Page 1

Engineering ngineering KPS News

ฉบับประจําเดือน มีนาคม - เมษายน 2553

งานครบรอบ

วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ปที่ 7

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดจัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ปที่ 7 ขึน้ ณ อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 9) เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2553 ทีผ่ า นมา โดยในการนี้ รศ.วุฒชิ ยั กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ไดใหเกียรติมาเปนประธาน พรอมทั้งกลาวปราศัยกับคณาจารยและ บุคลากรของคณะฯเพือ่ เปนแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของคณะในอนาคต ทางคณะฯ ยังไดรับเกียรติจากผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิชาตางๆ ทั้งจาก วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกําแพงแสน และผูแทนจากภาคเอกชนที่มารวมแสดง ความยินดีในงานนี้ดวย ในงานไดมพี ธิ บี วงสรวงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจําคณะและอุทศิ สวนกุศลแกคณาจารย และบุคลากรผูลวงลับไปแลว การปราศัยของทานอธิการบดี ในเรื่องของการพัฒนาและ ยกระดับคุณภาพทางวิชาการและการศึกษาของคณะในระดับสากล และการมุง เนนพัฒนา จุดแข็งของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ใหมีโดดเดนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมี พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรใหแกอาจารยผูมีผลงานโดดเดนที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรผูมี ผลการปฏิบัติงานดีเดนในคณะ พิธีมอบทุนการศึกษาแกนิสิตของคณะฯ และการประกาศเกียรติคุณแกหนวยงาน ภาคเอกชนที่มีอุปการคุณตอคณะ ซึ่งในปนี้ไดแก บริษัทเสาทิพย จํากัด และ หจก. ศรีกําแพงแสนมอเตอร นอกจากนั้น ทางคณะฯยังไดถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัวคณาจารยอาวุโส ทั้งอาจารยที่ไดเกษียณอายุราชการและอาจารย ปจจุบัน เพื่อเปนการสืบสานประเพณีสงกรานตอันดีงามของไทยดวย 

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน เปนเจาภาพ จัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยครัง้ ที่ 11 เรือ่ ง “นวัตกรรมทางวิศวกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเขมแข็ง” ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2553 ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม ไดรับมอบหมายจากสมาคมวิศวกรรม เกษตรแหงประเทศไทยใหทําหนาที่ดําเนินการจัดประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรม เกษตรแหงประเทศไทยครั้งที่ 11 ทางภาควิชาฯ รวมกับศูนยความเปนเลิศดาน เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร จึงไดกําหนดการประชุมดังกลาวขึ้นในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2553 ณ อาคารศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต กําแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคคือ เพื่อเปนเวทีนําเสนอผล งานความกาวหนาทางวิชาการของอาจารย นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาทางดาน วิศวกรรมเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังทําใหเกิดการพบปะแลกเปลี่ยนความ รูและประสบการณระหวางกัน และเปนโอกาสดีที่นักวิจัยที่มีประสบการณสูงจะได ถายทอดความรู ความเชี่ยวชาญสูนักวิจัยรุนใหมตอไป ซึ่งหวังวาการประชุมวิชาการ ครั้งนี้จะชวยใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมเกษตรและสาขาที่เกี่ยวของ ใหมีคุณภาพในระดับสากลขึ้นไป ภายใตหัวขอการประชุมเรื่อง “นวัตกรรมทาง วิศวกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเขมแข็ง” โดยในการประชุมดังกลางไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธานกลาวเปดงาน และมีการบรรยายทางวิชาการในหัวขอตางๆ เชน “Japanese Model of Precision Agriculture Undergoing” โดย Professor

Dr. Sakae Shibusawa President of Japanese Society of Agricultural Machinery (JSAM) , “สถานภาพอุตสาหกรรมเครื่อง จักรกลเกษตรของประเทศไทย” โดย คุณดาเรศร กิตติโยภาส นายก สมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย, “ชุดโครงการเครื่องจักรกล เกษตร สกว.” โดย รศ.ดร.วินติ ชินสุวรรณ ผูอ าํ นวยการศูนยวจิ ยั เครือ่ ง จักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน นอกจากนั้นยังมีการนําเสนองานวิจัยและโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิศวกรรมการเกษตรโดยอาจารยและผูเชี่ยวชาญ และนักศึกษาและทางสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทยไดถือ โอกาสนี้จัดประชุมใหญสามัญประจําปสมาคม วิศวกรรมเกษตรแหง ประเทศไทย (Annual meeting of Thai Society of Agricultural Engineering) ไปพรอมกันในการประชุมครั้งนี้ดวย 


