Page 1

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ΢ Ζ Δζπξέζζν απνθαιύπηεη όηη ν κεηξνπνιίηεο Άλζηκνο αξξώζηεζε ιίγν πξηλ ηελ νξθσκνζία ηνπ δεκάξρνπ Μπνπηάξε κε βαξύ εγθεθαιηθό πνπ ηνλ θαζήισζε ζε αξηζηεξή παξάιπζε. Αλαιακβάλεη λα δσξήζεη ην δηθό ηνπ δεμηό εγθεθαιηθό εκηζθαίξην ν θ.Φσκηάδεο, πνπ δηαζέηεη δύν δεμηά. Όια βαίλνπλ θαιώο ηειηθά, αλ θαη ιέγεηαη όηη ν κεηξνπνιίηεο πξνζήιζε αξρηθά ζηελ νξθσκνζία ληπκέλνο Ενξξό πάλσ ζην Βνπθεθάια. Δπαλεκθαλίδεηαη ε γξίπε ησλ ρνίξσλ, αιιά θαλείο δελ ηνικάεη λα ηελ νλνκάζεη επηδεκία απηή ηε θνξά. Μάιηζηα Ο ππνπξγόο ΢ηέξεζεο Τγείαο (Άη) Λνβ Κέξδνο εηζεγείηαη ζηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο λα νλνκαζηεί ην παζνγόλν ζηέιερνο Influneza Savramopoulis πξνο ηηκήλ ηνπ αμεπέξαζηνπ πξώελ ππνπξγνύ πνπ καο θέζσζε κε ζεξκηθέο θάκεξεο θαη άρξεζηα εκβόιηα. Οη Έιιελεο σζηόζν δελ πεζαίλνπλ από γξίπε: ιόγσ κηαο κεηάιιαμεο ν ηόο ηνπο πξνθαιεί κόλν αλ-επξσ-ηθή αλνξεμία. Ζ ηειεπηαία Κνηλνηάξρηζζα ζηελ ηζηνξία ηεο Αληηπάξνπ, ε πεξίθεκε Μπνπκπνπιίλα ηεο Αληηπάξνπ θ. Βαξβάξα Μαλέηα απνρσξεί από ηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή ζε κία ππέξιακπξε ηειεηή ζην ιηκάλη ηνπ λεζηνύ, πνπ πξνο ηηκήλ ηεο νλνκάδεηαη «ιηκάλη Μαλεηαιέλα» . Ο δήκαξρνο Λεβεληάθεο θάλεη δώξν ζηελ πξώελ θύιαξρν Κνηλνηάξρηζζα αλακλεζηηθή λαλνπιαθέηα-κηληαηνύξα κε όια ηα πνιπάξηζκα έξγα ηεο θαη έλα ππέξνρν κεληαγηόλ ρξπζή θαηζαξίδα. Δθείλε κε ηε ζεηξά ηεο δσξίδεη ζην δήκαξρν ρεηξνπνίεην αζεκέλην νπξνδνρείν-«πάπηα», αθνύ ε απνρέηεπζε νύηε θέηνο ζα γίλεη. Υαξαθηεξηζηηθόο θη ν δηάινγνο: «ρέζε ςειά θη αγλάληεπε θαη θέηνο θπξία Βαξβάξα», «ηη NATURA ηη θαηνύξα Γηάλλε κνπ».

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ΢ ΢ε κηα πξνζπάζεηα λα πεξάζεη έλα κήλπκα επδσίαο ν ππεξππνπξγόο Ραγθνύζεο πξνηείλεη θαη ζύζζσκνη νη βνπιεπηέο ςεθίδνπλ ην λόκν πνπ επηβάιιεη ηε ρξήζε ιέμεσλ κε ην ζπλζεηηθό «πινύηνο»: ε Διιάδα αδειθνπνηείηαη κε ηνλ πιαλήηε Πινύησλα, ηα ζθπιηά νλνκάδνληαη όια Πινύην, θαη ηα αγνξάθηα βαθηίδνληαη Πινύηνο, ε «Πνιηηεία» ηνπ Πιάησλα κεηνλνκάδεηαη ζε απηήλ ηνπ Πινύησλα, νη πιαηείεο ζε πινπηείεο θαη ζηνπο νίθνπο αλνρήο δνπιεύνπλ πινπηάλεο, ελώ ε Σδνύιηα ιέεη ην κλεκεηώδεο «θαιύηεξα πινύζηα θαη ηίκηα παξά θησρή θαη πινπηάλα». ΢ην κεηαμύ νη original πινύζηνη πινπηίδνπλ, ελώ ηα παηδηά πινπηζνπξίδνπλ ζηηο πηζίλεο. Ο δήκαξρνο Λεβεληάθεο αλαγγέιιεη ηε δεκηνπξγία πινπηήο καξίλαο δηαζηάζεσλ 1x2 κέηξα κε ρνξεγό ηελ εηαηξία LEGO. Ζ αλάπηπμε ζηελ Αληίπαξν κόιηο άξρηζε.


