Page 1

Engineering KPS News

ปที่ 4 ฉบับที่ 16 ประจําเดือนกันยายน - ตุลาคม 2554

ทีมหุนยนต C2R

อาจารยวิศวะ กพส. ควารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ ระดับนานาชาติ มก.ป 2553

เขารับพระราชทาน

รางวัล กลุมเด็กและเยาวชน ดีเดนแหงชาติ สาขาสิ่งประดิษฐและ นวัตกรรม ประจําป 2554

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 14.29 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค ไปยังอาคารกีฬาเวสน 2 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ทรงเปดงานวันเยาวชนแหงชาติ ประจํา ป 2554 ในการนี้ มีพระดํารัสเปดงาน และประทานโลเกียรติยศแกผทู าํ คุณประโยชน ตอเด็กและเยาวชน เกียรติบัตรแกเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ รวม 155 ราย หนึ่งในนี้คือ “ทีมแชมปโลกหุนยนต C2R” >>> อานตอหนา...2

ทีมแชมปโลกหุน ยนต-เยาวชนดีเดนแหงชาติ

บันทึกเทปรายการ “นายกรัฐมนตรีเพือ่ เยาวชน” วันศุกรที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ตึกสันติ ไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปนประธานในการรับฟง ขอเสนอแนวคิดในการพัฒนาเยาวชนดานตางๆ เพือ่ นําไปปรับเปนนโยบายในการดําเนินงานของรัฐบาล เพือ่ เยาวชนและใหโอวาทแกผูแทน  เยาวชน สําหรับการจัดงานในครั้งนี้เปนความรวมมือกันระหวาง สํานักงานสงเสริม สวัสดิภาพและพิทกั ษเด็ก เยาวชน ผูด อ ยโอกาส และ สมาคมศูนยขา วเยาวชนไทย ซึง่ ดําเนินการผลิตรายการโทรทัศนพเศษ ิ ในชือ่ รายการ “นายกรัฐมนตรีเพือ่ เยาวชน”

>>> อานตอหนา...3

คณบดีรว มเสวนา ในรายการ คม-ชัด-ลึก : “เขื่อน...จัดการอยางไรไมใหนํ้าทวม ?” เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 5 ตุ ล าคม 2554 รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และอาจารย ประจําภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน รวมเสวา นาในรายการ คม-ชัด-ลึก ตอน “เขือ่ น...จัดการ อยางไรไมใหนํ้าทวม” ซึ่งเปนรายการสดออก อากาศทางชอง Nation Channel

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 สถาบันวิจยั และพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ไดจัดพิธีมอบรางวัลผล งานวิ จั ย ตี พิ ม พ ร ะดั บ นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2553 ขึน้ ณ อาคารสารสนเทศ 50 ป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร บางเขน เพื่อเปนการ สงเสริม สนับสนุน และสรางแรงจูงใจแกอาจารย นักวิจัย ในการตีพมิ พผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนการวางแผนในการทําวิจัยและตีพิมพผลงานวิจัย อยางมีคุณภาพและตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการเพิ่มจํานวนผล งานวิจยั ตีพมิ พของมหาวิทยาลัยฯ และเปนกลไกหนึง่ ในการ ขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สูก ารเปนมหาวิทยาลัย วิจัย โดยพิจารณาจากเกณฑการคิดคาปริมาณผลงาน (Pi) ซึง่ ในปนี้ อาจารยของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ได รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 9 ทานดวยกัน ดังนี้ >>> อานตอหนา...2

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ตอนรับคณะผูเยี่ยมชมจาก Nihon University

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ณ หองประชุม 1 อาคารการเรียน การสอน (อาคาร 9) คณะ วิ ศ วกรรมศาสตร กํ า แพงแสน โดย อ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม ผู  ช  ว ยคณบดี ฝ  า ยวิ เ ทศสั ม พั น ธ ให ก ารต อ นรั บ คณะเยี่ยมชมจาก Nihon University ประเทศญี่ปุน นําโดย Assoc. Prof. Takeaki Tomioka และนั ก ศึกษาจํานวน 13 คน เขาเยี่ยมชมกิจการตางๆ ของคณะฯ และหารือเกีย่ วกับความ รวมมือทางวิชาการ หลังจากนี้ ทางคณะผูเยี่ยมชมไดเขา เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร และศูนยปฏิบัติการ วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม

1


Engineering KPS News

ทีมหุนยนต C2R

>>> ต อ จากหน า ...1 ประกอบดวย นายทรงวุฒิ นักรบ นายเอกวุฒิ ไชยรัตน นายกวิน อาวรณ นายวสันต รางวัล กลุมเด็กและเยาวชน นางสาวนิจวิภา ดีเดนแหงชาติ สาขาสิ่งประดิษฐและ ชัยโชติ นางสาวพชนภา จิตรุงวิวัฒน และอาจารยเสกสรรค รัมธุตนวรรณ าภรังสรรค อาจารยที่ นวัตกรรม ประจําป 2554 ปรึกษา ไดรับ “รางวัลกลุมเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ ลสาขาสิ ่งประดิษฐและ นวัตกรรม ประจําป 2554” ตามมติของคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวช นแหงชาติ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ การจัดงานเยาวชนแหงชาติจัดขึ้นเปนประจําทุกป ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดให วันที่ 20 กันยายน เปน “วันเยาวชนแหงชาติ” เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค และเพื่อใหเยาวชนพัฒนาตนเอง ริเริม่ สรางสรรคกจิ กรรมทีเ่ ปนประโยชนตอ สังคม ตลอดจนใหทกุ ภาคสวนตระหนักถึงความ สําคัญของเยาวชน และเขามีสวนรวมสงเสริมสนับสนุน โดยในปนี้ไดจัดกิจกรรมตางๆ อาทิการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเดนแหงชาติ ผูทําคุณประโยชนตอเด็กและเยาวชนการจัดมหกรรมวันเยาวชนแหงชาติ “รวมพลังเยาวชน ทําดีเพื่อพอ สานตอเพื่อสังคม” รวมถึงโครงการคาย เยาวชนฯ “รวมพลังเยาวชนดีเดนแหงชาติ ตามรอยบาทพอของแผนดิน”

เขารับพระราชทาน

>>> ตอจากหนา...1

อาจารยวิศวะ กพส. ควารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ ระดับนานาชาติ มก.ป 2553

2

1. รางวัลประเภทบุคคล-ผูรวมสรางสรรคผลงานวิจัยตีพิมพ กลุม 1 ลําดับที่ 16 รองศาสตราจารย ดร.รังสินี โสธรวิทย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร จํานวน 2 ผลงาน คาความตอเนื่อง 2552 (4 ผลงาน) 2551 (1 ผลงาน) คา P(i) = 4.5 รางวัล 90,000 บาท และเกียรติบัตร ลําดับที่ 36 รองศาสตราจารย ดร.อนุพันธ เทิดวงศวรกุล ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จํานวน 2 ผลงาน คาความตอเนื่อง 2552 (2 ผลงาน) 2551 (0 ผลงาน) คา P(i) =3 รางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร ลําดับที่ 37 อาจารย ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร จํานวน 3 ผลงาน คาความตอเนื่อง 2552 (0 ผลงาน) 2551 (0 ผลงาน) คา P(i) =3 รางวัล 60,000 บาท และเกียรติบัตร ลําดับที่ 65 อาจารย ดร.ฐิติพงษ สถิรเมธีกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 2 ผลงาน คาความตอเนื่อง 2552 (0 ผลงาน) 2551 (0 ผลงาน) คา P(i) =2 รางวัล 40,000 บาท และเกียรติบัตร ลําดับที่ 85 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จํานวน 1 ผลงาน คาความตอเนื่อง 2552 (0 ผลงาน) 2551 (1 ผลงาน) คา P(i) =1.5 รางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร ลําดับที่ 121 รองศาสตราจารย ดร.ธัญญา นิยมาภา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จํานวน 1 ผลงาน คาความตอเนื่อง 2552 (0 ผลงาน) 2551 (0 ผลงาน) คา P(i) =1 รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร ลําดับที่ 122 อาจารย ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จํานวน 1 ผลงาน คาความตอเนื่อง 2552 (0 ผลงาน) 2551 (0 ผลงาน) คา P(i) =1 รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร ลําดับที่ 123 อาจารย ดร.นันทวัฒน ขมหวาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 1 ผลงาน คาความตอเนื่อง 2552 (0 ผลงาน) 2551 (0 ผลงาน) คา P(i) =1 รางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 2. รางวัลประเภทบุคคล-ผูสรางสรรคผลงานวิจัยตีพิมพ กลุม 2 ลําดับที่ 5 รองศาสตราจารย ดร.รังสินี โสธรวิทย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร จํานวน 5 ผลงาน คาความตอเนื่อง 2552 (0 ผลงาน) 2551 (0 ผลงาน) คา P(i) =5 รางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร ลําดับที่ 68 รองศาสตราจารย ดร.ธัญญา นิยมาภา ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จํานวน 1 ผลงาน คาความตอเนื่อง 2552 (0 ผลงาน) 2551 (0 ผลงาน) คา P(i) =1 รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร ลําดับที่ 69 รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จํานวน 1 ผลงาน คาความตอเนื่อง 2552 (0 ผลงาน) 2551 (0 ผลงาน) คา P(i) =1 รางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ยังไดรับรางวัลประเภทหนวยงาน-หนวยงานระดับคณะที่มีอัตราเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ สูงสุดอีกดวย ดังนี้ รางวัลประเภทหนวยงาน-หนวยงานระดับคณะที่มีอัตราเพิ่มจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพสูงสุด อันดับ ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน จํานวน 13 ผลงาน ป 2552 (6 ผลงาน) ป 2551 (2 ผลงาน) คา Gi=3.50 รางวัลโลเกียรติคุณ และเกียรติบัตร


