3D Print magazine - september 2021

Page 20

AM KAN MILIEU IMPACT HALVEREN TNO brengt bij Kaak de milieu-impact van het 3D metaalprinten van een glijlager in kaart

20

3D PRINT MAGAZINE 3-2021

3

D printen van metalen componenten verbetert de duurzaamheidsimpact van een onderdeel. Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat het ontwerp aangepast wordt zodat minder materiaal nodig is. Dat blijkt uit een analyse die TNO bij Kaak Group heeft gedaan. Functieintegratie zou de milieuvoordelen van additive manufacturing nog wel eens verder omhoog kunnen jagen.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.