Page 1

INTERNATIONAL CARTOON KIDS EXHIBITION A1 BANGKHUNTIEN

20 13

DECEM 11-15

kapo and friend kids Exhibition

get in touch with your inner child

and told it how you should think and friend


ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ปจจุบันผูใหญมักไมใหความรูเรื่องเพศแกบุตรหลาน โดยคิดวาเปนเรื่องนาเกลียด หยาบคาย หรือนาอาย และไมสนับสนุน หรือสงเสริมใหบุคคลในสังคมพูดคุยกันในเรื่องเพศอยางเปดเผย

???

???

เพศสัมพันธ การสอนเพศศึกษาไมไดหมายถึง การสอนเรื่องเพศสัมพันธ เพียงอยางเดียว แตเปนการสอนเรื่องความสัมพันธ และเด็กๆ ควรจะเรียนรูตั้งแตวัยเด็ก เมื่อเด็กมีการเรียนรูที่เร็วขึ้น จากสื่อที่หลากหลายมากขึ้น การใหความรูเพื่อใหเด็กไดมีทักษะ ในการดูแลตัวเองจึงเปนสิ่งสำคัญมาก เพื่อใหเด็กรูจักสิทธิในการ ดูแลตัวเอง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเติมเต็มใหเด็กมีศักยภาพมากขึ้นนั่นเอง


วัตถุประสงค เพื่อสอดแทรกจิตใตสำนึกของเด็ก เปนการสรางความเขาใจ ใหกับผูที่เปนผูปกครอง สรางแนวทางการปฎิบัติตน การสอนเด็กในเรื่องเพศ ใหแกผูปกครอง สรางความคิดสมัยใหมใหกับผูปกครอง เกี่ยวกับเรื่องเพศ ในมุมมองของวัยที่ตางกัน ระหวางผูปกครองกับลูก ทำใหเด็กๆกลาที่จะคุยและปรึกษาเรื่องเพศกับผูปกครองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนผลทำใหเด็กรูจักระมัดระวัง ปองกัน และเขาใจในเรื่องเพศมากยิ่งขึ้น

Mood & Tone

ใชสีสันนารัก สดใส ที่เหมาะสำหรับเด็ก เพราะสีสันที่สดใส จะชวยดึงดูดเด็กๆ ทำใหเด็กสนใจไดดี และสามารถทำใหเด็กรูสึก สนุกสนานไปดวยในเวลาเดียวกัน


กลุมเปาหมาย

ครอบครัวที่มีบุตรหลานอยูในชวงอายุ 1-18 ป

Concept การตูนเจาชายนอย

การตูนเปนสิ่งที่เด็กชอบ มีความนารักแตก็แอบแฝงความหมาย บางอยางอยู ซึ่งสามารถมองไดหลายมุมมอง จากความคิดที่ตางกันของวัย อีกทั้งยังใหความรู ความเขาใจ ในเรื่องเพศหรือวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศมากยิ่งขึ้น


วัยแรกเกิด – 1 ป

วัยนี้เด็กตองการการสัมผัสกอดรัด และการอยูใกลชิดของพอแม พัฒนาการทางเพศของเด็กวัยนี้ คือ ปาก เนื่องจากประสาทสัมผัสที่ปากมีความไวมาก • •

6 เดือนแรก มีความพึงพอใจจากการใชปากดูดและกินนม 6 เดือนหลังของปแรก เด็กจะพอใจในการใชปากกัด

วัย1-3 ป

วัยนี้เด็กเริ่มเคลื่อนไหวไดมากขึ้น เริ่มซนและสำรวจสิ่งแวดลอม พัฒนาการทางเพศของเด็กวัยนี้ คือการสำรวจอวัยวะเพศตนเอง และอาจเพลิดเพลินกับการเลนอวัยวะเพศ ถาเหงาหรืออยูคนเดียว แตเด็กยังไมมีความรูสึกทางเพศแตอยางใด


