Page 1

autonomiczny /autõnõmʹičny/ (adjective) związany z autonomią; taki, który ma autonomię autonoman: Wojwodina jest obszarem autonomicznym Serbii. Vojvodina je autonomna

pokrajina Srbije. głosować /guosovać/ (verb) oddawać głos, dokonywać wyboru w czasie głosowania glasati: Głosują

na tego, kto według nich najlepiej będzie reprezentował ich interesy. Glasaju za onog za koga misle da će najbolje zastupati njihove interese. koalicja /koalʹicʹia/ (noun) partie sprzyjające rządowi i większości parlamentarnej koalicija: Oczywistym było, że koalicja się rozpadnie. Bilo je očigledno da će se

koalicija raspasti. parlament /parlãmẽnt/ (noun) naczelny organ przedstawicielski w państwie, pochodzący z wyborów powszechnych, sprawujący głównie funkcję ustawodawczą, kontrolujący działalność rządu i administracji oraz egzekwujący polityczną odpowiedzialność rządu, premiera i ministrów skupština: Budynek serbskiego parlamentu znajduje się w pobliżu Placu im. Nikoli

Pašicia. Zgrada skupštine Srbije se nalazi blizu Trga Nikole Pašića. państwo /pãĩstfo/ (noun) 1 struktura polityczna obejmująca określony obszar i grupę ludzi go zamieszkującą, rządzona przez osoby reprezentujące tę grupę država:Ludzie chcą żyć w państwie obywatelskim. Ljudi hoće da žive u građanskoj državi.; 2 zwrot grzecznościowy Vi: Skąd Państwo

pochodzą? Odakle ste Vi? poseł /poseu/ (noun) członek Sejmu lub innego parlamentu poslanik: Serbski parlament składa się z

250 posłów. Skupštinu Srbije čine 250 poslanika. system /systẽm/ (noun) 1 ustrój, sposób organizacji życia sistem: O wiele bardziej jestem przekonany

do systemu dwupartyjnego a niżeli do wielopartyjnego.Mnogo više mi se dopada ideja dvopartijskog, nego višepartijskog sistema.; 2 sposób rozwiązywania, obsługi czegoś sistem: W tym przedsiębiorstwie pracuje się w systemie dwuzmianowym. U ovom preduzeću radi se u sistemu na dve smene.; 3 režim: To urządzenie nie powinno pracować w tym systemie. Nije trebalo da ovaj uređaj radi u ovom režimu. wyborca /vyborca/ (noun) osoba uprawniona do uczestnictwa w głosowaniu, wyborach birač: Wielu

wyborców nie korzysta ze swoich praw. Mnogo birača ne koristi svoja prava. wyborczy /vyborčy/ (adjective) taki, który dotyczy wyborów i wyborców; związany z wyborami i wyborcami izborni: W zeszłym roku byłem wolontariuszem w sztabie wyborczym. Prošle godine sam

radio kao volonter u izbornom štabu. wybory /vybory/ (pl noun) sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych izbori: Gazeta przygotowała już artykuł o wynikach wyborów, choć jeszcze

nikt nie wiedział, która partia zwyciężyła. Dnevni list je već pripremio članak o rezultatima izbora, mada još nije znao koja stranka je pobedila.


autonoman (adjective) koji ima autonomiju, samoupravan, samostalan, nezavisan autonomiczny: Kosovo je nekada bilo autonomna pokrajina Srbije. Kosowo było kiedyś

obszarem autonomicznym Serbii. birač (noun) onaj koji bira, glasa na izborima, glasač wyborca: Mnogo birača uopšte njje bilo na

spisku. Wielu wyborców w ogóle nie znalazło się na listach. birački (adjective) onaj koji se odnosi na biranje wyborczy: Punoletni državljani su upisani u birački

spisak. Nazwiska pełnoletnich obywateli widnieją na listach wyborczych. država (noun) geografično prodručje i politička jedinica sa sopstvenomj vladom, zakonima i narodom państwo: Skupština je jedan od temelja demokratije i građanske države. Parlament stanowi

fundament demokracji i państwa obywatelskiego. glasati (verb) 1 davati svoj glas za nekog ili nešto na izborima ili pri kakvom odlučivanju, izjasniti se głosować: Glasam za moju omiljenu stranku. Głosuję na moja ulubiona partię.; 2 govoriti, pričati, prenositi glasove mówić, rozbrzmiewać, ogłaszać: Glasa se. Mówi się. izbor (noun) 1 odabiranje, biranje wybieranie: Izvršiti izbor biljaka. Dokonać wyboru roślin.; 2 ono što je izabrano kao najbolje wybór: Izabrana pesma. Wybrana piosenka.; 3 biranje ljudi i organe vlasti glasanjem wybory: Izbori za skupštinu. Wybory do parlamentu.; 4 asortiman: Veliki izbor žestokih

pića. Duży wybór napojów alkoholowych. koalicija (noun) 1 politički ili vojni savez dveju ili više država protiv drugih država zjednoczenie: Koalicija jugoslovenskih država je bila jedino rešenje. Zjednoczenie państw południowosłowiańskich było jedynym rozwiązaniem. ; 2 privremeni ili trajni savez političkih stranaka, partika i dr. organizacija koalicja: Koalicija najjačih političkih stranaka. Koalicja

najmocniejszych partii politycznych. poslanik (noun) predstavnik izabran glasanjem naroda da u zakonodavnom telu zastupa njegove interese poseł: Poljaci su izabrali svoje poslanike. Polacy wybrali swoich posłów. sistem (noun) 1 utvrđen raspored, poredak delova povezan u skladnu celinu, utvrđen red system: Imati isti sistem rada. Mieć taki sam system pracy.; 2 oblik društvene organizacije system: U ovoj državi je republikanski sistem vladavine. W tym państwie obowiązuje republikański system rządzenia.; 3 princip mehaničkog uređaja, mehaničke strukture, konstrukcija system: Ovaj pištolj ima najbolji sistem. Ta broń posiada najlepszy system.; 4 skup delova povezanih zajedničkom funkcijom układ:Sistem za varenje. Układ pokarmowy. skupština (noun) skup izabranih narodnih predstavnika, predstavničko telo koje se bira radi rešavanja raznih pitanja iz oblasti zakonodavstva, privrede, prosvete i dr.parlament: Skupština je

nejviše predstavničko telo. Parlament jest najwyższym organem przedstawicielskim.

słownik  

Zapraszam do komentowania mojego słownika. Przy zapisie fonetycznym polskich słów kierowałam się zasadami polskiego, a nie międzynarodowego...

Advertisement