Engineering KPS News

การเชื่อมโยงโครงการวิจัยนํ้านครปฐมกับโครงการแผนที่ทางสังคม - ชุมชนรอบรั้ว มก.กพส. “เวทีถอดบทเรียน : เสนทางแผนชุมชนสูแผนพัฒนายุทธศาสตรจังหวัด” เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดตอนรับสมาชิกใน อําเภอกําแพงแสน ทั้งในสวนที่เปนหนวยงานราชการ เชน สํานักงานพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตร อําเภอ สวนของทองถิ่น ทองที่ และแกนนําอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อมาเขารวม “เวทีถอดบทเรียน : เสนทางแผนชุมชนสูแ ผนพัฒนายุทธศาสตรจงั หวัด” นอกจากนีแ้ ลวยังไดรบั เกียรติจากผูแ ทนหนวย งานระดับจังหวัด อีก 2 หนวยงาน คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมจังหวัด (ทสจ.) ซึง่ เวทีนเี้ ปนการเชือ่ มโยงระหวางกิจกรรมของโครงการวิจยั นํา้ นครปฐม ทีจ่ ะตองศึกษากลไกกระบวนการทําแผน และ โครงการแผนทีท่ างสังคมฯ ซึง่ จะตองสรางกระบวนการ ขับเคลื่อนระหวางภาคหนวยงาน ภาคทองถิ่น และภาคชุมชนในอําเภอกําแพงแสน “แผนชุ ม ชน” ถื อ ว า เป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ วางแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ร ะดั บ หมู  บ  า นและพั ฒ นาการเรี ย นรู  ข องสมาชิ ก ในชุ ม ชน โดยมี ห น ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น พี่ เ ลี้ ย งให กั บ ชุ ม ชน คื อ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน ซึ่ ง จะมี เจ า หน า ที่ ป ระจํ า ดู แ ลตั้ ง แต ร ะดั บ ตํ า บล ระดั บ อํ า เภอ และระดั บ จั ง หวั ด จากการนํ า เสนอของผู  แ ทนจากสํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน ให ค วาม สําคัญวา แผนชุมชน คือ กระบวนการจัดการขอมูลของพื้นที่ เพื่อใหเห็นสถานภาพของพื้นที่ได ถูกตอง แตวาความเขาใจของสมาชิกในชุมชน ยังมองวาเปนชองทางหางบประมาณในการ ทําโครงการ/กิจกรรม (ถาไมมีชื่อโครงการอยู ในแผนชุมชน จะไมสามารถของบประมาณได) ดังนัน้ หลังจากการถอดบทเรียนเมือ่ ไดเห็นปจจัยเงือ่ นไขทัง้ หมดแลว เพือ่ ใหการพูดคุยครัง้ นี้เกิดประโยชนในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จึงไดมีการเสนอแนวทางดังนี้ คือ ใหมีการกําหนดพื้นที่ที่จะทดลองนํารองสรางกระบวนการพัฒนาแผนชุมชนอยางมีคุณภาพ โดยมี ทั้งระดับหมูบาน (ม.7 วังนํ้าเขียว) ระดับตําบล (ต.กระตีบ) และกลไกหนุนเสริมของหนวยงานพี่ เลี้ยงในระดับอําเภอตอไป

ทีมแชมปโลกหุน ยนต-เยาวชนดีเดนแหงชาติ บันทึกเทปรายการ “นายกรัฐมนตรีเพือ่ เยาวชน”

>>> ตอจากหนา...1 โดยทีมแชมปโลกหุนยนต C2R - เยาวชนดีเดน แหงชาติ ซึ่งประกอบ ดวย นายทรงวุฒิ นักรบ นายเอกวุฒิ ไชยรัตน นายกวิน อาวรณ นายวสันต รัตนวรรณ นางสาวนิจวิภา ชัยโชติ นางสาว พชนภา จิตรุง วิวฒ ั น และอาจารยเสกสรรค มธุลาภรังสรรค อาจารยทปี่ รึกษา เปนเยาวชนกลุมหนึ่งจากทั้งหมดกวา ๒๐๐ คน ที่เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ กลุมเยาวชนตางๆ อาทิเชน กลุมเยาวชนจาก ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต กลุม เยาวชนจาก สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยกลุม เยาวชน ยุวโฆษก กลุมเยาวชนดีเดนแหงชาติ กลุมเยาวชนเหรียญทอง โอลิมปควิชาการ กลุมเยาวชนเทคนิค เทคโน อาชีวะ กลุมเยาวชนชาวเขา กลุมเยาวชนไร สัญชาติ กลุมเยาวชนชุมชนแออัด สลัม กลุมเยาวชนพิการรางกาย แขนขา วิลแชร หูหนวก ตาบอด กลุมเยาวชนนักกีฬาทีมชาติ ฯลฯ

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การออกแบบและ ใชแบบมาตรฐานอาคารสงนํา้ ”

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ดําเนินการจัดฝกอบรม เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบและใชแบบมาตรฐานอาคาร สงนํ้าใหกับวิศวกร และนายชางโยธา ของสํานักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) จํานวน 30 คน ระหวางวันที่ 26 – 28 กันยายน 2554 ณ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน โดยมี รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รศ.สันติ ทองพํานัก ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน และ อ.ยุทธนา ตาละลักษมณ เปนวิทยากร ซึง่ ผูเ ขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ นี้ สวนใหญเปนนิสติ เกาของ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

