Made in Europe magazine juni 2014

Page 42

Additive manufacturing nog niet rijp voor serieproductie, maar is wel

dé toekomst GE wil in 2015 brandstofinjectoren in vliegtuigmotoren inzetten die gemaakt zijn met additive manufacturing. 100.000 producten per jaar zijn er nodig. Dit is een van de meest spraakmakende toepassingen van 3D printen. Daarmee is echter nog lang niet gezegd dat de technologie zover is dat je 3D printen morgen al breed kunt gaan toepassen. Het potentieel van de technologie is groot. Maar, zo werd op het AKL 2014 duidelijk, er moeten nog hobbels genomen worden.

B

misschien nog wel een diepere De luchtvaartindustrie heeft

ill Carter werkt bij

zucht. Hoe kun je die in he-

nood aan een dergelijke pro-

melsnaam produceren met de

ductietechnologie. Om vlieg-

huidige snelheid van de laser-

tuigmotoren zuiniger te maken,

het additive manufacturing lab

smeltmachines? De 20 poeder- moet men naar heel nieuwe

van GE Global Research in Nis-

bedmachines en de 10 elektro- geometrieën voor onder ande-

kayuna, zo’n 170 mijlen verwij-

nenstraalmachines waarover GE re de brandstofinjectors maar

derd van New York City. Hij liet nu beschikt, zijn daar volstrekt

op termijn ook voor de turbine-

vorig jaar een zucht van ver-

bladen. “Voor de designvrijheid

ontoereikend voor. En dat is

lichting toen zijn researchgroep eigenlijk nog maar één factor

hebben we additive manufac-

groen licht kreeg om de injec-

die de echte doorbraak van ad- turing nodig”, aldus Karl-Heinz

tor voor de Leap-

ditive manufacturing momen-

Dusel van MTU Aero Engines

vliegtuigmotoren te produce-

teel afremt. Het lasercongres

op het EU Innovation Forum,

ren met additive manufactu-

AKL 2014 van het Fraunhofer

daags voor het AKL. Design is

ring. 100.000 stuks moeten er

ILT in Aken besteedde dit jaar

een essentiële factor voor 3D

vanaf 2015 elk jaar worden ge- veel aandacht aan het onder-

printen. MTU heeft recent twee

maakt. En dat ontlokte hem

onderdelen voor de nieuwe

werp additive manufacturing.

Made-in-Europe.nu digimagazine juni 2014

42