Page 1

ปที่ 6 ฉบับที่ 24 ประจําเดือน มกราคม - กุมภาพันธ 2556

พิธีลงนามขอตกลงวาดวยความรวมมือ ในการพัฒนา ศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ระหวางกรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมชูชาติ กําภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ปากเกร็ด ไดมีพิธีลงนามขอตกลงวาดวยความรวมมือ “ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน การวิจัยและพัฒนาบุคลากร” ระหวางกรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยประธานใน การลงนามฝายกรมชลประทานคือ นายเลิศวิโรจน โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน และฝายมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรคือ รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูแทนสักขีพยานจากทั้งสองฝายประกอบดวย จากกรมชลประทานไดแก นายชัชวาล ปญญาวาทีนันท รองอธิบดีกรมชลประทานฝายวิชาการ นายศุภชัย รุงศรี ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดแก รองศาสตราจารย ดร.เจษฎา แกวกัลยา ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ รองศาสตราจารยธัญญะ เกียรติวัฒน คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร บางเขน และ รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ....>>> อานตอหนา 2

รศ.ประภาศรี สิงหรัตน

ไดรับอนุสิทธิบัตรสูตรอาหารขนสําหรับโคนมฯ ผลงานวิจัยเรื่อง “สูตรอาหารขนสําหรับโคนมที่มีกากใบ มันสําปะหลังเปนสวนผสม” ของ รศ.ประภาศรี สิงหรัตน และ คณะ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมการอาหาร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ได รับความคุมครอง อนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ....>>> อานตอหนา 3

นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ควารางวัลการนําเสนอภาคบรรยายดีเดน ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 10 นางสาวสุรีพร ณรงควงศวัฒนา พรอมดวย ผศ.ดร. รณฤทธิ์ ฤทธิรณ จากหองปฏิบัติการ Near Infrared ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ไดรับรางวัลการนําเสนอภาคบรรยายดีเดน ใน บทความวิจัยเรื่อง “การสรางเครื่อง Diode Array NIR spectrometer สําหรับวิเคราะห ปริมาณนํ้ามัน และความชื้นในผลปาลม” ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการ เก็บเกีย่ วแหงชาติ ครัง้ ที่ 10 เมือ่ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 ซึง่ จัดขึน้ โดยศูนยนวัตกรรม หลังการเก็บเกี่ยว หนวยงานรวมมหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับศูนยเครื่องจักรกล เกษตร และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร ขอนแกน การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแหงชาติ ครั้งที่ 10 นี้ แบงการประชุมออกเปนงานวิจัยและนวัตกรรมดาน postharvest machinery, biology, logistics และ safety มีผูเขารวมนําเสนอผลงานอยางมากมายโดยแบง เปนภาคบรรยายจํานวนทั้งสิ้น 91 บทความและภาคนิทัศนจํานวน 113 บทความ จากสถาบันการศึกษาและวิจัยจากภาครัฐ 26 แหงทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการจากภาคเอกชนสนใจนําเขารวมนําเสนอผลงานดวย

ศิษยเกาภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร รุน FE 15

ควารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันผลงาน ในโครงการ TPm Champion 2012 โครงการ TPm Champion ถูกจัดขึ้นทุกป เปนการแขงขัน การนําเสนอผลงานที่ใชในการปรับปรุงงานจากสวนงานตางๆ ของ บริษัทในเครือเบทาโกร การปรับปรุง อาจเปนการเพิ่มผลผลิต หรือ การปรับปรุงอื่น ที่ผลักดันใหงานนั้นๆ เกิดประสิทธิผลสูงสุด และ ผลตอบแทนทีไ่ ดอาจแสดงในแงคา ใชจา ยโรงงาน คุณภาพชีวติ พนักงาน หรือสิ่งแวดลอม เปนตน ในการแข ง ขั น ป ล  า สุ ด TPm Champion 2012 คุณทรงยศ เหลืองวิชชเจริญ ศิษยเกาภาควิชาวิศวกรรมการ อาหาร รุ  น FE 15 ป จ จุ บั น ทํางานอยูที่ บริษัท B. Food Product International ในเครือเบทาโกร ไดตั้งทีมชื่อ ‘D.I.Y’ กับเพื่อนรวมงาน สง ผลงานสรางสรรคชื่อ ‘D.I.Y. Automation by LBDE’ เขาแขงขัน ซึง่ เปนการออกแบบ และสรางเครือ่ งจักรเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต เปนการทดแทนการ ใชแรงงาน และเพิม่ ผลผลิตใหกบั แผนกผลิตของโรงงาน โดยเครือ่ งจักร นี้ เ ป น นวั ต กรรมที่ มี ต  น ทุ น ตํ่ า บริ ษั ท สามารถผลิ ต ได เ อง และมี ประสิทธิภาพสูง จากผูเขาแขงขันทั้งหมด 89 ทีม ทีม D.Y.I. ไดควา รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันรอบสุดทาย ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2556 Engineering KPS News

