Page 1


คํานํา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน ได้เล็งเห็ นความสํ าคัญของงานประกั นคุณภาพการศึกษา ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา อีกทั้ง เป็นหลักประกันความมั่นใจต่อนิสิตและประชาชนทั่วไป ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ได้ดําเนินงานด้าน ประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทุกหน่วยงานดําเนินงานประกันคุณภาพตามกระบวนการ PDCA และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน แห่งนี้ต่อไป รายงานประเมินตนเองฉบับนี้ มีสาระทั้งในด้านการนําเสนอข้อมูลเพื่อการตรวจสอบและการ ประเมินในรอบปีการศึกษา 2559 ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงตนเอง ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเท ของคณะทํางานภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหารในคณะฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กํา แพงแสน ต้ องแสดงความชื่นชมในความสํา เร็ จ ของรายงานฉบั บนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใด คณะฯ ขอน้อมรับไว้พิจารณาปรับปรุงเพื่อให้เกิดชิ้นงานที่มีคุณภาพในครั้งต่อไป พร้ อ มนี้ ใ คร่ ข อขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห าร คณะกรรมการทุ ก ชุ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หั ว หน้ า สํานักงานเลขานุการตลอดจนหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรายงาน ผลการดําเนินงาน และเสนอข้อคิดเห็นจนทําให้การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนา และ สําเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 8 กันยายน 2560


สารบัญ หน้า บทนําบทสรุปผู้บริหาร.....................................................................................................................................1 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผา่ นมา.............................................................................11 บทที่ 1 โครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP)...........................................................................13 1.1 ลักษณะองค์กร...................................................................................................................................13 บทที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงาน..........................................................................................................44 2.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพสําหรับคณะวิชา...................................44 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต....................................................................................................47 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย...............................................................................................................67 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ..............................................................................................78 องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม.....................................................................83 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ................................................................................................87 บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในหารพัฒนา.............................................................................105 3.1 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา.................................................................105 3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร…………………………………………………………..107 บทที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (KPI)ฯ.....................................................110 ภาคผนวก  ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน


บทนํา บทสรุปผู้บริหาร 1. บทสรุปผู้บริหาร คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ง เน้นการวิจัยขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ผลิตผลงานวิจัย ให้บริการทาง วิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง ต่อเนื่อง 1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน ถื อกํ าเนิ ด ร่วมกับ คณะวิศ วกรรมศาสตร์ (บางเขน) จาก โรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยท่าน หม่อมหลวงชูชาติ กําภู จนถึงปี พ.ศ. 2494 ได้สบทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2497 จนกลายเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายภาควิชาวิศวกรรม เกษตร และภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จากบางเขน มาดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน จนกระทั่ ง เมื่ อ วั น ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้แยกการบริหารงานออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) และได้สถาปนาเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน" อย่างเป็นทางการ จึงถือได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เป็น 1 ใน 6 คณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยสมบูรณ์ ชื่อภาษาไทย

: คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน

ชื่อภาษาอังกฤษ

: Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen

สถานที่ตั้ง

: เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140

หมายเลขโทรศัพท์

: 034-351897 , 034-281074

หมายเลขโทรสาร

: 034-351404

e-mail

: engkps@ku.ac.th

website

: http://eng.kps.ku.ac.th

สีประจําคณะ ต้นไม้ประจําคณะ เพลงประจําคณะ เครื่องหมายประจําคณะ

: สีเลือดหมู : ต้นตาล : วิศวดงตาล :

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

1


คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รายชื่อคณบดี

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง

1. รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน

พ.ศ. 2546-2547

2. รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร

พ.ศ. 2547-2551

3. รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

พ.ศ. 2551-2554

4. รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน

พ.ศ. 2555-2559

5. รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์

ปัจจุบัน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

รูปภาพประกอบ

2


1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ปรัชญาและปณิธาน : “ผลิตวิศวกรคุณภาพดี เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสังคม” วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นผู้นําทางวิชาการและวิจยั ระดับประเทศและนานาชาติด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตรพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่สังคม พันธกิจ (Mission) : 1. ผลิ ต วิ ศ วกรที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด เป็ น ทํ า เป็ น มี คุ ณ ธรรม จริยธรรมและมีทักษะในวิชาชีพตามความต้องการของประเทศ 2. ผลิตผลงานวิจัยและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงาน และโครงสร้าง พื้ นฐานบู รณาการงานวิจัย เพื่ อตอบสนองต่ อความต้องการของประเทศ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ผ ลงานระดั บ นานาชาติ 3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานสู่ ชุมชนและสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชุมชนและสังคม และสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 5. บริหารงานแบบธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาบุคลากร และการทํางานอย่างมีความสุข เป้าประสงค์ : 1. ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมด้านการเกษตร พลังงาน และโครงสร้าง พื้นฐานเน้นความรอบรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสํานึกของการ อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานสิ่ ง แวดล้ อ ม และหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สามารถสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม พั ฒ นาเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของประเทศได้ 2. ค้นคว้าวิจัยโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ที่สั่งสมมา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ นําไปสู่ การพัฒนาระบบการผลิตทางด้านเกษตรเชิงอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออกสร้างต้นแบบระบบการ ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ และระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อชุมชน เน้นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมี ประสิทธิภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์และนําเสนอผลงานในระดับประเทศและนานาชาติ 3. ประยุกต์ผ ลงานวิจัย และองค์ความรู้ที่ สั่งสมมาด้านวิศวกรรมเกษตร ชลประทาน อาหาร พลั งงาน สิ่ งแวดล้ อ มและระบบโครงสร้างพื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ บ ริก ารวิช าการ ให้ คํ าปรึก ษา ออกแบบ ดํ าเนิ น งาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมเป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้ชุมชนและสังคมสามารถพัฒนาการเรียนรู้ นําไปสู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 4. ส่งเสริมสนับสนุน รักษาและดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและ สังคม สร้างค่านิยมให้นิสิตและบุคลากรมีความเสียสละ มีจิตสํานึกที่ดี และช่วยเหลือสังคม 5. บริหารงานแบบธรรมาภิบาล ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการกระจายอํานาจ และสร้าง การมี ส่วนร่วมพั ฒ นาบุ ค ลากร สร้างสภาพแวดล้อ ม และบรรยากาศที่ ดี ในการทํ างาน สร้างฐานข้อ มู ล ในการ ตัดสินใจในการบริหารเน้นพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ สร้างแรงจูงใจ มีสวัสดิการและความสามัคคีในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

3


1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

4


1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสภาชุดปัจจุบัน รายชื่อผู้บริหาร

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี

ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.ดร.นที อธิกคุณากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

อ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

อ.กฤษณะ จันทรโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

5


ผศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

ผศ.อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

อ.ดร.ชนมน จันทนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ปริญญา พัฒนวสันต์พร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประธานโครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) อ.บรรพต กุลสุวรรณ

ผศ.ดร.กมล อมรฟ้า หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประธานโครงการหลักสูตร ประธานโครงการหลักสูตร ประธานโครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) อ.ดร.ปาริฉัตร เสริมวุฒิสาร อ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ ผศ.ดร.ธนา ชีพสมทรง

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

6


ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

นางวัฒนา พึ่งชัย หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

7


รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 4. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 5. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน 6. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร 7. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 8. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 9. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 11. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 12. รองศาสตราจารย์ธัญญา นิยมาภา (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 13. รองศาสตราจารย์ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ (คณาจารย์ประจํา) 14. รองศาสตราจารย์อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล (คณาจารย์ประจํา) 15. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 16. นางศรีเรือน มากมูล 1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 14. ลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

8


1.6 จํานวนนิสิต ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี จํานวนนิสิตภาคปกติ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ตกค้าง (59) (58) (57) (56) 41 44 43 47 19 56 50 46 54 8 59 41 58 56 3 62 41 50 56 8 59 54 49 63 8 57 44 55 51 13 57 46 59 48 2 391 320 360 375 61

ภาควิชา/สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ รวมทั้งสิ้น

รวม ปีที่ 1 ปกติ (59) 194 33 214 217 217 46 233 40 220 37 212 1507 156

จํานวนนิสิตภาคพิเศษ รวม พิเศษ (2) ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 พิเศษ พิเศษ (58) (57) (56) ตกค้าง ตกค้าง(น้อยกว่า 54) 35 30 38 23 159

43 36 36

42 38 26

45 42 36

16 17 15

4

196 173 150

150

136

161 71

4

678

รวม นิสิต ภาคปกติ และพิเศษ 353 214 217 413 406 370 212 2185

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชา/สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมการอาหาร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอุตสาหการ รวมทั้งสิ้น

ปริญญาโท ภาคปกติ เดิม ใหม่ 15 1 13 4 7 17 8 1

รวม ป.โท

60

66

ปริญญาเอก ภาคปกติ เดิม ใหม่ 13 5 7

16 17 7 17 9

6

25

รวม ป.เอก 13 5 7

0

รวม นิสิตบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 29 22 14 17 9

25

91

1.7 จํานวนอาจารย์และบุคลากร สายวิชาการ คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ

สายสนับสนุน ตําแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ตรี โท เอก รวม อ ผศ. รศ. ศ รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ไม่มี ชํานาญ ชํานาญ ชํานาญ ชํานาญ เชี่ยวชาญ รวม งาน งาน การ การ พิเศษ พิเศษ ข้าราชการ

2

2

4

2 - 2 -

4

-

1 1

- 2

-

-

1

1

-

-

2

พ.ราชการ

- -

-

-

-

-

-

2

- - 2

2

-

-

-

-

-

2

พ.เงินงบ

- 29 55 84 48 30 6 - 84

- 17 4 1 22 7

3

2

6

4

พ.เงินรายได้ - - 2.5 2.5 2.5 - - - 2.5 36 17 1 - 54 54 ลูกจ้างประจํา - - - - - - - - - 13 - - - 13 13 ผู้ทรงคุณวุฒิ - - 1.5 1.5 - - 1.5 - 1.5 - - - - - -

-

-

-

-

-

54

-

-

-

-

-

13 -

3

3

7

4

-

93

รวม

-

- - -

- 31 61 92 52.5 30 9.5 - 92 49 37 6 1 93 76

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

22

9


1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จํานวนเงิน(บาท)

งบประมาณแผ่นดิน

72,358,000.00

งบประมาณเงินรายได้

154,471,445.00 รวมทั้งหมด

226,829,445.00

สัดส่วนงบประมาณแผ่นดิน : เงินรายได้

1:2

ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณ(บาท) แผ่นดิน

เงินรายได้

รวม

งบบุคลากร

22,107,800.00

48,609,408.00

70,717,208.00

งบดําเนินการ

5,430,100.00

50,446,268.00

55,876,368.00

งบลงทุน

8,883,000.00

7,747,000.00

16,630,000.00

งบอุดหนุน

35,157,200.00

23,008,435.00

58,165,635.00

779,900.00

9,319,598.00

10,099,498.00

72,358,000.00

3,728,500.00 142,859,209.00

3,728,500.00 215,217,209.00

งบรายจ่ายอื่น งบสํารองจ่าย รวมทั้งหมด

รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ร้อยละ

สัดส่วน งบประมาณ แผ่นดิน : รายได้

งบประมาณ ประเภท แผ่นดิน

เงินรายได้

รวม

งบบุคลากร

12,261,503.80

8,558,352.66

20,819,856.46

14

1:1

งบดําเนินการ

5,429,865.65

13,819,450.05

19,249,315.70

13

1:3

งบลงทุน

7,737,828.00

5,994,678.62

13,732,506,.62

9

1:1

งบอุดหนุน

46,853,640.00

15,568,332.53

62,421,972.53

43

3:1

779,900.00

27,934,427.25

28,714,327.25

20

1:3

73,062,737.45

71,875,241.11

144,937,978.56

100

1:1

งบรายจ่ายอื่น รวม

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

10


1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน คณะวิศ วกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน มี ลั ก ษณะโดดเด่ น อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ แ ตกต่ างจากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันอื่นในประเทศ คือมีรากฐานและความเข้มแข็งทางวิชาการในศาสตร์ทางวิศวกรรม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ พั ฒ นาด้ า นการเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารเพาะปลู ก การเก็ บ เกี่ ย ว กระบวนการหลังเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลผลิต ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานที่จัดการเรียนการ สอนด้านวิธีการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนการจัดการทรัพยากรดินและน้ํา มีสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรที่เป็น แหล่งองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งในขั้นตอนการผลิตพืชและกระบวนการ หลังเก็บเกี่ยว มีสาขาวิชาวิศวกรรมการอาหารที่ผสานความรู้ทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหารในการแปร รู ป ผลิ ต ผลเกษตรและอาหารให้ มี มู ล ค่ า และคุ ณ ค่ า ที่ สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ส าขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ ตลอดจนศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความสําคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทุกสาขาวิชา ในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน มี ค วามพร้อ มที่ จ ะบู รณาการองค์ ค วามรู้แ ละถ่ ายทอดสู่ สั ง คมทุ ก ระดั บ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศดังนั้นกล่าวโดยสรุป เอกลักษณ์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คือ “วิศวกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ” 1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผี่ ่านมา สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปี การศึกษา 2559 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (ระบุการดําเนินงานโครงการกิจกรรม)

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 1. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ข อ หลั ง จากที่ ได้ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา ตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการเรียบร้อยแล้ว นั้น จึงได้มีการติดตามผลการขอตําแหน่ งทาง วิ ช าการในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ปรากฏว่ า มี อาจารย์ ที่ เข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการจํ า นวน ทั้งสิ้น 39.5 ท่าน จากจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 92 ท่ า น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.93 จึ ง บรรลุ ค่ า เป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ควรมีมาตรการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ระดับปริญญาตรี ตามที่ ค ณะฯ ได้ ดํ า เนิ น การจั ด โครงการ ให้ นิ สิ ต ให้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามแผนการ สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลคะแนน ศึกษาให้มากขึ้น นิ สิ ต จํ า นวน 2 รุ่ น โดยรุ่ น ที่ 1 จั ด เมื่ อ วั น ที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 และรุ่นที่ 2 จัดเมื่อ วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งดําเนินการ เสร็จสิ้นไปแล้ว พบว่านิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความกระตือรือร้น และมีความตั้งใจที่จะเรียน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

ผู้กํากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

คณบดี/ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ หัวหน้างานบริการการศึกษา

11


จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ผลการดําเนินงาน (ระบุการดําเนินงานโครงการกิจกรรม)

ผู้กํากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

ให้สําเร็จการศึก ษาตามแผนมากขึ้ น มองเห็ น เป้าหมายในชีวิต และจะการดําเนินงานติดตาม ผลการเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 ปริญญาโท คณะฯ มอบนโยบายให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ รับ ผิ ด ชอบดู แ ลวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต จั ด ทํ า แผนการดําเนิน งานสําหรับ นิสิตระดั บ บัณ ฑิ ต โดยให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าไปยังอาจารย์ ที่ปรึกษาเป็นระยะ พร้อมให้นิสิตเขียนแผนงาน ที่คาดว่าจะจบการศึกษาภายในระยะเวลา ซึ่งจะเห็นได้ว่านิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความ กระตือรือร้นที่จะเร่งให้จบการศึกษาตามแผน และจะมีการติดตามผลการสําเร็จการศึกษาใน แต่ละหลักสูตรภายในสิ้นปีการศึกษา 2559

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 1. ควรมีการจัดกลุ่มวิจัยที่ชัดเจนขึ้น ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เรียบร้อย โดยเฉพาะในสาขาที่จะมีอาจารย์ที่มีความ แล้ว ผลปรากฏว่า จํานวนบทความวิจัยที่มีการ ชํานาญสูงที่จะเกษียณอายุ เพื่อให้อาจารย์ นํ าไปตี พิ ม พ์ ห รื อ นํ าเสนอต่ อ งานวิจัย ทั้ งหมด รุ่นใหม่มีการเรียนรู้ และคณะยังคงความ ร้อยละ 100% ซึ่งค่าเกินค่าหมายที่ตั้งไว้ ส่ ว นจํ า นวนผลงานทางวิ ช าการที่ ตี พิ ม พ์ เข้มแข็งในด้านนั้นได้อย่างต่อเนื่อง ระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์และนักวิจัย ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ได้ จํ า นวน 14 ผลงาน จึ ง ยั ง ไม่ เป็ น ไป ต าม ค่ าเป้ าห ม าย ที่ ตั้ งไว้ จึงอาจจะต้องมีการทบทวนแผน หรือทบทวน กลยุทธ์ในการดําเนินงานต่อไป องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 1. ควรนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยใน หลังจากที่ได้ดําเนินการจัดทําระบบตามที่ การบริหาร และตัดสินใจให้มากขึ้น ได้ รั บ มอบหมายให้ เสร็ จ สิ้ น ตามระยะเวลาที่ กํ า หนดจํ า นวน 2 ระบบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น ซึ่ ง ในขณ ะนี้ อยู่ ใ นระหว่ า งการเชื่ อ มโยง ฐานข้อมูลและทดสอบระบบ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ/ หัวหน้างานวิจัยและบริการ วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ

12


บทที่ 1 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) P.1

ลักษณะองค์การ (Organizational Description): คุณลักษณะที่สําคัญของคณะคืออะไร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ถือกําเนิดมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) จากโรงเรียนช่าง

ชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481 โดยท่านหม่อมหลวงชูชาติ กําภู จนถึงปี พ.ศ.2494 ได้สบทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมชลประทานในปี พ.ศ.2497 และเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปี 2509 ต่อมาในปี พ.ศ.2522 ได้ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และภาควิชา วิศวกรรมชลประทาน จากวิทยาเขตบางเขนมาดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งถือว่าเป็น จุ ด เริ่มต้ น ของคณะวิศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาเขตกํ า แพงแสน จนกระทั่ ง เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2546 สภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้แยกการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ออกจากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) และได้สถาปนาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน โดยมีปรัชญาและปณิธานในการ ดําเนินงาน คือ “ผลิตวิศวกรคุณภาพดี เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสังคม” ก. สภาพแวดล้อมของคณะวิชา (1) คณะวิชามีหลักสูตร/บริการวิชาการหลัก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้/บริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ใน ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 หลักสูตร (ตารางที่ 1) ระดับปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร (ตารางที่ 2) และ ระดับ ปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร (ตารางที่ 3) และมีศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ศูนย์ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ ตารางที่ 1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 7 หลักสูตร 1) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 3) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 4) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 7) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค และใช้ระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 การลงทะเบียนเรียนใน แต่ละภาคการศึกษา นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูร้อน นิสิตลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต

ตารางที่ 2 หลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) 2) 3) 4) 5)

หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 5 หลักสูตร หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

13


ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค คิดเป็นหน่วยกิต ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. 2548 และระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ว่ าด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2550 วิ ธี ก ารเรีย นการสอน ประกอบด้วย 1) รายวิชาภาคทฤษฎี 2) รายวิชาภาคปฏิบัติ 3) การทําวิทยานิพนธ์เน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมให้ สามารถเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ตารางที่ 3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาเอก จํานวน 3 หลักสูตร 1) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 2) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน 3) หลักสูตรวิศกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร ระบบการจัดการศึกษา คิดเป็นหน่วยกิต ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณ ฑิต พ.ศ. 2548 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบั ณ ฑิต (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2550 วิธีการเรียนการสอนประกอบด้วย 1) รายวิชาภาคทฤษฎี 2) รายวิชาภาคปฏิบั ติ 3) การทํ าวิท ยานิพ นธ์เน้น การสร้างองค์ ความรู้ใหม่แ ละนวัตกรรมให้ สามารถ เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่ม จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ดําเนินการวิจัยด้านพลังงานทดแทน โดยเน้นการนําวัสดุเหลือใช้มาเป็นประโยชน์ ปัจจุบัน ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งรวมของคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญและสนใจในเรื่องเกี่ยวกับ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยแหล่งข้อมูลทรัพยากรบุคคล และ เครื่องมืออุปกรณ์ในการทดสอบ โดยมี พันธกิจ ดังต่อไปนี้ 1. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นถึงการ ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และอนุรักษ์พลังงานที่มีอยู่ รวมทั้งการค้นหาพลังงานทดแทนที่มาจากวัสดุของเสียและของ เหลือใช้จากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 2. ให้การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน โดยให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการ ออกแบบการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3. รวบรวม เผยแพร่ข้อมูล และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิง่ แวดล้อมแก่ภาครัฐและ เอกชน ตลอดจนสาธารณชนทั่วไป - วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นําทางวิชาการและวิจัยระดับประเทศและนานาชาติด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตรพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่สังคม” - ค่านิยม : I’M KU I – Innovative Engineer M – Morality K – Knowledge Sharing U – Unity

: : : :

วิศวกรนวัตกรรม ศีลธรรม ถ่ายทอดความรู้สู่สงั คม สามัคคี

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

14


- พันธกิจที่สําคัญ 1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทําเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในวิชาชีพตามความต้องการของประเทศ 2. ผลิตผลงานวิจัยและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงาน และโครงสร้าง พื้ นฐานบู รณาการงานวิจัย เพื่ อตอบสนองต่ อความต้องการของประเทศ สร้างสรรค์แ ละเผยแพร่ผ ลงานระดั บ นานาชาติ 3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน สู่ชุมชนและสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชุมชนและสังคม และสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 5. บริหารงานแบบธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาบุคลากร และการทํางานอย่างมีความสุข - เจตจํานง 1. ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมด้านการเกษตร พลังงาน และโครงสร้าง พื้นฐานเน้นความรอบรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตสํานึกของการ อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานสิ่ ง แวดล้ อ ม และหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สามารถสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม พั ฒ นาเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของประเทศได้ 2. ค้นคว้าวิจัยโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ที่สั่งสมมา เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ นําไปสู่ การพัฒนาระบบการผลิตทางด้านเกษตรเชิงอุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออกสร้างต้นแบบระบบการ ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ และระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อชุมชน เน้นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมี ประสิทธิภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์และนําเสนอผลงานในระดับประเทศและนานาชาติ 3. ประยุ ก ต์ผ ลงานวิ จั ย และองค์ค วามรู้ที่ สั่งสมมาด้ านวิศ วกรรมเกษตร ชลประทาน อาหาร พลั งงาน สิ่ งแวดล้อ มและระบบโครงสร้างพื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ บ ริก ารวิช าการ ให้ คํ าปรึก ษา ออกแบบ ดํ าเนิ น งาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรม เป็นศูนย์การเรียนรู้ ให้ชุมชนและสังคมสามารถพัฒนาการเรียนรู้ นําไปสู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 4. ส่งเสริมสนับสนุน รักษาและดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและ สังคม สร้างค่านิยมให้นิสิตและบุคลากรมีความเสียสละ มีจิตสํานึกที่ดี และช่วยเหลือสังคม 5. บริหารงานแบบธรรมาภิบาล ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการกระจายอํานาจ และสร้าง การมี ส่ วนร่วมพั ฒ นาบุ คลากร สร้างสภาพแวดล้อ ม และบรรยากาศที่ ดี ในการทํ างาน สร้างฐานข้อ มู ล ในการ ตัดสินใจในการบริหารเน้นพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ สร้างแรงจูงใจ มีสวัสดิการและความสามัคคีในการ ปฏิบัติงานร่วมกัน (2) สมรรถนะหลัก และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของคณะวิชา 1. มีผู้เชียวชาญด้ านการบริห ารจัดการน้ํ าและเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายในการ บริหารจัดการน้ําในระดับประเทศ 2. มี ศู น ย์ ป ระสานงานด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี บุ ค ลากรของคณ ะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานทางด้านโลจิสติกส์การเกษตรของสํานักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

15


3. มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบแบบรวดเร็วและไม่ทําลายด้วยเทคนิคอินฟเรดย่านใกล้ (NIR) ในระดับประเทศที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 4. มีศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานวิจัยและ พั ฒ นาเทคโนโลยีด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้ อม พร้อมให้คํ าปรึก ษาและแนะนํ าเกี่ ยวกั บ การออกแบบการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรวบรวม เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด เทคโนโลยีในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน 5. มีห้องทดสอบกระจกซึ่งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน และ บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จํากัด ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการจัดสร้างห้องทดสอบกระจก โครงกรอบอะลูมิเนียมในอาคาร” ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างห้องทดสอบนี้ เพื่อใช้เป็นห้องทดสอบมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์กระจกโครงกรอบอลูมิเนียมในอาคาร แก้ปัญหาการส่งทดสอบต่างประเทศ ซึ่งสูญเสียทั้งเวลาและ ค่าใช้จ่ายสูง ผลักดันให้เกิดการสร้าง “มาตรฐาน”ผลิตภัณฑ์ขึ้นในประเทศ นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาการตัดราคา และ คุ้มครองผู้บริโภคเรื่องคุณภาพ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นผลิตภัณฑ์รายแรกที่ได้มาตรฐาน มอก. 6. คณะฯ มีการส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมการแข่งขันในด้านวิชาการ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ทั้งใน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทําให้นิสิตมีผลงานที่ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นในทุกๆปี 7. คณะฯ มีศูน ย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยี เกษตรดิ จิทั ล เพื่ อทํ าหน้ าที่ สนั บ สนุ นงานวิจัย การ สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจวัด และระบบดิจิทัล สําหรับการ พั ฒ นาเกษตรกรรมสมัยใหม่ ให้ส อดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรด้ านการวิจัย รวมถึงการ บูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ประกอบไปด้วย บุคลากรทางด้านสายวิชาการ และสาย สนั บสนุ น โดยบุ คลากรที่ เป็ นทั้ งผู้บ ริห าร อาจารย์แ ละเจ้าหน้ าที่ จะต้ อ งมี ป ริมาณที่ เพี ย งพอ และมี คุ ณ ภาพที่ เหมาะสม ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด บุคลากรของคณะฯ จะต้องได้รับการพัฒนา อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เท่ า ทั น ต่ อ การพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการแขนงต่ า งๆ สามารถปรั บ ตั ว ต่ อ การ เปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารจัดการ ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ได้มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้บุคลากรทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุนเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทํางานทั้งหน่วยงานภายในและ ภายนอกอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้ าที่ รวมทั้ งมอบโล่ ป ระกาศเกีย รติ คุณ สําหรับ บุ ค ลากรดี เด่น ในงานสถาปนาคณะวิศ วกรรมศาสตร์ กําแพงแสน นอกจากนี้บุคลากรยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากวิทยาเขตเป็นประจําทุกปี และจัดสรรสวัสดิการเพื่อ เป็นขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

16


- ข้อมูลกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ คุณวุฒิ

สายสนับสนุน

ตําแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ตําแหน่งทางวิชาการ

ตรี โท เอก รวม อ ผศ. รศ. ศ รวม <ตรี ตรี โท เอก รวม ไม่มี ชํานาญ ชํานาญ ชํานาญ ชํานาญ เชี่ยวชาญ รวม งาน งานพิเศษ การ การพิเศษ

ข้าราชการ

2

2

4

2 - 2 -

4

-

1 1

- 2

-

-

1

1

-

-

2

พ.ราชการ

- -

-

-

-

-

-

2

- 2

2

-

-

-

-

-

2

พ.เงินงบ

- 29 55 84 48 30 6 - 84

- 17 4 1 22

7

3

2

6

4

พ.เงินรายได้

- - 2.5 2.5 2.5 - - - 2.5 36 17 1 - 54

54

-

-

-

-

-

54

- 13 - -

13 -

-

-

-

-

-

13 -

- 31 61 92 52.5 30 9.5 - 92 49 37 6 1 93

76

3

3

7

4

-

93

-

ลูกจ้างประจํา - - - - ผู้ทรงคุณวุฒิ - - 1.5 1.5 รวม

และวิสัยทัศน์ กลุ่มบุคลากร 1. สายวิชาการ

2. สายสนับสนุน

- - -

- - - - 13 - 1.5 - 1.5 - -

-

-

22

- ความต้องการ/ความคาดหวังและองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกิจ ความต้องการ/ความคาดหวัง - ทุนสนับสนุนการศึกษา - การสนับสนุน/ส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทาง วิชาการ - การสนับสนุน/ส่งเสริมทุนวิจัยเพื่อการผลิตผล งานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ และนวัตกรรม - ระดับเงินเดือน/ผลตอบแทนตามคุณวุฒิและ ประสบการณ์ที่เหมาะสม - มีครุภัณฑ์/สิ่งอํานวยความสะดวกในการ สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน - มีงบประมาณสนับสนุนในการเข้ารับการอบรม/ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ - ความก้าวหน้า/มั่นคงในหน้าที่การงาน - ระดับเงินเดือน/ผลตอบแทนตามคุณวุฒิและ ประสบการณ์ที่เหมาะสม - มีสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม - ความเท่าเทียมในเรื่องของสิทธิและสวัสดิการ - ทุนสนับสนุนทําวิจัย - มีสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุนให้เกิดความ คล่องตัวในการ ปฏิบัติงาน

องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากร มุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ - มีการถ่ายทอดประสบการณ์ การทํางานเป็นทีม ระหว่างอาจารย์อาวุโส/ผู้เชี่ยวชาญ ให้กับอาจารย์ รุ่นใหม่ๆ - มีความสุขในการทํางาน และสภาพแวดล้อมในการ ทํางานที่ดี - ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลและมีความสามารถใน การบริหารจัดการที่ดี - มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ข้อเสนอแนะระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อ แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา - มีการกําหนดหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบในแต่ละ ตําแหน่งงานที่ชัดเจน - ผู้บริหารมีหลักธรรมาภิบาลและมีความสามารถใน การบริหารจัดการที่ดี - มีความสุขในการทํางาน และสภาพแวดล้อมในการ ทํางานที่ดี

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

17


- สวัสดิการและข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรือ่ งเฉพาะของคณะวิชา สวัสดิการที่คณะวิชาจัดให้ที่นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เล็งเห็นถึงความสําคัญของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ซึ่งเป็ นทรัพยากรบุ คคลที่ สําคัญยิ่งต่อการดําเนินงานให้ บรรลุตามพั นธกิจของคณะฯ และยังเป็ นกลไกที่ช่วยในการ ขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ดังนั้น คณะฯ จึงมีความประสงค์ในการจัดสวัสดิการโดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ บุคลากรในสังกัด โดยเฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ และพนักงานราชการ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและไม่ได้รับ สวัสดิการจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน จึงมีนโยบายในการจัดสรร สวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ ดังนี้ ลําดับที่ 1 2 3 4

รายการสวัสดิการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม กองทุนสวัสดิการ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ต่อเดือน

จํานวนเงิน นายจ้าง 3% ลูกจ้าง 3% ขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันในแต่ละปี นอนโรงพยาบาลคืนละ 300 บาท เดือนละ 1,000 บาท

- ข้อกําหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็นเรื่องเฉพาะของคณะวิชา 1. คณะฯ สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี 2. คณะฯ สนับสนุนให้ผู้จัดการอาคารเข้ารับการอบรมการป้องกันอัคคีภัย และรักษาความ ปลอดภัยภายในอาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และคอยตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าและแจ้งซ่อมอุปกรณ์หากเกิดชํารุดเสียหาย 3. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบกล้องวงจรปิด ในการดูแลทรัพย์สิน และความ ปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนิสิตภายในคณะ 4. จัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมื้อสําหรับบุคลากรและนิสิตใช้สําหรับเข้าออกภายในอาคาร (4) สินทรัพย์/เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สําคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวก ที่มุ่งตอบสนองพันธกิจ ได้แก่ - อาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีอาคารการเรียนการสอนและอาคารปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 11 อาคาร และมีแผนในการก่อสร้างอาคารและต่อเติมอาคารในปีงบประมาณ 2559 – 2565 อีกจํานวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลโรงงานและวิจัย อาคารสโมสรนิสิต และอาคารกิจกรรมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้ อาคาร ชื่ออาคาร 1 อาคารปฏิบัติการภาควิชา วิศวกรรมชลประทาน (อาคาร 1) 2 อาคารปฏิบัติการภาควิชา วิศวกรรมชลประทาน (อาคาร 2)

ปีที่เริ่มใช้ 26 มีนาคม 2522

พื้นที่ใช้สอย อาคาร 2 ชั้น 37 ห้อง กว้าง 24 เมตร ยาว 24 เมตร พื้นที่ 545 ตรม.

