Page 1


D!?L5G!F5 :2)3:) -D2KD-</9-*+:2)"9< +"[T#ā &+8":2)DK&+8#+)<!+)3:(A)<&-5@-*D ])<@!:*!VYY]

5&+85 č&+&+8D+<*<L*?!!:! Ċ/*D -Ċ:Ċ/* +83)ĉ5) 5D8

Ċ:&+8&@ DĊ: 8$A"Ċ +<3:+ ::+*čDĊ:3!Ċ:=L !<2< E-80<1*čD ĉ:

8/<0/ ++)0:2+č ;E&E2!)3:/<*:-9*D 1+0:2+č


D!?L5G!F5 :2)3:) -D-<)&+8!)&++1:\X&++1: 2)DK&+8!:DĊ:7&+8"+)+:<!=!: UV2<3: )VYY]

+&+8D+<

Ċ/*D -Ċ:Ċ/* +83)ĉ5) 5D8

Ċ:&+8&@ DĊ: 8$AĊ"+<3:+ ::+*čDĊ:3!Ċ:=L!<2<E-80<1*čD ĉ:

8/<0/ ++)0:2+č ;E&E2!)3:/<*:-9*D 1+0:2+č


  ) 9 * '9

   8 <()=! ,$, % */>?<@A , %B!C'8C3      ! " 

# $  %  & !' ' () ! " %!%

 *+ ,!% ) ) - . $ / ,'%*+* % . ( 0 ! ',!), 1!,!*+,) %2 %  3,4 55 3, 6,)  3Technology and Innovation for Sustainable Development7   1% 82. . 3, *+* '9,   '  %8, %

,. 1,  8, 3, &, , !1*()*+2 1*+2 8, 3!1* #.   

(*   # )%,:,,1; & )8,8,!

# #)&,#* # !# !* % 3,& . .%:% 0#* . 1

,%B/,!#;  9959 D # ' 959 D #  6#E !"#$ G'% $ ,  , %%&'( ) '%*#  # )%,:,,1; 5HAIJKL<IK<?<IJ 5HAIJKL<IK<?? MINOPQHRSTUNVWPOXYOZ[[B\[N MINOPQHRSTUNVWPOXZ[RNOPQB\[N


+, % ! 8,(3./8, ] z C z *'CI I9 % z * *+ z (! z ( z ,% z !# z   55 z 3, %,!  * 8, (,'3, $ "8, !%#), !!1) z 5 , ,! %5 ,!, ( /,B z

# )8,  ** 1*^_` z 3, % ,#* & !! ,!! a,:,b!c5 z 6 3, 3,!:88!c(, 1;! z 5510 !  z 55%3'!) z ,#* !&!,,!!10%' &' 8!!!J z   &5;),#*!* 9# z 6'  8, * 1 z  '* 3, ! #, '* % 1  ! %.&5 ) . !# * ! z 1,',! ,) 8, *d 3.,: 8 z 9 * , 5!  ,; &8, ,9#*ef z $ ";,881%3' 1 ,13.!(*d 8  9 z 3, %,! z (( 55!! &'* 5'%8 ()'#',) 3

18 19 JA J< JK J= J> Jj JL ?A ?K @A 44 49 K@ KL =@ => >J jA 89 LK <AJ <Aj <<J


+ 

  1,  8 . )*l BBJKJJ %02 *m%%#! *+?=*l) ,,*+ &*lBBJK@=*m%%#! <J*l%#8:  C8,

3,   *+%51! % ) $,,()*+* % 3,!#*l. .  % 5)8, % *+3, 8, ! 55 3, ,  ,;2 :*+1**'C8,

3,4  # $ 55 3,6 7 ,2  8, !1& . *+ ! )  3,3, ))! # 1*;2 3, 1% 9 ! ,# 9 ! 3,!#3, *+  01*&'1% 51 )  ,0), , ( !)( # 3,) $,,% & *+ $ " 1 ! 1. *+, ( 

' 'C ,&! 3,0),! ( &%1  . )8,

 % )3,) )&%8, !#

. ,% % !# !#1#)%0    # $*+%5203, * 5'8, , *  *+*d;2 :, 8,! # #)1 . ,2 % % 1:, #!#;2 1!# %,) ),3, %) 

!#

$,')  %) ' a'Bb , #!# %aBb 6 % aBb,%) ,3 - . $ / $ ,';2 :, 8,8,! # #, #) ,%.  1% 18, )2 3,*+# %),%

!#

8, ,) ),3, ,&/ (! !# *+,)  ) 1!1. % *+* 5'),* '  8,* )  % #)    % # $,!5%

, 8, * () ,) ),3, ,1*

, %B!C'8C3

!   


18


19


20


21


22


23


(*e,

* CC ( ! " I ! " a b I ! " a 59I'* b I ! " a ,b I ! " a 59b I ! " a  3 , b I ! " a , ,b I ! " a ,#I5% b

* CC5 ( ! " I ! " a b I ! " a '* b I ! " a ,b I ! " a 59b I ! " a 3,  b

* CC, ( #E! " I #E! " a b I #E! " a '* b I #E! " a ,b 25


& -'.* /

26

1)) (') ,  ' % % %0-

0

0

0

0

0

0#

29

6

1

0

36

0)

33

16

9

0

5862

22

10

0

94


27


28


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

) 1-+ -2 0)00 .1 (-34&.).(5(* '6*( BB# ,s BB / " #ts,B'59, s,B D$( Ds,1,s # ' s% D.!(  9Cu9 'C0

  

+ ,'( 

& ,3 (B,'BB . ) & ,%02 !%#),  $ ",% **vw,'3.,%# %#')),8) 1) ,3, *( x !  ,1) ,) & $ ",#,) 1 %2 %*+, %!%#), 3, * . ),%)&) (! 5$

 G . % ! # # $%2 , #) ,) .*+* %#<AIJA1* '3,. ,) & * %#  "/: &')  )% 3, % # $), !!1)

3, , ), 5 . ),%)3, %  &') )1)1**vw,%# #), a. .**vw,%# & ! *+**vw, '3,. :,%2 1))%

),-5,%& *.%!*+,3, ,,) '% ) &,#,) ;2 )1. ) !1 ,()&), b,. #),) ),  , :!1>),%) '3,. 0,) & !'3., /:% .%

), . 1*') .3, *,$8, (! 5$

%2 %*+, . $ "&')  ).. ;2 02 $ "1*e), ,,() & 

(C,) # ! ( )0 3, 3,%5 1), *e), ,,(

')&,# ,&' 3, 3,'3,MQV\RVyRVz *+ 3, %:% (C ) 1) 3, )% ) * ,!8, 3, ;!;,*+,#* , : 5

3,!.  )?! .

 % . $ ' 3, $ ' ,   %2 1 %,,!! 6 3, % * 8, !!1)82.&). )BBJK@@8 %) * 3,0#*  ,) & 0 ,) 1)! 3, MQV\RVyRVz 5* #&'{E !! 3,!! ) ' 8, 3 ) , 1*3, %  31


  

' ) -3, $ ",!%#), 8) -. . 3, 6&*m%%#!.0. )/ % !) ) 3, $ " !a3,5b * 1&5*8, 3, &0 3,,* ,,% $ "5)% ),,#% 3, ),% ,,1* %)51), ), ,,(

5+-2) 1

Â&#x201D; 1 KAAsAAA), %2 *, 1)  Â&#x201D; %0(, <AA*,;: Â&#x201D;0 1,) ),3, @I>'5 Â&#x201D;&'!1c!JJA5 01*&' !! ( Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x2122; 1*3,* #&'! 5   $ " . 1!%#), 1

Â&#x201D; 0&%    ! $ "!%#), ' ) -02 8 !%#) -. )<AA;;Â&#x2022;<sAAA;; Â&#x201D; *+CC  $ ) %,50 *! ) "!)  !!5*1 Â&#x201D;,#* ) ' .8, 3, * /82.&)  1ccd !! ! #),) '% Â&#x201D;!#  ) 3 , ,# *   0;) , ; 3,, 1) 1, &* *G ) Â&#x201D; :& . )jAAÂ&#x2022;<sKAA), Â&#x2013;'5 82.,()! :8, (&'& !0

32


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

7 #& ('( (5* 6 #&87 #& '( *)( ( -*)/9'( + 

<b&'% $ ",3(B,'BB!!1), ), !% # $ $ "8.,# ),02 3, (!* 5' 3, (! 5$ 5 (&'* 5' 3,5 (  $ ",3(B,'BB. 8, ,' 8, *+ ! # , (! 5$ 5G 5 Jb*+8, % 6 3, 3,%,!G 82. &', 8 3, 3,  0#* &' ,)  &(*!!5 6 '8, & *2,,!!  3, &! *( ,! . 8, /,'02 3, &'& !% # $(B,'BB!%#), . aBBJK@LIJKK=b I5  8, , )  %5 ) * 1$ ,,G 3,%B8,)aBBJK@LIJKKAb I! ,c 55,,%  1*&u5  ,BB B$ &aBBJKK<IJKKJb I5  5 ! ' &)c' %,B$%B' &)%J 3, aBBJKKJb I 05 ) , a5 % baBBJKK?b I5  5 ! (B,:B5$ $ "%,B) %B* %J 3, aBBJKK@b I5  5 ! ,#c(%,B3, %B,#9%< 3, aBBJKKKb I .%,B .%B '%< 3, aBBJKKKb I5  5 :%B !#5 %< 3, aBBJKK=b I! ,! 5c%%B*#9a $ "15b%J 3, aBBJKK>b

33


  

(8+-

<b '' * /   55 * %*lBBJK@L%   55 1!5)* # , KAsAAA! Jb ! * / * %*lBBJKK? 1! 5)* # , <KAsAAA! ?b ! * / * %*lBBJKKK 8 ,#%$ % ) ' 1! 5)* # , <KAsAAA! @b1!% 9 !% *mCC8 9 !@AKj>3,J= 0#JKK>

34


  

.*-+ (-34& 0 )3# ( ) - : .-*7 

); )%,! $ ",B* $5 ,! !, ( * (I) &, 1!) . &*+ (%,! $ ",#3, %1! !, 0, *x ! ,B<>AJK *  ,#G!!<aBBJKK=b 5).16% % 5  6 '55 !#6 55 8, ,#1aPÂ&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;b 6  55) ' a'Bb&45 % , ,! %5 ,!, ( &, a!,b7 )!$ ' 3,   ! 1I,,, ( % . )*l BBJKKA% : % %2 ( )  &! 2 8, 45 % , ,! %5 ,! , ( &, 73, ?<{$ JKK? ) !! &) ,!, 3, &*+, ,! /8, $ " %5 ,!,( &, *C m ) ,!) * ;2 (C . 

)&'%) (  & 4/7 $ "8.2 &* ,%. *C m 

# , !( 5$ 3, # $

36


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

 5, ,!8@B?A( ?2<B<?0, !88, ' . % ,! 102 @Â&#x153;JBKA&'Â?Q[Â&#x17E;Vz& 1&') ) AIJsKAA* aTOy\OQb5 /0%,! $ ",#*  ,#G!!<BBJKK=, !,!/ $ ",#a,BbJ/ 3,

<0 0 =>>:?@AB C '( +..-* ( ) %,! . <b;28, . Jb;28, , ?b a,)b @b &'*e!) !3, Kb! (%

?0 0 E?F:?@A< C '( +. - ( ) %,! . <b;28, . Jb;28, , ?b a,)b @b &'*e* ( Kb &'&*e* (!3, =b 3,%, 

37


  

38


7. 

*m%%#! )]&''3,)G# .+ # ( )--9 0H

$&(8, BB# ,

*e&! ,! %5 ,!, ( )) 3,! ) -& '%I#. )AjH?AI<=H?AB

--*6 # .+ # ( )--9 0 $ ' 3,    8 %B */ ,()H8<()=B ,B %B */>?<@A 3,03,HA=JI@=J=A@? ,HRVyRBÂ&#x; QO¡X¢NOPQB\[N :!1;HZRRTHÂ&#x2013;Â&#x2013;VS¢Â&#x;TyBÂ&#x17E;PSyPRVB\[NÂ&#x2013;W[[zIÂ&#x17E;PSW[Â&#x17E;IQO¡ £O\V¡[[Â&#x;HÂ&#x17E;Â&#x17E;Â&#x17E;B£O\V¡[[Â&#x;B\[NÂ&#x2013;W[[zBÂ&#x17E;PSW[Â&#x17E;B¤O¡[zOR[zY

39


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

5 *2 ( (-)('(6 JKL BB {9 D{9 , *x ! ^VOz_S£zOzVWa^_`b $ ' ,   * 1   ) 8. $&* ) ,,1*) * 5  )!) &5,!- ') $ " .* 8*+ ;2 &*m%%#!8) 8&5% *m%%. &' 5! $ %)*+*m%%) -8 $ /% , *+ (  ,,& 8, 1',) &8&5 !$  . ). .

*.),% 8 1* !( 5$ % 0  !8) 8#5*m%% C 3, 4 # $7 0 4 # )78,  &0 * ;3.,81,) *+9&#) 5;),*# 9 %,! # $,) :1)&'  1)  ! ! C&*m%%#! 3, ^VOz_S£zOzVW¥TV\Rz[y\[TY3,^_`*+ 1! ,!,) 8 1** #&'&   # $&* 1,) 5&#$

,#'),a!# b  '$ " 3, , *e5   , ,*+  , *x !  ^VOz_S£zOzVWa^_`b5 B {9 D {9  1 *+%:,2  )0),,! !!) &' * 5'&! $ ,# $ /) <A*l5*+ ( 3, ^VOz_S£zOzVW¥TV\Rz[NVRVz ! G ) - 8, * 1

8, 5') 3,  * .& * ;2 1! !)a,!<b%* # ) *d* %*lJKK=* $*.%  % ) ' a'Bb 3,   ,0 3,  ,,&* $ 3,   # $*() 3,  *  3,  *d *+ 3,  ). 0  !!;3,. 8 *+9(C ,! &!!),*l&' &  

41


  

) 1) .&M7 ((&

( )* N <O -5*)P Q ?@@R )3(&M + '.*- N0O ,% 3,   # $&, *x ! 