3


Engineering KPS News โครงการแผนทีท ่ างสังคม-ชุมชนรอบรัว้ มก. กพส. :

เวทีนาํ เสนอความกาวหนาสูห นวยงานระดับอําเภอ

4

เวทีนําเสนอความกาวหนาของโครงการแผนที่ทางสังคมฯ จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2554 ณ หองประชุมที่วาการอําเภอกําแพงแสน เพื่อเลาสูกันฟงถึงความกาวหนาของงานที่ไดดําเนิน การใน 7 เดือนที่ผานมา ทีมงานไดรับการตอนรับอยางอบอุนจากนายอําเภอกําแพงแสน แกนนํา และผูนําชุมชนตางๆในอําเภอกําแพงแสน นายอําเภอกําแพงแสน คุณเรวัต อัมพวานนท ไดกลาวเปดงานดวยความเปนกันเอง ทานเปน ‘นายอําเภอแหวนเพชร’ ที่เกงดานเกษตร อินทรีย และมีหัวใจบริการ ทานมีวิสัยทัศนกาวไกล มองวาหนวยงานราชการตองมีการบริการเปนเลิศ แสดงความเขาใจ เห็นใจ ดูแลและเปนมิตร กับประชาชน จึงจะไดความศรัทธาจากประชาชน เมื่อไดใจประชาชนแลว ไมวามีการใด ประชาชนจะเขาหา และพรอมใหความรวมมือกับหนวยงาน สวนในดานทรัพยากรนัน้ ทานมองวาทรัพยากรมนุษยสาํ คัญทีส่ ดุ ดังนัน้ ตองพัฒนาคนกอนการพัฒนาดานอืน่ และควรเริม่ จากการพัฒนาตนเองกอน จากนั้นคอย ๆ ขยายไปยังครอบครัว และไปถึงชุมชนในที่สุด ตอมา อาจารยงายงาม ประจวบวัน ไดสรุปการดําเนินงานของโครงการที่ผานมา ขณะนี้ไดลงพื้นที่ไปทั้งหมด 6 ตําบลแลว คือ ตําบลหวย หมอนทอง ตําบลสระสี่มุม ตําบลกระตีบ ตําบลกําแพงแสน ตําบลทุงลูกนก และตําบลวังนํ้าเขียว สิ่งที่ไดคือ ไดเห็นคน วาใครเกงดานใดบาง ไดเห็น พื้นที่วาอุดมสมบูรณ มีทรัพยากรมากนอยเพียงใด และไดเห็นประเด็นปญหาที่นาสนใจมาขบคิดตอ แลวหยิบยกมาเปนโจทยวิจัยชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีโครงการวิจัยชุมชนเกิดขึ้นแลว 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและอาหารเพื่อความเขมแข็ง ของชุมชนบานหลักเมตร ตําบล ทุงขวาง จังหวัดนครปฐม ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกอ. (เครือขายศึกษาภาคกลางตอนลาง) และ โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อ สงเสริมการบริโภคอยางยัง่ ยืนในชุมชนกระตีบ จังหวัดนครปฐม ทีก่ าํ ลังพัฒนาขอเสนอชุดโครงการเพือ่ ขอทุนสนับสนุนจากแหลงทุนนีเ้ ชนกัน ในขณะ เดียวกัน การพบปะ พูดคุย หาขอมูล ทําใหเกิดการสานสัมพันธ สรางเครือขายกับหนวยงาน และองคกร และยังเกิดกระบวนการเรียนรูการทํางาน ในหมูน ักวิจยั ชุมชนและรวมกับนักวิจยั วิชาการ การดําเนินงานตอจากนี้ ตองพัฒนากลไกการประสานงานและสรางความรวมมือระหวางบุคคล และ ระหวางหนวยงานระดับทองถิน่ เพือ่ ใหมกี ารสงสารรูถ งึ กันอยางตอเนือ่ ง และตองมีการตอยอดโครงการในอนาคตเพือ่ ใหกลไกการทํางานนีอ้ ยูย งั่ ยืน โดยการผลักดันใหกระบวนการทํางานนี้เขาสูระบบการทํางานปกติของแตละบุคคล เชน นักวิชาการทํางานวิจัยในประเด็นที่ไดจากพื้นที่โดยการขอ ทุนสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ แกนนําชุมชนจับประเด็นที่ตองพัฒนาเขาสูแผนชุมชนหรือแผน อบต. สวนหนวยงานอื่นๆ ก็นําเขามาสอดแทรกใน ภารกิจของหนวยงาน ปดทายดวยการหารือการจัดเวทีสาธารณะในงานเกษตรกําแพงแสน ประจําป 2554 ไดเห็นพองตองกันวาแกนเรื่องที่กระชากใจและเรียก เกษตรกรใหตบเทาเขามาฟงและรวมเสวนานั้นนาจะเปน ‘เกษตรกรจะอยูรอดไดอยางไรเมื่อภัยมาถึงตัว’ ภัยที่วาไดแก การผูกขาดของบริษัทที่ จําหนายเมล็ดพันธุพืช ที่สามารถใชเพาะปลูกไดครั้งเดียว แพรพันธุตอไมได หรือธุรกิจผลิตสินคาเกษตรแบบมีสัญญา (contract farming) ดังที่เห็นได มากมายจากฟารมไกและหมู เปนตน รูปแบบการเสวนาจะเปนการเลาถึง ปญหา และแบงปนหนทางแกปญหาโดยผูรูดีที่สุด นั่นคือเกษตรกร นอกจาก นี้ ยังมีการจัดโปสเตอรแสดงผลงานเกีย่ วกับภูมปิ ญ  ญาทองถิน่ หรือหนทางแก ปญหาดานการเกษตรของแตละตําบลอีกดวย