26 มีนาคม 2522

อาคาร 3 ชั้น 30 ห้อง กว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร พื้นที่ 1129.14 ตรม.

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

18


อาคาร ชื่ออาคาร 3 อาคารปฏิบัติการวิจัย วิศวกรรมชลประทาน 4 อาคารปฏิบัติการภาควิชา วิศวกรรมเกษตร (อาคาร 3) 5 อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) 6 อาคารปฏิบัติการฝึกงาน โรงงาน (อาคาร 5) 7 อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรม โยธา (อาคาร 6) 8 อาคารพัฒนาเครื่องจักรกล เกษตร (อาคาร 7) 9 อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 8) 10 อาคารการเรียนการสอนทาง วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน (อาคาร 9) 11 อาคารสโมสรนิสิต 12

อาคาร ศูนย์ปฏิบัติการ วิศวกรรมพลังงานและ สิ่งแวดล้อม

ปีที่เริ่มใช้ 22 เมษายน 2557 26 มีนาคม 2522 13 เมษายน 2538 20 ตุลาคม 2538 25 กรกฎาคม 2543 5 เมษายน 2545 24 ธันวาคม 2546 10 ตุลาคม 2551

10 มิถุนายน 2546 19 มกราคม 2541

พื้นที่ใช้สอย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง กว้าง 30 เมตร ยาว 39 เมตร พื้นที่ 1356 ตรม. อาคาร 3 ชั้น 22 ห้อง กว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร พื้นที่ 1197.40 ตรม. อาคาร 4 ชั้น 31 ห้อง กว้าง 19 เมตร ยาว 19 เมตร พื้นที่ 2708.29 ตรม. อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง กว้าง 15 เมตร ยาว 35 เมตร พื้นที่ 525 ตรม. อาคาร 3 ชั้น 31 ห้อง กว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร พื้นที่ 3625 ตรม. อาคาร 2 ชั้น 14 ห้อง กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร พื้นที่ 1825 ตรม. อาคาร 4 ชั้น 41 ห้อง กว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร พื้นที่ 4000 ตรม. อาคาร 5 ชั้น 39 ห้อง กว้าง 31.1 เมตร ยาว 38 เมตร พื้นที่ 5477.20 ตรม. อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง กว้าง 12เมตร ยาว 24 เมตร พื้นที่ 216 ตรม. อาคาร 1 ชั้น 7 ห้อง กว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร พื้นที่ 396 ตรม.

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

19


- ห้องปฏิบัติการที่สําคัญ / เครื่องมือที่สําคัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือที่ทันสมัยสําหรับใช้ใน การเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการของทุกหลักสูตร และบางห้องยังเป็นสถานที่สําหรับให้นิสิตทําโครงงานวิศวกรรม ฝึกฝน การสร้ างสิ่ งประดิ ษ ฐ์ และนวั ตกรรมในการประกวดแข่ งขั น รวมทั้ งเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ และลงมื อปฏิ บั ติ งานโดยใช้ เครื่องมือจริง ดังนี้ ห้องที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการกําลังทางระบบการเกษตร ห้องปฏิบัติการไฮดรอลิก-นิวแมติกและระบบควบคุม ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแปรสภาพวัสดุเกษตร ห้องปฏิบัติการสมบัติทางกายภาพวัสดุเกษตรและ เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ไม้ผล ห้องปฏิบัติการทั่วไป ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัด ห้องปฏิบัติการพัดลมเครื่องสูบและระบบจ่าย ห้องปฏิบัติการรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และ ห้องปฏิบัติการเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในสําหรับระบบ การเกษตร ห้องปฏิบัติการวิจัยชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการชลประทาน ห้องปฏิบัติการการจําลองระบบทรัพยากรน้ําด้วย คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ Physical Properties Lab Thermal Analysis Lab ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีอาหาร ห้องปฏิบัติการ Unit Operations Near Infrared Spectroscopy Lab Gas Chromatography lab ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม อาหาร ห้องปฏิบัติการผลิตอาหารกระป๋อง ห้องปฏิบัติการสํารวจ ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง ห้องปฏิบัติการคอนกรีตและทดสอบวัสดุ ห้องปฏิบัติการวิจัยแมคคาทรอนิคส์และหุ่นยนต์ ห้องปฏิบัติการ CAD/CAM ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 1

ประจําอาคาร อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร (อาคาร 7) อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร (อาคาร 7) อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร (อาคาร 7) อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร (อาคาร 7) อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร (อาคาร 7) อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร (อาคาร 7) อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร (อาคาร 7) อาคารพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร (อาคาร 7)

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมชลประทาน (อาคาร 2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมชลประทาน (อาคาร 2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมชลประทาน (อาคาร 1) อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) อาคารปฏิบัติการโรงงาน ห้องปฏิบัติการผลิตอาหารกระป๋อง อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมโยธา (อาคาร 6) อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมโยธา (อาคาร 6) อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมโยธา (อาคาร 6) อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมโยธา (อาคาร 6) อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 8) อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 8) อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 8)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

20


ห้องที่ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ชื่อห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 2 ห้องปฏิบัติการเครื่องกล 3 โรงปฏิบัติการเครื่องมือกล(workshop) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ห้องปฏิบัติการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และวงจรตรรกะ ห้องปฏิบัติการวิจัยด้าน Industrial Engineering ห้องปฏิบัติการวิจัยด้าน Logistics Engineering ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําอาคาร อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 8) อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 8) อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 8) อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 8) อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 8) อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 8) อาคารปฏิบัติการรวม (อาคาร 8) อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9) อาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 9)

- แปลงทดลองและการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีแปลงทดลองที่เอื้อต่อการทดลองการเกษตรและการชลประทาน สามารถทําการวิจัยพืชผลทางการเกษตร สําหรับนิสิตและบุ คลากรในการปฏิบัติงานทดลองในพื้ นที่จริง เพื่อค้นหา กระบวนการทํางานที่ถูกต้องตามเป้าหมายโดยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด โดยมี รายละเอียด ดังนี้ ลําดับที่ ชื่อห้องปฏิบัติการ 1 แปลงทดลองและวิจัย เพื่อการเกษตร 2 แปลงทดลองและวิจัย เพื่อการเกษตรและชลประทาน

หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

- เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่สําคัญ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน

ชื่อผู้ประดิษฐ์

1. กรรมวิธีการ

- ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์

ผลิตผลไม้แผ่น

- นางสาวศุภนิษา สุทธิพงษ์

อบแห้งเสริม โปรตีน - เลขที่อนุสิทธิบัตร 8616

คําอธิบาย - กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ผลไม้ แ ผ่ น อบแห้ ง เสริ ม โปรตีน มีการผลิตโดยน้ําผลไม้ซึ่งเลือกได้จาก กล้วยสุกหรือมะม่วงสุก มาปลอกเปลือกและ หั่นเป็นแผ่น จากนั้นทําการพรีทรีทเมนต์ (Pretreatment) ด้วยการใช้ในสารละลายโซเดียม เมตาไบซั ล ไฟต์ (Sodium Metabisulphite) แล้ ว ล้ า งด้ ว ย น้ํ ากลั่ น สั บ แล้ วปั่ น ให้ ล ะเอี ย ด เติมโปรตีนไอโซเลต (Protein Isolate) กวนให้ เนื้อเข้ากัน นําไปทํา การตีให้ขึ้นฟูแล้วเทลงบน ภาชนะสําหรับอบ เกลี่ยให้เป็นแผ่นบาง อบใน ตู้อบลมร้อนตามเวลาและ อุณหภูมิที่เหมาะสม อบแห้งต่อจนได้ลักษณะเนื้อสัมผัสที่ต้องการ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

ภาพประกอบ

21


ชื่อผลงาน 2. อิฐบล็อกซีเมนต์ ผสมเถ้าเหง้ามัน สําปะหลัง - เลขที่อนุสิทธิบัตร 8717

ชื่อผู้ประดิษฐ์ - รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์ - อ.ดร.กมล อมรฟ้า - น.ส.พัชราภรณ์ ทําบุญ - นายณัชชวรรธน์ ลิ่มรัชชพงษ์ - นายธีรศักดิ์ บัวขาว

3. กรรมวิธีการเพิ่ม - นายยงยุทธ พลับจะโป๊ะ ปริมาณสาร แกมมาอะมิโนบิวทิ ริกแอซิดในข้าว กล้องงอกพันธุ์ปิ่น เกษตร - เลขที่อนุสิทธิบัตร 8777 4. เครื่องระเหยผลไม้ - ผศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธ์ โดยใช้เทคนิคการพ่น - นายธฤต อภิสิทธิวงศ์ ฝอยภายใต้สภาวะ สุญญากาศ - เลขที่อนุสิทธิบัตร 9088

5. ขนมลูกชุบเมล็ด - รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์ มะขามเพาะงอกและ - นางสาวคณิจฐา บุญเฟื่อง กรรมวิธี - เลขที่ อนุ สิทธิ บั ตร 9181

คําอธิบาย - การนํ าเถ้าเหง้ามัน สํ าปะหลังซึ่งมีคุณ สมบั ติ เป็ น วั ส ดุ ป ระสานมาแปรรู ป เป็ น อิ ฐ บล็ อ ก ซีเมนต์ไม่รับน้ําหนัก ที่สามารถนําไปใช้ในงาน ก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ผนังกั้นห้อง ตกแต่งสวน สร้างอ่างเก็บน้ําในบ้าน

ภาพประกอบ

- การประดิ ษ ฐ์ นี้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการ เพิ่มปริมาณสารกาบาในข้าวกล้องเริ่มงอกพันธุ์ ปิ่นเกษตร โดยกําหนดสภาวะการเพาะให้เริ่ม งอกที่อุณหภูมิ 28 - 32 องศาเซลเซียส และมี การเปลี่ยนน้ําแช่ข้าวทุก ๆ 3 - 4 ชั่วโมง จนได้ ข้ า ว ก ล้ อ งง อ ก ที่ มี ส า ร ก า บ า อ ยู่ 20.81 มิลลิลิตร/100 กรัม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่า ทางโภชนาการให้ผู้บริโภค - เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามนิ ย มในการนํ า ไป บริโภคหรือใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรม การแปรรูป น้ํ า ผลไม้ ซึ่ งในกระบวนการผลิ ต โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ การระเหยน้ําออกจนน้ํา ผลไม้มีความเข้มข้นของน้ําตาลเหลือมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และอีกวิธีคือ การเพิ่มน้ําตาลลง ในผลิตภัณฑ์จนผลิตภัณฑ์มีปริมาณน้ําตาลสูง ตามต้องการ - เป็ นการนําประโยชน์จากเมล็ดมะขามเพาะ งอกมาแปรรูปได้เป็นแป้ง เนื้อในเมล็ดมะขาม กวนที่ มี ก ารขึ้ น รู ป เป็ น เมล็ ด มะขามใหม่ ที่ ปราศจากเปลือกสีดํา แล้วนําไปชุบในเพคตินที่ แปรรู ป จากเมล็ ด มะขามงอก ทํ า ออกมาใน ลักษณะขนมไทยที่มุ่งเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทาง โภชนาการอาหารให้สูงขึ้น เน้นเพิ่มมูลค่าแป้ง ในเมล็ดมะขามที่มีทั้ งโปรตีน และไขมัน อิ่ม ตั ว เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้สูงขึ้น เป็นการเพิ่ม มู ล ค่ าให้ กั บ เมล็ ด มะขาม ประกั น ราคาไม่ ให้ ตกต่ํา และสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

22


ชื่อผลงาน ชื่อผู้ประดิษฐ์ 6. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซ อส - นางสาวคณิจฐา บุญเฟื่อง เข้มข้นที่ได้จากการ ห มั ก พื ชผั ก ผลไม้ แ ล ะ ด อ ก ไม้ พื้ น บ้าน - เลขที่ อนุ สิทธิ บั ตร 9626 7. อาหารสํ า หรั บ - รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์ เลี้ยงปลาสวยงาม - เลขที่ อนุ สิทธิ บั ตร 9628

8. ไอ ศกรี ม เชอร์ - นางประภาศรี สิงห์รัตน์ อดีต เบทแคลอรี่ ต่ํ า ที่ มี อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรม ส่ ว นผสมของแป้ ง การอาหาร เนื้อเมล็ดมะขาม" - เลขที่ อนุ สิทธิ บั ตร 10243

9 . ก ร ร ม วิ ธี ก า ร เพาะถั่วเมล็ดแก่ให้ เริ่มงอก - เลขที่อนุสิทธิบัตร 10378

- นางประภาศรีสิงหรัตน์ - นายยงยุทธ พลับจะโปะ - นายวุฒิชัย พลูลาภวิวัฒน์ - นางสาวพรรณิการ์ จินตานุช - นางสาวภาวิณี ลับสกุล

คําอธิบาย - เป็นผลิตภัณฑ์ซอสที่ได้จากการนําส่วนใดส่วน หนึ่ งของพื ช ผั ก ผลไม้ ดอกไม้ พื้ น บ้ า นชนิ ด เดียว หรือหลายชนิดที่สดอยู่ในสภาพสมบรูณ์ นํ ามาหมั กโดยใช้ แป้ งลู ก หมาก มากกว่าหนึ่ ง สัป ดาห์ จะได้ ก ลิ่น หอมและสารองค์ ป ระกอบ ของเหลวที่ เข้ ม ข้ น ของพื ช ผั ก ผลไม้ ดอกไม้ และหรือเครื่องเทศ สมุนไพร ซึ่งมีปริมาณสาร ต้านอนุมูลอิสระ และคุณค่าทางอาหาร - มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ต้นทุนในการผลิต ถูก เพราะใช้ ส่วนผสมของวัสดุ เหลื อจากภาค การเกษตรและอุ ต สาหกรรมซึ่ ง ยั ง คงคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ ได้ แ ก่ ใบมั น สํ าปะหลั ง กาก แป้ งมั น สํ าปะหลัง และสารฟอกสี ใช้ แล้ ว ของ อุตสาหกรรมผลิตน้ํามันพืช

ภาพประกอบ

- ไอศกรีมเชอร์เบทแคลอรีต่ําทีมีส่วนผสมของ แป้ ง เนื้ อ เมล็ ด มะขาม มี ลั ก ษณ ะเป็ น เนื้ อ ไอศกรีม เนี ยน ไม่ เป็ น เกล็ดน้ํ าแข็ง มี สีเหลื อง นวล มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานตามลักษณะ ไอศกรีม เชอร์ เบท มี ส่วนผสม คื อ น้ํ าสะอาด น้ําและเนื้อผลไม้ หางนมผง สารให้ความหวาน คื อ น้ํ า ตาลซู โ ครสผสมแอสปาร์ แ ตม หรื อ น้ําตาลซูโครสผสมมอลทิทอล และใช้ผงแป้งใน เนื้อเมล็ดมะขามเป็นสารให้ความคงตัวในการ ผลิ ต ไอศกรี ม โดยกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต เริ่ ม จาก กระบวนการแปรรูปเมล็ด มะขามเป็นผงแป้งใน เนื้อเมล็ดมะขาม เพื่อมาใช้เป็นสารให้ความคง ตั ว ในกระบวนการผลิ ต ไอศกรี ม ได้ ไอศกรี ม เชอร์ เบทแคลอรี ต่ํ าที ให้ คุ ณ ค่ าทางอาหารสู ง เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก - ถั่วเมล็ดแห้ง คือ เมล็ดหรือผลจากฝักของพืช ตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่ว ดํา ถั่วแดง ถั่วขาว เป็นต้น กรรมวิธีในการทํา ให้ถั่ วเมล็ดแห้งเหล่านี้ งอก พอสั งเขปได้ดังนี้ เริ่ม ด้วยคัด เมล็ดถั่วที่ ลีบ เสี ยทิ้งแล้วนํ ามาล้าง ด้วยน้ําสะอาด ขลิบไฮลัม (Hilum) บนถั่วเมล็ด แก่ อ อก แล้ ว นํ า มาแช่ ใ นน้ํ า ขมิ้ น คั้ น โดยมี อัตราส่วนของถั่วเมล็ดแก่ต่อน้ําขมิ้นคั้นเท่ากับ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

23


ชื่อผลงาน

10. กระยาสารท จากธั ญ พื ช เริ่ ม งอก ที่ มี ส ารกาบาและ กรรมวิธีการผลิต" - เลขที่อนุสิทธิบัตร 12245

ชื่อผู้ประดิษฐ์

คําอธิบาย 1 ต่อ 3 โดยปริม าตร จากนั้น กระตุ้น ถั่วเมล็ด แก่ด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิก (Ultrasonic) ความถี่ 136 เฮิ ร ตซ์ (Hz) ที่ อุ ณ หภู มิ 30 - 40 องศา เซลเซี ย ส เป็ น ระยะเวลา 6 – 12 ชั่ ว โมง จากนั้ น เติ ม อากาศด้ วยปั้ ม เติ ม อากาศ โดยมี อั ต ราการเติ ม อากาศ 5 - 10 ลิ ต รต่ อ นาที วั ด ปริ ม าณความชื้ น ได้ ร้ อ ยละ 95.48 ของ ปริมาณความชื้นทั้งหมด จากนั้น บ่มถั่วเมล็ด แก่ ใ นตู้ บ่ ม เพาะเชื้ อ (Incubator) ที่ อุ ณ หภู มิ 30 - 35 องศาเซลเซี ย ส เป็ น ระยะเวลา 50 60 ชั่วโมง ทั้งนี้การประยุกต์ใช้น้ําขมิ้นคั้นเพื่อ ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ - กระยาสารทจากธัญพืชเริ่มงอกนี้ เป็นกระยา - นางสาวคณิจฐา บุญเฟื่อง - นางประภาศรี สิงห์รัตน์ อดีต สารทที่ต่างจากท้องตลาด คือ มีปริมาณสารกา อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรม บา วิตามิ น และเส้น ใยสูง กรรมวิธีการผลิตมี ขั้นตอนเริ่ม จากนําข้าวเหนียวเปลือกมาแช่น้ํา การอาหาร นํ าไปบ่ ม เพาะในเครื่ อ งอบลมร้ อ น จะได้ ข้ า ว เหนียวเปลือกเริ่มงอกที่มีปริมาณสารกาบาสูง นํ าเมล็ ดถั่ว และเมล็ดฟั กทอง มาเพาะให้ เริ่ม งอกโดยการใช้เครื่องอุลตร้าโซนิกพร้อมการอัด อากาศ นํ ามาทํ าแห้ งแบบฟรี ซดราย จากนั้ น นํามาคั่วให้สุกพองและเกิดกลิ่นหอม คั่วงาให้ สุ ก ผสมกะทิ กั บ สารให้ ค วามหวานให้ ค วาม ร้อนกวนผสมเคี่ ยว ใส่เมล็ดธัญ พื ชผสมให้ เข้า กัน เทใส่ภาชนะแบบพิมพ์ นํามาเกลี่ยแผ่เป็น แผ่ น และตั ด เป็ น ชิ้ น ๆ ทิ้ งไว้ให้ เย็ น จึ งนํ าไป บรรจุในบรรจุภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกใน การบริโภคและเก็ บ รัก ษา เหมาะสํ าหรับ เป็ น ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ

ภาพประกอบ

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น (ประจําปี 2559) ลําดับที่ ด้าน 1 ด้านการเรียนการสอน 2 ด้านวิจัย/สร้างสรรค์ 3 ด้านบริการวิชาการ

ชื่อผู้ได้รับรางวัล สังกัด อาจารย์.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร อาจารย์ ดร. ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

24


ครุภัณฑ์ / สิ่งประดิษฐ์ที่สําคัญ (ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์) ชื่อรายการ 1. เครื่องทดสอบนม

คําอธิบายความสําคัญ - งานประดิ ษ ฐ์ นี้ มุ่ งพั ฒ นาสร้ า งเครื่ อ งตรวจ ความผิ ด ปกติ ข องนมแบบไม่ ทํ า ลายโดย ออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นใหม่แทนการนําเข้า จากต่ างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์การทํ างาน อย่ างเดี ย วกั น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน และอ่านผลได้แม่นยําทัดเทียมกับเครื่อง Elect ester มี ร าคาถู ก และลดต้ น ทุ น การการ ตรวจสอบคุณภาพ 2. การพัฒนาระบบคลอง - เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ํา อัตโนมัติ อย่ า งเป็ น ระบบ ทํ า ให้ ก ารส่ ง น้ํ า และการ กระจายน้ําทําได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง กับความต้องการน้ําได้มากขึ้นและเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 3. เครื่องทดสอบกระจก - เพื่ อใช้ เ ป็ น ห้ อ งทดสอบ มาตรฐาน ของ โครงกรอบอะลูมิเนียม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระจกโครงกรอบอลู มิ เ นี ย มใน อาคาร แก้ปั ญ หาการส่งทดสอบต่างประเทศ ซึ่งสูญเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ผลักดันให้ เกิดการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในประเทศ 4. Near Infrared (NIR) - เ ค รื่ อ ง ต้ น แ บ บ Near Infrared (NIR) Technology spectrometer ใช้สําหรับ วัดการดูดกลืน แสง ของปาล์มน้ํามันในทะลาย เพื่อประเมินราคา ซื้อขาย ตามปริมาณน้ํามันในทะลายจริง จึงให้ การสนับสนุนโครงการเครื่องวิเคราะห์ปริมาณ น้ํามันในทะลายปาล์มน้ํามันอย่างรวดเร็ว

หน่วยงาน วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรม ชลประทาน

วิศวกรรมเครื่องกล

ปีที่รับรอง - จดสิทธิบัตร พ.ศ.2557 - ตีพิมพ์ผลงานลงหนังสือ เกษตรนวัตกรรม รวบรวม ผลงานนวัตกรรมทางการ ค้นคว้าวิจัยในวาระ ครบรอบ 72 ปี แห่งมก. พ.ศ.2558 - ตีพิมพ์ผลงานลงวิทยาสาร กําแพงแสน พ.ศ.2550

- รับรองมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.) พ.ศ.2556

วิศวกรรมการอาหาร - รับรางวัลระดับดีเด่น การ ประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา อ้อย และ ปาล์ม น้ํามัน) พ.ศ. 2556

(5) กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ด้านนิสิต ด้านการเงินและพัสดุ - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 - ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2545และ 2549 - ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิต - ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2552 พ.ศ. 2545 - ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัย - พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพั สดุ พ.ศ. 2535 - ข้อกําหนดด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแก้ไขเพิ่มเติม กําแพงแสน - ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง งบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

25


ด้านวิจัยและบริการวิชาการ - ระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น - ระเบียบหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลนักบริการวิชาการดีเด่น - จรรยาบรรณนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมการของคณะ ด้านวิชาชีพ - พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 - ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมในแต่ละสาขา

ด้านบุคลากร - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน สถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ.2547 - จรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนอาจารย์เพื่อไปศึกษาต่อ

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ (1) โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาลในการกํากับดูแลของ คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน มีโครงสร้างองค์การ และโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องกับ พันธกิจที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิ จั ย การบริ การวิ ชาการแก่ สั ง คม การทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งมี ประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้ คณบดี ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ของคณะฯ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานในแต่ละ ด้าน มีหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ และหัวหน้างานต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินงานภายในสํานักงาน เลขานุการ ทําหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ และ มีหัวหน้าภาควิชาทําหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและงานด้านต่างๆ ให้ดําเนินไปด้วย ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียดตามแผนภูมิโครงสร้างแบ่งส่วนงาน ดังนี้

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

26


คณะกรรมการประจํ าคณะ ประกอบด้ วย คณบดี รองคณบดี ผู้ ช่ วยคณบดี หั ว หน้ า ภาควิ ช า ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก และหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการ ดังนี้ 1) วางนโยบายและแผนงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 2) พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรสําหรับคณะเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 3) พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือเพื่อเสนอ ต่อสภามหาวิทยาลัย 4) พิ จ ารณาเสนอเกี่ ย วกั บ การดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการของคณาจารย์ ป ระจํ า ในคณะต่ อ มหาวิทยาลัย 5) จัดการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะ 6) พิจารณางบประมาณของคณะฯ 7) ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นชอบต่างๆ และ 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เกี่ยวกับภารกิจของคณะฯ หรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย นอกจากนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ยังมีการมอบอํานาจเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน การดําเนินงานและการทํางานในลักษณะของทีมงานหรือคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะกรรมการวิ ช าการและการศึ ก ษา คณะกรรมการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ คณะกรรมการกิ จ การนิ สิ ต คณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษาและบริห ารความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับคณะ และ คณะกรรมการดําเนินกิจกรรมต่างๆภายในคณะ ทําหน้าที่วางแผนการดําเนินงานและกลั่นกรองพิจารณางานเฉพาะ ซึ่งผู้บริหารให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในองค์การ ความรับผิดชอบด้านการเงินและการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้เสีย (2) ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สําคัญ กลุ่มลูกค้า และผู้มี หลักสูตร – บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ส่วนได้ส่วนเสีย 1. นักเรียนระดับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1. ช่องทางการสืบค้นรายละเอียดของหลักสูตร มัธยมศึกษา 2. ความสะดวกในการติดต่อและเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร 3. ความน่าเชื่อถือในคุณภาพการเรียนการสอน 4. ความมีชื่อเสียงของคณะและสถาบัน 2. นิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ที่ครอบคลุมด้าน 1. มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกําหนด การเกษตร ชลประทาน การอาหาร และ 2. สําเร็จการศึกษาในเวลาที่กําหนด วิศวกรรมพื้นฐานต่างๆ 3. จบออกไปแล้วมีงานทํา 4. สอบผ่านการประเมินของสภาวิชาชีพ 5. ทุนสนับสนุนการศึกษา /แหล่งเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 6. กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร 3. ผู้ปกครอง เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 1. การดูแลนิสิต 2. นิสิตสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 3. นิสิตมีงานทําตรงกับสาขาวิชาที่เรียน 4. สภาพแวดล้อมการเรียน 5. ความปลอดภัยของนิสิต

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

27


กลุ่มลูกค้า และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 4. ผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตร – บริการ

ความต้องการ/ความคาดหวัง

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มี 1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตรงตามความ 2. มีภาวะความเป็นผู้นํา ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน ต้องการของตลาด 3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 4. ทักษะอื่นๆที่จําเป็น เช่น ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ชุมชน หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์สามารถ 1. ให้คําปรึกษาโดยนําองค์ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนและ ช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการ สังคมตรงตามความต้องการ ชุมชน 2. ชุมชนได้รับข้อมูลเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ สามารถ แก้ปัญหาชุมชนหรือเพิ่มมูลค่าผลผลิตในท้องถิ่น 3. ความสะดวกในการเข้าถึงการรับบริการวิชาการ 4. เครือข่ายความร่วมมือที่เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ 7. ศิษย์เก่า การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และ 1. ได้รับข่าวสารอันเป็นประโยชน์ และมีช่องทางในการสร้าง เป็นสื่อกลางในการสารสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและองค์กร องค์กร และรุ่นพี่รุ่นน้อง 2. ได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 8. หน่วยงานภาครัฐและ การให้บริการทางวิชาการ ที่เป็น 1. ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับบริการทางวิชาการ เอกชน ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 2. ความสะดวกในการเข้าถึงการรับบริการทางวิชาการ 3. มีความพึงพอใจในการรับบริการทางวิชาการ 4. ผู้รับบริการทางวิชาการได้รับประโยชน์สูงสุด 9. หน่วยงานวิจัย การให้คําปรึกษา และเป็นศูนย์กลางใน 1. ได้รับคําปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการทําวิจัย การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย 2. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยให้กับหน่วยงาน 3. เผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน

(3) ผู้ส่งมอบ และพันธมิตร ด้านการผลิตบัณฑิต ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ คู่ความร่วมมือที่สําคัญ

1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

2. คณะ/หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น คณะศิลปศาสตร์ และ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง ระบบงาน กระบวนการ การสร้างนวัตกรรม ผลิต การส่งมอบหลักสูตร ของคณะวิชา และบริการสนับสนุน เพื่อลูกค้าที่สําคัญ - มีการประชุมอาจารย์แนะ แนวโรงเรียนเพื่อเป็นช่องทาง ในการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร - จัดการเรียนสอนใน รายวิชาพื้นฐานให้กับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ของทุกหลักสูตร

ข้อกําหนดที่ สําคัญสําหรับผู้ส่ง มอบพันธมิตร และ ผู้ให้ความ ร่วมมือ - รับนักเรียนสายวิชา วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ - คะแนน GAT/PAT - การพัฒนา คุณภาพการศึกษา ที่มีมาตรฐาน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

กลไกที่สําคัญที่ใช้ ในการสื่อสาร

- ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกและทั่วถึง กลุ่มเป้าหมาย - ประชุมร่วมกัน - การติดต่อทาง เอกสาร

28


ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ คู่ความร่วมมือที่สําคัญ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง

ระบบงาน กระบวนการ การสร้างนวัตกรรม ผลิต การส่งมอบหลักสูตร ของคณะวิชา และบริการสนับสนุน เพื่อลูกค้าที่สําคัญ วิทยาศาสตร์ และ กองบริการ - ประสานงานและแรก การศึกษา ฯลฯ เปลี่ยนข้อมูล

3. บริษัทเอกชน

- รับนิสิตเข้าดูงานเข้า ฝึกงาน เข้าฝึกงานสหกิจ ศึกษา - สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับ นิสิตฝึกงานและฝึกงาน สหกิจ 4. หน่วยงานองค์การ - พัฒนานักศึกษาและ มหาวิทยาลัยและสถาบันความ บุคลากรในรูปแบบ ร่วมมือต่างประเทศ ต่างๆ เช่น การ แลกเปลี่ยน การศึกษา ต่อ และการดูงาน 5. ศิษย์เก่า - ร่วมมือและประสานงาน ในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ - ให้การแนะแนวทางใน การทํางานให้กับนิสิต ปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมคืนสู่ เหย้าระดับภาควิชา 6. หน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา

- รับนิสิตเข้าศึกษาดู งานฝึกงาน และ ฝึกงานสหกิจ - สนับสนุนทุนวิจัย สําหรับนิสิตฝึกงาน และฝึกงานสหกิจ - ข้อตกลงร่วมกันใน การพัฒนาหลักสูตร ร่วม

- การมีส่วนร่วม เสนอข้อคิดเห็น มีกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่อง เช่น ให้ทุน นิสิต - ทําตามสัญญารับทุน

- ผลการเรียน/ความ ประพฤติของผู้รับทุน - ตรงตามสายงาน

ข้อกําหนดที่ สําคัญสําหรับผู้ส่ง มอบพันธมิตร และ ผู้ให้ความ ร่วมมือ

- ร่วมกันพัฒนา คุณภาพของนิสิต ให้พร้อมในการ ประกอบอาชีพ - แก้ปัญหาให้ บริษัทเอกชน - เอื้อประโยชน์ ต่อกัน - ความสัมพันธ์ และมีกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง - การมีส่วนร่วม เสนอข้อคิดเห็น - มีกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง เช่น ให้ทุนนิสิต - ทําตามสัญญารับทุน - ผลการเรียน/ความ ประพฤติของผู้รับทุน - ตรงตามสายงาน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

กลไกที่สําคัญที่ใช้ ในการสื่อสาร

- ประชาสัมพันธ์ ในหลากหลาย รูปแบบ เช่น ทาง E-Mail/เว็บไซต์ - การติดต่อทาง เอกสาร - การประชุม - E-mail/โทรศัพท์

- เยี่ยมเยียนกัน ทั้ง 2 ฝ่าย - ประชุม - แลกเปลี่ยน บุคลากร นิสิต - สมาคมศิษย์เก่า - เว็บไซต์ - E-Mail - จดหมายข่าว - กิจกรรมพบปะ - การติดต่อทาง เอกสาร - การประชุม - E-Mail/โทรศัพท์

29


ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ส่งมอบ/พันธมิตร/ คู่ความร่วมมือที่สําคัญ

บทบาทที่เกี่ยวข้อง

ระบบงาน กระบวนการ ผลิต การส่งมอบหลักสูตร และบริการสนับสนุน เพื่อลูกค้าที่สําคัญ 1. บริษัทเอกชน - ร่วมมือและประสาน ในการพัฒนาวิชาการ - วิจัยร่วมกันและ สนับสนุนทุนวิจัย 2. หน่วยงานภาครัฐ - มีส่วนร่วมในการ พัฒนาการวิจัย และบริการวิชาการ - ร่วมมือและประสานงาน ในด้านวิชาการ - วิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยี 3. หน่วยงานองค์การ - พัฒนานักศึกษาและ มหาวิทยาลัยและสถาบันความ บุคลากรในรูปแบบ ร่วมมือต่างประเทศ ต่างๆ เช่น การ แลกเปลี่ยน การศึกษา ต่อ และการดูงาน - ร่วมมือกันในการ ดําเนินงานวิจัยที่เป็น ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย 4. ผู้ให้ทุนวิจัย - มอบทุนวิจัย

การสร้าง นวัตกรรมของ คณะวิชา - ข้อตกลงความ ร่วมมือ

- การจัดงาน เกษตรกําแพงแสน - งานสร้างสรรค์ ค้นคว้าด้านวิจัย

ข้อกําหนดที่สําคัญ สําหรับผู้ส่งมอบ พันธมิตร และ ผู้ให้ ความร่วมมือ - ร่วมพัฒนาองค์ ความรู้และใช้ ประโยชน์ผลงาน วิจัย - เอื้อประโยชน์ ต่อกัน - ความรวดเร็วใน การสื่อสาร

กลไกที่สําคัญที่ใช้ ในการสื่อสาร

- การติดต่อทาง เอกสาร / การประชุม - การติดต่อทาง e-mail / โทรศัพท์ - เข้าร่วมกิจกรรม - ประชุมร่วมกัน - จัดกิจกรรมร่วมกัน

- ข้อตกลงความ - เอื้อประโยชน์ ร่วมมือทางวิชาการ ต่อกัน - ความสัมพันธ์ และมีกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง

- เยี่ยมเยียนกัน ทั้ง 2 ฝ่าย - ประชุม - พบปะพูดคุย - แลกเปลี่ยน บุคลากร นิสิต

- ผลงานวิจัยที่มี - ทําตามสัญญารับทุน คุณภาพ/ใช้ประโยชน์ - ผลงานวิจัยสามารถ ได้/องค์ความรู้ใหม่ เผยแพร่/ตีพิมพ์/ สามารถใช้ประโยชน์ได้

- การติดต่อทาง เอกสาร - การประชุม - การติดต่อทาง e-mail / โทรศัพท์

พันธมิตร/คู่ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการผลิตบัณฑิต หน่วยงาน / ประเทศ 1. University of Tsukuba / Japan

ลักษณะความร่วมมือตามภารกิจ Student exchange programs, Internship program, e-learning courseware development, Exchange of teaching staffs & special lecture series

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

ช่วงเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

30


หน่วยงาน / ประเทศ 2. Tokyo University of Agriculture / Japan

ลักษณะความร่วมมือตามภารกิจ Student exchange program, Joint student seminar 3. National Chung Hsing University ( NCHU ) / Student exchange programs, Taiwan (R.O.C.) Cooperative education, Teaching staff exchange 4. National Pingtung University of Science and Student exchange, Cooperative Technology ( NPUST ) / Taiwan (R.O.C.) education, Double-degree curriculum 5. National Central University ( NCU ) / Taiwan Student exchange, Cooperative (R.O.C.) education, Joint symposium 6. National Food Research Institute / Japan Cooperative education 7. Nagoya University 8. Otto von Guericke Universitat Magdeburg / Germany 9. Martin Luther University of HalleWittenberg / Germany 10. Sindicatum Carbon Capital (Thailand) Ltd.