$ , *x ! ^_` 16  3,   & ! ') 3,   # $ 1!  3,   .,,), 3,

42

  # $,. *+3, % 

^_`  # $1,) :!!zVOQRPNV%2 0 * #&' ! 0 ) # $ ! # ! &) Â&#x2014;SPR[TVzORP[S1


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

) 1) .& 53% (6+%()(

  ^_`*+ 9  # $1! ,! &'&  # $&5  ,)?A*l%2 0(&*+ 9  /a¦£§\POQNVRZ[Wb%0! /'. ')Â&#x161;NVzP\OSÂ&#x161;yy[\PORP[S[£¨VzVOQ ¨ZVNPyRyaÂ&#x161;Â&#x161;¨¨bÂ&#x161;yy[\PORP[S[£¦£§ \ POQÂ&#x161;¢zP\ QR zOQ ¨ZVNPyRyaÂ&#x161;¦Â&#x161;¨b_SRVzSORP[SOQ¦z¢OSP©ORP[S£[z Â¥ROSWOzWP©ORP[Sa_¥¦b. 0!/  '$ " BB {9 D 1! ' C% / $ ",# ,# *+ (''CSVOzPS£zOzVWyTV\Rz[y\[TYa^_`b &* 18)) /_¥¦<JALL $& )_¥¦51*+Â&#x2122;V\ZSP\OQ \[NNPRRVVa¨M^Â&#x2013;Â&#x2122;¨?J>Â&#x2013;ª«Jb¤P¬VyR[\Â&#x;

Â&#x161;SPNOQ£VVW8, M z[TVOS\[NNPRRVV£[zyROSWOzWP©ORP[S

a¨M^b,%. *+ *(  aÂ&#x161;yyVyy[zb ( ' 'C

8, * 1&!, 08, , *x ! &' ^VOz_S£zOzVW¥TV\Rz[y\[TY a^_`b8, !    55  3,   # $ ^_` 6 5 % , *x ! ^VOz_S£zOzVWa^_`b0  

# $8,  1,) )1)) %  &, *x ! %2 *+ 3, 3,  

# $,) : 0  # $( 0 8 1 ( 82.  !!;3,. 8 *+9 # !'.. )5 *(* (! 5$

,%.  %( &%&   # $( $   /  ( 82.  # )  ,) 3

43


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

) 1'( 5&7 7..' + N )U &O +.V&# 

BB# ,

$ ' 3,  

& ,5 03,)*+*m%%  # ( )KA*,;:8, )&'%). . 5*&,* 9 $% ')& 1 8 .2 ;2  !!&,5 !! (,:%3,,aÂ&#x2122;[ROQ­PÂ&#x153;VW`ORP[Sb %)*+ !!.  * 9 $( (. 5 8:1)0&' !!.13, % 8 3, % ,#* 3,&'& !!,  ,!%2 1,,!! 3, %&'

!853,C*l%* 02 3, %&' !0# !,8) - %)&! 5 & ' 3,  , 8! 3, , 50* #&'! ,() &c 1,) * 9 $5  ) 5$' & '& ' &'& . 3, &1* , 0%)&! 5 1;2 % & &'* 5'8, ,),5 82. 0#) !%5 &®( 

45


  

7 #& *m%%#! 3, % ,#* & !!&, !! a,:,b!c5 11*&'& #) *'), <=LB<JB*'), ,B*'), %B ';2 &)8, %5 * !*mC c5 . &#8   $%c]*+c !!), &*mC )5 5 % % ) C# 3,,5 3, %*+#)KA*,;:8, )&'%) . & 3,c . !! &, !0 3. 5 &8 3.) -02 *mC ( %, !&1* 9 , (!) 3. / %8, c0 1! 55 , () 0* #  1, ;2 5*&, *  9 $% ) ') &5 & 1 2*+,' 15 &5 ]%  !!&,5 !!(,:%3,, aÂ&#x2122;[ROQ­PÂ&#x153;VW`ORP[Sb

46

;2 %)*+ !!.  * 9 $( 0 *+ 3,8, #)1 3, % ,#* 3,&'  !!, 3,,%% &'! ,!')85C*l]]5&5  .% *+* #, 3, ,8: &' &1,) * 9 $ . &, ! ,!! 5  ) 5$'&'& ' &'& .3,* ,0%)&!5 1 &&'* 5'8, ,),5 82. 0 #) !%5 &®( % 15 !! , . c*+ ( , 3, *+#) 3, 1*&'&$ *x ! 1 % % & 1), c  8, ( . 5 &#) ( 82. %01*83,)3,& 3,8)3,&#) ),1*&(*!!9 ,!&, 1


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

-W5 + &2# <B3, ,,!! 3, % ,#* ! !!&,!! a,:,b * #&' % ,8:&0 %,! %),1 JB%5*&,  *8, 0#! &&' ! , 8, 5 3, #

 $. !!&,!! 

1 .*3 ) '( + +557%X -' I#)*'), <=LB<JB*'), ,B*'), %B ' I! % C5$ $ ",%a'b%B !# Ic, %B ' I5 !#6 558, ,#1 a_SW yRzPOQÂ&#x2122;V\ZS[Q[¢YÂ&#x161;yyPyROS\VÂ&#x203A;z[¢zONHPÂ&#x2122;Â&#x161;Â&#x203A;b 6  55) ' a'Bb

 --'+ %62 (7) 12*

 3, :! !,!51), &',)

0 %),3,:,!!8! 3, 51), ),) ,aJ!!b

 3, :!85Â¥PS¢QVz[Â&#x17E;ZOz¬VyRVz&',) ) , ,

47


  

('( +- 3, !85!!&' % ,8:1!  J * /     55* %*lJK@> 1!% ! 9 !8 9 !JL=j> +5 ( . 5 8:02 8 0&'9 &, !!, 5 , 3,*+#) &,,:)!&,!) & 1$&c8, (. 5 ( 82.%0#,KI>*,;: # ),&( 82.&* . !%5 5( 82.=Ij*,;: #8$8, 5 82. 3, !85!!&' % ,8:

48


  

%X) 1) (1)(U2+ V( 6[&) YZ ,% * %$ '  3 ,      ”5AI?@?KIK?<A),>KA>,H£VS¢TWTzXŸ BO\BRZ ,) #8$ ) 3, ) %9' 1! &%% (! 5$ 82. %3' #1 3,!!:8;2 *+ ,8, 1

) ' , * 5 %2 *+ 2 ' ) ) #8$8, !( 5$ . *+ ( )&! 8  3,&! ! ( 5$

 3,!,*+ 3,2 &*!*# $ " ,& # $ 8 .2 ')*!*#  $  ,3, ) 3,!) ! 8, # 9 3,!,()82.,()!

 8, & ' 3,! , 8, '. ce #0 ( 3,! 9 3,! &'') %#) 3,!a¯PT¨[ORPS¢b 3,!a¨OyR¨[ORPS¢b ) 3,!a¥TzOY¨[ORPS¢b;2 ) 3,!*+ 9 & 3,!02 ,()! :8 1,) ,) 9,3- & '3.8, $ "1 ) ! 3,! ,! )

,&   3,!5&' !!c(,1 ;!' G) !a™[TIyTzOY° PWP©VW¡VW\[ORPS¢b*+ 9 3,! !!) 3,!(*!!2 5&'G) 3,! &*+ ,, ®,8: !15 G . 1!8, !3,82 ! 8, ,#$ &8  8,,(&) ,& 3,! 82 ! 8, ,#$ 1,) 02 ,, . *+ 3,! ,!  82. ,-) & $ "1 '3.,

50

 %#)8,  !!c(, 1;!' G) ! 3,8. , 3,! ,! ,&&' 1 1) c#d %8, 3,!&'  & 3,!. *+ !! ,#! &'&) . % 1.  3, !! 8 3,!  !c(,1 ;!' G) 3,! %!* #8! 3,!#1 ! :8 3,18 !&'  8 3,!1),# $(8 , ,& ',! ,G) 3,! 8, ,*d,8G : 8, ,& c(, 1; ), # $8 3,!  3, 3,!88:!!c(, 1;!' G)! &(* <* ,!±,8 JŸª ! #›_¯!!&!5  8,, <BKŸª,1% 8, ,KBKN?–yIN?I¢zOPS

:,,! ( #<BjN–y&, ,! a¯zYPS¢VWb . G! !;2 ,()&!  #0( *²&,82. ,* ,d 8 ) 8, , ,! ) 3,!0(G)&*+ ,, ®, G;2  ,, ®,% 1! 1 8, ,,&',! ),82 ! 8, # (*J %.#1! 3,!%  # () ) 8, , ,! 3,  82.0 8


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

 3,!  *+ aOR\Zb . @ 5 )  3 , !8 8,  105  '3 .    <<BL³žB¡B5 3, 18, G) 3,! ,?As?K @ANQ–NPS,

,*d,8() , ,! 3,!8, # $( KKs=A

o ,d 8G <BK¡Oz  =K ¨´ ,* G 3,!j <ANPS,,,% 3, !&'&)jA³

Air outlet

Rice inlet Cyclone

A Drying bed

Recycle

Distributor

air duct

Coated rice outlet

Blower Fresh air Electric heater

  < )* ,!8, !! 3,! ,! !! c(, 1;!

 ? )®,&, ,!

 8  )  3 , ! '3 . &') <<B?I<JBJ³žB¡B%8,(& < ! #

'3 . #  8, 8  3, !& ( ) <<BL³žB¡B 3, %3, '3.8, 8 3,!) ) ) % &:8 3,! )L=³ 82..#% '3. a­[PyR zV¢zOWPVSRb ) ! !

'3 . $&:  )  %&   a¥RzVyyb  $ " 8  3 , !8 . '   3 , ,  ,G) 3,!&8 3,!8 . ' 882. ,# $( ,! &*  3,!2 ! :8 

- < , , 8, 8::

'3.&: 3,18 ,# $( ao¨b

55

, 

, 8, 8: :

'3.&: a³žB¡Bb

?A

=+JO¡

L?BA+ABJO¡

19.9+0.1¡\

?K

j+1O¡

L?BJ+ABJ¡

<JBA+0.0\

@A

5+JO¡

L?B@+ABJO¡

<JBJ+0.1W

*  3,! aNQ–NPSb

51


  

60

65

30

9 +- 4 b

93.0 +- 0.3ab

11.8 +- 0.1b

35

8 +- 3 ab

93.2 +- 0.3b

11.9 +- 0.0bc

40

4 +- 1 a

94.2 +- 0.1d

12.0 +- 0.1c

30

98 +- 2 c

92.7 +- 0.2a

11.5 +- 0.0a

35

96 +- 3 c

93.1 +- 0.2ab

11.6 +- 0.1a

40

N/A

N/A

N/A

4 +- 2 a

8 8a, , b

93.7 +- 0.3c

12.5 +- 0.20V

8, , 3,8 1) ) !&-,, { ) ,) C&) 8, T¼ABAK - ? 8, ,# $( , ,G) 3,!), # $3., 8, 8 3,!# # & 8: aÂ&#x2DC;OzWSVyyb

aÂ¥RP\Â&#x;PSVyyb !) 8: 

8, 8 3,!# #

8, , # #a8

1) )  !&-b1)  )  ,)    CaT¼ABAKb . ,# $(, , ,G) 3,!1), 9 ), # $3,.  8, 8 3,! 8 .'

- ? # $3., 8, 8 3,!# # 3,18 o

,# $( a ¨b

55

60

65

30

71.23+3.24a

4.61+0.54a

35

71.65+4.85a

40 30

72.91+5.28a 71.62+6.52a

4.82+0.47ab 5.37+0.52ab

35

71.87+5.78a

5.35+0.42ab

40

72.44+5.11a

5.68+0.51b

30

N/A

N/A

35

N/A N/A 72.42+4.42a

N/A N/A 4.82+0.54ab

,, { ) ,) C&) 8, T¼ABAK

52

Â¥RP\Â&#x;PSVyya^b

*  3,! aNPÂ&#x2013;NPSb

40 88a, , b

Â&#x2DC;OzWSVyya^b

4.72+0.44ab


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

 3,  G) 3,!%j*+ <ANPS:8 c(, 1; *+ %:8 3,!2 ,()   82. &  2 ) :8 *+,1)0 ! 3,!1 02 & 3, * 9 $ 3,! )  ,G) 3,!&* 9 $ 3,!8, 3, 82.a(*?b3, % ,G) 3,!&,1 ), ,! '3. 82.) &')*  ,,

85

®,8, 3,! ),82

,( ) !  8, : 8  .  3 , !  2  ,( ) !:8%2 *  82.)3, ,# $( % KK%02 =K[¨!) 3,!5&', # $(, ! ( & 3, 8 3,! * 9 $ 3,! 3, %* 8,  ,, ®,8, 3,!0(),,%G  1*! )%2 &1)082 ! :81,) 02 *  3,! ,() ! :%2 )

81.8

Coating efficiency (%)

80.6 78.2

80 76.4

30 ml/min 35 ml/min 40 ml/min

74.8

75

73.1

76.8

75.1 72.2

70 65 60 55

60 65 Temperature (ºC)  A * 9 $ 3,! 3, 18,# $( ,G))  G) 3,!jNPS  ,! %#)<AyV\ ,*d,8G<BK¡Oz +5   3,! ,! 5&' 9&8 8,&,8, c(, 1;' 8 %% * 8, % 0() 3,!;2 *+ ,, ®,82 !  3,  82. 0 8 3,!8 .' 3,!, $ "8 3,!8 .'13, , * 9 $ 3,!( # ))!j<Bj³ 3,18,# $( KK[¨ G) 3,!jNPS , *d,8G<BK¡Oz

53


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

) ##(6W ) BB* 3, ,#! #9 D #) % ),:!$ '  .0#* 3,% & 5  8,  ),% C !58, 3'& 3'0(;29#,,. ,10 1)% ) &  &' 3, 3, ') ? @ >& &&'. 100(,)*+! ) )?A*l ) &3'1)0 2 1*1 1)0 ,# .13, ® . ') 3'% G . & 3, *(3' 2 02 ! 

