Page 1

Voices 1

1

4 m 1

Grammar bank Subject pronouns Zaimki osobowe

w jakim celu piszemy listy/e-maile/SMS-y.

który napisałeś/napisałaś lub otrzymałeś/ otrzymałaś? W jakim celu został napisany? Zaznacz ✓ odpowiednią rubrykę poniżej. rubrykę poniżej.

5 The guitar from you is great! I play it every day and all my friends think it’s a fantastic present. I love it! A to say thank you B to give information 6 To find out more about our school, click on the link below. A You can read the text on the Internet B You can read the text on a school message board

Singular

odpowiednią literę. Jedno zdanie zostało 3 Pracujcie w parach. Jakich wyrażeń podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego Przeczytaj uważnie treść zadania egzaminacyjnego 2, a następnie odpowiedz użylibyście w rozmowie na każdy tekstu. na pytania dotyczące poszczególnych z poniższych tematów? wypowiedzi.

I’m not (am not) You aren’t (are not) He/She/It isn’t (is not) We aren’t (are not) You aren’t (are not) They aren’t (are not) queStionS ? Am I Are you Is he/she/it Are we/you/they

Are they Polish?

my your his/her/its

theatre

British. from England. from England. 14.

our your their

6

potatoes

Culture: Ireland sugar tea toast

vegetables Your odnosi się zarówno do liczby pojedynczej, jak i mnogiej. His odnosi się do mężczyzny/chłopca, her −

Check it out!

Useful expressions

Population Capital

Currency

a

b

a2

e

f

4 You use charcoal to sketch a drawing. 5 You use a special pen or brush and coloured inks to make an ink drawing. 6 You use a camera to take a photograph.

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

1. 01

©

mi

ll a

Workbook nP

ub lish e

rs L im

ited 2 0

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

Web quest What is hurling? www.gaa.ie/about-the-gea-/our-games/hurling

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

Workbook CD

1 Francisco Goya completed this painting between 1800–01. 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. 3 The artist painted it in 1905. 4 This oil on canvas shows the royal family on a visit to the artist’s studio. 5 The family wear simple circus clothes. 6 The artist is also in the painting. He is on the left, next to his canvas. 7 Picasso painted this in his ‘Pink Period’. 8 The family have servants and beautiful clothes. 9 The title is Charles IV of Spain and his family. 10 This oil on canvas shows a group of circus people in an empty landscape.

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

Workbook Extra contents

1. 01

Culture Australia

Tests Multi-Pack 1

Fiona Mauchline

ill an P

First Polish Edition © Macmillan Polska 2011

ub

lish

. 11 20

nP ub

lish

ited 2 0

n© 09. First Polish Editio

Pairwork

k ols nP

a2

1. 01

Revision

nP ub

lish ers Lim

d The Aboriginal language has many written forms. e Uluru is a World Heritage Site. f

5 Revision

09. First Polish Editio

snow leopard

Test Generator Tests Multi-Rom

c

difficult

exercise

g

quiet

b)

c)

loud d)

safe

slow e)

. It is

safe

g)

h)

9 to touch them.

i każdemu z nich przyporządkuj temat przewodni (a, B lub C) z ćwiczenia 1.

3 

F

Zadanieegzaminacyjne2

_

A  What’s your favourite subject? B   English. Which subjects do you like? A  I like history and French.  B   Oh, I like French, too.

1.54 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie trzy krótkie wypowiedzi. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zdaniach 1–3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę a, B lub C.

_

A  Do you like maths? B  No, I don’t. What about you? A  I hate it. I think it’s horrible!

1  Where is Tom now? A                  B                     C 

_

A  What have you got on Monday morning? B  Music. And you? A   I’ve got biology. Then I’ve got history,  English and maths.

3 Welsh is difficult for many people. 4 Alwin thinks Welsh spelling is horrible.

7-9

.

23

10-05-28 4:06 PM

T

English sketches

F

tIp

Gdy słuchasz nagrania po raz pierwszy, postaraj się usłyszeć kluczowe słowa, które pomogą ci zrozumieć, o czym jest mowa w nagraniu

ISBN 978-83-7621-031-5

2 Rob

B Hoops

5 alwin chciałby dowiedzieć się od Janka lwin 3 Mark C Snakehead

czegoś o języku polskim. Pracujcie czegoś 4 Jane D Emma w parach. Przygotujcie i odegrajcie dialog w parach. E Oliver Twist pomiędzy dwoma kolegami. pomiędzy

9 788376 210315

Nr MEN 313/1/2011

Rozumienie tekstów pisanych 2 Przeczytaj recenzje trzech książek (A–C)

oraz pytania dotyczące tych recenzji (1–4). Do każdego pytania dopasuj właściwą 17 recenzję. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego pytania. Jedna recenzja pasuje do dwóch pytań. 4 points

Student’s Book

7-9

Zadanie egzaminacyjne

Pamiętaj, że ta sama informacja w nagraniu i w treści zadania Rozumienie ze słuchu może być wyrażona innymi słowami. 1 2.55 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwojga nauczycieli na temat przygotowań do konkursu literackiego. Do każdej osoby (1–4) dopasuj tytuł książki (A–E), którą 4 Uzupełnij Uzupełnij pytania brakującymi wyrazami zamierza przeczytać. W każdą kratkę wpisz zgodnie z treścią nagrania. zgodnie odpowiednią literę. Jeden tytuł został 1 Is English your ____ podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej language? 2 Is Welsh _____? osoby. 4 points 3 Is Welsh _____in schools? Children Titles 4 What’s ‘______’ in Welsh? 1 Ann A Gone with the Wind

Janek and Alwin are talking about the Welsh language.

www.macmillan.pl

tIp

Exam Practice

1.18 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Janka z alwinem. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli, czy podane zdanie jest prawdziwe (trUe), czy − fałszywe (FaLSe).

3:04 PM

Across the curriculum worksheets

egzaminacyjnego 2, a następnie odpowiedz na pytania dotyczące poszczególnych wypowiedzi.

1  Jakie miejsca przedstawiają rysunki?  2  Jakie jedzenie widzisz na obrazkach?  3  Jakie wyrażenia mogą zostać użyte przy opisie  tych sytuacji? 

2 Przeczytaj trzy krótkie dialogi (1–3)

T

2 Alwin speaks two languages.

5 Janek can say ‘Good morning’ in Welsh.

dangerous

f)

because I’ve got too many bags.

Podre˛cznik dopuszczony do uz˙ytku szkolnego. Nr ewidencyjny w wykazie: 313/1/2011

_

3 Przeczytaj uważnie treść zadania

użylibyście w rozmowie na każdy z poniższych tematów?

A  school timetable  B  subjects you like  C  subjects you hate

2 

1.18 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Janka z alwinem. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli, które zdania (1–5) są prawdziwe (trUe), a które − fałszywe (FaLSe).

