Page 1

-1-

ฟาติมาสาร ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-2-

บทความเจ้าอาวาส อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา พระวาจาวันนีค้ ือเรื่องบุญลาภ 8 ประการ แต่ก่อนที่จะพูดเรื่ องพระวรสาร ขอพูดเรื่ องที่ฉลองวันที่ 2 ก.พ. ด้วยเหมือนกัน คือ ฉลองแม่พระถือศีลชาระ การฉลองการถวายพระเยซูกุมารที่พระวิหาร เป็ นรหัสธรรม แห่งความทุกข์โศกแห่งความเจ็บปวด เพราะพระนางมารี อาได้ทรงถวายพระบุตรแด่ พระเป็ นเจ้าพระบิดา เป็ นการเสี ยสละอย่างหนึ่ง เริ่ มความทุกข์ทรมานของแม่พระและ จบที่เชิงกางเขน บุตรหัวปี ของชาวฮีบรู ในประเทศอียปิ ต์ได้รับการไว้ชีวิต พระเยซูเจ้า เป็ นบุตรหัวปี เหมือนกัน พระองค์ไม่ได้รับการไว้ชีวติ ตามบทบัญญัติด้ งั เดิม เมื่อให้ กาเนิดบุตรหัวปี มารดาจะต้องถือว่าตนเองไม่สะอาด เธอต้องอยูท่ ี่บา้ น 40 วัน หลังจาก คลอดบุตร แล้วจึงไปชาระตัวในพระวิหาร แม้วา่ แม่พระจะเป็ นพรหมจรรย์และบริ สุทธิ์ แต่เพราะความสุ ภาพ เธอจึงกระทาเหมือนมารดาทั้งหลาย นักบุญยอแซฟและแม่พระ พาพระกุมารไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อถวายแด่พระ บิดา พระเป็ นเจ้าได้ส่งพระบุตรให้มาบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อไถ่บาป แม่พระยินยอมให้ พระเยซูเจ้าต้องตาย เธอจึงกลายเป็ นมารดาของพระเจ้า เมื่อแม่พระเข้าไปในพระวิหาร เธอเข้าไปที่พระแท่น และถวายบุตรสาหรับเป็ นเครื่ องบูชาพระนางจึงเป็ นเหมือนสงฆ์ ที่ถวายบูชาพระบุตรแด่พระเป็ นเจ้า เมื่อท่านสิ เมโอนผูท้ ี่สัญญาว่า จะไม่ตายจนกว่าจะเห็นองค์พระผูไ้ ถ่ ท่านมารับ พระกุมารจากมือของแม่พระ ท่านบอกกับแม่พระว่า บุตรนั้นจะต้องรับทรมานมากมาย และเธอเองต้องปวดร้าวระทมประดุจมีดาบเสี ยบหัวใจ ท่านสิ เมโอนกล่าวว่า เธอจะต้อง ทนทรมานแสนสาหัส ปวดร้าวดวงใจ อย่างที่เธอไม่เคยประสบมาก่อน เธอจะเห็น พระองค์ถูกตรึ งตายเยีย่ งนักโทษ แต่หลังจากความตายของพระองค์แล้ว จะมีคนมากมายที่ยอมตายเพื่อบุตรของ เธอนี้ ความจริ งแม่พระรู ้จกั พระคัมภีร์ดีที่วา่ องค์พระผูไ้ ถ่จะต้องทนทรมานและจะต้อง ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-3-

โทษถึงตาย มีการทรมานต่างๆ มีผทู ้ รยศต่อพระองค์ ใช่แล้ว แม่พระจะทนทุกข์ใจ เหมือนดาบที่ทิ่มแทงดวงหทัย ทั้งหมดนี้แม่พระกล่าวว่า ข้าแต่พระบิดาเมื่อเป็ นน้ า พระทัยของพระองค์แล้ว ก็ขอให้เป็ นไปตามน้ าพระทัยของพระองค์เถิด แม่พระ เงียบติดตามพระบุตรตั้งแต่เมื่อพระบุตรถูกตัดสิ น ไปจนถึงเชิงกางเขน ที่เชิงกางเขน พระมารดาของพระเยซูเจ้ายืนอยูท่ ี่นนั่ เฝ้ าดูการถวายพระองค์เป็ นเครื่ องบูชา เพื่อเข้าใจ ความหมายของเครื่ องบูชา เธอรู ้วา่ พระบุตรไม่มีความผิดแต่ประการใด การถวาย พระบุตรที่แม่พระกระทานั้นเป็ นที่รักของพระบิดา และผลก็คือ พระองค์ฟังคาภาวนา เพิ่มขึ้นทุกครั้งเสมอ จึงมีวิญญาณจานวนมากเอาตัวรอดไปสวรรค์ ทุกๆ ปี ในวันฉลอง แม่พระถือศีลชาระ คนบาปจะได้รับพระหรรษทานมากมาย เราอาจเป็ นคนบาปคนนั้น ก็ได้ บาปของเราแม้ใหญ่หลวงแต่อานาจของแม่พระยิง่ ใหญ่กว่า วันตรุ ษจีนเริ่ มมาตั้งแต่วนั ที่ 30 ม.ค. (วันไหว้) และ 31 ม.ค. วันปี ใหม่ วันถือ วันเที่ยว... และยังสามารถหยุดต่อไปอีก 10 วัน ถ้าเป็ นคนจีนที่เคร่ งวัฒนธรรมของ บรรพบุรุษจีน หลังจากมีการปฏิวตั ิวฒั นธรรมในเมืองจีนแล้ว จีนแผ่นดินใหญ่ก็เลิก พิธีกรรมเก่าๆ ไปจนหมด แต่ยงั มีชาวจีนโพ้นทะเล ชาวจีนมีอยูท่ วั่ โลก โดยเฉพาะ ชาวจีนในประเทศไทย เป็ นต้นแถวๆ ไชน่า ทาวน์ และทุกแห่งที่ชาวไทยเสื้ อสายจีน อาศัยอยู่ ก็ยงั มีการฉลองเทศกาลนี้ และยังมีแจกอัง่ เปาให้แก่กนั และกันตามฐานะ ญาติผใู ้ หญ่ ลูกหลาน บุคคลที่ตนนับถือ มีความสุ ขกันในครอบครัว เพราะได้มา เยีย่ มเยียนกัน พบปะกัน ทานอาหารด้วยกัน อย่างนี้ก็สุขกายสุ ขใจดีนะครับ

