Page 1

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ ทางโรงเรียนได้ร่วม สืบสานประเพณีอันดี งามของไทย นั่นก็ คือ การแห่เทียน จานาพรรษา เนือ่ งในวันเข้าพรรษา เมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดย โรงเรียนได้จัดขบวนแห่เทียนอย่าง สวยงามไปยัง วัดตะพาน ซึ่งก็ได้รับ ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงชุมชนใน พื้นที่เขตดินแดง

แนะนาครูใหม่ นางสาวจันทรเ์ พ็ญ วิศลั ยาขจ รเดช ครแู นะแนว

นางสาวสนิ นี าฎ อ่อนเถอื่ น ครูภาษาอังกฤษ

Mrs. Loida Naces ครูตา่ งชาติ

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคมที่ผา่ น มา ฝ่ ายการศึกษา

Mr. Ariel B. Manalo

อัครสังฆมณฑล กรุ งเทพฯ

ครูตา่ งชาติ

จัดอบรมอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก ให้กบั คณะครู โรงเรี ยนแม่พระฟาติมา โดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผอ. ฝ่ ายการศึกษาฯ เป็ นประธาน วจนพิธีกรรมเปิ ดการอบรม พร้อมด้วย คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม และ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริ ญ ให้เกียรติเป็ นวิทยากรในการอบรมเพื่อสร้าง ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อัตลักษณ์สถานศึกษาทาง โรงเรี ยนจะนาความรู ้ดงั กล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ม่พระฟาติมา แ น ย ี ร เ ง ร โ ์ ณ อัตลักษ รักและรับใช้ า ต ต ม เ า ส จิตอา

Mr. John Ragor N. Lorejo ครูตา่ งชาติ

Mr.Jaime A Paster. JR ครตู า่ งชาติ

ขา่ วประชาสมั พันธ์

ประจาเดอื นสิงหาคม ‘54

รอบรัว้ ฟาติมา 1–4 สอบกลางภาคเรียนที1่ ชัน้ ป.1-ม.5 2,9,16 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา 6,20,27 เรียนวันเสาร์ 8,9,10 โครงการหลักสูตรเพศศึกษา 11 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ย์ 17 นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป ชัน้ ป.1-6 18 ประกายธรรมวันศุกร์ ชัน้ ม.1-ม.2 19-20 กิจกรรมฟืน้ ฟูจติ ใจนักเรียนคาทอลิก ชัน้ ป.1-6 22 ทัศนศึกษา ชัน้ ป1-2 เริม่ จาหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน ชัน้ ป.1 23 ทัศนศึกษา ชัน้ ป.3 24 ทัศนศึกษา ชัน้ ป.4 25 ทัศนศึกษา ชัน้ ป.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 26 ทัศนศึกษา ชัน้ ป.6 ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2554 ชัน้ ป.1-ม.5 29 ทัศนศึกษา ชัน้ ม.1 30 ทัศนศึกษา ชัน้ ม.2 31 ทัศนศึกษา ชัน้ ม.3 ได้ที่ ดูรายละเอยี ดเพมิ่ เติม m/maeprafatim

.co h, www.facebook www.fatima.ac.t

a

ฉบับที่ 4/2554 ประจาเดือน เดือนสิงหาคม

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี รักใดจะยิ่งใหญ่เท่า รักจากแม่ไม่มี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

จัดทาโดย ฝ่ายวิชาการ งานข้อมูลสารสนเทศ/ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ ที่อยู่ 5921/1 ถ. อโศกดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


วาทะคุณพ่อ

ยินดีกบั โตโน่ /ดิว/เอิร์น เดอะสตาร์

เรียนท่ านผู้ปกครองทีเ่ คารพทุกท่ าน

ข่าวกิจกรรม

ไผ่ พงศธร ตั๊กแตน ชลลดา

ปี การศึกษา 2554 ผ่านมาพอสมควร ทางโรงเรี ยนได้ พยายามใช้เวลาและโอกาสอย่างคุม้ ค่า เพื่อสร้างคุณภาพ สาหรับนักเรี ยนทุกคน รวมถึงการพัฒนาครู เพื่อให้พร้อมที่ จะเป็ นผูด้ ูแล และช่วยเหลือเด็กๆด้วย

รางวัลลูกกตัญญู 2554

พ่อขอขอบคุณทุกท่านในความร่ วมมือ และการ ช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ขอเรี ยนว่าทุกความร่ วมมือและ การสนับสนุนจากท่านจะเกิดผลกับนักเรี ยนทุกคนไม่วา่ ทาง ตนหรื อทางอ้อม ในโอกาสวันแม่ที่จะมาถึง ขอแม่ พระแห่งฟาติมาคุม้ ครอง และช่วยเหลือ คุณแม่ทุกท่านเป็ นพิเศษ ให้มีสุขภาพดี ครอบครัวมีสุข และเจริ ญก้าวหน้าในการ งานอยูเ่ สมอ บาทหลวงสุชาติ อุดมสิ ทธิพฒั นา

