Page 1

Engineering KPS News

ปที่ 5 ฉบับที่ 22 ประจําเดือน กันยายน - ตุลาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร กํ า แพงแสน ขอเชิ ญ เที่ ย วงาน เปดโลกวิศวกรรม ’55 ในงาน เกษตรกําแพงแสน ระหวางวันที่ 1 -10 ธันวาคม 2555 โดยในปนี้ งานเปดโลกวิศวกรรม ’55 นํา เสนอภายใตหัวขอ “เทคโนโลยี เพือ่ การพึง่ พาตนเองและพัฒนา อยางยัง่ ยืน” ภายในงานประกอบ ดวย 4 สวน คือ.. >>> อานตอหนา...2

อาจารย วศ.อุตสาหการ ควารางวัลบทความดีเดน

บทความเรือ่ ง “โลจิสติกสสาํ หรับการวางแผนการเพาะปลูกสับปะรดพันธุค วีนโดยประยุกต ใชกาํ หนดการเชิงเสนผสมจํานวนเต็ม (Cultivating planning logistics for Queen pineapple using mixed-integer linear programming)” โดย อาจารยชยั มงคล ลิม้ เพียรชอบ อาจารยประจํา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และ รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร ผูอ าํ นวย การศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรบั การพิจารณาใหเปน “บทความดีเดน” ในการประชุมวิชาการดานการวิจัยดําเนินงานแหงชาติ ครั้งที่ 9 ประจําป 2555 (National Operations Research Network Conference, OR-NET 2012) โดยจัดขึน้ ในระหวางวันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมพลูแมน บางกอก คิง เพาเวอร กรุงเทพฯ ซึง่ เปนการประชุมวิชาการวิศวกรรม อุตสาหการ ดานการวิจัยดําเนินงานที่ใหญที่สุดในประเทศไทย มีคณาจารย นักวิจัย และนักวิชาการ สงบทความเขารวมการนําเสนอเปนจํานวนมาก โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สงเสริมการนําความรูท างวิชาการ ไปประยุกตใชในงานดานตาง ๆ อันจะนําไปสูก ารพัฒนาในระดับชุมชน สังคม และประเทศตอไป

นิสติ วศ.เกษตร ควารางวัลชมเชย การประกวด

อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศกุล ควาทุน เซเรบอสอวอรด 2012

ตามที่ สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ จั ย การเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) ไดจัดใหมี โครงการประกวด การประดิษฐดานการเกษตร สําหรับนักประดิษฐรุน เยาว ป 2554 ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และ มีการนําเสนอผลงานการประดิษฐดานการเกษตรตอ หนาคณะกรรมการในรอบตัดสิน เมื่อวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2554 ผลปรากฏวา ผลงานเรื่อง “เครื่องฉีด พนสารกําจัดแมลงดําหนามมะพราวเอนกประสงค 3 in 1” ไดรับรางวัลชมเชย ประเภท ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ซึ่งเปนผลงานของนายสราวุธ ไตรพรหม นางสาวจิดาภา ลิลิต ลือชา และนางสาวพิริยา ทองหนาศาล โดยมี ผศ.ดร.ศิวลักษณ ปฐวีรตั น เปนอาจารยทปี่ รึกษา ตามที่นําเสนอขาวไปแลวนั้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ที่ผานมา ทาง สวก. ไดจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพราว กรุงเทพ และทางทีมวิจัยไดเขารับรางวัล ชมเชย “โลเกียรติยศ” จากคุณสุพัตรา ธนเสนีวัฒน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เมื่ อ วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2555 อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนา พงศกุล อาจารยประจําภาควิชา วิ ศ วกรรมการอาหาร คณะ วิ ศ วกรรมศาสตร กํ า แพงแสน ม.เกษตรศาสตร เขารับประทาน ทุ น วิ จั ย เซเรบอส อวอร ด (Cerebos Awards) ครั้งที่ 12 ประจํ า ป 2555 จากพระเจ า วรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป แพทยสมาคมแหง ประเทศไทย จากขอเสนอโครงการวิจยั เรือ่ ง “ผิวหนัง เทียมเสนใยนาโนจากวานหางจรเข: ทางเลือกสําหรับ การรักษาแผลไฟไหม” เปนจํานวนเงิน 150,000 บาท

การประดิษฐดา นการเกษตร จาก สวก.