3, , )2!3,  '3, ,#$ 8,  %!)2! 8: %*+,#* ),',1' 8, 3'1;28, . , . 0  1 % # )  : ' % ?# 3 , a<b %10& !3.*+  -*l& &,10aJb %. 8, 0,  3 , % 

a?b 82., 59' 3,®.1;2%  ,#$ 8,  )9#& 1*!.1* 3,!:  ,#'), ) 8, & '. 59'  !  # ?I@*l ) &' % )  &10* jAAI<sAAA!), . ),1))3, G ),*l% ) &'%) JAAI?AA!),1),) *l ).)0  1, JAI?A;2 03,)

#) ),) 1:3, %10 !  ) &'%) ),8 ( ),10%2 %,! &* ),)'. 3,1)5 * C m &3'1)0 ',1'1.*+  #. ) J­Â&#x203A;O %10 !  %,!) '. 1*3,1)

# $10 ! 3,1) (*<*+(* 0(10 !  3, 3,' ,3 )Tz[§Q[NVRVz;2  !  * (  10 * ( ) *+Â&#x2014; *x&(* <

 < 0(10 !  3, Tz[§Q[NVRVz

55


  

 #) % ),:!8, $ '    *+) 2  02 C 8, *mC,)  ! 3,18 3,!*mC 82. )1%,!

9 & ( ! 5510 !  10 ! ,) * 9 $1! &%*+ ,) %. (  3, % ,#,, . '  2 &%,!)'. 3,1). ,#* 2  &' ,3 \[SVTVSVRz[NVRVz;2 *+ 3, ! ,  #8, ,,*+ )8 !

2* &'& % 3, % %2 1) 1) # )&% #;3., 3,&''.&* *(8, , #) % ),:!8, $ ' : :02 *mC. %2 1 3, 3,3, %'.   &(* J;2 %#&* 

 1) 5 3,3,,#*  1*& 0!!, 8: 8, % 3, 5 !?0!a(*?b0!80!3, 

0! 0, 2,()&') 0!8 )1)' . 00!3,  % *C m ),  #8, 3' 0*+0! )'.  82.&* %*+, 10 ! 

 ? 3, 3,%'.&* *(

56


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

  A 0!83,  8, 3, 3, %'.&* *( &*m%%#!*mC 5&'10 !  ),) !0,10 ! &',() % &':, $&*d, 8, 10 ! 3,10 ! 8 5:, $% 8,, &810,,%5 10*mC8, ,#* 10 !  !!.!!), . 3, &3. 8 :, $% 8!),. .3,*d, 10 1)&)! . 88, :, $!),-& ! 3. &1*&',: $ 8 &C)8.2 3,! . :'3,2810!5 a(*@b;2  3,810! !.3,3,10 1*'! 3,18&C)& &  

  > :, $88, :, $ &' # ,3:, $

 3,18*mC )#) % ), :! 8, $ ' 16 10 !  !!15&'!* 08.2 J!! a(*K (*=b810%?882 8 8 J8 *+(*3, G#1 !* 0&81082. 3, 810 ! 8 & a(* >b8101 ( #KA; *! ) ) 8101@KI>K; 0*! . )  &81082. 13, ,!!) 3, '! 8 8100! 8 1 3,,!10&* )*

 #)@ * '3. G <<BK@³

)G <B==Â&#x2013;(! ; 5,!!8) @!!!)810 ;#<JA, G#( #8 8, 8;#<KK, G#,# ?JBL> 5 G#),3. 8,  ) %1*, .8;#<JA, 8 8, 8;# <KK, ;2  ) @KB=J 5 Â&#x2013;  G# ) , 3 .    )  %1*, .8;#<JA, 8, 8 8;# <KK, ;2  ) @KBL@ 5Â&#x2013; 0  ) JBJKIJBKj1)Â&#x2013; ' 5 , . *3, .'3, KBJLI=BK= Â&#x2013; 1),310<JBK@³I<>BJj³3. 8, ) , 810ABJ@AjIABJKA< 

) * 9 $' 1)=LB<I>JBj³ :& ?B?AI?B=? 5Â&#x2013;'5 10 ! !!15&'!* 0 . 8, 1*!)&'10 ! !!& ' ,() 1* !!& ',: $&)8, * ):, $

&* :, $3, 10 ! %, 8 '),1 3,&3.   8: '),,0 !#*+%,!!)10 ! <J1)! 8 <J . 10 ! ?80&',:  $%*+, *?= jA! *+ JsjjA! * :, $, &'* K . , &' . <jA3, 0

 8, 10 !  JBKj1)Â&#x2013;' 5 

)&'%) &10 ! ,() jAA!)!0* 

)&'%)1JsjjA½=s<LJ¾LsA>J!3,G >K=!Â&#x2013;1)

57


  

 @10 ! !!15&'!* 0

 R 10 ! !!15&'!* 0!!&!

 = 10 ! !!15&'!* 08 810! 8

58


  

) ##(-%1+. )-'* ,%B/,!#; $ '   *m%%#! * 1 # ) 6 1*() 0 8 , !! * 9 $ 8, )3,TzV\PyP[SO¢zP\ QR zV 1! &% *+ )02 ,) 8 . 5! %$ /#) ' % ( 9# % $ ,'* ,!! / !5!)  11*() *+yNOzR£OzNVzy%2 1 )),1*&, . 55 ) -' ) !#!!yNOzR£OzN. %  !! C *+ , *+,)  $ '   *+) 2  *+ (   % ) '. &3, 55 ))  ) 1% ,! 9 

& ( ! 55 3, 3,,#* &) , !!), 

! #! !. 0, !!,5 «Â&#x203A;Â¥aÂ&#x161; R[S[NP\SO¬P¢ORP[SOSW yRVVzPS¢yYyRVNb%% C !58, 3' ,1 aÂ&#x2014;Â&#x161;¿b)!   $0) *! !3.* ;,;:;,

,#* ! # )! 3, %! *+53,. 0),. *+  % 8, %$&$ '] ! )1) !$

,' *+ ( ' 'C& 55 )51!

&%*+,) % . (  3, % ,#,, '

 2

 < ,#* % ,5ce

60


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

 ,%B/,!#; %#) % ),:!8, $ ' )!9#8% C * CC,16 ,# *  % *  ,5ce  &&!3 ' a( *  <b ;2 *+ ,2 !) !,02 ,#!( 8, 3'51 , !* ;2 *+3' / % C8, * %, ( ) ,5ce % (3* 8, &') 3   , 3 8,,%2 16 ,#*  )

682.%;:;,%,!! )! 0! 3, /* 15 

,5,%.,!! ) 8&! aQVO£¢zVVSSVyyb! 3, ,5ce/ Â¥Â&#x203A;Â&#x161;¯IKAJ !* ,5ce1 % 9 !),#* 1682..0*  * ,5ce&&!* 1,) 0(, ) a(*J ?b

 ? 8&!1 3, %!* ,5ce 9 

 A ) ,5ce1 0(, )3,*!!! 3, /Â¥Â&#x203A;Â&#x161;¯IKAJ

61


  

,% . ,# *   .    ! C C «Â&#x203A;Â¥& 0 !#) &* 8 1 8,(. . ) ,5ce ) % 0(  %,¤¨¯,. !2 &¥¯¨OzW& 0%&* 1,) ),3, :! 8,(  &, *x ! 1* 5'1!

3,% 0*  ! ,5ce; 2 9

!* 9#15%a^b,()&&!;2 ,02 * 9#^ '3 1! 0  ,5ce a\ZQ[z[TZYQQNOTba( *  @b& !  * ' 3.ayTORPOQ¬OzPO¡PQPRYb8, ,5ce;2 % *+ 8,(&&*Ã&#x20AC;# 3,%9#,&) * 1,) 0(, %#,

 >  *8, ! ,5ce&* &3.*(

 @ Â&#x2014;Â&#x161;¿, . , ^¯¿_

62


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

,%,#* % ,5ce % 16  , %''3 S[zNOQP©VWWP££VzVS\V¬V¢VRORP[S PSWVÂ&#x153;3,^¯¿_! . !,1 ' ^¯¿_. *+ , 2 ! ) !, ! !( 8, 3' 1% ) ,*8, &') 3SVOzIPS£zOzVWa^_`b ') 3¬PyP¡QVa¿_Â¥b ;2 ,%% &'') 3 3, %, ( ) 3' 8# $!( % (3 3 &') ¿_Â¥ ,

3 &') ^_`,,&8  '3 3, ,($) &$

 % (3 3 &') ¿_¥ & ) , 3 ¿_¥ ^_`& 82. %8, ,BB/ %2 1* /, %'^¯¿_%, 0)$

 % ,5!* ce,!  ;2 * % ce ,8, , , 3 ^_`11)& ) 1*1 )% ,& 3¿_¥). )1*1%2 **+ W OQI¡OSWce,; 2 ,& 3  

3 ^_` ) 1 3,1 ) , 3&, ') ):% 0

 )'^¯¿_13,, 1* . !Â&#x2014;Â&#x161;¿ a(* Kb:% 0% !( 8, 3' &* 1a(*=b 3, %Â&#x2014;Â&#x161;¿!!Â&#x2DC;VÂ&#x153;Iz[R[z &')!CC «Â&#x203A;Â¥,'3,5 %

, ,3, ! 1 . % 0 !#) %  3, % C !51a(*>b

 R * #Â&#x2014;Â&#x161;¿% !( 8, ,,&3.*(

 =$^¯¿_  1%, %

63


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

5&%(7'6W7(2' ? )%( ,%B  D'  $ '    &!,,&1) *+*mC) ,) # ), !! &1),,  ,3, *mC8  , ( !% &1),,  , . *+ 9 % 3'!1),,:a ,sJK@=b &!,,&1)) ,) # ),$5  8,  !! &  ,')  , *m C 5 , *+  1  &!,,3, &:!,,  !), . !)#18, &!,, #1* 1),, ! 8  ;2 ),&  ),,,,  ,, &*lBBJK@=, %B9CC $#) % ),:!$ '

      8 *+ (  & % 6,#* 10%' &' 8!3, !'3'&1);2 03,*+ % & * 1&* #&'10%' &' 8! 3,%  ,% B   D '   )  ! , %B9CC $, % B* 3 , ,# ! # 9 D # )  %   ) , :! $ ' , !#  #% $  * CC5 %  6 ,# *  !&!, , !!10%' &'  8 ! !!Ja(*<b

 < ,#* !&!,,!!10%' &' 8!!!J

65


  

66

 ;2 1  ! ! # #  %  % 

 %) ' *l !* JKKj

0! % 6)  *l !* JKKL5  0# *  3 , ! *mC &!,,&1) #8, 1c&1),, ,# *  !&!, , !!10%' &'  8 ! !!J!) *+J)* ,!1)) < '#%&!,, '# %&!%%&!,,  *+ ) ! &!,,* #!  3,) !&!,, )J'# %&!%ayTPzOQS[R\ZVWWPy\b 3, !&!,,a(*Jb

 5 ' # % &!, , '# %&!%  , 8 !%, 8, 0, 3 ,  0 ) ,  0

  !&!, , &) , , , ) , , , azOR[[S\OSVb   3 , !&!, , 0( * %( * 0) 3 ,   *  9 $ !&!, , a( *  ?b,# *  !&!, , !!10%' &'  8 ! !!J0(  6 !),) !0,8>AI<?K 5!)') #'#%10 ,(&) ') # ) ?KÁ 02 @AÁ 

: ,!#   ! '# %&!%,(&) ') <KA02 <>A,!), . .82.,()!$ )&!,,' 

: 8, 0,

 ?  3,!&!,, ) ,,,&1)

 A* * 9 $ ! 1)


  

'())+ +)-U+.' (-7#[*5+ %5& 

,%' .',! $ ' ,#  

!* *+3' 1 '3, &! * 1 *+ ,) 5* 1) ,, ! * 

 $ "!* . !* *Ã&#x20AC;, .!* 1*+,!2 8, 5 , )!) &5) , @A

!* * (&*m%%#! ' 5G

9# , (&) #) 9#& ) 1! ,)  &#) ),  . '1 ) ' 3,!* 9# '!#   ) 0 ),,, 1 51), *, 3,. ,!;2 &  1)

68

 ,), , 8, %5;),* #  * 9 $ * 9 %2 *+ %*+&18 *mC ) ,%' .',!$ ' ,#12 *mC%5;),*# 5%  82.!!* 9#'!#;2 0!) ,, *+J 3,%* *(;2  0&'* *(1 *l 2  . ). 5 , ,:! :!),!* :%!, 02 0&'*+* *(!* &#)01*02  &)*Ã&#x20AC;# G) ,&*  , ), , 9!') !* % C !5*mC,2  3,#&'* *( ;2 *+*mC &)* !,() %* *(#&'* *(&  ,,,) ),3, :*+3, !')


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

 < &' &*(** 5  5;),*# 8, !* 9# '!# * ,! K)&C)- 3, %( )),!* 9# '!# a¥ TTQPVzbaÃ&#x201A;OzNVzyb* *(  ! * aÂ&#x203A;QOSRPS¢OzVOyb5  aªOzVZ[ yVyb ( a¨ yR[NVzyb &  ?5  5;),*# *( !* 9#'!#!&)1 8, 8,( 0#! %  % ;3,. ),!* 9# '!# 5% , 01*8),!* , %0 ;3,. :!15 :!),8, 

;2 *+3. *e5) ,0)1 % 1 % ),!* % *( ),!* &* *(*+0 ()5<1)% ), !* 1* jsAAA&') . %

&)*Ã&#x20AC;# G) ,&! !* 3, ! :! :% :! !* %:!1 &5 :!  ;2 % ( !!* 02 5 1* %)),51), 1*%), ;2  % :!  *+ !,% *), & !* % C !5),1*,<J3,3,<*l3, :!),!* 1**(&* 01*3, )&'%) & ;3.,),!* 3,:!),!* % 1&5 :!),% *²*3, ,!&)*#Ã&#x20AC;3,* *(&*(!* &#) 01*;2 % *+ %!!1. *3, -&) *l

&*(!* . ))# J*+1*! % (  %,  % 0:! 1&#) J . ) *(3, :!  1 % , ) &(  %,  1,) *+! 3,02 % 8&!( %),1*

 ? 5  5;),#**(!* 9#'!#

69


  

3, *mC185&'!!%, ' %:;2 *+!!%,  *( :! &' &!!%, 5% 0 ,! # *(! &)&  ,,,) ),3, & @*l .