Ζ δηάζεκε ξεπόξηεξ Πεηξνύια Κσζηίδνπ αλαθνηλώλεη ηαπηόρξνλα ηνλ αξξαβώλα ηεο κε ηνλ Mr.Blue Eyes Πνι Σόκζελ θαη ην γάκν ηεο κε ην Νηνκηλίθ ΢ηξνο Καλ. «Δγώ ζα ζαο βγάισ από ηελ θξίζε» δειώλεη ζην έγθπξν δειηίν ηνπ ΢ΣΑΡ. Άγλσζηνη ππξπνινύλ θη αλαηηλάδνπλ ζην ιηκάλη ην απηνθίλεην ηνπ Γεκάξρνπ Λεβεληάθε. Ζ Αζηπλνκία δηελεξγεί ειέγρνπο κε ηελ πνιπάξηζκε νκάδα ηεο ρσξίο απνηέιεζκα. ΢ε πξνθήξπμε πνπ ζηέιλεηαη ζηα blogs θαηαγγέιιεηαη ε κε ηνπνζέηεζε ηεο ζπκβνύινπ θ.Λίηζαο Βηάδε ζε θαίξηα ζέζε ζην λέν Γήκν. Ζ ηξνκνθξαηηθή νκάδα θιείλεη κε ηελ παξνηκία «΢αξαληαπέληε Γηάλλεδεο ελόο θνθόξνπ γλώζε» θαη ππνγξάθεη σο «ηα Ληηζάθηα - Οη Αζηρηηξίζηαο», ππόζρεηαη κάιηζηα θαη λέεο ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, όπσο θάςηκν θιαδηώλ θαη ζπάζηκν λεύξσλ. Σα «Νέα Αληηπνιίηεπζεο Πάξνπ» γξάθνπλ «ζπίηη ρσξίο Γηάλλε πξνθνπή δελ θάλεη», ε δε εθεκεξίδα «Υσλί ηεο Πάξνπ» γξάθεη ζρεηηθά «Να ζε θάςσ Γηάλλε, λα ζ‟ αιείςσ κέιη». ΢ε ζπξηάξη γξαθείνπ ηνπ πξώελ επαξρείνπ ζηελ Πάξν αλαθαιύπηεηαη θνπθιάθη ρηιηνηξππεκέλν κε θαξθίηζεο πνπ κνηάδεη πνιύ ζην δήκαξρν Βιαρνγηάλλε. Παξάιιεια θπθινθνξεί ακθηιεγόκελν βίληεν κε ηελ πξώελ Έπαξρν λα θάλεη ζπκθσλίεο κε ηύπν κε νπξά θαη θέξαηα. Σα «Νέα Αληηπνιίηεπζεο Πάξνπ», πνπ είραλ έηνηκν πξσηνζέιηδν κε ηίηιν «δε βνιεύεηαη ζηελ θαξέθια ηνπ ν Βιαρνδήκαξρνο» εθδίδνληαη κε πξσηνζέιηδν ην ξεπνξηάδ γηα ηηο δηαθνπέο ηνπ θ. Βνξίδε ζηε Νέα Ναδηιαλδία.

ΜΑΡΣΗΟ΢ Σα ειιεληθά Wikileaks θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. ΢ε εηδηθή εθπνκπή ν Γηώξγνο Απηηάο απνθαιύπηεη ηα Wikigreeks πνπ απνθαιύπηνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ην βίν ησλ πνιηηηθώλ θαη VIPs, όπσο απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα εκεξνιόγηα ησλ Φηιηπηλλέδσλ νηθηαθώλ βνεζώλ ηνπο πξηλ απειαζνύλ ιόγσ θξίζεο. ΢ε δσληαλή ζύλδεζε ζην δειηίν ησλ 8 ηνπ Μέγθα ε θ.Μαξηάλλα Βαξδηλνγηάλλε θάλεη δώξν ζηα θαξθηλνπαζή παηδάθηα πεξνπθίληα κε θνππ Μαξηάλλαο ελώ ε Όιγα Σξέκε κε ηξέκνπζα θσλή από ηε ζπγθίλεζε αλαθνηλώλεη όηη «πέληε ηπρεξά(;) παηδάθηα ζα θάλνπλ δσξεάλ πιαζηηθή ζηα ρείιηα ηνπο γηα λα θαίλνληαη γειαζηά ζηηο εηδήζεηο καο». Καηά ιάζνο ζην ακέζσο επόκελν ξεπνξηάδ αθνύγεηαη on air λα ιέεη ζηνλ Πξεηεληέξε πνπ θάλεη γθξηκάηζεο ζην δηπιαλό παξάζπξν όηη θη απηή έρεη ηνλ ίδην πιαζηηθό κε ηελ πξέζβεηξα θαιήο δηαθεκίζεσο.


Μπαδώλεηαη ε πόξηα ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Αληηπάξνπ. ΢ηηο εθεκεξίδεο δεκνζηεύεηαη πξνθήξπμε από ηελ θξάμηα «ηα Ληηζάθηα – Οη Αζηρηηξίζηαο». Ζ αζηπλνκία δειώλεη αδπλακία λα θάλεη έξεπλα ιόγσ ιεηςαλδξίαο. Μεηά από αιιεπάιιειεο ζπζθέςεηο θαη δηαβνπιεύζεηο απνθαζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αίζνπζα γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ην ΢πήιαην. «Έρεη θαη θαιή κηθξνθσληθή» ιέεη ν θ. ΢θαιαγθάθνο πνπ πξόηεηλε ηελ ηδέα. Ο θ. Μαξηάλνο δηαθσλεί κε ηε πξόηαζε γηαηί δελ έρεη πόληηνπκ θαη αζύξκαην κηθξόθσλν. ΢ηελ Πάξν επεθηείλεηαη ν πεξηθεξεηαθόο ηεο Παξνηθηάο. Από ιάζνο όκσο ηνπ εξγνιάβνπ ν δξόκνο δηαζρίδεη θάζεηα όιε ηελ παιηά Αγνξά θαη θαηαιήγεη κέζα ζην Γεκαξρείν. Ζ πόιε ρσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα κε εκπόιεκε δώλε ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.