Short-term student exchange Industrial Engineering-Logistics curriculum development, Teaching staff exchange Industrial Engineering-Logistics curriculum development, Teaching staff exchange Scholarship granting for engineering undergraduate students

ช่วงเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

คู่ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการวิจัย หน่วยงาน / ประเทศ 1. Tsukuba University

ลักษณะความร่วมมือตามภารกิจ Collaborative research and stimulation of public awareness on environment concerns 2. Otto von Guericke Universitat Magdeburg / Collaborative research on logistics, Germany Joint Conference on logistics and supply chain management 3. Martin Luther University Halle - Wittenberg Collaborative research on ground / Germany water engineering, flood and environmental management 4. Stockholm Instituholm Institute of Collaborative research and Environment / Sweden stimulation of public awareness on environment concerns

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

ช่วงเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

31


หน่วยงาน / ประเทศ 5. Nagoya University

6. National Chung Hsing University/ Taiwan

7. National Pingtung University of Science and Technology / Taiwan (R.O.C.) 8. National Central University / Taiwan (R.O.C.)

9. National Food Research Institute / Japan

ลักษณะความร่วมมือตามภารกิจ Collaborative research and stimulation of public awareness on environment concerns Collaborative research and stimulation of public awareness on environment concerns Collaborative research and stimulation of public awareness on environment concerns Collaborative research and stimulation of public awareness on environment concerns

ช่วงเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

Collaborative research and stimulation of public awareness on environment concerns

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555

32


P.2

สภาวการณ์ขององค์การ (Organizational Situation): สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะเป็นอย่างไร

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน เพิ่มข้อมูลเปรียบเทียบ (1) ลําดับในการแข่งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เป็นหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ใน ภูมิภาคตะวันตก ซึ่งในภู มิภาคนี้ยังมีมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เปิดการเรียนการสอนในด้าน วิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายการดําเนินงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือเป็นหน่วยงานที่จัดอยู่ใน กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย และข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบและจัดอันดับการแข่งขันได้มาจากข้อมูลการประกันคุณภาพ การศึกษาในระบบ CHE QA Online ประจําปีการศึกษา 2558 เว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และเว็บไซต์อื่นๆ ดังนี้ - มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ( National Research Universities) มหาวิทยาลัยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น "มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ" โดยมหาวิทยาลัยที่จะได้รับการ แต่งตั้งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติต้องมีอัตราปริญญาเอกของอาจารย์ไม่ต่ํากว่า 40% ของอาจารย์และนักวิจัย ทั้งหมด และต้องมีผลงานวิจยั เป็นที่ประจักษ์

อ้างอิงแหล่งที่มา : www.nru.go.th

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

33


- อันดับมหาวิทยาลัยโดย "ภาพรวม" (อันดับโลกและเอเชีย) 1. ( 492 , 100 ) Chulalongkorn University - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. ( 521 , 107 ) Mahidol University - มหาวิทยาลัยมหิดล 3. ( 914 , 214 ) Chiang Mai University - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. ( 1170 ,293 ) Price of Songkla University - มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ 5. ( 1241 , 322 ) Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. ( 1288 , 335 ) Khon Kaen University - มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7. ( 1605 , 419 ) King Mongkut's University of Technology Thonburi –มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8. ( 1665 , 436 ) King Mongkut's Institue of Technology Ladkrabang - สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9. ( 2409 , 640 ) Thammasat University - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10. ( 2618 , 689 ) Suranaree University – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ้างอิงแหล่งที่มา : http://www.scimagoir.com - ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย โดย สกอ. (Thailand Top Ranked Universities) ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)

คะแนน 100.00 92.24 81.49 81.36 78.68 75.70 74.10 73.61 72.04 71.26

อ้างอิงแหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/tags/มหาวิทยาลัย - ผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัย ด้านการสอน โดย สกอ. ลําดับ 1 2 3 4 5 6

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

คะแนน 61.11 52.78 47.27 47.16 46.12 45.72

34


ลําดับ 7 8 9 10

มหาวิทยาลัย

คะแนน 45.37 45.07 43.59 43.46

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ้างอิงแหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/tags/มหาวิทยาลัย - ข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ชื่อสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

7

5

3

11

6

5

8

11

6

อ้างอิงแหล่งที่มา : CHE QA Online ประจําปีการศึกษา 2558 11

12 10 8

11 8

7

5

6

6

5

6

3

4 2 0 หลักสูตรปริ ญญาตรี คณะวิศวะฯ ม.เกษตร

หลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวะฯ ม.ศิลปากร

หลักสูตรปริ ญญาเอก คณะวิศวะฯ ม.มหิดล

- ข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ชื่อสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

2171

77

37

4316

203

25

1159

328

74

อ้างอิงแหล่งที่มา : CHE QA Online ประจําปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

35


5000

4316

4000 3000

2171

2000

1159

1000

77

328

203

37

74

25

0 ปริญญาตรี

ปริ ญญาโท

คณะวิศวะฯ ม.เกษตร

ปริ ญญาเอก

คณะวิศวะฯ ม.ศิลปากร

คณะวิศวะฯ ม.มหิดล

- ข้อมูลเปรียบเทียบผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ ชื่อสถาบัน

ผลงานตีพิมพ์ ระดับชาติ

ผลงานตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ

33

34

76

75

155

50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ้างอิงแหล่งที่มา : CHE QA Online ประจําปีการศึกษา 2558 200 155 150 100 50

76

75 50

34

33

0 ตีพิมพ์ระดับชาติ คณะวิศวะฯ ม.เกษตร

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ คณะวิศวะฯ ม.ศิลปากร

คณะวิศวะฯ ม.มหิดล

- ข้อมูลเปรียบเทียบเงินสนับสนุนทุนวิจัยภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน ชื่อสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เงินสนับสนุนทุนวิจัยภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เงินสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก

3,955,250.00

42,412,420.00

15,132,598.00

32,935,334.42

11,124,000.00

8,966,832.50

อ้างอิงแหล่งที่มา : CHE QA Online ประจําปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

36


50,000,000.00

42,412,420.00

40,000,000.00

32,935,334.42

30,000,000.00 15,132,598.00 

20,000,000.00  10,000,000.00

11,124,000.00

8,966,832.59

3,955,250.00

‐ ทุนวิจยั ภายใน คณะวิศวะฯ ม.เกษตร

ทุนวิจยั ภายนอก

คณะวิศวะฯ ม.ศิลปากร

คณะวิศวะฯ ม.มหิดล

- ข้อมูลเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตามกรอบ TQF ชื่อสถาบัน

ปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.38

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

4.42

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4.16

อ้างอิงแหล่งที่มา : CHE QA Online ประจําปีการศึกษา 2558 5 4

4.42

4.16

3.38

3 2 1 0 ระดับความพึงพอใจของนายจ้ างต่อนิสติ ป.ตรี คณะวิศวะฯ ม.เกษตร

คณะวิศวะฯ ม.ศิลปากร

คณะวิศวะฯ ม.มหิดล

- จํานวนผลงานและรางวัลของนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ชื่อสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจําปี 2557

ประจําปี 2558

ประจําปี 2559

14

18

17

อ้างอิงแหล่งที่มา : เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2557 – 2559 www.eng.kps.ku.ac.th

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

37


20

18

17

14

15 10 5 0

ประจําปี 2557

ประจําปี 2558

ประจําปี 2559

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ข้อมูลผลการเปรียบเทียบผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ของสถาบัน อุดมศึกษาในประเทศ ไทย ประจําปี พ.ศ.2557 (สกว.) ด้านการเกษตรและอาหาร สาขาวิชา / คณะ / สถาบัน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

TRF Index 2.3 2.5 5 4.3

อ้างอิงแหล่งที่มา : สํานักงานกองทุนงานวิจยั (สกว.)

- ข้อมูลการจัดอันดับ 50 อันดับ ด้านการเรียนการสอนและวิจัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยี ด้านการเรียนการสอน

ด้านการวิจัย

1 วิศวะ จุฬาฯ

1 ว.ร่วมด้านพลังงานฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 พลังงานและวัสดุฯ มจธ.

2 คณะพลังงานและวัสดุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3 ทรัพยากรชีวภาพฯ มจธ.

3 ส.วิจัยและพัฒนาวิทย์ ม.มหิดล

4 วิศวะ มทร.กรุงเทพ

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

5 วิศวะ ม.อุบลราชธานี

7 วิศวะฯ มทร.สุวรรณภูมิ

5 ส.พัฒนาและฝึกอบรม รง.ฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

8 วิศวะและเกษตร มทร.ธัญบุรี

8 คณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น

9 เทคโนฯสื่อสารฯ มทร.กรุงเทพ

9 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์

10 วิศวะ ม.เกษตรฯ

10 ส.วิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ

6 เทคโนโลยี ม.ขอนแก่น

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

38


ด้านการเรียนการสอน

ด้านการวิจัย

11 วิศวะ ม.สงขลาฯ 12 สิรินธร ม.ธรรมศาสตร์

11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 12 ส.เทคโนโลยีชีวภาพฯ จุฬาฯ

13 วิศวะ ม.เชียงใหม่

13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

14 วิศวะ ม.ขอนแก่น

14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่

16 วิศวะ ม.ธรรมศาสตร์

15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

17 วิศวะ มทร.ธัญบุรี 18 วิศวะ ศาลายา มทร.รัตนโกสินทร์ 19 วิศวะและทรัพยากร มวล.

17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล 18 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร

20 เทคโนฯคหกรรม มทร.พระนคร

20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

21 วิศวะและอุตฯเกษตร ม.แม่โจ้

21 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

22 วิทย์และวิศวะ ม.เกษตรฯ

22 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร

23 เทคโนโลยี ม.มหาสารคาม

23 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่โจ้

24 เทคโนฯอุตฯ มรภ.บุรีรัมย์

24ส.วิทยาการหุ่นยนต์ฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

25 วิศวะ ม.บูรพา

25 ส.วิจัยพลังงาน จุฬาฯ

26 วิศวะ มจธ.

26 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

27 วิศวะ สจพ.

27 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

28 เทคโนฯสื่อสารฯ มทร.พระนคร

28 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ

29 วิศวะ สจล.

29 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.กรุงเทพ

30 วิศวะ กําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

30 คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์

31 วิทยาลัยอัญมณี ม.บูรพา

31 คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม

32 ว.วิทย์และเทคโนฯกีฬา ม.มหิดล

32 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

33 เทคโนณและจัดการอุตฯ สจพ.

33 ว.พลังงานทดแทน ม.นเรศวร

34 วิศวะและอุตฯ ม.ศิลปากร

34 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

35 ว.เทคโนฯอุตฯ สจพ.

35 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

36 เทคโนฯอุตฯ มรภ.อุตรดิตถ์

36 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

37 เทคโนฯสื่อสารฯ มทร.ธัญบุรี

37 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

15 วิศวะ ม.มหิดล

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

39


ด้านการเรียนการสอน

ด้านการวิจัย

38 เทคโนฯอุตฯ มรภ.นครราชสีมา

38 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

39 วิศวะ ม.นเรศวร

39 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พระนคร

40 สน.วิศวะ มทส.

40 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ

41 เทคโนฯอุตฯ มรภ.เลย

41 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เลย

42 เทคโนฯอุตฯ มรภ.เลย

42 คณะเทคโนโลยีชุมชน ม.ทักษิณ

43 วิศวะ ม.มหาสารคาม

43 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

44 สน.เทคโนฯสารสนเทศ มฟล.

44 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์

45 เทคโนฯอุตฯ มรภ.พระนคร

45 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์

46 เทคโนฯสารสนเทศ มจธ.

46 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

47 เทคโนฯสารสนเทศ สจล.

47 สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง

48 วิศวะศรีราชา ม.เกษตรฯ

48 ส.การขนส่ง จุฬาฯ

49 วิทยาการสื่อสาร ม.สงขลาฯ

49 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

50 เทคโนฯสารสนเทศ มรภ.เทพสตรี

50 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มศก.

อ้างอิงแหล่งที่มา : http://www.unigang.com/Article/1075#1vBPeeAc1Q7kcUA9.99 (2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน พันธกิจหลัก ด้านการผลิต บัณฑิต

การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การ แข่งขันของคณะ อัตราการเกิดที่ลดลงและหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน วิศวกรรมศาสตร์มีมากขึ้น ทําให้จํานวนผู้เรียนมีแนวโน้มลดลง

โอกาสของคณะในการสร้างนวัตกรรมและความ ร่วมมือเพื่อตอบสนอง 1. สร้างความโดดเด่นของหลักสูตรการเรียนการ สอนภายในคณะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน 2. เพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การเข้าสู่ AEC ทําให้หลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็น 1. ยกระดับมาตรฐานการประเมินคุณภาพระดับ มาตรฐานในระดั บสากลมากขึ้ น และช่ องทางในการรับนิสิ ตเข้า หลักสูตร ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น ศึกษามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 2. เพิ่มกลุ่มเป้าหมายของนิสิตที่รับเข้าศึกษาให้ ครอบคลุมในประเทศสมาชิก AEC จากการเข้ า สู่ AEC ทํ า ให้ บั ณฑิ ตต้ อ งมี ทั ศ นคติ ความรู้ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับที่ ความสามารถ ในระดั บที่ แข่ งขันกับวิศวกรในประเทศสมาชิ ก แข่งขันกับวิศวกรในสาขาต่างๆ ทัดเทียมกับ AEC ได้ โดยเฉพาะเรื่องทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประเทศสมาชิก AEC ได้

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

40


พันธกิจหลัก ด้านการวิจัย

ด้านบริการ วิชาการ

ด้านบริหาร จัดการ

การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การ แข่งขันของคณะ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ทําให้ผลงานวิจัยของทั้งอาจารย์และ นิสิตเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญในการจัดลําดับการแข่งขันของคณะ

โอกาสของคณะในการสร้างนวัตกรรมและความ ร่วมมือเพื่อตอบสนอง 1. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในระดับชาติและ นานาชาติเพิ่มขึ้น 2. ส่งเสริมบุคลากรในคณะฯ ให้เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ/คณะทํางาน ในองค์กร ระดับประเทศ จากการมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการให้บริการ ของรัฐบาล ทําให้คณะต้องพิจารณาการให้บริการวิชาการเป็น วิชาการในหลากหลายช่องทาง ช่องทางในการหาเงินรายได้ที่สําคัญช่องทางหนึ่ง ทําให้เกิดคู่แข่ง 2. หาคู่ความร่วมมือทั้งในและนอกสถาบัน ด้าน ในการทํางานบริการวิชาการที่มากขึ้น การบริการวิชาการ 3. ส่งเสริมบุคลากรในคณะฯ ให้เข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ/คณะทํางาน ในองค์กร ระดับประเทศ การเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ทําให้การบริหารจัดการในคณะ 1. นําระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหาร ต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานข้อมูล จัดการมากขึ้น การวัดและวิเคราะห์ผลข้อมูล การจัดการความรู้ในองค์กร การ 2. ปรับปรุงระบบประเมินผลสมรรถนะของ พัฒนาทักษะของบุคลากร และการสื่อสารกับภายนอก บุคลกร 3. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนา ทักษะการทํางานอย่างต่อเนื่อง 4. นําระบบรายงานผล ประเมินผลและการจัดการ ความรู้เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการอย่างรอบ ด้านและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 5. นําระบบ EdPEx เข้ามาใช้ในการบริหารงาน องค์กร

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบทั้งจากภายในและภายนอกชุมชนวิชาการ - ระบบ CHE QA Online ประจําปีการศึกษา 2558 - เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน www.eng.kps.ku.ac.th - สํานักงานกองทุนงานวิจัย (สกว.) - www.unigang.com/Article/1075#1vBPeeAc1Q7kcUA9.99 - www.nru.go.th - www.gotoknow.org/posts/tags/มหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

41


ข้อจํากัดในการรวบรวมและใช้ข้อมูลเหล่านี้คือ - ฐานข้อมูลเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นและรวบรวมจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ ทําให้สิทธิ์ในการเข้าถึง ข้อมูล/แก้ไขข้อมูล/แก้ไขรูปแบบการนําเสนอข้อมูลเพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์ไม่สามารถทําได้และสามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูลได้ในระยะเวลาที่กําหนดโดยผู้พัฒนาแหล่งข้อมูลเท่านั้น - แหล่งข้อมูลการเปรียบเทียบที่มีอยู่มักจะเป็นการแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบในระดับมหาวิทยาลัย มากกว่าในระดับวิทยาเขต คณะฯ และภาควิชาหรือสาขาวิชา ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (1) ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ คําจํากัดความ ความท้ า ทายเชิ งกลยุ ท ธ์ ห มายถึงแรงกดดั น ต่ างๆที่ มี ผลอย่ างชั ด เจนต่ อ ความสํ าเร็จ ในอนาคตขององค์ ก รมั ก เกิ ด จาก แรงผลักดันของตําแหน่งในการแข่งขันในอนาคตขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์/บริการหลักที่คล้ายคลึง กัน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือตลาดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ของผลิตภัณฑ์/บริการหลักหรือเทคโนโลยีรวมถึงความเสี่ยงด้านการเงินสังคมและความเสี่ยงหรือความจําเป็นอื่นๆความท้าทาย เชิงกลยุทธ์ภายในอาจเกี่ยวกับขีดความสามารถขององค์กรหรือทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นๆขององค์กร ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ห มายถึงความได้เปรียบในเชิงตลาดต่างๆที่เป็น ตัวตั ดสินว่าองค์กรจะประสบความสําเร็จใน อนาคตหรือไม่โดยทั่วไปมักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จในเชิงแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตเมื่อเทียบกับองค์กร อื่นที่มีผลิตภัณฑ์/บริการหลักที่คล้ายคลึงกันมักมาจาก (1) ความสามารถพิเศษที่มุ่งเน้นการสร้างและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในขององค์กรและ (2) ทรัพยากรภายนอกที่สําคัญในเชิงกลยุทธ์ซึ่งเกิดจากการปรับและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและ กับคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ

(2) ความได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ ได้แก่อะไร หัวข้อ หลักสูตร

ความได้เปรียบเทียบ - หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนทางด้ า น วิ ศ วกรรมเกษตร ชลประทาน อาหาร และโลจิสติกส์ มีความสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายในการพัฒนาประเทศ - สถานที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในบริเวณ ใกล้ เคี ยงแหล่ งอุ ตสาหกรรมเกษตรและ อาหาร - มีวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เป็นสาขาวิชา ความรู้ละวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และความรู้ทาง คณิตศาสตร์ในการเรียนการสอน - การบู รณาการระหว่างวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆกับการเกษตร

ความท้าทาย - นิสิตแรกเข้าอ่อนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ และฟิสิกส์ - บั ณ ฑิ ตยั ง ขาดทั กษะในเรื่ อ งภาษา ต่างประเทศ - คู่แข่งทางสถาบันการศึกษาทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ มีจํานวนเพิ่ มมากขึ้นทั้ง ในและต่างประเทศ - การยกระดั บ มาตรฐานหลั ก สู ต รให้ มี ความเป็นสากล แข่งขันได้ เพื่อให้นิสิตที่ จบสามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับ AEC

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

42


หัวข้อ วิจัย

บริการวิชาการ

การปฏิบัติการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม บุคลากร

ความได้เปรียบเทียบ ความท้าทาย - อาจารย์ อ าวุ โ สในคณ ะฯ มี ความรู้ - อาจารย์ มี ภาระในการจั ดการเรียนสอน ความสามารถ และทักษะในการขอทุนวิจัย มากกว่าการผลิตผลงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอกคณะฯ - จํ า นวนนิ สิ ต ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี จํานวนน้อยและแนวโน้มการเข้าศึกษา ของ นิสิต ในระดับบัณฑิต ศึกษาที่มีจํานวนน้อยลง - บุ คลากรในคณะฯ มี ความเชี่ ยวชาญใน - สัดส่วนของบุคลากรที่ทํางานด้านบริการ การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการทางด้ า นเกษตร วิชาการ และเป็ นที่ ยอมรับจากองค์ กรใน ชลประทานและอาหาร และเป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศยังมีจํานวนน้อย จากองค์กรระดับประเทศ - ยั ง ขาดระบบสารสนเทศที่ ส ามารถ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ - ยั ง ขาดระบบการพั ฒ นาทรั พ ยากร บุ ค คลตามความรู้ ค วามสามารถและ ตําแหน่งงาน - ผลิ ตบั ณ ฑิ ตให้ มี จิ ตสํ านึ กในเรื่ องความ รับผิดชอบต่อสังคม - บุคลากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภายใน หรือ - บุ คลากรสายวิ ชาการยั งมี ตํ าแหน่ งทาง สถานที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย วิชาการน้อย - บุ คลากรสายสนั บสนุ นยั งขาดทั กษะใน การวิเคราะห์และทักษะด้านการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ - นํ าระบบ IT เข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ ปฏิ บั ติ งานเพื่ อให้ เกิ ดความคล่ องตั วและ จัดเก็บข้อมูล

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

43


บทที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงาน 2.1 รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพสําหรับคณะวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559) นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการ ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่ งชี้ โดยหน่วยงานประเมิน ตนเอง มี คะแนนเฉลี่ย 4.55 ได้ คุณ ภาพระดั บ ดี มาก ส่ วนผลการ ประเมิ น ของคณะกรรมการประเมิ น ฯ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 4.47 ได้ คุ ณ ภาพระดั บ ดี โดยองค์ ป ระกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.10 มีห ลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 และ องค์ประกอบที่ 5 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2558 ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย องค์ประกอบ คุณภาพ ตัวบ่งชี้

I

P

O

1 6 2 3 3 1 4 1 5 2 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน

3.68 5.00 4.01 ดี

5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.86 ดีมาก

3.10 5.00 4.05 ดี

0.00-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง ตามจํานวนตัว 2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ บ่งชี้ 3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 4.02 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 4.47 ดี ดี

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร และในประจําปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิต และดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ ประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคุณภาพ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ มีค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับดีมาก แยกเป็น ปัจจัยนําเข้า ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับดี กระบวนการ ค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับ ดี เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาดังตารางต่อไปนี้

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

44


ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา รายตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้

หน่วย

เป้าหมาย 2559

ผลการดําเนินงาน ปี 2559 ตัวตั้ง ตัวหาร

ผลลัพธ์ (% หรือ สัดส่วน)

คะแนน ผลการ ประเมิน ตนเอง

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของสกอ. (13 ตัวบ่งชี้)

4.56

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

4.16

1.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ค่าเฉลี่ย

3.50

1.2

อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

60

1.3

อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

40

1.4

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน อาจารย์ประจํา ค่าความแตกต่าง

สัดส่วน

20:1

น้อยกว่า ร้อยละ ข้อ ข้อ

20 6 6

6 ข้อ 6 ข้อ

5.00 5.00 4.79

ข้อ

6

6 ข้อ

5.00

สัดส่วน

220,000

102,918,139.27

1,210,801.64

5.00

ร้อยละ

60

85 52.34 94

55.68

4.36

คน คน ผลงาน

92 2 32 X 0.20

6.4

ผลงาน

24 X 0.40

9.6

ผลงาน

6 X 0.60

3.6

ผลงาน

12 X 0.80

9.6

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2.1 2.2 2.3

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ นักวิจัย จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด จํานวนนักวิจัยทั้งหมด บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

37.78 12 61 92 39.5 92 1494.02 83 18-20x100 20

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

3.15

3.15

66.30

4.14

42.93

2.68

18

5.00

-10

0.00

45


ตัวบ่งชี้

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษา - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน ผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ ว่าจ้างให้ดําเนินการ - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน - ตําราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่าน เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว - ตําราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม หลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทาง วิชาการ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ online งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ สถาบัน งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ ร่วมมือระหว่างประเทศ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วย

เป้าหมาย 2559

ผลการดําเนินงาน ปี 2559 ตัวตั้ง ตัวหาร

ผลงาน

20 X 1.00

ผลลัพธ์ (% หรือ สัดส่วน) 20

ผลงาน

-

0.00

ผลงาน

-

0.00

ผลงาน ผลงาน

-

0.00 0.00

ผลงาน

-

0.00 5.00

ข้อ

6

6 ข้อ

องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.1

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ วัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.1 5.2

การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

คะแนน ผลการ ประเมิน ตนเอง

5.00 5.00

ข้อ

6

6 ข้อ

5.00 5.00

ข้อ

7

7 ข้อ

5.00

ข้อ

6

6 ข้อ

5.00

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

46


องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณ ฑิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 6 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.16 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ สูตรการคํานวณ คะแนนที่ได้ 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

ผลการดําเนินงาน หน่วยงาน

จํานวน หลักสูตร

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร 1 - หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร 1 - หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม โยธา-ชลประทาน

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) องค์ 1 องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 เฉลี่ยตามจํานวน ตัวบ่งชี้ ผ่าน ไม่ผ่าน (ถ้าองค์ 1 ไม่ผ่าน คะแนน เฉลี่ยเป็น 0)

ระดับ คุณภาพ

4.04

2.67

3.27

3.25

3.00

3.22

ดี

4.79

2.33

3.67

3.00

2.00

3.20

ดี

4.94

2.33

3.62

2.75

2.00

3.13

ดี

4.29

3.00

3.33

3.50

3.00

3.43

ดี

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

47


หน่วยงาน

จํานวน หลักสูตร

1 - หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ชลประทาน 1 - หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ชลประทาน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ อาหาร

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 เฉลี่ยตามจํานวน ตัวบ่งชี้ ผ่าน ไม่ผ่าน (ถ้าองค์ 1 ไม่ผ่าน คะแนน เฉลี่ยเป็น 0)  4.50 2.67 3.33 3.25 3.00 3.31 องค์ 1

ระดับ คุณภาพ

ดี

3.75

2.33

3.00

3.25

3.00

3.04

ดี

3.90

2.33

2.63

3.25

3.00

2.98

ปานกลาง

- หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ อาหาร

1

ยกเลิกตัว 3.00 บ่งชี้ 2.1,2.2

4.00

3.25

3.00

3.36

ดี

- หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ อาหาร

1

5.00 3.00 ยกเลิกตัว บ่งชี้ 2.1

3.58

3.25

3.00

3.40

ดี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกลและพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 - หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์

4.50

3.00

3.33

2.38

3.00

3.12

ดี

3.30

2.00

2.93

2.63

2.00

2.55

ปานกลาง

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

48


หน่วยงาน

จํานวน หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 - หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการโลจิสติกส์ รวม

12

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 เฉลี่ยตามจํานวน ตัวบ่งชี้ ผ่าน ไม่ผ่าน (ถ้าองค์ 1 ไม่ผ่าน คะแนน เฉลี่ยเป็น 0) องค์ 1

12

-

5.00

2.67

3.00

3.13

2.00

3.91

2.61

3.31

3.07

2.67

3.04

37.78  3.15 12

ระดับ คุณภาพ

ดี

ดี

ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย 3.50

37.22 12

3.10

ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

3.15

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 37.78 12

ค่าเฉลี่ย 3.50 รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : หมายเลขเอกสาร 1.1-1

ชื่อเอกสาร

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

49


ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป สูตรการคํานวณ 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร จํานวนอาจาร ย์ประจําคณะ ที่ดํารงตําแ หน่งทางวิช าการ  100 จํานวนอาจาร ย์ประจําคณะ ทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้

ร้อยละของอ าจารย์ประจำคณะที่ดําร งตําแหน่งทา งวิชาการ 5 80

ผลการดําเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2559 (1 ส.ค.2559 – 31 ก.ค. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีอาจารย์ ประจําที่ปฏิบัติงานจริงเกิน 6 เดือน 83 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 9 คน ในจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 92 คน มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 31 คน คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 61 คน สัดส่วนของอาจารย์ประจํา ทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและ ลาศึกษาต่อมีคุณ วุฒิ ปริญญาโทหรือเทียบเท่ า คิดเป็นร้อยละ 33.69 และคุณ วุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 66.30 ดังนั้นตามเงื่อนไขตัวบ่งชี้ 1.2 กําหนดสัดส่วนอาจารย์ประจํา ทัง้ หมดที่มีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 66.30 เท่ากับ 4.14 คะแนน 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 61 92

100

66.30

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้

.

5

4.14

หมายเหตุ : (1) จํานวนอาจารย์ประจํา ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์พนักงานเงินรายได้ ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ทั้งนี้นับรวมอาจารย์ผู้มีความรู้ พิเศษที่มีสัญญาจ้างในรอบปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

50


ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

ร้อยละ 60 ขึ้นไป

59.56

3.72

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน ร้อยละ 60 ขึ้นไป รายการเอกสารหลักฐาน หมายเลขเอกสาร

66.30

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4.14

บรรลุเป้าหมาย

ชื่อเอกสาร

1.2-1

ตางรางแสดงสถานภาพคณาจารย์ (จํานวนอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก)

1.2-2

ตารางแสดงคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชากร ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

51


ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนําเข้า

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0–5 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป สูตรการคํานวณ 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร จํานวนอาจาร ย์ประจําคณะ ที่ดํารงตําแ หน่งทางวิช าการ  100 จํานวนอาจาร ย์ประจําคณะ ทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้

ร้อยละของอ าจารย์ประจำคณะที่ดําร งตําแหน่งทา งวิชาการ 5 80

ผลการดําเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2559 (1 มิถุนายน 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงเกิน 6 เดือน 83 คน และมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ 9 คน ในจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 92 คนโดยเป็นอาจารย์ประจําที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 52.5 คน เป็นอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์จํานวน 30 คน และตําแหน่งรองศาสตราจารย์จํานวน 9.5 คน สัดส่วนของอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 57.07 ที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 32.61 และที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 10.33 ดังนั้นตามเงื่อนไขตัวบ่งชี้ 1.3 กํ า หนดสั ด ส่ ว นอาจารย์ ป ระจํ า ทั้ ง หมดที่ มี ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ จํานวน 39.5 คน คิดเป็นร้อยละ 42.93 เท่ากับ 2.68 คะแนน 1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร .

100

42.93

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้

.

5

2.68

หมายเหตุ : (1) จํานวนอาจารย์ประจํา ได้แก่ อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์พนักงานเงินรายได้ ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ทั้งนี้นับรวมอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่ มีสัญญาจ้างในรอบปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

52


ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 40 ขึ้นไป

37.16

2.32

ไม่บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

2.68

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน ร้อยละ 40 ขึ้นไป รายการเอกสารหลักฐาน หมายเลขเอกสาร

42.93

ชื่อเอกสาร

1.3-1

ตางรางแสดงสถานภาพคณาจารย์ (จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ)

1.3-2

ตารางแสดงคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชากร ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

53


ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา

ชนิดของตัวบ่งชี้

ปัจจัยนําเข้า

คําอธิบายตัวบ่งชี้ ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและ ลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การ วางแผนต่างๆ เช่น การ วางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะจึงควร มี จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกิน จํานวนเหมาะสม เกณฑ์การประเมิน ในกรณี ที่ จํ า นวนนิ สิ ต เต็ ม เวลาต่ อ อาจารย์ ป ระจํ า น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ เกณฑ์ มาตรฐาน กํ า หนดเป็ น คะแนน 5 ในกรณีที่จํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้คํานวณหาค่าความแตกต่าง ระหว่างจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับ เกณฑ์มาตรฐาน และนําค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้ ค่าความแตกต่างของจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กําหนดเป็นคะแนน 0 ค่าความแตกต่างของจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจําที่สูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ สูตรการคํานวณจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า 1. คํ านวณค่ าหน่ ว ยกิ ต นิ สิ ต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่ ง ก็ คื อผลรวมของผลคู ณ ระหว่ างจํ านวนนิ สิ ต ที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจาก นิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ SCH = ∑nici = จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i เมื่อ ni = จํานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i ci 2. คํานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี จํานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

สูตรการคํานวณ 1. คํานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาที่เป็นจริง - สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน  100 สัดส่วนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

54


2. นําค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นํามาคิดคะแนน ดังนี้ คะแนนที่ได้ = 5 - (ค่าร้อยละคํานวณได้จาก 2.3) 4 ผลการดําเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีสัดส่วนจํานวนนิสิตเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 1494.0214 และมีจํานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงในรอบปี จํานวน 83 คน โดยไม่นับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ คิดเป็นค่าร้อยละ 18.00 และเมื่อนํามาคํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํา กับเกณฑ์มาตรฐานและนํามาเทียบค่า ได้คะแนนคิดเป็นค่าร้อยละ -10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ค่าร้อยละที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5.00 คะแนน 18.00 - 20

20

x100  ร้อยละ - 10

ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

ค่าร้อยละน้อยกว่า 20

18.75

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน ค่าร้อยละน้อยกว่า 20 รายการเอกสารหลักฐาน หมายเลขเอกสาร

18.00

ชื่อเอกสาร

1.4-1

จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2559 จากกองแผนงาน มก.

1.4-2

จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปีการศึกษา 2559 บนระบบสารสนเทศเพือ่ การประกัน คุณภาพ (QAIS)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

55


ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

1. จัดบริการให้คําปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน มีระบบและกลไก ทางวิชาการ และการใช้ เกี่ยวกับการบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต ชีวิตแก่นิสิตในคณะ แก่นิสิตในคณะฯ ดังนี้ 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน โดยฝ่ายกิจการ นิสิตจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้นิสิตทราบ แนวทางการปรับตัว การเรียนรู้การศึกษาและการใช้ชีวิต การเรียนในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 4 ปี รวมถึงการพบผู้บริหารคณะฯ เพื่อให้คําแนะนําและชี้แนะ เรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย (1.5-1-1) 2. มีระบบออนไลน์ของการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์แ ละคณะฯมี น โยบายให้ อาจารย์จัดตารางการเรียนการสอนที่มีวัน-เวลาให้นิสิตเข้า พบอาจารย์ได้ไว้หน้าห้องพักอาจารย์ (1.5-1-2) 3. คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน มี ก ารแต่ งตั้ ง คณะกรรมการวิ ช าการ ให้ ก รรมการชุ ด นี้ มี ห น้ า ที่ ค วาม รับผิดชอบ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนิสิตทุกคนในคณะฯ เพื่ อ ควรดู แ ลให้ คํ า ปรึ ก ษาในด้ า นต่ า งๆ แก่ นิ สิ ต ตลอด ระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในคณะฯ (1.5-1-3) 2. มีการให้ข้อมูลของ คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสนโดยฝ่ายกิจการนิสิต หน่วยงานที่ให้บริการ และภาค/สาขาวิชา มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารในเรื่อง กิจกรรมพิเศษนอก ของกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ หลักสูตร แหล่งงานทั้ง 1. กิจกรรมพิ เศษนอกหลัก สู ต ร เช่น “กิ จกรรมอบรม เต็มเวลาและนอกเวลา โป รแกรม Lab View สํ า ห รั บ การวั ด แล ะควบ คุ ม”, “กิจกรรมอบรมไมโครคอนโทรลเลอร์” โดยที่อาจารย์ประจํา แก่นสิ ิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม หุ่ น ย น ต์ ข อ งค ณ ะ ฯ เป็ น ผู้ อ บ ร ม ให้ แ ก่ นิ สิ ต ค ณ ะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ที่ สนใจเข้าอบรมโปรแกรม ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม (1.5-2-1)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน 1.5-1-1 กิจกรรมปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ 1.5-1-2 ระบบประเมิน อาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ และตารางเรียนตารางสอน ของอาจารย์ 1.5-1-3 คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2559

1.5-2-1 กิจกรรมอบรม โปรแกรม Lab View สําหรับการวัดและควบคุม และกิจกรรมอบรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1.5-2-2 กิจกรรม Job Fair 1.5-2-3 ข้อมูลของการฝึก ประสบการณ์วชิ าชีพ 1.5-2-4 เว็บไซด์คณะฯ เรื่องทุนการศึกษา

56


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2. การรั บ สมั ค รงาน โดยฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต จั ด ทํ า “กิ จ กรรม Job Fair” โดยจะรวบรวมบริ ษั ท และสถาน ประกอบการที่ต้องการนิสิตในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เปิดสอนทั้ง 7 สาขา เข้ามารับ สมัครงานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะฯ เพื่อโปรดโอกาสให้ นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ได้สมัครงานใน บริ ษั ท ที่ ต นเองชอบและสนใจโดยไม่ ต้ อ งเสี ย เวลาในการ เดินทาง นอกจากนี้ หากนิสิตไม่สามารถสมัครงานได้ทันใน กิจกรรม Job Fair ทางงานสารสนเทศและหน้าเฟสบุ๊คของ อาจารย์ในคณะฯ มีการประชาสัมพัน ธ์เกี่ยวกั บแหล่งของ งานให้กับนิสิตทราบอยู่อย่างต่อเนื่อง (1.5-2-2) 3. ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน กําหนดให้แต่ ล ะภ าค /ส าข าวิ ช า จั ด ทํ าข้ อ มู ล แ ห ล่ งข อ งก ารฝึ ก ประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมของตนให้นิสิตทราบ เพื่อให้นิสิตสามารถสืบค้นสถานประกอบการที่ตนเองสนใจ สําหรับการฝึกประสบการณ์ในสายวิชาชีพได้อย่างรวดเร็ว และเพื่ อเป็ นการเชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถาน ประกอบการและภาค/สาขาวิชา ในการจัดส่งนิสิตเข้าไปรับ การฝึกวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่น ภาควิชาวิศวกรรม โยธามีการจัดทํารายชื่อของบริษัทฝึกงานและลักษณะของ งานของการฝึกงานของนิสิต (1.5-2-3) 4. แหล่งข้อมูลของทุน ฝ่ายกิจการนิสิตให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ทุนต่าง ๆ แก่คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อจะไปสรรหา นิสิตที่มีคุณสมบัติในแต่ละภาค/สาขาวิชา นอกจากนี้ มีการ ประชาสั มพั น ธ์ผ่ านเว็ บ ไซต์ ค ณะฯและเฟสบุ๊ ค ของคณะฯ ดังนี้ (1.5-2-4) 4.1.1 ทุนก.ย.ศ. 4.1.2 ทุนภายในคณะฯ เช่น ทุนทํางาน, ทุนขัดสน, ทุนเรียนดี, ทุนฉุกเฉิน และทุนผู้ช่วยสอน เป็นต้น 4.1.3 ทุ น ภายนอกคณะฯ เช่ น ทุ น จากบริ ษั ท / หน่วยงาน หรือทุนจากบุคคลภายนอกคณะ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มี ก ารจัดกิจกรรม พร้อมเพื่อการทํางานเมื่อ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการทํางานและทักษะทางวิชาชีพ สําเร็จการศึกษาแก่นสิ ิต แก่นิสิต เช่น 1. “กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มสู่ อ าชี พ วิ ศ วกร”ซึ่ ง กิจกรรมนี้จัดให้แก่นิสิตที่กําลังจะจบการศึกษา เพื่อเตรียม ความพร้อมในด้านการจัดทํ าประวัติส่ วนตัว การแต่งกาย การเข้ า รั บ การสั ม ภาษณ์ ง าน และเทคนิ ค ต่ า งๆในการ สมั ค รงาน จากวิ ท ยากรที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป็ น ที่ ย อมรั บ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

1.5-3-1 กิจกรรมเตรียม ความพร้อมสู่อาชีพวิศวกร 1.5-3-2 กิจกรรมบรรยาย พิเศษเพื่อความรู้สู่วิศวกร เกษตร 1.5-3-3 กิจกรรมอบรม ความรู้ทางวิชาการแก่นสิ ิต

57


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

(1.5-3-1) นอกจากกิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ การ ทํางานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เป็นผู้ดําเนินการ จัดกิจกรรมแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ภาค/สาขาวิชาต่างๆ ได้จัด กิจกรรมในลักษณะนี้เพิ่มเติม เพื่อให้นิสิตที่กําลังจะสําเร็จ การศึกษาของแต่ละภาค/สาขาวิชา ได้เตรียมความพร้อมใน สายวิชาชีพวิศวกรของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น 2. “กิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อความรู้สู่วิศวกรเกษตร” ของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรซึ่งกิจกรรมนี้จัดให้แก่นิสิตที่จะ จบการศึกษา โดยการให้ความรู้เรื่องแนวทางในการหางาน และการปฏิบัติตัวเมื่อทํางานแล้ว (1.5-3-2) 3. “กิ จ กรรมอบรมความรู้ท างวิ ช าการแก่ นิ สิ ต ”ของ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งกิจกรรมนี้จัดให้แก่นิสิตที่กําลังจบ การศึ ก ษาของภาควิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ได้ มี ค วามรู้ ค วาม เข้ า ใจด้ า นการใช้ เทคโนโลยี เกี่ ย วกั บ อาชี พ วิ ศ วกรโยธา (1.5-3-3) 4. ประเมินคุณภาพของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน โดยฝ่ายกิจการนิสิต การจัดกิจกรรมและการ และภาค/สาขาวิชา ได้จัดกิจกรรมและจัดบริการนิสิตระดับ จัดบริการในข้อ 1-3 ปริ ญ ญาตรี โดยจั ด กิ จ กรรมและจั ด บริ ก ารนิ สิ ต ระดั บ ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 ปริญญาตรี โดยมีการประเมินคุณภาพของกิจกรรม เพื่อให้ จากคะแนนเต็ม 5 ทุกกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามข้อที่ 1 ถึง 3 โดยมี ผลการประเมินดังนี้ 1. การจัดบริก ารให้คําปรึกษาทางวิชาการและการใช้ ชี วิ ต แก่ นิ สิ ต ในคณะฯ โดยฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต และภาค/ สาขาวิชาได้มีการจัดกิจกรรมให้คําปรึกษาทางวิชาการและ การใช้ชีวิตแก่นิสิต เช่น กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้ นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้มีแนวทางในการศึกษาและการใช้ชีวิตใน มหาวิทยาลัย และมีผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน ระบบออนไลน์ ทํ า ให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ ร วดเร็ ว และง่ า ยต่ อ การ บริหารจัดการ ซึ่งผลการประเมินการจัดบริการให้คําปรึกษา ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะฯภายใต้การจัด กิจกรรมต่างๆค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.45 (1.5-4-1) 2. มี การให้ ข้ อมู ล ของหน่ วยงานที่ ให้บ ริการกิ จกรรม พิ เศษนอกหลัก สู ต ร และแหล่ งงานทั้งเต็ ม เวลาและนอก เวลาแก่นิสิต โดยฝ่ายกิจการนิสิตและภาค/สาขาวิชา ได้มี การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ร่วมกับ งานสารสนเทศและหน้าเฟสบุ๊คของคณะฯ เช่น กิจกรรม อบรมโปรแกรมLab View สํ า หรั บ การวั ด และควบคุ ม เพื่ อ ให้ นิ สิ ต สามารถเข้ า ใจการเขี ย นโปรแกรมLab View เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ป ระยุ ก ต์ ใช้ ง าน แ ล ะกิ จก รรม อ บ รม

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

1.5-4-1 รายงานผลการจัด กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ใหม่ รายงานผลการประเมิน อาจารย์ที่ปรึกษาผ่าน ระบบออนไลน์ 1.5-4-2 รายงานผล กิจกรรมอบรมโปรแกรม Lab View สําหรับการวัด และควบคุม รายงานผลกิจกรรม Job Fair รายงานผลกิจกรรม ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1.5-4-3 รายงานผล กิจกรรมเตรียมความพร้อม สู่อาชีพวิศวกร รายงานกิจกรรมบรรยาย พิเศษเพื่อความรู้สู่วิศวกร เกษตร รายงานกิจกรรมอบรม ความรู้ทางวิชาการแก่นสิ ิต

58


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต สามารถนํ า ความรู้ ทางด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า กลมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสร้ า ง สิ่ งประดิ ษ ฐ์ที่ เกี่ ย วข้ อ งและกิ จกรรม Job Fair เพื่ อ สร้าง โอกาสและทางเลือกในการสมัครงานกับสถานประกอบการ ที่เหมาะสมกับผู้สมัครงานพร้อมทั้งยังมีแหล่งข้อมูลของการ ฝึ ก งานประสบการณ์ วิ ช าชี พ และแหล่ ง ข้ อ มู ล ด้ า น ทุนการศึกษาทั้งภายในคณะฯ เช่น ทุนทํางาน , ทุนขัดสน , ทุ น เรีย นดี , ทุ น ฉุ ก เฉิ น และทุ น ผู้ ช่ ว ยสอนเป็ น ต้ น และ ภายนอกคณะฯ เช่น ทุนแพนโอเรียน ทุนบริดจสโตน และ ทุ น จากบุ ค คลภายนอกคณะฯซึ่ ง ผลการประเมิ น การให้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารกิ จ กรรมพิ เ ศษนอก หลั ก สู ต ร แหล่ ง งานทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลาแก่ นิ สิ ต ภายใต้การจัดกิจกรรมต่างๆค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.20 (1.5-4-2) 3. จั ดกิจกรรมเตรีย มความพร้อ มเพื่ อ การทํ างานเมื่ อ สําเร็จการศึกษา โดยฝ่ายกิจการนิสิตและภาค/สาขาวิชา ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเตรีย มความพร้ อ มเพื่ อ การทํ า งานเมื่ อ สําเร็จการศึกษา เช่น กิ จกรรมเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ วิศวกรเพื่อให้นิสิตมีความพร้อมสําหรับการสมัครงานและ การทํางาน ได้เรียนรู้ถึงการปรับปรุงบุคลิกภาพการแต่งกาย และการแต่งหน้า การเตรียมประวัติส่วนตัว (Resume) ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อ ความรู้สู่วิศวกรเกษตร ซึ่งกิจกรรมนี้จัดให้แก่นิสิตที่จะจบ การศึ ก ษา โดยการให้ ค วามรู้ เรื่ อ งแนวทางในการหางาน และการปฏิบัติตัวเมื่อทํางานแล้ว นอกจากนี้กิจกรรมอบรม ความรู้ทางวิชาการแก่นิสิต ซึ่งกิจกรรมนี้จัดให้แก่นิสิตที่จะ จบการศึ ก ษา โดยการให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า นการใช้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับอาชีพวิศวกรภายใต้การจัดกิจกรรมต่างๆ ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.18 (1.5-4-3) 5. นําผลการประเมินจาก จากผลการประเมินคุณภาพจากข้อ 4 ฝ่ายกิจการนิสิต ภาค/สาขาวิชา และสโมสรนิสิตฯ ได้ดําเนินการในเรื่องของ ข้อ 4 มาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและ การให้บริการและการให้ข้อมูล ดังต่อไปนี้ จากการประเมินผลของการจัดบริการให้คําปรึกษาทาง การให้ข้อมูล เพื่อส่ง ให้ผลการประเมินสูงขึ้น วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะในปี 2559 ปัญหา/ อุ ป สรรคที่ ถู ก พบคื อ หนึ่ ง ในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล หรือเป็นไปตามความ ข่าวสารแก่นิสิต เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามนิสิตเกี่ยวกับ คาดหวังของนิสิต ระเบี ย บและข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ นิ สิ ต หลายคนไม่ ท ราบสิ่ ง เหล่านั้นแม้ว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของคณะฯ สิ่ ง นี้ มี ส าเหตุ ม าจากนิ สิ ต จะสนใจระเบี ย บ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

1.5-5-1 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ กิจการนิสิต ครัง้ ที่ 6/2560 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

59


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่ เป็นประโยชน์ในการ ประกอบอาชีพแก่ศิษย์ เก่า

ผลการดําเนินงาน ข้ อบั งคั บ ต่ าง ๆ เมื่ อนิ สิตกําลั งลงมือดําเนิ น การ เช่น การ ลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีและการจัดกิจกรรม เป็นต้น และ สอง นิสิต รอเวลาที่ นานในการนัด หมายอาจารย์ที่ป รึก ษา โดยเฉพาะสํ าหรั บ นิ สิ ต ที่ มี ผ ลการเรี ย นน้ อ ยกว่า 2.00 ซึ่ ง นิ สิ ต ต้ อ งมาพบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและขอข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร โดยปกติ นิสิตจะเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ใกล้กับวันสุดท้ายของกิจกรรมนั้น ๆ ในปฏิทินการศึกษา ใน เบื้องต้น ช่องทางที่นิสิตเข้าพบอาจารย์คือหมายเลขโทรศัพท์ และที่ อ ยู่ อี เมล์ ของอาจารย์ ในบางครั้ง อาจารย์มี ภ ารกิ จ ราชการการติดต่อระหว่างนิสิตและอาจารย์ จึงล่าช้า ดังนั้น มีข้อเสนอแนะในเรื่องของ หนึ่ง การเพิ่มช่องทางของการให้ ข้อมูลแก่นิสิตทั้งในเรื่องของการเรียนการสอนและการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ สอง การมีตารางของวัน-เวลา ของการให้คํ าปรึก ษาของอาจารย์ที่ป รึก ษาซึ่งจะถูก แจ้งที่ ห้องธุรการของภาควิชา หรือถูกติดที่หน้าห้องพักอาจารย์ใน ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต ปรึ ก ษาหารื อ กั บ รอง คณ บดี ฝ่ า ยวิ ช าการเพื่ อ จะแจ้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ดํ าเนิ น การ หนึ่ ง การให้ ข้อ มู ล ผ่านเฟสบุ๊ ค ตามช่ว งเวลาที่ สัมพัน ธ์โดยดําเนินการก่อนกําหนดเวลาเพื่อจะทําให้นิสิต เตรียมตัว การให้ข้อมูลนี้รวมถึงการประชาสัมพันธ์ประกาศ และระเบี ย บการต่ า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย , คณะฯ, และ ภาควิชา ที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิต รวมถึงการจัดกิจกรรมและ ความรู้ต่าง ๆ สําหรับนิสิต และ สอง การกําหนดตารางของ วัน -เวลาของการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ ป รึก ษาซึ่ งถูก แจ้งที่ ห้องธุรการของภาควิชาหรือถูก ติดอยู่ที่ หน้าห้องพั ก อาจารย์ เนื่องด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องตรวจดูข้อมูลและ เซ็นเอกสารของนิสิต (1.5-5-1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการให้ข้อมูลในการ ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน และมีการประชาสัมพันธ์ แก่ศิษย์เก่าเพื่อจะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ อาชีพผ่านการสัมมนาวิชาการของการประชุมวิชาการในงาน เกษตร กําแพงแสน เมื่อวันที่ 2 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (1.5-6-1) นอกจากนี้ ภายใต้กรอบของการให้ข้อมูลทางวิชาการแก่ ศิษย์เก่า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้เชิญศิษย์เก่ามาร่วม รับการอบรมในเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลจากการ พูดคุยและแบบสอบถาม พบว่า ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจใน ระ ดั บ ดี ม าก แ ล ะ มี ข้ อ เส น อ แ น ะว่ า ค วรจ ะมี ก าร

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

1.5-6-1 เว็บไซต์ของคณะฯ 1.5-6-2 รายงานผล กิจกรรม ไมโครคอนโทรลเลอร์

60


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

ประชาสัมพั นธ์เชิงรุก ให้ เข้าถึงตัวศิษย์เก่าทุกคน และการ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ข องศิ ษ ย์ เ ก่ า รวมถึ ง ผู้ประกอบการ (1.5-6-2)

ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 6 ข้อ

6 ข้อ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

61


ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

1. จัดทําแผนการจัด กิจกรรมพัฒนานิสิตใน ภาพรวมของคณะโดย ให้นิสิตมีส่วนร่วมใน การจัดทําแผนและ การจัดกิจกรรม

2. ในแผนการจัด กิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ดําเนินกิจกรรมที่ ส่งเสริมคุณลักษณะ บัณฑิตตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการจัดทําแผนการ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานิสิ ต ในภาพรวมของคณะฯ โดยมี ฝ่ า ย กิ จ การนิ สิ ต ภาค/สาขาวิ ช า และสโมสรนิ สิ ต ของคณะ วิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทํ า แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปี 2560 เพื่อให้ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสนและสอดคล้ อ งกั บ คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ตาม มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ นอกจากนี้มีการกํ าหนดผู้รับผิดชอบและ ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (1.6-1-1 ) จากแผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปี 2560 ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต ภาค/สาขาวิ ช า และสโมสรนิ สิ ต คณะ วิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน ได้มี ก ารดํ า เนิน กิ จ กรรมที่ ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบทั้ง 5 ประการ (1.6-2-1) ดังนี้ 1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรมโดยการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่องความรู้สู่วิศวกรเกษตร เพื่อให้ นิสิตได้รู้แนวทางในการหางานและการปฏิบัติตัวเมื่อทํางาน หลั ง จบการศึ ก ษาแล้ ว โดยมี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งของ จรรยาบรรณวิศวกรให้นิสิตได้ทราบด้วย โดยกิจกรรมนี้มีผล การประเมิ น เฉลี่ ย ที่ 3.91 และกิ จ กรรมอบรมมาตรฐาน คุณภาพในระบบอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน GMP HACCP และ ISO 9001:2015 โดยมีการสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณวิศวกรในกิจกรรมครั้ง นี้ด้วย ซึ่งมีผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 (1.6-2-2)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน 1.6-1-1 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ กิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 แผนปฏิบัติการกิจกรรม พัฒนานิสิต ประจําปี พ.ศ.2560

1.6-2-1 แผนปฏิบัติการ กิจกรรม ประจําปี พ.ศ. 2560 1.6-2-2 กิจกรรมบรรยาย พิเศษเรื่องความรู้สวู่ ิศวกร เกษตร กิจกรรมอบรมมาตรฐาน คุณภาพในระบบ อุตสาหกรรมอาหาร 1.6-2-3 กิจกรรมอบรม ความรู้ทางวิชาการแก่นสิ ิต กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นํา นิสิตและการประกัน คุณภาพการศึกษา 1.6-2-4 กิจกรรมเรียนรู้ นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพ วิศวกรอุตสาหการ โลจิสติกส์ #10

62


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

(5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ

2. ด้ านความรู้ โดยการจัดกิ จกรรมดั งนี้ หนึ่ง กิจกรรม อบรมความรู้ทางวิชาการแก่นิสิต เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความ เข้ า ใจในเทคโนโลยี ม ากขึ้ น ซึ่ งผลการประเมิ น มี ค่ าเฉลี่ ย 4.44 และกิ จ กรรมค่ า ยพั ฒ นาผู้ นํ า นิ สิ ต และการประกั น คุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างในนิสิตได้พัฒนาภาวะผู้นํา 3 ด้ าน (เก่ งงาน,เก่ งคิด และเก่ งคน) ซึ่ งผลการประเมิ น มี ค่าเฉลี่ย 4.88 (1.6-2-3) 3. ด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา โดยการจั ด กิ จ กรรม ดั ง นี้ กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่วิชาชีพวิศวกรอุตสาหการโลจิสติกส์ #10 เพื่อให้นิสิตเข้าใจลักษณะและแบบแผนของ การปฏิบัติงานจริงทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งมีผลการ ประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.96 นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กํ า แพ งแสน ได้ ส นั บ สนุ น กิ จ ก รรม ขอ งการแข่ ง ขั น ระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและนานาชาติ เพื่อจะทําให้ นิสิตนําความรู้ในห้องเรียนมาปฏิบัติจริง นิสิตจะได้ฝึกทักษะ ของการวิเคราะห์ แ ละการนํ าเสนอผลงาน โดยชุม นุม ของ สโมสรนิสิตฯ และนิสิตได้เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลทั้ง ในระดับชาติและนานาชาติ (1.6-2-4) - นิสิตของชุมนุมหุ่นยนต์ คว้ารางชนะเลิศชื่อของผลงาน คือ การดึงดูดอนุภาคควันไฟป่าจากอากาศสู่พื้นดินด้วยวง แหวนไอน้ําอิ่มตัวในงานวันนักประดิษฐ์ 2560 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 - นิสิตของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลรองแชมป์ ASIA BRICOM 2017 ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น Asia Bridge Cometion 2017 ระดั บ นานาชาติ ระหว่ า งวั น ที่ 14 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 - นิ สิ ต ของภาควิ ช าการอาหาร คว้ า รางวั ล 2 รางวั ล ได้ แ ก่ รางวั ล บทความดี เด่ น และรางวั ล การนํ า เสนภาค บรรยายดี เ ด่ น ในการแข่ ง ขั น การประชุ ม ทางวิ ช าการ วิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้ง 3 (FENETTPPP,PPP2017) ชื่ อ ผลงานคื อ สภาวะการเก็บ รัก ษาที่ มี ผ ลต่ อ การหื น และ ความความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ํามันเมล็ดงา ในวันที่ 4 เมษายน 2560 4. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ รั บ ผิ ด ชอบ โดยการจัด กิ จ กรรม ดั งนี้ กิ จกรรม Civil Day เพื่อให้นิสิตได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่ง มี ผ ลการประเมิ น มี ค่ า เฉลี่ ย 4.65 และกิ จ กรรม Freshy Camp เพื่ อ ให้ นิ สิ ต สร้ างความสัม พั น ธ์ระหว่ างรุ่ น พี่ กับ รุ่น น้ อ ง ซึ่ งมี ผ ลการประเมิ น มี ค่ า เฉลี่ ย 4.95 นอกจากนี้ ยั งมี

ข่าวกิจกรรม/รางวัลที่ได้รับ ในเว็บไซต์ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 1.6-2-5 กิจกรรม Civil Day กิจกรรม Freshy Camp กิจกรรมไออีสัมพันธ์ 1.6-2-6 กิจกรรมอบรม ไมโครคอนโทรเลอร์ กิจกรรมแข่งขันโครงสร้าง สะพานไม้ไอศกรีม

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

63


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

กิ จ กรรมไออี สั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ ระหว่างนิสิตต่างมหาวิทยาลัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในอนาคตซึ่งมีผลการประเมินมี ค่าเฉลี่ย 4.99 (1.6-2-5) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยการจั ด กิ จ กรรม เช่ น กิจกรรมอบรมไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อให้นิสิตสามารถนํา ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในการสร้าง สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.09 และกิ จ กรรมแข่ งขันโครงสร้างสะพานไม้ ไอศครีม เพื่ อ ให้ นิสิตมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และสามารถนํา ความรู้ที่ได้ศึกษามาทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งมีผลการประเมินมี ค่าเฉลี่ย 4.91 (1.6-2-6) 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ งานกิจการนิสิต ภาค/สาขาวิชา และสโมสรนิสิตคณะ และทักษะการประกัน วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการจัดทํากิจกรรมให้ความรู้ คุณภาพแก่นสิ ิต และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิตดังนี้ 1. กิ จ กรรมค่ า ยผู้ นํ า นิ สิ ต และการประกั น คุ ณ ภาพ การศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้นิสิตได้พัฒนาภาวะผู้นํา 3 ด้าน (เก่ ง งาน , เก่ ง คิ ด และเก่ ง คน) ซึ่ ง มี ผ ลการประเมิ น มีค่าเฉลี่ย 4.88 (1.6-3-1) 2. กิจกรรมเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อปลูกฝังให้นิสิตมีการพัฒนา ตนเองให้มีคุณภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง ซึ่งผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.91 (1.6-3-2) 4. ทุกกิจกรรมที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน โดยคณะกรรมการ ดําเนินการ มีการ ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต ได้ ท บทวนผลของการประเมิ น ในปี ประเมินผล การศึกษา 2558 และพบว่า วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ ความสําเร็จตาม กิ จกรรมยังไม่ชัด เจน (1.6-4-1) ดั งนั้น คณะกรรมการฝ่ าย วัตถุประสงค์ของ กิจการนิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน พิจารณา กิจกรรมและนําผลการ แผนปฏิบัติการประจําปี 2560 (1.6-4-2) และผล (1.6-4-3) ประเมินมาปรับปรุง เพื่อกําหนดความสําเร็จของทุกกิจกรรม โดยพิจารณาอย่าง หลักๆ ดังนี้ การดําเนินงานครั้ง 1. ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์เชิงปริมาณ โดยดูที่ร้อยละ ต่อไป ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 2. ตัวชี้วัดของวัต ถุประสงค์เชิงคุณ ภาพ โดยดูที่ ระดับ คะแนนของแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรม เกณฑ์ที่ สํ า เร็ จ โดยทั่ ว ไปคื อ มี ค ะแนนมากกว่ า 3.51 ซึ่ ง เป็ น ค่ า เป้าหมาย

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

1.6-3-1 กิจกรรมค่ายผู้นํา นิสิตและการประกัน คุณภาพการศึกษา 1.6-3-2 กิจกรรมเรียนรู้ ระบบประกันคุณภาพ การศึกษาเพือ่ นิสิต วิศวกรรมอุตสาหการ

1.6-4-1 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ กิจการนิสิ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 1สิงหาคม 2560 1.6-4-2 แผนปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปี2560 1.6-4-3 ผลของการ ประเมินความสําเร็จของ โครงการตามแผนฯ

64


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

5. ประเมินความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ แผนการจัดกิจกรรม พัฒนานิสิต

