Page 1

1


2


3


4


การสร้างไฟล์งานท�ำได้โดย ไปที่ แทบเมนู File>>>New>>>Documents

การสร้างไฟล์งานท�ำได้โดย 1.ชื่อไฟล์งาน และ ชนิดกระดาษ 2.ตั้งค่าจ�ำนวนหน้ากระดาษ 3.ก�ำหนดขนาดของหน้ากระดาษ 4.การเพิ่มคอลัมน์ 5.การก�ำหนดระยะขอของกระดาษ

5


“ใส่เลขหน้า หัวกระดาษ ลายน�้ำ”

6


การใส่ลายน�้ำ 1.คลิกที่แทบเมนู pages 2.คลิกที่ A-Master 3.ไปที่ File 4.ไปที่ Place

5.เลือกที่อยู่ไฟล์/รูปภาพ 6.เลือกไฟล์/รูปภาพ 7.คลิก Open

7


การปรับขนาดภาพ 1.คลิกที่รูปหนึ่งทีจะเป็นการ ก�ำหนดระยะของรูปภาพ จะ มีเส้นขอบสีน�้ำเงินก�ำกับ 2.ดับเบิ้ลคลิกที่รูปจะ เป็นการปรับขนาดของภาพ จะมีเส้นขอบสีส้มก�ำกับไว้

8


การใส่เลขหน้า 1. คลิกที่แทบเมนู pages หลังจากนั้น คลิกที่ A-Master 2. สร้างตัวอักษรโดย ใช้เครื่องมือ Type tool สัญญาลักษณ์ ตัว T 3. ไปที่ Type>>Insert specail Charecter>>Markers>>Current page Number

9


“การใส่เลขหน้าในแบบต่อไฟล์”

10


การใส่เลขหน้าแบบต่อไฟล์ 1. เลือกหน้ากระที่ต้องการให้เริ่มนับเลข 2. คลิกขวาที่หน้ากระดาษที่เลือก 3. Numbering Section Option 4. ติ๊ก Start Page Numbering 5.ก�ำหนดเลขหน้าที่จะเริ่มนับ

11


“การพิมพ์และเเทรกตัวอักษร”

12


การพิมพ์และเเทรกตัวอักษร 1.สร้างตัวอักษรโดย ใช้เครื่องมือ Type tool สัญญาลักษณ์ ตัว T 2.คลิกซ้ายค้างเพื่อสร้างกรอบข้อความ 3.พิมพ์หรือแทรกข้อความ

13


“การแทรกภาพในลักษณะต่างๆ”

14


การแทรกภาพ 1.เลือกหน้าที่ต้องการจะแทรกภาพ 2.ไปที่ File>>Place 3.เลือกต�ำแหน่งไฟล์ภาพ 4.เลือกรูปภาพ 5.คลิก Open

15


การแทรกภาพใสรูปทรงต่างๆ 1. สร้างรูปทรงโดยใช้ Rectangle Tool,Ellipse Tool,Palygon Tool 2. แทรกรูปภาพ 3. ปรับขนาดรูปตามใจชอบ

16


“การก�ำหนดระยะตัวอักษรให้ชิด”

17


การก�ำหนดระยะตัวอักษรให้ชิด 1. ไปที่ Type > Paragraph Style 2. จะปรากฏแท็บ Paragraph Style ให้ดับเบิลคลิก Style ที่ต้อองการ (จะให้ดีต้องเริ่ม ท�ำตอน Basic Paragraph ตอนสร้าง Paragraph Style ใหม่ขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาตั้ง ค่าบ่อยๆ) 3. ไปที่ค�ำสั่ง Justification 4. ก�ำหนดค่า Word Spacing เป็น 70%, 100%, 150% และ Letter Spacing เป็น -5%, 0%, 25% และ Glyph Spacing เป็น 100%, 100%, 100% ดังรูป 5. ก�ำหนด Composer เป็น Adobe World-Ready Paragraph Composer 6. คลิก OK

18


การตั้งค่าแท็ป การก�ำหนดระยะหรือขนาดของ Tabs ใน InDesign สามารถท�ำได้โดยเลือกเมนู Type > Tabs หรือ กดคีย์บอร์ด Shift+Ctrl+T จะปรากฏหน้าต่าง Tabs วิธีการก�ำหนดระยะ Tabs ท�ำได้ 2 วิธี คือ 1. เลือกชนิดของ Tab (ชิดซ้าย, ตรงกลาง, ชิดขวา, จุดทศนิยม) พิมพ์ตัวเลขต�ำแหน่ง Tab ที่ต้องการในช่อง X: แล้วกด Enter ดังภาพ

2. เลือกชนิดของ Tab (ชิดซ้าย, ตรงกลาง, ชิดขวา, จุดทศนิยม) คลิกเมาส์บริเวณบรรทัดใน หน้าต่าง Tab ดังภาพ

19


“การแก้สระลอย”

20


การแก้สระลอย 1. ไปที่ Type > Paragraph Style 2. จะปรากฏแท็บ Paragraph Style ให้ดับเบิลคลิก Style ที่ต้อองการ (จะ ให้ดีต้องเริ่ม ท�ำตอน Basic Paragraph ตอนสร้าง Paragraph Style ใหม่ ขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาตั้ง ค่าบ่อยๆ) 3. ไปที่ค�ำสั่ง Justification 4. ก�ำหนด Composer เป็น Adobe World-Ready Single-line Com poser

21


“การ เอ็กพ๊อตไฟล์”

22


การ Export File 1. ไปที่ File>>Export 2. เลือกต�ำแหน่ง Export file 3. ตั้งชื่อFile 4. เลือกชนิดของ File แนะน�ำ Adobe PDF (Interactive)

23


“การสั่งพิมพ์แบบ บุ๊คเลท”

24


การสั่งพิมพ์แบบ บุ๊คเลท 1. ไปที่ File >> Print Booklet 2. ตั้งชื่อไฟล์ 3. เลือกประเภทขนาดไฟล์ 4. สั่ง print

25


จัดท�ำโดย นายศรัณยู วงกอ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะศึกษาสาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

26

คู่มือ adobe indesign cs6  

จัดทำโดย นายศรัณยู วงกอ 57010518036 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คู่มือ adobe indesign cs6  

จัดทำโดย นายศรัณยู วงกอ 57010518036 นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Advertisement