ΑΠΡΗΛΗΟ΢ Ο ππνπξγόο ζηέξεζεο Τγείαο ΛνβΚέξδνο αλαθνηλώλεη ζηνπο Έιιελεο ηε δίαηηα ΠΑ΢ΟΚ, ελώ ν ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ δειώλεη όηη ζηνπο παξαβάηεο ζα θνξνινγείηαη ε ζθηά ηνπο. Ο δήκαξρνο Λεβεληάθεο είλαη από ηνπο πξώηνπο πνπ αθνινπζνύλ ηε δίαηηα πηινηηθά. Μέζα ζε δεθαπέληε κέξεο όκσο εμαληιείηαη ηόζν πνπ θνηκάηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ. Μπξνζηά ζηνλ θίλδπλν λα ηνλ θάλεη πξσηνζέιηδν ε εθεκεξίδα «Υσλί ηεο Πάξνπ» ην κέηξν «δίαηηα ΠΑ΢ΟΚ» απνζύξεηαη. Ο δήκαξρνο Αληηπάξνπ ζώδεη άζειά ηνπ ηνπο Έιιελεο από ηελ θαηαζηξνθή. ΢ην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ν ζύκβνπινο ηεο Υξπζήο Απγήο θ.Μηραινιηάθνο θέξλεη ζην ηξαπέδη ηα πξνεθινγηθά ηνπ ζπλζήκαηα «Σν δήηεκα ησλ κεηαλαζηώλ ιύλεηαη απζεκεξόλ» θαη «Κάληε ην θόβν ηνπο πξαγκαηηθόηεηα» πξνηείλνληαο κάρε ζηνπο δξόκνπο γηα λα θύγεη ε «ιέξα». Ο ζύκβνπινο Π.Κσλζηαληίλνπ ηνπ ζπλδπαζκνύ ΑΝΣΑΡ΢ΗΑ ζηηο Γεηηνληέο ηεο Αζήλαο απαληάεη κε ην ξεηό ηνπ Αξηζηνθάλε «ρέζαηην γαξ εη καραίζεην» (άκα καρόζνπλα ζίγνπξα ζα ρεδόζνπλα), ν Μηραινιηάθνο αληαπαληάεη κε Ληαθόπνπιν («ν θαηξόο γαξ εγγύο») θη ν Γηώξγνο Ακπξάο αξπάδεη ην πνδήιαηό ηνπ λα ην βάιεη αλάκεζα λα ηνπο ρσξίζεη ιέγνληαο πέληε βξηζηέο από «Π». Σε ιύζε- εθηόλσζε δίλεη ν ζύκβνπινο Ζιίαο Φηλάθεο πνπ κε ζθέξηζν θαη κπάζν θσλάδεη «΢ηγά κσξή ηξειή!» νπόηε ζηακαηάλε θαη ηνλ θνηηάλε θαη νη ηξεηο. Ζ Αξρηεπηζθνπή Αζελώλ, ε Καµεξάηα θαη ν Γηώξγνο Νηαιάξαο δηνξγαλώλνπλ θαη θέηνο ζπλαπιία ζπκθηιίσζεο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Παληειεήκνλα, ηε λύρηα ηεο Αλάζηαζεο. Ο Νηαιάξαο ηξαγνπδάεη εθζηαζηαζκέλνο ην Υξηζηόο Αλέζηε θη ν Μεηξνπνιίηεο ραξίδεη ρξπζά απγά


ζηνπο μπξηζκέλνπο νγθώδεηο ζεκλνύο λεαξνύο, πνπ βγαίλνπλ έμσ θη αξρίδνπλ λα βαξάλε κε απηά ηα θεθάιηα ησλ Παθηζηαλώλ. Σα ΜΑΣ αλεβαίλνπλ ζην θακπαλαξηό θαη θάλνπλ κπάηζνη jumping απάλσ ηνπο, ελώ αληί γηα βεγγαιηθά αθνύγνληαη αιεζηλνί ππξνβνιηζκνί. Σν βξάδπ ην ΜΔΓΚΑ ζην δειηίν εηδήζεσλ θαιύπηεη ηνπο ήρνπο κε ςαικσδίεο θαη επεπθεκίεο πηζηώλ.