6. นําผลการประเมินไป ปรับปรุงแผนหรือ ปรับปรุงการจัด กิจกรรมเพื่อพัฒนา นิสิต

ผลการดําเนินงาน 3. การดําเนินการตามกรอบของเวลาในแผนกิจกรรม พัฒนานิสิต นอกจากนี้ยังมีการปรับโครงสร้างของแผนของการจัด กิจกรรม เพื่อจะทําให้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมสอดคล้อง กับคุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิต 5 ด้าน (1.6-4-1) ในส่วนของการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรม คณะกรรมการกิจการนิสิตพบว่า ทุกกิจกรรม บรรลุ ค่ า เป้ า หมายของตั ว ชี้ วั ด ทุ ก กิ จ กรรมถู ก จั ด ตาม กําหนดเวลาของแผนของการจัดกิจกรรมฯและทุกกิจกรรม ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อจะปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป ในส่ ว นของการนํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การ ดําเนินงานครั้งต่อไป คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตพบว่า ภาค/สาขาวิชาควรจะมีการจัดกิจกรรมในด้านภาษาอังกฤษ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยครอบคลุมทั้ง 4 ชั้นปี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย กิ จ ก า ร นิ สิ ต ข อ ง ค ณ ะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน จัดทําผลของการประเมินของ ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ และ พบว่า ทุกโครงการ/กิจกรรมถูกจัดอยู่ในช่วงเวลาของแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม (1.6-5-1) สิ่งนี้แ สดงให้เห็น ว่า การประเมินความสําเร็จของแผน ของการจัดกิจกรรม มุ่งเน้นความสําเร็จของแต่ละกิจกรรม อย่ า งไรก็ ต าม การบริ ห ารแผนฯ ในบางด้ า น ยั งไม่ ได้ ถู ก พิจารณา ตัวอย่างเช่น ด้านการเงินและด้านการเรียนรู้และ การเติบ โต เป็น ต้น คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตเห็ น ว่า การประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของแผนฯ ควรจะถู ก ปรั บ โดย อาจจะนําเครื่องมือของการบริหารจัดการมาใช้เพื่อจะช่วยให้ การบริหารแผนฯ มีความชัดเจนและครบถ้วนขึ้น (1.6-5-2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน โดยคณะกรรมการ ฝ่ายกิจการ มีการปรับปรุง คือ ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของ แต่ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 สําหรับการปรับปรุง ในแผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนา นิ สิ ต ป ระจํ า ปี 2560 การป ระเมิ น ความสํ า เร็ จ ตาม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ชัดเจน ดังที่ถูกกล่าวในข้อ 4 ดังนั้น ในแผนของการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปี 2560 วิธีของการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กิจกรรมถูกปรับเพื่อก่อให้เกิดความชัดเจนของวัตถุประสงค์ รวมถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดังในข้อ 4ผลที่ตามมาคือใน การประเมิ น ผลของการจั ด กิ จ กรรม แบบสอบถามถู ก ปรับปรุงเพื่อจะตอบวัตถุประสงค์ให้ตรงมากขึ้น และมีการ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

1.6-5-1 ผลของการ ประเมินของความสําเร็จ ของโครงการ 1.6-5-2 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ กิจการนิสิตครั้งที่ 6/2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2560

1.6-6-1 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ กิจการนิสิตครั้งที่ 6/2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2560

65


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

ระบุ ประเด็น ปั ญ หาและแนวทางของการปรับ ปรุงสุดท้ าย มีการปรับโครงสร้างกิจกรรมของแผนของการจัดกิจกรรม ดังในข้อ 4 จากการตรวจดูภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปี 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการ ดําเนินโครงการพัฒนานิสิต จํานวนทั้งสิ้น 18 กิจกรรม ทุก กิจกรรมดําเนินตามวงจร PDCA และกิจกรรมโดยรวมมีผล การประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สําหรับการปรับปรุงที่สอง มีการเสนอแนวทางของการ บริ ห ารแผนฯ ประจํ า ปี 2560 ผ่ า นการประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่างฝ่ายกิจการนิสิตฯ ภาค/สาขาวิชา และสโมสรนิสิต คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน โดยนํ า ผลของการ ประเมินในข้อ 5มาพิจารณา ผลสรุปคือ แผนปฏิบัติการในปี 2561คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตจะกําหนดตัวชี้วัดของ การบริ ห ารแผนของการจั ด กิ จ กรรมโดยใช้ Balanced Scorecardเพื่ อ จะทํ า ให้ ก ารบริ ห ารแผนฯ มี ค วามยั่ ง ยื น นอกจากนี้ แต่ละภาค/สาขาวิชา และสโมสรนิสิตฯ ควรจะมี การบู ร ณาการในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานิ สิ ต ร่ ว มกั น ให้ มากขึ้น (1.6-6-1)

ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 6 ข้อ

6 ข้อ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

66


องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตั ว บ่ ง ชี้ พบว่ า มี ผ ลการประเมิ น ตนเอง ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 4.79 ผลประเมิ น ได้ คุ ณ ภาพระดั บ ดี ม าก รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารงานวิจัยที่ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์

คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพ งแสน ใช้ ร ะบ บ สารสนเทศเพื่ อการสร้างสรรค์ และบริห ารงานวิจัย จาก หลายแหล่ งด้ วยกั น ทั้ งจากระบบสารสนเทศของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน (2.1-1-1) และระบบสารสนเทศด้ า นการวิ จั ย ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) โดยบุคลากรสาย วิชาการทุ ก คนสามารถเข้ าถึ งข้ อ มู ลได้อ ย่างสะดวกและ รวดเร็ว และสามารถใช้ฐานข้อ มูลดังกล่าวในการบั นทึ ก ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ค้นหาข้อมูลผลงานวิจัย ทั้งจํานวน เงิน วิ จัย ผลงานวิ จั ย การนํ าผลงานวิจั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ รางวัล ฯลฯ โดยสามารถดูข้อมูลของคณะวิศวฯ ได้ตั้งแต่ ปี พ .ศ. 2549 จนถึ งปั จจุบั น (2.1-1-2) ซึ่ งคณะฯ ได้ เริ่ ม จัดทําระบบสารสนเทศเพื่ อการขอทุ นสนั บสนุ นการวิจัย มีการดําเนินงาน ของหน่วยวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละหน่ ว ยเทคโนโลยี สารสนเทศ จั ดทํ าระบบการขอทุ น สนั บ สนุ น วิจัย ซึ่ งจะ สะดวกและรวดเร็วในการกรอกเอกสาร ย่นระยะเวลาใน การอนุมัติเอกสาร ทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็น ระบบสามารถเรียกดูข้อมูล/สถิติการขอทุนวิจัยแยกเป็น รายปี ห รื อ ภาควิ ช า ฯลฯ ซึ่ ง ตอนนี้ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอนการ ดํ า เนิ น การหน่ ว ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการกํ า ลั งติ ด ตาม ความคืบหน้า (2.1-1-3)

2.1-1-1 เว็บไซต์ของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ใน ส่วนของงานวิจัยและบริการ วิชาการ 2.1-1-2 เว็บไซต์ของสถาบันของ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.) 2.1-1-3 ตัวอย่างระบบขอทุนวิจัย คณะฯ ผ่านเว็บไซต์

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

67


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการ คณะฯ มอบหมายหน่ วยวิจัยและบริการวิชาการใน วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย โดยจัดสรรและจัดหา ในประเด็นต่อไปนี้ ทรัพยากรสําหรับการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยทั้งใน เรื่องงบประมาณ ห้องปฏิบัติการวิจัย ครุภัณฑ์วิจัย แหล่ง ค้ น คว้าทางวิ ชาการ และระบบสารสนเทศเพื่ อการวิ จัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมด้านการวิจัย ได้แก่ - ห้องปฏิบัติการหรือ ห้องปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ หรือหน่วย วิจัย หรือศูนย์ เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ คําปรึกษาและ สนับสนุนการวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์

คณ ะฯ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบ ป ระม าณ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัด ซื้อครุภัณฑ์วิจัย โดย มีการจัดสรรงบ ประมาณดังกล่าวไปยัง “ห้องปฏิบัติการ วิ ศ วกรรมตรวจสอบแบบไม่ ทํ า ลายสํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกษตร ” เพื่ อ จะเป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ส ร้ า งงานวิ จั ย บูรณาการระหว่าง 3 ภาควิชา ซึ่งจะเป็นห้อง ปฏิบัติการ ขั้ น สู ง สํ า หรั บ ส่ ง เสริ ม การเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ของ ประเทศ รวมถึงยังให้คําปรึกษาและออกแบบเครื่องบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ก่ บ ริ ษั ท เอกชนอี ก ด้ ว ย (2.1-2-1) นอกจากนี้ คณะฯ ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย สร้ า งสรรค์ เทคโนโลยี เกษตร ดิ จิ ทั ล ทํ า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น งานวิ จั ย การสร้ า งสรรค์ นวัตกรรมรวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจวั ด และระบบดิ จิ ทั ล สํ า หรั บ การพั ฒ นา เกษตรกรรมสมัยใหม่ (2.1-2-2 และ 2.1-2-3) คณะฯ สนับสนุนการทํางานวิจัยของห้องปฏิบัติการ NIR ในการสร้ า งนวั ต กรรมใหม่ เครื่ อ งตรวจวั ด ทุ เรี ย น สําหรับตรวจสอบทุเรียนว่าสุกหรืออ่อนอยู่หรือเป็นพลูที่ สวยโดยใช้ เวลาเพี ย งเสี้ ย ววิ น าที ทั้ ง ยั ง ไม่ ทํ า ลายเนื้ อ ทุเรียนอีกด้วยซึ่งตอนนี้กํ าลังเป็ น ผลงานที่ น่ าจับตามอง เป็นอย่างยิ่ง (2.1-2-4)

ค ณ ะ วิ ศ วก รรม ศ าส ต ร์ กํ าแ พ งแ ส น จั ด ส รร - ห้องสมุดหรือแหล่ง ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและวารสารต่างๆ ตาม ความต้อ งการของภาควิชา/สาขาวิชา สําหรับ ใช้ในการ การวิจัยหรืองาน เรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม สร้างสรรค์ ให้แก่นิสิตและอาจารย์ของคณะฯ (2.1-2-5 ถึง 2.1-2-6) และสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.และมอบให้ หน่วยวิจัยและบริการวิชาการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ การวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เผยแพร่ ผ่ า น Website ของคณะฯ จั ด หมวดหมู่ เพื่ อ สะดวกและรวดเร็ ว ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล และเพื่ อ การ วางแผนในการจัดสรรงบประมาณที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ ของคณะฯ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านนวัตกรรม , ด้านวิจัย เฉพาะด้าน เป็นต้น (2.1-2-7 ถึง 2.1-2-8)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ วิศวกรรมตรวจสอบแบบไม่ทําลาย ฯลฯ พร้อมผลงานการเป็นที่ ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชน 2.1-2-2 คําสั่งแต่งตั้งศูนย์วิจัย สร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล 2.1-2-3 ภาพถ่ายและการดําเนิน กิจกรรมของศูนย์วิจัยสร้างสรรค์ เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล 2.1-2-4 ผลงานและภาพถ่าย นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบทุเรียน 2.1-2-5 เอกสารจัดสรร งบประมาณจัดซื้อหนังสือของ ห้องสมุดคณะฯ 2.1-2-6 ภาพถ่ายห้องสมุดคณะฯ และภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อการ สืบค้นข้อมูลและเป็นแหล่งอ้างอิง การทําผลงานวิจัย 2.1-2-7 ระบบงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ. มก.) (http://research.rdi.ku.ac.th/k ur3/login.aspx) 2.1-2-8 เว็บไซต์ของคณะฯ ในส่วน ของงานวิจัยและบริการวิชาการ (eng.kps.ku.ac.th/research/) 2.1-2-9 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ วิจัยแสดงเจ้าหน้าที่ดูแล ห้องปฏิบัติการและเวลาเปิด-ปิด ห้องปฏิบัติการ 2.1-2-10 ภาพถ่ายอุปกรณ์ป้องกัน สาธารณภัยในห้องปฏิบัติการ พร้อมการจัดอบรมการใช้งาน อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ ประจําห้องปฏิบัติการ และผู้สนใจ เพื่อรู้หลักการดําเนินการหากเจอ สถานการณ์จริง 2.1-2-11 ภาพถ่ายการดําเนิน โครงการ 5 ส ในส่วนของ Shop ปฏิบัติการ

68


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

- สิ่งอํานวยความสะดวก หรือการรักษาความ ปลอดภัยในการวิจัย หรือการผลิตงาน สร้างสรรค์ เช่น ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ ปลอดภัยใน ห้องปฏิบัติการ

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

คณะฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลและให้คําปรึกษา ป ระ จํ าห้ อ งป ฏิ บั ติ ให้ ติ ด ป้ าย เวล าเปิ ด -ปิ ด ข อ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและชื่ อ ของผู้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจน ค ณ ะ ฯ มี ก ารติ ด ต าม ผ ล ก ารดํ าเนิ น งาน ข อ งทุ ก ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ผลที่ ได้ คื อ ทุ ก ห้ อ งฯ มี ป้ า ยแสดงชื่ อ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและเวลาการปฏิบัติงาน (2.1-2-9) คณะฯ จั ด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น สาธารณภั ย ในทุ ก ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ตรวจเช็ ค สภาพความพร้ อ มของถั ง ดั บ เพลิ ง และเติ ม น้ํ า ยาป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ให้ พ ร้ อ มใช้ ง าน ตลอดเวลา รวมถึงจัดอบรมให้กับบุคลากรในการป้องกัน อัคคีภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานหากเกิด เหตุฉุกเฉิน (2.1-2-10)

2.1-2-12 เอกสารประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุม วิชาการ ครั้งที่ 13 งานเกษตร กําแพงแสน ปี 2559 2.1-2-13 ภาพถ่ายพร้อมเอกสาร การจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “วิศวกรรมกับ Thailand 4.0” 2.1-2-14 ภาพถ่ายพร้อม รายละเอียดเป็นเจ้าภาพร่วมในการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 10 11 ส.ค. 59 2.1-2-15 ภาพถ่ายพร้อม รายละเอียดเป็นเจ้าภาพร่วมจัด ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA 2017 ภายใต้หัวข้อ "THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change toward Asia's WaterEnergy-Food Nexus" ระหว่าง วันที่ 25-27 ม.ค. 60 2.1-2-16 ภาพถ่ายผลงานและ รางวัลของนิสิตที่ได้รับรางวัล 2.1-2-17 ภาพถ่ายการบรรยาย พิเศษของศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญที่เป็นผู้ เชี่ยวในสาขาวิชาต่างๆ

คณะฯ มอบหมายสํานักงานเลขาฯ จัดโครงการ 5 ส. เน้ น พื้ น ที่ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เช่ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Shop 5) ของคณะฯ เพื่ อ สร้า งความ สะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้กําลัง จะขยายผลไปสู่ห้องปฏิบัติการของภาควิชา (2.1-2-11) - กิจกรรมวิชาการที่ ส่งเสริมงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน สร้างสรรค์ การจัดให้มี ศาสตราจารย์ อาคันตุกะหรือ ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสนส่งเสริม กิจกรรม วิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น - การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ในงานเกษตร กําแพงแสนปี 2559 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้สนใจส่ง ผลงานเข้ า ร่ ว มจากหลายสถาบั น ทั้ งมี ก ารจั ด เสวนา วิ ช าการ เรื่ อ ง “วิ ศ วกรรมกั บ Thailand 4.0” ให้ กั บ อาจารย์ นิสิตบุคลากร และบุคลากรภายนอกที่สนใจ (2.1-2-12 ถึง 2.1-2-13) - เป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มในการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ส.ค. 59 และเป็นเจ้าภาพ ร่ ว มจั ด ประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ THA 2017 ภายใต้ หั ว ข้ อ "THA 2017 International Conference on Water Management and Climate Change toward Asia's Water-Energy-Food Nexus" ระหว่ า ง วั น ที่ 25-27 ม.ค. 60 ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย (2.1-2-14 ถึง 2.1-2-15) คณะฯ ร่วมกับหน่วยวิจัยและบริการวิชาการจัดสรร งบให้นิสิตปริญ ญาตรี และบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม วิชาการกับสถาบันต่างๆ จนได้รับรางวัลทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ (2.1-2-16) และในรอบปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้รับการติดต่อ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

69


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ป ระ ส าน งาน กั บ ศ าส ต ราจ าร ย์ อ าคั น ตุ ก ะ ห รื อ ศาสตราจารย์ รั บ เชิ ญ ที่ เป็ น ผู้ เชี่ ย วในสาขาวิ ช าต่ า งๆ มาบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับอาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากร ถึง 6 ท่านด้วยกัน (2.1-2-17) 3. จั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสนมี ก ารจั ด สรร เป็ น ทุ น วิ จั ย ห รื อ ง า น งบประมาณเพื่ อเป็ น ทุ น วิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่ อทํ า สร้างสรรค์ วิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ วิจัยสถาบัน โดยมีนโยบายให้ อาจารย์และนักวิจัยทํางานวิจัยตามความถนัด, บรูณาการ กับการเรียนการสอนหรือบรูณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างผล งานที่ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ หรื อ ต่ อ ยอดในเชิ ง พาณิ ช ย์ ประกอบด้วย 1. งบประมาณในส่ ว นเงิ น รายได้ ค ณะฯ ได้ แ ก่ ทุนอุดหนุนวิจัยคณะฯ, ทุนสนับสนุนวิจัยนวัตกรรม, ทุน สนับสนุนนิสิต เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับเอกชน, ทุน สนับสนุนการทําวิจัยของบัณฑิต (2.1-3-1 ถึง 2.1-3-4) 2. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกคณะฯและ ภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย คณะฯ จะมี ก ารจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่ง ทุนจากภายในประเทศและต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ไป ยังภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์ฯ ให้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลใน การขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ในสาขาที่ ต นมี ค วาม เชี่ยวชาญ (2.1-3-5) 4. จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น ก ารเผยแพ ร่ ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น สร้ า งสรรค์ ในการประชุ ม วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน วารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มี การสนับ สนุ น งบประมาณสํ า หรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย หรื อ งาน สร้างสรรค์ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เพื่อเป็น ขวัญ และกําลังใจในการทํ างานและเผยแพร่ผลงานวิจัย หรื อ ผลงานสร้ า งสรรค์ ต่ อ สั ง คม อั น จะเป็ น การสร้ า ง ชื่อเสียงให้กับตนเอง คณะฯ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้ งยั งเป็ น การกระตุ้ น ให้ มี บ รรยากาศการแข่ งขั น อย่ า ง สร้างสรรค์ในการทํางานวิจัยภายในคณะฯ ซึ่งจะนําไปสู่ การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป - ทุ นสนั บ สนุน ผลงานทางวิชาการในระดับ ชาติ และระดับนานาชาติ (2.1-4-1) - ทุนสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมการตีพิมพ์ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (2.1-4-2) - ในการเผยแพร่ผลงาน คณะฯ ร่วมกับหน่วยวิจัย และบริก ารวิ ชาการ ได้ ป ระกาศและชี้แ จงระเบี ย บและ หลักเกณฑ์ การพิจารณาสนั บ สนุ นทุน ตีพิมพ์ผลงานทาง

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

2.1-3-1 ประกาศคณะฯเรื่อง ระเบียบ ว่าด้วยการให้ทุนอุดหนุน การวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 2.1-3-2 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัย นวัตกรรมของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน พ.ศ. 2560 2.1-2-3 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนิสิต เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกับ ภาคเอกชน พ.ศ.2560 2.1-3-4 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร ค่าธรรมเนียมการศึกษาของ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 2.1-3-5 เอกสารและรายละเอียด ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 2.1-4-1 ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการสนับสนุน ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน พ.ศ. 2559 2.1-4-2 ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบสนับสนุนเงินเพื่อเตรียม ความพร้อมในการตีพิมพ์ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน พ.ศ.2559 2.1-4-3 เว็บไซต์ของคณะฯ ใน ส่วนของงานวิจัยและบริการ วิชาการ 2.1-4-4 คําสั่งคณะฯ ที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ และคําสั่ง

70


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

5. มีการพัฒนาสมรรถนะ อาจารย์และนักวิจัย มีการ สร้างขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วย ในการคุ้มครองสิทธิ์ของ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นําไปใช้ประโยชน์และ ดําเนินการตามระบบที่ กําหนด

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

วิ ช าการเผยแพร่ ผ่ า น เว็ บ ไซต์ ค ณ ะฯ อย่ า งชั ด เจน (2.1-4-3) - โดยมี ค ณะกรรมการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ เป็นผู้พิจารณาผลงานและความถูกต้อง (2.1-4-4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการมอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ ตลอดจนยกย่องเชิดชูอาจารย์ และนักวิจัยในด้านวิจัยดีเด่นและบริการวิชาการดีเด่น เป็น ประจํ าทุ ก ปี โดยมี ค ณะกรรมการพิ จารณาคั ดเลือกจาก ผลงานของอาจารย์และนักวิจัยที่โดดเด่นและมีการบันทึก ผลงานในรายงานประจํ าเดื อ นของฝ่ ายวิจั ย และบริก าร วิ ช าการ (ข้ อ มู ล ตามปี ป ฏิ ทิ น ) ประกอบการพิ จ ารณา คั ด เลื อ ก ทั้ งยั งเผยแพร่ ผ ลงานวิจั ย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านต่างๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานดีเด่นผ่านสื่อในอีกหลาย ช่องทาง เช่น เว็บ ไซต์ แผ่น พั บประชาสัม พั น ธ์ จดหมาย ข่าว เป็นต้น (2.1-5-1 ถึง 2.1-5-2) คณะวิศ วกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน ได้ จัดหาข้อ มู ล และขั้ น ตอนของการดํ า เนิ น งาน และประสานงานกั บ อาจารย์และนักวิจัยเพื่อจะนําผลงานไปยื่นขอจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและ คณะฯ ทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยมี แบบฟอร์ม การขอรับ สิท ธิบั ตร (ทป01) พร้อมประกาศ และหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน ซึ่งคณะฯ มีผลงานที่ ได้รับอนุสิทธิ บัตรในปี 2559 จํานวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1.กระบวนการแยกโปรตี น เข้ ม ข้ น จากใบมั น สําปะหลังสําหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ 2.กระยาสารทจากธั ญ พื ช เริ่ ม งอกที่ มี ส ารกาบา และกรรมวิธีการผลิต (2.1-6-1 ถึง 2.1-6-3)

คณะฯ ที่ 17/2560 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการวิจัยและบริการ วิชาการเพิ่มเติม 2.1-5-1 ประกาศคณะฯ เรื่อง ผล การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 2.1-5-2 มีการจัดทําข่าว ประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์ โปสเตอร์ จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ด้าน ต่างๆ เผยแพร่ลงในหนังสือ นิตยสาร และเว็บไซต์

2.1-6-1 ขั้นตอนการขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร มก.และ เอกสารแบบฟอร์ม (ทป01) 2.1-6-2 ประกาศคณะฯ เรื่อง การ ให้รางวัลการจดสิทธิบัตรและอนุ สิทธิบัตร 2.1-6-3 ผลงานที่ได้รับอนุสิทธิบัตร ในปี 2559

ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 6 ข้อ

6 ข้อ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

71


ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดชองตัวบ่งชี้

ปัจจัยนําเข้า

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวนเงินสนับสนุ นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบั นที่กําหนดให้เป็ น คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ กําหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน สูตรการคํานวณ 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์ ประจําและนักวิจัย จํานวนเงินนสนับสนุนงานวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 5 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกสาขาวิชาในคณะ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

72


ผลการดําเนินงาน ในปี ง บประมาณ 2559 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน มี เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย จากภายใน จํ านวน 4,437,298.33 บาท และภายนอก จํ านวน 98,480,840.94 บาท รวมเงิน สนั บ สนุ น จากภายในและ ภายนอกทั้งหมด 102,918,139.27 บาท ซึ่งมีจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ทั้งหมด 94 คน ลาศึกษาต่อ จํานวน 9 คน มีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง จํานวน 83 คน และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงจํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน คิดเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 1,210,801.64 บาทต่อคน จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยทีป่ ฏิบัติงานจริง = จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย = 102,918,139.27 = 1,210,801.64 บาท 85

= 1,210,801.64 บาท/คน คะแนนที่ได้

=

1,210 ,801 .64 x5 220 ,000

= 27.52 คะแนน

ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

220,000 บาท/คน

619,889.80

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 220,000 บาท/คน

1,210,801.64

รายการเอกสารหลักฐาน หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.2-1

ฐานข้อมูลงานวิจัย สวพ.มก.

2.2-2

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

73


ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยเป็น คะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้  กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ที่กําหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ที่กําหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ที่กําหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป สูตรการคํานวณ 1. คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย  100 จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจําและนักวิจัย คะแนนที่ได้  5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

74


ผลการดําเนินงาน ข้อ

1

2

3

4

ข้อมูลพืน้ ฐาน - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการ ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ แจ้งให้ ก.พ.อ./กก.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ออกประกาศ - ผลงานที่ได้รบั การจดอนุสิทธิบัตร - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2) - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ แจ้งให้ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ค่าน้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทนิ ) 2559 จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก

0.20

32

6.4

0.40

24

9.6

0.60

6

3.6

0.80

12

9.6

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

75


ข้อ

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้ําหนัก

5

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ ขอตําแหน่งทางวิชาการ - ผลงานวิจัยทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ ดําเนินการ (หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ เทียบเท่าขึ้นไป เช่น ระดับจังหวัด หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติ เช่น สภา อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับ การจดทะเบียน - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม เกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามา ขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

1.00

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทัง้ หมดรวมลาศึกษาต่อ คะแนนที่ได้

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

ผลการดําเนินงาน (ปีปฏิทนิ ) 2559 จํานวน ค่าถ่วงน้ําหนัก

20

20

94

49.2 94

52.34 x5  4.36 60

76


ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 60

68.54

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

4.36

ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน ร้อยละ 60

52.34

รายการเอกสารหลักฐาน หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.3-1

ฐานข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สวพ.มก.

2.3-2

ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ (QAIS)

2.3-3

รายงานประจําเดือนผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

77


องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณ ภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

1. จัดทําแผนการบริการ วิชาการประจําปีที่ สอดคล้องกับความ ต้องการของสังคม และ กําหนดตัวบ่งชี้วัด ความสําเร็จในระดับ แผนและโครงการบริการ วิชาการแก่สังคม และ เสนอกรรมการประจํา คณะ เพื่อพิจารณา อนุมัติ

คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน ร่ ว มกั บ ภาควิชา/สาขาวิชา/ศูนย์ฯ จัดทําแผนบริการวิชาการ บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2560 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คมทางด้ า น วิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปแบบให้เปล่า และเก็ บ ค่ า บ ริ ก าร โด ยมี ก ารกํ า ห น ดตั ว ชี้ วั ด ความสําเร็จในทุ กโครงการ และเสนอผ่านกรรมการ ประจําคณะฯเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะฯ กรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 13/2559 วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 วาระที่ 4.1 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2560 – 2563 (3.1-1-1) คณะฯ มีตัวชี้วัดระดับแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การ พัฒนาบริการวิชาการเชิงรุกและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อ เป็นที่พึ่งของสังคม ดังนี้ 1. จํานวนความร่วมมือกับชุมชนและสังคม 2. จํานวนชุมชน/เป้าหมายที่มีความเข้มแข็งและ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (3.1-1-2) โด ยมี แผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจํ า ปี พ .ศ.2560 มีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมการทํางานร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก 2. โครงการร่ ว มทํ า งานบริ ก ารวิ ช าการของ บุคลากร

3.1-1-1 รายงานการประชุม คณะฯ กรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 13/2559 3.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 3.1-1-3 แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2560

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

78


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

3. โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า น บริการวิชาการกับองค์กรระดับชาติ 4. การสนับสนุนเครือข่ายด้านบริการวิชาการ (3.1-1-3) 2. โครงการบริการวิชาการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน มี แ ผนการ แก่สังคมตามแผน มีการ จัดทําโครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทําแผนการใช้ สู่ชุมชนและสังคมรวมทั้งสร้างงานบริการวิชาการที่มี ประโยชน์จากการ คุ ณ ค่ าแ ล ะเป็ น ป ระโยช น์ ต่ อ ก ารพั ฒ น านิ สิ ต บริการวิชาการเพื่อให้ หน่ วยงาน มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศ ทั้งนี้ มี การร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เช่น เกิดผลต่อการพัฒนา นิสิต ชุมชน หรือสังคม (3.1-2-1) 1. อาจารย์ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษา/วิ ท ยากร/อาจารย์ พิ เ ศษ/ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญเทคโนโลยี ด้ า นวิ ศ วกรรมให้ กั บ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน (3.1-2-2) 2. โครงการงานเกษตรกํ า แพงแสนมี ก ารจั ด นิทรรศการด้านวิศวกรรมจากผลงานของอาจารย์และ นิ สิ ต เป็ น การฝึ ก นิ สิ ต ให้ ก ล้ า แสดงออกและแก้ ไ ข ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ในการให้ คํ า อธิ บ ายหลั ก การใน ผลงานของตนเองให้กับผู้สนใจฟังจากการสถานการณ์ จริง (3.1-2-3) 3. เป็นศู นย์กลางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศ ด้ า นวิ ศ วกรรมเกษตรเผยแพร่ ข้ อ มู ล ความรู้ ผ่ า น เว็บไซต์เพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนที่สนใจสามารถ หาข้อมูลได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว (3.1-2-4) 3. โครงการบริการวิชาการ คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพ งแสน มี ก าร แก่สังคมในข้อ 1 อย่าง ดํ า เนิ น การโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมตาม น้อยต้องมีโครงการที่ แผนปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับความต้องการ บริการแบบให้เปล่า ของสังคมแบบให้เปล่า ได้แก่ 1. โครงการนิทรรศการด้านวิศวกรรมศาสตร์ งาน เกษตรกําแพงแสน มีการให้บริการข้อมูลกับบุคลากร เกษตรกร นิสิต แล้วผู้ที่สนใจฟรี (3.1-3-1) 2. โครงการเป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางวิ ศ วกรรมอาหาร ในเรื่ อ งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ที่ เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ได้ ม าตรฐานสากล ให้ กั บ ประชาชนผู้ ส นใจ กลุ่ ม SMEs OTOP และกลุ่ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมอาหาร ของภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร (3.1-3-2)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

3.1-2-1 แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2560 3.1-2-2 เอกสารหนังสือเชิญ อาจารย์เป็นที่ปรึกษา/วิทยากร 3.1-2-3 ภาพถ่ายนิสิตร่วมจัด โครงการนิทรรศการงานเกษตร กําแพงแสน ประจําปี 2559 3.1-2-4 เว็บไซต์คณะฯ ในส่วน ของข้อมูลและผลงานและรางวัล , ภาพและข่าวกิจกรรม

3.1-3-1 ภาพถ่ายและโครงการ นิทรรศการงานเกษตร กําแพงแสน 3.1-3-2 รายละเอียดและ เอกสารโครงการบริการวิชาการ แก่สังคมและชุมชนของภาควิชา วิศวกรรมการอาหาร 3.1-3-3 ภาพถ่าย เอกสาร การ เข้าเยีย่ มชมศูนย์ฯ จาก หน่วยงานภายนอก

79


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรม โดย คณะฯ จะมี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารวิ ศ วกรรมพลั งงานและ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น แหล่ ง ถ่ า ยทอดและเรี ย นรู้ ด้ า น พลังงานและนวัตกรรม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง จากการเข้าเยี่ยมชมและเข้ารับการอบรมฝึก ปฏิ บั ติ จริ งในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ประมาณ 30 หน่ ว ยงาน กว่า 458 คน (3.1-3-3) 4. ประเมินความสําเร็จตาม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน ประเมิ น ตัวบ่งชี้ของแผนและ ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ การประจําปี โครงการบริการวิชาการ และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งในแผนปฏิบัติ แก่สังคมในข้อ 1 และ การประจํ า ปี 2560 คณะฯ มี โ ครงการด้ า นบริ ก าร วิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 4 โครงการ ซึ่งได้ดํ าเนิ นการ นําเสนอกรรมการ ครบทุกโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้กําลังอยู่ ประจําคณะ เพื่อ ระหว่างเก็บรวบรวมผลการดําเนินงานให้บรรลุผลตาม พิจารณา ตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้ทั้ง 4 โครงการ ผลจากการประเมินใน ไตรมาส 3 สามารถสรุปได้ดังนี้

หลักฐาน

3.1-4-1 รายงานผลการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปี งบประมาณ 2560 ไตรมาส 3