“ซิน เจีย ยู่ อี่ ซิน นี้ ฮวด ใช้” คุณพ่ อสุ รชั ย กิจสวัสดิ์

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-4-

พระวรสารประจาสัปดาห์ (ลก 2 : 22-40) เมื่อครบกาหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทาพิธีชาระมลทินตามธรรม บัญญัติของโมเสส โยเซฟพร้อมกับพระนางมารี ยน์ าพระกุมารไปที่กรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อ ถวายแด่พระเจ้า มีเขียนไว้ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าว่า จะต้องถวายบุตรชายคนแรก แด่พระเจ้า และถวายเครื่ องบูชาคือนกเขาหนึ่งคู่หรื อนกพิราบสองตัวตามที่มีกาหนดไว้ ในธรรมบัญญัติของพระเจ้า เวลานั้น ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม ชายผูห้ นึ่งชื่ อสิ เมโอน เป็ นคนชอบธรรมและยาเกรง พระเจ้า เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอล พระจิตเจ้าสถิตอยูก่ บั เขาและทรง เปิ ดเผยให้เขารู ้วา่ เขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริ สต์ของพระเจ้า พระจิตเจ้าทรง นาสิ เมโอนเข้าไปในพระวิหาร ขณะที่โยแซฟพร้อมพระนางมารี ยน์ าพระกุมารเข้ามา ปฏิบตั ิตามที่ธรรมบัญญัติกาหนดไว้ สิ เมโอนรับพระกุมารมาอุม้ ไว้และกล่าวถวาย พระพรแด่พระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรงปล่อยผูร้ ับใช้ของพระองค์ไปเป็ นสุ ขตามพระ ดารัสของพระองค์ เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผูช้ ่วยให้รอดพ้น ผูท้ ี่ พระองค์ทรงจัดเตรี ยมไว้สาหรับนานาประชาชาติ เป็ นแสงสว่างเปิ ดเผยให้คนต่างชาติ รู้จกั พระองค์และเป็ นสิ ริรุ่งโรจน์สาหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์”

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-5-

สิเมโอน ได้พบพระกุมารในพระวิหาร ลก 2:22-32 “ในสัปดาห์น้ ีเป็ นการฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร เป็ นการย้อน เหตุการณ์ในสมัยที่พระเป็ นเจ้าได้ช่วยชาวอิสราเอลให้พน้ จากการเป็ นทาสของชาว อียปิ ต์ เมื่อกษัตริ ยฟ์ าโรห์ยอมให้อิสราเอลอพยพออกจากอียปิ ต์ หลังจากที่บุตรชายหัวปี และสัตว์ของชาวอียปิ ต์ถูกฆ่าตาย ในขณะที่บุตรชายหัวปี ของชาวอิสราเอลรอดชีวติ เพราะฉะนั้นพวกเขาถือว่าบุตรชายหัวปี เป็ นสมบัติของพระเป็ นเจ้า” (จากข้อคิดหนังสื อ ไบเบิ้ลไดอารี่ วันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2014) นักบุญลูกาได้บนั ทึกไว้วา่ “สิ เมโอน เป็ นคนชอบธรรมและยาเกรงพระเจ้ า เขารอคอยความรอดพ้นของอิสราเอล พระจิตเจ้ าสถิตกับเขา และทรงเปิ ดเผยให้ เขารู้ ว่า เขาจะไม่ ตายก่ อนทีจ่ ะได้ เห็นพระคริสต์ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” (ลก 2:25-26) และใน ที่สุดพระเจ้าก็ให้เขาได้มีโอกาสพบพระกุมารในพระวิหาร สิ เมโอนซึ่ งได้รอคอยพระผู ้ ไถ่มาอย่างยาวนาน ก็มีความสุ ข ปลื้มปิ ติมาก จนเขาได้ทูลขอบคุณพระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “..บัดนีพ้ ระองค์ ทรงปล่ อยผู้รับใช้ ของพระองค์ ไปเป็ นสุ ขตามพระดารัสของพระองค์ เพราะนัยน์ ตาของข้ าพเจ้ าได้ เห็นองค์ พระผู้ช่วยให้ รอดพ้ น....” (ลก 2 :29-30) พี่นอ้ งชาวฟาติมาคงจะเห็นแล้วว่า สิ เมโอนขอพระเจ้าให้เขาได้ตายอย่างมี ความสุ ข เพราะเขาเชื่ อมัน่ ว่าได้ปฏิบตั ิรับใช้พระผูเ้ ป็ นเจ้าจนสุ ดกาลัง สุ ดสติปัญญาแล้ว จนภารกิจสาเร็ จ ตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญากับเขาไว้ พูดง่ายๆ สิ เมโอนนอนตาย อย่างเป็ นสุ ข เป็ นความรู ้สึกที่สมบูรณ์วา่ จิตวิญญาณของเขาจะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ อยูก่ บั พระเจ้าอย่างแน่นอน พี่นอ้ งชาวฟาติมาได้ทราบเรื่ องราวของพระกุมารเยซูแล้ว ผมมัน่ ใจว่าทุกคน คงได้พบภาพของพระกุมารน้อยที่ทรงบังเกิดในถ้ าเลี้ยงสัตว์ ในห้วงเวลาคริ สตมาสของ ทุกปี ตลอดจนได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ ตามข้อบังคับครบถ้วนทุกคนแล้ว จึงถือเสมือนหนึ่ ง ว่าพี่นอ้ งทุกคนได้เห็นพระกุมาร หรื อองค์พระเยซูเจ้า ในหัวใจของเราทุกคนแล้ว ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-6-