ΜΑΨΟ΢ Ο Γηώξγνο Παπαλδξένπ βγαίλεη ζε δεκόζην δηάγγεικα ζηελ Σηβί κε θόλην κηα μεθηηζκέλε αθίζα κε ην Καζηειιόξηδν θαη δειώλεη κε ζηγνπξηά «Lefta yparhoun, pao na ta fero». Σελ επνκέλε μπξίδεη ην κνπζηάθη, θνξάεη ην power balance βξαρηόιη ηνπ θαη ηαμηδεύεη γηα ηηο ΖΠΑ. Δθεί ν Οκπάκα ηνλ ρξίδεη ΖΠΑλζξσπν θαη ηνπ δίλεη κία ζεζνύια ζηνλ ΟΖΔ. Ο ΓΑΠ δελ απνγνεηεύεηαη. “Lefta yparhoun” κνλνινγεί δηαξθώο. Αλνίγεη ε αγνξά ζηελ Διιάδα γηα ηα (εηξσληθώο) ιεγόκελα ηπρεξά παηρλίδηα. Γεθαπέληε ρξόληα κεηά ην Υξεκαηηζηήξην νη δεκόζηεο ππεξεζίεο αλαζηελάδνπλ θαη πάιη πάλσ από νζόλεο κε νnline ζηνίρεκα, ΛΟΣΣΟ, ΠΡΟΣΟ, ΣΕΟΚΔΡ, ΚΗΝΟ, θξνπηάθηα, θ.ά., ελώ ζηα θαθέ θαη θαθελεία νη καγαδάηνξεο ληύλνληαη θξνππηέξεδεο θαη ζηήλνπλ ξνπιέηεο, δάξηα, θνπινρέξεδεο, κπιαθ ηδαθ, ΠΑΡΣΑ ΟΛΑ, Γθξηληάξε, Φηδάθη θαη δε ζπκκαδεύεηαη. Ο ίδηνο ν ππνπξγόο Δκπνξίνπ θ. Υξπζνρνΐδεο κνηξάδεη ζε όινπο ηνπο πνιίηεο έλα δεπγάξη δάξηα, ελώ ζεζκνζεηείηαη «ε ώξα ηνπ θνπξίηε»: κία ώξα δηάιεηκκα ζε όιεο ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο γηα λα ηδνγάξνπλ νη ππάιιεινη πόζν ζα κεησζεί ν κηζζόο ηνπο ζην ηέινο ηεο εκέξαο. Γεκνηηθόο ζύκβνπινο ηεο Πάξνπ νκνινγεί: «θάλσ ζεμ θαη ζθέθηνκαη ηε ΢αρηάξ». Οη Παλειιήληεο θαη πάιη θηλδπλεύνπλ λα καηαησζνύλ. Απηή ηε θνξά θάλνπλ απεξγία νη καζεηέο. Αλάκεζα ζηα αηηήκαηά ηνπο είλαη λα δίλνπλ εμεηάζεηο ζε γθξήθιηο, λα θαζηεξσζεί ε ενξηή ησλ Άεη-Φνλ, Άε-Πνλη θαη Άε-Παλη, θαζώο θαη λα γίλεη ππνπξγόο Παηδείαο ε ζηαξ Σδνύιηα-ΔιύηεΑιεμαλδξάηνπ. Ζ ππνπξγόο Γηακαληνπνύινπ βγάδεη ξνδ βίληεν θαη ην θπθινθνξεί δσξεάλ ζηα ζρνιεία, αιιά απηό αθξηβώο πεηζκώλεη ηνπο καζεηέο ζηα αηηήκαηα ηνπο. Δπίζεο άιιν βαζηθό αίηεκά ηνπο είλαη ε ίδξπζε ηεο Αλσηάηεο ΢ρνιήο Μνληέισλ θαη Σξαγνπδηζηώλ κε πξύηαλε ή ηνλ Φηλάθε ή ηνλ Καπνπηδίδε, αιιηώο ηελ Πάληα.

ΗΟΤΝΗΟ΢


Ο Γ.Α.Π. εθδίδεη ηαμηδησηηθό νδεγό από ηελ πινύζηα εκπεηξία ηνπ ηα δύν ρξόληα ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ. Σν βηβιίν ιέγεηαη Taxidevontas/Σaxiklaigontas. Γελ ην θαηαιαβαίλεη θαλείο από ηηο αζπλαξηεζίεο πνπ γξάθεη θαη απνζύξεηαη ηαρύηαηα. Ο πξσζππνπξγόο αξρίδεη λα γξάθεη ην γπξίδεη ζηελ πνίεζε πνπ είλαη πην αθαηξεηηθή. Δηνηκάδεη ηελ Ζιηζηάδα. Αξρίδεη ζην ΜΔΓΚΑ ην reality παηρλίδη «δειηίν εηδήζεσλ»: νη δεκνζηνγξάθνη θιεηδώλνληαη ζηα ηειεπαξάζπξα θαη κέλνπλ εθεί 24 ώξεο ην 24σξν εθθσλώληαο αθαηάπαπζηα άρξεζηεο εηδήζεηο. Κεξδίδεη όπνηνο αληέμεη κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο. Σν έπαζιν παίξλεη ν ππνκνλεηηθόο Πάπινο Σζίκαο αιιά κεηά από έλζηαζε αλαθαιύπηεηαη όηη έγηλε ιάζνο, αθνύ επξόθεηην γηα ηελ Όιγα.Σξέκε πνπ έβγαιε κνπζηάθη θαη γέληα. Σν πξόηδεθη ζα επαλαιεθζεί ζε όια ηα θαλάιηα ηνπ ρξόλνπ. Πιήζνο λέσλ θαηαθιύδεη ην λεζί θαη ην ζώδεη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ο ιόγνο πνπ ε Αληίπαξνο έγηλε trendy; Σνπνζεηήζεθε ζην ιηκάλη, κεηά από εηζήγεζε ηεο αληηπνιίηεπζεο, πηλαθίδα ζηελ είζνδν ηνπ ιηκαληνύ γξακκέλε ζηα γθξήθιηο κε αλαιπηηθέο odigies, ιεπηνκεξή harti ηνπ λεζηνύ γηα ην Spilaio, ην Despotiko θαη ηηο paralies, αλαιπηηθό odigo agoras θαη hrisima tilefona. Σν παξάδεηγκα αθνινπζεί γξήγνξα θαη ε Πάξνο πνπ εθδίδεη νδεγό Paros-Lonely Plani. Γίλεηαη ζε εξεκηθό μσθιήζη ηεο Άλσ Κακαζνύηξαο ν γάκνο ηεο Πεηξνύιαο Κσζηίδνπ κε ηνλ ΢ηξνο Καλ. Ζ Πεηξνύια ΢ηξνο Καλ είλαη ήδε νιίγνλ έγθπνο. Αλαθνηλώλεη πσο ζα κεηαδνζεί δσληαλά ε γέλλεζε ηνπ βξέθνπο ζην ΟΤ΢Σ-tube, αιιά δελ ζα πξνθαιέζεη ην δεκόζηα αίζζεκα, θαζώο ζα γελλήζεη κε ηα εζώξνπρα ηεο. Οη λενθξνίζνη βηιιάηνη ηεο Αληηπάξνπ θάλνπλ δώξν ζηνπο ηζαγελείο ππνηαθηηθνύο ηνπο ρίιηα tablet PC κε κόλε εθαξκνγή ην facebook. Σν ρσξηό είλαη ηξηζεπηπρηζκέλν.