 A #)8, % 5  !!%, . )&) 

&1*),:! aÂ&#x2DC;Â&#x161;`b% !<J3, %

*(),!* #) < &* *(aÂ&#x161;`MÂ&#x161;b) -

*(!* 9# '!#% % C !5: ,

 %*(!* 1*J3,:% )

% :! ) 8&! ( 

*#Ã&#x20AC; . <3,) % C !58, !* 3,

3,:! !* %

)1*=3, %*(% G) ,

*),&!* % C !5),1*,<J3,3, :!

aÃ&#x201A;¤¦b3, ) &! * ,,,, . *

),!* 1**(*+!* #)J),1*)

 3, ) 1*>3, %*(!* 

* ), 0:!1**(1&! . 1) ,

% )*#Ã&#x20AC;, . 2 3,) % C !58,

0 ;3.,),!* *( 1

  %.% *),& !* % C

')% *(#!!1. *3, -*+ %

 !59' 3, 8%  , (&) !* 

 &  >

 > 5  5;),#*8, !* 9#'!#

70


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

 5  !!%, . )&) *(),!* #)<ab &* *(aÂ&#x161;`MÂ&#x161;b ) - %*(!* 1*J3,:% )*#Ã&#x20AC; . ( %1&'5*& !!%, 

$Â&#x161;­Â&#x203A;¤aÂ&#x161;­[WVQPS¢¤OS¢ O¢V£[z ­ORZVNORP\OQÂ&#x203A;z[¢zONNPS¢b3,&'& ,!8, !!%, %5*¨Â&#x203A;¤MÃ&#x192;;2 9 8, !!!!%, 0# 10 2 JB@>³3, !!),&'!!%, !!%,   !5;),#*!* 9# '!# 0%*mC  *(

 82. !!* 9# '!# ;2 1) *( !* 9#.3, % #) &*(&  ,,1) ,), , 3, 18*mC )8 ( %1* #&' !!%, ' %:50#* 

3, 2 02 &  *(&)*#Ã&#x20AC; %02 :! . &' 3, & ) *(&, , ! * 

, 8, ( *+ 3, 3,' ) &   &%8, 3,  %( &%& ,3 &%&*(!* 9# '!#   82.

71


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

%X '.'(2 )/6 BB!C'8C3 $ ' '*   

 a¯z[ ¢ZRb*+$9' ,) 2 #%* ®1) ,3,,) *  . ') 8, ® . ®1), {( ,! #3. *+!  ;2 0 82. 13,!# 5)% ) 82. ,() ! 8, ) $($ % :1) $ ® : ,3 *  ®1 ! 1) , ), , %2 !1) ®*+* ,! C , 9 ),  '%)8,(,##  ,3 '),# $( '3.3, 8, .*+  $ 5 1*% ) !),x%8, .;2 *m%% ,) & 3, 1) ,8, * ® * ®1 ) ,*+#& $ ' ,##  a­VRV[z[Q[¢P\OQWz[ ¢ZRb,%. 82. 8, ,# $( ( :

'3.  !#), $ 3, * ®1 ) ,&;2.&  ) ), * .& !),3,.& 1) ,&61*()$ ' aÂ&#x161;¢zP\ QR zOQWz[ ¢ZRb;2 3,3' 8.&'$  #* .8% ) ), 8, * .1!)18, .) ,  !.&,) :!. ! ) . ;2 ,,&(*!!$ ' ,# aÂ&#x2DC;YWz[Q[¢P\OQWz[ ¢ZRb! 8,()&83.'* 

;!;,8, $ 1$<;2 *+! $  !

3% < ! $  ! Hª[zQW­VRV[z[Q[¢P\OQ¦z¢OSP©ORP[SaJAA=b $ % 9! $$(,  * ,% *+{(*l3,*l8, 8 * ®%0 &-*la* ?A*lbG&3.

'3.8, 1) ,02 1) ,8, ) .#  & ;2 % *+'.8, $ ;2  8, $ 1$J

73


  

3% ? ,! 8, $ -W5 + &2 <B2 !'  3,*  ! # 8, $ &3.2 JB6 '  !* 1 ?B,!! $ %'$ !8,( 0 % &3.2 '  (Drought indices) 51*   &''  a¯z[ ¢ZRPSWP\Vyb  % 1 a`VN[RVyVSyPS¢b;2 *+ $ 0% :!!28,(!&'  0

 1 ) 9),  ;2 '  0   * 3, * * 8, $,&(*!!8, # a_SRVSyPRYb a¯ zORP[Sb 8,!8' 3. aÂ¥TORPOQVÂ&#x153;RVSRb   #) 8, '  ,%!) ,,*+'  !3. / 0  '  % % 1 <B'  !3. / 0 *+8,(1 :!!2  0 & (*!!) 02 ',3./8,  #. %'. ! # 8,  0 ,,*+* $1 . <B<'  ' ,##  a­VRV[z[Q[¢P\OQWz[ ¢ZRPSWP\Vyb&'8, (* ®*+, * ,! %  &')  ')*3, *l82. ,() ! '  ')'  ¯V\PQVy'  Â¥ROSWOzWP©VWÂ&#x203A;zV\PTPRORP[S_SWVÂ&#x153;aÂ¥Â&#x203A;_b'  Â&#x203A;OQNVz¯z[ ¢ZR Â¥V¬VzPRY_SWVÂ&#x153;aÂ&#x203A;¯¥_b*+ <BJ'  ' aÂ&#x161;¢zP\ QR zOQ¯z[ ¢ZR_SWP\Vyb&'* ),3',%% &'* 3,*&2')* .® '3. & 0&,# .8,  &'. 8, 3' *+')'  8, 3'­[PyR zV_SWVÂ&#x153;a¨­_b'  ­[PyR zVÂ&#x161;¬OPQO¡PQPRY_SWVÂ&#x153;a­Â&#x161;_b'  «VSVzOQP©VW­[Sy[[S_SWVÂ&#x153;a«­_b '  Â&#x161;zPWPRYÂ&#x161;S[NOQY_SWVÂ&#x153;aÂ&#x161;_b*+

74


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

 <B?'  ' ,# aÂ&#x2DC;YWz[Q[¢P\OQWz[ ¢ZRPSWP\Vyb 8, !* .® , ),3, 02 !.&). ,) :!. ! * .& '  &#) . ,3 '  Â¥ROSWOzWP©VWªORVzQV¬VQ_SWVÂ&#x153;a¥ª_b'  ¥ z£O\VªORVz¥ TTQY_SWVÂ&#x153;a¥ª¥_b '  ªVVÂ&#x;QYÂ¥RzVON°[Â&#x17E;aÂ&#x203A;Vz\VSRPQVyb*+ JB'  % % 1a`VN[RVyVSyPS¢b&-'&'  165,8,(% 1;2 0 % ) , ) ) ,# $( &) !) ;2 0(!%# &) ;'* $.%

,! #3. &C) 8,

  82.&3., ')' ) 3' a^[zNOQP©VW¯P££VzVS\Vy¿V¢VRORP[S_SWVÂ&#x153;s^¯¿_b 'MSZOS\VW¿V¢VRORP[S_SWVÂ&#x153;aM¿_b*+ '  &* 1 '  &'  &* 1, ')'  Â¥ROSWOzWP©VW Â&#x203A;zV\PTPRORP[S_SWVÂ&#x153;aÂ¥Â&#x203A;_b'  «VSVzOQP©VW­[Sy[[S_SWVÂ&#x153;a«­_b &$?;2 &-'

 &'&* 1)&C)*+* $'' 5% ,!*mC    *+!!3,;2 ,%1) ),18*mC  1 ) ! '  #) &'8,(%1) !3.8 8,(3, (,31*&'

3% A '  Â¥Â&#x203A;_ '  «­_ H,##  &* 11 %   &3. 5'  *m%% 8, %   ;2 % !) !,5,  8, 3. )% 1)0   % &') ) - *m%%#!'

 a¨[NT[yPRV¯z[ ¢ZRPSWVÂ&#x153;b &*m%%#!'  3,' 6&'&* 3, 

  82. &3. ,% . !! 3,3,{(* 5'8, '  a¨[NT[yPRVPSWVÂ&#x153;b 3, <B'  % , #$ )8, * . ),&  &3. JB '  % & .   C 8, '  ) ),  5, )0)

75


  

76

.8, ) '  ?B   0 1 . !!*3,!!3,;2 0 ** 8, 3. $1: ) &18  82.&3. @B'  0    82.&) '1 /0#*, 8**+8.,1 . <B2  !,

 %%) ) -8,  JB % %#8: I%#,), 8,% &' 8, '$ & !*  !' 3,&'*+ & 3,'$ 3,% '$ !* 1 !cm :

!3,. % ( ' 'C,##  . '* !9 $  1*+ ?B% '$ a¨[NT[yPRV Wz[ ¢ZRPSWVÂ&#x153;b5 )0) .aªVP¢ZRb &!'$ 3,6'$  @B,'$  !* 1 3,8, :% (''C ()8,  KB % ( ' 'C 8, 18 *!*# ,!!3.2.  =B, 2), ( ' 'C (  ) 8, 3,#* 2'$ ! * 1

(/ % %.!)* 1 1)63, '  * #&' %  8, 3. $ a;2 1 . 5 ) b % 3, ,!'  5G ,)  'Â¥ROSWOzWP©VWÂ&#x203A;zV\PTPRORP[S_SWVÂ&#x153; aÂ¥Â&#x203A;_b;2 ,!. %5 

)' . ',3 -)&C)*+  5)''),##   6 55, $( ').1)' Â&#x203A;OQNVz¯z[ ¢ZRÂ¥V¬VzPRY_SWVÂ&#x153;aÂ&#x203A;¯¥_b'­[PyR zV Â&#x161;¬OPQO¡PQPRY_SWVÂ&#x153;a­Â&#x161;_b'«VSVzOQP©VW­[Sy[[S_SWVÂ&#x153; a«­_b'¯V\PQVy' ) 3' a^[zNOQP©VW ¯P££VzVSRPOQ¿V¢VRORP[S_SWVÂ&#x153;b '3' 9 a¿V¢VRORP[S¨[SWPRP[S_SWVÂ&#x153;b &''  &) * J

3,&''  &''  *d&&''  : 3 ,  3 ,  ) , *+*d. .* &''  !!1), ,,9 / C*#²* &''$ 1)/, 9 / * ''% $# 5 * , c  5, Ã&#x201A;Â&#x161;¦ . * .  &' '  ,) *+ ( * 9  # 3 , / , ;2  ) ! ',!* '  &)

* ) !!, ,

 3,#) '    & 

0&*+ 8, $ 8 .&. ( % 12 *!! 8, 8,8, ' &' ,) ) .  !)' ,(&) 8) &' %@#) L' 3,'Â¥Â&#x203A;_s'Â&#x203A;¯¥_s'­Â&#x161;_s'Â&#x161;_s '¨­_sÂ¥RzVON°[Â&#x17E;s'Â&#x203A;Â&#x2DC;¯_s'^¯¿_ 'M¿_ % 5 (''C %* '# !cm :% (8, #*1)'  a¨[NT[yPRV¯z[ ¢ZR_SWVÂ&#x153;b  !* 13, % & 1*&' ' %K ,!  8, ' 3,*50!) ,,*+#)

& )0) .1 . I'  ' ,##  3,Â¥Â&#x203A;_ Â&#x203A;¯¥_ )0) .JK JA*,;:! I'  ' 3,­Â&#x161;_ ) 0) .JK*,;: I'  ' ,# 3,ªVVÂ&#x;QYÂ¥RzVON Ã&#x201A;Q[Â&#x17E; )0) .<K*,;: I'  % % 1 3, ^¯¿_ )0) .<K*,;:  . 08*+ & K' ¨¯_¾aÂ&#x203A;¯¥_Â&#x201D;ABJb½aÂ¥Â&#x203A;_Â&#x201D;ABJKb½aªVVÂ&#x;QYÂ¥RzVON°[Â&#x17E; Â&#x201D;AB<Kb½a­Â&#x161;_Â&#x201D;ABJKb½a^¯¿_Â&#x201D;AB<Kb


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

 ,2 )'  1& )0) .!* ®5 3,Â¥Â&#x203A;_* JK*,;:

& )0) .!­Â&#x161;_;2 *+* &)8, ® 1a¯VTVSWO¡QV`OPS£OQQb* JK*,;: * 5&'Â&#x203A;¯¥_;2  %* ®,# $( ) 

%#8, . *+* 5' 8, * JA*,;: . %2 0#*1) '   6 82. 2 02 )0) . 8, ®3,* .cd( * KA*,;:;2 03,)1& C # '%) )0) .,3   '  a¨[NT[yPRVWz[ ¢ZRPSWVÂ&#x153;b5'  % % ,,&(*!!. * ),* ,) &$@

'Â&#x203A;¯¥_

'Â¥Â&#x203A;_

'­Â&#x161;_

'Â¥RzVON Ã&#x201A;Q[Â&#x17E;

'^¯¿_

'¨¯_

*<=

*<>

*<j

*<L 3% > ,) '  8, * 1*lBBJKK=

77


  

,2 ( % 13,#) .3, *  53,%,!&3. *d=#) . 3,#) .), #).'!##).#).)#).( #).'5# . I#).), #).'!#&'*+$  *+#).5 '* ! ) I#). #).)&'*+$ 3,3, %1)83,8&C) 3.8 . I#).' #).(&'*+3. $ ,,G 3,  !), . ,!! 0(, 8, * '  682. %'  K'!) ! # !) ,,*+@ !5 !* a¯Ab< ! !  ,? !