>>> อานตอหนา...2

1


Engineering KPS News >>> ตอจากหนา...1

>>> ตอจากหนา...1

1) นิทรรศการงานวิจัย เปนการนําเสนอผลงานวิจัยของ นิสติ และอาจารย ในปนมี้ ผี ลงานทีน่ าํ มาแสดง อาทิ เครือ่ งอัดกระถาง ผักตบชวาดวยระบบไฮดรอลิก เทคโนโลยีชลประทานสูอาเซียน “เรือผลักดันนํา้ ” เครือ่ งตัดขาวโพดฝกออนและผักอืน่ ๆ โครงสรางขัน้ ทางถนนแอสฟลตคอนกรีต รถประหยัดพลังงานเครื่องยนตสูบเดียว ควบคุมการจายนํ้ามันดวยการฉีดผานแผนสั่นสะเทือนแบบสั่นพรอง โปรแกรม E-Exam สําหรับขอสอบ กว. บน Social Network การจัด การโลจิสติกสและโซอปุ ทานทีเ่ หมาะสําหรับสับปะรดพันธุค วีน ตนแบบ การจัดการขยะและพลังงานสูอ าเซียน ฯลฯ 2) การแขงขัน เปนการแขงขันทางดานวิศวกรรมของ นักเรียนจากโรงเรียนตางๆ ซึ่งประกอบดวยการแขงขันการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร ประจําป 2555 การแขงขันบริหารจัดการนํา้ ชลประทาน การแขงขันเมกกะฟูดส แขงสุดสุดกับ ฟูดสเอ็นฯ การแขงขัน วิศวกรสะพานไมไอศกรีม การแขงขันยิงปนใหญ และการแขงขันหุน ยนต ปลูกปา 3) การฝกอบรมและสาธิต ในปนี้คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน รวมกับ หจก. ศรีกําแพงแสนมอรเตอร และ บริษัท แองโกลไทย จํากัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รถแทรกเตอร อัจฉริยะนํารองดวยดาวเทียม” ระหวางวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2555 4) การประชุมวิชาการและสัมมนาวิชาการ ครัง้ ที่ 9 สาขา วิศวกรรมศาสตร ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เปนการเสวนาวิชาการ เรื่อง “พิบัติภัยกับความปลอดภัยของโครงสรางพื้นฐาน” และวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เปนการประชุมวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร รายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.eng.kps.ku.ac.th

โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอรด (Cerebos Awards) เปน โครงการทุนที่มูลนิธิเซเรบอสเพื่อ การวิจัยสุขภาพของคนไทย และ บริ ษั ท เซเรบอส (ประเทศไทย) จํากัด ไดจัดตั้งขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน การคนควาวิจัยทางโภชนศาสตร เภสัชศาสตร และสาขาที่เกีย่ วของ ใหแกแพทย เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นั ก วิ ท ยาศาสตร แ ละ นักวิชาการทั่วไป ซึ่งทุนดังกลาวจะ ไมมีขอผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในปนี้มีทางโครงการฯ ไดมอบทุนวิจัยเซเรบอส อวอรด ใหกับนักวิจัยทั้งสิ้น 3 ทาน ดวยกัน นอกเหนือจาก อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศกุล คือ เภสัชกร ชัยศักดิ์ จันศรีนยิ ม ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีแหงชาติ จากงานวิจัยเรื่อง “การประเมินฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ลดไขมันในเลือดสูงของสารสกัดมะขามปอมและขา เพื่อใชใน ผลิ ตภั ณฑ เ สริ มสุ ข ภาพ” และรองศาสตราจารยเทวัญ จันทรวิไลศรี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จากงานวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์การตานมะเร็งของสารสกัดจากฟาทะลายโจร แอดโดรกราโฟไลด ตอเซลลมะเร็งทอนํ้าดี” นอกจากการมอบทุนเซเรบอส อวอรดแลว ทางมูลนิธิเซเรบอส รวมกับ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คณะการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัย รังสิต ยังไดจัดงานประชุมวิชาการ ในหัวขอเรื่อง “Food and Nutrition for Woman’s Health in Modern World” ระหวางวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555 ณ หองสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ซอยศูนยวิจัย กรุงเทพมหานคร โดยมีการ นําเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการที่เคยไดรับทุนวิจัยดังกลาว