ใช่ไหม แล้วพี่นอ้ งมีความสุ ขเหมือนสิ เมโอนไหมครับ พร้อมที่จะเดินทางไปในพระ อาณาจักรสวรรค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อไม่ มีความมัน่ ใจในพระเมตตาของพระเจ้าว่า ตนเองจะได้รับรางวัล มากกว่าการถูกลงโทษ จนเกิดความรู ้สึกอยากกลับไปบ้านของ พระบิดา แม้วา่ จะหมดลมหายใจในวันนี้ก็ตาม หากพี่นอ้ งปราศจากความมัน่ ใจ เหมือนสิ เมโอนแล้วจะทาอย่างไรดี ผม อยากจะชักชวนพี่นอ้ งไปพบพระเยซูเจ้า หรื อตัวแทนของพระองค์ ก็คือบรรดา พระสงฆ์นนั่ เอง การไปพูดคุยและสารภาพบาปต่อพระสงฆ์ เป็ นเรื่ องที่ไม่ยากใช่ไหม เพื่อเราจะทาให้เรื่ องที่อึดอัดค้างคาใจให้หมดไป จึงจาเป็ นที่จะต้องไปสารภาพบาปต่อ พระสงฆ์ เพราะไม่วา่ บาปจะหนักหนาสาหัสประการใด พระสงฆ์ก็จะยกโทษบาปให้ ในนามของพระเยซูเจ้านัน่ เอง สิ เมโอนโชคดีที่ความหวังของเขาในการพบพระผูไ้ ถ่เป็ นความจริ งและเกิดขึ้น จริ งในชีวิตของเขา เขาต้องดารงชีวติ อยูใ่ นความชอบธรรมของพระเจ้าตลอดเวลา เพื่อ รอโอกาสนี้ แต่สาหรับพี่นอ้ งชาวฟาติมาแล้ว พระเยซู เจ้ าทรงเป็ นฝ่ ายรอพวกเราเข้ามา หาพระองค์ เพราะบ้านหรื อวัดของพระองค์เปิ ดอยูท่ ุกวันไม่เคยปิ ด(มีมิสซาทุกวัน) จึง กล่าวได้วา่ พี่นอ้ งได้รับโอกาสในการมาพบพระเยซูเจ้าได้ทุกวัน ทุกเวลา ถ้าจิตใจของ พี่นอ้ งพร้อมจะคืนดีกบั พระเจ้า อย่าปล่อยให้เวลาหมดไปเสี ยก่อน การไปรับศีลอภัย บาปนั้น มีคุณค่าเหมือนที่สิเมโอนได้รับ เมื่อเขาพบพระกุมารในพระวิหาร ความรอด ของวิญญาณจะเป็ นของพี่นอ้ งทุกคนครับ คุณหาญชั ย 28/1/2014

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-7-

ข้อคิดเพื่อชีวิต “ความสัมพันธ์ที่ปราศจาก “ความไว้วางใจ” ก็เปรี ยบเสมือนกับ ‘รถที่ ปราศจากน้ ามัน’ หาก ”ความสัมพันธ์” ในชีวติ ของเราเปรี ยบเหมือนกับ “รถ” “ความ ไว้วางใจ” ก็อาจเปรี ยบได้กบั “น้ ามัน” (ที่รถต้องใช้)! คุณยังอยูใ่ นรถคันนั้นได้นานตราบที่คุณต้องการ แต่มนั จะไม่ไปไหนเลยน่า เสี ยดายหากว่าเรามีรถหรู ดูดี แต่ไม่มีน้ ามัน เพราะว่ามันวิ่งไปไหนไม่ได้! เมื่อใดก็ตามที่คนเรายังรักกันมีความคิดตรงกัน ใจตรงกัน หรื อมีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน เมื่อนั้นไม่วา่ จะเป็ นทิศทางไหนพวกเราก็พร้อมที่จะไปด้วยกัน และอุปสรรค ขวางหน้าไม่วา่ ใหญ่หรื อยากแค่ไหน เราก็ไม่หวัน่ ไหว เพราะเรามีกนั และกันและ ไว้วางใจซึ่ งกันและกันแต่หากว่าวันใด ความรักผูกพันที่เคยมีต่อกันจางหายไป หรื อ ความไว้วางใจที่มีต่อกันหมดสิ้ นไปในวันนั้น ไม่วา่ จะลากกันรุ นแรงสักเพียงใดก็ไม่ไป และถึงจะผลักกันเท่าไรก็จะไม่เคลื่อนไหว ดังนั้น ไม่วา่ จะเป็ นครอบครัว ที่ทางาน หรื อประเทศชาติ หากว่าคนเราหมด สิ้ นความไว้วางใจที่มีต่อกันก็เท่ากับหมดสิ้ นเยือ่ ใยที่พึงมีให้แก่กนั ในที่สุดหากว่าทุก คนที่อยูด่ ว้ ยกันไม่ทนอยูเ่ หมือนซากศพที่ปราศจากชีวิตต่างก็คงต้องลาจากกันไป! แต่เรื่ องเศร้าก็คือ คนบางคนเลือกที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์ที่มีอยูต่ ายจากไป โดยไม่ยอมแตะต้องสัมผัสความสัมพันธ์ที่ตายซากไปแล้วนั้นให้กลับคืนมามีชีวติ อีก ครั้ง เพราะทิฐิหรื ออัตตาของตนเองและทุ่มเทความวางใจไปในสิ่ งอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ได้รับ การเตือนสติให้หนั กลับมา แล้วก็ตาม แต่ก็ยงั ดื้อดึงทาตามใจตัวเอง… ในที่สุด เกิดการ แยกจากกันเพื่อเริ่ มต้นใหม่! หากว่าวันนี้ คุณกาลังมีประสบการณ์ในทานองนี้ ไม่วา่ เคยเสี ยหรื อกาลังจะ สู ญเสี ย “ความสัมพันธ์” ที่มีต่อกันไป ขอให้คุณจงทาทุกอย่างเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ นั้นกลับคืนมา แต่หากว่าคุณได้พยายามทุกอย่างแล้วกระนั้นก็ดูเหมือนว่าไม่มีทางที่จะ ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-8-

เป็ นได้ดงั หวัง ก็ขอให้คุณจงรักษา “ความสัมพันธ์” ที่มีเหลืออยู่ เพื่อรอวันหนึ่งข้าง หน้าที่จะกลับคืนดีกนั ได้อีกครั้งด้วยความไว้วางใจ ในขณะที่ยงั มีโอกาส จงสร้าง “ความไว้วางใจ” ที่มีต่อกันให้เกิดขึ้น และทะนุ ถนอมดูแลรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ประดุจทรัพย์ล้ าค่าให้คงอยูต่ ลอดไป เพราะว่านัน่ คือของขวัญจากพระเจ้า จงผลักดันความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อกันให้ ก้าวหน้าไปสู่ ความสุ ขความยินดีแห่งการเกิดผลที่ยงิ่ ใหญ่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ขอให้ “รถแห่งความสัมพันธ์” ของเราเต็มล้นด้วย “น้ ามันแห่งความไว้วางใจ” แต่หากว่าวันนี้เราไม่ได้รับความไว้วางใจหรื อไม่อาจที่จะไว้วางใจในมนุษย์คน ใดได้อีก… ก็อย่าให้เราท้อใจ ขอเพียงให้เรายังคงมุ่งหน้าต่อไป (แม้เผชิญกับอุปสรรคที่ น่ากลัว) ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้า โดยไม่หวัน่ ไหว… เพราะว่าเราจะเป็ นสุ ข และ ยินดีในบั้นปลายอย่างแน่นอน! (ผู้เป็ นสุ ข)