3,  ,a¯<b  * a¯Jb

 a¯?b ) &3,3. 3,,!!., 3,3.3,*+&# 3,*  & !) -

<BAAI<B>@

* a¯Ab

<B>KIJB@L

 ,a¯<b

JBKAI?BJ@

 * a¯Jb

?BJKÂ&#x2022;@BAA  a¯?b

 ! 9 %,! 0(, &' ,) 3, '3. 8,  3, 3, '3. & aÂ&#x203A;z[§QVTz[¡VÂ&#x203A;`Jb)! 9 ) -'),!0!#

&3. %,!$8, ) .&!3,. . !. * .02 $58, 3' 3.  ! %# %,! , '  8, *,) . <*%#& % &21. %,! 0(, $ &?$($ 8, * )5,) * 

 8, 3. )# .' $ K  %,!$  $ =

3% @ ,) *   #) .'

78


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

3% R %*  ,!!  $ +5 (/  % & . . 8 . ,  C 3, ! ! '  . & ) * 3,#) '  3, *+3,&% '  ! * 1!cm : % (''C3, 3,' &.' )*  !  56 9 '   ,!

' ), '*     "

682.%,! 0(, )  ! 8 , ( $    

  13,1*&' ),1*;2 91#*  C1 . % % '  0#*3.,&) * :15 8* 3, <B&''  &) * J

3,&''  &''  *d&&''  :3, 3, ),*+ *d . *. & ''  !! 1), ,,9 / C*#² * & '' $ 1)9 /* ''% /, $#5* ,c 5, Ã&#x201A;Â&#x161;¦ . *.  &' '  ,) *+(*9 # 3,/, ;2 ) ! ',!* '  &) * ) !!, , JB3,#) '    & 

0&*+8, $ 8 .&. ( % 12 *!! 8, 8,8, ' &' ,) ) .  !)' %K ,!

  8, ' 3,*50!) ,, *+#) & )0) .1 . I '  ' ,# #   3 , Â¥Â&#x203A;_ Â&#x203A;¯¥_ I'  ' 3,­Â&#x161;_ I '  ' ,#   3 , ªVVÂ&#x;QY Â¥RzVONÃ&#x201A;Q[Â&#x17E; I'  % % 1

3,^¯¿_ ?B*  !  56 9 '  ;2 *+8. ,& ' # # 3, ( % 1)0802 /8,(8, ) &, &%8,(,) ,%. '  )  , 5'& ' # &6 3,ªVVÂ&#x;QY yRzVON£°Q[Â&#x17E;. ., 6% ) -;2 &' !!' & ) - ,) 8 %Â&#x203A;¯¥_ *+,' #) &  6 . &' 8,( 93, % 1)  ,) *+(*9&* 1 . , 6$& 8,%8, 8,( 802 1' #) 1) 3,Â¥Â&#x203A;_ ­Â&#x161;_3, %&* 1 ,!65,##   % ! ' . 5 !'  # 3,^¯¿_ 3, %*+&'8, (%$0);2 ,(&) (* 8, , () %2 *+1*& * %$0)&*+'3' @B*    5!) ',,*+@ ! 3,¯AI¯@  !* !  :, !  *  !  !,2 & ,!!'$ 5*!!8,( $ !) %*!' 82. 0 , !  :,1,) 0(, ) )  * 

  1) 03 18 . '  ,(&)  J;2 )% 0&' 1% &**l BBJKKL3,*lBBJK=A

79


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

-/( )%1 5 (  6( '( .M7# +*M'( 5% BB #6! , *x ! %%, !!. , , !!aª`¨­_Â¥¤O¡b $ ' '*    8 ,B %B */>?<@A <0  , *x !  % %, !!. , , !!aª`¨­_Â¥¤O¡b$ ' '*   ;2 *+0!21 6   '* & ! #, '* % 1 ! %.&3. 5 ) . !# 8, '* 5&' !!¥¨Â&#x161;¯Â&#x161;)! !!5 8)3, 8,(!! ªPzVQVyy­VyZ^VRÂ&#x17E;[zÂ&#x; 0&0), 55 . ,!$ {E &8 *x !  $ , . % () ,3 *x ! &,) !0 00),, (1 ,) &*l !* JKKj )1)3,!'* 51! !#% ##3,'*  &5 ! ' 5  %$&'3,45  . !!%3, ! % .5 ) . !# * !7

 <8,!8#).* ,! ,)

81


  

 5 ) . !# * !10( 3,3, %* !!*mC! %.

!#1).)$ 

# $.53. ! ',!* ,!#) .* ,!;2 *+)2 8, 3.!'®mf  ,,;2 *+! C& *( 3.  ;2 *+ 3,8( 5 , ' ,s , 1!*+) .&),. 3.. J®mf ,! #3.,$, ' ,s,$,1s! )8, ,$,'&C)% 9' ! )8, ,$,*² ,s,$,

8#% # .3 5  . . >??s==A1)*+3. ???sJ=>1) *+3. ' * <KJs?AA1) 8,!8#).* ,! #).* ,) & <

  ?  ! %.&') {(® , '* ;2 *+ , * ,!   C % , &'&! %.&! 3. )# .* ,!1 ) , .  , ) : ! .  . &

® , 1  ! ! # *  . & , 1  ! ),% .8,3-1),) :!., !1 !%!1) , :, ,  

,  *+ , ' ,, $,' ,;2 %

* !!*mC,#$*+* %3,!#*l53, * . ) 3, .% 0(!) ! ) , ' ,I3, 5*B' ,I3, ;2 . ,()&!' ! ,$,1')&

! #*  )    ! %.') {(®& ? & !&') {( !. !.( ) !.%3 ,!8, #).*B )% ') & ! # :1)&#.8 !),3. 1*+,) ) ! #*B )

! # , ®d* %,(),. 02 *mC&3, 8, 8,( & A

82

#.%2 * &%5  . !!%3,  ! %.5  ) . !# * !;2 *+5  , , ! !!  ) # #3,'* BBJKKK8,?& :! ! #) !3,!) .3,  9 (*5$ ,# *d, 

) *(, %.5 . !!) -&5 .% &83.) . 1);.;,! !!5 ,() % ')& ! %.&5 * 9 $ 82. ;2 % ')* .% (C1*5*)* 5'1 &* .!&'& %) -1 82.

  A $*mC. 

# $.&3. ,)


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

?0 M +)U2# <B !!%8,(! 0 .$&3.'* 8, 5 ) . !# * ! JB !! ! #, '* 8, , ) .

, !.;2 % ') * 9 $8, ! %.3,'* $&3.5 ] ?B !!/8,(.'* ) 0% C1)8,( !.3, 0 * . ) , * ®02 8,($0);2 0(%:! !21*+0 8 , (!%,! 2 % @B !! 8,(!!% a`VOQIRPNVWOROb;2 0 1 . &' 8c $0) ! 0 % 3, ')& *( x ! 1:8,( !00(, ), &%&! %. KB5** #!') &%&! %.$&3.5 ] A0 -'.*--M+W+8+W.( % 23,  !!5 8)3,  . 0&5 ]!)0% . . =0 0%<0;2  . ,()  5 ) . !# #) .* ,! aÂ&#x203A;Â&#x203A;^BA>b ) . 0& > ,,#* ) - . &) 0&- <

 > ) . 0Â&#x2013;0

83


  

- < ,,#* ) - . ( 1

.+ +W PPN.01

2

PPN.02

3

PPN.03

4

PPN.04

5 6

PPN.05 PPN.06

7

PPN.07

+W

Long.

Lat.

!

83, .& ® , 1! ,$,' , *d1c ,$,' , % ! *B , ' ,I 3,

99.809

7.892

1

 M 1

99.911

7.893

1

2

99.995

7.974

99.994

7.966

1

1

100.11 100.30

8.025 8.018

1 1

1 2

5  99.926 ) .]#). * ,!

7.908

5

7

( CCTV 1 Dome 2 Dome

Tower( 1

.+ RTU +W PPN.01 2

2

PPN.02

2

3 4 5

PPN.03 PPN.04 PPN.05

1 1 1

6

PPN.06

3

7

PPN.0784

Flow Meter 2

 

2

5

SS 18 B GM 45 B

1 Fixed 1 Dome

GM 36 B

2 Dome

GM 36 B GM 45 B

10

2

7

7

>0 # 2*+1+2#  ,,!!5 8)3,,

,! # 3, 18 8,%) -,) 50(&' *+ &,,!! !!8, 5 * ,!

0(, 8, 8,( !! 0$( : &!) 8,( '), !) , ! 8,(* . &*m%%#! , (*!! !) 8,(02 9 ! #,#* % 1 )'3,03, *,$8, !!/ ,!, &' $&8, % 3. 3,$(*  )),;),; !# ,($) &8, % !* #), 8, 5  , ) &'%)  82. )   5 8)3,(Communication Network) &5 3,!I) 8,( ! #, '* ) )) -8, 5  . J) 3, 0 0;2 5 3,&'5 8) 3, 1!!ªPzVQVyy­VyZ^VRÂ&#x17E;[zÂ&#x;aª­^b&' ª­^5  !!8)a­VyZ Â&#x2122;[T[Q[¢Yb55 8). % '3,),*+8) &5 8) )( !) 8,( . !! % 0) 1# '3, ),) % 3,a¨[NN SP\ORP[S`[ RVb! ') * 3,8 ),ª­^% ) 8,(,, ) ,3 -3, & 8,(. ) 1* * 1,) 0(,


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development3,!!1!!ª­^(*!! aÂ&#x2122;[T[Q[¢Yb 9 @,9 !1 .

 @ ) 11+1++W+' xzJ <bÂ&#x203A;[PSRR[Â&#x203A;[PSR*+) 8,(%%#2 1* ,%#2  JbÂ&#x203A;[PSRR[­ QRPIÂ&#x203A;[PSR*+) 8,(%%#2 1* ,-%#2   # &. ?b­ QRPIÂ&#x203A;[PSRR[­ QRPIÂ&#x203A;[PSR*+) 8,($& 5 8)1# '3, ),!!8) #&. !!ª­^*+ !!3,&*m%%#! 02 0&&'!3,3,

! # 1%) 1')&' !!]&

! #*e*e, '* ) -*+

) 00 ,! #3. C C 10 2 KAB ,. 0& . ,#*  

8 3,8)11)%;2 !!ª­^. 3,8) % 0) CC )0'3,5 ,() 5,!1 #   &  *m C , &3 , ) CC 80CC 0(! 3, % 0 & '1) ! !!!8,( ) 88,('. ( 3, *,$8, 8,( (!# 1)#) !!.0% %,! !! )ªV¡Â&#x161;TTQP\ORP[S1. !  8, !!ª­^!5 . 1  R

 R 2 xzJ 7# ! !!5*m%%#! 8, '* $&! %. ,# 5)&C) % &'4 !!3,!!«Â&#x203A;`Â¥Â&#x2013;Â&#x161;¯¥¤7;2 8,% &) 8,(% !!, 3, 1  ,( )5 .3,&' !!3,)ª­^;2 

0& . !! ! #, '* % 13,,#* %#) &)- ) 5 8)1.  1 *!!8,) ) !!5 *m%%#! !!ª­^&'&5 &- ?

85


  

- ?8,) ) !!5*m%%#! !!ª­^&'&5 . <B !!3, JB(*!! 3,8) 3,

 #-{5 GPRS ADSL , 2 3,8)3,8, (&!  !!3,

# M ª­^ *+TzP¬ORVSVRž[zŸ . , 

 8, $3.

8,(, )

3. *+)& , '!) 8,(! ,3 !) 8,( @B0$8, 0$* 82. ,() ! % &( ' ) 8,(  !% )  ,%&' & $,8 ® ) $5 ,),3, 1 ! ')  (&' ), KB(*!!8,( 8,(8 $ 8 , (  8 $ 0) 1

 ,

 ,( $ 5, , =B :&) 8,( ' 82.,()!% (&' ) >B%# . ,#* % jB )&'%) !!%) 3,&  !! LB%,! ;),; !!3,*mC 3,88,

*+TzP¬ORVSVRž[zŸ&' ( 0$( 1,,!!11) !3, %$$( , 02 3, ®

8,(8$  ,( $5, ,(

:( 1,,!!1

8,%82.,()!3.&! 8, 5 8) 3, 0(:!% (&! !!%) 3,

&:13, %*+ !! 3,, 1) )&'%)

, % &% (( !!8, (&!  3,8)3, &).

0( !# !!1,

@0 ()#   5 ;2 :%) ,! &!'* 1*&') 3, 0#JKKj ) 1 ,)  . 0 ,#* * ,!1  =;2 1),) 8, CC !!3,a™[žVzb,#* %* 1 8, .aÂQ[ž­VRVzb'# ! #!8, , '*  ,#* .®– !.–, ¨¨™¿  . !  8, 0

|}~€ + <E )-

…†}~ z‡€

0PPN.01

5 5

Š‹Œ}€M! M(

0PPN.03

0PPN.06

 =,) . 0 ,#* * ,!

86


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

 ,.1ÂŽĂ?,!0), 55&!%8, '* %?J)& ) J?IJK 0#JKKj $0)& E

 E $0)ÂŽĂ?,!0), 55 ,%.1 ,) 8, ) :!1;8, 5 ZRRTHÂ&#x2013;Â&#x2013;TTSN[SPR[zBS[IPTB[z¢;2 682.*+ 5** #!') &%&! %.$&3.5 ] & F;2 * ,! ) ) &'& ! #!% 1

87


  

 F ,) 8, ) :!1;8, 5 

R0 +5 ( 5  . !!%3, 

! %.5 ) . !# * ! . 0&'*+!!8,  '* 3, ! #, '* % 1 ! %.&5 ) . !# 8, '* &3.,3-1),1*3,') * 9 $ 8, %8 , '*  *+ 3, 3, C% ')* 8,(!)  8, *+* '95 &! E &83.! ',!8, 5 ], 2 

 C # 3,3, ! %.*+1*,) : ),0 ,) * 9 $  3;2 % ')& 0* .% (C1*5*)* 5'1 &* .!&'& %) -1 82.