1. โครงการส่งเสริมการทํางานร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก ตัวบ่งชี้ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเงินที่รับ จากภายนอก เป้าหมาย : ร้อยละ 2 ผล : อยู่ระหว่างดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2. โครงการร่ ว มทํ า งานบริ ก ารวิ ช าการของ บุคลากร ตั ว บ่ ง ชี้ : ร้ อ ยละการเพิ่ ม ขึ้ น ของอาจารย์ / บุคลากรที่ทํางานบริการวิชาการ เป้าหมาย : ร้อยละ 20 ผล : อยู่ระหว่างดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. โครงการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า น บริการวิชาการกับองค์กรระดับชาติ ตั ว บ่ งชี้ : จํ านวนองค์ ก รที่ มี เครื อ ข่ า ยความ ร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ เป้าหมาย : 3 องค์กร ผล : 3 องค์กร 4. การสนับสนุนเครือข่ายด้านบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ : จํานวนเครือข่าย เป้าหมาย : 1 เครือข่าย ผล : 1 เครือข่าย

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

80


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

เพื่ อ จั ก ได้ นํ า ผลการดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรม รายงานต่อกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิ จารณาผล การดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปี2560 เพื่อ นําไปทําแผนพัฒนาปรับปรุงและปรับใช้ในแผนปฏิบัติ การประจําปี 2561 ต่อไป 5. นําผลการประเมินตาม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน รอผลการ ข้อ 4 มาปรับปรุงแผน ประเมิ นจนครบทั้ง 4 ไตรมาสและเตรียมนําผลการ หรือพัฒนาการให้บริการ ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ทั้ง 4 โครงการ เสนอ วิชาการสังคม ต่อ กรรมการประจํา คณะฯ (ประมาณเดื อ นตุ ล าคม 2560) เพื่ อ ประเมิ น ผลความสํ า เร็ จ ของตั ว ชี้ วั ด โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับแผน เพื่ อ ดํ าเนิ น การทบทวนและทํ าแผนพั ฒ นาปรับ ปรุง เพื่อนํามาปรับใช้ในแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 ให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาบริการวิชาการเชิง รุกและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็ นที่พึ่ งของสังคม เพื่อ พัฒนาการให้บริการวิชาการกับสังคมในหลายรูปแบบ มากขึ้น (3.1-5-1) ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 คณะฯ ได้ใช้แผนปฏิบัติ การประจําปีฉบับใหม่ (พ.ศ.2560-2563) เนื่องจากมี การป รั บ เป ลี่ ย น ผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง ได้ มี ก ารป ระชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามทบทวนและประเมิ น ผลการ ดํ า เนิ น งานของแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจําปีคณะฯ เพื่อนําแผนปฏิบัติการประจําปี 2559 มาทบทวนและปรั บ ปรุ ง เพื่ อ จั ก ดํ า เนิ น การต่ อ ใน แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี 2560 ในเรื่ อ งของการ สนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยด้ า นบริก ารวิ ช าการร่ ว มถึ งการ ทํ า งานเป็ น ที่ ป รึ ก ษาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด้ า น วิศวกรรมให้คงไว้เพียงเปลี่ยนชื่อโครงการและตัวชี้วัด ให้สอดคล้อง จากการวัดตัวโครงการเป็นตัวชี้วัดการ เพิ่มขึ้นของอาจารย์/บุคลากรที่ทํางานบริการวิชาการ แทน ส่ ว นของการสนั บ สนุ น เครื อ ข่ า ยด้ า นบริ ก าร วิชาการแก้ไขเป้าประสงค์ จากเดิม “การเติบโตและ มั่นคงทางการเงิน” เป็น “การเพิ่มขึ้นของรายรับจาก ภายนอก” โดยเน้นให้ภาควิชาดําเนินโครงการพัฒนา วิชาการให้ เพิ่มขึ้น และให้ตัดเป้าประสงค์ “มีระบบ กลไกสนับสนุนการบริหารฯที่มีประสิทธิภาพ” ออก และได้มี ก ารนํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ทํ า การทบทวนมา

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

3.1-5-1 รายงานผลการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร ประจําปี งบประมาณ 2560 ไตร มาส 3 3.1-5-2 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามทบทวน และประเมินผลการดําเนินงาน ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ การประจําปีคณะฯ 3.1-5-3 แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 2559

81


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

ดํ า เนิ น การแล้ ว ในแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี 2560 (3.1-5-2 ถึง 3.1-5-3) 6. คณะมีส่วนร่วมในการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีส่วนร่วมใน บริการวิชาการแก่สังคม การให้บริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน ได้แก่ ในระดับสถาบัน 1. งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2559 มีการ จัดนิทรรศการด้านวิศวกรรมศาสตร์, จัดสัมมนาเชิง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ เผยแพร่องค์ค วามรู้ ให้ กับ ประชาชน บุ ค ลากร นิ สิ ต ผู้ ส นใจใน ด้ า นนวั ต กรรม ฯลฯ (3.1-6-1) 2. บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกับศูนย์ พลั ง งานฯลฯ คณะวิ ศ วกรรศาสตร์ กํ า แพงแสน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ในโครงการพลั ง งาน ทดแทน เกษตร ชลประทาน-อาหารและสิ่งแวดล้อม (3.1-6-2) 3. เป็นที่ปรึกษา/วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (3.1-6-3)

3.1-6-1 ภาพถ่ายและเอกสาร เผยแพร่องค์ความรู้ในงานเกษตร กําแพงแสน ประจําปี 2559 3.1-6-2 บันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือทางวิชาการโครงการ พลังงานทดแทน เกษตร ชลประทาน-อาหารและ สิ่งแวดล้อม ระหว่างวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีกบั ศูนย์พลังงานฯลฯ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.1-6-3 เอกสารภาพถ่ายเป็นที่ ปรึกษา/วิทยากรในการประชุม เชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน

ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 6 ข้อ

6 ข้อ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

82


องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้ คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 6 – 7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

1. กําหนดผู้รับผิดชอบใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ การทํานุบํารุงศิลปะ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาเขตกําแพงแสน มีการ และวัฒนธรรม แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต กํ าแพงแสน โดยมีหัวหน้ าสํ านั ก งานเลขานุ ก ารของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เข้าไปเป็นคณะกรรมการใน ชุดนี้ด้วย คณะฯ มอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ทําหน้าที่ในการประสานงานการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงาม ทั้งที่ คณะจัดเองและร่วมกับมหาวิทยาลัย (4.1-1-1 ถึง 4.1-1-2) ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ กํ าแ พ งแ ส น แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการดําเนินงานด้านกิจการนิสิตและทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เพื่อดําเนินการประสานงานการจัดกิจกรรมด้านทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมค่านิยมที่ดี ให้ แ ก่ นิ สิ ต และบุ ค ลากรในคณะฯ (4.1-1-3) และมี คํ าสั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ กําแพงแสน ประจําปี พ.ศ.2559 ดําเนิน งานร่วมกับวิทยาเขตกําแพงแสน และ คํ า สั่ ง ค ณ ะวิ ศ วกรรม ศาสตร์ กํ า แ พ งแ สน แต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก รรม ก ารจั ด งาน วั น ค ล้ า ย วั น ส ถ าป น าค ณ ะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ครบรอบปีที่ 13 พ.ศ.2559 (4.1-1-4 ถึง 4.1-4-5) มีการกําหนดผู้รับผิดชอบที่คํานึงถึง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในคณะฯ ให้สอดคล้อง

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน 4.1-1-1 ประกาศ มก. แต่งตั้งคณะกรรมการทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.1-1-2 ประกาศ มก.กพส. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงานกิจกรรมทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม 4.1-1-3 คําสั่งคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กพส. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดําเนินงานด้านกิจการนิสติ และทํานุบํารุงศิลปะและ วัฒนธรรม 4.1-1-4 คําสั่งคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กพส. แต่งตั้งคณะกรรมการจัด งานสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์ 4.1-1-5 คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานวัน คล้ายวันสถาปนาคณะฯ

83


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

กับนโยบายการดําเนินงาน กรณีที่เป็นกิจกรรมของนิสิตมี การกับกับดูแลโดยสโมสรนิสิตและคณะกรรมการกิจการ นิ สิ ต ส่ ว นกิ จ กรรมของบุ ค ลากรมี ก ารกั บ กั บ ดู แ ละโดย หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ผู้ช่วยคณบดี และรองคณบดี 2. จัดทําแผนด้านทํานุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จัดทํา บํารุงศิลปะและ แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 โดยมี วัฒนธรรม และกําหนด ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ด้ า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ วัฒนธรรมไทยเพื่อเชิดชูความเป็นไทยนําพาสู่สากล จํานวน ตามวัตถุประสงค์ของ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. พั ฒ นากลุ่ ม เครื อ ข่ า ยเพื่ อ การพั ฒ นางานด้ า นทํ า นุ แผน รวมทั้งจัดสรร บํารุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณเพือ่ ให้ 2. ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและ สามารถดําเนินการได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีสากล ตามแผน 3. ปรั บ ปรุ ง กลไกการทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ และ วัฒ นธรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป (4.1-2-1) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงสน ประกาศใช้ แ ผน ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (4.1-2-2) เพื่อสอดคล้ องกับการ ดําเนินงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (4.1-2-3) ที่สอดรับกับแผนมหาวิทยาลัย ในด้านการ ทํานุ บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก ารที่ ค ล่ อ งตั ว มี ธรรม าภิ บ าล แ ล ะ ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก ลยุ ท ธ์ ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีสําหรับสังคมไทย กลยุทธ์ รักษา และดํารงศิลปวัฒนธรรมประเพณี โดยมีวัตถุประสงค์ในการ ส่งเสริมสนับสนุน รักษาและดํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสังคม สร้างค่านิยมให้นิสิต และบุคลากรมีความเสียสละ มีจิตสํานึกที่ดี และช่วยสังคม ซึ่งมีการจัดทําแผนปฏิบัติก ารประจําปี พ.ศ.2559 จัดสรร งบประมาณสํ า หรั บ การดํ า เนิ น กิ จ กรรม จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 500,000.- บาท และมี ก ารตั้ งค่ า เป้ า หมาย/ตั ว ชี้ วั ด เป็ น จํ านวนโครงการ/กิ จ กรรมทํ า นุ บํ า รุงศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ ประเพณี ซึ่งตั้งไว้จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม และมีการ ดํ าเนิ น การไปทั้ งสิ้ น จํ านวน 6 โครงการ/กิ จ กรรม โดยใช้ งบประมาณไปทั้งสิ้น 209,078.- บาท จึงถือว่าบรรลุสําเร็จ ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ (4.1-2-2 ถึง 4.1-2-3)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

4.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์ มก.กพส. ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 – 2565) 4.1-2-2 ประกาศคณะฯ เรื่อง การประกาศใช้แผน ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 – 2565) 4.1-2-3 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 – 2565) 4.1-2-4 แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะฯ 4.1-2-5 รายงานผล แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559 คณะฯ

84


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

3. กํากับติดตามให้มีการ ดําเนินงานตามแผน ด้านทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน มอบหมายผู้ช่วย คณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต เป็ น ผู้ กํ า กั บ และติ ด ตามการ ดํ าเนิ น งานด้ านทํ านุบํ ารุงศิ ล ปะและวัฒ นธรรมให้ เป็ น ไป ตามแผน และมี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมด้ า นทํ า นุ บํ า รุ งด้ า น ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 1. โครงการทําบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 2. โครงการวิ่งประเพณี 3. โครงการวัฒนธรรมอัตลักษณ์นิสิต IE 4. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2559 5. โครงการวั น สถาปนา คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 6. โครงการไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2559 (4.1-3-1 ถึง 4.1-3-6)

4. ประเมินความสําเร็จ ตามตัวบ่งชี้ที่วัด ความสําเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผน ด้านทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม

4.1-3-1 โครงการทําบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 4.1-3-2 โครงการวิ่ง ประเพณี 4.1-3-3 โครงการ วัฒนธรรมอัตลักษณ์นิสิต IE 4.1-3-4 โคงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2559 4.1-3-5 โครงการวัน สถาปนา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 4.1-3-6 โครงการไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2559 4.1-4-1 แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 – 2565) 4.1-4-2 รายงานผล แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559

คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน ได้ ป ระเมิ น ความสําเร็จของแผนด้านทํานุบํ ารุงศิ ลปะและวัฒ นธรรม พบว่ า มี ผ ลการดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ ตัวชี้วัดของแผนที่ตั้งไว้จํานวนทั้งสิ้น 5 โครงการ/กิจกรรม ซึ่ ง ได้ มี ก ารดํ า เนิ น โครงการ/กิ จ กรรม จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 6 โครงการ/กิจกรรม จึงทําให้บรรลุเป้าหมายของแผนที่ตั้งไว้ โดยวัตถุประสงค์ของแผนต้องการให้นิสิตและบุคลากรเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที่ ดี พั ฒ นา บุ ค ลิ ก ภาพ ความสั ม พั น ธ์ บุ ค ลากรและกี ฬ า ส่ ง เสริ ม สนับสนุนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และสืบสาน ประเพณีอันดีงาม ซึ่งพบว่าทุกกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ น้ อ ยกว่าร้ อ ยละ 80 ของกลุ่ม เป้ า หมาย และมี ผ ลการ ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี ขึ้นไป ซึ่งบรรลุตัวชี้วัดของแผน (4.1-4-1 ถึง 4.1-4-2) 5. นําผลการประเมินไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน มี ก ารนํ าผลการ ปรับปรุงแผนหรือ ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามตั ว บ่ งชี้ ที่ วั ด ความสํ า เร็ จ ตาม กิจกรรมด้านทํานุบํารุง วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ปรับปรุงกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย คณะฯ มอบหมายผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต กํ า กั บ ติดตามในการดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของแผน และรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

4.1-5-1 รายงานผล แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ทุกไตรมาส 4.1-5-2 กําหนดการ โครงการวันสถาปนา คณะ วิศวกรรมศาสตร์

85


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือ การบริการด้านทํานุ บํารุงศิลปะและ วัฒนธรรมต่อ สาธารณชน

7. กําหนดหรือสร้าง มาตรฐานคุณภาพด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติ

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

และวัฒ นธรรมมายังคณะฯ ทุกๆไตรมาส (4.1-5-1) ซึ่ งมี บางกิจกรรมที่ ต้ อ งปรับ ปรุงกิ จกรรมการดําเนิน งาน เช่น กิ จ กรรมวัน สถาปนาคณะวิศ วกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน โดยมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการเจริญพระพุธมนต์ให้เร็ว ขึ้น ให้อยู่ในช่วงเวลาประมาณ 09.30 น. ซึ่งปีก่อนๆจะเริ่ม พิ ธี ท างสงฆ์ เวลาประมาณ 10.30 น. เนื่ อ งจากพระสงค์ จะต้องดําเนินการพิธีทางสงฆ์ให้แล้วเสร็จไม่เกิน 11.00 น. ซึ่ ง จะเป็ น เวลาฉั น ท์ เพลจะได้ ไ ม่ ก ระชั้ น ชิ ด มากเกิ น ไป (4.1-5-2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการจัดโครงการ/ กิ จ กรรมการทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมตามที่ ก ล่ า ว มาแล้วและมีการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ แก่สาธารณชนใน หลากหลายช่องทาง ได้แก่ - เผยแพร่กิจกรรมผ่าน Website คณะฯ (4.1-6-1) - เผยแพร่กิจกรรมผ่าน Face book คณะฯ (4.1-6-2) - คณะฯ สนับสนุนและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ สิ น ค้ าหั ต ถกรรม การนวดแผนไทย อาหารพื้ น บ้ าน และ ต้นไม้สมุนไพรไทยต่างๆ โดยคณะฯ จัดพื้นที่แสดงผลิตภัณฑ์ ชุมชนในบริเวณงานนิทรรศการเปิดโลกวิศวกรรมในช่วงของ งานเกษตร กําแพงแสน ปี พ.ศ.2559 (4.1-6-3) -

กําแพงแสน

4.1-6-1 รูปภาพกิจกรรม บน Website 4.1-6-2 รูปภาพกิจกรรม บน Face book 4.1-6-3 รูปภาพบน Face book แสดงผลิตภัณฑ์ ชุมชน

-

ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 6 ข้อ

6 ข้อ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

86


องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง วิชาการแก่สังคมตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมิน ได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ เอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3 - 4 ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 5 - 6 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 7 ข้อ

ผลการดําเนินงาน ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จาก ผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ของคณะและ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับ กลุ่มสถาบันและ เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล ยุทธ์ทางการเงินและ แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี ตามกรอบเวลา เพื่อให้ บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ เป้าหมายของแผนกล ยุทธ์ และเสนอผู้บริหาร ระดับสถาบันเพือ่ พิจารณาอนุมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการทบทวนจัดทํา แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) (5.1-1-1 ถึ ง 5.1-1-4) และแผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560 เพื่ อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รวมถึง นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ตลอดจน สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ .ศ .2551-2565) แ ล ะแ ผ น พั ฒ น าก ารศึ ก ษ า ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยมี การ เชื่ อ มโยงแนวทางการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ (5.1-1-5 ถึง 5.1-1-6) ซึ่ง การทบทวนแผนดังกล่าวนั้น ดําเนินการโดยคณะผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะฯ ทุกหน่วยงาน ดําเนินการโดย การวิเคราะห์ SWOT (5.1-1-7) และพิจารณาจากผลการ ดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมาเพื่อให้ เชื่อมโยง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และนําแผนปฏิบัติ ราชการระยะ 4 ปี มาดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน (5.1-1-8) เพื่อแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่ง ใช้ไปของเงิน และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559 (5.1-1-9 ถึ ง 5.1-1-13) เพื่ อ ให้ บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ โดย การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการติดตามทบทวนและ ประเมินผลการดําเนินงานของแผนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนํา แผนฯ เสนอเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะ

5.1-1-1 คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการและ คณะอนุกรรมการ ดําเนินงานจัดทําแผน ยุทธศาสตร์ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) 5.1-1-2 ประกาศคณะฯ การประกาศใช้แผน ยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556 – 2565) 5.1-1-3 บันทึกจัดส่งเล่ม แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) ให้กับ หน่วยงานภายในคณะ ฯ 5.1-1-4 แผนยุทธศาสตร์ คณะฯ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) 5.1-1-5 บันทึกจากกอง แผนงาน ติดตามการจัดทํา แผนปฏิบัตกิ ารระยะ 4 ปี 5.1-1-6 แผนปฏิบัติการ ประจําปี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

87


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบแผนปฏิบั ติการประจําปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ คณะฯ ดําเนินการติดตามผลความก้าวหน้าของ แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในทุกๆไตร มาส เพื่ อ รายงานผลไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย (5.1-1-16 ถึ ง 51.-1-17) คณ ะฯ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563) นอกสถานที่ ณ โรงงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ที่ ผ่ า นมา และมี ก ารจั ด ทํ า ประชา พิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 นําเข้า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะพิ จ ารณาให้ ค วาม เห็นชอบ (5.1-1-18 ถึง 5.1-1-19) คณะฯ นําแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี มาจัดทําแผนปฏิบัติ การประจํ า ปี 2560 (5.1-1-20) ซึ่ ง คณ ะดํ า เนิ น การ ขั บ เคลื่ อ น และติ ด ตามรายงานผลแผนในทุ ก ๆไตรมาส (5.1-1-21) และจะดํ า เนิ น การทบทวนแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจําปี 2560 เพื่ อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 ต่อไป

5.1-1-7 SWOT 5.1-1-8 แผนกลยุทธ์ทาง การเงิน ระยะ 5 ปี 5.1-1-9 คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ทบทวนแผนฯ 67/2556 5.1-1-10 ขั้นตอนการ จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปี 5.1-1-11 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ทบทวนแผนฯ 5.1-1-12 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ ประจําคณะฯ ครั้งที่ 12/2558 5.1-1-13 แผนปฏิบัติการ ประจําปี พ.ศ.2559 และ รายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปี 2559 5.1-1-14 บันทึกติดตาม รายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 5.1-1-15 รายงานผล แผนปฏิบัตกิ ารประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2559 5.1-1-16 ประชาพิจารณ์ แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) 5.1-1-17 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ ประจําคณะ 13/2559 5.1-1-18 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.25602563)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

88


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

2. ดําเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่ ประกอบไปด้วยต้นทุน ต่อหน่วยในแต่ละ หลักสูตร สัดส่วน ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา นิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ วิเคราะห์ความคุ้มค่า ของการบริหาร หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต บัณฑิต และโอกาสใน การแข่งขัน

ผลการดําเนินงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ดําเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ หลักสูตรตลอดจนสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน เป็นไปในแนวทาง เดี ย วกั น คณะฯ มอบหมายให้ ห น่ ว ยประกั น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษา ดํ า เนิ น การศึ ก ษาวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทาง การเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางของวิ ท ยาเขตและ สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะฯ มีต้นทุนรวม ของหลักสูตร (ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนทางตรงจากต้นสังกัด และต้ น ทุ น ทางอ้ อ มจากคณะฯ) ในการผลิ ต นิ สิ ต แต่ ล ะ ระดับดังนี้ - ระดับปริญญาตรี 40,152.60 บาทต่อหัวนิสิต - ระดับปริญญาโท 64,665.47 บาทต่อหัวนิสิต - ระดับปริญญาเอก 50,547.02 บาทต่อหัวนิสิต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึก ษา (ปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก) มี ต้นทุนรวมที่สูงกว่าต้นทุนรวมของระดับปริญ ญาตรี สิ่งนี้ แสดงให้เห็นว่า คณะฯ และภาควิชา ให้ความสําคัญกับการ จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเพื่ อ จะเพิ่ ม ผลงานวิจัยแก่หน่วยงาน สําหรับระดับปริญญาตรีค่าเฉลี่ยของต้นทุนทางตรงต่อ หั ว นิ สิ ต เท่ า กั บ 26,233.25 บาท พบว่ า หลั ก สู ต รระดั บ ปริญญาตรีของภาควิชาวิศวกรรมเกษตรมีต้นทุนทางตรงที่ มากที่ สุ ด (37,469.27 บาทต่ อ หั ว นิ สิ ต ) ขณะที่ ห ลั ก สู ต ร ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องภาควิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ โลจิสติกส์มีต้นทุนทางตรงที่น้อยที่สุด (15,207.24 บาทต่อ หัวนิสิต)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน 5.1-1-19 คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทํา ติดตาม ทบทวนแผนฯ 71/2560 5.1-1-20 แผนปฏิบัติการ ประจําปี พ.ศ.2560 5.1-1-21 ติดตามรายงาน ผลแผนปฏิบัตกิ ารประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 - รายงายผลแผนปฏิบัติ การประจําปี 2560 (ไตรมาส 3) 5.1-2 ตารางการวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุน ต่อหน่วย ประจําปี การศึกษา 2559

89


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

สํ าหรั บ ระดั บ ปริ ญ ญาโท พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของต้ น ทุ น ทางตรงต่อหัวนิสิตเท่ากับ 50,368.71 บาท หลักสูตรระดับ ปริญญาโทของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีต้นทุนทางตรงที่ มากที่ สุ ด (63,508.60 บาทต่ อ หั ว นิ สิ ต ) ขณะที่ ห ลั ก สู ต ร ระดับปริญญาโทของภาควิชาวิศวกรรมอาหารมีต้นทุนทาง ตรงที่น้อยที่สุด (39,575.01 บาทต่อหัวนิสิต) สําหรับ ระดับ ปริญ ญาเอก พบว่า ค่ าเฉลี่ ย ของต้น ทุ น ทางตรงต่ อ หั ว นิ สิ ต เท่ า กั บ 36,113.92 บาทต่ อ หั ว นิ สิ ต หลั ก สู ต รระดั บ ป ริ ญ ญ าโท ของภ าควิ ช าวิ ศ วกรรม ชลประทานมีต้นทุนทางตรงที่มากที่สุด (39,997.20 บาท ต่อหัวนิสิต) ขณะที่หลักสูตรระดับปริญญาโทของภาควิชา วิศวกรรมอาหารมีต้นทุ นทางตรงที่น้อยที่สุด (30,575.01 บาทต่อหัวนิสิต) ในการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งต้ น ทุ น และรายรั บ หลั ก สําหรับระดับปริญญาตรี หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรม อุ ตสาการ-โลจิ ส ติก ส์ มี ค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษา (ซึ่งเป็ น รายรับ หลั ก เท่ ากั บ 17,300 บาทต่ อ หั วนิ สิต ) ที่ ม ากกว่า ต้ น ทุ น ท างต รง (15,207.34 บ าท ต่ อ หั วนิ สิ ต ) อ ยู่ ที่ 2,092.66 บาทต่อหัวนิสิต ขณะที่หลักสูตรของภาควิชาอื่น ในระดับปริญ ญาตรี มีค่าธรรมเนียมการศึกษาที่น้อยกว่า ต้นทุนทางตรง สําหรับระดับปริญ ญาโท ทุกหลักสูตรมีค่าธรรมเนียม การศึกษาที่น้อยกว่าต้นทุนทางตรง หลักสูตรระดับปริญญา โทของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความแตกต่างที่มากที่สุด ระหว่างค่ าธรรมเนี ยมการศึ ก ษาและต้น ทุ น ทางตรงอยู่ ที่ 40,808.60 บาทต่อหัวนิสิต และหลักสูตรระดับปริญญาโท ของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มีความแตกต่างที่น้อยที่สุด อยู่ที่ 16,875.01 บาทต่อหัวนิสิต สําหรับระดับปริญญาเอก ทุกหลักสูตรมีค่าธรรมเนียม การศึกษาที่น้อยกว่าต้นทุนทางตรง หลักสูตรระดับปริญญา เอกของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มีความแตกต่ างที่น้อย ที่สุดระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาและต้นทุนทางตรงอยู่ ที่ 7,878.01 บาทต่อหัวนิสิต ขณะที่อีกสองหลักสูตรมีความ แตกต่างฯ ที่ใกล้เคียงกัน สรุปสําหรับการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนทางตรงและ รายรับหลัก คือ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรของภาควิชา วิศ วกรรมอุ ต สาหการ-โลจิ ส ติ ก ส์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ จั ด การทางการเงิ น ขณะที่ ส่ ว นที่ เหลื อ มี ค่ า ธรรมเนี ย ม การศึ ก ษา (ซึ่ งเป็ น รายรั บ หลั ก ) น้ อ ยกว่าต้ น ทุ น ทางตรง

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

90


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

3. ดําเนินงานตามแผน บริหารความเสีย่ ง ที่ เป็นผลจากการ วิเคราะห์และระบุ ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก หรือ ปัจจัยที่ไม่สามารถ ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ การดําเนินงานตาม พันธกิจของคณะและ ให้ระดับความเสี่ยง ลดลงจากเดิม

ผลการดําเนินงาน (ซึ่ งเป็ น ค่ า ใช้ จ่า ย) ดั งนั้ น คณะฯ จะทบทวนวิธี ข องการ แสวงหารายได้รวมถึงการเพิ่มการพัฒ นานิสิต , อาจารย์, และบุคลากรไปพร้อมๆ กัน (5.1-2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ให้ความสําคัญใน การบริหารความเสี่ยง ควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้ลดลง และมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย (5.1-3-1 ถึง 5.1-3-4) ดังนี้ 1. คณะฯ ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ หัวหน้างานและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาเป็นคณะกรรมการดําเนินงาน โดย มีหน้าที่ในการดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ คณะฯ และวางแผนการจัดการความเสี่ยงให้ลดลง หรืออยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ (5.1-3-5) 2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ ดําเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง เพื่อนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดการความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ และรายงานผลมายังคณะฯ (5.1-3-6 ถึง 5.1-3-7) 3. เสนอเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และดําเนินการจัดส่งแผนไปยัง มหาวิทยาลัย (5.1-3-8 ถึง 5.1-3-9) 4. ดํ า เนิ น การกํ า ชั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบให้ ขั บ เคลื่ อ นการ ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (5.1-3-10) 5. ดํ า เนิ น การกํ า กั บ ติ ด ตามการรายงานผลการ ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือนโดยวิทยา เขตกําแพงแสน เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน (5.1-3-11) 6. ดํ า เนิ น การกํ า กั บ ติ ด ตามการรายงานผลการ ดํ าเนิ น งานตามแผนบริห ารความเสี่ ย งรอบ 12 เดื อนโดย คณะฯ เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน (5.1-3-12) 7. จะดําเนินเสนอรายงานผลการดําเนินตามแผนบริหาร ความเสี่ยง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เข้าที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา และจัดส่งไปยังวิทยา เขตกําแพงแสนในลําดับต่อไป ทั้งนี้ผลการดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ประจําปี งบประมาณ 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ซึ่ ง มี จํ า นวน 2 ด้ า น ผลปรากฏว่ า ความเสี่ ย งยั ง ไม่ ล ดลง แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งจะต้องดําเนินการจัดการ ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

5.1-3-1 นโยบายบริหาร ความเสี่ยง มก. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 5.1-3-2 Shopping Risks การบริหารความเสี่ยง 5.1-3-3 นิยามการบริหาร ความเสี่ยง 5.1-3-4 แนวทางการจัดทํา แผนบริหารความเสี่ยง 5.1-3-5 คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง 5.1-3-6 แผนภูมิแสดง ความเชื่อมโยงกระบวนการ ดําเนินงาน บริหารความ เสี่ยง 5.1-3-7 หนังสือเชิญ ประชุมเพื่อจัดทําแผน บริหารความเสีย่ ง และ รายงานการประชุม 5.1-3-8 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ ประจําคณะครั้งที่ 14/2559 5.1-3-9 บันทึกข้อความ จัดส่งแผนบริหารความ เสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัย 5.1-3-10 บันทึกข้อความ ขอให้พิจารณาขับเคลื่อน การดําเนินงานตามแผน บริหารความเสีย่ ง 5.1-3-11 รายงานผลการ ดําเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงรอบ 9 เดือน

91


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

4. บริหารงานด้วยหลัก ธรรมาภิบาลอย่าง ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ ดําเนินงานอย่างชัดเจน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการบริหารงาน ตามหลักแห่งธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในระบบการบริหาร จัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส รับผิดชอบและตรวจสอบได้ อย่ า งครบถ้ ว นทั้ ง 10 ประการ ประกอบด้ ว ย 1.หลั ก ประสิ ท ธิผ ล (5.1-4-1 ถึ ง 5.1-4-3) มี ก ารกํ ากั บ ดู แ ลการ ดําเนินงานและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน โดยมอบหมายผู้บริหารแต่ละฝ่ายในการกํากับดูแลและให้ คําปรึกษา โดยสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย 2.หลักประสิทธิภาพ (5.1-4-4) มีการจัดทําและนําระบบฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้ เพื่อช่วยให้ เกิ ดความคุ้ มค่า ประหยัดทรัพ ยากร ประหยั ด เวลา และ งบประมาณ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการบริห ารจัด การและการ ตั ด สิ น ใจ เช่ น ฐานข้ อ มู ล คณาจารย์ / นิ สิ ต ,หลั ก สู ต ร/ สารสนเทศผู้สําเร็จการศึกษาและภาวการณ์หางานทํา และ ฐานข้อมูลทางการเงินระบบ ERP (5.1-4-5) การอนุ รัก ษ์ พลังงาน คณะฯมีการจัดทําประกาศ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์ พลังงาน และมาตรการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดย ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ท ราบและถื อ ปฏิ บั ติ ทั่ ว กั น 3.หลั ก ตอบสนอง (5.1-4-6) มีการประชุมผู้บริหารและบุคลากร เพื่อติดตามงาน/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.หลั ก ความรับ ผิ ด ชอบ (5.1-4-7) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สังคมของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เมื่ อ วั น ที่ 25 สิ ง ห าคม 2559 โดยคณ บ ดี ค ณ ะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน เป็นวิทยากร และร่วมกับอาจารย์ของคณะฯ อีก 3 ท่ านเป็น วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทําแผน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําปี 2561 - 2564 และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าปี 2561 (ลุ่ ม น้ํ า ท่ า จี น ) และ คณะฯมี ศู น ย์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ ม ผศ.บุ ญ มาป้ า น ประดิ ษ ฐ์ เป็ น หั ว หน้ า ศู น ย์ ฯ ได้ จั ด โครงการบริ ก ารทาง วิชาการด้านการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้แก่ บริษัท นักศึกษา นักเรียน ครู องค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงาน พลังงานจังหวัด ประชาชนทั่วไป เรื่อง การบําบัดและการ ใช้ประโยชน์จากขยะแบบครบวงจร นอกจากนั้นคณะฯยังมี โครงการปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติ,โครงการปลูกข้าว