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-9-

POPE REPORT ปี นี้ โป๊ปฟรังซิสน่าจะมา “เกาหลีใต้” อาทิตย์ทีแ่ ล้ว ผมไม่ได้สรุปบทเทศน์และความเคลือ่ นไหวของสมเด็จ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ให้ทุกท่านได้ติดตาม เนือ่ งจากยกพื้ นทีท่ ้ งั หมดให้กบั การ อธิบายเรือ่ งของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 มาสัปดาห์นี้ เรากลับมา สู่สภาวะปกติ ข่าวน่าสนใจมีเยอะมาก ไปติดตามกันเลย ปี 2014 โป๊ปน่าจะมา “เกาหลีใต้” วาติกนั แถลงแล้ วว่า สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส กาลังศึกษาโปรแกรม การเสด็จเยือนทวีปเอเชียเป็ นครั้งแรกในสมณสมัยของพระองค์ โดยจุดหมายที่มี ความเป็ นไปได้ มากสุดคือ “กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้” เพื่อมาร่วมงานชุมนุม เยาวชนคาทอลิกเอเชีย (ASIAN YOUTH DAY) ซึ่งเป็ นงานย่อยของชุมนุมเยาวชนโลก ทั้งนี้ วาติกนั เผยว่า พระสันตะปาปาทรงคิดจะมาเกาหลีใต้ในเดือนสิงหาคม ส่วน งานชุมนุ มเยาวชนคาทอลิกเอเชีย จะจัดระหว่างวันที่13-17 สิงหาคม 2014 ในส่วนของ“ศรีลงั กา”และ“ฟิ ลิปปิ นส์” ที่พระสันตะปาปาเคยเกริ่นๆ แล้ วว่า อยากจะมาเยือนนั้น วาติกนั เผยว่า พระสันตะปาปามาแน่ๆ แต่คงเป็ นปี 2015 ยังไม่ น่าจะใช่ปีนี้ ดังนั้น ถ้ าใครไม่ได้ ไปร่วมงานแต่งตั้ง “บุญราศี จอห์น ที่ 23 และ บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 เป็ นนักบุญ” ก็น่าจะลองพิจารณาไปเกาหลีใต้ ดูนะครับ คริสตชนแตกแยก เพราะอิจฉาและนินทากัน สัปดาห์ท่แี ล้ วเป็ นสัปดาห์แห่งการภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ตลอดสัปดาห์ พระสันตะปาปาทรงเทศน์ในมิสซาเช้ า เทศน์ในการเข้ าเฝ้ าทั่วไป และเทศน์ในการสวด ทาวัตรเย็นปิ ดการภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ร่วมกับผู้แทนพระศาสนจักรออโธด็อกซ์และพระศาสนจักรแองกลิกนั ด้ วยการอุทศิ เนื้อหาทั้งหมดให้ กบั เรื่องเอกภาพ ในกลุ่มคริสตชน ดังนี้ ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-10-

“เมือ่ สมาชิกในกลุ่มคริสตชนต้องเผชิญความอิจฉาริษยา สังคมนั้นจะพบ จุดจบคือความแตกแยก จาไว้ว่า ในใจของคนทีต่ ิดเชื้ อโรคอิจฉาริษยา มีอยู่ 2 สิ่ง หนึง่ คือความอาฆาตแค้น และสองคือการนินทา คนทีอ่ ิจฉาคนอื่นคือคนที่ อาฆาตแค้น ความอิจฉาริษยาจะทาให้เกิดข่าวลือและการนินทา ความอิจฉายัง นาไปสู่การดูถูกคนอื่น นีค่ ือเครือ่ งมือทีย่ กตนให้สูงขึ้ น สังเกตดูซิ การนินทามักจะ เกิดขึ้ นเพราะความอิจฉาริษยาแทบทั้งนั้น มันทาลายสังคมของเรา และมันยังเป็ น อาวุธของปี ศาจด้วย” จงแทนทีค่ วามอาฆาตด้วยความบริสุทธิ์ใจ แทนความเกลียดชังด้วยความรัก ในการสวดทูตสวรรค์แจ้ งข่าว เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 19 มกราคมซึ่งพระวรสารวัน นั้นพูดถึงเรื่อง “ลูกแกะของพระเจ้า” พระสันตะปาปาจึงเทศน์ให้ ข้อคิดเกี่ยวกับ เรื่องราวนี้ว่า ... “คาว่า ‘พระเยซูเป็ นลูกแกะของพระเจ้ า ผู้ทรงลบล้ างบาปของโลก’ มี ความหมายอย่างไรกับตัวเราและพระศาสนจักร คานี้มีความหมายว่า เราต้องแทนที่ ความอาฆาตมุ่งร้ายด้วยความบริสุทธิ์ใจ แทนทีค่ วามรุนแรงด้วยความรัก แทนที่ ความหยิง่ ยโสด้วยความสุภาพ แทนทีอ่ านาจเกียรติยศด้วยการรับใช้ “การเป็ นศิษย์ติดตามลูกแกะของพระเจ้ า หมายความว่า เราต้ องไม่ดาเนิน ชีวิตราวกับป้ อมปราการที่ถูกศัตรูโอบล้ อม แต่เราต้ องเป็ นเมืองที่ต้งั อยู่บนภูเขา เปิ ด กว้ างให้ ทุกคนเข้ าหา และเปิ ดต้ อนรับทุกคน อย่าปิ ดใจให้ กบั ทัศนคติท่ปี ิ ดตาย แต่เรา ต้ องเป็ นประจักษ์พยานถึงการดาเนินชีวิตตามแบบพระเยซู” อายไหม? กับเรือ่ งโกงเงินในพระศาสนจักร เช้ าวันพฤหัสบดีท่ี 16 มกราคม พระสันตะปาปา ฟรังซิส ถวายมิสซาเช้ าในวัด น้ อยประจาหอพักซางตา มาร์ธา บทเทศน์ในวันนี้เหมือนกับ “ระเบิดลง” เพราะผู้ มาร่วมพิธคี ือพระคาร์ดินัลและพระสงฆ์จากอัครสังฆมณฑลเจนัว ซึ่งเป็ นหนึ่งในเมือง ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-11-