1 Alwin is Welsh.

teacher spelling

Zadanieegzaminacyjne1

l

p

quick

dangerous

because she’s very old.10-05-28 in the library. You must be

1 

Zadanieegzaminacyjne2

student

international

h

k

10-05-28 3:08 PM

bad

Pairwork Translation & Dictation

first

d

f

j

h

good a) well

a Some snakes and spiders aren’t b My grandma walks

Culture worksheets

1 Pracujcie w parach. Jakich wyrażeń

czy mają takie samo (3), czy inne (7) znaczenie.

3 a) Many people think French isn’t easy. b) Many people think French is difficult.

różnych dialogów. Pracujcie w parach. Zastanówcie się, co mogło być tematem każdej z rozmów.

Unit 5

b

f

i

adjective adverb

3 Complete the sentences with adjectives or adverbs.

!Voices1 TRF Section A.indd 23

Teacher’s Resource File Multi-level worksheets

4 Exam Builder Rozumienie ze słuchu

3 Przeczytaj poniższe pary zdań i zdecyduj,

1 a) Kim is Chinese. b) Kim is from China. 2 a) Salma speaks one language. b) Salma is bilingual.

Angeles, San Francisco. I live in Washington DC, the capital of the USA. Our President lives here too. He lives in The White House.

classmate

wolf

d

a

e

Adverbs of manner

3 Now take turns to ask and answer questions with your partner. Find the differences (without 2 Complete the table with the correct adverbs. looking at your partner’s picture!).

1. 01

la mil Mac

Dictations CD

orang-utan

1 Label the pictures.

10-05-28 3:13 PM

m n7 o 2 You are going to find the differences between your picture and your partner’s. Write at least eight questions to ask Student B, e.g. What are the owls doing? Is the snow leopard walking? !Voices1 TRF Section C.indd 7

d I can’t run

a2

b

Endangered animals

e

T/F T/F

The official language of Australia is English. T/F John Lennon was born in Liverpool. He went to Hamburg with his friends Paul, George, Pete and Stuart in 1960. They had a group, The Silver Beetles, and they played rock ‘n’ roll. They also played g skiffle, a type of music very popular in the 1960s in Britain. John played the guitar and wrote songs. He also painted pictures. They lived in Hamburg and in 1962 they went back to England and 9 became The Beatles, with Ringo Starr. They were probably the most famous group in the history of rock music.

!Voices1 TRF Section E.indd 9

CD k ols nP

ited 2 0

Extra

Vocabulary

c

b Amelia Earhart flew across the Atlantic alone in 1932. T in / F the Battle of Lepanto. c Cervantes lost his left arm

Interactive Classroom

c Don’t speak

ll a

2 Podane w ramce wyrazy pochodzą z dwóch

Worksheet 5A

1 Look at the picture and match the animals with the pictures. a There were Iberian people in Spain before the Romans. tiger rhino snow leopard whale owl polar bear b There weren’t tomatoes or potatoes in Europe before 1492. c There was a king in France before the Revolution.

d There weren’t DVDs or computers when his parents were young.

b Da Vinci painted the Mona Lisa in about 1504. c Karl Marx lived and died in London.

d Beethoven composed his music in the early 1800s. e Hitler invaded Poland on 1st September 1939.

a Uruguay won the World Cup in 1930 and 1950.

la mil Mac

!Voices1 TRF Section B.indd 9

mi

The text is about … A a big American city. B the United States of America. C the President of the USA.

Worksheet 7

c Roman Emperors Trajan and Hadrian weren’t from Rome, they were from Spain.

b There are more than 3,000 species dof Gustave spider inEiffel Australia. T / FStatue of Liberty in 1885–1886. designed the

e Roman emperors wore purple T / F and white togas; normal Roman citizens wore white togas.

ers Lim

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Ma c

Tests Multi-Pack

Znajomość środków językowych

mum want him to do?

4 Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych

Znajomość funkcji językowych

w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem cinema gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1–3). Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 3 points

3 Uzupełnij minidialogi (1–4), wybierając spośród

podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C. 4 points

1 – How cold is it here in winter? – A It’s 50 km/h. B It’s 20 years old. C It’s about 5 degrees. 2 – – Yes, I am. I can’t wait! A Can you go to a concert on Saturday? B Do you like camping? C Are you going to try kayaking? 3 – Tom’s going to see the Niagara Falls. – zrozumieć nagranie, jeśli będziesz  A That sounds amazing! B Was it interesting?wiedzieć, czego dotyczy. C It was fantastic! 4 – – At 5 pm. A Where is the British Museum, please? B What time does the museum close? C Is the museum closed at the weekend?

A places czyje są poniższe B make C go D take E photographs F tourists i wpisz odpowiednie litery: om), L (Lucy). Następnie

I’m a very active person. I play volleyball and basketball and I often zdania na język polski. participate in different sports events which (1)_ place in our school. But I havereason?  other hobbies, too. I love travelling. Last summer I went to the USA with my parents. We travelled all around to a school rock concert? the country and visited a lot of amazing (2)_, eg the late.  Grand Canyon, Los Angeles and of course New York, which is very popular with (3)_. My last summer holiday was great fun!

 4  I hate vegetables. 

 5   Remember to do your homework before you  go out!

Samoocena Słownictwo

Posługuję się podstawowym słownictwem dotyczącym następujących tematów:

57

„„ kultura„(np.„dziedziny„kultury,„uczestnictwo„w kulturze) „„ sport„(np.„popularne„dyscypliny„sportu,„sprzęt„sportowy,„ imprezy„sportowe) „„ życie„rodzinne„i towarzyskie„(czynności„życia„codziennego,„ formy„spędzania„czasu„wolnego,„umiejętności) „„ praca„(popularne„zawody„i związane„z nimi„czynności) „„ człowiek„(wygląd„zewnętrzny) „„ świat„przyrody„(pogoda,„krajobraz) „„ elementy„wiedzy„o krajach„obszaru„nauczanego„języka„oraz„ o kraju„ojczystym,„z uwzględnieniem„kontekstu„międzykulturowego„oraz„tematyki„integracji„europejskiej

Holiday Reading

Our readers recommend …

Słuchanie Rozumiem ze słuchu proste, krótkie wypowiedzi. Potrafię: „„ reagować„na„polecenia „„ określić„główną„myśl„tekstu „„ określić„kontekst„wypowiedzi „„ znaleźć„w tekście„określone„informacje

Czytanie A. Spirit of the Mountain by Shelley Davidow This novel is based in South Africa and it’s about a girl called Emily. Emily is anorexic and she says she isn’t going to eat again. But then she goes to stay with her uncle on his farm and she meets two new friends: a boy called Joey and a woman called Anna. Slowly, her life begins to change. B. Big Match Manager by Tom Sheldon This book is a football adventure. The reader must play imaginary football games and try to solve a mystery. If you’re a football fan, it’s a perfect book for your summer holidays because it’s a great laugh.

