Page 1

ZIG LYN TE

INTRODUCE หลังจากที�เราได้ ชว่ ยกันคิดว่าทําอย่างไร ให้ แบรนด์เสื �อผ้ าที�เรี ยบง่าย เหมือนกันแต่ดแู ตกต่างจากคนอื�น อะไรล่ะคือดีไซน์ในแบบฉบับของ พวกเราจนมีสมาชิกพูดถึงไอเดียการดีไซน์แบบงานสาน เราจึง เจาะลึกในข้ อมูลของการสานจากหลายแบบทัว� โลก แต่พวกเราก็ไป สะดุดใจกับลวดลายงานตะกร้ าของชนเผ่าซูลแู ถบแอฟริ กาใต้ ที�มี ลักษณะแปลกตา มีความหมายของลวดลายที�นา่ สนใจและสีสนั เป็ นเอกลักษณ์ของชนเผ่านี � ทําให้ พวกเราเกิดแรงบันดาลใจที�จะ ศึกษาและพัฒนาไอเดียนี � ให้ เข้ ากับความชอบ ที�เรี ยบง่าย แต่มีดีไซน์ ตอบสนองความต้ องการที�แปลกใหม่ในแบบฉบับ Zig lyn te

ZULU BASKETS วัสดุที�มกั ใช้ ในการสานตะกร้ าของพวกเขาคือใบจากต้ น iLala palmb ซึง� ก่อนที�เขานํามาสานตระกร้ านัน� จะผ่าน การย้ อมสีจากสีธรรมชาติ แล้ วสานเป็ นสัญลักษณ์ตา่ งๆ ผู้ชาย ผู้หญิง

ผู้ชายที�แต่งงานแล้ ว ผู้หญิงที�แต่งงานแล้ ว


ZIG LYN TE HAVE A CRUSH ON FIRST SIGHT

ชื�อแบรนด์ได้ ใช้ ความเป็ นตัวตนของเผ่า ZULU มาเป็ นตัวอักษรย่อ โดยดึงตัวอักษรแรกของคํามาใช้ คือตัว Z และ ตัว L คิดคําใหม่ได้ เป็ น ZIG LYN TE' (ซิก ลินเธ้ ) ZIG มาจาก zigzag ส่วน lyn te' เป็ นภาษาแอฟริ กาแปลว่า เส้ น เมื�อนํามารวมกันจะมีความหมาย ว่าเส้ นซิกแซก ซึง� บ่งบอกความเป็ นเอกลักษณ์ของลายสานตะกร้ า เผ่าซูลู โลโก้ แบรนด์เกิดจากการนําตัวอักษรย่อ ZL (ซีแอล) มารวมกัน บวกกับแรงบันดาลใจจากความหมายของสัญลักษณ์ที�อยูบ่ นลาย ตะกร้ าเผ่าซูลเู ป็ นรูปสามเหลี�ยมควํ�าและหงายชนกัน ซึง� ตามความ หมายของเผ่าหมายถึงผู้ชายที�แต่งงานกับผู้หญิงแล้ ว โลโก้ แบรนด์ของเราจึงเป็ นสัญลักษณ์แทนความถูกชะตา ความรัก และความผูกพันธ์ ทังชายและหญิ � ง ภายใต้ สโลแกน Have a crush on first sight ปิ� งตังแต่ � แรกเห็น บ่งบอกถึงสินค้ าของแบรนด์เราที�กลุม่ เป้าหมายเห็นแล้ วจะต้ อง เกิดความรู้สกึ Have a crush on เลยทันที


ZIG LYN TE

COUNTRY

BRAND IMAGE Keyword brand image : Country,Post Modern


ZIG LYN TE

COUNTRY

BRAND IMAGE Keyword brand image : Country,Post Modern


ZIG LYN TE

COUNTRY

BRAND IMAGE Keyword brand image : Country,Post Modern


ZIG LYN TE

BRAND IMAGE Keyword brand image : Country,Post Modern

Post Modern รูปแบบที�เกิดขึ �น ในปลายยุคทศวรรษที� 80 นําโดย กลุม่ นักออกแบบที�มีชื�อเสียงมากมาย เช่น Michael Graves,Philippe Starck เป็ นต้ น คําว่า Post Modern มาจากคําว่า Post ซึง� แปลว่า หลัง และ Modern หมายถึงยุค Modern ความหมายรวมของ Post Modern หมายถึง รูปแบบงานออกแบบหลังจากยุค Modern นัน� เอง