Engineering KPS News

นิสิตวิศวฯโยธา ควา 3 รางวัล

จากการแขงขันสะพานเหล็กระดับนานาชาติ BRICOM ASIA 2010 นิสิตทีม CE-KPS Team จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา สามารถควา 3 รางวัล จากการแขงขันสะพานเหล็ก แหงเอเชีย (The Asian Bridge Competition BRICOM ASIA 2010) ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 18–20 มีนาคม 2553 ณ คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร โดยมีทมี เขารวมการแขงขัน 10 ทีมจากมหาวิทยาลัยตางๆ ทัว่ ทัง้ เอเชีย อาทิ Tokyo Institute of Technology, Yokohama National University, Taiwan National Central University, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนตน โดยนิสิตระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาทั้ง 5 คน ที่รวมสรางชื่อเสียงในครั้งนี้ ประกอบดวย นายรณยศ จูงอานุภาพ นายชานนท มากยอด นายวัชรพล ทับสุข นายสิทธิเนตร พูกัน และนายอานนท ออนฤทธิ์ ภายใตการควบคุมทีมของ อ. กมล อมรฟา อ. ดร. นันทวัฒน ขมหวาน และนายเอกชัย วิภากูล โดยรางวัลทั้ง 3 ที่ไดรับจากการแขงขันครั้งนี้ ไดแก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลชมเชย อันดับ 1 ประเภท การนําเสนอ และรางวัลชมเชย อันดับ 2 ประเภท สมรรถนะของสะพาน 

คณบดีวิศวฯ กพส.

รวมจัดการสัมมนาการบริหารจัดการนํ้าและความเสี่ยง

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ซึง่ ดํารงตําแหนงประธานคณะอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหลงนํา้ ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศ ไทยฯ ไดรวมจัดและทําหนาที่ดําเนินรายการในการ สัมมนาวิชาการการบริหารจัดการนํ้าและความเสี่ยง เรื่องนโยบายรัฐกับการบริหารแหลงนํ้าและความเสี่ยง ของการเกิดอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ หองสุธรรม อารีกุล อาคาร 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ในการนี้ รศ.วุฒชิ ัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาวใหการตอนรับ และนายประสงค ธาราไชย นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยเปนประธานกลาวเปดงาน โดยมีวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิประกอบดวย นายปราโมทย ไมกลัด อดีตสมาชิกวุฒิสภาและและอดีตอธิบดี กรมชลประทาน ดร.ศิริพงศ หังสพฤกษ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดลอม และ รศ.ชูเกียรติ ทรัพยไพศาล อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การสัมมนา ครั้งนี้ไดเนนหนักทางดานความเสี่ยงในการบริหารจัดการนํ้า แบงออกเปนความเสี่ยงดาน นโยบาย และความเสี่ยงจากความไมแนนอนของธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมประเด็นยอย 2 เรื่องคือ การวิเคราะหความชัดเจนของนโยบายรัฐ สถานภาพปจจุบัน ตลอดจนทิศทาง ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ และการประเมินความเสี่ยงของการเกิด อุทกภัยสําหรับกรุงเทพมหานคร จากปจจัยดานการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ การใชนาํ้ ใตดนิ การใชที่ดิน ตลอดจนการบริหารจัดการนํ้า 

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิ ร ณ

หัวหนาหองปฏิบัติการ Near Infrared (NIR) Technology ภาควิชาวิศวกรรม การอาหาร เปนที่ปรึกษาคณะทํางานดาน ปฏิบัติการ โครงการศึกษานํารองการใช เทคโนโลยี NIR (Near Infrared)

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง สาธารณสุขไดเรียนเชิญ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหนาหอง ปฏิบัติการ Near Infrared (NIR) Technology ภาควิชา วิศวกรรมการอาหาร เปนทีป่ รึกษาคณะทํางานดานปฏิบตั กิ าร โครงการศึกษานํารองการใชเทคโนโลยี NIR (Near Infrared) ตรวจสอบยาและผลิตภัณฑสุขภาพเบื้องตน ไดมีการประชุม สรุปโครงการ และใหขอคิดเห็นผลการศึกษาดังกลาว เมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2552 โดยที่ปรึกษาคณะทํางานไดจัดทํา แบบจําลองสําหรับวิเคราะหเชิงคุณภาพในการตรวจสอบ แหลงวัตถุดบิ ในการผลิตยา Rifampicin และ Pyrazinamide แบบจําลองการตรวจสอบการปลอมปนของ Diethylene glycol (DEG) ใน Propylene glycol (PEG) และ Glycerine นอกจากนั้ น ยั ง จั ด ทํ า แบบจํ า ลองตรวจสอบอั ต ลั ก ษณ ย า Oseltamivir โดยมีนักวิชาการ เภสัชกรจากหลายหนวยงาน และผูท รงคุณวุฒจิ าก คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เขารวมฟงผลสรุปโครงการนี้ 