Student’s CD

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

C. The Alex Rider Series by Anthony Horowitz This is a series of books about a teenage spy called Alex Rider. I read the first book (Stormbreaker) last summer and this summer I’m going to read the seventh one, called Snakehead. All the books are great because the stories are really exciting. Alex Rider has lots of interesting things to say about from many places around the world.

Rozumiem krótkie, proste wypowiedzi pisemne (teksty narracyjne, artykuły, broszury, napisy informacyjne, ogłoszenia). Potrafię:

Which review is best for someone who … 1 likes books about people who have lots of amazing experiences? 2 enjoys novels about girl problems and relations? 3 loves sport and enjoys reading books for fun? 4 likes adventure books set in different countries?

„„ określić„główną„myśl„tekstu „„ znaleźć„w tekście„określone„informacje „„ określić„główną„myśl„poszczególnych„fragmentów„tekstu „„ określić„intencje„autora„tekstu „„ rozróżnić„styl„formalny„i nieformalny

Mówienie Potrafię tworzyć bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne

„„ przedstawiać„fakty„z przeszłości„i teraźniejszości „„ przedstawiać„plany„na„przyszłość „„ wyrażać„i uzasadniać„swoje„opinie„i poglądy

Pisanie

Potrafię reagować ustnie w typowych sytuacjach, posługując się podstawowym językiem „„ rozpocząć,„prowadzić„i zakończyć„rozmowę „„ stosować„formy„grzecznościowe „„ uzyskiwać„i przekazywać„proste„informacje„i wyjaśnienia „„ prowadzić„proste„negocjacje„w typowych„sytuacjach„życia„ codziennego „„ wyrażać„swoje„opinie„i intencje „„ wyrażać„swoje„emocje

Reagowanie pisemne Potrafię reagować w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach „„ uzyskiwać„i przekazywać„proste„informacje„i wyjaśnienia „„ stosować„formalny„i nieformalny„styl„wypowiedzi„w zależności„od„sytuacji

Przetwarzanie

©

Ma

cm

il l

Student’s an Pu bli

s he

rs L im

ited 2 0

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

Workbook CD

Potrafię przetwarzać tekst ustnie lub pisemnie „„ przekazywać„w języku„angielskim„informacje„zawarte„ w materiałach„wizualnych„ „„ przekazywać„w języku„polskim„główne„myśli„lub„wybrane„ informacje„z tekstu„w języku„angielskim

„„ opisywać„wydarzenia„życia„codziennego „„ opisywać„czynności „„ opisywać„swoje„upodobania „„ opisywać„miejsca

126

_

Workbook

Potrafię tworzyć krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (kwestionariusz, opis na stronę internetową, przewodnik) „„ opisywać„miejsca,„ludzi „„ opisywać„czynności„(związane„ze„sportem) „„ opisywać„wydarzenia„życia„codziennego „„ przedstawiać„fakty„z przeszłości„i teraźniejszości „„ przedstawiać„plany„na„przyszłość „„ wyrażać„i uzasadniać„swoje„opinie

Reagowanie ustne

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

127

1. 01

©

Ma

cm

il l

Workbook an Pu bli

s he

rs L im

ited 2 0

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

1. 01

2Meet the family!

8

2 have got: affirmative and negative 1

4

Napisz skrócone formy czasowników.

1

Znajdź w diagramie 6 nazw sportów.

C

1 We have not got a car.

A

Y

3

H

I

E R

G

Sue

Y

B

A

O

E

L

A

S

J

U

I

O

S

T

U

I K

E

K

T

E

V

S

E

B

I O D I

N S O L

W

D

B

M

L

I

A

L

Past simple: questions and short answers 4

G

Dopasuj odpowiedzi do pytań.

Cumulative check 1

2

Bill

5

1 Can you

Activities

6

7

8

9

3

a) wears

5 Let’s go

b) wearing

a) brother a) running.

a) not wear

b) run.

affirmative + There’s (is) There are negative –

c) brother’s

1.49

in

on

behind

near

Vocabulary bank

Ireland 4,300,000 Dublin English, Gaelic

Scotland Population

5,100,000

Capital

Edinburgh

Official languages

English, Gaelic

Euro

Currency

Pound sterling

.ie

Internet domain

.uk

2

next to

countable and uncountable nouns rzeczowniki policzalne i niepoliczalne countable

uncountable

a potato an egg three carrots

sugar water meat

Rzeczowniki policzalne występują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. potato – potatoes chip – chips Niemożliwe jest policzenie cukru, wody lub mięsa, więc te rzeczowniki nie posiadają form liczby mnogiej. sugar ✓ sugars ✗ water ✓ waters ✗ Możemy natomiast policzyć paczki cukru, butelki wody czy kawałki mięsa. She drinks two bottles of water every day.

a/an, some and any a/an używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. a stosujemy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od spółgłoski w wygłosie. a potato a tomato a bottle an stosujemy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od samogłoski w wygłosie. an egg an apple an orange Some używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej. I have some sugar. She has some eggs. Some stosujemy w zdaniach twierdzących, a any w przeczeniach i pytaniach. I have some meat. She doesn’t have any potatoes. Have you got any chocolate?

between

opposite in front of above

3

Przyimki miejsca używane są do określania, gdzie coś się znajduje. The theatre is opposite the Italian restaurant. The shop is next to the library.

a

b

c

a

b

c

a

b

1

Uzupełnij zdania odpowiednią formą there is/there are oraz właściwym wyrazem z ramki.

3

1 You mix oil paints from tubes and paint on a canvas.

1 Dopasuj obrazki do opisów. a

b

c

e

f

2 You add water to watercolour paints and use them on paper.

the table. It’s

Art

2

12 NAUKA I TECHNIKA billion (n)

/ˈbɪljən/ /ˈbʌt(ə)n/ /ɪˈkwɪpmənt/

figure (n)

/ˈfɪɡə(r)/

hundred

/ˈhʌndrəd/

instruction (n) mobile number (n)

still life landscape abstract sculpture portrait installation 2

3

5

/rɪˈzʌlt/ /sɪˈlekt/ /send/ /ˌsaɪn ˈʌp/ /ˈθaʊz(ə)nd/ /juːz/

Can you give me a hand? Don’t forget to… First/Then/ Finally… I don’t know what to do. 6

Is that all?

online (adv)

miliard guzik, przycisk wyposażenie liczba sto instrukcja numer telefonu komórkowego nowoczesny przyciskać wynik wybierać

speakers (n) use (a computer) user name (n)

/ˈɒnlaɪn/

w sieci

głośniki /ˈspiːkə(r)z/ /juːz ə kəmˈpjuːtə (r)/ używać (komputera) nazwa użytkownika /ˈjuːzə(r) ˌneɪm/

13 ŚWIAT PRZYRODY Pogoda autumn (n) cloudy (adj) cold (adj) dry (adj) foggy (adj) rainy (adj) season (n)

