Page 1

Engineering KPS News

ปที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2554

ผูบริหารคณะฯ รวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ถวายงานพัฒนาเครื่องสกัดนํ้ามันจากเมล็ดชา จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน พรอมดวย ผศ.ดร.เชาว อินทรประสิทธิ์ รองคณบดีฝา ยวิจยั และ อาจารยธติ พิ งศ โพธิสุทธิ์ อาจารยประจําภาควิชา วิศวกรรมการอาหาร รวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ณ โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาชานํา้ มันและพืชนํ้ามัน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ในการเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดศูนยวจิ ยั และพัฒนาชานํ้ามันและพืชนํ้ามัน ศูนยฯ ดังกลาวจัดตั้งขึ้นตามพระราชดําริ เพื่อศึกษาและทดลอง ปลูกตนชานํ้ามันสายพันธุคามิเลีย โอเลอิเฟรา (Camellia Oleifera) ซึ่ง สถาบันพฤกษศาสตรมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดมอบเมล็ด พันธุใหแกมูลนิธิชัยพัฒนา นํามาทดลองปลูก และขยายพันธุในเขตพื้นที่ โครงการพั ฒ นาดอยตุ ง อัน เนือ่ งมาจากพระราชดํ า ริ รวมถึงพื้นทีใ่ น ภาคเหนือ และภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือ ซึ ่ง ในโครงการนี ้ท างคณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดเปนผูอํานวยการปรับปรุงและพัฒนา เครื่องสกัดนํา้ มันจากเมล็ดชาโดยใชเครื่องสกัดนํา้ มันปาลมแบบสกรูอัด ปรับปรุงติดตั้งเครื่องปดฝาเกลียวขวดแกว นอกจากนีย้ ังไดออกแบบและ ประกอบเครื่องเติมนํ้ามันลงในแผนปายเพื่อใชในพิธีเปดงานอีกดวย

โครงการอบรม

“ทรัพยสนิ ทางปญญา และขั้นตอน การยื่นขอจดสิทธิบต ั รและอนุสท ิ ธิบต ั ร”

สภาวิศวกรเขาตรวจรับรอง หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน จัดโครงการอบรม “ทรัพยสินทางปญญา และขั้นตอนการยื่นขอจดสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร” เมื่อวันศุกรท่ี 11 กุมภาพันธ 2554 ...อานตอหนา 2

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 คณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลของสภาวิศวกร ไดเขาตรวจเยี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ...อานตอหนา 2


Engineering KPS News ...ตอจากหนา 1

สภาวิศวกรเขาตรวจรับรอง หลักสูตรสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เพื ่อ ประเมิน ความพร อ มในการจั ด การเรี ย นการสอนและรั บ รอง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขา วิศวกรรมเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 ของภาควิชาวิศวกรรม เครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ตามลําดับ โดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน พรอมดวยคณะ ผูบ ริหารและคณาจารย รวมใหการตอนรับและตอบขอซักถาม จากนั้น จึงไดนําคณะอนุกรรมการฯเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัตกิ ารตางๆ ตลอดจน กลยุทธในการจัดการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตรของภาควิชา ทั้งสอง การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เปนขั้นตอนสําคัญในการพิจารณารับรอง หลัก สูต ร และการมีส ิท ธิ ส อบเพื ่อ รั บ ใบอนุญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิศวกรรมของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

โครงการอบรม

...ตอจากหนา 1

“ทรัพยสนิ ทางปญญา และขั้นตอน การยื่นขอจดสิทธิบต ั รและอนุสท ิ ธิบต ั ร”

ณ ห อ งประชุ ม วิ ช าการ 1 อาคารศู น ย ม หาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โครงการนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อให คณาจารยและนักวิจัย ไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทรัพยสินทาง ปญญา และขั้นตอนการยืน่ ขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เพื่อเปน ประโยชนตอ การการเรงพัฒนางานวิจยั และการสรางสรรคนวัตกรรมตอไป ในอนาคต ซึ่งถือเปนยุทธศาสตรสําคัญของมหาวิทยาลัย โดยการอบรมใน ครั้งนี้ไดรบั เกียรติจากทีมวิทยากรของสํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร นําโดย ดร.ดํารงค ศรีพระราม รองอธิก...ต ารบดี ฝายบริการ อจากหนา 1 วิชาการ และทีมศูนยบมเพาะธุรกิจ สวทช. มาเปนผูบรรยายใหความรู และในการนี้ ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ไดใหเกียรติเปนประธานเปดโครงการอบรม และไดรับความสนใจจาก คณาจารย บุคลากร และนักวิจัย จากหนวยงานตางๆ ภายในวิทยาเขต กําแพงแสนที่เขารวมการอบรมเปนจํานวนมาก

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงาน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร รศ.อรวรรณ เคหสุขเจริญ และ อาจารยสวรักษ จันทรเทพธิมากุล อาจารยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีและ การจัดการความปลอดภัยของอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ นํานักศึกษาของสาขาฯ ชั้นปที่ 2 เขาศึกษาดูงาน ณ ภาควิชา วิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของรายวิชา เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอาหาร และไดรบั การตอนรับจากคณาจารย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารเปนอยางดี


Engineering KPS News

ประชาคมพิทกั ษส่งิ แวดลอมเมืองภูเก็ต

เขาศึกษาดูงาน ณ ศูนยพลังงานฯ

เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 คณะบุคลาการจากประชาคม พิทกั ษส่งิ แวดลอมเมืองภูเก็ต องคกรสาธารณประโยชน จังหวัดภูเก็ต จํานวน 80 คน ไดเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและ สิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดใหความสนใจในเรื่องของการจัดการสิง่ แวดลอม โดยเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับ การนํา ขยะอิน ทรี ย  ม าใช ป ระโยชน ท งั ้ ทางด า นพลัง งานและด า นอื ่น ซึ่งผศ.บุญมา ปานประดิษฐ หัวหนาศูนยฯ ไดจัดการบรรยายและสาธิต เทคโนโลยีตา งๆ ที่พฒ ั นาขึ้น และไดรบั ความสนใจจากผูเ ยี่ยมชมเปนอยางมาก

โครงการแผนที่ทางสังคม : ชุมชนรอบรั้ว มก.กพส. ครั้งที่ 2 คณะทํา งานถ า ยทอดเทคโนโลยีส ู ชุ ม ชน คณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดจัดเวทีเสวนาโครงการแผนที่ ทางสังคม : ชุมชนรอบรั้ว มก.กพส. ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน และสิ่งแวดลอม โดยมีผูเขารวมจาก 4 ภาคสวน ไดแก (1) หนวย งานราชการ ประกอบดวยสํานักงานพัฒนาชุมชนทัง้ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอกําแพงแสน สํานักงานเกษตรอําเภอ และ กศน. (2) สถาบันการศึกษา ประกอบดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (3) องคกรทองถิ่น อ.กําแพงแสน และ (4) ตัวแทนชุมชนจาก 15 ตําบล ใน อ.กําแพงแสน รวมจํานวน 30 คน โครงการแผนทีท่ างสังคมเปนหนึง่ ในยุทธศาสตรของ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ทีม่ ีเปาหมายเพื่อสรางการมี สวนรวมจากสังคมทุกภาคสวนในการวางแผนการปฏิบัติงานใน พื้นที่ทั้ง 15 ตําบลรวมกัน เพื่อทําการศึกษาเรียนรูขอมูลของชุมชน วิเคราะหสถานการณหรือความตองการของพื้นที่ เพื่อใหคณะฯ สามารถเชื่อมโยงการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจยั ของคณะฯ ไดอยางสอดคลองกับประเด็นโจทยความตองการของชุมชน ซึ่งการ ดําเนินโครงการนี้ไดกําหนดเวลาในระยะแรก 1 ป

คณะเยี่ยมชมจากตําบลบอหลวง

ศึกษาดูงานการจัดการขยะ ณ ศูนยพลังงานฯ

เมือ่ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2554 คณะบุคลากรจากตําบล บอหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม ซึ่งประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิก สภาเจาหนาที่ เทศบาลตําบลบอหลวง ผูอํานวยการโรงเรียนในตําบล บอหลวง สถานีอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข กลุมแมบาน กลุม เกษตรกร ผูใหญบาน จํานวนทัง้ หมด 100 คน ไดเขาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการขยะ ณ ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและ สิง่ แวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ตาม “โครงการศึกษา ดูงานบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน” ซึ่งไดใหการตอนรับและบรรยายโดย คุณอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ วิศวกรของศูนยฯ เปนอยางดี ประโยชนของการดูงานในครั้งนี้ สามารถนําความรูใ นเรื่องระบบบริหารจัดการขยะมาปรับใชในพื้นที่ตาํ บล บอหลวงตอไป


Engineering KPS News

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด เขาแนะนําบริษัทและรับสมัครงาน

AIT เขาแนะแนวการศึกษา ในระดับ ป.โท และ ป.เอก

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด ซึ่งเปนบริษทั ทําธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ไดเขา มาแนะนําบริษทั และรับสมัครงานแกนิสิตชั้นปท่ี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน โดย อาจารย ดร.สมชาย ประยงคพันธ รองคณบดีฝายการ ศึกษาไดใหการตอนรับและมอบของที่ระลึก

เมือ่ วันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2554 คณะอาจารยจาก Energy Field of Study, School of Environment Resources & Development สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) นําทีมโดย Dr.P. Abdul Salam ไดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาโทและ ปริ ญ ญาเอก และชี ้แจงการขอรั บ ทุน การศึ ก ษาแก นิ สิ ต ของคณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ณ โดยไดรับความสนใจจากนิสิตปริญญา ตรีชั้นปที่ 3 และ 4 ตลอดจนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนมาก

 หจก. วี.ซี.เอส. เขาแนะนํา การสมัครงานและสัมภาษณคัดเลือกนิสิต

สถาบัน FIBO เขาแนะแนวการศึกษาตอ ในระดับ ป.โท - เอก ทางดานหุนยนต สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เขาแนะแนวการศึกษาตอในระดับ ป.โท - เอก ทางดานหุนยนต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554

เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ 2554 หุนสวนจํากัด วี.ซี.เอส. ไดเขามาแนะนําการสมัครงานและสัมภาษณคัดเลือกนิสิต ทีก่ ําลังจะจบการศึกษา เพื่อไปฝกงานทีป่ ระเทศญีป่ ุนเปนเวลา 3 ป และกลับมาเปนกําลังสําคัญของบริษัทตอไป โดยในการนี้ อาจารย ดร. สมชาย ดอนเจดีย ผูช ว ยคณบดีฝา ยกิจการนิสิตเปนผูใ หการตอนรับ งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โทร.034-351897, 034-281074-5 ตอ 7017 โทรสาร.034-281075 http://www.eng.kps.ku.ac.th

EngKPS News V.2-2554  
EngKPS News V.2-2554  

จดหมายช่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

Advertisement