มาตรฐาน ISO: Application of Near Infrared Spectroscopy ตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม ไดแตงตัง้ ให ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหนาหองปฏิบตั กิ าร Near Infrared (NIR) Technology ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร เปน ผูแทนประเทศไทยในฐานะผูเชี่ยวชาญดาน NIR เขารวมจัดทํามาตรฐาน ระหวางประเทศ ISO และไดเริ่มจัดทํามาตรฐานของ ISO สําหรับ ผลิตภัณฑอาหารสัตว และผลิตภัณฑธัญพืช ตั้งแตป 2550 จนเสร็จสิ้น เปน Final Draft มาตรฐาน ISO/FDIS 12009 Animal Feeding Stuff, Cereals and Milled Cereal Products-Guidance for the Application of Near Infrared Spectroscopy ซึ่งจะนําเขาที่ประชุม รอบสุดทายในเดือนมิถุนายนนี้ที่ ประเทศเยอรมันนี คาดวาจะประกาศ ใชเปนทางการประมาณปลายป 2553 นี้

สําหรับมาตรฐาน ISO/FDIS 12009 นี้ กํ า หนดให เ ทคนิ ค NIR ซึ่ ง เป น วิ ธี วิ เ คราะห อย า งไม ทํ า ลาย เป น วิ ธี วิ เ คราะห คุ ณ ภาพ มาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑอาหารสัตว และ ผลิตภัณฑธัญพืช จึงมีผลประโยชนอยางสูงตอ ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว ในประเทศไทย เนื่องจากหากใชเทคนิค NIR จะ มีความสะดวก สามารถตรวจวิเคราะหไดอยาง รวดเร็ว ลดคาใชจายสําหรับสารเคมีที่ใช อีกทั้ง ประหยัดเวลา ทําใหเพิ่มโอกาสในการแขงขันใน ตลาดโลก 