/ˈɔːtəm/ /ˈklaʊdi/ /kəʊld/ /draɪ/ /ˈfɒɡi/ /ˈreɪni/ /ˈsiːz(ə)n/

jesień pochmurny zimny suchy mglisty deszczowy pora roku

wysyłać zapisać tysiąc używać

Czy możesz mi pomóc? /kən jə ˌgɪv mi ə ˌhænd/ /ˌdəʊnt fə(r)ˈget tə/ Nie zapomnij… Najpierw/Potem/ W końcu… /fɜː(r)st ðen ˈfaɪn(ə)li/

/aɪ ˌdəʊn(t) nəʊ ˌwɒt tə ˈduː/ /ɪz ˌðæt ˈɔːl/

Remember to…

/rɪˈmembə(r) tə/

Nie wiem co robić. Czy to wszystko? Pamiętaj, żeby…

*Odkrycia naukowe, wynalazki global campaign (n) origin (n)

portrait abstract sculpture

The Mona Lisa

/əˈrɪdʒ(ə)nəl/

originally (adv)

landscape still life installation

/əˈrɪdʒ(ə)nəli/

degree (n)

/dɪˈɡriː/

science (n)

/ˈsaɪəns/

scientist (n)

/ˈsaɪəntɪst/

evidence (n)

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

Test your memory! Who wears a kilt? What’s the name of a mythological Scottish animal? Where are the Highland Games?

Web quest What is haggis? www.scottishhaggis.co.uk/

121

129

Culture

1 Francisco Goya completed this painting between 1800–01. 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. 3 The artist painted it in 1905. 4 This oil on canvas shows the royal family on a visit to the artist’s studio. 5 The family wear simple circus clothes. 6 The artist is also in the painting. He is on the left, next to his canvas. 7 Picasso painted this in his ‘Pink Period’. 8 The family have servants and beautiful clothes. 9 The title is Charles IV of Spain and his family. 10 This oil on canvas shows a group of circus people in an empty landscape.

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

Project Wybierz znany obraz przedstawiający rodzinę i opisz go.

Plan Popatrz na wybrany przez siebie obraz i odpowiedz na pytania: Who is the artist? • What is the date of the painting? • Who are the people in the painting? • Where are the people in the painting and what does this tell us about them? • What techniques does the artist use? •

/ˈevɪd(ə)ns/

experience (n)

/ɪkˈspɪəriəns/

invent (v)

/dɪˈveləp/

discover (v)

Poszukaj w książkach i internecie informacji na temat wybranego przez ciebie obrazu.

/dɪˈskʌvə(r)/

invention (n)

/ɪnˈvenʃ(ə)n/

inventor (n)

/ɪnˈventə(r)/

unicycle (n)

Prepare Opisz wybrany obraz. Dołącz zdjęcie obrazu lub stwórz jego własną wersję ale w innej technice.

/ˈjuːnɪˌsaɪk(ə)l/

kampania światowa początek, źródło oryginalny oryginalnie, początkowo stopień nauka, przedmioty ścisłe naukowiec dowód doświadczenie wynaleźć rozwijać odkryć wynalazek wynalazca rower jednokołowy

*Technologie informacyjno-komunikacyjne message board (n) download (v) FAQ (Frequently Asked Questions) Internet page (n)

Present your material Wykonaj plakat, a następnie zaprezentuj go klasie.

136

/ɪnˈvent/

develop (v)

Research

/ˌɡləʊb(ə)l kæmˈpeɪn/ /ˈɒrɪdʒɪn/

original (adj)

4 Podaj przykład dzieła z każdej kategorii, którą znasz.

Kilt It is usually worn by men

_

/ɪnˈstrʌkʃ(ə)n/

/pres/

result (n) select (v) send (v) sign up (v) thousand (n) use (v)

4

informacje do obrazów.

/ˈməʊbaɪl ˌnʌmbə(r)/ /ˈmɒdə(r)n/

press (v) 1

2 Spójrz na obrazy przedstawiające dwie rodziny i przeczytaj podane informacje. Dopasuj

2 Co robią poszczególne osoby na rysunku?

Vocabulary bank & Vocabulary plus

5 He’s buying a ice cream. 6 There is some water? 7 There aren’t some sheep in my village. 8 There is any cheese in my sandwich.

Korzystanie i obsługa podstawowych urządzeń technicznych button (n)

3 Dopasuj nazwy form sztuki do rysunków.

Family portraits

Sporran A Scotsman carries his money here

sightsee write/send a postcard buy souvenirs take photos have a picnic eat an ice cream sunbathe catch the bus ask for directions visit relatives

In my city there are two football stadiums. 2 There are departments stores here? 3 There aren’t a museum in this town. 4 The theatre is opposite to the museum.

Grammar bank & Grammar exercises Art forms

4 You use charcoal to sketch a drawing. 5 You use a special pen or brush and coloured inks to make an ink drawing. 6 You use a camera to take a photograph.

Popraw błędy w podanych zdaniach.

7

1 In my city there is two football stadiums.

the

a café.

above behind under

modern (adj)

3 You cut up pieces of paper and other materials and stick them down to make a collage. d

Scottish people celebrate the Highland Games in the summer all over Scotland. The Highland Games include sport and cultural activities. People take part in different traditional sports such as tossing the caber (throwing a wooden pole as far as possible) and throwing the hammer.

Uzupełnij zdania, wstawiając some lub any.

6

in on next to

in front of between opposite

equipment (n)

Techniques

The city of Edinburgh is on an extinct volcano. The Gaelic name for Scotland is Alba. The Loch Ness Monster is a mythological Scottish creature.

uncountable

apples

apples carrot cheeseburgers coffee egg milk orange pizzas honey leek butter 1 a mushroom … 2 an ice cream … 3 some juice, apples …

1 There is some water. 2 Is there juice? 3 There isn’t butter. 4 There are animals. 5 Are there vegetables? 6 There aren’t cows.

Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

on

plural

Dopisz podane wyrazy do odpowiedniej kategorii.

5

Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.

Are there cinemas in your town? Yes, there are.

5 interesting shops / in the city? (✗) 6 statues / in the square? (✓)

1 The cheese is butter. 2 We’re sitting

3 The sports centre is my house. 4 The restaurant is the museum and the library. 5 Anna can’t see the film. There is a tall man sitting her in the cinema.

109

Across the curriculum Check it out!

apples sweet eggs hot chocolate meat potato steak sugar vegetables honey sandwich bananas chips cheese singular

There are four restaurants.

2

1 cinemas / in your town? (✓) 2 castle / near here? (✗) 3 an old church / opposite the park? (✓) 4 a volcano / on the island? (✗)

108

Activities on a day trip 1 Przetłumacz poniższe czynności na język polski.

Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki.

