3D Print magazine - september 2021

Page 36

METAAL UIT EEN DRAADJE Als er over 3D metaalprinten wordt gesproken, gaat het meestal over laserpoederbed en binder jetting systemen. Dat je met een FFF printer ook metalen onderdelen kunt printen, is veel minder bekend. Hoewel de techniek zeker beperkingen kent, is het voor bepaalde toepassingen absoluut bruikbaar. De instapdrempel ligt laag.

METAAL FFF BIEDT KANS VOOR WIE SNEL OVER 3D GEPRINTE METALEN ONDERDELEN WIL BESCHIKKEN 36

3D PRINT MAGAZINE 3-2021

H

et Franse Nanoe levert traditioneel keramische materialen voor onder andere spuitgieten van keramische componenten (Ceramic Injection Molding). Een indirect proces, want de poeders zijn verpakt in een polymeer die verwijderd moet worden en daarna moeten de onderdelen gesinterd worden. Nanoe zoekt inmiddels ook toepassingen in de AM-industrie, met zowel filamenten die gevuld zijn met keramiek als met metaal. Dat gebeurt onder de merknaam Zetamix.

Nichetoepassing In een webinar eerder dit jaar gaf Guillaume de Calan, founder en CEO van Nanoe, aan hiermee niet te willen concurreren met binder jetting, lasersmelten of een andere AMtechnologie voor metaal. “Elke technologie heeft zijn nichetoepassing.” Voor hem ligt de toepassing van het metaalgevuld filament in applicaties waarvoor bedrijven een laagdrempelige metaalprinttechnologie zoeken. Laagdrempelig in de zin van sneller te leren dan poederbedgebaseerde technieken én in de betekenis van


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.