ที่มีฐานะดีของอิตาลี ไม่แน่ใจว่า พระสันตะปาปาทรงรู้เบื้องหลังอะไรหรือเปล่า แต่บท เทศน์ในวันนี้ บอกได้ คาเดียวว่า “สะท้าน” มากๆ พระสันตะปาปา เทศน์ว่า “ในบทอ่านประจาวันนี้จากหนังสือเพลงสดุดี เป็ นเรื่องราวความพ่ายแพ้ ของชาวอิสราเอล ประชากรของพระเจ้ าได้ ละทิ้งพระเจ้ า นอกจากนี้ เอลี สมณะผู้ชราภาพก็เป็ นพวกเฉยชา และลูกทั้งสองของเขาก็เป็ นพวก ขี้โกง คอยขู่กรรโชกประชากรของพระเจ้ า ขโมยเงินทาบุญและทุบตีผ้ ูทาบุญด้ วยไม้ “พูดถึงเรื่องนี้ ขอพูดเรื่องความอัปยศที่เกิดในพระศาสนจักรบ้ างแล้ วกัน ... เราอับอายบ้ างไหมเนี่ย? ความอัปยศหลายอย่างที่พ่อไม่อยากพูดแบบเจาะลงไปเป็ น รายเหตุการณ์ แต่เราก็ร้ ูกนั ดีว่ามีเรื่องอะไรบ้ าง! “หลายคนถูกกล่าวหาเรื่องเงินๆ ทองๆ นีค่ ือความอัปยศของพระศาสน จักรจริงๆ ทว่า เราทั้งหมดรูส้ ึกอับอายต่อความอัปยศเหล่านี้ บ้างไหม เรารูส้ ึก อับอายทีพ่ ระสังฆราช พระสงฆ์ และฆราวาสตกเป็ นเหยือ่ การประจญบ้างไหม “พระวาจาของพระเจ้าอยู่ตรงไหนในสิง่ อัปยศเหล่านี้ พระวาจาของพระ เจ้าอยู่ตรงไหนในตัวชายและหญิงเหล่านี้ พวกเขาไม่มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า เลย! พวกเขามีตาแหน่งในพระศาสนจักร มีอานาจ และมีความสะดวกสบาย แต่พระวาจาของพระเจ้าล่ะ? พวกเขาไม่มีเลย! “ความอัปยศเหล่านี้ นาความเสือ่ มเสียมายังประชากรของพระเจ้า ความ อัปยศนี้ รวมถึงพวกพระสงฆ์ขี้โกงด้วย ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระเจ้า ไม่ให้เรา หลงลืมพระวาจาของพระองค์ พระวาจาของพระเจ้าทรงชีวิต ขอให้พระวาจาของ พระเจ้าเข้าไปยังจิ ตใจของเราและหล่อเลี้ ยงเราตลอดไป” โป๊ปโทรหาสตรีทีล่ ูกสาวถูกฆาตกรรม พร้อมเชิญมาพบทีว่ าติกนั คอร์ริเอเร่ เดลล่า เซร่า หนังสือพิมพ์ช่ ือดังของอิตาลี รายงานว่า สมเด็จพระ สันตะปาปา ฟรังซิส ทรงโทรศัพท์ไปหา ฟิ โลเมน่า คลัปส์ สตรีชาวอิตาเลี่ยนที่เขียน ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-12-

จดหมายมาหาพระสันตะปาปา เพื่อเล่าความทุกข์ถึงเหตุท่ี เอลิซ่า คลัปส์ ลูกสาวถูก ฆาตกรรมและนาศพไปเก็บไว้ ห้องใต้ หลังคาของวัดคาทอลิกเมืองโปเตนซ่า จนทาให้ เธอสิ้นหวังและละทิ้งความเชื่อ ทางด้ าน พระสันตะปาปาทรงสัญญาว่า จะช่วยเหลือให้ ความจริงปรากฏ ทั้งยังเชิญเธอมาพบที่วาติกนั ด้ วย เอลิซ่า คลัปส์ หายตัวไปตั้งแต่ ค.ศ. 1993 ขณะอายุ 16 ปี และเมื่อปี 2010 ศพของเธอก็ถูกพบที่ห้องใต้ หลังคาวัดคาทอลิก คดีน้ ี เจ้ าหน้ าที่ตารวจจับกุมตัวชาย หนุ่มผู้ทาผิดได้ ต้งั แต่ปี 1993 และชายคนนั้นถูกตัดสินจาคุกตลอดชีวิต กระนั้น ครอบครัวคลัปส์ ยังคาใจว่าทาไมศพของลูกสาวถึงถูกพบอยู่ท่หี ลังคา วัดคาทอลิก และสงสัยว่า เจ้ าอาวาสในตอนนั้นมีส่วนรู้เห็นด้ วย (ปัจจุบัน เจ้ าอาวาส เสียชีวิตแล้ ว) ครอบครัวคลัปส์ได้ ทาหนังสือไปยังพระสังฆราชประจาสังฆมณฑล แต่ก ็ ไม่ได้ รับการตอบสนองที่น่าพอใจ ทีส่ ุดแล้ว ฟิ โลเมน่า ผูเ้ ป็ นมารดา จึ งทูลเรือ่ งนี้ กับพระสันตะปาปาผ่านทาง โทรศัพท์ พระสันตะปาปาสัญญาว่า จะถวายมิสซาอุทิศแด่ดวงวิญญาณลูกสาวใน วันเกิดของลูกของเธอ นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังเชิญครอบครัวคลัปส์ มาพบ กับพระองค์ทีว่ าติกนั ด้วย พระสันตะปาปาตรัสกับเธอว่า “แสงสว่างจะต้องเกิด ขึ้ นกับคดีน”ี้ พร้อมกันนี้ ขณะทีพ่ ระสันตะปาปทรงสนทนากับฟิ โลเมน่า พระองค์ ได้ทราบว่า เธอกาลังนอนเฝ้ าสามีทีป่ ่ วยหนักอยู่ทีโ่ รงพยาบาล และ 2 วันต่อมา สามีของเธอก็สิ้นใจอย่างสงบ ฟิ โลเมน่า ได้ กราบขอบพระคุณพระสันตะปาปาที่มาช่วย “ฟื้ นฟูความเชื่อ ของเธอให้กลับมาอีกครั้ง” แต่เธอยังหวังว่า ความจริงจะต้ องปรากฏออกมาด้ วย AVE MARIA