ΗΟΤΛΗΟ΢ Ζ Αγγειηθή Νηθνινύιε θαη ην «Φσο ζην ηνύλει» αθηεξώλνπλ κία νιόθιεξε εθπνκπή ζηελ αλαδήηεζε ηνπ βνπιεπηή Ρήγα πνπ αγλνείηαη από ηελ εθινγή ηνπ θαη κεηά. Μεηά από νινλύθηην καξαζώλην ε δαηκόληα ξεπόξηεξ ηα παξαηάεη. Θα θαλεί μαλά ιίγν πξηλ ηηο επόκελεο εθινγέο. Γηεμάγεηαη θαη θέηνο ν παγθνζκίνπ θήκεο δηάπινπο Πνύληα-Αληίπαξνο. Λόγσ θξίζεο αληί γηα θαθαβηά θηηάρλνληαη από ηνπο δηνξγαλσηέο θύθηα ζνύζη θαη καιιί ηεο γξηάο Μπάξκππ. ΢ηνλ αγώλα νη αζιεηέο είλαη ηόζν


αδύλαηνη πνπ επηπιένπλ ζην λεξό. Έλα δπλαηό ξεύκα αέξα ηνπο παίξλεη όινπο θαη ηνπο βγάδεη λόηηα, ζηε ΢ίθηλν, όπνπ θαη ηεξκαηίδνπλ ζην ιηκάλη ηεο. Πξώηε ηεξκαηίδεη ε αζιήηξηα Πόιπ Λόξδα. Πίζσ ζηελ Αληίπαξν ν δήκαξρνο παίξλεη ηα λεξά θαη ην ζνύζη θαη θεύγεη πξνο άγλσζηε θαηεύζπλζε. ΢ηνλ αγώλα ησλ δέθα ρηιηνκέηξσλ νη ζθειεησκέλνη Έιιελεο αζιεηέο θαηαηξνπώλνπλ ηνπο Αηζίνπεο ζπλαζιεηέο ηνπο. Νηθεηήο ηειηθά ν Λέσλ Πείλαο. Γηα πξώηε θνξά δηνξγαλώλεηαη θαη αγώλαο κόην θξνο ζηνλ πεξηθεξεηαθό ηεο Φαξαιπθήο. Νηθεηήο ν εξγνιάβνο ηνπ έξγνπ, πνπ δελ πέθηεη νύηε κία θνξά, θαζώο γλσξίδεη ηηο ιαθθνύβεο θαιύηεξα από όινπο. Σνλ επόκελν κήλα ε ΝΑ΢Α ζα πξνβεί ζε κία ζεκαληηθή αλαθνίλσζε γηα ηελ ύπαξμε εμσγήηλσλ κνξθώλ δσήο. Αλαηαξαρή ζηα θόξνπκ ησλ απνγόλσλ ησλ λεθειίκ. Τπάξρεη ηειηθά δσή ζε άιινπο πιαλήηεο;

ΑΤΓΟΤ΢ΣΟ΢ Ο Θ. Πάγθαινο θαηαθηάλεη ζην λεζί γηα ηηο θαινθαηξηλέο ηνπ δηαθνπέο. Σα θέξξπ κπση αξλνύληαη λα ηνλ κεηαθέξνπλ ιόγσ βάξνπο θαη ηειηθά κεηαθέξεηαη από ηελ Πνύληα κε C-130. Με ην πνπ θηάλεη παίξλεη ζβάξλα όια ηα θαγάδηθα θη εζηηαηόξηα ηνπ λεζηνύ θαη κεηά θαη ην 65ν γεύκα ζθάεη. Καλείο δελ θαηαιαβαίλεη από πνύ ήξζε ν θξόηνο, όινη λνκίδνπλ όηη κπήθε θνπξλέιν ζηνλ Αθνλεηό, νπόηε δελ ηξέρεη κία. ΢ε ιίγν από ηελ θνηιηά ηνπ εθξαγέληνο πνιηηηθνύ μεπεηάγνληαη κηθξά παπαγθαιάθηα πνπ ηξηγπξίδνπλ δαηκνληζκέλα από ηξαπέδη ζε ηξαπέδη θαη θαηαβξνρζίδνπλ ό,ηη βξνύλε. Ο πξώελ πνιηηηθόο δηθαηώλεηαη κεηά ζάλαην γηα ηελ θξάζε «καδί ηα θάγακε», αθνύ ελλννύζε ηα παπαγθαιάθηα. Μεηά ηελ θαηάηαμε ηνπ Γ.Α.Π. ζηα θαιύηεξα κπαιά ηνπ πιαλήηε θαη ηνπ ππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ζηνπο θαιύηεξνπο ππνπξγνύο, βξαβεύεηαη θη ν Έιιελαο πνιίηεο ζηνπο δέθα πην γθαληέκεδεο ιανύο. ΢εηξά παίξλνπλ θη άιινη: ν Άδσληο γηα ηνλ ηίηιν ηνπ θαζαξόηεξνπ Έι-ιελα, ν Κνύγηαο ηνπ ζπκπαζέζηεξνπ δηθεγόξνπ θαη πνιινί αθόκα. Ξερσξίδεη ε ππνςεθηόηεηα ηεο πξώελ πξνέδξνπ Αληηπάξνπ ζηνπο νμπδεξθέζηεξνπο Κνηλνηάξρεο θαη ηνπ Κσλ. Μεηζνηάθε ζηνπο δέθα ελαπνκείλαληεο βξηθόιαθεο. Ζ ΝΑ΢Α αλαθνηλώλεη έλα ζπνπδαίν εύξεκα: επηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ είδνο νξγαληζκνύ ζηνλ πιαλήηε καο πνπ ηξέθεηαη κε αξζεληθό (όρη ην δειεηήξην, αιιά ην θύιν), αληιεί ελέξγεηα από ηελ θεξαία-κόξην ηνπ ζύκαηνο θαη απνθηά ηέηνηα ηζρύ πξννδεπηηθά πνπ κπνξεί λα ζείξεη κέρξη