WOMEN


ZIG LYN TE

BRAND IMAGE Keyword brand image : Country,Post Modern

Post Modern รูปแบบที�เกิดขึ �น ในปลายยุคทศวรรษที� 80 นําโดย กลุม่ นักออกแบบที�มีชื�อเสียงมากมาย เช่น Michael Graves,Philippe Starck เป็ นต้ น คําว่า Post Modern มาจากคําว่า Post ซึง� แปลว่า หลัง และ Modern หมายถึงยุค Modern ความหมายรวมของ Post Modern หมายถึง รูปแบบงานออกแบบหลังจากยุค Modern นัน� เอง

MEN


ZIG LYN TE

MOOD TONE


ZIG LYN TE

Background: แฟชัน� ในปั จจุบนั ไม่หยุดอยูก่ บั ที� เป็ นไปในรูปแบบที�อาจเรี ยกได้ วา่ ใหม่มาเก่าไป เกิดจากการหมุนเวียน กระแสและวัฒนธรรมที�เปลี�ยนแปลงส่งผลให้ แฟชัน� นันเปลี � �ยนตามตลอดเวลา แบรนด์ของเราได้ หยิบเอา วัฒนธรรมเก่าที�ถกู ปล่อยผ่านเลยมาพัฒนาให้ เข้ ากับความร่วมสมัย สามารถเข้ ากับทุกยุคโอกาส Problem: จากการหมุนเวียนกระแสและวัฒนธรรมที�เปลี�ยนแปลงส่งผลให้ แฟชัน� นันเปลี � �ยนตามตลอดเวลานัน� ทําให้ เรา เจอปั ญหาที�วา่ แล้ วทํายังไงให้ แบรนด์ของเราเป็ นแบรนด์ใหม่และยังไม่มีประสบการณ์ สามารถเป็ นผู้นําที�มีจดุ ยืน ได้ กบั ยุคสมัยที�เปลี�ยนแปลงตลอดและสามารถแข่งกับแบรนด์อื�นได้ Objective: ด้ วยความชอบสไตล์เดียวกันของพวเรา ประกอบกับความต้ องการบ่งบอกความเป็ นตัวตนของแบรนด์ถ่ายทอด ไปยังคนใส่ เพื�อให้ รับรู้ถงึ ชนเผ่าซูลู และเป็ นแบรนด์ที�คนนํามาเลือกที�จะนํามาใส่ได้ จริ งในชีวิตประจําวัน Target group: กลุม่ คนที�มีลกั ษณะเรี ยบง่าย นิยมของที�มีความเป็ นศิลปะ ชอบอะไรที�โดดเด่นแปลกตา ฉีกกรอบ มีความ ทันสมัยในระดับนึง อายุ: ช่วงอายุระหว่าง 14-35 ปี เพศ: เพศชายและหญิง ซึง� เราได้ แบ่งออกเป็ น�ช่วงหลักๆคือ กลุม่ วัยรุ่น ได้ แก่ นักเรี ยน นักศึกษา และวัยทํางานตอนต้ น ชอบอะไรที�มีเอกลักษณ์ไม่ซํ �าใคร มีความเป็ นตัวของ ตัวเอง เข้ าสังคม มีชีวิตประจําวันที�ไม่หยุดนิ�งไปกับกิจกรรมที�สนุกสนาน กลุม่ วัยกลางคน ได้ แก่ วัยทํางาน ที�ชีวิตประจําวันที�เร่งรี บ เน้ นการการแต่งตัวที� เรี ยบง่าย เข้ าได้ กบั เกือบทุกสถานที� มีเอกลักษณ์ เก๋ไก๋ concept : country post modern - ความร่วมสมัยในเอกลักษณ์แบบพื �นเมือง support concept : country - ความเป็ นพื �นบ้ าน พื �นเมือง -post modern การสร้ างรูปแบบงานออกแบบใหม่ที�ไม่ใช่ทงั � Modern และ Classic แต่กลับเป็ นการผสมระหว่าง ทังสองรู � ปแบบ ดังจะเห็นได้ จากผลงานส่วนใหญ่ของรูปแบบนี �จะมีการสร้ างชิ �นงานแบบ Modern ที�เรี ยบง่ายและ มีรูปทรงที�โดดเด่น สะดุดตา แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการอ้ างอิงถึงรายละเอียด หรื อกลิน� อายของงาน Classic ไปด้ วยในตัว -country post modern ความร่วมสมัยที�มีรายละเอียดของความคลาสิคผสมเอกลักษณ์แบบพื �นเมือง Mood&tone : สบาย นุม่ สะอาดตา และเรี ยบแต่มีความเคลื�อนไหวของเส้ น รวมถึงมีความเป็ นตัวตน ลักษณะโทนสีเน้ น การใช้ สีเอิร์ธโทนซึง� เป็ นโทนสีที�ดงึ จากชุดแบบสี ได้ แก่ สีนํ �าตาล ดํา เทา และสีเขียว เป็ นการจําลองสีที�มาจาก ธรรมชาติเช่น หิน มอส ดิน ต้ นไม้ เป็ นสีที�เรี ยบเงียบ แต่มีความเคลื�อนไหวโดยการใช้ ลวดลายเผ่าซูลมู าประยุกต์ ในผลิตภัณฑ์ Media Type : Mini Pocketbook, Teaser CD, Product, Packaging