ผศ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ เปนวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การประยุกตใชเนียรอินฟราเรดเสปกโทรสโกปกับผลิตผลเกษตรในระดับอุตสาหกรรม” ปจจุบันเเทคนิคเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป (Near Infrared Spectroscopy; NIRS) ถูกนํา มาใชในงานดานตางๆมากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมนํ้ามัน อุตสาหกรรมยา โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรม อาหาร และรวมถึงการผลิตดานการเกษตร เนื่องจากเทคนิคดังกลาวนี้ใชระยะเวลาในการตรวจวัดสั้น ประหยัดแรงงานและตนทุน และเปนเทคโนโลยีแบบไมทาํ ลายผลผลิต (Nondestructive technology) ซึ่งชวยลดการสูญเสียผลผลิต ในขณะที่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพื้น ฐานและการประยุกตใชเทคนิคเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกป กับงานดานตางๆ โดยเฉพาะงานดาน เกษตรกรรม สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ไดตระหนักถึงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคนิค ดังกลาวเพือ่ นํามาใชกบั การผลิตดานการเกษตรของไทยมากขึน้ จึงรวมกับศูนยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลัง การเก็บเกีย่ ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม เรียนเชิญ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ผูเ ชีย่ วชาญดานการตรวจสอบคุณภาพ ผลิตผลทางการเกษตรแบบไมทําลายดวยเทคนิค NIR อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกตใชเนียรอินฟราเรดสเปกโทรสโกปกับผลิตผลเกษตรในระดับ อุตสาหกรรม (Near Infrared Spectroscopy Application on Industrial Agricultural Products) เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2554 ใหแก นักศึกษา คณาจารย และเจาหนาทีห่ นวยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล นักวิจยั จากสถาบันวิจยั เทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ ว เปนวิทยากร รวมในภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับความรู และประสบการณ เพิ่มทักษะดานการประเมินคุณภาพผลิตผลเกษตร สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนา งานดานเทคนิค NIRS ซึ่งจะชวยยกระดับมาตรฐานการศึกษาและวิจัย ตลอดจนการผลิตของไทยใหสูระดับสากลยิ่งขึ้น