4

four restaurants (✓) market (✓) stadium (✓) good museum (✗) old castle (✗) department stores (✗) 1 2 3 4 5 6

6 The plane is flying the town. 7 A Where’s my pen? B It’s your book. 8 The cat is the blanket.

c

85

The Highland Games Bagpipes A traditional Scottish musical instrument

Dirk A ceremonial knife

under

Posłuchaj nagrania i zaznacz właściwą osobę/parę na każdym rysunku.

1

Revision Standard & Revision Extra

Facts & Figures Population Capital Official languages Currency Internet domain

Vocabulary plus

No, there isn’t. No, there aren’t.

There is używamy z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, a there are z rzeczownikami w liczbie mnogiej. There is a market. There are department stores. Jeśli zdanie zawiera więcej niż jeden rzeczownik, stosujemy formę czasownika odpowiadającą rzeczownikowi pojawiającemu sie w zdaniu jako pierwszy. There is a cat and two dogs. There are two dogs and a cat.

Prepositions of place przyimki miejsca

No, I didn’t go to the cinema. I went to Joe’s house.

EXTRA VOICES

Culture: Scotland bacon butter cheese chips egg fish grapes ice cream juice meat mushrooms potatoes sugar tea toast vegetables

Anything else? Anything to drink? Here’s your change. Enjoy your meal.

a disco? any cafés?

Short anSwerS Yes, there is. Yes, there are.

He has breakfast at eight o’clock. Because I want to go to England. 6

.

a castle. any shops.

Is there Are there

c) Did she c) wearing

b) We usually go

Ułóż pytania do odpowiedzi. He’s from France. She’s got four cousins. They go to the cinema every Friday.

5 brown hair.

four foreign

a museum. two restaurants.

There isn’t (is not) There aren’t (are not) queStionS ?

c) runs.

b) She goes

b) didn’t wear

a) We go usually c) Usually go we 4

4 ?

in the pool.

8 We went shopping at the

Grammar exercises

there is / there are

c) is wearing

b) brothers’

a) Does she go

5 I … a school uniform. 6 … shopping at the weekend.

1 2 3

.

4 What time do you do your

7 My mum can languages!

Wybierz właściwą formę.

1 Today he … jeans and a T-shirt. 2 This is my … football – he lost it last week. 3 Harry likes … 4 … swimming every day?

is popular in the USA.

3 You use a bicycle to go

6 My brother is tall with

with Mum and ad

Saturday 6th May

am homework / pm cinema with friends Today is Sunday 7th May. What a busy week! Six days I went to the gym with Dad. (1) (2) ago I played a football match. (3) I did my homework in the my friends morning and then (4) and I went to the cinema. (5) Sunday I went swimming but today I’m watching a film!

6 Food and drink

Useful expressions Can I help you? How much is a …? Can I have a/an / some …, please? I’d like a/an / some …, please.

5

a musical instrument?

2

Monday 1st May

gym with ad Tuesday 2nd May

watch

Wednesday 3rd May

football match Thursday 4th May

piano lesson Friday 5th May

shopping with Pat

2 Lance Armstrong won the Tour de France in 2007. 3 My parents met in a football stadium. 4 The race started at two o‘clock. 5 I went to the match last night. 6 We saw the volleyball on TV yesterday.

84

Vocabulary bank castle cathedral department store gallery garden market museum palace square stadium statue theatre

4

l) your room

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

homework swimming market play speak baseball cycling short

Sunday 30th April

Napisz wyróżnioną część zdania w formie przeczącej.

1 Diego Maradona played basketball for Argentina. 4 She / skateboard 5 Bill / bike 6 Bill / brother 7 Bill / mobile phone 8 John and Sue / English books

17

Places to visit

6 Grammar bank

3

f) swimming g) geography h) judo i) cricket j) socks k) potatoes

12 read 2

2

a) a politician c) music d) friends

7 ride 8 download 9 study 10 tidy 11 meet

Spójrz na kartkę z kalendarza i uzupełnij tekst odpowiednimi wyrażeniami.

swimming

f

h

Past simple: negative 3

e) a comic

6 eat

a) Yes, they did. b) Yes, he did. c) No, she didn’t. d) No, I didn’t.

Past time expressions

d

e

g

John has got a mobile phone. 1 John / cat 2 John and Sue / mobile phones 3 Sue / CD player

b) a bike

3 play 4 wear 5 become

5 Did we finish the juice?

I

5 glasses 6 T-shirt 7 skirt 8 shorts c

a

b

John / mobile phone

blue eyes.

Dopasuj rysunki do nazw ubrań.

1 dress 2 gloves 3 trainers 4 trousers

Bill’s brother

Uzupełnij drugie zdanie, tak aby miało takie samo znaczenie jak pierwsze. Tam, gdzie to możliwe, zastosuj skrócone formy.

1

2 do

2 Did you buy new trousers? 3 Did your parents go to the market? 4 Did she eat all the grapes?

I

L

Clothes and accessories

Zakreśl właściwą formę.

1 Her hair is not long. She long hair. 2 Shakira’s hair is beautiful. Shakira beautiful hair. 3 His ears are big. He big ears. 4 My parents’ house is near the sea. My parents a house near the sea. 5 Her eyes aren’t green. She green eyes. 6 My sister’s room isn’t big. My sister a big room. 7 Their parents aren’t English. They English parents. 8 My computer is very good. I a very good computer.

Dopasuj czasowniki do rzeczowników. 1 go

1 Did he pass his maths exam?

S K

N G

e) Yes, we did.

6 I have got a mobile phone.

2

S

C

L

N

4 They have not got a son. 5 His sister has not got an mp3 player.

N

R

C

2 They have got a house in France. 3 My brother has got a girlfriend.

Sam has got / have got a dog. 1 We has got / have got a great idea. 2 She hasn’t got / haven’t got any friends. 3 I hasn’t got / haven’t got any money. 4 John and Paula has got / have got a new house. 5 They hasn’t got / haven’t got their school books. 6 Sally has got / have got 16 cousins!

My eyes are blue. I ’ve got

Revision Extra

Olympic sports

Przyjrzyj się obrazkom i napisz zdania o Johnie, Sue i Billu.

John

He’s got

He has got a dog.