จากใจบรรณาธกิ าร

วันทีฝ่ นตก ไหลลงทหี่ น้าต่า ง เธอคิดถึงฉันบ้าง ไหมหนอ เธอ.. กลบั มาแลว้ จ้ากับจุลสารโรงเร ไฉไลกวา่ เดมิ ถึงจะช้าไปนิด ยี นแม่พระฟาตมิ า ในมาดใหม่ กิจกรรมต่างๆ ทีท่ างโรงเรีย แตใ่ นฉบบั นีเ้ ราไดป้ ระมวลภาพ ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์กจิ กร นได้จัดขึน้ ในเดอื นทผี่ า่ นมา รวมทงั้ รมทีน่ ่าสนใจมากมายเชน่ เค ยค่ะ และเพือ่ ต้อนรบั “วนั แมแ่ ห่ ง ชา ติ ” ทีก่ าลงั บรรณาธกิ ารขอร่วมเ ชูเกีย รติคณุ ลูกยอดกตัญญปู จะระมาจาปถึงนี้ กอง มาดูกนั ซิวา่ คุณลูกดีเด่ชินดแห ี 2554 คุณแมข่ องพวกเขาจะสวยแค่ง่ ชาติในปนี จี้ ะเป็นใคร โฉมหน้ายอด ไหน ติดตามได้ในฉบบั นีค้ ่ะ ขอพระพรอนั อุดมจงสถิตอยกู่ บั ลูกๆทนี่ า่ รักทุคน กองบรรณาธกิ าร

ยิ้มไม่หุบทั้งคุณแม่และคุณลูก สาหรับศิลปิน แกรมมี่ ไผ่-พงศธร, ตัก๊ แตน-ชลดา ที่ได้รับเลือกจากสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยให้เป็น “ลูกที่มีความกตัญญู กตเวที อย่างสูงต่อแม่” ในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี 2554 โตโน่, ดิว, เอิร์น เดอะสตาร์ ได้รับคัดเลือกจากวิทยาลัย พุทธศาสตร์และ ปรัชญา ร่วมกับ ม.ราชภัฏพระนคร โดยสานักศิลปะ และ วัฒนธรรม ให้รับรางวัลส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญู กตเวที ลูกกตัญญูแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ซึ่งศิลปิน ดังกล่าวดารงตนอยู่ในศีลธรรมดูแลแม่ ประพฤติตนตามคาสั่ง สอนและบาเพ็ญตนเป็นประโยชน์เป็นที่ยอมรับของสังคมน่าปลื้มใจ จริงๆ.

ลูกMPF ฟาติมเห็านอย่อย่าางนีลืม้แนล้าตัว วอย่ลูากงทีๆ่ ดีจากเหล่าลูกๆดีเด่นนาไป ปฏิบัติกับคุณแม่ของเราเอง ด้วยนะคะ ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐออนไลน์

ในเดือน พฤษภาคมทีผ่ ่านมา พวกเราชาว ฟาติ มา เปิดปีการศึกษา กันด้วย วจน พิธีกรรม พร้อมทั้ง พิธีต้อนรับผู้บริหาร ใหม่ 1ท่าน คือ คุณพ่ออันดรูว์ ศรีปราชญ์ ผิวเกลีย้ ง เข้ามาดารง ตาแหน่งแทน คุณพ่อยอแซฟ พงษ์เกษม สังวาลย์เพชร ซึง่ ท่านได้ครบ วาระในการดารงตาแหน่งไปในปีนี้

ลูก ๆ ฟาติมาทั้งศิษย์ เก่า และศิษย์ ปัจจุบันร่วม ระลึกถึง พระคุณที่สาม ในพิธไี หว้ครู ทีท่ าง โรงเรียนได้ จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายนทีผ่ า่ น มา ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ และความซาบซึ้งของ ทั้งครู และนักเรียน ที่พร้อมใจร่วมพิธีในวันนั้น

ในช่วงวันที่

4-6 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางโรงเรียนแม่พระฟาติมาได้เข้ารับ การประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบ สาม จาก สานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) ซึ่งก็เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้เกิดขึ้นจาก ความร่วมมือร่วมใจกัน ของทั้งคณะครู และนักเรียน ที่ทาให้การดาเนิน กิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างดี และ มีคุณภาพ

ในวันที่ 17 กรกฎาคมของทุกปี นับว่าเป็นวันสาคัญทีส่ ุด อีกวันหนึง่ ของโรงเรียนแม่ พระฟาติมา นั่นก็คือวัน ฉลองศาสนนาม คุณพ่อ อเล็กซิสสุรชัย กิจสวัสดิ์ ซึ่งในปีนที้ างโรงเรียนได้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา สมาคมครู-ผู้ปกครอง คณะครู และผู้ปกครอง โรงเรียนแม่พระฟาติมา มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อกันอย่างพร้อมหน้า ซึ่ง ภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความน่ารักจากการแสดงต่างๆ ของลูก ๆ ฟาติมาตั้งแต่น้องอนุบาล จนถึงพี่มัธยมปลายทีพ่ ร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อคุณพ่อ กันอย่างสุดความสามารถ

The August newsletter.  

Happy Mother's Day