θαη θαξάβη. Σν λέν είδνο εθπιήζζεη ηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα. Ο Υαξδαβέιιαο θάλεη εηδηθή εθπνκπή κε ζέκα «γπλαίθα: κηα άγλσζηε αλάκεζά καο - Σν πξσί λνηθνθπξά ην βξάδπ εμσγήηλε», ελώ ν ΟΤΦΟιόγνο Ληαθόπνπινο γξάθεη απλεπζηί ζε κηζή ώξα ην λέν ηνπ εκπλεπζκέλν βηβιίν κε ηίηιν «ΓΖ, ΝΔ-θειείκ, ΚΑ-ηαζηξνθή: από ηνλ πιαλήηε Δι ζηελ θνπδίλα». Ζ Δθθιεζία παξαθνινπζεί ακήραλε ηηο εμειίμεηο. ΢ην δξόκν νη άληξεο θπθινθνξνύλ κε ινπθέηα ζηα ζώβξαθά ηνπο, ελώ ε Σδνύιηα βγάδεη ηξαγνύδη κε ξεθξαίλ «είκαη κηα εμσγήηλε Δβξαία// δνο κνπ ην κπνπθάιη ή ηελ θεξαία». Όια μερληνύληαη κόιηο αξρίδεη ην Σζάκπηνλο Λήγθ. Ζ ζξπιηθή Λα Λνύλα, κεηά ηε βξάβεπζή ηεο από ηελ Οπλέζθν πέξπζη, κεηνλνκάδεηαη ζε Λα Λνύλα Ράζα θαη παίξλεη λέν βξαβείν από ηνλ πξέζβε Καιήο Οηθνδνκήζεσο θ. Σζάθσλα.

΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ΢ Σν θαλάιη κε ηε Πεηξνύια ΢ηξνο Καλ ζην ΟΤ΢Σ-tube μεθηλά ηηο πξνβνιέο θαη απνθηά κέξα ηε κέξα θαη κεγαιύηεξε δηαζεκόηεηα. ΢ύληνκα νη θαζεκεξηλέο επηζθέςεηο μεπεξλνύλ ηα δέθα εθαηνκκύξηα ζεαηέο θαη κέρξη λα κπεη ζην καηεπηήξην δηαθόζηνη εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο θάλνπλ θιηθ θάζε κέξα. Με 3 επξώ ζπλδξνκή θαζ‟ έθαζηνλ ε ιηθληδόκελε Πεηξνύια αξρίδεη λα καδεύεη παξαδάθη γηα ηελ ρξεσκέλε παηξίδα. «Θα καο ζώζεη ην ιηιί ηεο Πεηξνύιαο» ιέεη ν Ν.Υαηδεληθνιάνπ. Ο Λνβθέξδνο δειώλεη όηη ζθνπόο ηεο πνιηηηθήο ηνπ είλαη λα κελ πεγαίλνπλ νη άξξσζηνη ζην λνζνθνκείν αιιά λα ζεξαπεύνληαη ζηε γεηηνληά ηνπο. Καηαξγείηαη ην ΔΚΑΒ θαη νη δξόκνη γεκίδνπλ κε δόκπη: γέξνη, ρηηθηάξηθα, ηξαπκαηίεο θαη εηνηκνζάλαηνη πεξηθέξνληαη ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο. Ξεζπάεη κάρε κε ηνπο κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ πηάζεη ηα ζηέθηα. ΢ηελ Πάξν ην πξόβιεκα δελ πθίζηαηαη, θαζώο έρεη θαηαξγεζεί ην ΔΚΑΒ από πέξπζη. Σν Κέληξν Τγείαο Πάξνπ κεηαηξέπεηαη ζε θνηκεηήξην – θαθέ. Καλείο δελ θαηαιαβαίλεη ηε δηαθνξά. Δπαλαζηαηηθή πξόηαζε ηνπ θ.Μαξηάλνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλπδξίαο βξίζθεη γξήγνξα εθαξκνγή ζε όιεο ηηο Κπθιάδεο. Πξνηείλεη ηελ ηέιεζε ρνξνύ ηεο βξνρήο κε λεζηώηηθν βεκαηηζκό. Παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα όπσο ηα «ληάξη ληάξη», «ζηελ πάξν θαη ηε λάμν», αιιά θαη λεώηεξα όπσο ηα «αθνύ γνπζηάξεη» θαη «πηηζηξίθα» γίλνληαη ύκλνη ζε όιν ην Αηγαίν θαη βνεζνύλ ηηο πδξνδεμακελέο λα γεκίζνπλ θαη πάιη. Ζ αληηπνιίηεπζε θαηαγγέιιεη δεθαπέληε λέεο γεσηξήζεηο ζην λεζί. «Νεξά ππάξρνπλ» δηθαηνινγείηαη ν δήκαξρνο Λεβεληάθεο.