88

=0 -- / 5 ! ' 5  % 1. ! # !#% ##3,'* ' * 

( %8,8,! # $ ' '*  B 8 */& !# 5 .*+,) 


  

6/)&)' (-+* +2'P)1M)(U 2 (  /Â&#x2013;,,!!HB* $ #$ ' 9#  $ ) ) * '3, $ "Â&#x2013; * /H1,',! ,) 8, *d 3.,: 8 8,# 9 !H<AJ@? % !H<> JKKj

41,',! ,) 8, *d 3., : 8 *+3,. 1,1)*+:.8: 3, ' ,*. , 1, ',!)  3,. ,. 3,. 1 & 3,.;(5 ,*3, .;(5 , , &' *d &3,. : 8 *+& & 1,5 9   % !*(*: 8*+ *d &3,. : 83, &'*+& & ! 1,11,',! ,& # ) ,( ! (, ! #. ),#8$8, (! 5$ 7 B* $ ,,%* %$ ' ,

* ,! #$ ' 9#  $ ) ) % 3, 1,',! , ) 8, *d 3,. : 8 ;2 ),1!% !,# 9 ! 1,*+ $ "' 2 1! % (! 5$ ,) &*m%%#!1,*+ % C !5,) ),3,  1(

90

1,* $!) ) 8, 1, 1)1,: ) 3,.  3, *# ' ,3-0 *+1,1 . !!3.,#) !!3.,8: 1,' .* 181) 1,%5) 8, .18

 3, *# ) 3, 1% , ) 8, 18 # 1, :  ) 3 ,. .  3, *# '  1)) 8, 183, &* :,* .# *+ ) C3,& $ " *+) 1,5 * ,!1, 5 *.:,!!5 ) *+ 1 1* 1,',!1)18) C 3,. 1  .  *+ ) * ,! :  , ' ,,*. 3,. 1,',!%  ,&


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

1,;,!1)18) C 3, 1 .;,!*  . # 3,. 1, *+: ,#)1' 188

 1,;,c c*+1,3.,#)) !)1,1*) 3,18  .1,;,c c% , ,

91


  

92

1,%*+,& 

,,,( *+ !) , * ,!&) 8, 1, )* ,!*+18,()( !!),  ! ,,,& 3,;2 *+#& 5 ) -')5 &%5

5 ( ,. *m%%#! (! 5$ & C),#8$82. , ! #.  ),5 $) -

%2  % 1, ,  . 1,',!% 1' %2 *+, 3, 2  ) &%! *( ² *+5 !3, ( ! # . !##  # ) ,( % 1& # ), . ;c,c,: 5;5; , ;;

,

1,',!,%( ) ) 1* ') (<. ,@=IKA*,;:. 3., 1 ?A*,;:.<jIJJ <BK*,;:% ABK*,;: (J. ,@<B?Â&#x2022;=>BK*,;:.

3,. 1KIJA*,;:.<KIJA*,;: (5 >I<A*,;: ?IK*,;:18 JI?*,;:& ABKIAB>*,;: (?. ,@?B<K*,;:. 3., 1 ?jB<*,;:.<AB<K*,;:. :;5KB<*,;:8J*,;: <*,;:; AB?*,;:&  ABJ*,;: (@. ,@A*,;:. 3,. 1?jB< *,;:.<@*,;:. K*,;: 18)8K*,;: (K. 3,. 1>>Bj*,;:. <@BK*,;: >B@*,;:*d 85AB? *,;: (=. ,K@*,;:. 3., 1J>

*,;:.<J*,;: ?*,;: 18)8@*,;: *  ,& ,0&'

 # ! ')!.;(5 8 5& aÂ¥Â&#x17E;VVRVSVzyb 3, a¥ ¢Ozy ¡yRPR RVyb .;(5 & , , 1&' 3, %% &'&*  , )&  )) 1')!.;(5 3,& ) $ " * 8, 8: . )) ;2 3,&'& ) ' &,,%& ,1 # )  1,',! ,* /.3,&',*3, , ,*+& .;(5 3, %,**+0#& . ;2 1)1&  ).;(5 * JAA)& .# ), ,. * LA*,;: 3,!!.&* &&'& !.,%1) * .&3, & ).902 * 2 2


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

*+.1)& :;),%., , *+  3,. ,&,*3,, ,*+ & .;(5 &1,',! , %2 0*  ,&  $ "1, 11)  !.&3,,. *+.'3., %# &*1*&'1)1%2 1)),& 5 cm #, ,%. ') 3*!*# 3., 8, 1,&8 .2 %#3,8: 1, ;aP\V\zVONNPÂ&#x153;b & &1,8: ,# $( )%#3,8: 8, ..5#8, & &' ), %#3,8: 8, 1,*+,) ,%1. ,',! , * / .16)  9 5*d &3., : 8*+& aÂ¥RO¡PQP©Vzb&  1,3,8& %) *  &' 5 1*;2  1,5 * %*+% , &'& 3, ')&

 ! $ "3, %*+')*d,  2.8: 8&C)&1,5G ,)  $&$ :!,# $( 1) &  #' # ! &,#.( ;2 &3., !&(*) ),1, ')&1, ' )1) ),%#3,8: ,%. &  &, 82.c(8, 1, &'&

 1*&11,! 1) 1,G 3,. ! , *  ' 8, & &'82.!, * ,! 3,' 8, 1, ;&*(* ,# $(  &:! % &'*+ & &1,1)%9' ')18) 3 , % 3 ,   ') 5 !  a¤[\ yR¡VOS¢ Nba« Oz¢ Nb !,; ;(5 3,;,:;a¨Oz¡[Â&#x153;YNVRZYQ\VQQ Q[yV¨­¨b; aÃ&#x192;OSRZOS¢ Nb5;,% aÂ¥[WP NOQ¢PSORVb % a¨OzzO¢VVSOSb;2 ,()&#),! %2

# ! 8, *d &: 8!)0  %: 83,%51;2 *+0 3, %&.,3,.:&  3*+ *+')

&. .81 ')&%!. ')& 8,1,& (* /1 & *d &: 8&'&  *+   , 8%) * *+ ) 8, 1,',! ,3,*+&' * 5'%: 8 # * 5',) *+ 0#! 3, . %) 1) &'* 5' ) 3, % ) 1 : 8 &'* 5'')&* , 13.,: 8*+) &*d !;2 # $( &'&'*d 8%& '&5 ,#  3 , , ,!*² &' & 5 ,# ,3, &' ! )  !)*d &: 8,') 5, ,%* . C* ²# 5 c*+ *d : 8*(*3,*d,&!,#) '),#  ,5*d : 8& '&,#,. % # !' ) 

3&! $ "') $ ";,*# .'3, .8,!! :%(*5 '),) 1: 1)6( & *d &: 8&'&  *+   , 8%) * 3,*+) & 1,',! 1{(8, 1  * /.0#* 3,&'* 5'% 1 , 0 1 ' .  *. 

1)*.0# !,. *l& *+1, ',!) , 10') ( ' ,!! 5$ 1, ), ! #.1!* 1, 11 , 5&'& ,*3, , ,.;(5 ! ) &'*d &3,. : 8*+&    , 8%) * %2 *+1, ! #8$ 8, (! 5$

 

# ) 8, * / 1,',! ,  ) 8, *d 3,. : 8* /.  3,. 1,1)*+ :.8: 1)   3, ' *. 

93


  

9' )  3,. ,. 3,. 1 & 3,.;(5 ,*3, .;(5 , , &' *d 3,. : 8 *+& & 1,5 9   % !*(*: 8*+ *d &3,. : 85: 8,,%3,. 8 : 8& ,')&.,#) 1*,!!! 

*3,: 83,. &: 8! , ), 1*d 3,. &: 83, &'*+ & & ! 1,',! , 5 %& &.3,&)  *d &3.,: 8*+& 

% *+3,. 1. 3,. 1

. ,8 3, 1,%,1)   &  18 & 3, 1,11,',! ,  # ) 8, * /. 3, 1,',! ,) 8, *d 3.,: 8  ' & # ) ,( % 1 *+) &'  # ! !. ;(5 83, * &'. ;(5 &  *+ , ,%. &'*d 3,. &: 8*+&    , 8%) * %2 *+1, ,) #8$8, ! ( 5$

*+  $ "   0)  & *+   & ! ,#1 $&) ,, 1,',! , ) 8, *d 3,. : 8 *+3,. 1,1)*+:.8: 3, ' ,*. , 1, ',!)  3,. ,. 3,. 1 & 3,.;(5 ,*3, .;(5 , , &' *d &3,. : 8 *+& & 1,5 9   % !*(*: 8*+ *d &3,. : 83, &'*+& & ! 1,11,',! ,& # ) ,( ! (, ! #. ),#8$8, (! 5$

1,',! ,) 8, *d 3.,

94

: 8) . . ,@AIKA³5. . 3., 1?AI?>³5 & <AIJA³5. *d &3.,: 8ABK<³5.  <BKIJ³5. & 1).;(5 ,* 3,.;(5 , ,,) &,) 2 & ,) 3,. ;(5 <AI<K³5.8, ) . 

,*ABAKAIA>K³5.8, ) . 3,.;(5 @IK³5.8, ) .  , ,<@I<K³5.8, ) . . 3,. 13,1%** cv, * ,) &,) 2 3,  9  <B: 8,,%3,. 8 : 8 & ,')&.,#),# $( @AI=A, ;;*+ <A02 <J'5 JB1*,!,# $( =AIjA, ;;*+ <AI<J'5 ?B!! 3, !!! , aÂ&#x2DC; NNVzNPQQb @B *3,: 83,. &: 8 ! ,5&' 3, ! ,&!!!&! KB), /8<B>K1 , 1*d 3.,&: 8;2 % &'*+& &  1, =B& &.3, & &)  *d &3,. : 8 % *+3.,1 >B. 3,. 1 . ,8 3, 1, jB%,15. ,# $( 3, 1,>AI>K, ;;&'<KIJA LB) 1&8,=B&) 3, 1, <AB . ,# $( 3, 1,J02 =, ;; 1'<KIJA <<B11,',! , :!1, ,# $( @02 j, ;;


  

)%+' #'[72(%5&Ž)- (  /–,,!!H #9!% 5* 

* '3, $ "– * /H 9 * , 5!  ,; &8, ,9#*ef 8,# 9 !Hj>>> % !H@JKK> 0 * , 5!  ,; *+* 5',) ) &8, ,1 9 % 0 * !102 JABj< –<AA.

 8*+79C' 7;2 *+,8, * ' # 8, 55G * '&* %, C*#², 5 ;! *01 * ,3 -&*,'*m%%#! * ')&C) , % !* 8, )888;2 8, 3,8 ,*3,a!b,,5 %(8 3.,#:8ab,()8, % .,),

96

;2 %( 8  3 . , #  : 8  .  # ) ,  * 5')8, ,a¢VzNPSORVW¡z[žSzP\V 3,«ššIzP\Vb*+8, , ) ! , * &8, , % ,%') &,1c  ; , ! a¢VzNPSORVWONPS[¡ RYzP\O\PWb;2 ')*d, 5 ) - ')5 : !') ! #.*+


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

- A* , # )' 82.% %. 8, ), % '$!& :8,  , +

3%

!

 #!, ;2&, s*d, 5 * s 3,&, s*d, 3,8, 0$ s*d, 5 *+ '),1)! { * %  * 9 $ 8, 1&,!,, (s *d, 5 : 1s ! #.&3,

, 5; 5

 # C18s*d, 18&!s3, &, 

,, ;,,,

,,; 's*d, ,)! s

! # ! ,

 ,

)8, 

 

3,* 9 $&3!9#s*d, 5 3, &, 

1, ; 

') !!  !!* 

;

*d, 5 &%

5;

 3,

,#(, #)ce5 

')' , )

!. ,1;5 ,:** 

*d, 5 ,1;,

97


  

 3, 8, '). & ,% &8 , , 82.5G !,%% 1 * 5'%* ,( & 8, ,# #3., ,),#)!* 1 ) )8, 9%2 ))!* 5 1), 88

  8, ,&*m%%#! % 8, ').3,8,()&$ % C !5% * * ' * * %  82. 3, .1 81*&:85% #&,1;$& :8 3,:8 ,aNOQRPS¢b ,0(:!1&:8:% 0(),1* !' % *+* $ 5!1± 5#: a[QP¢[yO\\ZOzPWVb . ; azVW \PS¢y ¢Ozb,%. 5*$&:8:% 0( ),& *+, 5 **1 . !  ) -'),, ;,a¢ONNOI[zO©YS[Qb 55 cl,aR[\[TZVz[Qb55 1,,aR[\[RzPVS[Qb

5G , 5!   ,; a¢ONNOI ONPS[¡ RYzP\O\PWb3, %( )!3,«šš ;2 8, % 0 ,1&$ ,,; %. (  ,&$ ,,; %. % & ,8, 8,  * /.8, !6 * !&8,  ,9#* fe * ( &% '!#5$ & , ,# $( JjI?J, ;; * .')# ?I@' 5 3,  * ,,; %  C& % C8, 8, 53' !&% % C% 3, ,,; % ;2  ! ) 8, !  , 5% *+),  

98

!),%. %2 *(**+ $ "&(*!! $ "!%#$' *e5&' ,<AAI<<K , ;; <AI<K% &* ! 3, ,),* ) , 

# ) 8, *  /  . 3 ,  * !&8,  ,9#* fe & :8* 8, !&7 $ 78, 8, 9# *ef ( 82.3,*+ )  # ) 5$'& !( 5$ 1! ! * 5',) ) 1)) % *+')&, ,) *d, 5 ,1;, !# !!* 3, 5 !* 8, , ') %5 : 5 ! ') !!),,')&, ,) ,!! ') ! #.1  ')' ,3, $8, ;


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

 8., 8,  ,9#*ef 58,  * !,() ABjK Â&#x2013; <AA.  J8, 9# *ef')&.,)8, <)),.JI? ) 1*!) & 3, , !,a_S\ ¡OR[zb ,# $( JjI?J, ;;*+ ?JI?= '5 *.#-?I@'5 5$ #& 8,  , 3,,)8, 8, <)),.J) ,# $( ?A, ;; ?='5 

*.#-@'5 % 18, , 8,  $ <     ,AB?     <% *+ &8 ,  ,9# *ef% * !,()JABj< Â&#x2013; <AA.  J

 *(*& ,)8 ,  ,!%# $' *e,# $( <AAI<<K, ;;*+ 

<AI<K;2 ,# $( && , # 3,<<K, ;; &'  <K!)* !&8,  ,9# *ef 3,?B@K Â&#x2013;<AA.  J%,! $8, 3., 8, 8,  ,!%# *Ã&#x20AC;, 3, ­ORVzPOQÂ&#x2122;VyRPS¢­O\ZPSV;2    !! Â&#x2122;VÂ&#x153;R zVTz[§QVÂ&#x161;SOQYyPyaÂ&#x2122;Â&#x203A;Â&#x161;b!)8,  ,!%# $' *e ) Ã&#x2018;)'3,. #)  . *Ã&#x20AC;, &'* ,). &!; 2 1), , (C1*%

99


  

- < 8, 9#*ef& 3, , !,,# $( JjI?J, ;;*+ 

?='5 *.#-?I@'5 ') ')8 a'5 b AI@ @Ij jI<J <JI<= <=IJA JAIJ@ J@IJj JjI?J ?JI?= ?=I@A

 10)$ :88#) :88#), :8&) :%(8*+#)::8&. : %(88#) %(8 ( %(8(AB?  %(8(<  ,AB? 