วัย 3-6 ป

เด็กวัยนี้เริ่มสนใจและอยากรูเรื่องเพศ เลียนแบบพฤติกรรมทางเพศ จากพอหรือแม พัฒนาการทางเพศของเด็กวัยนี้ คือมีความอยากรู อยากเห็นเรื่องเพศมาก อาจมีคำถามเกี่ยวกับเพศบอยๆ เด็กอาจมีพฤติกรรมไมเหมาะสมทางเพศ เชนแอบดูเด็กอื่นในหองน้ำ เปดกระโปรงแมหรือเด็กอื่นๆ บางครั้งเด็กแสดงพฤติกรรมทางเพศ ตามแบบอยางที่เด็กเห็นมาจากบาน

วัย 6-12 ป

พัฒนาการทางเพศของเด็กวัยนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย และจิตใจ การคนหาตัวเอง เด็กเริ่มเรียนรูบทบาททางเพศจากการสังเกต และเลียนแบบพอแมญาติพี่นอง ในครอบครัว เพื่อน ครู และคนอื่นๆ ในสังคม ในตอนปลายวัยนี้เด็กบางคนเขาสูวัยรุนเร็วกวาเด็กอื่นๆ การเรียนรูเรื่องการเขาสูวัยรุนจึงควรเริ่มมีเพื่อเตรียมตัวเด็กตอการ เปลี่ยนแปลงเชน การมีประจำเดือนในเด็กผูหญิง


วัย 12-18 ป เริ่มเขาสูวัยรุน มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจสังคม และทางเพศอยางมาก มีความรูสึกและความตองการทางเพศ พัฒนาการทางเพศของเด็กวัยนี้ี คืออวัยวะเพศ และพัฒนาการ ทางรางกาย มีการสรางและหลั่งฮอรโมนเพศและฮอรโมนของการ เจริญเติบโตอยางมากและรวดเร็ว รางกายเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว อารมณทางเพศเกิดขึ้นในวัยนี้มาก ทำใหมีความสนใจเรื่องทางเพศ หรือมีพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งถือวาเปนเรื่องปกติในวัยนี้สามารถมีได แตควรใหมีพอควร

คานิยมในเรื่องเพศ

ในประเทศไทยมีความเปนไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเฉพาะคานิยมในเรื่องเพศ พัฒนาการเรื่องเพศใน เด็กและวัยรุน เกี่ยวของกับชีวิต ตั้งแตเด็ก การที่บุคคลไดเรียนรูธรรมชาติความเปนจริงทางเพศ จะชวยใหมีความรู มีทัศนคติ สามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิต อยางเหมาะสม และมีพฤติกรรมถูกตองในเรื่องเพศ ปองกันปญหาทางเพศที่อาจเกิดตามมาในวัยรุนหรือผูใหญได


Media Type โลโก แผนพับ สูจิบัตรนิทรรศการ โปสเตอร เสื้อ บูธ รูปภาพ ของที่ระลึก

poster

bag INTERNATIONAL CARTOON KIDS EXHIBITION A1 BANGKHUNTIEN

20 13

DECEM 11-15 and friend

kapo and friend kids Exhibition

get in touch with your inner child

and told it how you should think and friend

stationary and friend and friend

and friend

get in touch with your inner child

and told it how you should think 484 Prachauthid R. Radburana Bangkok 10140 tel.088-8888888 Email:kapo_friend@hotmail.com

and friend


Media Type โลโก แผนพับ สูจิบัตรนิทรรศการ โปสเตอร เสื้อ บูธ รูปภาพ ของที่ระลึก Pen & pencil