Engineering KPS News

จากแผนที่ทางสังคม-ชุมชนรอบรั้ว สูงานวิจัย ชุมชนกระตีบ สุขภาพดีถวนหนา สืบเนื่องจากการจัดเวทีสัญจรการเรียนรูของโครงการแผนที่ทางสังคม-ชุมชนรอบรั้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน หลังจาก การลงพื้นที่ไปได 4 ตําบล เปนเวลา 4 เดือน ทางคณะทํางานไดมองเห็นวา เวลาในการสัญจรครบทั้ง 15 ตําบลในเขตอําเภอกําแพงแสนจะยาวไกลไป เกินป ถึงจะเสร็จสิ้น หากรอผลสรุปตอนทายจากโครงการ เพื่อมาจับประเด็นสําหรับทําวิจัยและพัฒนารวมกับชุมชนในแตละตําบล อาจจะนานเกินไป อีกทั้งผูคนในชุมชนที่เราไดสัญจรไปแลว อาจจะลืมเลือนในสิ่งที่ไดพูดคุยกันไป และอาจไมเขาใจหรือมองไมเห็นภาพ วาการพูดคุยนั้นจะกอใหเกิดอะไรใน ขั้นตอไป เพื่อความตอเนื่องของโครงการ คณะทํางานจึงเห็นวา เราควรมีการสานสัมพันธกับชุมชนที่ไดลงพื้นที่ไปแลวควบคูกับการลงพื้นที่ในชุมชนใหม โดยการหยิบยกประเด็นที่นาสนใจ ที่ชุมชนนั้น ๆ ตองการพัฒนามาเริ่มทําวิจัยกันไปดวยเลย ชุมชนแรกที่เราไดเริ่มผลักดันใหมีการทําวิจัยขึ้นคือ ชุมชนตําบลกระตีบ ในแกนเรื่อง ‘ชุมชนกระตีบ สุขภาพดีถวนหนา’ จากขอมูลการพูดคุยใน เวทีสัญจร ไดหยิบประเด็นที่นาสนใจที่อยูใกลตัว 2 ประเด็น โดยประเด็นแรกคือผูคนในชุมชนเปนโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานกันมาก โรคเหลานี้ มิใชโรคติดตอ แตทําไมถึงเปนกันมาก จริงอยูที่โรคนี้มีการติดตอทางพันธุกรรม แตตนเหตุที่สําคัญที่สุดนาจะมาจากพฤติกรรมการบริโภคของคนมากกวา และประเด็นทีส่ องคือ มีการปลูกสมุนไพรเพือ่ ขายสงกันมากทีน่ ี่ สมุนไพรทีว่ า ไดแก ฟาทะลายโจร มะแวง ขมิน้ ชัน วานชักมดลูก ไพล และกระชาย เปนตน ทางคณะทํางานจึงมีแนวคิดที่จะผนวกสองประเด็นนี้เขาดวยกัน จึงไดมีการหารืองานวิจัยขึ้น การพูดคุยหารือจัดขึ้นมา 2 ครั้งแลว โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นใน วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 โดยมีผูเขารวมคือ ชุมชนตําบลกระตีบซึ่งนําโดยกํานัน และอาสาพัฒนาชุมชน บุคลากรสถานีอนามัยตําบลกระตีบ และ อาจารยภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ทุกฝายไดเปดใจถึงสิ่งที่ตนสนใจในประเด็นที่กลาวขางตน และบอกถึงศักยภาพ ที่ตนมี รวมทั้งทําความเขาใจถึงหลักการของการทําวิจัยชุมชน วาการวิจัยที่จะไดประโยชนตอชุมชนอยางแทจริงนั้น ปญหาที่หยิบมาแก ยอมตองมาจาก ความตองการของผูคนในชุมชนนั้น ๆ อยางที่พูดงาย ๆ วา ‘คนไหนคัน คนนั้นเกา’ และตองใหผลประโยชนตอ เนื่องตอชุมชน จึงจะเปนการแกที่ยั่งยืน การหารือครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันศุกรที่ 19 สิงหาคม 2554 ที่ผานมา โดยมี อาจารยคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เขารวมดวย ไดมี การหารือเพิ่มเติมกับผูนําและชาวบานในชุมชน เพื่อใหมั่นใจวาสิ่งที่เขา คัน นั้นตรงกับที่เราเห็นคือตองการใหผูคน ในชุมชนมีสุขภาพดี ซึ่งทุกคนมองวาเราควรทําตามคําขวัญของกระทรวงสาธารณสุขที่วา ‘สราง นํา ซอม’ คือแก โรคกอนเกิดโรค ยอมดีกวาการบรรเทาโรค สวนกระบวนการที่จะไปถึงเปาหมายนั้นสามารถใช อริยสัจ 4 นั่นคือ แก ทุกข จากการเปนโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน โดยดูจาก สมุทัย ซึ่งคือเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอยู ทั้งนี้จะเกิด นิโรธ การพนทุกขโดยการมีสุขภาพดีได ตองใช มรรค หนทางดับทุกข โดยมองตนทุนที่ชุมชนมี ก็คือ การใชสมุนไพรที่ปลูกกันมากในชุมชนมาเปนอาหารเสริมหรือยาสําหรับแกโรคที่วา การหารือจบลงดวยการจัด โครงการยอยที่จะนํามาซึ่งคําตอบของอริยสัจ 4 เปน 3 โครงการดังนี้คือ - โครงการศึกษาสถานการณการเจ็บปวย การดูแล และการสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน - โครงการปลูกฝงความรูสมุนไพรในพื้นที่ แกเยาวชน และ - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรที่ปลูกในชุมชน

คณะผูประกอบการเซรามิก จ.ลําปาง ดูงานศูนยพลังงานฯ เมื่อวันเสารที่ 3 กันยายน 2554 คณะผู  ป ระกอบการธุ ร กิ จ เซรามิ ก จาก “เมืองเซรามิก” (จังหวัดลําปาง) จํานวน 40 คน เขาศึกษาดูงาน ณ ศูนยปฏิบัติการ วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน โดยมี ผศ. บุญมา ปานประดิษฐ หัวหนาศูนยฯ และคุณ อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ วิศวกรประจําศูนยฯ ใหการตอนรับและบรรยายแกคณะดูงาน การศึกษาดูงานในครัง้ นี้ เปนสวนหนึง่ ของโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและศึ ก ษาดู ง านด า นพลั ง งานทดแทน จัดขึน้ ระหวางวันที่ 1 - 3 กันยายน 2554 ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรแี ละจังหวัด นครปฐม โดยสํานักงานจังหวัดลําปาง จุดประสงคในการศึกษาดูงานเพือ่ หาทาง เลือกของพลังงานรูปแบบใหมที่สามารถนําไปใชทดแทนกาซ LPG ซึ่งเปนเชื้อ เพลิงหลักในการผลิตเซรามิก ซึ่งราคามีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทางศูนย พลังงานฯ โดยวิทยากรทัง้ สองทานจึงไดถา ยทอดความรูแ ละเทคโนโลยีทางดาน พลังงานทดแทนที่สามารถนําไปใชแทนกาซ LPG ได เปนอยางดี