1


พิธีลงนามขอตกลงวาดวยความรวมมือ ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย และพัฒนาบุคลากร ระหวางกรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร >>> ตอจากหนา 1... สาระของขอตกลงเปนเรือ่ งความรวมมือในการสรางแนวคิด สงเสริม และสนับสนุนใหขา ราชการกรมชลประทานจัดทําโครงการศึกษา

วิจยั และพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใตกรอบการศึกษาวิจยั และพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรของกรมชลประทาน และมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรจะใหความรวมมือในการจัดหาบุคลากรดานการศึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญดานวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมทรัพยากรนํา้ และ วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเปนอาจารยที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการ ศึกษาวิจยั และพัฒนาแกขา ราชการกรมชลประทานผูท มี่ คี วามประสงค ที่จะศึกษาตอในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตามหลักสูตรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับการทําขอตกลงครัง้ นีม้ ขี นึ้ ตอหนาที่ ประชุมขาราชการกรมชลประทานจํานวน 250 คนทีม่ าเขารวมประชุม เสวนาทางวิชาการเรือ่ ง “ทิศทางงานวิจยั และการพัฒนาองคความรู สําหรับวิศวกรภายในกรมชลประทาน” จัดโดยสมาคมศิษยเกา วิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมถ ซึ่งมีคณาจารยจาก ภาควิชาวิศวกรรมชลประทานนําโดย รองศาสตราจารย ดร.วราวุธ วุฒวิ ณิชย ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย เขารวมบรรยาย ใหขอ มูลเกีย่ วกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพือ่ รองรับการดําเนินการวิจยั ภายใตขอ ตกลงดังกลาวนีด้ ว ย

ผศ.ดร.เชาว อินทรประสิทธิ์ รวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการศูนยวจิ ยั และพัฒนาชานํา้ มันและพืชนํา้ มัน จ.เชียงราย ผศ.ดร.เชาว อินทรประสิทธิ์ รองคณบดีฝายวิจัย และ อ.ธิติพงศ โพธิสุทธิ์ อาจารยประจําภาควิ ช า วิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน รวมรับ เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาชานํ้ามันและพืชนํ้ามัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็จพระราชดําเนินไปยังศูนยวจิ ยั และพัฒนานํา้ มันและพืชนํา้ มัน ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย ซึง่ ในการนี้ เสด็จพระราชดําเนินเพื่อทรงติดตามการดําเนินงานของโครงการฯ ซึ่งทางศูนยฯ ประกอบดวยโรงงานผลิตนํ้ามันจากเมล็ดชา จัดตั้งขึ้นตามพระราชดําริ เพื่อศึ ก ษา และทดลองปลูกตนชานํ้ามันสายพันธุคามิเลีย โอเลอิเฟรา (Camellia Oleifera) ซึ่งสถาบันพฤกษศาสตรมณฑล ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบเมล็ดพันธุใ หแกมลู นิธชิ ยั พัฒนา นํามาทดลองปลูก และขยายพันธุใ นเขตพืน้ ที่ โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมถึงพื้นที่ใน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบันทางศูนยฯ รับเมล็ดชานํ้ามันจากแหลงปลูกปูนะ บานบางปะหัน และศูนยหญาแฝกเพือ่ นํามาผลิตนํา้ มันเมล็ดชา พบวามีความชืน้ ตํา่ สกัดนํา้ มันไดปริมาณ มากกวาเมล็ดชาที่นําเขาประเทศจีน นอกจากนี้ ยังผลิตนํ้ามันจากเมล็ดไนเจอร หรือทานตะวันหนู จากแปลงปลูกในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และสกัดนํา้ มันมะรุม ซึง่ รับซือ้ จากแหลงปลูกทัว่ ประเทศ เพื่อสกัดนํ้ามันจําหนาย และศึกษาคุณสมบัติของนํ้ามัน โรงงานผลิ ต นํ้ า มั น จากเมล็ ด ชาแห ง นี้ เป น โรงหี บ นํ้ า มั น ชาแห ง แรกและสมบู ร ณ ที่ สุ ด ใน ประเทศไทย เครือ่ งจักรทีใ่ ชไดรบั การออกแบบและผลิตภายในประเทศ จากการตอยอดเทคโนโลยีทพี่ ฒ ั นา มาจากโรงงานสกัดและแปรรูปนํา้ มันปาลมเปนไบโอดีเซลในโครงการของมูลนิธชิ ยั พัฒนา ภายใตการดูแล ของ รองศาสตราจารยสัณหชัย กลิ่นพิกุล ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานทดแทนของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งไดรับ ความรวมมืออยางดีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถผลิตนํา้ มันเมล็ดชา และนํา้ มันจากพืชชนิดอืน่ ๆ สําหรับการบริโภคไดเฉลี่ยตอเดือนๆ ละ 5 พันลิตร มีหองเก็บวัตถุดิบและหองปฏิบัติการที่ทันสมัย เพื่อควบคุมคุณภาพนํ้ามันและเปดใหผูสนใจเขาศึกษากระบวนการผลิตนํ้ามันไดทุกขั้นตอน โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรไซโล และเครื่องอบแหงและเก็บเมล็ดชานํ้ามัน เพื่อรักษาสภาพของเมล็ดพืชนํ้ามัน กอนจะนําไปหีบนํ้ามัน ซึ่งเครื่องอบแหงฯ นี้ เปนผลงานของ ผศ.ดร.เชาว อินทรประสิทธิ์ และคณะ