),,; %1a Â&#x2013; b JB<?A <Bj?A <BKA> <B??> <BJ<? ABLA> AB=<A ABK?? AB@J> ABJK>

- ? %  * !&8, 9#*ef , & 3, , !, ,# $( JjI?J, ;;*+ ?='5 ' 8, ,) 8, 9#*ef 8, 9#*ef , 8, 9#*ef , Ã&#x2018;)'3., ,# $( <<K, ;;*+ <K

100

* !a  Â&#x2013;<AAb ABjK JABj< ?B@K


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

+5 9  * , 5!  ,; &8, ,9#* fe * (&% '!# 5$ & ,&,# $(  

3,?A, ;; *.')8#-@ '  5 % 0  *  !1 0 2 JABj<

   Â&#x2013;<AA .   % . *+  $ "!%#&$' *e5& ,: !)* !3,02 ?B@K Â&#x2013;<AA . &3,.   #) , . $' !%#*e

101


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

(-34&[+)226.%1 (6'( 6%1M ( 'P2.'( (  /Â&#x2013;,,!!H  %/!#Ccvf, 

* '3, $ "Â&#x2013; * /H $ ";,881 %3' 1 ,1.3 !(*d 8 9 8,# 9 !HL=J= % !H= JKKj   %/!#Ccvf, $ ' , 

1!,# 9 !3, Ã&#x2019; $ ";,881%3' 1 ,13.!Ã&#x2019;8L=J=1! # , % *mCC 3,= JKKj  ,8,  * /. 3,*+ $ ";,1%)& )2 8, 3' 1,13.!' 3,' ,()&$ !( 5&'*d ()2 *% 1 $ ";,88 ,*+* 5'),) ;,*+ $ ",:%(*&'*+ 3, % .,3,&'! *# ) ' 8, ,3, & ' ),;,!  5$ 5 1* (% 3,;, 83, ;, *m%%#!1 1*(**+ ;, 1' ');, 83,% , 83,(2 ;, %  .'(.3,&,) ,%  1 3, ,%.;,. 0 1%3'  1 ,1.3 !11, 3, %  1  )9#') ; , ;% (;28()) & (8: 82. ') $( #5  C,#(, 

')*d, 1)& 5 : ,%. 1c!,3,&,')& !!8!0) ! 5*+. 8,  ,*+  C')) #8$ ')  !!$( # &8: ) % * ! 5 *+ ,1) , ,%. ') &  8, ( ,) & 1) ) )0 !# #8$ )')&, :& 3 18 .2  ),*+, %* ! 5$

! 581*&) * 5',) #8$ ,) ,KsAAA)aÂ&#x2014;_b3,)!! 5 ?)0 % &) 8: 5 1 , ! <K 82.1*! 5&3'')3' 3, 02 8! ' ') ,cm, ),1® 85,), 5 (*

 ,#!:,5  !# ,

2 *+*m%%#! 1)  %

103


  

 (*d 8 *+, 2  3,. *d 5*) &8, '3,. ,() 1*3, ,# % . 882. (*d '3,. ) 9# (*d % , &'*d '3., ,

! #,# $( 

'3.8 (*d & )* ,! C8, (*d 3, 3, 1)' , 1* 8 8) 8% !. #1).  3,! . '3,. %# * *v,w  1), 5G '3,. '  )#1 % 1)! . % C !58, '3,. & '& 8&*+,,±,  8, 0# !    2 8,  ' -)  3 , * JA*l  3  &3 , . # 1 {9 D )1)8 8)' , 1 **+,) 1:#1. .1)0 !. % C !58, ! *+'3.,.'( &.*.

 8 , %# & (*d &'( *d 8 0 . 1*,18 , %# %(*d : 3,),*d &0# !&*+.5 .),8, '3,. )'3,. . % , 1) ,) :) 82. *+8'3.,.% & $8, . *+& *. :,;2 ')! . % C8, ! **v,w ) -:% 1)& 0#!  !( %. 3, . 82. ,()&(*d :% . ,,±,  ,1*+ ,8, .&(*d 8 :% '3,. #( ,a­ \[zyTbs, 151;,; 5, aÂ&#x161;NYQ[NY\Vyz[ Â&#x153;PPbs15;*m,,1;a`ZP©[T y[zY©OVb *+ # * 5'1)&')'3,. *+ 3,*+5'3,. .  ,1;, ,,),*d &0#! &*+ .&') 2 3,JI? %.:*+ 8, &#Â¥O\\ZO\[NY\VyyTBsÂ¥O\\ZOz[NY\[TyPy ¡§  QP¢VzOsÂ&#x2DC;OSyVS QOOS[NOQOsMSW[NY\[TyPy . &0#! &*+,,±,)1: )(*d 8 % & ),,±,

5 8, !( 5$ & &%!;,* $) -82. 3, %, * )&'%) ,,! ,, ! 82. &';,) -*+')&,' 51), *# , ;2 ')* ' ),,88, ;,) - 82. 8) 8( ,) 1: 3, %,1 ,& ) 3, #1,% : *+ 82. . 5,8, ;,%* 1 ,0*!*# ' & *!*# !%#$ "& !5

, 8, % ')&08182. &* /. %2 1 ;,(*!!&)3,#8$ ,#1*! 5 15 *l%3' 13.! # ),!' 0(&%*+()3' 1 ,13.!*+3' 5! ,#1*,*+* 5'),) 5! 5') !# ),,#(, 

104


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

 ,8,  * /. 3,*+ $ ";,1 %)&)2 8, 3'  1,13. ! ' 3,' ,()&$!( 5&'*d ()2 *% 1 ,

, * ,!8, 888, 3'  1,1 3, 3, #1 ;2 * ,#( , # ) ,5G 1 . 8,  ,;2 *+  C&(#8$   !! $( # &8:  . 0* ! 5&*+ ,1*  ) ,  ,#( , ' )  & 5 :  3, 8, ;%,#( , ')&  8, ( ), & 1)) )0 !# #8$8, &)')&, : 3 ),*+, % *,$&! 5$ 0:!11

 $ ";,881 %3' 1 ,1.3 !(*d 8* ,! #1 *+ &! , >KIjA *,;:5. &  <AI<K *,;:5. (*d 8  >I<A *,;:5. 3, ?IK *,;:5. 5#1 *+&! ,3,1%&!2 &! &! * ,,C'a* 8. 8,,b

, ) 3, 3,1% (8()  , 8) 1  1

105


  

  $ ";,881 %3' 1 ,1.3 !(*d 8 9 

)&)2 8, 3  1,13. !' 3,' ,(&) $!( *%5 !  ,) Ñ)'3.,3,%# **vw, , ., 

&' . ! ,,: 8, 8: ,3- . 1&: 5(*d 8! , ,)ABKI<)),<AI<K)5. &8&0 .3,&  )<*% 1 , , * ,!8, 888, 3' 1,1 3, 3, #1;2 * ,#(, { ' 82.* KAI=A*,;: <B#1*+ &! ,&., 2 & :.!& ,,*3, JB ) *+I) )* 8, 8: . *! ) &,()<AI<K! azPœb & :%1*!%#&$' ,®*e )Ñ)'3., ?B . &) %8,J: @B!(*d 8%*+ ,5 # &!) &8,J1 ,)8, ) &8,J>I<A*,;:5.),*d 8>KIjA*,;:5. KB*e®$' !%#5, ) 3,0# !, ,)* <H?02 <HK*),& %# ),*d &0# !&*+.%$8, . *+&*.:,;2 ')!. % C8, ! **vw,) =B*+<KIJK% 1 ,8, ,,±,% 18, ,,  ) ,#(, &(*15 *e ! 5 >B) 1 %8,=1* .,, 3, , **,,aM¬OT[zOR[zb!!#)!&'C # C %*,;: '3.jKILA*,;:3,@AIKA*,;:5* * ,#(, 

&(*15 *e ! 5 jB) %8,>1*!*mf , 3, ,, a¨[QQ[PW­PQQb%.1*Ñ)'3., !Ñ)'3., !!, 1 )  3, :%!%#&!%#$ "

106


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

+5 9&  $ ";,881 ! %3' 1 ,1.3 !(*d 8 9 *+ )&)2 8, 3'  1,13. !' 3,' ,(&) $!( #1 *+ &! ,&., 2 &:. !& ,,*3,!(*d 8 %*+ ,5 # & *+ <KIJK%1 , , * ,! 8, 888, 3'  1,1 3, 3, #1%.) 11* .,,

,, a¨[QQ[PW­PQQb Ã&#x2018;)'3,. !!, 1

)  3, !%#&!%#$ " $ " ;,881 %3' 1 ,1.3 ! (*d 8% * ,#( , 

# ) , . 8,  ,*+  C &(#8$   !!$( # &8:  0*+! 5&*+ ,1* ) ,  ,#(, ')

 & 5 : ') 3, 8, ; %,#(, ')& 8, ( ), & 1) ) )0 !# #8$8, & ) ') &, : 3 ),*+, %  *,$&! 5$ 0:!11

107


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

) 1-+( ) …}}‡ |‘ ’€“”•–‡“}‹ z–•—“‹ * 9 '1s*'C'0 1J * G #6 ? <sJs? $ ' , ,   8 <()=B ,B %B */>?<@A5HA?@I?KJjK?MINOPQH£VS¢T\yVXŸ BO\BRZ? 3, %&*m%%#! ( )&C) (#8$ 82.1))% *+,, &(*!!) ;2 ) C # 8, ) , !$ 3, 5& 3, 1)

 . , ! !8, .1 ));2 ) ,,1*(*!! % , ! %2 *+) C , *d, 3,,!%:! 82. %,, 1))% *+!%:!! 8,8),:, *! 8*+ %*mC )% :1)3,, & ! (&) C,) 5& 3,, ., ,(*)  88, *+*m%%& &%), !!1%2 %

 51*%,! 1 9;2 & % &' 3, ›[W[y\[TV _¥RVTsÂ[[Ry\OS3, 3, 8 1 8 , ') , šyP\y*+;2 ›[W[y\[TV 

*+ )!;2 *+#& *+, !. *( ² ) ) % ;2  ,$ 8, ®²1,) '% !(% . !) *+J 9 3, <b 9' # aÂVOR zVI¡OyVWNVRZ[Wyb

Jb 9' *xašTTVOzOS\VI¡OyVWNVRZ[Wyb ;2 9' # % *+&'šQ¢[zPRZN %  ) 5  8, $) 9' 

*x% *+*!!0#5%,!! /8,(3,&1$ !!!# ;2 % :1) 9 Jb%*+% , &'/8,(% 3, &1 )( )8, 9 <b&' ) C 8, $& !#) *+$!!&)0 2 ,) 1 . J 9 : 8,%&3, 8,  ÓKÔ 5* $8, .% ,

5 ! ®²;2 9  ? 9 1)šz\Z _SWVœsšz\ZšS¢QVsÂ[[RTzPSR_SWVœ;2 9<bšz\Z_SWVœ % !) $®²,,*+?)1))8, .

 5 %,)8, $ . ?)Jbšz\Z šS¢QV*+ 5 5,#!  ®²)! 5 %! 8,! 8, ®²!& !)5 8, ®²& # ?bÂ[[RTzPSR_SWVœ*+ 5 %,) ) 3. ) 5 ,®²!3. 8 , . ®² . . 9  Jb ?b%*+,  ®²)& 3.)5 8, ®² &5 . (%%2 &' 8, 3, ›[W[y\[TV5&'* $ % , !!, `OyT¡VzzY›P3, & &( '03,,  ! 8, , 1;2 3,&' 9šz\Z_SWVœ&!, 5%*+

3,!* 5) 8 9# & *+51 3, %,!  &$) . %. , ! #) ,) <AA !)0 8 0(, =jBAA³ ==BKA³!

 3, %,! 682.