Engineering KPS News

ภาควิชา วศ. ชลประทาน จัดอบรมการประยุกตใชแบบจําลองคณิตศาสตร สําหรับงานดานวิศวกรรมแหลงนํ้า ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ไดจัดโครงการฝกอบรมการประยุกตใชแบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับงาน ดานวิศวกรรมแหลงนํ้า RR/HD/GIS ระหวางวันที่ 26–30 เมษายน 2553 ที่ผานมา เพื่อเปนการบริการเพิ่มพูนความ รูและทักษะดานวิชาชีพแกศิษยเกาทั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน วิทยาลัยการชลประทานซึ่งเปนสถาบัน สมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งบุคคลทั่วไป โดยเนื้อหาของการฝกอบรมจะครอบคลุมหลักการทางดาน อุทกวิทยา ดานชลศาสตร และระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร พรอมทัง้ การฝกปฏิบตั กิ าร (On-the-Job Training) ทีเ่ นน ใหผูเขาอบรมไดฝกทดลองใชงานแบบจําลองคณิตศาสตรกับปญหาจริงที่พบในการทํางานของผูเขาอบรมเอง อ. วิษุวัฒก แตสมบัติ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ซึ่งเปนวิทยากรในการอบรมครั้งนี้อธิบายวา แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา (RR) เปนแบบจําลองที่ใชคํานวณปริมาณนํ้าทาจากปริมาณนํ้าฝนในรูปความสัมพันธของ Rainfall-Runoff Relationship โดยจําลองพฤติกรรมทางกายภาพ ของลุมนํ้า เพื่อคํานวณหาปริมาณนํ้าทาจากขอมูลปริมาณนํ้าฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ลุมนํ้า ซึ่งตองมีการปรับเทียบหาคาพารามิเตอรตางๆ ในแบบจําลอง ใหเหมาะสมกับภาพทางกายภาพของลุม นํา้ กับขอมูลทีไ่ ดจากการตรวจวัด สวน แบบจําลองชลศาสตร (HD) เปนแบบจําลองทีใ่ ชในการวิเคราะหพฤติกรรม การไหลของนํ้าแบบหนึ่งมิติในลํานํ้า (Channel) และพื้นที่ราบทุงนํ้าทวมริมฝงแมนํ้า (Floodplain) โดยสามารถวิเคราะหระดับนํ้าและปริมาณนํ้าที่ ตําแหนงตางๆ ของแมนํ้าที่ตองการพิจารณา นอกจากนี้ยังสามารถรับขอมูลปริมาณนํ้าทาที่วิเคราะหจากปริมาณนํ้าฝนโดยตรง ซึ่งจะตองใชขอมูลรูป ตัดขวางลํานํ้าในการศึกษา และมีการปรับเทียบหาคาพารามิเตอรตางๆ ในแบบจําลองใหเหมาะสมกับสภาพลํานํ้าจริงโดยใชขอมูลที่ไดจากการตรวจวัด สําหรับ แบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนเครื่องมือขั้นสูงสําหรับการนําเสนอสภาพนํ้าทวมเชิงพื้นที่ จากการวิเคราะหผลการจําลองนํ้า ทวม 1 มิติ เพื่อใชสําหรับการวางแผนการจัดการนํ้าทวม (Flood Management Planning Process) และแสดงผลการจําลองสถานการณนํ้าทวมดวย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System หรือ GIS) มีความชัดเจนและเขาใจงาย แบบจําลองนี้เปนการผสมผสานผลของการ จําลองการไหลแบบ 1 มิติ (HD) และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อวิเคราะหและแปรผลการจําลอง สภาพการไหลใหเปนแผนทีน่ าํ้ ทวมที่ สามารถเขาใจไดงาย แสดงใหเห็นถึง สภาพความเสี่ยงภัยนํ้าทวมในแตละ พืน้ ทีไ่ ดอยางชัดเจน และนําไปใชเปน ข อ มู ล ประกอบที่ สํ า คั ญ ต อ การ วางแผนการจัดการนํ้าทวมไดอยางมี ประสิทธิภาพ 

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ เปนวิทยากรบรรยาย และฝกอบรมภาคปฏิบัติ เรื่อง “NIR Non-destructive technique to determine horticultural quality” ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีหลังการ เก็บเกี่ยว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน รวมกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ (TICA) ไดลงนามความรวมมือกับ องคกรความรมมือระหวางประเทศญี่ปุน (JICA) และกรมสงเสริมการเกษตร จัดฝกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Post-harvest Technology of Perishable Crops” ไดเรียนเชิญ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหนาหองปฏิบัติการ Near Infrared (NIR) Technology ภาควิชาวิศวกรรมการ อาหาร เปนวิทยากรบรรยาย และฝกอบรมภาคปฏิบัติ เรื่อง “NIR Non-destructive technique to determine horticultural quality” ใหกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 20 คน เพื่อใหมีความรู และประสบการณ ในการสรางระบบ NIR ในการตรวจสอบคุณภาพผลไมเชิงปริมาณ และการประยุกตใชเทคนิค NIR ในการตรวจสอบเชิงคุณภาพเบื้องตน 


Engineering KPS News

คณะวิศวฯ กพส. รวมงานเปดตัวนวัตกรรม เครื่องปรับสภาพนํ้าเสียเทคโนโลยีระดับอะตอม

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดี พรอมดวย ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ หัวหนาศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดรว มกิจกรรมในงานเปดตัวนวัตกรรมเครือ่ งปรับสภาพนํา้ เสียเทคโนโลยีระดับอะตอม เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2553 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลแจงวัฒนะ งานดังกลาวจัดขึ้นโดยเทศบาลนครปากเกร็ด รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และศูนยการคาเซ็นทรัล เพื่อเปนการแนะนํานวัตกรรมเครื่องปรับ สภาพนํ้าเสียเทคโนโลยีระดับอะตอม ซึ่งเปนผลงานที่ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอมไดรวมกับภาคเอกชนในการคนควาพัฒนาขึ้น ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ ไดอธิบายถึงหลักการทํางานของเครื่องวา ในการปรับสภาพนํ้าเสียนี้จะอาศัยหลักการการควบคุมเหนี่ยวนําใหตะกอนสาร แขวนลอยหรือสารปนเปอนแยกออกจากนั้นเสียโดยใชสนามแมเหล็ก จากนั้น นํ้าที่ผานการเรงตะกอนสารแขวนลอยแลวจะถูกนํามาแยกโมเลกุลของนํ้าซึ่งจะ ทําใหไดกาซออกซิเจน เทากับเปนการเติมกาซออกซิเจนในนํ้าจากภายใน เพื่อวัตถุประสงคในการกําจัดกลิ่นของนํ้าเสีย และอาศัยการจํากัดยับยั้งการเจริญ เติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย และออกซิไดซ ดวยกาซโอโซน ซึ่งมีประสิทธิภาพการบําบัดมากกวาการใชคลอรีนถึง 3000 เทา 