2

ปที่ 6 ฉบับที่ 24 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ 2556


การสัมมนาวิชาการ ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย ภายใตบริบท AEC+BIMSTEC-EC

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน รวมกับ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พรอมดวยศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยภายใตบริบท AEC+BIMSTEC-EC (ASEAN Economic Communication + Bay of Bengal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation) เมือ่ วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ 2556 ณ หองคอนเวนชัน่ อาคารศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน การสัมมนาวิชาการไดรับเกียรติเปดการสัมมนาโดย รศ.ดร. สมบัติ ชิณะวงศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กลาวรายงานตอนรับโดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน การสัมมนาวันแรกเริ่มดวย การปฐกถา พิเศษ เรือ่ ง ทิศทางการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภายใตบริบท AEC+BIMSTEC-EC โดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ตอดวยเรื่อง ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยภายใตบริบท AEC+BIMSTEC-EC โดย ดร.ณรงค ปอมหลักทอง จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ปดทายชวง เชาดวย กลยุทธและทิศทางการบริหารพลังงานไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดย คุณสมิตร อนุวัตรเกษม คุณวฤต รัตนชื่น และคุณปาริชาติ สุทธิประสิทธิ์ จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (แมเมาะ) เริ่มชวงบายดวยการอภิปรายในประเด็น บทบาท/ทิศทาง/ความทาทาย/โอกาสของการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ภายใตบริบท AEC+BIMSTEC-EC เรื่อง โลจิสติกสสินคาเกษตร โดย รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การพัฒนาระบบ โลจิสติกส โครงการทาเรือทวาย ภายใตบริบท AEC + BIMSTEC - EC โดย ดร.บุญทรัพย พานิชการ ผอ.วิทยาลัยโลจิสติกสและโซอุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดําเนิน รายการโดย อ.ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน ผอ.ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับวันที่สอง เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (แมเมาะ) โดย คุณสมิตร อนุวัตรเกษม และคณะทํางาน และคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน นําโดย อ.ดร.สมชาย ประยงคพันธ รองคณบดีฝายบริหาร และคณาจารยในคณะ เรื่อง บทบาท/ทิศทางงานวิจัยรวมกันระหวาง รฟ.แมเมาะ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลังจากนี้เปนการเยี่ยมชม ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม และโครงการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซขยะตามแนวพระราชดําริ

รศ.ประภาศรี สิ ง ห ร ต ั น ไดรับอนุสิทธิบัตรสูตรอาหารขนสําหรับโคนมฯ >>> ตอจากหนา 1... รศ.ประภาศรี สิงหรัตน กลาวถึงวัตถุประสงค ของงานวิจัยนี้วา “การนํากากใบมันสําปะหลังที่แหง ที่ยังคงคุณสมบัติ การเปนแหลงโปรตีนทีด่ ี ปลอดภัยจากสารไซยาไนดและสารแทนนิน มา ใชเปนสวนผสมในสารอาหารสูตรขนสําหรับโคนม ที่ชวยใหแมโค ในระยะรีดนมไดรบั ปริมาณสารอาหารทีจ่ าํ เปนตอการสังเคราะหนาํ้ นม และสามารถผลิตนํ้านมไดตามศักยภาพทางพันธุกรรม” สูตรอาหารขนสําหรับโคนมทีม่ กี ากใบมันสําปะหลังเปนสวน ผสม ประกอบดวย กากใบมันสําปะหลัง รอยละ 22-25 โดยนํ้าหนัก มัน เสน รอยละ 22-25 โดยนํา้ หนัก กากนํา้ ตาล รอยละ 2-5 โดยนํา้ หนัก รํ า สกั ด นํ้ า มั น ร อ ยละ 13-15 โดยนํ้ า หนั ก กากปาล ม เนื้ อ ใน รอยละ 12-14 โดยนํ้าหนัก กากถั่วเหลือง รอยละ 3-5 โดยนํ้าหนัก กาก เบี ย ร แ ห ง ร อ ยละ 8-10 โดยนํ้ า หนั ก เกลื อ ร อ ยละ 0.1-0.3 โดยนํ้าหนัก ไดแคลเซียมฟอสเฟต รอยละ 0.1-0.2 โดยนํ้าหนัก และแร ธาตุ รอยละ 0.3-0.5 โดยนํ้าหนัก นําสวนประกอบทั้งหมดคลุกเคลากัน แลวนําไปใชเปนอาหารขนสําหรับโคนม โดยคํานวณปริมาณการให อาหารแก แ ม โ คระยะรี ด นมตามปริ ม าณการให ผ ลผลิ ต นํ้ า นม ดวยอัตราสวน 1:2 ดังนี้ อาหารขน 1 กิโลกรัมตอปริมารการใหนํ้านม 2 กิโลกรัม คณะวิจัย ประกอบดวย รศ.ประภาศรี สิงหรัตน นายวุฒิชัย พูลลาภวิวัฒน นายยงยุทธ พลับจะโปะ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต กําแพงแสน และนางสาวศิริรัตน บัวผัน ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิต นม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและ ผลิตภัณฑสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

บริษัทเอกชนชั้นนําเขารับสมัครวิศวกร ตามที่นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดรับการยอมรับ จากบริษทั เอกชนตางๆ ในการทํางาน ทุกปจงึ มีบริษทั เอกชนเขามารับสมัครงาน อยางตอเนื่อง ปนี้ก็เชนเดียวกัน มีบริษัทเอกชนชั้นนําเขามาแนะนําบริษัทและ รับสมัครงานเพื่อบรรจุเปนวิศวกรของบริษัท อทิเชน บริษัทในกลุมเครือเจริญ โภคภัณฑ (CP) ตาง คือ บริษัท ซี. พี. คาปลีกและการตลาด จํากัด (CPRAM) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (CPF) บริษัทในกลุม อุตสาหกรรมขนาดใหญ บริษัท เอสทีพี แอนด ไอ จํากัด (มหาชน) (STP&I Public Company Ltd.) บริษทั ดานวิศวกรรมโยธา บริษทั N.S.L. Construction Co., Ltd.) และ บริษทั International Engineering Consultants Co., Ltd. (IEC) Engineering KPS News

3


หัวหนาหองปฏิบตั กิ าร Near Infrared (NIR)

