Page 1

Manual de evacuaci贸n en caso de incendio

Alexandre Gestal Brea


INDICE INTRODUCCIÓN______________________________3 EVACUACIÓN________________________________4 SISTEMA DE AVISO DE ALARMAS_____________ 5 EQUIPOS DE EMERXENCIA___________________ 6 ORGANIGRAMA DO PLAN DE SALVAMENTO____7 NORMAS A SEGUIR (PROFESORES) ___________ 8 NORMAS A SEGUIR (ALUMNOS) ______________ 9 MANEXO DOS EXTINTORES__________________10 SINAL DE SALVAMENTO_____________________11 SINAIS DE EQUIPO CONTRA INCENDIO_______12 MEDIOS CONTRA INCENDIO DO IES__________13 EVACUACIÓN DA AULA POR INCENDIOS_____ 14

EVACUACIÓN DA NOSA AULA


INTRODUCCIÓN O presente manual ten por obxeto axudar as persoas que prestan os seus servicios no I.E.S. Paseo das pontes a cumplir coa importante misión de seguir a s normas e a prevención de accidentes. Nesta publicación pretendese dar sentido practico das normas de seguridade sobre a organización e funcionamento profesores, persoal laboral e alumnos que se encontren no centro de ensinanza cando ocorra a emerxencia por: EVACUACION POR INCENDIO Confiamos en que o exposto poida constituír un primeiro paso para evitar desgrazas humanas e materiais debido as emerxencias que se produzan.


MEDIOS CONTRA INCENDIOS DO IES EVACUACIÓN No momento que se produce a emerxencia de calquera natureza se as vías de evacuación non fosen as correctas seguramente produciríase unha catástrofe. Debemos ser conscientes al abordar evacuacións de que:

o problema das

As mortes habidas nas grandes catástrofes non son fruto da mala sorte, senón dos erros dunha mala planificación se es que planificaranse. Non se trata de perdidas materiais sustituibles, sino de perdidas humanas insustituibles

SINAIS DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS Sinal de seguridade

Significado da sinal

Aplicación


Avisador de alarma

Telefono a usar en caso de urxencia

Boca de incendios

Extintor de incendios

Dirección cara o equipo de incendios

Indica a situación dos pulsadores ou outros distintos

SISTEMA DE AVISO DE ALARMAS

Indica a situación de calquera telefono mediante polo que se poida transmitirse a alarma de aviso

E aconsellable instalar unha alarma xeral situada no patio central que sexa audible en todas as dependencias do centro por medio dunha potente serea accionable dende varios puntos.

Indica a situación dunha boca de incendios equipada

O sistema de alumado debe estar alimentado por unha fonte independente do alumado xeral para que si faltase a enerxía principal non se que de bloqueado o sistema.

Indica a situación dun extintor de incendios Indica, sola ou conxuntamente coa sinal correspondente a dirección na que encóntranse os equipos de loita contra incendios

O toque de alarmas estará normalizado para todo o instituto da seguinte maneira: TRES

toques

prolongados

e

seguidos

evacuación en caso de incendio.

para

a


EQUIPOS DE EMERXENCIA Serán o conxunto de persoas especialmente adestradas para a prevención e actuación nos accidentes dentro do edificio. A súa misión fundamental e a prevención e tomar tódalas precaucións útiles para impedir que se encontren reunidas tódalas condicións que poidan orixinar un accidente.

Equipo de primeiros auxilios

Sinalización dos armarios “botica de primeiros auxilios” e equipos de primeiros auxilios n

Localización de primeiros auxilios

Indicación dos equipos de primeiros auxilios colocada sobre o lugar no que están situados

Dirección cara primeiros auxilios

Indicación da dirección a seguir cara un equipo de primeiros auxilios

Localización saída de socorro

Situar sobre cada unha das saídas de socorro

Dirección saída de socorro

Indicación da dirección a seguir para alcanzar a saída mais próxima

Dirección saída de socorro

Indicación do caniño a seguir para saír ao exterior, a un lugar seguro ou a unha saída de socorro

SIMULACROS DE EMERXENCIA Efectuaranse polo menos unha vez ao ano. Servirá para extraer conclusións encamiñadas a lograr melloras do plan e obter así unha maior efectividade.

SINAIS DE SALVAMENTO Sinal de seguridade

Significado da sinal

aplicación


ORGANIGRAMA PLAN DE SALVAMENTO Na loita contra o lume, o tempo é un factor fundamental. Dentro das primeiras etapas de desenvolvemento, podemos dispoñer dunha arma adecuada e sinxela para combatilo, como é o extintor. Usar un extintor e moi sinxelo. Recorda sempre os siguientes pasos: SALVAMENT

OE RESCATE

1

2

Tirar do anel de seguridade

Dirixir a cara á base do incendio.

PRIMEIROS AUXILIOS

EXTINCIO N EQUIPOS DE EMEXENCIA

3

4

Presionar a palanca.

Mover a boquilla de dereita a esquerda sobre a base do incendio, avanzando segundo vaiamos sofocando o lume.

COMUNICA CIONS

EVACUA CION


NORMAS A SEGUIR EN CASO DE EMERXENCIA (PROFESORES E PERSOAL LABORAL) Ao escoitala alarma do tipo B os profesores e persoal laboral deben organizar os alumnos, de maneira que estes poidan abandonar as aulas obradoiros, laboratorios e todos os edificios en xeral da forma mais rápida e ordenada posible. -Deben tranquilizalos alumnos para que non cunda o pánico. -Se as vías de evacuación estiveran inundadas de fume deberían recomendar aos alumnos gatear. -Dirixir aos alumnos polo camiño mais corto a abandonar o edificio. -Unha vez na rúa e fora de perigo aseguraranse de que non falta ningún alumno. -Se os profesores ou o persoal laboral observaran algunha anomalía ou situación de emerxencia debese proceder a dala voz de alarma e comunicación da situación.

NORMAS A SEGUIR EN CASO DE EMERXENCIA (ALUMNOS) Ao oír a alarma do tipo de incendio os alumnos deben seguir en todo momento as instruccións e realizar un orden respecto as funcións encomendadas, se é que lles houbera dado algunha. Serán informados ao comezo do curso das normas a seguir en caso de incendio.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Advertisement