ΟΚΣΧΒΡΗΟ΢ Ο Ληαθόπνπινο αλαθνηλώλεη όηη ην κσξό ΢ηξνο Καλ πνπ ζα γελλεζεί είλαη απόγνλνο ησλ Νεθειίκ θαη πσο όια ηαηξηάδνπλ κε ηε πξνθεηεία ησλ Μάγηα όηη ζα είλαη ν δηαζσζείο από ην ηέινο ηνπ θόζκνπ ην Γεθέκβξε ηνπ 2012. Σν CNN θάλεη αλαιπηηθό ξεπνξηάδ. Ζ είδεζε θάλεη ην γύξν ηνπ θόζκνπ. Σν θαλάιη ζην oust-tube απνγεηώλεηαη. Σν ζέκα ηνπ ακαξησινύ Αθνλεηνύ έξρεηαη κεηά πνιιώλ βαζάλσλ ζην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην. Ο δήκαξρνο ηα καζάεη. Δπηθξαηεί ακεραλία θαη αδπλακία εμεύξεζεο ιύζεο. Σειηθά κε εηζήγεζε έκπεηξνπ ζπκβνύινπ ηεο αληηπνιίηεπζεο απνθαζίδεηαη ε εθ πεξηηξνπήο ιεηηνπξγία ησλ παξάλνκσλ εξγαζηώλ: Γεπηέξα-Σεηάξηε-Παξαζθεπή ζα βγαίλεη πέηξα, Σξίηε-Πέκπηε ζα ζάβνληαη ζθνππίδηα. Σν ΢αββαηνθύξηαθν ζα γίλεηαη αλάπιαζε, νπόηε ζα παζαιείθνληαη όια κε ζθαηά γηα λα κε θαίλνληαη. Ο Τπνπξγόο Δζσηεξηθώλ θ. Ραγθνύζεο θαη ε μαδέξθε ηνπ Τθππνπξγόο θ. Νηαιάξα βξίζθνληαη ζε άβνιε ζέζε θαη δελ θηαίλε νη θήκεο γηα παξάλνκε ρξήζε Coca Cola: ην ππνπξγηθό δίδπκν βξαβεύεη ζε εηδηθή ηειεηή ηελ πνιπάξηζκε δηαρεηξηζηηθή νκάδα ηνπ blog Fileleutheros γηα ηα αζύιιεπηα γηα ηε ρώξα καο λνύκεξα επηζθεςηκόηεηαο, ηελ αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε ησλ γεγνλόησλ θαη ηελ πςειή αηζζεηηθή ηνπ ζηελ παξνπζίαζε ηνπ θαηξνύ. Ο ΢ύιινγνο Γπλαηθώλ δηακαξηύξεηαη κε πξσηνζέιηδν δειηίν ηύπνπ ζηα ηνπηθά ΜΜΔ.

ΝΟΔΜΒΡΗΟ΢ ΢ε εθδήισζε ηνπ ΟΖΔ ν ΓΑΠ βξαβεύεηαη σο ν Άλδξαο ηεο ρξνληάο γηα ηα πνιηηηθά ηνπ θαηνξζώκαηα, σο Γηαηξόο ηεο ρξνληάο γηα ηηο κειέηεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αληνρή ησλ ειιήλσλ πεηξακαηόδσσλ, σο Αζιεηήο ηεο ρξνληάο γηα ηηο επηδόζεηο ηνπ ζην ηδόθηλγθ κεηά ζσκαηνθπιάθσλ θαη σο Σαμηδεπηήο ηεο ρξνληάο γηα ηα κίιηα πνπ έρεη γξάςεη πεηώληαο αλά ηελ πθήιην. Ζ άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ζηηο πνξείεο λα κελ πεηάγνληαη κνιόηνθ αιιά αξθνπδάθηα gummy bear, ηνύξηεο κε ζθαηά θαη θνπθιάθηα Καθιακάλε, Καξαηδαθέξε, Υαηδεληθνιάνπ, Μάθε θη άιινπο δεκνθηιείο ήξσεο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Σν ΚΚΔ εθδίδεη δειηίν ηύπνπ αλήκεξα ηνπ Πνιπηερλείνπ όηη έπεζε ην ηείρνο ηνπ Βεξνιίλνπ. Αξρίδνπλ δηεξγαζίεο γηα ιήςε ζέζεσο ζρεηηθά κε ηελ είζνδν ζην επξώ. Ο ΢ΤΡΗΕΑ ρατδεύεη ηα‟ απηηά ηνπ.