สรางเครือ่ งวิเคราะหคณ ุ ภาพปาลมนํา้ มันอยางรวดเร็ว เพือ่ การคาในเชิงพาณิชย ดวยเทคนิคสเปคโตรสโคปยา นใกลอน ิ ฟราเรด ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหนาหองปฏิบัติการ Near Infrared (NIR) ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน และประธานคณะทํางานจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีไมทําลาย ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงาน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) สรางเครื่องวิเคราะหปริมาณนํ้ามัน และความชื้นในทลายปาลมไดอยางรวดเร็วไมแตกตางจากคาจริงที่ วิเคราะหดวยวิธีดั้งเดิมที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องที่สรางนี้ถือเปนเครื่องวิเคราะหคุณภาพปาลมนํ้ามันดวยเทคนิค NIR เครื่องแรกของโลกและ ประเทศไทยที่มีราคาถูก ซึ่งในปจจุบันกําลังไดรับการสนับสนุนใหขยายผลการนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมปาลมจากสํานักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องคกรมหาชน) ในปจจุบนั การรับซือ้ ปาลมนํา้ มันจะถูกกําหนดราคาโดยอาศัย สายตาและการสัมผัสจากเจาหนาที่ของโรงงานในการประเมินจาก ปริมาณนํ้ามันในผลปาลมซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดจากปจจัยสภาพ แวดลอมและความรูสึกสวนตัว เปนเหตุใหเกษตรกรอาจรูสึกไมไดรับ ความเปนธรรมหรือโรงงานอาจไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพตํ่า ทําใหตนทุน การผลิตสูงขึ้นเนื่องจากหากวิเคราะหปริมาณนํ้ามันดวยวิธีทางเคมีจะ เสียเวลามากไมทันกับปริมาณผลผลิตที่ซื้อ-ขายในแตละวัน เครื่อง วิ เ คราะห นี้ ส ามารถลดความผิ ด พลาดในการประเมิ น ราคารั บ ซื้ อ ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียผลประโยชนตอเกษตรกรหรือผูประกอบการ เองมากกวา 5 พันลานบาทตอป

เหรียญทองแดง การแขงขันแกปญหาทางวิศวกรรมปฐพี นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควาเหรียญทองแดง จากการแขงขันแกปญหาทางวิศวกรรมปฐพี ซึ่งจัด โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแหง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) รวมกับมูลนิธิศาสตราจารย ดร.ชัย มุกตพันธุ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2556 โดยการแขงขันครั้งนี้ มีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปที่ 4 จาก สถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศไทยสงทีมเขารวมแขงขันทั้งสิ้น 10 ทีม วัตถุประสงคหลักในการ จัดการแขงขันเพือ่ ใหนสิ ติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดแสดงความคิดและความรูท างดานวิชาวิศวกรรม ปฐพี และไดพบปะแลกเปลีย่ นความรูอ นั จะนําไปสูค วามรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันตอไป การ แขงขันเปนลักษณะการแกปญ  หาทางดานวิศวกรรมปฐพีโดยทํา PowerPoint นําเสนอถึงวิธกี ารแกปญ  หาตอคณะกรรมการ จาก การแข ง ขั น ผลปรากฏว า ที ม จากคณะวิ ศ วกรรมศาสตร กําแพงแสน ทําคะแนนจนสามารถควาเหรียญทองแดงมาครอง ไดสําเร็จ ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภาควิชาวิศวกรรม โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ประกอบดวย อ.ดร.สมชาย ประยงคพนั ธ และ อ.ดร.สิรญ ั ญา ทองชาติ อาจารยที่ปรึกษาประจําทีม นายสุรนนท เยื้อยงค นิสิตชั้นปที่ 4 นายกฤษณ จารุสาร นิสิตชั้นปที่ 4 นายกิตตินนท ปติพร นิสิตชั้นปที่ 4 และ นายเอกชัย วิภากูล เจาหนาที่ควบคุมทีม

นิสิตวิศวกรรมเกษตร ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประชุมวิชาการ โครงงานวิศวกรรมเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 19

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เขารวมนําเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 19 ในวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2556 ณ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต ชุมพร จังหวัดชุมพร รวมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตร แหงประเทศไทย ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้ บทความ เรื่อง เครื่องเปลี่ยนถุงนํ้าเกลืออัตโนมัติสําหรับสัตวใหญ (An automatic saline bag replacement machine for farm animal) ของนายสราวุธ ไตรพรหม นายสาธิต เอี่ยมชื่น นายภดล ยิ่งสังข อาจารยที่ปรึกษา ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา สามารถควารางวัลโครงงานดานความ คิดสรางสรรค รองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคโปสเตอร มาครอง ไดสําเร็จ

งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน http://www.eng.kps.ku.ac.th โทร.034-351897, 034-281074-5 ตอ 7017 โทรสาร.034-281075

EngKPS News v.1-2556  

kasetsart university engineering kamphaeng saen News Letter

Advertisement