ตอนรับคณะเยีย ่ มชมจาก ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดใหการตอนรับคณะ อาจารยและนักเรียนระดับชัน้ ม.4 - ม.6 ในโครงการหองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) เมื่อวันศุกรที่ 23 กันยายน 2554 โดยไดรับเกียรติ จาก อ.ดร.ศิรศิ กั ดิ์ เชิดเกียรติพล ผูช ว ยคณบดีฝา ยกิจการพิเศษ เปน ผูใ หการตอนรับและบรรยายภาพรวมคณะฯ และหลังจากนัน้ ไดเขา ศึกษาดูงานในภาควิชาตางๆ ของคณะฯ สําหรับกิจกรรมนีเ้ ปนสวน หนึ่ ง ของการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รห อ งเรี ย นพิ เ ศษ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่มุงเนนใหผูเรียนไดรับ ประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ไดพบนักวิจัย ศึกษางานวิจัย และมีจิตวิทยาศาสตร ผานกิจกรรม “แมลงนอย... รอยพืชผัก...รักษธรรมชาติ...ศาสตรกําแพงแสน”

5


Engineering KPS News

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร อบรมคอมพิวเตอรแกอาสาชุมชน

6

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2554 อ.เสกสรรค มธุลาภรังสรรค และนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไดจัดโครงการใหความรูพื้นฐานทาง ดานคอมพิวเตอรแกอาสาชุมชนขึ้น ณ ชั้น 3-4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน เหตุผลที่จัดโครงการนี้สืบเนื่องจากในปจจุบัน คอมพิวเตอร ไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ้น ทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท ในสังคมชนบทนั้นคอมพิวเตอรเริ่มแพรหลายสูครัวเรือนตางๆ จนเปรียบเสมือนเครื่องใชไฟฟาอีกชิ้นหนึ่ง โดยสวนใหญมักใชประโยชนในแงการศึกษาและสื่อบันเทิงซึ่งพบวาคนในชนบทสวนใหญยังใชคอมพิวเตอรได ไมเต็มประสิทธิภาพนัก นอกจากนีค้ อมพิวเตอรยงั ถูกใชงานในแงของเครือ่ งมือทีใ่ ชในการบริหารจัดการในระดับทองถิน่ มากขึน้ ตัวอยางเชน กองทุนหมูบ า น ในปจจุบันจะตองทําธุรกรรมการเงินผานอินเทอรเน็ตเทานั้น แตในความเปนจริงแลว ความรูทางดานการ ใชงานคอมพิวเตอรของกรรมการกองทุนฯ สวนใหญมีนอย ทําใหมีปญหาในการใชคอมพิวเตอร และการ เขาอบรมการใชงานคอมพิวเตอรโดยมากมักไมไดเนนผูเ รียนเปนสําคัญ คือ ไมไดมกี ารสํารวจความรูพ นื้ ฐาน และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียนอยางแทจริง เนื้อหาและวิธีการที่อบรมจึงไมเหมาะสมตอผูเรียน จึง ทําใหการอบรมคอมพิวเตอรใหชาวบานสวนใหญไมสมั ฤทธิผลเทาใดนัก โดยในการพัฒนาและใหความรูแ ก ชาวบานนัน้ มีหลายองคกร/หนวยงานทีม่ บี ทบาทรับผิดชอบในดานตางๆ กลุม อาสาพัฒนาชุมชนก็เปนหนึง่ ในองคกรที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน โดยกลุมนี้มีความแตกตางจากกลุมอื่นๆ คือเปนชาวบานที่มี “จิต อาสา” เปนตนทุนเดิมอาสามารับหนาที่นี้ จาก เหตุผลดังกลาวขางตน ทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรจงึ ไดจดั ทําโครงการใหความรูพ นื้ ฐานทางดาน คอมพิวเตอรแกชมุ ชนใหแกอาสา พัฒนาชุมชนและชาวบานในเขตอําเภอกําแพงแสน ทั้งนี้เพื่อใหบุคลากรกลุมนี้นําความรูไปเผยแพรใหเปนประโยชนตอชาว บานอีกทีหนึ่ง ซึ่งจะทําใหเกิด ผลที่ยั่งยืนและแพรขยายในวงกวางไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหชุมชนในอําเภอกําแพงแสนมีความรูพื้นฐานดานการใชงานคอมพิวเตอรให เกิด ประโยชนสูงสุดอันจะนําไปสูการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. พัฒนาทักษะการใชงานคอมพิวเตอรพื้นฐานใหแกกลุมอาสาพัฒนาชมชุนและชาวบานในพื้นที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2. เปนการเสริมสรางความมีจติ อาสาในการชวยเหลือสังคมโดยใชความรูค วามสามารถ ดานคอมพิวเตอรทไี่ ดศกึ ษามาถายทอดใหผอู นื่ ใหแกนสิ ติ ที่เขารวม โครงการ 3. แสดงบทบาทของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ในการทําประโยชนใหแกชมุ ชนในพืน้ ทีอ่ าํ เภอกําแพงแสน โดยการจัดกิจกรรมในครัง้ นีไ้ ดรบั ความรวมมือจากกลุม อาสาพัฒนาชมชุนและชาวบานในพืน้ ทีอ่ าํ เภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปนอยางดี อีก ทัง้ ผูท เี่ ขาอบรมไดเพิม่ ทักษะการใชคอมพิวเตอรขนั้ พืน้ ฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ สงผลใหนสิ ติ ทีเ่ ขารวมโครงการมีจติ อาสาในการชวยเหลือสังคมมาก ขึ้น และพัฒนาสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงคในแงของความมีจิตอาสาตอสวนรวมตอไปอีกดวย

