3D Print magazine - september 2021

Page 44

NETWERK 3D R&D DAY De 3D R&D Day tijdens de 3D Delta Week is een must-attend netwerkevent voor eender wie met R&D bezig is op het gebied van Additive Manufacturing: zowel vraag- als aanbodzijde zijn welkom.

Deze informa�e is de kwartaalnieuwsbrief van:

R&D op het gebied van Additive

te vermijden, organiseert Flam3D op 6

Manufacturing is alom tegenwoordig

december 2021 een event waar ieder kan

in de Benelux, zowel toegepast als

luisteren, kijken en leren - alias Sinterklaas

academisch onderzoek vindt op vele

voor R&D.

fronten plaats. Het is een van de belangrijkste factoren die bijdragen

3D R&D Day

aan het wereldwijde succes van de

Flam3D Tech Lane Ghent Science Park Materials Research Cluster Technologiepark 48 9052 Zwijnaarde België info@flam3d.org www.flam3d.be www.flam3d.nl

regio als het gaat om Additive

Foto: Engie Laborelec en Laser Cladding

Manufacturing patenten, innovaties en

Ventures ontwikkelen samen met de KU

business.

Leuven en Qinetiq nieuwe titaniumlegeringen voor

Nieuwe synergiën Er is zoveel gaande, dat we soms uit het oog verliezen wie wat doet of wat nuttig is voor wie. Om nieuwe synergiën op te bouwen, te profiteren van elkaars expertise en bevindingen, en dubbel werk

44

3D PRINT MAGAZINE 3-2021

ruimtevaarttoepassingen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.