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-13-

วิถีชุมชนวัด ท่านทราบไหมว่า เขต 2 ซึ่งมี 13 วัด ปี นี้มีบราเดอร์ มาช่วยสอนคาสอนเพียง 4 คน จากที่เคยมีวดั ละ 1 คน จานวนผูท้ ี่จะเป็ นพระสงฆ์ที่ลดลง บ่งชี้ถึงอะไร คริ สตชน เราพยายามเป็ นแบบอย่างหรื อสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกหลานเราหรื อยัง? วิถีชุมชนวัด เป็ นแนวทางหนึ่งที่พระศาสนจักรพยายามชี้แนะให้เราปฏิบตั ิ โดยยึดพระเยซูเป็ น ศูนย์กลาง ใช้ความรักในการดาเนินชี วติ มีความเอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน ตามที่พระองค์ สอนเรา เดือนกุมภาพันธ์น้ ี ขอเชิ ญพี่นอ้ งชาวฟาติมา มาร่ วมกันสานต่อพันธกิจของ พระเยซูคริ สตเจ้า ทาชุมชนของเราให้เป็ น “ชุ มชนแห่ งรัก และการแบ่ งปั น” ตาม แนวทางของวิถีชุมชนคริ สตชน ในบ้านพี่นอ้ งดังนี้ 1. วันพฤหัสฯที่ 6 ก.พ. เวลา 19.45 น. บ้านคุณครู สุนนั ทา 2. วันพฤหัสฯที่ 20 ก.พ. เวลา 19.45 น. บ้านคุณประพีร์ 3. วันพฤหัสฯที่ 27 ก.พ. เวลา 19.45 น. บ้านคุณสุ จินต์ ขอเชิ ญนะคะ ร่ วมกันเพื่อชุมชนคริ สตชน และพร้อมรับสมาชิกใหม่ แจ้งได้ที่ สานักงานวัด 02-245-1039 หรื อคุณสัจจาพร 081-659-2544

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-14-

ความสุ ขที่แท้ - ความสุ ขใจสาหรับชีวิตยัง่ ยืนนั้น คือการทาในสิ่ งที่ถูกต้องมากกว่าการทาในสิ่ งที่ ถูกใจ - อย่าให้ความไขว้เขวและความพอใจเพียงชัว่ ครู่ - ทาให้ตอ้ งทาในสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง จนอาจจะทาให้จิตใจมีรอยด่าง มีตราบาป - ทาในสิ่ งที่ถูกต้องเสี ยตั้งแต่วนิ าทีน้ ี ดีกว่ามานัง่ เสี ยใจในภายหลัง เพราะเมื่อคิด ทบทวนย้อนหลังในยามแก่เฒ่า จะรู ้สึกเป็ นทุกข์ - จงทาในสิ่ งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่ งที่ถูกใจ - สะสมสิ่ งที่ดีและถูกต้องทั้งในแง่ศีลธรรมและจริ ยธรรมตั้งแต่บดั นี้ ก่อนที่จะเศร้า เสี ยใจในภายหลัง - คนเราต้องเดินหน้า เวลายังเดินหน้าเลย มีแต่วนั นี้ที่มีค่า ไม่มีวนั หน้า วันหลัง - จะเห็นค่าของความอบอุ่น เมื่อผ่านความเหน็บหนาวมาแล้ว - อันตรายที่สุดคือ การคาดหวัง - ไม่มีคาว่าบังเอิญ ในเรื่ องของความรัก มีแต่คาว่า ตั้งใจ - ยิง่ มีใจศรัทธา ยิง่ ต้องมีสายตาที่เยือกเย็น - จงใช้สติ อย่าใช้อารมณ์ - เบื้องหลังของความเข้มแข็ง สมควรมีความอ่อนโยน - เริ่ มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ตอ้ งดีดว้ ย - ถ้าไม่ลองก้าว จะไม่มีวนั รู้เลยว่าข้างหน้าเป็ นอย่างไร - อย่ายอมแพ้ ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ - ยินดีกบั สิ่ งที่ได้มา และยอมรับกับสิ่ งที่เสี ยไป - หลังพายุผา่ นไป ฟ้ าย่อมสดใสเสมอ - หลังผ่านปั ญหา จะรู ้วา่ ปั ญหานั้นเล็กนิดเดียว .:: ปัญหาทุกอย่ าง อยู่ทตี่ ัวเราทั้งสิ้น .:: ที่มา http://www.marymagz.com ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-15-

ทาไมจึงเรียก พระนางมารีย์ ว่ าเป็ น ผู้ปฏิสนธินิรมล เมื่อแบร์นาแด็ตถามชื่อของสตรี งามที่ปรากฏ ณถ้ ามัสซาเบียลใกล้เมืองลูร์ดนั้น สตรี งามผูน้ ้ นั ยิม้ ให้เธอ และเมื่อเธอถามซ้ าอีกครั้ง สตรี ผนู ้ ้ นั จึงตอบเธอว่า “ฉันคือ การ ปฏิสนธินิรมล”เป็ นคาตอบที่น่าทึ่งและน่าพิศวง เพราะแบร์ นาแด็ตไม่ทราบความหมาย ของคาตอบ ดังนั้น แบร์ นาแด๊ตจึงรี บวิง่ ไปหาคุณพ่อเจ้าวัดที่ลูร์ดและบอกคาตอบที่ ได้รับแก่คุณพ่อ เมื่อคุณพ่อทราบคาตอบก็เข้าใจทันที และรู้สึกแปลกใจมาก เพราะ แบร์ นาแด๊ตไม่ได้เรี ยนหนังสื อ ย่อมไม่รู้จกั คานี้ คุณพ่อจึงแน่ใจว่า “สตรีงาม” ผูน้ ้ นั คือ พระนางพรหมจารี มารี ยน์ นั่ เอง เนื่ องจากมีแต่พระนางเท่านั้นที่ได้รับนามว่า “ผู้ปฏิสนธิ นิรมล” ตลอดหลายศตวรรษที่ผา่ นมาในอดีต พระศาสนจักรตระหนักและเชื่อในความ ศักดิ์สิทธิ์ และพระหรรษทานพิเศษของพระนางมารี ย ์ ในปี ค.ศ. 1854 สมเด็จพระ สันตะปาปาปี โอที่ 9 ทรงประกาศข้อความเชื่ อเรื่ องการปฏิสนธิ นิรมลของแม่พระ ซึ่ งทาให้คริ สตชนรู ้สึกปลาบปลื้มใจอย่างยิง่ การประกาศข้อความเชื่ อสั้นๆ นี้เป็ นการ ยืนยันว่า พระนางมารี ยไ์ ด้รับการยกเว้นจากบาปกาเนิดตั้งแต่วนิ าทีแรกของการปฏิสนธิ ในชีวติ ของพระนาง เหตุผลที่พระนางมารี ยไ์ ด้รับสิ ทธิ พิเศษเช่นนี้ ก็เพราะพระเจ้าได้ ทรงเลือกพระนางเป็ นพระมารดาของพระบุตรของพระองค์เพื่อที่พระเยซูเจ้าจะได้มีที่ พักพิงในพระครรภ์อย่างสมพระเกียรติ ดังนั้น แม่พระจึง“ได้ รับความรอดพ้นล่วงหน้ า” ด้วยเดชะพระเยซูเจ้าพระองค์เอง เพื่อพระนางจะได้เป็ นพระมารดาที่บริ สุทธิ์ อย่าง แท้จริ ง คุณพ่อมักซี มิเลียน กอลเบ (Maximilien Kolbe : 1894-1941) รักแม่พระมาก คุณพ่อเรี ยกขานแม่พระว่า “ผู้ปราศจากมลทิน” ซึ่ งหมายความว่า “ปราศจากรอย ด่ างพร้ อยโดยสิ้นเชิง” ตลอดชีวติ พระนางมารี ยไ์ ม่เพียงแต่ไม่มีรอยมลทินของบาปใดๆ เท่านั้น แต่ตลอดชีวิตพระนางก็ไม่เคยทาบาปเลยด้วย คริ สตชนทางตะวันออกเรี ยก พระนางมารี ยว์ า่ “แม่ พระผู้ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์อย่ างแท้ จริง” และเป็ นผูท้ ี่ “เปี่ ยมด้ วย พระหรรษทาน” คือ ทุกอณูของพระนางมารี ย ์ เปิ ดรับพระเจ้าและความรักของพระองค์ (บทความจากนิตยสารแม่พระยุคใหม่ ฉบับที่ 192 ปี ที่ 33 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2013 หน้า 3) ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-16-

