชนักบุญทั้งหลาย วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2013

Advertisement