วิธีโปรโมท 4 กลยุทธ์เริ� มต้ นทางการตลาด ZL BRAND การตลาดของเราจะมุง่ เน้ นการเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายทังโดย � ตรงและทางอ้ อม นําเสนอความแปลกใหม่ให้ พิเศษมากขึ �น เป็ นกลยุทธ์ที�สามารถทําได้ จริ ง เห็นผลในระยะเวลาไม่นาน และยังสามารถต่อยอดใช้ ได้ ในระยะยาวอีกด้ วย 1.Social Network ปั จจุบนั คนส่วนมากต่างใช้ Social Network ในชีวิตประจําวัน ถือว่าเป็ นการตลาดที�เข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคได้ อย่างรวดเร็ วและ ยังประหยัดงบประมาณอีกด้ วย โดยเราจะทําการโปรโมทนํา เสนอแบรนด์ผา่ นช่องทาง Facebook, Instagram, Twitter, App, Webpage ,Google+ เว็บแฟชัน� Tumblr, Lookbook, Chictopia, Pinterest งบประมาน : 0 บาท 2.สร้ างความรู้จกั กับคนวงใน การที�เราเป็ นแบรนด์น้องใหม่ ยังไม่เป็ นที�ร้ ูจกั ของใคร เราจึง คิดว่าสิง� ที�สําคัญมากที�สดุ คือการทําให้ สื�อวงการแฟชัน� รู้จกั ตัวตนของแบรนด์เราก่อนเป็ นอันดับแรก สร้ างภาพลักษณ์ ที�ดีให้ กบั แบรนด์โดยเราจะทํา Information magazine และ Clips teaser เกี�ยวกับเรื� องราวการเริ� มต้ นของแบรนด์ ว่าเรา คือใคร? มาจากไหน? รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างไร? แจก ฟรี ให้ กบั นิตยสารแฟชัน� ต่างๆเพื�อเป็ นการเปิ ดตัวให้ สื�อวงการ แฟชัน� ได้ ร้ ูจกั ตัวตนพวกเรามากยิ�งขึ �น งบประมาน : 3000 บาท

3.บุกตลาดเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายโดยตรง ทุกวันนี �พวกราเห็นหุน่ โชว์เสื �อผ้ า รูปถ่ายแฟชัน� ตามร้ านค้ า ต่างๆมากมาย เป็ นการนําเสนอแบบพื �นฐานเกินไปกับแบรนด์ น้ องใหม่ พวกเราจึงคิดไอเดียที�วา่ Moving Display เป็ นการ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายโดยตรง คือเราจะให้ นางแบบแต่งตัวด้ วย สินค้ าของเราให้ ดโู ดดเด่น ไปเดิน,โพสท่าในสถานที�ตา่ งๆที�กลุม่ เป้าหมายของเราจะเห็น เพ้ นท์รูปโลโก้ แบรนด์,ช่องทางการติด ต่อแบรนด์ตามร่างกายของนางแบบและมีชา่ งกล้ องคอยถ่ายรูป ซึง� จะทําให้ ผ้ คู นมาสนใจและได้ มารู้จกั แบรนด์ของเราเพิ�มมากขึ �น งบประมาน : 4000 บาท 4.Idol Me เป็ นการสร้ างความรู้จกั แบรนด์กบั คนที�มีชื�อเสียง ไม่วา่ จะเป็ นดารา, blogger, net idol โดยเราจะส่งผลิตภัณฑ์ของเราไปให้ พวกเขาได้ ใช้ ซงึ� เป็ นช่องทางการโปรโมทไปในตัวและเป็ นการแนะนําตัวให้ กบั คนที�มีชื�อเสียงได้ ดีอีกด้ วย งบประมาน : ขึ �นอยูก่ บั ผลิตภัณฑ์ ราคาจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ : 600-3500 บาท

Zig Lyn te'  

Have a crush on first sight !

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you