รายการมิสซาประจาสั ปดาห์ อา. 2 ก.พ. 14

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

โมทนาคุณพระมารดานิจจานุเคราะห์ ขอพร ครอบครัวคุณบุญสม ประยุรจตุพร ขอพร หน้าที่การงานลูกทั้งห้าคน ขอพร อักแนส จินตนา อุกฤษ์ฏ ขอพร บุตรนางนฤมน จิรอิทธิกลุ ขอพร คพ.สุ ชาติ อุดมสิ ทธิพฒั นา ขอพร พี่นอ้ ง ตระกูล ว่องวิไลกุล 12 คน ขอพร อันนา ณัฐนรา สุ ขบุญลือ, ครอบครัว อุทิศ มารี อา วิศนี เพ่งพิทกั ษ์ธรรม อุทิศ มารี อา เจ็ง หลีกุง,ยอแซฟ เตีย ติ้งกวง อุทิศ ลูซีอา อังเจลา วัลลา ทวีสิน อุทิศ ยอแซฟ เตีย เตียว นี้ ,อันนา ลี้ ต้าเอง 07:00 น. อุทิศ ยอแซฟ อภิชาติ อัศวารักษ์ คพ. ศรีปราชญ์ อุทิศ เปโตร ประจวบ เจริ ญทรัพย์ อุทิศ เทเรซา สุ ดา ประเสริ ฐพันธ์ อุทิศ ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว อุทิศ มารี อา ทามะระ โอ ริ โอ อุทิศ มารี อา กุย้ เฮียง แซ่โง้ว อุทิศ โจเซ่ ปิ เมนเทล อุทิศ ยวงปัปติสตา ยูล่ ิ้ม แซ่อ้ ึง อุทิศ เปาโล ภานุวฒั น์ ชัยพรแก้ว อุทิศ อักเนส ไซ้หงส์ แซ่กงั อุทิศ มารี อา ศิริวรรณ ชัยพรแก้ว อุทิศ อันนา พรทิพย์ ไตรอัมพวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ อุทิศ มารี อา เหวียน ทิฮนั 09:00 น. ขอพร สาหรับพีน่ ้ องสั ตบุรุษทุกท่ าน ทุกครอบครัว คพ. สุ ชาติ

17:30 น. คพ. สุ รชัย

โมทนาพระคุณพระเป็ นเจ้า ขอพร เทเรซา นิตยา แซ่ล้ ี ขอพร ธนาพานิชย์, ธรรมสธน ขอพร Nicholas Rui Lim Yuan ขอพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพร ความสุ ขของประเทศไทย อุทิศ ผูเ้ สี ยชีวติ ในการชุมนุม อุทิศ ญาติผลู้ ่วงลับสกุลสิ ริเศรษฐกุล อุทิศ เซซีลีอา สมบุญ, มัทธิว อรรถ อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวกาญจนา สงวนสุ ข วันเกิด คุณวุฑฒิสารน เสถียรกิจวณิ ชย์ อักเนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล ครอบครัวสิ ริเศรษฐกุลและญาติ คามิลโล ชริ นทร์ ฉัตรจรัสแสง ยอห์น กมล สุ ขพันธ์เมธี แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สี หพล มารี อา อาจิน, อันนา เง็กเพ้ง ยวง เสกสรร-ยอห์น กมล สุ ขพันธ์เมธี ตระกูลมาลาวาลย์, ตระกูลสายวาณิ ชย์ มารี อา กิมฮวย, ยวงปัปติสตา ก๊กเคี้ยง

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-17จ. 3 ก.พ. 14 คพ. สุ รชัย

06:15 น.

คพ. สุ ชาติ

19:00 น.

อ. 4 ก.พ. 14 คพ. สุ รชัย

06:15 น.

คพ. สุ ชาติ

19:00 น.

น. บลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี , น. อันสการ์ พระสังฆราช โมทนาคุณพระเป็ นเจ้า ขอพร ลูกา ทวีศกั ดิ์ หอวิจิตร ขอพร แคทริ น ไอยศรา ขอพร คุณสุ รชัย สุ นทรศิริ อุทิศ อันนา จาเนียน ประหยัดทรัพย์ อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ ขอพร วันเกิด คุณพินธุสร เสนาะพิน ขอพร คุณอนันตศักดิ์

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ ขอพร ขอพร

คพ. สุ ชาติ อุดมสิ ทธิพฒั นา มารี อา ดวงใจ ครอบครัวสุ นทรศิริ ครอบครัวประหยัดทรัพย์ เรนาโต โสภณ สัณหภักดี มารี อา เจ็ง หลีกุง, ยอแซฟ เตีย ติ้งกวง วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง คุณอัญญา, คุณอิทธินนั ท์ คุณประกอบ นิโครธานนท์

อุทิศ คามิลโล ชริ นทร์ ฉัตรจรัสแสง อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อุทิศ อันนา สมพิศ แสงเนตร

อุทิศ เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรรัตน์ อุทิศ ยวงปัปติสตา หวล อาภรรัตน์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

สัปดาห์ ที่ 4 เทศกาลธรรมดา โมทนาพระคุณพระเป็ นเจ้า ขอพร คพ. สุ ชาติ อุดมสิ ทธิพฒั นา อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ เฮเลนา กาญจนา อุทิศ อาคาทา ปัททามา อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ โมทนาคุณแม่พระ ขอพร เทเรซา มาภัค ลักษณ์ชีตะ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ ขอพร ขอพร

แคทริ น ไอยศรา มารี อา อารยา ยอแซฟ เฮ้ง - มารี อา วาง ซารอส สมบัติ, มาร์โค นิยม นิยมจ้อย เปโตร นิพนธ์ นิยมจ้อย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง มารี อา ขวัญใจ-ปัณฑา ปัณฑวังกูร เปี่ ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ เปโตร นิราช นิยมจ้อย อุทิศ มารี อา วันดี นิยมจ้อย อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อุทิศ คามิลโล ชริ นทร์ ฉัตรจรัสแสง อุทิศ วิญญาณที่ไม่มใี ครคิดถึง

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-18ระลึกถึง น. อากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

พ. 5 ก.พ. 14 คพ. สุ รชัย

06:15 น.