book

kapo and friend

kapo and friend

Note book for kid

Note book for kid

kids Exhibition

Brochure

kids Exhibition

CD& dvd

and friend

and friend

and friend and friend

get in touch with your inner child

and told it how you should think

get in touch with your inner child

and told it how you should think

get in touch with your inner child

and told it how you should think

kapo and friend kids Exhibition

กำหนดการ 10:00-11:30

ลงทะเทียน แจกบัตรเขางานพรอมของที่ระลึก และบัตรอาหารเครื่องดื่ม

11:30-13:00

รับประทานอาหาร

13:00-13:30

เปดวีดิทัศนการตูนตางๆเพื่อใหเด็กๆสนใจ พรอมทั้งกลาวเปดงาน

13:30-14:30

เปดแสดงภาพในบริเวณนิทรรศการที่มีมุมมอง ที่แฝงความหมาย

14:30-15:30

กิจกรรมวาดภาพของเด็ก, ฉายภาพตัวอยางงาน ที่มีมุมมองความหมายแฝง, พรอมทั้งแจกนม

15:30-16:30

กิจกรรมทายปญหาแจกของรางวัล

16:30-17:00

กลาวขอบคุณผูเขารวมนิทรรศการพรอมทั้งกลาวปดงาน

SEX OF KIDs kidsexhibition

ความรักความอบอุนในครอบครัว สัมพันธภาพที่ดีระหวางพอแม และการแสดงความรักตอกันและกันอยูเสมอนั้น คือบทเรียนเรื่องเพศที่ดีที่สุด สำหรับลูกเลยทีเดียว อธิบายงายๆไดวา เด็กๆจะเติบโตไปมีสัมพันธภาพ ที่อบอุนแนนแฟน มีความสุขและใหเกียรติซึ่งกันและกันได ก็ตอเมื่อเด็กเติบโตมา ในครอบครัว หรือสภาพแวดลอมเชนนั้น เพราะลูกเรียนรูผานการ "ซึมซับ" จาก "ตนแบบ" ที่งดงามนั่นเอง หาใชจากเพียงคำสั่งสอนลมๆแลงๆ

"บทบาททางเพศที่พอแมแสดงใหเห็นนั้นมีตั้งแตกิจวัตรประจำวัน ทั่วๆไป ไปจนถึงการเรียนรูความเหมาะสม ของการแสดงออกในแตละเพศ พอแมคือ " ตนแบบ " และ " แหลงขอมูลแรกสุด " ของลูกในการเรียนรู และไมใชเฉพาะคำสอน แตตองผานการกระทำดวย เพราะเด็กเรียนรูจากการ ซึมซับสิ่งที่พบเห็นอยูทุกวัน และจะหยั่งรากลงไปในตัวเด็ก โดยที่เรามองไมเห็น การพูดสอนก็เปนสิ่งหนึ่งที่ชวย แตถาพอแมพูดสอนดวย และปฏิบัติใหเห็นดวย สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะชวยใหเด็กมีความเขาใจไดอยางดี และปฏิบัติ ตามแบบอยางที่ดีจากพอและแม

and friend


Media Type kid shirt

staff shirt

and friend

and friend

and friend

and friend


Mood board


Mood board


Mood board


Design brief

Title

:

Kids exhibition

Background :

ในประเทศไทยมีความเปนไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม อันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยเฉพาะคานิยมในเรื่องเพศ พัฒนาการเรื่องเพศใน เด็กและวัยรุน เกี่ยวของกับชีวิต ตั้งแตเด็ก การที่บุคคลไดเรียนรูธรรมชาติความเปนจริงทางเพศ จะชวยใหมีความรู มีทัศนคติ สามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตอยางเหมาะสม และมีพฤติกรรมถูกตองในเรื่องเพศ ปองกันปญหาทางเพศที่อาจเกิดตามมาในวัยรุนหรือผูใหญ ได

Problem

ปจจุบันผูใหญมักไมใหความรูเรื่องเพศแกบุตรหลาน โดยคิดวาเปนเรื่อง หยาบคาย หรือนาอาย และไมสนับสนุน หรือสงเสริมใหบุคคลในสังคมพูดคุยกัน ในเรื่องเพศอยางเปดเผย

:

Objective

:

Target

:

Concept Support

: :

1. เพื่อใหเยาวชนไดศึกษาและเรียนรูธรรมชาติความเปนจริงทางเพศ คานิยม เรื่องเพศศึกษาที่ถูกตอง 2.เพื่อใหเยาวชนและผูใหญมีความกลาที่จะพูดคุยกันในเรื่องเพศมากขึ้น ครอบครัวที่มีลูกอยูในชวง ประถมศึกษาปที่ 1-6