ภาควิชา วศ. เครื่องกล รวมกับบริษัท ไทย-ออสท อะลูมิเนียม จํากัด สรางหองปฏิบัติการทดสอบโครงกระจกอะลูมิเนียมในอาคาร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน นําโดย ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวล หัวหนาภาควิชา ไดรว มกับบริษทั ไทย-ออสท อะลูมเิ นียม จํากัด ดําเนินโครงการวิจยั และ พัฒนาหองปฏิบตั กิ ารทดสอบโครงกระจกอะลูมเิ นียมในอาคาร ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการทดสอบ ความแข็งแรงของโครงกระจกอะลูมิเนียมในการตานทานแรงลม การตานทานการซึมผานของ อากาศและนํ้าฝน โดยมีการดําเนินการทดสอบในหัวขอตางๆตามมาตรฐานสากล ไดแก ISO, ASTM Standard, European Standard, Australian Standard และอื่นๆ ซึ่งหองทดสอบที่ จัดทําขึ้นสามารถรองรับวิธีการดําเนินการตามมาตรฐานสากลไดทุกมาตรฐาน หองทดสอบโครงกระจกอะลูมเิ นียมในอาคารดังกลาวมีขนาดกวาง 1132 มม. ยาว 4000 มม. และสูง 3000 มม. สามารถทดสอบชิ้นงานที่มีขนาดสูงสุดกวาง 4000 มม. และสูง 2500 มม. โดยติดตัง้ อยูท ภี่ าควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 

ศูนยอนามัยที่ 1 กรมอนามัย คณะกรรมการวางแผนพลังงานชุมชน จ.อางทอง เยี่ยมชมศูนยพลังงานฯ เยี่ยมชมศูนยพลังงานฯ เมื่ อ วั น ที่ 21 เมษายน 2553 ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ หัวหนาศูนยปฏิบัติ การวิศวกรรมพลังงานและสิง่ แวดลอม คณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดใหการ ตอนรับและเปนวิทยากรบรรยายแกคณะผู เยี่ยมชมจากศูนยอนามัยที่ 1 กรมอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดนําเจาหนาที่จาก สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สํ า นั ก สาธารณสุ ข อํ า เภอ โรงพยาบาล สถานี อนามัย เทศบาล จาก 4 จังหวัด ในเขต 1 และเจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 1 รวม 120 คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการผลิตกระแส ไฟฟาจากขยะตามแนวพระราชดําริ ตาม โครงการอบรมการพั ฒ นาสถานบริ ก าร สาธารณสุข ลดโลกรอน 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 สํานักงานพลังงานจังหวัดอางทอง ไดนํา คณะกรรมการวางแผนพลังงานชุมชน จํานวน 74 ทาน เขาศึกษาและดูงานดาน เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ณ ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรมพลั ง งานและสิ่ ง แวดล อ ม คณะ วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน โดยมี ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ หัวหนาศูนยปฏิบตั ิ การวิศวกรรมพลังงานและสิง่ แวดลอมเปนผูใ หการตอนรับ พรอมทัง้ เปนวิทยากร บรรยาย ทางคณะไดเขาเยี่ยมชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆที่เปนผลงาน อันโดดเดนของศูนยฯ เชน เตาเผาถานประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีการแปรรูป ขยะเปนพลังงาน (waste to energy) และการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืช ใชแลว เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการศึกษาเพิ่มพูนความรูและเปนแนวทางในการ พัฒนาดานพลังงานในชุมชนของจังหวัดตอไป 

งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน โทร.034-351897, 034-281074-5 ตอ 227 (ภายใน 3500 ตอ 116) โทรสาร.034-351404 http://www.eng.kps.ku.ac.th

EngKPS News V.2-2553  

จดหมายช่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2553

EngKPS News V.2-2553  

จดหมายช่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2553

Advertisement