อ.ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศกุล ควาทุน เซเรบอสอวอรด 2012

ทีมรถประหยัดนํ้ามันภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทดสอบสนามแขงขันใหบริษัทเอพีฮอนดา จํากัด

2

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 บริษัท เอพีฮอนดา จํากัด ไดขอ ความอนุเคราะหมายังภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหนําทีมนิสิตและรถประหยัด เชือ้ เพลิงของภาควิชาเครือ่ งกล ไปทดสอบความพรอมและความเหมาะสม ของสนามแขงขัน ไทยแลนดเซอรกิจ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สําหรับใช เปนสนามแขงขัน ฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจําป 2555 โดยทําการทดสอบที่ความเร็ว 35 km/hr ในขณะ เขาโคงวงแคบรูปตัวอักษร U และความเร็วสูงสุดในทางตรง 50 km/hr ซึ่ ง ผลการทดสอบเป น ที่ น  า พอใจ รถประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง ของภาควิ ช า วิศวกรรมเครื่องกลสามารถทรงตัวและควบคุมการบังคับเลี้ยวไดเปน อยางดี อันเปนการยืนยันถึงความเหมาะสมของสนามแขงขันในการรองรับ ทีมผูเขาแขงขันกวา 600 ทีมทั่วประเทศ


Engineering KPS News

การบูรณาการเชิงพื้นที่อําเภอกําแพงแสน หลังจากที่คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดลงนามความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ทองถิ่น องคกรชุมชน และหนวยงานใน อําเภอกําแพงแสน เพื่อบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาพื้นที่อําเภอกําแพงแสน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 แลวนั้น

“พืชและดินกําแพงแสน”

“ดิน”

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 เครือขายฯ รวมกับสํานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนครปฐม (ทสจ.) ไดดําเนิน การจัดทําโครงการจัดการความรูห มอดินอาสาอําเภอกําแพงแสน ซึง่ มี คณะทํางานหลักจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน (อ.งายงาม ประจวบวัน) 2. คณะสิง่ แวดลอมและทรัพยากร ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (อ.ดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ) 3. สํานักงาน พัฒนาที่ดินนครปฐม (คุณนัฐพงศ แกวรัตนพันธ) 4.สํานักงานเกษตร อําเภอ (คุณกิตติรัตน ไทยทวี) 5. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมจังหวัด (คุณมนตชัย ปนโอ) และ 6. หมอดินอาสาประจํา ตําบลทัง้ 15 ตําบลในอําเภอกําแพงแสน โดยมี รศ.สุรเดช จินตกานนท ผูเชี่ยวชาญทางดานปฐพีวิทยา เปนที่ปรึกษาโครงการ การจัดการความรูข องหมอดินอาสานี้ มีเปาหมายเพือ่ พัฒนา ศักยภาพของหมอดินอาสานําองคความรูที่มีอยูในพื้นที่ ไปถายทอด แลกเปลี่ ย นกั บ เกษตรกรในแตละตําบลเพื่อสงเสริม รณรงคใหทํา การเกษตร ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เครือขาย การบู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ อํ า เภอ กําแพงแสน ไดจัดวงพูดคุย ณ ศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงปลักไมลาย ต.ทุงขวาง อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อประมวล ข อ มู ล เบื้ อ งต น สํ า หรั บ การจั ด การความรู  ภู มิ ป  ญ ญาของหมอดิ น อาสาอํ า เภอ กําแพงแสน โดยมีรองศาสตราจารยสุรเดช จินตกานนท อดีตอาจารยภาควิชา ปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนที่ ปรึกษาโครงการ ภาพรวมของเปาหมายการจัดการความรูภูมิปญญาของหมอดิน อาสาอําเภอกําแพงแสน คือ การใชประโยชนและบํารุงดูแลรักษาทรัพยากรดินเพือ่ ใหใชไดอยางยั่งยืนและเปนการทําการเกษตรทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยกําหนด กรอบประเด็นการจัดการความรูด งั นี้ 1. ลักษณะและคุณสมบัตขิ องดินในพืน้ ทีแ่ ตละตําบลของอําเภอกําแพงแสน 2. ตําแหนงพืน้ ทีท่ ดี่ นิ มีสภาพปญหาในแตละตําบล และสภาพปญหาของดิน 3. การจัดการแกไขสภาพปญหาของดินนั้น (ดินกรด, ดินเปรี้ยว, ดินเค็ม) 4. การจัดการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดิน รวมทั้งสอดคลองกับความตองการ ของตลาด 5. การปลูกพืชบํารุงดินและการปลูกพืชหมุนเวียน 6. การจัดการนํ้าที่สัมพันธกับลักษณะดิน 7. กิจกรรมที่เปนสาเหตุของทําลายทรัพยากรดิน เชน การเผาใบออย การเผาฟาง การจี้กระชาย