5.1-3-12 ร่างรายงานผล การดําเนินงานตามแผน บริหารความเสีย่ งรอบ 12 เดือน 5.1-4-1 คําสั่งแต่งตั้งรอง คณบดีและผู้ช่วยคณบดี 5.1-4-2 แผนยุทธศาสตร์ 10 ปี พ.ศ.2556-2565 คณะฯ 5.1-4-3 แผนปฏิบัติการ ประจําปี พ.ศ.2559 5.1-4-4 เว็บไซต์ต่าง ๆ 5.1-4-5 ประกาศนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน 5.1-4-6 รายงานการ ประชุมอาจารย์และบุคลกร 5.1-4-7 หนังสือรายงาน การดําเนินกิจกรรมด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559 มก. 5.1-4-8 คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ การเงินบัญชีและพัสดุ 5.1-4-9 แบบประเมิน เลื่อนขั้นเงินเดือน 5.1-4-10 รายงานการ ประชุมอาจารย์และ บุคลากร 5.1-4-11 คําสั่งแต่งตั้ง และมอบอํานาจให้รอง คณบดี 5.1-4-12 คําสั่งแต่งตั้ง ศูนย์ต่างๆ 5.1-4-13 คําสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประจําคณะฯ 5.1-4-14 กล่องรับความ คิดเห็นจากผู้รับบริการ 5.1-4-15 แบบผลการ ประเมินเลือ่ นขัน้

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

92


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

วั น แม่ เ ก็ บ เกี่ ย ววั น พ่ อ และโครงการอื่ น ๆอี ก รวม 20 โครงการ 5.หลักความโปร่งใส (5.1-4-8) มีคณะกรรมการ ตรวจสอบการเงิ น บั ญ ชี แ ละพั ส ดุ ก าร (5.1-4-9) มี แ บบ ประเมิ น ผลการพิ จ ารณาเลื่ อ นเงิ น เดื อ น และแจ้ ง ผู้ ถู ก ประเมินรับทราบ 6.หลักการมีส่วนร่วม (5.1-4-10) มีการ ประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นของ ตนเองได้ 7.หลั ก การกระจายอํ า นาจ (5.1-4-11) มี ก าร มอบหมายและมอบอํานาจให้รองคณบดีกํากับการบริหาร ราชการ สั่ง และปฏิบัติราชการแทนคณบดี กรณี ที่ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (5.1-4-12) กระจายอํานาจไป ยังศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัลเพื่อพัฒนา บุคลากรด้านการวิจัยรวมถึงการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับ หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่ า งประเทศ 8.หลั ก นิ ติ ธ รรม (5.1-4-13) มี ก ารจั ด ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อร่วมกันพิจารณาใน การกําหนดนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนว ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 9.หลักความเสมอภาค (5.1-4-14) มี ก ารปฏิ บั ติ แ ละรั บ บริ ก ารอย่ า งเท่ า เที ย มทั้ ง บุ ค ลากร ภายในและภายนอก และมี ก ล่ อ งรั บ ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ (5.1-4-15) มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น การ ปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (5.1-4-16) มี ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กเป็ น บุ ค ลากรดี เ ด่ น ประจํ า ปี 2560 เพื่ อ สร้ า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจแก่ บุ ค ลากร 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ดําเนินการประชุมโดยถามความ คิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุป และชี้แจงมติ ในที่ประชุม โดยอาศัยหลักมุ่งเน้นฉันทามติชองที่ประชุมที่มี การยอมรับในหลักเหตุผลที่มีการประสานความคิดเห็น ที่ แตกต่าง เพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อประชาคมในคณะฯ และสังคม (5.1-4-17) 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก ด้านการผลิตบัณฑิต ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มอบหมายหน่วย บุคคล ทักษะของผู้มี ป ระกั น คุ ณ ภ าพ ฯ ดํ าเนิ น ก ารค้ น ห าวิ ธี ก าร แ ล ะ ประสบการณ์ตรง และ กระบวนการจัดการความรู้ โดยให้บุคลากรภายในคณะฯ มี แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งหน่วยประกันคุณภาพ ประเด็นความรู้ อย่าง นํ า โดยผู้ ช่ ว ยคณบดี ฝ่ า ยประกั น คุ ณ ภาพ ได้ เ รี ย นเชิ ญ น้อยครอบคลุมพันธกิจ อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร มาประชุ มปรึก ษาหารือ กั น ใน เรื่ อ งของการจั ด ทํ าแผนปรั บ ปรุงของหลั ก สู ต ร และการ ด้านการผลิตบัณฑิต ทบทวนปั ญ หาอุ ป สรรคของการดํ า เนิ น งานในหลั ก สู ต ร และด้านการวิจัย

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน 5.1-4-16 ประกาศผลการ คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจําปี 2560 5.1-4-17 ปฏิทินการ ประชุมคณะกรรมการ ประจําคณะฯ

5.1-5-1 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ ประกันคุณภาพการศึกษา 1/2560 5.1-5-2 PowerPoint นําเสนอวิธีการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ 5.1-5-3 การพูดคุยผ่าน

93


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษรและ นํามาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

รวมถึงการทวนสอบมีที่ก ารพู ดคุยเมื่อปี การศึก ษา 2558 ที่ ผ่านมา (5.1-5-1) โดยนําปัญ หา อุปสรรคของการทวน สอบ มาร่วมพูดคุยให้มีความชัดเจน มีความเป็นรูปธรรม ของเอกสาร และกระบวนทํางานให้มากขึ้น เพื่อหาแนวทาง พร้ อ มยกตั ว อย่ างประกอบ (5.1-5-2) มี ก ารระดมความ คิดเห็นต่างๆ จากคณาจารย์ของคณะฯ ผ่าน Line Group เพื่อถาม-ตอบให้เกิดประเด็น และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข (5.1-5-3) อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร์ บั ณ ฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน คุณภาพร่วมอยู่ด้วย ได้จัดทําเอกสารตัวอย่างการวิเคราะห์ ผลมาแบ่งปันกัน (5.-1-5-4) คณะฯ ดําเนินการประสานงานกับหลักสูตรที่มีผลการ ประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ ดี ขึ้ น ไป 2 ปี ต่ อ เนื่ อ ง คื อ รอบปี การศึ ก ษา 2557 และ 2558 ได้ แ ก่ ห ลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร วศ.ม.สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วศ.ด.สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร และ วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ซึ่งคุ ณ สมบั ติ ในการขอขึ้น ทะเบี ยน TQR จาก สกอ. เพื่ อ แจ้งยืนยันการขอขึ้นทะเบียนและดําเนินการตามแนวทางที่ สกอ. กําหนด (5.1-5-5)

Line Group 5.1-5-4 ตัวอย่างวิเคราะห์ แบบประเมินตนเอง (การ ทวนสอบในรายวิชา) 5.1-5-5 การขอขึ้น ทะเบียน TQR 5.1-5-6 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ สารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560 5.1-5-7 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ สารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560 5.1-5-8 PowerPoint นําเสนอระบบขอทุนวิจัย รอบแรก 5.1-5-9 PowerPoint นําเสนอระบบขอทุนวิจัย รอบสอง

ด้านการวิจัย คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน มอบหมาย งานวิจัยฯ และหน่วยสารสนเทศของคณะฯ พิจารณาองค์ ความรู้ ที่ ม าจากประสบการณ์ แ ละความคิ ด (Mind of Individual) โดยบู ร ณาการร่ ว มกั น ของงานวิ จั ย ฯ และ หน่ ว ยสารสนเทศ ได้ บ รรจุ เ รื่ อ งของการจั ด ทํ า ระบบ ส ารส น เท ศ เพื่ อ ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร เข้ าที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสารสนเทศ (5.1-5-6) สําหรับพันธกิจด้านงานวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ บริ ก ารวิ ช าการ ร่ ว มกั บ อ.ดร.วรั ญ ญา อรรถเสนา แจ้ ง ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการของการขอทุนวิจัย ซึ่งคณะฯ ได้สนับสนุนพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิผลของการบริหาร จั ด การการขอทุ น วิจั ย มาพู ด คุ ย ในที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ การ จัดทําระบบสารสนเทศเพื่องายวิจัย ครั้งที่ 1/2560 ผลของ การประชุมฯ คือ อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา อาจารย์ประจํา ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มนิ สิ ต ทํ า โปรเจค ได้ รั บ มอบหมายเพื่ อ ให้ จั ด ทํ า ระบบสารสนเทศเพื่ อ การ บริ ห ารซึ่ งอาจารย์ ได้ ศึ ก ษาการทํ า ระบบ Website ผ่ า น

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

94


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

โครงงานปริญญานิพนธ์ และจะมานําเสนอในที่ประชุมใน ครั้งถัดไป ในการประชุ ม คณ ะกรรมการสารสนเทศ ครั้ ง ที่ 2/2560 (5.1-5-7) อ.ดร.วรัญ ญา อรรถเสนา และนิ สิ ต นําเสนอรูปแบบของระบบขอทุนวิจัยและแลกเปลี่ยนความ คิ ด เห็ น กั บ กรรมการของงานระบบสารสนเทศร่ ว มกั น (5.1-5-8) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ อ.ดร. วรัญญา อรรถเสนา นิสิต และบุคลากรสายสนับสนุนของ คณะฯ ได้พู ดคุยถึงความคืบ หน้าในครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อนําเสนอระบบขอทุนวิจัยที่สมบูรณ์ อีก ครั้ง และขณะนี้ อยู่ ในระหว่างดําเนินการทดลองระบบ ซึ่งสามารถใช้งานระบบได้ในเร็วๆนี้ (5.1-5-9) 6. การกํากับติดตามผลการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน กํากับติดตามผลการ ดําเนินงานตามแผนการ ดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย บริหารและแผนพัฒนา วิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ บุคลากรสายวิชาการ 1. คณะฯ จั ด ทํ า แผนการบริ ห ารและการพั ฒ นา และสายสนับสนุน บุคลากร โดยมีแผนพัฒนาบุคลากร 2556-2560 (5.1-6-1) เพื่ อ จะใช้ ใ นวางแผนและพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละพั ฒ นา บุ คลากรสายสนั บ สนุ น และช่ ว ยวิ ช าการ ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะฯ วิเคราะห์อัตรากําลัง ความต้องการบุคลากร และจุดแข็ง-จุดอ่อน เพื่ อการบริหารและพั ฒ นาบุคลากร ประจําปี คณะฯ นํ าสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ ตําแหน่งมาเป็นเงื่อนไขเพื่อจะพัฒนาบุคลากร ให้สามารถ พั ฒ นางานประจํ า และศั ก ยภาพของตั ว บุ ค ลากรตามที่ หน่วยงานต้องการ 2. ในการบริ ห ารบุ ค ลากร คณะฯ จั ด ทํ าอั ต รากํ าลั ง ตามที่ได้รับจัดสรร และสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตาม ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด (5.1-6-2) โดยที่หน่วยงานที่ ขออัตรากําลังมีการวิเคราะห์งาน ภาระงาน และลักษณะ งานที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน เมื่อหน่วยงานรับการจัดสรร อั ต ราแล้ ว หน่ ว ยงานขออนุ มั ติ ใ ช้ อั ต ราและกํ า หนด คุณลักษณะเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ ความสามารถเฉพาะ เพิ่มเติมที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานกําหนด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประกาศรับสมัคร และมีกระบวนการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก และ รั บ รายงานตั ว โดยที่ ทุ ก กระบวนการได้ ดํ าเนิ น การตาม ระเบี ย บราชการและเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรทั้ ง ในสาย วิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (5.1-6-3)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

5.1-6-1 แผนพัฒนา บุคลากร 2556 - 2560 (Human Resource Development Plan) 5.1-6-2 บันทึกที่ได้รับ จัดสรรอัตรากําลัง 5.1-6.3 เอกสาร กระบวนการรับสมัคร 5.1-6-4 คําอธิบาย ลักษณะงาน (Job Description) และ JA (Job Assignment) 5.1-6-5 ใบมอบหมายงาน 5.1-6-6 แบบฟอร์ม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 5.1-6-7 เอกสารการ จัดสรรงบประมาณให้กับ ภาควิชาในการพัฒนา บุคลากร - ระเบียบการขอทุนลา ศึกษาต่อต่างประเทศ ใน ประเทศ - ระเบียบขอทุนสนับสนุน ไปประชุมวิชาการ ต่างประเทศ 5.1-6.8 แบบรายงานผล

95


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

3. คณ ะฯ กั บ ห น่ วยงาน ต่ า งๆ ภ ายใน คณ ะฯ ดําเนินการวิเคราะห์งาน JA (Job Analysis) ตามมาตรฐาน งานกําหนดตําแหน่งและข้อตกลงของมหาวิทยาลัย คณะฯ กําหนดให้บุคลากรในทุกหน่วยงานจัดทําใบมอบหมายงาน (Job Assignment) (5.1-6-5) และกําหนดตัวชี้วัดผลการ ปฏิ บั ติ งานรายบุ ค คล (KPI) เพื่ อ จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องตามแนวทางการ บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล โดยผ่ า นความเห็ น ชอบจาก ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาตามลํ าดั บ ชั้น จากนั้ น ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การ วิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผลงานถู ก นํ า เสนอไปยั งผู้ บ ริ ห าร รวมถึงการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตามภาระงานที่มอบหมายให้บรรลุผล 4. คณ ะฯ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ประเมิ น ผลการ ปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด (5.1-6-6) และใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จะ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของรายบุ ค ลากรในส่ ว นของ ข้ าราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เงิน งบประมาณ และ ลู ก จ้ า งประจํ า ปี ล ะ 2 ครั้ ง คื อ รอบ 1 ตุ ล าคม และ 31 มีนาคม ของปีถัดไป รอบ 1 เมษายนและ 30 กันยายน ปี เดียวกัน พนักงานเงินรายได้จะถูกประเมินครั้งเดียวตอนสิ้น ปี ง บประมาณ ซึ่ ง คื อ 30 กั น ยายน และในแผนพั ฒ นา บุคลากร คณะฯ วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร ในเรื่องของอัตรา ทดแทนสําหรับบุคลากรแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ ในการหาแนวทางแก้ ไข(รายละเอี ย ดอยู่ ในแผนพั ฒ นา บุคลากร) 5. คณะฯ จัด สรรงบประมาณเงิน รายได้ ข องปี พ .ศ. 2558 เพื่อจะสนับสนุ นการพั ฒ นาบุ คลากรสายวิชาการ/ สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ ในด้ า นการลาศึ ก ษาต่ อ คณะฯ สนั บ สนุ น คณาจารย์ เ พื่ อ จะเข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการที่ ต่ า งป ระเทศ (5.1-6-7) และสนั บสนุ น บุ คลากรทุ ก หน่วยงานเพื่อจะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม วัตถุประสงค์คือเพื่ อจะเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้ บุคลากรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาปรับปรุงงานและการ ให้บริการตามภารกิจหลัก คณะฯ มีการติดตามตรวจสอบ หลั ง จากบุ ค ลากรได้ เข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรม สั ม มนา ประชุ ม วิ ช าการ (5.1-6-8) เพื่ อ จะทํ า ให้ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นา บุคลากรสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ คณะฯ สนับสนุน บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ในเรื่องของการ พัฒนาสมรรถนะ ในเรื่องการขอตําแหน่งทางวิชาการ โดยที่

การไปฝึกอบรม - แบบบันทึกการไปอบรม ประจําเดือนบุคลากร 5.1-6-9 แผนการ ดําเนินงานโครงการพัฒนา ตามสมรรถนะของ บุคลากรทั้งของสาย วิชาการและสายสนับสนุน - แบบสรุปรายงาน ความก้าวหน้า ตําแหน่ง ทางวิชาการและลาศึกษา ต่อ 5.1-6-10 แบบสรุป ประเมินแผนตาม เป้าหมายปีงบประมาณ 2560 - รายงานการประชุม กรรมการคณะ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

96


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

7. ดําเนินงานด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในตามระบบและกลไกที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ พันธกิจและพัฒนาการของ คณะที่ได้ปรับให้การ ดําเนินงานด้านการประกัน คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ การบริหารงานคณะ ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ ตรวจสอบคุณภาพ และการ ประเมินคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน คณะฯ จัดทําแผนการปฏิบัติทั้งของสายวิชาการและสาย สนับสนุน (5.1-6-9) 6. ผลสรุปของการติดตามการดําเนินงานถูกแสดงใน เอกสาร (5.1-6-10) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ให้ความสําคัญกับ การประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา ทั้งในระดั บหลัก สู ตรและ ระดับคณะ มีแนวทางการดําเนินงาน ที่สอดคล้องกับระบบ ประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีระบบและ กลไกด้านประกันคุณ ภาพอย่ างชัดเจน ซึ่งมีผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านประกัน คุณภาพทําหน้าที่ในการกําหนดระบบและกลไกด้านประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เ ป็ น ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และ ดําเนินการกํากับติดตามและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม เป้าหมายกําหนด ดังนี้ 1. ดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด้ า นประกั น คุณภาพการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้แทนภาควิชา และผู้แทนหน่วยงานภายในสํานักงานเลขานุการคณะฯ เข้า มาเป็ น คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน มี ห น้ า ที่ ว างแผนการ ดําเนิ นงานให้ส อดคล้ องกับแนวทางด้านประกันคุณ ภาพ ของมหาวิทยาลัย (5.1-7-1) 2. ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง เพื่อวางทําแผนการดําเนินงานทั้งใน ระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บ คณ ะ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ เรียบร้อย (5.1-7-2) 3. ดํ าเนิ น ก ารจั ด ทํ าแผน พั ฒ น าป รั บ ป รุ ง ต าม ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมิน (สปค.01) ปีการศึกษา 2558 เพื่อนํามารายผลงานในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้นํา แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจํา คณะ และเสนอไปยังมหาวิทยาลัย พร้อมกับขับเคลื่อนการ ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (5.1-7-3 ถึง 5.1-7-5) 4. ดํ าเนิ น การจั ดทํ าแผนการดํ าเนิ น งานด้านประกั น คุณภาพ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ที่สอดคล้อง กับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (5.1-7-6) 5. ดําเนินการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในราย องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามการบริหารงานภายในองค์กร ย่างชัดเจน (5.1-7-7)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

5.1-7-1 คําสั่งคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เรือ่ ง แต่งตั้ง คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา 5.1-7-2 หนังสือเชิญ ประชุมและรายงานการ ประชุมคณะกรรมการ ประกันคุณภาพ 1/2559 5.1-7-3 แผนพัฒนา ปรับปรุงฯ (สปค.01) และ รายงานการประชุม คณะกรรมการประจํา คณะฯ 2/2559 5.1-7-4 บันทึกข้อความส่ง แผนพัฒนาปรับปรับปรุงฯ 5.1-7-5 บันทึกข้อความขอ ความร่วมมือขับเคลื่อนการ ดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปรับปรุงฯ 5.1-7-6 แผนการ ดําเนินงานประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในระดับ หลักสูตรและระดับคณะ 5.1-7-7 ผู้รับผิดชอบตาม องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับ คณะ 5.1-7-8 บันทึกข้อความ ต่างๆ จากสํานักงาน ประกันคุณภาพ

97


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

6. ดํ า เนิ น การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จง เข้ า ร่ว มประชุ ม แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และเข้ า รั บ การอบรม โดย สํานักงานประกันคุณ ภาพเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อนํามาถ่ายทอดแก่ผู้เกี่ยวข้องในองค์กร (5.1-7-8) 7. ดําเนินการประชุมติดตามรายงานผลการดําเนินงาน ตามตั ว บ่ ง ชี้ และประชุ ม ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานใน ภาพรวมอย่างต่อเนื่อง (5.1-7-9) 8. ดําเนินการประสานงานกับหลักสูตร เพื่อดําเนินงาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มหาวิท ยาลั ย ได้ แ ก่ ข้อ มู ล การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดับ หลั ก สูตร การขอขึ้ นทะเบี ยน TQR การขอยกเลิ ก ตั ว บ่ งชี้ ที่ ไม่ ดํ า เนิ น งานในระบบ CHE QA Online และประสานงานการเสนอชื่ อ คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รวมถึงดําเนินการ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สูต รตามระยะเวลาที่ กําหนด (5.1-7-10) 9. จัดทําโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพฯ ในระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2560 (5.1-7-11) 10. มีการดําเนินงานที่อาศัยแหล่งข้อมูลสนับสนุนการ ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ ได้แก่ Website สํานักงาน ประกันคุณภาพ Website สํานักงานมาตรฐานและคุณภาพ อุดมศึกษา (สกอ.) คู่มือการประกันคุณ ภาพภายในระดับ หลักสูตร และระดับคณะ เป็นต้น (5.1-7-12) 11. ดําเนินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) รายไตรมาสเสนอไป ยังมหาวิทยาลัย (5.1-7-13) 12. มหาวิทยาลัยมีการนําระบบฐานข้อมูลต่างๆ มา สนับสนุนการดําเนินงานด้านประกันคุณ ภาพทั้งในระดับ หลักสูตรและระดับคณะ ได้แก่ 1. ระบบสารสนเทศเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ (QAIS) 2. ระบบ มคอ. ออนไลน์ (KU-TQF) 3. ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) 4. ระบบ ฐานข้อมูลวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สวพ.) เป็นต้น (5.1-7-14)

5.1-7-9 หนังสือเชิญ ประชุมติดตามการรายงาน ผลการดําเนินงาน 5.1-7-10 เอกสารประการ ประสานงานหลักสูตร 5.1-7-11 เอกสารขออนุมัติ โครงการต่างๆ ที่ใช้ในการ ดําเนินงาน 5.1-7-12 แหล่งข้อมูล สนับสนุนการดําเนินงาน 5.1-7-13 ติดตามรายผล การดําเนินงานตาม แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) รายไตรมาส 5.1-7-14 ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการดําเนินงาน 5.1-7-15 กําหนดวัน ประเมินและประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ คณะ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

98


ประเมิน ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

และสุดท้ายการรายงานผลการดําเนินงานด้านประกัน คุ ณ ภาพฯ ทั้ ง ในระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บ คณะ จะต้ อ ง ปรากฏอยู่ บ นฐานข้ อ มู ล ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา (CHE QA Online) ของ สํ า นั ก งาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และจะต้องได้รับการ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร ในช่ ว งเดื อ น สิ ง หาคม 2560 และระดั บ คณะ ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน 2560 เป็นลําดับถัดไป (5.1-7-15)

ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2559 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 7 ข้อ

7 ข้อ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

99


ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 มีการดําเนินการ 1 ข้อ

คะแนน 2 มีการดําเนินการ 2 ข้อ

คะแนน 3 มีการดําเนินการ 3-4ข้อ

คะแนน 4 มีการดําเนินการ 5 ข้อ

คะแนน 5 มีการดําเนินการ 6ข้อ

ผลการดําเนินงาน ประเมิน เกณฑ์การประเมิน ตนเอง

1. มีระบบและกลไกใน การกํากับการ ดําเนินการประกัน คุณภาพหลักสูตรให้ เป็นไปตาม องค์ประกอบการ ประกันคุณภาพ หลักสูตร

ผลการดําเนินงาน

คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิชาการ(5.2-1-1)ซึ่งมาจากผู้แทนในแต่ละ ภาควิ ช าฯ ต่ า ง ๆ ที่ ทํ า หน้ า ที่ เป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก สู ต ร(5.2-1-2) เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น คณะกรรมการ วิชาการ ในการขับเคลื่อนระบบและกลไกในการกํากับการ ดํ า เนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร ติ ด ตามการ บริหารงานหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา(5.2-1-3 ถึง5.2-1-6) และรายงานผลการ ดําเนินงานให้กับคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อรับทราบ การดํ า เนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร ได้ยึ ด ระบบวงจรคุ ณ ภาพ ตามแนวคิด PDCA (5.2-1-7 ถึง 5.2-1-10) ในทุกองค์ประกอบ มีการแต่งตั้ง และมอบหมายให้ ค ณะกรรมการวิ ช าการ กํากั บ ดู แ ลใน หลักสูตรของคณะฯ จํานวน 15 หลักสูตรและวางแผนการ ทํางานร่วมกันดังนี้ - มี ก ารดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมร่ ว มกั น ตั้ ง แต่ ก าร ประชุมคณะกรรมการวิชาการและผู้ปฏิบัติงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ข้อมูลเพิ่มเติม โดย สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้ า รั บ การอบรมงานด้ า นประกั น คุณภาพ ที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดําเนินการถ่ายทอดข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพที่เปลี่ยนแปลง ในระดับ หลักสูตร (5.2-1-14) และวางแผนการทํางานเพื่อรองรับ การตรวจประกันคุณ ภาพที่มีมาเป็นประจําทุก ๆ ปี เพื่อ ต้องการขับเคลื่อนและติดตามงานด้านประกันคุณภาพ ให้ มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น อาทิเช่น - รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตั้งแต่ เดื อ น สิ ง หาคม 2559 ถึ ง เดื อ น สิ ง หาคม 2560 (5.2-1-11) - มีการดําเนินงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ของหลักสูตร(มคอ.7)โดยภาควิชาฯ เพื่อรองรับการตรวจ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

5.2-1-1 คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการ 5.2-1-2 ประกาศคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เรือ่ ง แต่งตั้ง ประธานหลักสูตร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจําหลักสูตร 5.2-1-3 ระบบและกลไก การเปิดหลักสูตร และการ ปรับปรุงหลักสูตร คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 5.2-1-4 ระบบสนับสนุน กระบวนการขออนุมัติ หลักสูตร (www.phpweb .cpc.ku.ac.th) 5.2-1-5 รายงานกรอบ ระยะเวลาหลักสูตรที่ได้รับ อนุมัติ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559 5.2-1-6 ขั้นตอนการ พิจารณาหลักสูตรเพือ่ รับรองปริญญาฯ 5.2-1-7 ปฏิทินดําเนินงาน ประกันคุณภาพระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2559

100


ประเมิน เกณฑ์การประเมิน ตนเอง

ผลการดําเนินงาน

ประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยมีข้อมูลครบถ้วน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้ใน ระบ บ www.cheqa.mua.go.th แ ล ะ ข้ อ มู ล เว็ บ ไซ ต์ https://tqf.cpe.ku.ac.th (5 .2 -1 -1 2 ถึ ง 5 .2 -1 -1 3 ) กํากับติดตามโดยคณะกรรมการวิชาการ - มีการอบรมเพื่ อให้ความรู้แ ก่คณาจารย์ภ ายใน คณะฯและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประกั น คุ ณ ภาพ การศึกษา ระดับหลักสูตร (5.2-1-8) - มีการรายงานผลการดําเนินการประเมินตนเอง ของทุกหลักสูตร ให้คณะกรรมการวิชาการ รับทราบและ พิ จ ารณาในการประชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการ วั น ที่ 15 - 29 สิ ง หาคม 2560 และรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หลั ก สู ต ร ประจํ า ปี ก ารศึ ก ษา 2559 เพื่ อ เข้ า ประชุ ม คณะกรรมการการศึ ก ษา ครั้ งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 วาระที่ 2.1 สรุปผล การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตรและผล การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ หลั ก สู ต ร ประจํ า ปี การศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการวิชาการ มีมติเห็นชอบ ในรายงาน และจักได้นําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ประจําคณะฯ ต่อไป เพื่ อเตรียมความพร้อมก่อนรับการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร - มีการประเมินคุณ ภาพในระดับหลักสูตร อย่าง ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี โดยการเชิ ญ ผู้ ท รงวุ ฒิ ทั้ งจาก หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ นผู้ตรวจ ประเมิน - หลังจากรับทราบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 และพิจารณา แผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับปีการศึกษา 2560 เรียบร้อย แล้ ว ทางคณะฯ จั ก ได้ เตรี ย มความพร้ อ มในการตรวจ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะฯ และ ส่งข้อมูลไป ยังมหาวิทยาลัยฯ ในลําดับถัดไป

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

5.2-1-8 โครงการอบรม สัมมนาด้านประกันคุณภาพ สําหรับอาจารย์และ บุคลากร ประจําปี 2559 5.2-1-9 แผนการติดตาม การรายงานข้อมูล มคอ. ออนไลน์ ประจําปี การศึกษา 2559 5.2-1-10 ระบบและกลไก การติดตามผลประเมิน หลักสูตรประจําปีการศึกษา 2559 (มคอ.7) 5.2-1-11 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ วิชาการ 5.2-1-12 ข้อมูลเว็บไซต์เพื่อ การค้นหา www.cheqa. mua.go.th และ http:/tqf.cpe.ku.ac.th 5.2-1-13 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ ประจําคณะ ประจําปี 2559 5.2-1-14 การชีแ้ จงประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายใน มก. ระดับหลักสูตร ปี การศึกษา 2559

101


ประเมิน เกณฑ์การประเมิน ตนเอง

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ให้เป็นไปตามระบบที่ กําหนดในข้อ1 และ รายงานผลการติดตาม ให้กรรมการประจํา คณะเพื่อพิจารณาทุก ภาคการศึกษา

3. มีการจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการ ดําเนินงานของ หลักสูตรให้เกิดผลตาม องค์ประกอบการ ประกันคุณภาพ หลักสูตร

4. มีการประเมินคุณภาพ ตามกําหนดเวลาทุก หลักสูตร และรายงาน ผลการประเมินให้ กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา

ผลการดําเนินงาน

คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการวิ ช าการระดั บ คณะฯ กํ า กั บ ดู แ ลการ ดําเนิ นงาน โดยถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้แทนภาควิชาฯ ที่ เป็ น อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รของแต่ ล ะหลั ก สู ต ร ทั้ ง 15 หลั ก สู ต ร รวมไปถึ ง หั ว หน้ า งานต่ า ง ๆ และ เจ้ า หน้ า ที่ ประกันคุณ ภาพการศึกษา เพื่อทําหน้าที่ดําเนินงานกํากับ ติ ดตามการดํ าเนิ น งานด้านประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาใน ระดั บหลัก สู ตร ให้ เป็น ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง การดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วจะมี ก าร รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเป็นระยะ (5.2-1-1 ถึง5.1-1-2) อาทิเช่น 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ (5.2-1-11) 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ (5.2-1-13) คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน มี ก ารจั ด สรร งบประมาณ และทรัพยากรเพื่อสนั บสนุน การดําเนินงาน ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบของการประกัน คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร (5.2-3-1 ถึง 5.2-3-2) อาทิ เช่ น คณะฯ จั ดสรรงบประมาณสํ าหรับ สนั บ สนุ นให้ ห ลัก สู ตร ดําเนินโครงการที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ทั้ งด้ านวิ ช าการตามประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ห ลัก ของคณะฯ ที่ ค รอบคลุ ม ภารกิ จ ทั้ ง 4 ยุ ท ธศาสตร์ อี ก ทั้ ง ยั ง จั ด สรร งบประมาณให้ทุกหลักสูตร ใช้สําหรับการบริหารจัดซื้อวัสดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อใช้ ใน ก ารจั ด ก ารเรี ย น ก ารส อ น ให้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ คณะฯ ยั ง จั ด สรร ทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรและทรัพยากรประกอบการ เรียนการสอน อาทิเช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ประจําคณะฯ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การดําเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ ประกันคุณภาพ ทั้ ง 15 หลั ก สู ต ร ได้ รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ ภายใน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด โดยการเชิญผู้ประเมินที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ทั้งของมหาวิทยาลัยและ สกอ.จากหน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็ น ผู้ ตรวจประเมิน (5.2-4-1 ถึง 5.2-4-2) ซึ่ งหลั งจากรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในทุ ก หลั ก สูตรมี ก ารนํ าผลประเมิ น คุณ ภาพ และข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เข้าสู่การพิจารณาของ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หลักฐาน