คพ. สุ ชาติ

19:00 น.

โมทนาคุณพระเป็ นเจ้า ขอพร เทเรซา ประทิน ปัญจทรัพย์ ขอพร เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์ ขอพร แคทริ น ไอยศรา อุทิศ คุณโชติมา ชูสร้อยปิ่ น โมทนาคุณพระแม่มารี ขอพร สุ ขภาพ คุณแม่อ้ งั ประเสริ ฐศรี อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อุทิศ นายสฤษดิ์ วังคะภูติ

06:15 น. คพ. สุ ชาติ

19:00 น.

ขอโมทนาคุณพระเป็ นเจ้า ขอพร แคทริ น ไอยศรา อุทิศ เฮเลนา กาญจนา อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

คพ. สุ ชาติ อุดมสิ ทธิพฒั นา ครอบครัวปัณฑวังกูร เปาโล ใช้ กลาสิ นี หลุยส์ ศักดิ์ ชัยสาเร็ จ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

จุฬาภรณ์ - สมศักดิ์ ชูสร้อยปิ่ น มารี อา เพ็ชรา เกส ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง วิญญาณในไฟชาระ

ศ. 7 ก.พ. 14 คพ. สุ รชัย

06.15 น. คพ. สุ ชาติ

19:00 น.

คพ. สุ ชาติ อุดมสิ ทธิพฒั นา ยอแซฟ ยุทธ ปัญจทรัพย์ เปาโล ภูมิ ปัญจทรัพย์ เฮเลนา กาญจนา ยวง ยรรยง วูวงศ์ ยอแซฟ สุ ริยะ ประเสริ ฐศรี , ครอบครัว ครอบครัว เลาหไทยมงคล, ลิ้มประยูร อันนา องุ่น-เปาโล จัว๋ ประเสริ ฐศรี คามิลโล ชริ นทร์ ฉัตรจรัสแสง

ระลึกถึง น. เปาโล มีกิ พระสงฆ์ และเพือ่ นมรณสักขี

พฤ. 6 ก.พ. 14 คพ. สุ รชัย

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

อัลฟอนโซ เกียรติ ปัญจทรัพย์ เปาโล ธีรชัย ปัญจทรัพย์ คามิลโล ชริ นทร์ ฉัตรจรัสแสง วีรศักดิ์ บูรณสันติสุข

สัปดาห์ ที่ 4 เทศกาลธรรมดา (วันศุกร์ ต้นเดือน) ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทริ น ไอยศรา เทเรซา จิราภรณ์ ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ ผูม้ ีพระคุณต่อวัดและโรงเรี ยน ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง คุณพ่อยอแซฟ วัลลภ จาหน่ายผล วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวมารี อา อุดม มยุระสาคร ยวงบัปติสตา ปึ๋ ง, เวรอนิกา เสนอ พี่นอ้ งตระกูลเสนาจักร วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง บรรดากระแสเรี ยกพระสงฆ์,นักบวช คามิลโล ชริ นทร์ ฉัตรจรัสแสง คุณพ่อยอแซฟ ประมวล พุฒตาลศรี วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-19ส. 8 ก.พ. 14 คพ. สุ รชัย

06:15 น. คพ. สุ ชาติ

19:00 น.

น. เยโรม เอมีลอี านี พระสงฆ์ , น. เยเซฟิ น บาคีตา พรหมจารี ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

คพ. สุ ชาติ อุดมสิ ทธิพฒั นา แคทริ น ไอยศรา ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

เทเรซา จิราภรณ์ คณะผูบ้ ริ หาร,ครู ,นักเรี ยนแม่พระฟาติมา ซิสเตอร์ สุ นีรัตน์ ฤกษ์สุจริ ต วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร มารี อา สุ ทธินี, เทเรซา ปิ ยกานต์ อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อุทิศ คุณอุดร-มารี อา บัวศรี ธาภิรมย์ อุทิศ อักแนส ซุ่ยบ๊วย - มัทธิว เต๊กกี่

ขอพร เทเรซา วินิตา, หลุยส์ ธนพงส์ อุทิศ ยอแซฟ อ๊อน, มารี อา เง็กเอ็ง แซ่ฉวั่ อุทิศ ทอมาส ธวัช, เทเรซา จู ศรี สวัสดิ์

อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อุทิศ คามิลโล ชริ นทร์ ฉัตรจรัสแสง

ประชาสัมพันธ์ 1. อาทิตย์แรกของเดือน รบกวนพี่นอ้ งบริ จาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือคนยากจน มีเจ้าหน้าที่วนิ เซนเดอปอล รับบริ การหน้าวัด 2. มิสซาผูส้ ู งอายุ วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 11.30 น. มีพิธีโปรดศีลเจิม 3. ขอเชิ ญพี่นอ้ งร่ วมพิธีแห่ แม่พระฟาติมา วันพฤหัสฯ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2014 15.00 น. สวดถวายตัวแด่แม่พระ สวดพระเมตตา 15.30-16.30 น. แบ่งปั นพระวาจา 16.30-17.30 น. แบ่งปั นประสบการณ์ความเชื่ อ โดย คุณพ่ อสุ วนารถ กวยมงคล 18.00 น. สวดสายประคาโลก โดย คุณพ่ อเปโตร ชวลิต กิจเจริญ 19.00 น. มิสซา โดย คุณพ่อสุ วนารถ กวยมงคล

ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014


-20-

“ผูท้ ี่พระองค์ทรงจัดเตรี ยมไว้สาหรับนานาประชาชาติ เป็ นแสงสว่างเปิ ดเผยให้คนต่างชาติรู้จกั พระองค์ และเป็ นสิ ริรุ่งโรจน์สาหรับอิสราเอลประชากรของพระองค์” ( ลก 2:40 ) ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร, วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014

ฟาติมาสาร - ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร (02-02-2014)  

ฟาติมาสาร - ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร (02-02-2014)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you