บูรณาการงานวิจยั “เรียนรู กินอยูใ หเปน”

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน โดยภาควิชาวิศวกรรมการอาหารรวมกับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา สวพ. กพส. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมดําเนินการวิจัยในโครงการ “การพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อสงเสริมการบริโภคอยางยั่งยืนในชุมชนตําบลกระตีบ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม (เรียนรู กินอยูใหเปน)” โดยมีสภาพปญหาของชุมชนมาจากการมีจํานวนผูปวยและผูเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานและความดันสูงเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งสาเหตุ หนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม

การอบรมใหความรู ดานสุขภาพและ โภชนาการ โครงการยอยที่ 3 ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น ไดจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ ใหกับกลุมแมบาน ทั้ง 8 หมูบานในตําบลกระตีบขึ้น ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เวลา 12.30-16.00 น. โดยทีม วิทยากรจากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ในชวงแรกเปนการบรรยาย เรือ่ ง การมีสุขภาพดีและปญหาสุขภาพ โดย น.อ.ภูมิพิชญ จรรยาวิจักษณ และช ว งที่ ส องเป น การบรรยายโดย น.ต.หญิง รวงทอง อิน เรือง เรื่อง การบริโภคอยางยั่งยืน การอบรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู เกี่ยวกับ สุขภาพ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโภชนาการที่ ถูกตอง แกกลุมแมบานกอนเขารวมกิจกรรมการแขงขันการทําอาหาร พื้นถิ่นเพื่อ สุขภาพ ตําบลกระตีบ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2555

การแขงขันการทําอาหารพื้นถิ่น เพื่อสุขภาพ ต.กระตีบ โครงการยอยที่ 3 ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น ไดจัดกิจกรรมการแขงขันการทําอาหารพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ ตําบล กระตีบขึ้น ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ วั ด ทะเลบก ต.กระตี บ เพื่ อ เป น การประชาสั ม พั น ธ โ ครงการ สรางสีสัน และกระตุนใหประชาชนในชุมชน หันมาสนใจ และใสใจ การกินอาหารที่มีประโยชน ลดโรค และถูกหลักโภชนาการ ในการ แขงขันนี้ ไดรบั เกียรติจากทาน นายก อบต. กระตีบ นายเสริม มีผิวหอม มาเปนประธานเปด งาน บรรยากาศงานสนุกสนาน และเปนกันเอง โดยมีทีมเขา แขงขันทัง้ หมด 8 ทีม แตละทีม เปนตัวแทนของแตละหมูบาน ทั้ง 8 หมูบานในตําบลกระตีบ