8

Revision Standard

Language Focus 1

microphone (n)

/ˈmesɪdʒ ˌbɔː(r)d/ /ˌdaʊnˈləʊd/ /ˌef eɪ ˈkjuː/ /ɪntə(r)netˌ peɪdʒ/ /ˈmaɪkrəˌfəʊn/

forum internetowe ściągać z Internetu często zadawane pytania strona internetowa mikrofon

137

Across the curriculum

159

Wordlist

www.macmillan.pl ISBN 978-83-7621-032-2

Includes Grammar bank

Culture

Vocabulary bank

Across the curriculum

Vocabulary plus

Wordlist

_

_

Katherine & Steve Bilsborough

9 788376 210322

Workbook

Student’s Book Student’s CD

Workbook CD CD

Workbook contents D m

Activities

Grammar bank & Grammar exercises

Revision Standard & Revision Extra A

Vocabulary bank & Vocabulary plus

Culture

m

A

Across the curriculum

Wordlist

www.macmillan.pl SBN 978 83 7621 032 2

9 788376 210322

Vo ces_WB1_PL_Cove ndd 1

Katherine & Steve Bilsborough

Exam Bu der and Exam Pract ce pages

CD

2M

Workbook

D

Katherine & Steve Bilsborough

Workbook contents

_

Workbook

ill a

4 Past simple affirmative: irregular verbs

5

Tests Multi-ROM cm

2 there was / there were

u a u s a b o r i b o o m e n d e a g n t c a n b

ISBN 978-83-7621-035-3

9 788376 210353

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Ma

Student A

Uluru location English name height colours other information

a 4 Find ten words related to Australia in the word square. e There was a film about El Dorado on TV last night. u b d o l l i s p i 3 Past simple affirmative: regular verbs u l e j a Zinedine Zidane played for Real Madrid. r l i t

la

www.macmillan.pl

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automati automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser.

©

b Were you here this morning?

c What is a billabong billabong? d What is a didgeridoo didgeridoo?

e What do Aborigines call a long journey on foot? d Alexander Graham Bell was a famous Scottish scientist and inventor. What is unusual about the Aborigine language? f

e Where 3 Read about Uluru and complete the fact file. was Carthage? I think it was in North Africa.

Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, ka ols Ltd / Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers nP

Macmillan Australia ers mil Limi Mac t ed 2 0 n© 09. First Polish Editio

be

a Dr Livingstone was a famous explorer. Where was he from? b How many Aborigine tribes exist today?

unauthorized copying is illegal.

© Macmillan Publishers Limited 2009

cm

Tests Multi-Pack 1

Ma

Translation

a How long have Aborigines lived1in Past Australia? simple:

• Audio files for the Listening tasks.

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

Test Generator ©

Dictations ©

Class CDs

2,800 11 20 million 348 30%

2 Read about Aborigines and answer the questions.

• Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.) • Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

All the audio files can beThis listened to is oncopyright a CD player. recording and

Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Worksheet 5

1 Find these numbers on the Australia culture page. What do they refer to?

Interactive Classroom

Tests Multi-ROM This Multi-ROM contains:

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Test Generator Dictations CD

PHOTOCOPIABLE

Vocabulary bank

Ma c

Voices 1 Test Generator This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. All the audio files for Listening tasks can be listened to on a CD player.

Tests Multi-Pack

Includes Tests Multi-ROM ISBN 978-83-7621-035-3

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

l sk Po lan mil Mac

9 788376 210353

Class CDs

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

Fiona Mauchline

PHOTOCOPIABLE

CD

09. First Polish Editio

• Audio files for the Listening tasks.

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

Li m i t ed 2 0

• Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

Teacher’s Book

PHOTOCOPIABLE

ers

• Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.)

All the audio files should be listened to on a CD player.

© Macmillan Publishers Limited 2009 First Polish Edition © Macmillan Polska 2011 Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers Ltd / Macmillan Australia

www.macmillan.pl

ISBN 978-83-7621-0360

9 788376 210360

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

Student’s ub lish

Tests Multi-ROM This Multi-ROM contains:

Tests Multi-Pack

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

English sketches

PHOTOCOPIABLE

Family portraits

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

Teacher’s Book 1

Canada

Techniques

Learn some Welsh!

Voices 1

Voices

USA

Across the curriculum

Musical Wales

Culture worksheets Across the curriculum worksheets

Translation & Dictation

the USA are very interesting, eg New York, Los

.uk

2 You add water to watercolour paints and use them on paper.

c

3 You cut up pieces of paper and other materials and stick them down to make a collage. d

informacje do obrazów.

Student’s CD

136

Check it out!

Thanksgiving

Teacher’s Resource File Multi-level worksheets Pairwork

na wyróżnione słowa kluczowe i zdecyduj, która z podanych odpowiedzi (a, B, c) jest zgodna z treścią tekstu.

English, Gaelic Pound sterling

Internet domain

1 You mix oil paints from tubes and paint on a canvas.

1 Dopasuj obrazki do opisów.

Family portraits

Saint Patrick, the shamrock and the harp 2 Spójrz na obrazy przedstawiające dwie rodziny i przeczytaj podane informacje. Dopasuj

What is the currency of Ireland? What is Eire? Who is Saint Patrick?

Check it out!

Culture: The USA

Test Generator Multi-ROM Exams Multi-ROM Dictations CD

very big, multicultural country. Many cities in

5,100,000 Edinburgh

Official languages

Euro .ie

Across the curriculum

Techniques

shoemakers.

and very rich. He wears an coat and he carries a pot of gold.

Workbook

57

Test your memory!

Wales

Welsh castles

Workbook Extra contents

CD

Tests Multi-Pack

Tests Multi-Pack

www.macmillan.pl

1 Przeczytaj poniższy tekst. Zwróć uwagę

Scotland

4,300,000 Dublin English, Gaelic

Currency Internet domain

Leprechauns

2 Co robią poszczególne osoby osoby

98

wypowiedzi i wpisz odpowiednie litery: M (Mum), t (tom), L (Lucy). Następnie przetłumacz zdania na język polski.

 1  Is this the only reason?   2  How about going to a school rock concert?  3  You’re always late.   4  I hate vegetables.   5   Remember to do your homework before you  go out!

Exam Builder pages

128

ill an P

Test Generator This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. All the audio files for Listening tasks should be listened to on a CD player.

Culture: Wales

Vocabulary plus

Workbook CD Workbook

Voices 1

www.macmillan.pl

Rozumienie ze słuchu

My name’s Aaron and I’m from the USA. It’s a

Population Capital

Official languages

possessive ’s Dopełniacz saksoński

No, I’m not. I’m not. No, you aren’t. you aren’t. ‘s używamy po rzeczowniku/imieniu No, he/she/it isn’t. he/she/it pojedynczej No, we/you/they we/you/they Activities on a day trip Eva’s bag is pink.

Vocabulary plus

Ireland

Facts & Figures

do kobiety/dziewczyny. The Irish name for Ireland is Eire. His name is Juan. Her name is Raquel. Can I help you? Anything else? on Saint Patrick’s Day. wear green People Its stosujemy w kontekście przedmiotów around the world have How much is a …? Anything to drink? people 370 million i zwierząt. Can I have a/an / some …, please? your change. ancestry. IrishHere’s I have a dog. Its name is Rex. I’d like a/an / some …, please. Enjoy your meal.

Mexican? from Canada? from Canada?

Short anSwerS Yes, I am. Yes, you are. Yes, he/she/it is. Yes, we/you/they are.

aren’t. ‘s używamy po rzeczowniku/imieniu The most popular myth is the leprechaun. 1 Przetłumacz poniższe czynności czynności pojedynczej kończącym Czasownika be używamy do mówienia o do mówienia Carlos’s best friend is Irish. sightsee write/send a postcard buy souvenirs take photos narodowości, itp. czyimś wieku, narodowości, itp. s’ używamy po rzeczowniku/imieniu have a picnic eat an ice cream sunbathe catch the bus Ireland and Fernando Torres is Spanish. ask for directions visit relatives mnogiej. work as We are 13. My friends’ names are Emma and Jack.