ม.เกษตรฯ รวมกับ ธนาคารกรุงไทย

สรางฝายถวายพอหลวง นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน จากทุกชั้นป โดยมีนิสิตชั้นปที่ 3 เปนแกนนํา ไดออกคาย อาสาภายใตชื่อโครงการ “ม.เกษตรฯ รวมกับธนาคารกรุงไทย สราง ฝายถวายพอหลวง” ระหวางวันที่ 10 -17 ตุลาคม 2554 ซึ่งเปน โครงการสรางฝายกั้นขวางลําหวย บานหวยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ลักษณะเปนฝายหินกอสูง 1.50 ม. ยาว 20 ม. เพื่อใชชะลอ นํา้ ทําใหเกิดความชุม ชืน้ กับผืนปาบริเวณดังกลาว รวมทัง้ เพือ่ ใหชาวบาน ไดมีนํ้าจากลําหวยไวใชในฤดูแลง สําหรับงบประมาณการกอสรางไดมา จากการสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย การขอรับบริจาคในรูปของวัสดุ กอสรางและเงิน นอกจากนี้จากรายไดจากการจําหนายเสื้อและการ สมทบเงินทุนของนิสิตและอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

อาจารยภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเปนวิทยากรอบรม

“การใชประโยชนจากกากไขมัน”

The THIRD INTERNATIONAL FOOD AND NUTRITION CONFERENCE (IFNC 2011) รศ. ดร. รังสินี โสธรวิทย อาจารยที่ปรึกษาของ นางสาวภัทราทิพย รอดสําราญ นิสติ ปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดรับทุนสนับสนุนจากผูจัดงานให นางสาว ภัทราทิพย รอดสําราญ ไดไปนําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ ในที่ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ THE THIRD INTERNATIONAL FOOD AND NUTRITION CONFERENCE (IFNC 2011) ระหวางวันที่ 9 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ Kellogg Hotel & Conference Center เมือง Tuskegee มลรัฐ Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ในหัวขอ “Impact of global warming and how to deal with immaturity of rice plant?” จากการเขารวมประชุม งานในครัง้ นี้ นิสติ ไดมโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและความรูก บั ผูเ ขารวมการ ประชุมจากนานาชาติทมี่ ชี อื่ เสียงในวงวิชาการ ซึง่ เปนประโยชนสาํ หรับนํามาปรับ ใชกบั งานวิจยั ในอนาคต รวมทัง้ เปนการเสริมประสบการณใหกบั นิสติ ในดานการ พัฒนาทักษะการนําเสนอ และถายทอดผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อ สรางสรรคงานวิจัยที่เปนประโยชนและเปนนักวิจัยที่ดีตอไป

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 อ.นงลักษณ สมันตรัฐ และ อ.งายงาม ประจวบวัน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ไดรับเชิญจากเทศบาลตําบลบาง หลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม ไปเปนวิทยากรอบรม “การใชประโยชนจากกากไขมัน” ในกิจกรรมอบรมความรูและศึกษาดูงานดานสุขาภิบาลอาหาร โครงการ สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ประจําป 2554 ใหกบั สมาชิกและรานคาในชุมชนบางหลวง ซึง่ ในการอบรมครัง้ นี้ เปนกิจกรรมเชือ่ มโยงกับโครงการวิจยั นํา้ นครปฐม เพื่อสงเสริมใหชุมชน รานคาและผูประกอบการที่อยูริมนํ้าทาจีน ไดชวยกันบําบัดนํ้าทิ้งจากครัวเรือนหรือชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปรุงอาหาร เพื่อสรางการมีสวนรวมจากชุมชนดูแลรักษาทรัพยากรนํ้าใหอยูในระดับดี การอบรมครั้งนี้ไดสาธิตการสรางบอดักไขมันอยางงาย ซึ่งดัดแปลงจากอุปกรณที่หาซื้อ ไดจากทองตลาดทั่วไปมีมูลคาไมแพง และสุดทายการอบรมไดมอบบอดักไขมันจํานวน 5 ใบใหแกผูเขารวมการอบรมที่สามารถตอบคําถามไดถูกตอง งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โทร.034-351897, 034-281074-5 ตอ 7017 โทรสาร.034-281075 http://www.eng.kps.ku.ac.th

EngKPS News V.6-2554  
EngKPS News V.6-2554  

จดหมายช่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2554

Advertisement