( ) &( '% 82. 1*3! 3, 3, ;;,%%!0#1% ) ) 1*&`OyT¡VzzY›P , &0) $$1 1*

109


  

* $3,  8) )1* ,, %, &$

5,,!! %8, 3, %,!  &$ ) 

,,!! %8, 3, %,! -'+)1 -*2 L–Œ‘˜€€ ™“ 5& 5 3, %,! . 0&'$ 0 ) %, 3,1c*( %,!5 91 8›PS «›_¦ '3,),! % !,02 8, & ( ')*+!!1 !, 1 ?B?¿ ;;,—QRzOy[SP\ . J !!& 8)1)5% 8& 8, !, K¿ 8¿\\8,  ©©Vz , & &( '& 3,,  &$ K¿ 8¿\\8, `VQOY @ = «^¯ > «›_¦@ 8M¨˜¦;;,—QRzOy[SP\a¥Jb j «›_¦<@ 8M¨˜¦;;,—QRzOy[SP\a¥<b <J «›_¦<j 8M¨˜¦;;,—QRzOy[SP\a¥Jb 13 «›_¦J> 8M¨˜¦;;,—QRzOy[SP\a¥<b «›_¦<= 8!  a¥b8,  ©©Vz ?= ?j «›_¦JA 8!  a_^<b8, `VQOY @A «›_¦J< 8!  a_^Jb8, `VQOY ,,!! %8, 3, %,! 

110


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

;2 & ., !!Â&#x2DC;¥¿3,%%!8 )Â&#x2DC;8, 8&',()&') . )<AK02 <KA )3, %$,!8! ®²*+8,3, %2 , *! )') 8&)&,()&') LA 02 <KA%.$11*#& 9Â&#x203A;¨Â&#x161;3.81) !3.&C),,%,!) . !®²3,1)50 ! # &') !8, $0') ! # ). %2 , 3. 8 3,') ! # ,,$ )Â&#x161;_) ) ,(&) ') 8, !!&&)8, 8.% %%! #5&' )Â&#x2DC;8, !!Â&#x2DC;¥¿')$1*#& 9Â&#x203A;¨Â&#x161; %. ( 

 8, 911* %,&) (&' 2+5  3, %,! &'* $ ) `OyT¡VzzYÂ&#x203A;P5 9 Â&#x161;z\Z_SWVÂ&#x153; 8% # & . ,;2  !!& 9) &( ' ) %,!) !!0 ,, . ?!! !,88, , &) &( ' ;2 5  . !*mC &  82. ')  !&$0 ) 1)0%%!8! ®²1;2 &&' 3, %,! 3,&1 9).%*+, ! # &, ,. , ) 8, , 8, &( ' % , 1) %' 8,!&2  1*3, % 1%! $1:®²1) ) &)2 81* &)8, 6),,5 . 0 ;;,%,!. :!/8,( &') ,#) -3,  )Â&#x161;_&)82.

%X

* 9 '  $ ' , ,'.*l@

 

*'C'0 1  $ ' , ,'.*l@

 

,BB* G #6 ,%$ ' , ,

 

111


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

/ &) ) ##('( 7 #&2 + *5*1 B!#C*d* / $ ' '* (*x !    ,    *mC8 *+*mC !'  ) ,  & 18;2 *m%%#! % )&C)% . , %  <;2 1),&  !),#8$,&3,  Ă&#x2022; 

$1 ) * ,!! 55&!! &'* 5'%8 8,!8% . , ( !* !# ''C

 <%8 5, %

 . 3, *+ , (  ! 8&%(') # '3, 8&%0 ( , &*(* 3,!!8 & * 5'&(*!!) -,) 3 '#'01**x ! 1 4(( 55 !! &'* 5'%8 ()'#',) 37

%2 10(%. 82.&  5 !) *+?3.(( 3, <0 / &) /%('( + '( )/ &Y- /%( '( +'( //+-& '%'+ .()-/+-& *+(()  8 % )  % 55&, , !* 

, * ,!8, 8 & 6 ! 55  3, %&* & !&' *+((  !'#'&8, 3,&' *(*& * 5') -/( & , * '# % aÂŚTVSÂ&#x2DC;[ yVb8%#<AA =/&C)-1) <B</( 0) 0),) # $( <BJ/( Ă&#x2022;;  *d,'3., 0) !!ÂŤOyP§\ORP[S <B?/(*(*, ) )*+ Ă&#x2022;;'$ <B@/(*(*.3'&'*+1!5,; !!18, <BK/(*(*&!1 1*+*#Ă&#x20AC;, <B=/( *(* *+.Ă&#x2022;;   0) !!Â&#x203A;Yz[QYyPy!!Â?OR\ZÂ&#x2122;YTV

113


  

/( 0) 0),) # $(

/( Ã&#x2022;;  *d,'3., 0) !!«OyP§\ORP[S

/(*(*, ) )*+Ã&#x2022;;'$

114


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

/(*(*.3'&'*+1!5,;!!18, 

/(*(*&!1 1*+*#Ă&#x20AC;, 

/( *(* *+.Ă&#x2022;;  0) !!Â&#x203A;Yz[QYyPy!!Â?OR\ZÂ&#x2122;YTV

115


  

$0) ('2( ! (*x !   ,

116


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

?0 5) '( 7 #&2 -'% 

 5(]18,

,# %! #)>L%8,&'3. %K1);2  . ,(!)  %  . 5 1ccd%*+( ('#'$&'3,4,#(!!

&'* 5'%8 ' 7. ,()=A () J<B # ,B %B *//( . JB</( <! ,! , ! #*8<AA ;2 &! .% % $! 8. ,8, 5 !! &'* 5'%8  ' ,% !,,!!), 

 !!®m !8 &1/;2 *+8. , <8, !!! &'* 5'%8

 JBJ/(J5 1ccd!!%Ã&#x2022;;8

8  J?A 5;2 1! !#% ! ;',%5 98#%

!Ã&#x2022;%8 &1* 

# $

 ,Ã&#x2022;& ! # 8, 3,  98.,8,,#C 1ccd%)'  8, & !!;2 *+8. , J8, !!! &'* 5'%8

 JB?/( ? 9 8 & 'Ã&#x2022; ; 1ccd :%!, ), *(**+#,) 

 51! )3,%! ,: % %B 

 ! 3, ,%% 3, ),8 3, 8  1% *(* *+.Ã&#x2022;;  ) '3,. ,)a`¯Ã&#x201A;Kb 5 .8<sAAA Â&#x2013;

9)  < ! ,! , !#*8<AA 

9)  ? 5 1ccd!!%Ã&#x2022;;8 8  J?A 5

117


  

$*(*8 *+.Ã&#x2022;;  8KsAAA 5Â&#x2013;

 3, 0# 

 3, 0# 

/( ? 9 8 & 'Ã&#x2022; ; 1ccd:%!, ), *(**+#,)  

$0) ( '2( ,#( !! &'* 5' %8 '

118


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

?B(( 553,,(),,) 3 * , $ ' '* 

 $&!(  , %  ) $ '  '* (*x !  

 ,   3, 6 8 55)( *x ! *+!!(') # '& 3,' * % , ( !! 30 ' 1,)  5 % ! !

#8*+ )!,3. /% 9' ,) * 9 $ *m%%@1) , (,) , 3, # ) ) 5 9  !! 3% !!/ %#9 9 !! *(*#3,&' *+ *#Ã&#x20AC; 3, #  *+1 3 !( )( ) 

 , &88: 3,,()#8#8$ &%!( / %9'  3) & 0!'  % C# ) 3, 60 ;2  ,* ,! <B 3 .  <K1) * ,! ) . * 1 3' , 0),(& * 5' ,)  3 JB0 &'. 8, 3'3, &'* ,!&. ?B09 &. !!'* !! G a ­P\z[_zz¢ORP[Sb @B0 *#Ã&#x20AC; )! !!'* aÃ&#x201A;VzRP¢ORP[Sb KB09 &. )'3 =B0 *#Ã&#x20AC; ,    , >B0 '$ #1*d, ('3 jB09 %).!!) LB0 !! &1)

  < 3. <K1)* ,!) .* 1 3' , 0),(& * 5',)  3

119


  

  ?0 &' . 8, 3'3, &'* ,!&.

  A09 &. !!'* !!G !!G a­P\z[_zz¢ORP[Sb

  >0 *# Ã&#x20AC; )! !!'* aÃ&#x201A;VzRP¢ORP[Sb

aÃ&#x201A;VzRP¢ORP[Sb

  @ 09 &. )'3

120


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

  R 0 *#Ă&#x20AC; ,    , 

  = 0  '$ #1*d, ('3 

  E 0 9 %).!!) E

  F 0 !! &1)

121


  

122

%%# 8, (*x !  

 ,   *+ %*x ! 5  3, . )  . 6, (& )  ,) ,% 8, &

! % %*x ! 3, 3,5 ) -  '%*+(*9

 01*&'1% ! ()!   ,53, &'9',)  3 3, %.   ,*+3, & 3 ,,%1%*+% , % & !$ 0 *+,(8) , * '''1 0 82. 1 55 ) &' , () $&* ,.  5 ) -  1&, :3,  $&'#' *+5   3, , ,!,) ! % *+ ), ,3, & * 5' ( #), )')&'# ' ,(1) ,) #8  3

 *+   '1 ), 2 8 . 55 %) * ,% ')# 8, * 1 . . , ( 0 ( 682. % 0(1* 0),)'# '3,, ) -3, ')6 

88: )'# ' . & 1),1*5(*x !    , &0), , ( 55)'#'5&'?' , * ,! <B'<'& '3 , JB'J'&  ?B'?')&:%5 , . '< '&'3, 5%0( 3, 0), 55

( ) -&)'# '3,, ')0 .3'&'*+1!5,;0*(*,*+ Ã&#x2022;;'$0*(*1*+0) 0),)  Ã&#x2022;;,%0) Ã&#x2022;;, . 1ccd 5&'( ?' 5 3, %( &:,) *+ (*9 '3, )* '')(  1)&')3, )% 8&%1

' J'& %' # '3,, &% %1! (& 8. :% 1! ''& 3, 3,*x ! 3,1*() :%5,) 8, , 1 ! (% (] 3,*x ! %  

:%1) ((  8, , ,;2 *m%%#! 1* $*+ ( 9 993,   ,


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

' ?')&:%*+8. 8 :%8, 55 , (()'#'5(]) !# 3,8)9 ;2 *m%%#! 3,#)! 3, ,%! ,: %% *+)!#5!*+* 2&  . )

8.,,!!),  !!%3, , :, % !!0),5 8,) '#'). % , ( *+%8, 1% !# % *+ (! ) ),, ( 3, 3,8),) 31),1*

%  )#*) 55 !! &'* 5'%8 ()'#',) 3 % , * ,!1*?) 3, (,(

( *m%%#! (]# ) ,!' *x ! # ) &'#'825 !1**x ! ;2 *+(*9 .

123


  

<B% ( 82( ( *x !    ,<A*l, * <@s<L>BAA  . *lBB

% 

JKKA

<jj@

JKK<

<AJ=

JKKJ

<K=?

JKK?

<=A>

JKK@

>A<

JKKK

<jK?

JKK=

<@j@

JKK>

<J?<

JKKj

J@JJ

JKKLaB BIB Bb

@J=<@s<L>BAA

JB(®Ð,!%J(*+($&* (' 5#) * šM¨ %K . 

124

ALBAAI<JBAAB

<?BAAI<=BAAB

1

<B 9 *e JB%8 *+ 

<B*x ! 8 3, % JB*x !  3,  ( ) ?B*x ! #.!&'&)

2

I*(*, *+Õ;'$ !!!!1,

I*x ! *(*, *+Õ;'$ &'* 5'

?

I*(*, *+0)s0), ) Õ;  ! ,

I*x !  0)s0),) Õ;  

@

I*(*8 *+.Õ;   0)'3,.  !!!151; 

I*x ! *(* *+.Õ;   ) '3.,

K

I * 8

I# I# 

I8, 8 3, % # G

  I 9* e –,!* !


 55 3,6,) 3 Technology and Innovation for Sustainable Development

?B %. ((!)' $ ,'1682. . *l

'3,5 

 55

2555

%!! !!  * ,! %((*!$( 3.,%8

81

<B !!  %0) # $( 

*(*0),) JB !!  , 1ccd'#' !! aÂ&#x2DC;Y¡zPWÃ&#x201A; QVb8 K 5Â&#x2013;'B

2556

%. (('#'!!&( % ,'#' a%8 (®,&'#'!! ! %b %  

<B !! 0) # $( 8JAA JB !! Ã&#x2022;,*d,0),*d, JI@B),'B

2557

6 55 s '* I, ) ,B,'C 9!#

<B !!*(*,*+1!5,Ã&#x2022;; JB !! .#1*d, (3' ?B !!'* @B !! *#Ã&#x20AC;, KB !! 1!5,;

2557

%8 (®,'#'!! ! % !! 

<B !! 0) # $8JAA JB !! Ã&#x2022;,*d,0) ?B !!*(*,*+1!5,Ã&#x2022;; @B !!*(* *+.Ã&#x2022;; 0)

2559

((/ %'#'3, , a¨QVOS¨PRY¥[\POQyM\[S[NP\¤VOSPS¢¨VSRVzb

<B5 *#Ã&#x20AC;Â&#x2013;*d, JB* , ?B8, @B5 0)Â&#x2013;0),) KBÃ&#x2022;; 1c,,8@AÂ&#x;Â&#x17E;RZB =B1!5,Ã&#x2022;8,*d,KAA 5Â&#x2013; >B*(*8 *+.Ã&#x2022;;

0) !!151; 8,*d,JsKAA 5Â&#x2013; jB),.8<AA Â&#x2013; LB5 `¯Ã&#x201A;RYTVK8KAA 5Â&#x2013; <ABÂ&#x203A;[Â&#x17E;VzTQOSR !!QP¢ZR\z WV[PQ 8JAA 5

%  )8 %2 &%1)   % *+) 2 ')&!! &'* 5'%8 8 ()'#'1,) 3

125


Engkps_TechInno  

หนังสือ "เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Technology and Innovation for Sustainable Development) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน...

Engkps_TechInno  

หนังสือ "เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Technology and Innovation for Sustainable Development) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน...

Advertisement