69 4 Przypomnij sobie, czyje są poniższe

tIp

Przed wysłuchaniem nagrania  zapoznaj się dokładnie z treścią  zadania. Łatwiej ci będzie  zrozumieć nagranie, jeśli będziesz  wiedzieć, czego dotyczy.

Ma cm

Voices 1

6 Vocabulary bank

England

Workbook

CD

Class CDs

Student’s Book

Zakreśl literę a, B lub C.

W rozmowie używamy często skróconych form. Inna jest kolejność wyrazów w zdaniach twierdzących i pytających. They are Polish.

be: present simple

Zadanieegzaminacyjne1

What are Lucy and Tom talking about? A  Tom’s favourite subject. B  Tom’s school timetable. C  the subject Tom hates.

we you they

Vocabulary bank

Do każdego tekstu (1–3) dopasuj odpowiednie

w poszczególnych typach listów typach listów z kolumny B?

plural

I you he/she/it

W języku angielskim podmiot lub zaimek podmiot lub zaimek question words Zaimki pytające podmiotu są w zdaniu osobowy w funkcji podmiotu są w zdaniu niezbędne. what’s your name? My name’s María. David is French. ✓ Is French. ✗ where are you from? I’m from Spain. We are from Italy. ✓ Are from Italy. ✗ when’s your birthday? It’s in August. You odnosi się zarówno do liczby do liczby how are you? I’m fine. pojedynczej, jak i mnogiej. how old are you? I’m 13. He odnosi się do mężczyzny/chłopca, she mężczyzny/chłopca, − who’s she? She’s my teacher. it − do do kobiety/dziewczyny, a it − do przedmiotu lub zwierzęcia. What wprowadza pytanie o rzecz i czynność. Food and drink Places to visit Where wprowadza pytanie o miejsce. bacon castle When wprowadza pytanie o czas jakiegoś butter cathedral zdarzenia. cheese department store affirmative + How wprowadza pytanie o sposób zrobienia chips gallery czegoś. I’m (am) egg garden Who wprowadza pytanie o osoby. You’re (are) fish market American. American. He/She/It’s (is) grapes museum from Spain. from Spain. possessive adjectives Zaimki We’re (are) ice cream palace 12. You’re (are) dzierżawcze juice square They’re (are) meat stadium Singular plural mushrooms statue negative –

4

Zadanieegzaminacyjne

Exam Builder

Rozumienie ze słuchu zdanie (a–D). W każdą kratkę wpisz

3 Których zdań z kolumny a użyłbyś/użyłabyś a a użyłbyś/użyłabyś 1

4 I‘ve got a problem and I need help. I don’t know how to download a new computer program. 3  What does Tom’s mum want him to do? 1.53 Zapoznaj się z treścią zadania. 5 Napisz krótki list/fragment listu a następnie Can you show me how to do it? Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Lucy i toma. poproś kolegę/koleżankę, aby odgadł/ A  eat lunch A to say thank you Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odgadła, w jakim celu został napisany. B  meet her at the cinema B to ask somebody for help z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. C  do his homework

Vocabulary bank

1 Pracujcie w parach. Zastanówcie się,

2 Czy pamiętasz ostatni list/e-mail/SMS,

say thank you

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

©

Grammar bank

7 exam Builder

Student’s CD Student’s Book

Teacher’s Book

Exam Builder

Voices 1

5 Exam Builder Rozumienie tekstów pisanych

a(n) letter/email/text message to: to: ask somebody for help give information ask for information suggest/offer something say you are sorry

A B A  school timetable  1 Can you give me a hand? 1  Jakie miejsca przedstawiają rysunki?  B  subjects you like  2 Sorry, but I can’t see you on 2  Jakie jedzenie widzisz na obrazkach?  C  subjects you hate A letterto: letter to: Friday. a say thank you 3  Jakie wyrażenia mogą zostać użyte przy opisie  3 Thanks a lot for the present. b ask somebody for2help tych sytuacji?  Przeczytaj trzy krótkie dialogi (1–3) 4 WWF protects wildlife around c give information i każdemu z nich przyporządkuj temat the world. d ask for information przewodni (a, B lub C) z ćwiczenia 1. 5 Why don’t you go to the e suggest something cinema with us? 1  _ f say you are sorry. Zadanieegzaminacyjne2 6 What time does the homework A  What’s your favourite subject? club start? B   English. Which subjects do you like? 1.54 Zapoznaj się z treścią zadania. A  I like history and French.  Usłyszysz dwukrotnie trzy krótkie wypowiedzi. 4 Przeczytaj poniższe fragmenty tekstów fragmenty B   Oh, I like French, too. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu i zdecyduj, w jakim celu zostały napisane zostały w zdaniach 1–3 z podanych odpowiedzi 2  _ lub gdzie można je przeczytać. Wybierz przeczytać. A  Do you like maths? wybierz właściwą. Zakreśl literę a, B lub C. odpowiedź a lub B zgodną z treścią tekstu. zgodną z treścią B  No, I don’t. What about you? 1  Where is Tom now? 1 It’s an international organisation trying to help A  I hate it. I think it’s horrible! A                  B                     C  animals in danger of extinction. If you want to 3  _ know more, go to our website. A  What have you got on Monday morning? A You can read the text online B  Music. And you? B You can read the text in a brochure Bardzo dokładnie przeczytaj cały A   I’ve got biology. Then I’ve got history,  2 How about going to the IMAX on Friday? The film tekst zanim zdecydujesz, w jakim English and maths. starts at 5pm. Let’s meet outside the cinema. celu został napisany. A to suggest something B to ask for information A The text is a thank you email. 1 2  What does Tom have for lunch today? 3 I’m very busy tomorrow. I’m teaching my brother B You can read the text in a phone 2 A                  B                  C how to ride a bike. I’m really sad we can’t meet. instruction book. 3 A to say you are sorry C The text is an offer to spend time together.   B to ask for information D The author of the text asks for information

Student’s Book

4 Exam Builder

Student’s Book

Voices 1

m

Includes Grammar bank

Culture

Vocabulary bank

Across the curriculum

Vocabulary plus

Wordlist

Katherine & Steve Bilsborough 11 01 21 15 16


7

Look into the past

Vocabulary 1 4 Uzupełnij zadania na temat sławnych osób.