3


Engineering KPS News

โครงการแลกเปลีย่ นนิสติ ระดับปริญญาตรี ณ University of Tsukuba

ตอนรับคณะฝกอบรมหลักสูตร

Development in Farm Machinery for Small-Scale Farmers

อ.เสกสรรค มธุลาภรังสรรค สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และ ผศ.ดร.พจนา สีมันตร ภาควิชา เกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กําแพงแสน ไดนํานิสิต ม.เกษตรศาสตร จํ า นวน 20 คนเข า ร ว มโครงการแลกเปลี่ ย นนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ณ University of Tsukuba ประเทศญีป่ นุ ระหวางวันที่ 12 – 27 ตุลาคม 2555 โดยในโครงการมีกิจกรรมที่นาสนใจ ดังนี้ - เขาเรียนรวมกับนักศึกษาของ University of Tsukuba - ศึกษากระบวนการทําโซบะ และฝกทําโซบะ - เยี่ยมชม AgriculturalStudent club - เยี่ยมชม Fukuda green farm - เยี่ยมชมโรงงานเบียรอาซาฮี เมือง Moriya - เยี่ยมชมวัด Asakusa, ยานการคา Ueno, ยาน Odaiba, พระราชวัง Imperial Palace - เยี่ยมชมอุทยาน NikkoToshoku shrine, Hitachi Seaside park นิสิตแลกเปลี่ยน กลาววา “โครงการนี้ นอกจากจะสรางความ ประทับใจในประสบการณตา งแดนแลว ยังไดเขาใจถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวญี่ปุนไดเปนอยางดี ซึ่งจะชวยเพิ่มความสัมพันธ ระหวางไทยและญี่ปุนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดตอนรับผูเขารวมการฝกอบรมในหลักสูตร Development in Farm Machinery for Small-Scale Farmers ของ Japan Inter national Cooperation Agency (JICA) จากประเทศ ปากีสถาน ภูฏาน เอธิโอเปย ไนจีเรีย รวันดา รวม 7 คน ใน การเยี่ ย มชมห อ งปฏิ บั ติ ก าร ของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมการ อาหาร และภาควิชาวิศวกรรม เกษตร

คณบดีรวมเสวนาสถานการณนํ้าทวม ในรายการ ปอกเปลือกขาว

ชอง Spring News

เมือ่ วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 20.05 น. รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน อาจารย ประจําภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต กําแพงแสน และอนุกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมแหลงนํ้า วิศวกรรม สถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) รวมเสวนาเกี่ยวกับ สถานการณนาํ้ ทวมในรายการ ปอกเปลือกขาว ในประเด็น “สถานการณนาํ้ ทวมในพืน้ ที่ ภาคเหนือตอนลาง” ซึ่งเปน รายการถ า ยทอดสด ออก อากาศทางสถานีโทรทัศนผา น ดาวเทียม Spring News

ศูนยพลังงานฯ ตอนรับ 4 คณะศึกษาดูงาน

4

คณะจากโครงการพั ฒ นา คณะจากโครงการทูตไบเออร คณะผู  บ ริ ห ารการ คณะจาก อบต.ทาเจา โรงงานอุ ต สาหกรรมให เ ป น โรงงาน - โครงการภายใต ก ารดํ า เนิ น การของ ไฟฟานครปฐมและเจาหนาที่ สนุก จ.พระนครศรีอยุธยา สี เขี ย วของสํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรม บริษทั ไบเออรไทย จํากัด รวมกับโครงการ บังกลาเทศ สิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (United จังหวัดปทุมธานี Nations Environment Programme : UNEP) งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โทร.034-351897, 034-281074-5 ตอ 7017 โทรสาร.034-281075 http://www.eng.kps.ku.ac.th

EngKPS News V.5-2555  

จดหมายข่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you