การตูนคนและสัตว การตูนเปนสิ่งที่เด็กชอบ มีความนารักแตก็แอบแฝงความหมายบางอยางอยู ซึ่งสามารถมองไดหลายมุมมอง จากความคิดที่ตางกันของวัย อีกทั้งยังใหความรู ความเขาใจ ในเรื่องเพศหรือวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศมากยิ่งขึ้น Mood & Tone : สีสันนารัก สดใส ที่เหมาะสำหรับเด็ก Design Response: สรางความคิดสมัยใหมใหกับผูปกครอง เกี่ยวกับเรื่องเพศ ในมุมมองของวัยที่ตางกัน ระหวางผูปกครองกับลูก ทำใหเด็กๆกลาที่จะคุยและปรึกษาเรื่องเพศกับผูปกครองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนผลทำใหเด็กรูจักระมัดระวัง ปองกัน และเขาใจในเรื่องเพศมากยิ่งขึ้น Media Type : logo โบชัวร โปสเตอร รูป เสื้อ บูธ ดินสอ ปากกา สมุด CD/DVD


กระบวนการในการทำงาน

1. เลือกปญหาที่เกี่ยวกับมนุษยในปจจุบัน

2. เลือกหัวขอปญหาที่มีความนาสนใจที่สุด

3. กำหนดกลุมเปาหมาย

4. กำหนดจุดประสงคที่ตองการ

5.หาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาที่เลือกมา เพื่อนำไปใชประโยชนในงาน

6.คิดหาแนวทางการแกไขปญหาที่มีอยู

7. ออกแบบวิธีการจัดนิทรรศการใหมีลักษณะที่สอดคลองกับสิ่งที่ตองการจะสื่อออกมา

8. สรางสรรคและตอเติมผลงานใหมีความนาสนใจมากขึ้น จนนำไปสูผลงานไฟนอลโปรเจค


Reference


Mind mapping & Logo Exhibition title & logo

and friend Kapo and friend เปนตัวการตูนทั้งหมดในการแสดงงานนี้ ประกอบไปดวย เจาชายตัวนอย ที่มีชื่อวา “ Kapo “ และผองเพื่อนอีกมากมาย อาทิเชน เจาไดโนเสารสัตวเลี้ยงแสนรัก เจากระตายนอย และเจาหมาจิ้งจอกแสนรู ที่จะมาผจญภัยในดินแดนอันนาอัศจรรย ที่แฝงไปดวยความสนุก ความนารัก และความรูมากมายในดินแดนปาอันกวางใหญแหงนี้ โลโก เลือกใชสัญลักษณ ของ มงกุฎ เพื่อสื่อใหเห็นวา เปนเรื่องราวเกี่ยวกับเจาชายตัวนอย และเลือกใชสีเหลืองเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนเจาชายไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเลือกใชลักษณะตัวอักษรของโลโก ใหมีความนารัก เหมาะสําหรับเด็ก แตแอบแฝงสัญลักษณเขาไปดวย

mind mapping Kids Exhibition Theme การตูน

Concept การตูนของเด็ก

--ดึงดูดเด็ก --มุมมอง --แฝงความหมาย

Design

-Stage

- Exhibition -Pr (public relations) -kids area

PR Internet Poster TV media


and friend

Exhibition design & confrontation requirement นิทรรศการจะใชโทนสีสดใสเปนหลัก เราจึงใชสีที่มีความนารัก หลากหลาย เพื่อชวยดึงดูดความสนใจของเด็ก Theme คือ การตูน เราอยากใชการตูนเปนสวนในการสรางมุมมองที่มองไดสองดาน Concept คือ การตูนของเด็กที่มีมุมมองอีกดานหนึ่งที่แอบแฝงความหมายเพื่อสื่อกันผูใหญ


and friend

Plan & structure


and friend

Zone


and friend

Zone


and friend

Zone

sexibition  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you