5.2-1-1 คําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการวิชาการ 5.2-1-2 ประกาศคณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เรือ่ ง แต่งตั้ง ประธานหลักสูตร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ อาจารย์ประจําหลักสูตร 5.2-1-11 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ วิชาการ 5.2-1-13 รายงานการ ประชุมคณะกรรมการ ประจําคณะ ประจําปี 2559 5.2-3-1 งบประมาณ สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 5.2-3-2 เอกสารแสดงถึง ทรัพยากรในการสนับสนุน ให้การเรียนการสอนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2-4-1 แบบเสนอรายชื่อ คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 5.2-4-2 กําหนดการ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปี การศึกษา 2559 คณะ

102


ประเมิน เกณฑ์การประเมิน ตนเอง

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

คณ ะกรรมการวิ ช าการ (5.2-4-3 ถึ ง 5.2-4-5) และ คณะกรรมการประจํ าคณะฯ ตามลํ า ดั บ เพื่ อ นํ า ผลการ ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รให้ มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 5.2-4-3 ข้อมูลการรายงาน ผลการดําเนินงานหลักสูตร มคอ.7 ประจําปีการศึกษา 2559 (กล่องเอกสาร หมายเลข 1) 5.2-4-4 รายงานผลการ ประเมินคุณภาพทุก หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 5.2-4-5 รายงานผลการ ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปี การศึกษา 2559 5. นําผลการประเมินและ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการนํ าผลการ 5.2-5-1 ข้อมูลการรายงาน ข้อเสนอแนะจาก ประเมินและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ให้มี ผลคะแนนรายหลักสูตร ทั้ง กรรมการประจําคณะมา คุณ ภาพที่ ดีขึ้นอย่างต่อ เนื่อ ง (5.1-5-1) โดยดูจากผลการ 12 หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้มี ดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาของปี 2558 เมื่อเทียบกับผล คุณภาพดีขึ้นอย่าง การดําเนินงานในรอบปี 2559 พบว่าในแต่ละภาควิชาฯ ต่อเนื่อง มีความเข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานกระบวนการที่ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ตามหลัก PDCA เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้รับการอบรมใน เรื่องการบริหารงานหลั กสูตร จากผลการตรวจประเมิน คุณภาพหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตร ที่ได้ผลระดับคะแนนตั้งแต่ 3.01 - 4.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับ คุณ ภาพที่ดี จํานวน 10 หลักสูตร จากจํานวนหลักสูตร ทั้งหมด 12 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 83.33% และในปี การศึก ษา 2558 มีผลการประเมิ นคุ ณ ภาพอยู่ ในระดับ ดี จํานวน9หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 75% โดยในปีการศึกษา 2559 มีจํานวนหลักสูตรที่มีคะแนนระดับคุณภาพดี เพิ่มขึ้น จํานวน 1 หลักสูตร แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีการพัฒนาและ เห็นความสําคัญในเรื่องประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร มากขึ้ น ซึ่ ง ผลดั ง กล่ า วจะรวบรวมและนํ า เสนอไปยั ง คณ ะกรรมการประจํ า คณ ะฯ เพื่ อ พิ จ ารณ าและให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้ดีขึ้นต่อไป (5.2-4-3 ถึง 5.2-4-6)

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

103


ประเมิน เกณฑ์การประเมิน ตนเอง

6. มีผลการประเมิน คุณภาพทุกหลักสูตร ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน ดํ า เนิ น การ ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 15-29 สิงหาคม 2560 จํานวนทั้งสิ้น12 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตร ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานหลักสูตรตามที่ สกอ.กําหนด ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร พบว่า มีคุณภาพระดับดี จํานวน 10 หลักสูตร และคุณภาพ ระดั บ ปานกลาง จํ า นวน 2 หลั ก สู ต ร โดยภาพรวมได้ คะแนนเฉลี่ย 3.15 คุณภาพระดับดี (5.2-6-1 ถึง 5.2-6-2)

5.2-6-1 ข้อมูลการรายงาน ผลการดําเนินงานหลักสูตร มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 5.2-6-2 รายงานสรุปผล ข้อมูลการกํากับมาตรฐาน คณะฯ

ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่แล้ว เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

คะแนนจากคณะกรรมการ ประเมิน

บรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมินตนเอง

บรรลุเป้าหมาย

5.00

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558 เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 6 ข้อ

6 ข้อ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

104


บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 3.1

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา

คณะ ได้ วิ เคราะห์ ผลการดํ าเนิ น งานในเชิ งคุ ณ ภาพเกี่ ยวกั บ จุ ดเด่ น และโอกาสในการพั ฒ นาในแต่ ละ องค์ประกอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จุดเด่น 1. นิสิตจํานวนมากได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ นานาชาตินํามา ซึ่งความมีซื่อเสียงแก่สถาบัน 2. ประชาสัมพันธ์ผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัล ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และนํามาซึ่งการยอมรับของความ มีชื่อเสียง 3. นิสิตจบการศึกษาในสาขาที่เรียน เป็นที่ต้องการแก่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน โอกาสในการพัฒนา 1. ให้นิสิตจัดทําแผนการเรียนและกําหนดเป้าหมายในชีวิต ที่จะสําเร็จการศึกษา ภายใน 4 ปี 2. พั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานหลั ก สู ตรการเรีย น การสอน ตาม AUN QA , TABEE , ABET และ ขึ้นทะเบียน TQR ของ สกอ. 3. ผลักดันให้นิสิตสําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลา 4. สร้างอัตลักษณ์ให้ชัดเจนในแต่ละหลักสูตรเพื่อให้แตกต่างกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของวิทยาเขตและ มหาวิทยาลัย อื่น ๆ ที่คล้ายกัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จุดเด่น 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการแบ่งกลุ่มทําวิจัยในแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ตามความถนัด ของอาจารย์ และมีการรวมกลุ่มเพื่อบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน ทําให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณ ภาพมาก ยิ่งขึ้น นอกจากนี้กลุ่มวิจัยของแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ยังมีการทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย 2. มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีความพร้อมทั้งทางด้านครุภัณฑ์และนักวิจัย สามารถสร้างสรรค์ผลงานและ นวัตกรรมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก เช่น เครื่องตรวจวัดทุเรียนของห้องปฏิบัติการ NIR เป็น ต้น 3. มีการทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพิ่มขึ้น โดยเน้นการสร้างเครือข่ายวิจัย ผลักดันให้อาจารย์ และนักวิจัย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 4. สนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ตามความถนัด เพื่อเพิ่มผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

105


โอกาสในการพัฒนา 1. สนับสนุนนิสิตไปฝึกงานและเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับภาคเอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างคณะกับภาคเอกชน 2. ทําการวิจัยและพัฒนา Smart Farm ต้นแบบของคณะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของ รัฐบาล เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ 3. มีศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DATIC) ทําหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจวัด และระบบดิจิทัล สําหรับการ พัฒ นาเกษตรกรรมสมัยใหม่ (เกษตร 4.0) เพื่ อพัฒ นาบุคลากรด้านการวิจัย รวมถึงการบรูณ าการ งานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. มีการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการและทางด้านการวิจัยกับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ CAT ผ่านโครงการ Smart University เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น มหาวิทยาลัย 4.0 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จุดเด่น 1. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งการเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรอบรมความรู้ใน ด้านต่างๆ ที่เชี่ยวชาญ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านวิชาชีพ การเป็นกรรมการ วิทยานิพนธ์ให้แก่สถาบันการศึกษาภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการทําโครงการพัฒนา วิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม 2. มีศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก ารวิ ศวกรรมพลั งงานและสิ่ งแวดล้อ มเป็ น แหล่ งเรีย นรู้ด้ านวิศ วกรรมพลังงานและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้ที่สนใจขอเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 3. อาจารย์และนักวิจัยของคณะมีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ขอความอนุเคราะห์ให้เป็นที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาทางด้าน ชลประทาน เป็นต้น 4. มี บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) โครงการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทน เกษตร ชลประทาน อาหาร และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง โอกาสในการพัฒนา 1. มีศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ทดสอบวงกบและกรอบบานโลหะสําหรับ ประตูและหน้าต่างสําหรับงานอาคารประเภทต่างๆ และศูนย์วิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อตอบสนองความ ต้องการของสังคมและประเทศชาติ 2. มีแผนที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับองค์กรระดับชาติและระดับนานาชาติ

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

106


องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จุดเด่น 1. แผนปฏิบัติการประจําปี/โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินงานเชิงระบบที่เพิ่มขึ้น และมีความเชื่อมโยง ไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ โอกาสในการพัฒนา 1. ตัวชี้วัดระดับแผนบางตัวสามารถถูกยกระดับเพื่อตอบสนองต่อผู้รับประโยชน์

3.2

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มีผลการประเมิน คุณภาพภายใน ดังนี้ หน่วยงาน

จํานวน หลักสูตร

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตร ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม โยธา-ชลประทาน

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 เฉลี่ยตามจํานวน ระดับ ตัวบ่งชี้ คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน (ถ้าองค์ 1 ไม่ผ่าน คะแนน เฉลี่ยเป็น 0) องค์ 1

4.04

2.67

3.27

3.25

3.00

3.22

ดี

4.79

2.33

3.67

3.00

2.00

3.20

ดี

4.94

2.33

3.62

2.75

2.00

3.13

ดี

4.29

3.00

3.33

3.50

3.00

3.43

ดี

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

107


หน่วยงาน

จํานวน หลักสูตร

- หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ชลประทาน - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ชลประทาน ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ อาหาร

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 เฉลี่ยตามจํานวน ระดับ ตัวบ่งชี้ คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน (ถ้าองค์ 1 ไม่ผ่าน คะแนน เฉลี่ยเป็น 0)  4.50 2.67 3.33 3.25 3.00 3.31 ดี องค์ 1

3.75

2.33

3.00

3.25

3.00

3.04

ดี

3.90

2.33

2.63

3.25

3.00

2.98

ปานกลาง

- หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ อาหาร

1

ยกเลิกตัว 3.00 บ่งชี้ 2.1,2.2

4.00

3.25

3.00

3.36

ดี

- หลักสูตรวิศวกรรม ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการ อาหาร

1

5.00 3.00 ยกเลิกตัว บ่งชี้ 2.1

3.58

3.25

3.00

3.40

ดี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกลและพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และ อิเล็กทรอนิกส์

4.50

3.00

3.33

2.38

3.00

3.12

ดี

3.30

2.00

2.93

2.63

2.00

2.55

ปานกลาง

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

108


หน่วยงาน

จํานวน หลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - หลักสูตรวิศวกรรม 1 ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการโลจิสติกส์ รวม

12

คะแนนผลการประเมิน (เต็ม 5) องค์ 2 องค์ 3 องค์ 4 องค์ 5 องค์ 6 เฉลี่ยตามจํานวน ระดับ ตัวบ่งชี้ คุณภาพ ผ่าน ไม่ผ่าน (ถ้าองค์ 1 ไม่ผ่าน คะแนน เฉลี่ยเป็น 0) องค์ 1

12

-

5.00

2.67

3.00

3.13

2.00

3.04

ดี

3.91

2.61

3.31

3.07

2.67

37.78  3.15 12

ดี

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

109


บทที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (KPI) และค่าเป้าหมายของพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะ วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็ น ผู้นํ าทางวิชาการและวิจัย ระดับประเทศและนานาชาติด้านวิศ วกรรมเพื่ อการเกษตรพลังงานและ โครงสร้างพื้นฐาน ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ สังคม พันธกิจ (Mission) : 1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทําเป็น มีคุณธรรม จริยธรรมและมี ทักษะในวิชาชีพตามความต้องการของประเทศ 2. ผลิตผลงานวิจัยและสั่งสมองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่ อการเกษตร พลังงาน และโครงสร้างพื้ นฐาน บูรณาการงานวิจัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ 3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านวิศวกรรมเพื่อการเกษตร พลังงานและโครงสร้างพื้นฐานสู่ชุมชน และสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชุมชนและสังคม และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีให้แก่นิสิตและบุคลากร 5. บริหารงานแบบธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาบุคลากร และการทํางานอย่างมีความสุข ผลการดําเนินงานและค่าเป้าหมายตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ ประจําปีงบประมาณ 2559 พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลิตผลงานวิจัยและสั่ง ยุทธศาสตร์ที่ 1 สมองค์ความรู้ด้าน มีความเข็มแข็งด้าน วิศวกรรมเพื่อ การวิจัย และ การเกษตร พลังงาน นวัตกรรมทั้งในส่วน และโครงสร้างพื้นฐาน ของนิสิต อาจารย์ และ บูรณาการงานวิจัย บุคลากร เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของประเทศ สร้างสรรค์และเผยแพร่ ผลงานระดับ นานาชาติ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. จํานวนเงินสนับสนุนครุภัณฑ์ (ล้านบาท) 2. จํานวนโครงการวิจัยที่เกิดจาก การบูรณาการร่วมกันระหว่าง ภาควิชา 3. จํานวนผลงานของนิสิตระดับ ปริญญาตรีที่เผยแพร่ผ่าน Website 4. จํานวนผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติจากผลงานของนิสิต 5. จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัล 6. สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 7. จํานวนครั้งที่มีการใช้ครุภัณฑ์ วิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ค่า เป้าหมาย 3.00

ผลลัพธ์ 2559 8.883

3

26

10

88

2

6

1 1 5

4 0 15

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ

110


พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางการ บริการวิชาการด้าน วิศวกรรมเพื่อ การเกษตร พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน สู่ชุมชนและสังคมให้มี การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งเรียนรู้และ เป็นที่พึ่งของสังคม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

8. จํานวนสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ (ผลงาน) 9. ร้อยละของอาจารย์จบ การศึกษาระดับปริญญาเอก 10. ร้อยละของอาจารย์ที่มี ตําแหน่งทางวิชาการ 11 จํานวนวิชาที่เข้าร่วมโครงการ (นําผลการวิจัยไปใช้ในการเรียน การสอน) 12. จํานวนหลักสูตรที่มีเนื้อหา ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง 13. จํานวนผลงานที่เข้าร่วม ประกวดแข่งขัน (ผลงานนิสิต) 14. จํานวนหลักสูตรที่มีการเรียน การสอนร่วม 15. จํานวนนิสิตแลกเปลี่ยนไทย และต่างประเทศ 16. จํานวนกิจกรรมความร่วมมือ ทางวิชาการกับต่างประเทศ 1. จํานวนแหล่งเรียนรู้ด้าน วิศวกรรม 2. จํานวนเครือข่าย (ด้านบริการ วิชาการ) 3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและ เอกชน 4. มีการเผยแพร่ข้อมูลด้าน วิศวกรรมเพื่อการเกษตรผ่าน ระบบสารสนเทศ 5. จํานวนอาจารย์และบุคลากรที่ เข้าร่วมเป็นกรรมการและ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (คน) 6. จํานวนโครงการให้ความรู้แก่ ศิษย์เก่า

ค่า เป้าหมาย 2

ผลลัพธ์ 2559 2

60%

16.51%

40%

17.65%

10

3

7

5

4

3

1

1

10

10

1

1

1

1

1

3

5

6

มี

มี

10

11

1

0

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ

ไม่มีโครงการที่ จัดให้ความรู้แก่ ศิษย์เก่าโดยตรง แต่มีโครงการที่ จัดให้กับนิสิต ปัจจุบัน แล้ว เชิญศิษย์เก่าเข้า ร่วมด้วย

111


พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

บริหารงานแบบ ธรรมาภิบาล เน้นการ พัฒนาบุคลากร และ การทํางานอย่างมี ความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีระบบการบริหาร จัดการที่คล่องตัว มีธรรมาภิบาล และมี ประสิทธิภาพ

1. จํานวนครั้งที่มีให้ความรู้ความ เข้าใจ (การจัดการความรู้) 2. จํานวนกิจกรรม (สร้างความมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ อาจารย์และบุคลากร 3. จํานวนมาตรการการลดใช้ พลังงานและมีการใช้ทรัพยากร ร่วมกัน 4. ร้อยละของบุคลากรสาย วิชาการที่ได้รับการพัฒนา 5. ร้อยละของบุคลากรสาย สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 6. จํานวนรางวัลตอบแทนและ ประกาศเกียรติคุณในการ ปฏิบัติงาน 7. จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุน ระบบสวัสดิการสําหรับบุคลากร 8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ค่า เป้าหมาย 2

ผลลัพธ์ 2559 2

4

4

2

2

100%

100%

50%

50%

10

11

2

2

5

6

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ

112


 ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการประเมิน รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2559 CdsID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

CdsName

จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด - ---ระดับปริญญาตรี - ---ระดับ ป.บัณฑิต - ---ระดับปริญญาโท - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - ---ระดับปริญญาเอก จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - ---ระดับปริญญาตรี - ---ระดับ ป.บัณฑิต - ---ระดับปริญญาโท - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - ---ระดับปริญญาเอก จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ - ---จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า

CdsValues 12 5 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2,276 2,185 0 66 0 25 92

0 31 61 52.5 0 23 29.5 30 0 7 23


CdsID 31

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52

53

CdsName จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา - - --ระดับปริญญาตรี - - --ระดับ ป.บัณฑิต - - --ระดับปริญญาโท - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - --ระดับปริญญาเอก จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุมวิชาการระดับชาติ - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศาร ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็น การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

CdsValues 9.5

0 1 8.5 0 0 0 0 60 0 0 13 0 47 60 19 28 13 0 77 21

27

0


CdsID

54

55

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

CdsName - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง วิชาการแล้ว - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่ง ทางวิชาการแล้ว - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง ประเทศ - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - -จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา ภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ ประกอบอาชีพอิสระ) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

CdsValues

4

10

14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 257 249 197 12 16 0 7 0


CdsID 78

79 80 81 82 83

84

85 86

87

88 89 90 91 92 93 94 95

CdsName จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ที่ 2 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง ประเทศ - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

CdsValues 0

0 3.89 21 0 13

4

0 1

2

1 0 0 0 0 0 0 0


CdsID

96 97 98

99

100 101

102

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

CdsName จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ ประเมิน) จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ที่ 1 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง ประเทศ - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ ประเมิน) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร - ---ระดับอนุปริญญา

CdsValues

11 11 1

5

0 0

0

5 0 0 0 0 0 0 0 5 1,446.01 0


CdsID 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

143 144 145 146

147

148

CdsName - ---ระดับปริญญาตรี - ---ระดับ ป.บัณฑิต - ---ระดับปริญญาโท - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - ---ระดับปริญญาเอก จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศ ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก ประกาศ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

CdsValues 1,397.99 0 38.89 0 9.13 4,437,298.33 4,437,298.33 0 0 98,480,840.94 98,480,840.94 0 0 83 83 0 0 2 2 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0

32 32 0 0

22

22


CdsID 149 150 151 152 153 154

155 156 157 158

159

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

CdsName - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบัน อนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง วิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง วิชาการแล้ว - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

CdsValues 0 0 2 2 0 0

6 6 0 0

12

12 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0


CdsID 180 181 182

183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

CdsName - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทาง วิชาการแล้ว - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตําแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ online - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

CdsValues 0 0 0

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) ประเมินระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ. 2560

โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Â


สารบัญ หน้า บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ......................................................................................... 4 นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัตทิ ดี่ ี .......................................................................................................................... 5 ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2558 ................................................. 5 สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา.................................................................................................... 6 วิธีการประเมินคุณภาพภายใน ........................................................................................................................ 6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ ................................................................ 8 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต .................................................................................................................. 10 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ............................................................................................................................. 10 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ............................................................................................................. 11 องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม .................................................................................... 11 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ .............................................................................................................. 12 ภาคผนวก ....................................................................................................................................................13 ภาคผนวกที่ 1 รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2559 ....... 14 ภาคผนวกที่ 2 ภาพกิจกรรม......................................................................................................................... 21


บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ประวัติโดยย่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ถือกําเนิดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) จากโรงเรียนช่าง ชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยท่าน หม่อมหลวงชูชาติ กําภู จนถึงปี พ.ศ. 2494 ได้สบทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2497 จนกลายเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จากบางเขน มาดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกําแพงแสน ซึ่งถือว่า เมษายน พ.ศ. เป็นจุดเริ่มต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 22 2546 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้แยกการบริหารงานออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) และได้สถาปนาเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน" อย่างเป็นทางการ จึงถือได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน เป็น 1 ใน 6 คณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยสมบูรณ์ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน ปี ก ารศึ ก ษา 2559 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 จาก รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) รวมทั้ง ข้อมูลและหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และมีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.49 ได้คุณภาพระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีค่า คะแนนเฉลี่ย 3.15 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผล ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.36 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 3.31 และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 3.07 ส่วนองค์ประกอบที่ผล ประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 2.61 และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 2.67 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น และโอกาสในการ พัฒนาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ดังนี้ จุดเด่น 1. คณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 2. มีศูนย์ทดสอบกระจกโครงกรอบอลูมิเนียมที่มาตรฐาน มอก. เป็นที่ต้องการของภาคเอกชน แนวทางเสริมจุดเด่น 1. ควรพัฒนาเครือข่ายวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่างประเทศในลักษณะ STRATEGIC PARTNER ให้เพิ่มขึ้น 2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบกระจกโครงกรอบอลูมิเนียมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และ ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความร่วมกับเอกชน ตลอดจนใช้ในการเรียนการสอนสําหรับนิสิต

4


จุดที่ควรพัฒนา 1. จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีจํานวนลดลง 2. นิสิตระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะภาคพิเศษไม่สําเร็จการศึกษาตามแผน 3. อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการยังมีจํานวนน้อย 4. ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจํานวนน้อย ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 1. ควรมีมาตรการเชิงรุกในการเพิ่มจํานวนนิสิตทุกระดับ 2. ควรเปิดรายวิชานอกแผนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย เพื่อเร่งรัดการจบการศึกษา 3. ควรมีมาตรการเร่งรัดการขอตําแหน่งทางวิชาการ 4. ควรมีมาตรการเร่งรัดการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 1. การประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ในข้อที่ 4 คณะกรรมการใช้ข้อมูล 3 ไตรมาส ของปีงบประมาณ 2560 และข้อที่ 5 นําผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผน ใช้ข้อมูลของ ปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยควรพิจารณารอบการประเมินโดยใช้ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ของ ปีงบประมาณ 2559 และ 3 ไตรมาสของปีถัดมา ในรอบเดือน (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) 2. มหาวิทยาลัยควรมีการยืดหยุ่นให้บัณฑิตศึกษาสามารถเรียนภาคปกติ เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ 3. มหาวิทยาลัยควรมีการยืดหยุ่นเกณฑ์ภาษาอังกฤษในการรับเข้าเรียนระดับปริญญาเอก นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัตทิ ดี่ ี - การเพิ่มทุนวิจัยแบบก้าวกระโดด

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2558 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2558 พบว่า คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี โดยมีโครงการทั้งหมดตาม แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 4 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 4 กิจกรรม

5


สรุปข้อมูลผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ได้ดําเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 5 องค์ประกอบ โดย ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับ มหาวิทยาลัย มาแล้ว 14 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ ครั้งที่ 14 ในรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2559 พบว่า มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยผลการ ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก โดย องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.15 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 4.79 และคะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.16 วิธีการประเมินคุณภาพภายใน  การวางแผนและการประเมิน 1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 2. การดําเนินการระหว่างการตรวจประเมิน คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง วัตถุประสงค์ของการประเมิน กําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินฯ คณบดีแนะนํา ผู้บริหารของคณะ และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของคณะให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งการ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) สรุปผลการประเมินและนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ รับทราบและร่วมอภิปรายผลการประเมินพร้อมไฟล์รายงาน 3. การดําเนินงานหลังการตรวจประเมิน สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับคณบดี และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล กําหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการหารือหรือ สัมภาษณ์ และนําข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในแต่ละตัวบ่งชี้และทุก องค์ประกอบคุณภาพ และนําเสนอผู้บริหารและบุคลากรคณะรับทราบและดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป

6


 วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อ ยื น ยั น สภาพการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กําหนด 2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ ที่ดีของหน่วยงาน 3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา 4. เพื่ อรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาต่ อ หน่ วยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งและ สาธารณชน  กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตาม ระบบประกันคุณภาพ  กําหนดการประเมินฯ วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนว ทางการประเมินร่วมกัน เวลา 09.30 - 09.45 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน - ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 เวลา 09.45 – 11.00 น. ผู้ บ ริ ห ารคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ กํ า แพงแสน รายงานผลการดํ า เนิ น งานในรอบ ปีการศึกษา 2559 เวลา 11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินในภาพรวม เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารเพื่อชี้แจงข้อค้นพบจากการประเมิน และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอันนําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของคณะ เวลา 12.00 น. เสร็จสิ้นการประเมินและรับประทานอาหารกลางวัน 7


 เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็น การประเมิ นตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่ ว นการบรรลุ เ ป้ า หมาย และพั ฒ นาการ ไม่ มีค ะแนน สํ า หรั บ การแปล ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน มีดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ ในปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพ 5 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน เฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.15 มีหลักสูตร “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จํานวน 12 หลักสูตร องค์ประกอบที่ผล ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.79 และองค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 5.00 องค์ประกอบที่ผลประเมินอยู่ในระดับดี ได้ แก่ องค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.16 รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน I P O รวม 0.00<-1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง เร่งด่วน 1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 องค์ประกอบที่ 4 องค์ประกอบที่ 5 เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ของทุกองค์ประกอบ ผลการประเมิน

3.94 5.00 4.21

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

3.15 4.36 3.76

4.16 4.79 5.00 5.00 5.00 4.56

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

8

การดําเนินงานระดับดี การดําเนินงานระดับดีมาก การดําเนินงานระดับดีมาก การดําเนินงานระดับดีมาก การดําเนินงานระดับดีมาก การดําเนินงานระดับดีมาก


สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 2559 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพได้ดังนี้ ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพ ผลการดําเนินงาน บรรลุ ตัว เป้าหมาย เป้าหมาย บ่งชี้คุณภาพ ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ (/ = (%หรือ บรรลุ , x สัดส่วน) = ไม่ บรรลุ)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

3.50 37.78 ร้อยละ 61 60 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 39.5 40 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 5.00 1494.02 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 6 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 6 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 6 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 220,000 102,918,139.27 บาท/คน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละ 52.34 60 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 6 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 6 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 7 ข้อ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 6 ข้อ เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้ องทุกองค์ประกอบ

คะแนน หมายเหตุ ประเมิน (เกณฑ์ (เช่น สกอ.) เหตุผล ของการ ประเมิน ที่ต่างจาก ที่ระบุใน SAR) 3.15 4.14

12 92

3.15 66.30

x 

92

42.93

x

2.68

83 85

18.00 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 1,210,801.64

    

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

94

55.68

x

4.36

-

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ

   

5.00 5.00 5.00 5.00 4.56

9


องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 6 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 ได้คุณภาพระดับดี จุดเด่น - นิ สิ ต จํ า นวนมากได้ รั บ รางวั ล จากการแข่ ง ขั น ด้ า นนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ นระดั บ ชาติ แ ละ นานาชาติ แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 1. นิสิตระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะภาคพิเศษไม่สําเร็จการศึกษาตามแผน 2. อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการยังมีจํานวนน้อย 3. มีข้อมูลตัวชี้วัดในระดับโครงการ แต่ยังขาดการรวบรวมตัวชี้วัดเพื่อแสดงความสําเร็จของ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 4. จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีจํานวนลดลง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 1. ควรเปิดรายวิชานอกแผนการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย เพื่อเร่งรัดการจบการศึกษา 2. ควรมีมาตรการเร่งรัดการขอตําแหน่งทางวิชาการ 3. ควรรวบรวมตัวชี้วัดเพื่อแสดงความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตให้ชัดเจน 4. ควรมีมาตรการเชิงรุกในการเพิ่มจํานวนนิสิตทุกระดับ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ วิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก จุดเด่น - คณะฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด แนวทางเสริมจุดเด่น 1. ควรพัฒนาเครือข่ายวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานต่างประเทศในลักษณะ STRATEGIC PARTNER ให้เพิ่มขึ้น 2. ควรประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์

10


จุดที่ควรพัฒนา - ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจํานวนน้อย ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง - คณะฯ ควรมีมาตรการในการสนับสนุนการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เช่น พัฒนาความร่วมมือกับ นักวิจัยในระดับโลก องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก จุดเด่น - มีศูนย์ทดสอบกระจกโครงกรอบอลูมิเนียมที่มาตรฐาน มอก. เป็นที่ต้องการของภาคเอกชน แนวทางเสริมจุดแข็ง - ควรมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบกระจกโครงกรอบอลูมิเนียมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และ ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความร่วมกับเอกชน ตลอดจนใช้ในการเรียนการสอนสําหรับนิสิต จุดที่ควรพัฒนา - ไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อเป็นแหล่งในการสร้างรายได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง - ควรมีการวางกลยุทธ์เพื่อให้การบริการวิชาการของคณะฯ เป็นแหล่งในการสร้างรายได้ องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 11


องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารยังไม่สมบูรณ์ ถึงแม้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบเพิ่มขึ้นแล้ว ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง - ควรนําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหาร และตัดสินใจให้มากขึ้น

12


ภาคผนวก

13


ภาคผนวกที่ 1 รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2559 CdsID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

CdsName จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด - ---ระดับปริญญาตรี - ---ระดับ ป.บัณฑิต - ---ระดับปริญญาโท - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - ---ระดับปริญญาเอก จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - ---ระดับปริญญาตรี - ---ระดับ ป.บัณฑิต - ---ระดับปริญญาโท - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - ---ระดับปริญญาเอก จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - ---จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ - ---จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

14

CdsValues 12 5 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 2,276 2,185 0 66 0 25 92 0 31 61 52.5 0 23 29.5 30 0 7 23 9.5 0 1


CdsID 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

52

53 54

55

56 57

CdsName - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - ---จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา - - --ระดับปริญญาตรี - - --ระดับ ป.บัณฑิต - - --ระดับปริญญาโท - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - --ระดับปริญญาเอก จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มดี ํารงตําแหน่งทางวิชาการ - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีไ่ ม่มีตําแหน่งทางวิชาการ - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ ีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ - - --จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ ีตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก ประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็น ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก ประกาศ - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

15

CdsValues 8.5 0 0 0 0 60 0 0 13 0 47 60 19 28 13 0 77 21

27

0 4

10

14 0


CdsID 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

84

85 86

CdsName

CdsValues

- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ แล้ว - - --ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มกี ารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ อิเลคทรอนิกส์ online - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน - - --จํานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - -จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ ด้รับการอ้างอิงใน ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทตี่ อบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จ การศึกษา จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูท้ ี่ประกอบอาชีพ อิสระ) จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มกี ิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้ว จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทอี่ ุปสมบท จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

16

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 257 249 197 12 16 0 7 0 0 0 3.89 21 0 13

4

0 1


CdsID

87

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

99

100 101

102

103 104 105 106

CdsName - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับ นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสือ่ อิเลคทรอนิกส์ online - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) จํานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - ---จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทําเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1 - ---จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับ นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสือ่ อิเลคทรอนิกส์ online - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

17

CdsValues

2

1 0 0 0 0 0 0 0 11 11 1

5

0 0

0

5 0 0 0


CdsID 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

CdsName - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน - ---จํานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร - ---ระดับอนุปริญญา - ---ระดับปริญญาตรี - ---ระดับ ป.บัณฑิต - ---ระดับปริญญาโท - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - ---ระดับปริญญาเอก จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ) - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ) - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับชาติ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนําเสนอสภา

18

CdsValues 0 0 0 0 5 1,446.01 0 1,397.99 0 38.89 0 9.13 4,437,298.33 4,437,298.33 0 0 98,480,840.94 98,480,840.94 0 0 83 83 0 0 2 2 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 32 32 0 0 22


CdsID

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

159

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

CdsName สถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ.2556 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สตั ว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

19

CdsValues

22 0 0 2 2 0 0 6 6 0 0

12

12 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0


CdsID 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

CdsName - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

CdsValues 0

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง วิชาการ แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่มกี ารเผยแพร่สสู่ าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ online - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20

1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


ภาคผนวกที่ 2 ภาพกิจกรรม

21

Engkps sar2016  

Engkps_sar2016 Self Assessment Report (SAR) 2016 of Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen, Kasetsart Universty, Thailand

Engkps sar2016  

Engkps_sar2016 Self Assessment Report (SAR) 2016 of Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen, Kasetsart Universty, Thailand

Advertisement