΢ην Σνπ ΢εθ Παθηζηαλόο δηαγσληδόκελνο θηηάρλεη ην ηέιεην ηζίθελ ηίθα καζάια θαη θεξδίδεη γηα δώξν άζπιν από ηνλ ππνπξγό Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Ζ εθπνκπή θαηαθιύδεηαη από κεηαλάζηεο πνπ δηεθδηθνύλ άζπιν κέζσ ηεο θνπδίλαο. ΢ηελ αληίπαιε εθπνκπή Μάζηεξ ΢εθ ε Δπγελία Μαλσιίδνπ κε θαιεζκέλν ην ζύδπγό ηεο δείρλεη ζηνπο δηαγσληδόκελνπο πώο λα ζνπβιίδνπλ κεηαλάζηε θαη ζπάεη ηα κεραλάθηα ηεο AGB. Hollywood θαιεί Αληίπαξν: γίλεηαη πξόηαζε ζην θνηλνηηθό ζπκβνύιην ηεο πξνεγνύκελεο ηεηξαεηίαο λα παίμεη ζε θαξζνθσκσδία κε ηίηιν «νη Μπαθαιόγαηνη». Ο δήκαξρνο είλαη ν Εήθνο, ην κπαθάιηθν ν Γήκνο. Ο Εήθνο παίξλεη ην ηακείν θαη ηξέρεη ζην δξόκν αιιά ηνλ παηά έλα απηνθίλεην ζηνλ πεδόδξνκν. Εεηάεη λα παίμεη θη ν Σνκ Υαλθο. Ζ ζπλέρεηα επί ηεο νζόλεο.

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ΢ Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ ηα παηδηά πνπ ιέλε θέηνο ηα θάιαληα νθείινπλ λα εθδίδνπλ απόδεημε από ηακεηαθή κεραλή. Παξάιιεια παξαθξαηείηαη έλα κέξνο ησλ εζόδσλ γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ησλ ζηίρσλ. ΢ην ηέινο ηα παηδάθηα βξίζθνληαη λα ρξσζηάλε θηόιαο ζην θξάηνο. Νέεο απνθαιύςεηο ζηα Wikileaks. Ο Μπνπο ν 2νο ν ειίζηνο παξαιίγν λα επηηεζεί ζηελ Διιάδα ην 2003 κπεξδεύνληαο ην αιεζηλό Ηζιάκ κε ην Ηζιάκ ηεο Δπξώπεο. Δπίζεο αλαθέξεηαη όηη ν Κ.Μεηζνηάθεο έθαλε κηα ζύληνκε βόιηα από ηνπο Γίδπκνπο Πύξγνπο ζηηο 10 ΢επηεκβξίνπ 2001 θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζύληνκεο επίζθεςήο ηνπ ζηε Νέα Τόξθε. Σέινο απνθαιύπηεηαη όηη κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε νη μέλνη δηπισκάηεο δελ καο αλαθέξνπλ σο Διιάδα ή Greece ή Hellas ζηα έγγξαθά ηνπο, αιιά σο Γνπαηεκαιαθία. Ο δήκαξρνο Λεβεληάθεο ληύλεηαη Άε Βαζίιεο θαη θαηεβαίλεη από ηηο ηαξάηζεο ηνπ Κάζηξνπ θνπβαιώληαο δώξα γηα ηα παηδάθηα από κία κίλη καξκάξηλε πξνηνκή κε ην πξόζσπν ηνπ Γεκάξρνπ δίθελ Κνύξνπ ηνπ Γεζπνηηθνύ. Οη Αζηρηηξίζηαο επαλεκθαλίδνληαη, βάδνπλ θσηηά ζην ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν θαη παίξλνπλ ζην θπλήγη ηνλ Άε Βαζίιε πνπ θαηαθεύγεη ζην ΢πήιαην κέρξη ηελ αιιαγή ηνπ ρξόλνπ. Σν έκβξπν ΢ηξνο Καλ - Κσζηίδνπ δε ιέεη λα βγεη θαη νη κέξεο πεξλνύλ, ρσξίο όκσο λα κεηώλνληαη νη δηαδηθηπαθέο επηζθέςεηο. Κάπνηνη κηινύλ γηα ζπκβνιηθή άξλεζε ηνπ εκβξύνπ λα γελλεζεί ζε κία ρξεσθνπεκέλε παηξίδα, θάπνηνη άιινη γηα παηρλίδη ησλ δηεζλώλ θεξδνζθόπσλ πνπ βγάδνπλ ρξήκα όζν θαζπζηεξεί ε γέλλεζε. Σειηθά απνθαιύπηεηαη όηη ην έκβξπν δελ βγαίλεη γηαηί δε κπνξεί, θαζώο ε Πεηξνύια θνξάεη πάληα ην εζώξνπρό ηεο.


Ζ γέλλεζε αλαβάιιεηαη, αιιά ήδε έρνπλ καδεπηεί 297.196.229.831 επξώ, κόιηο πέληε επξώ ιηγόηεξα από ην εζληθό καο ρξένο. Άιια πέληε επξώ θαη ζσδόκαζηε γηα πάληα! Ο ΓΑΠ αλαιακβάλεη λα βγάιεη κηα γηα πάληα ηε ρώξα από ηελ θξίζε. Έξρεηαη από ηηο ΖΠΑ παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ, ραηξεηάεη ην ιαό ηνπ (“Merry Christmas lae tiw Guatemalakias”), θιέβεη έλα ηξίγσλν από έλα παηδί θαη πάεη λα πεη ηα θάιαληα ζηελ Άλγθεια Μέξθει θαη ηελ Σξόηθα. Ξεθηλά όκσο ιέγνληαο «Καιήλ εκέξα ράξνληεο θη αλ είλαη νξηζκόο ζαο», νη μέλνη ηνλ ζηακαηάλε όπσο όπσο θαη ηειηθά ηνπ δίλνπλ από έλα επξώ ν θαζέλαο, ζύλνιν 4 επξώ ζηνλ θνπκπαξά. Ο ΓΑΠ ηα „θαλε πάιη ζάιαζζα θαη γηα έλα επξώ ε Διιάδα κπαίλεη ζην 2012 ρξεσκέλε!

καζαμιας 2011 - antiparosblog  
καζαμιας 2011 - antiparosblog  

ο καζαμίας του μάγου Γίσσπορ για το 2011