Recycle Napisz daty. 18/05/2005

1

the eighteenth of May, two thousand and five 1 21/11/1860 2 the seventh of January, nineteen ninety-nine 3 16/06/1962 4 the eleventh of December, sixteen seventy-six 5 01/01/2000

Thomas Edison was the bulb.

inventor

of the light

1 Roman Polański was the first Polish film to win an Oscar.

Jobs

2 Salvador Dalí was a famous Spanish surrealist  .

1 Uzupełnij wyrazy brakującymi

samogłoskami.

rch

t

2 sc

5 Magdalena Abakanowicz is a great modern  . Her works are known all over the world.

ct

nt _ st

3 sc

lpt

4 wr

t

5 c

mp

6 p

l

6 Christopher Wren was a successful  . His greatest work is St Paul’s Cathedral in London.

r r s t

r c

,

4 Mirosław Hermaszewski was the first Polish to travel into space.

a str o n a u t 1

3 Antonio Vivaldi was an Italian famous for his beautiful music.

n

2

3

4

2 Znajdź w wężu wyrazowym 5 nazw zawodów

przyczyniających się do tworzenia historii. erexplorerinv paint entordirectorking

3 Uzupełnij wyrazy, wpisując końcówkę -er

lub -or.

act

or

1 teach

5 invent

2 paint

6 explor

3 sculpt 4 direct

66

7 bus driv

5

6


D 7 Language Focus 1 Past simple: be

there was / there were

1 Uzupełnij zdania, wstawiając was lub were. Cervantes

was

1 There 2 Macbeth

a writer. four musicians in The Beatles. a play by Shakespeare.

3 Louis Pasteur

a French scientist.

4 In 1992, The Olympic Games Barcelona. 5 The Indiana Jones films favourites when I

in my a child.

2 Napisz zdania w formie przeczącej. Shakespeare was an explorer.

Shakespeare wasn’t an explorer. 1 The Vikings were peaceful people. 2 Dinosaurs were very small. 3 She was a good student. 4 Julius Caesar was Greek. 5 The Beatles were from London. 6 I was in London yesterday. 3 Napisz pytania i krótkie odpowiedzi. Elvis Presley / an explorer ✗

Was Elvis Presley an explorer? No, he wasn’t.

4 Napisz pytania i krótkie odpowiedzi na

temat wyglądu klasy w 1890 r.

blackboard

Was there a blackboard? Yes, there was. 1 computers

1 Margaret Thatcher / politician ✓

2 a teacher

2 Paul McCartney and John Lennon / in The Rolling Stones ✗

3 Pavarotti / an opera singer ✓ 4 Marilyn Monroe / writer ✗ 5 Goya and Velázquez / famous painters ✓ 6 Einstein / a footballer ✗

3 books 4 a CD player 5 desks and chairs 6 a TV

67


7 Vocabulary 2 Irregular verbs 1 Uzupełnij zdania formą przeszłą czasowników podanych w nawiasach

i zdecyduj, które zdania są prawdziwe (True), a które − fałszywe (False).

Test your knowledge of history – four of these facts are true and four are false. 1 2 3

The Americans (go)  T / F

5

Charles Dickens (write)  T / F

8

the first aeroplane

Nelson Mandela the first black president of South Africa in 1994. (become)  T / F The Egyptians (build)  T / F

7

into space first.

The Wright Brothers in 1904. (fly)  T / F

4

6

went

Napoleon (win)  T / F

the pyramids.

Romeo and Juliet.

the Battle of Waterloo.

The Norman Conquest of England (begin)  T / F King Henry VIII of England (have)  T / F

in 1066.

six wives.

3 Wpisz zdania przy odpowiednich datach.

2 Zakreśl prawidłową formę przeszłą

czasownika.

I eat / ate 12 grapes on New Year’s Eve. 1 I wore / wear glasses when I was a child. 2 They take / took lots of photographs on holiday. 3 She do / did her homework on the bus. 4 He left / leave home at five o’clock.

68

Neil Armstrong / go / to the Moon Women first / wear / miniskirts Charles Dickens / write / Oliver Twist Matthew Webb / swim / English Channel Javier Bardem / win / an Oscar America / lose / the Vietnam War 1969 –

Neil Armstrong went to the Moon.

1 1837–39 2 2008 3 1975 4 1875 5 1960s


7 Language Focus 2 Past simple affi rmative: regular verbs 1 Uzupełnij tabelę. infi nitive

past simple

play

played

(1)

attacked

study

(2)

(3)

carried

stop

(4)

(5)

shopped

live

(6)

(7)

survived

start

(8)

2 Uzupełnij zdania formą przeszłą

czasowników podanych w nawiasach.

Past simple affi rmative: regular and irregular verbs 3

Uzupełnij tekst poprawną formą czasowników podanych w nawiasach.

Julius Caesar (1) decided (decide) to invade Britain in 55 BC. The Romans (2) (win) the battle, but bad weather destroyed their ships. Julius Caesar (3) (go) to Britain again in 54 BC, but the same thing happened. The Emperor Claudius went to Britain again in veni, vidi, vici 43 AD. This time the Romans (4) (invade) Britain successfully with an army of 40,000 and some elephants. The Romans (5) (build) roads, towns and aqueducts all over England, but not in Scotland. They (6) (make) their capital – Londinium – in the south of England. The Romans (7) (leave) Britain in 410 AD and returned to Rome.

69.2

4 Uzupełnij treść pocztówki poprawną formą

czasowników z ramki.

go (x2) visit buy have (x2) travel arrive

When my grandmother was young, life was lived (live) very different. Her family (1) in a small village. The children (2) (play) with wooden toys because there was no plastic. Her mother (3) (wash) their clothes in the river because nobody had washing machines. They (4) (walk) to school because there were no buses and on Saturdays they (5) (shop) for food at the local market because there were no supermarkets. They (6) (carry) the shopping home in big baskets. Life is very different today.

I (1) on a school trip to Bath by train and yesterday. I (2) at ten o’clock. We (3) the city and the Roman (4) sandwiches baths. We (5) for lunch. After lunch, we (6) some postcards shopping. I (7) a great time! and a T-shirt. I (8)

69


7 Writing Dossier A biography Look: time connectors 1 Uzupełnij zdania podanymi wyrazami i zwrotami.

when in at the age of later after that Christopher Columbus landed in America 1492.

in he

1 In 1879 Edison invented the light bulb. formed the Edison Electric Light Company. 2 Mozart started piano lessons 2 Uzupełnij tekst, wykorzystując

wyrażenia z ćwiczenia 1.

3 Picasso painted Guernica Paris.

three.

he lived in

4 El Greco studied in Venice for a few years. he returned to Toledo and painted for the Church.

Captain James Cook James Cook was an explorer and navigator. He was born ( 1 ) a small town in Yorkshire, England.

1728 in

James Cook became a sailor (2) 18 and (3) he was 27 he joined the Royal Navy. Cook became Commander of The Endeavour in 1768 and sailed to the Pacific where he discovered Australia and the Hawaiian Islands. he became a captain. (4) Captain Cook died (5) 51 (6) he was in Hawaii. His shipmates buried him at sea. You can see a replica of The Endeavour at www.anmm.gov.au.

Plan 3 Przeczytaj informacje o Mozarcie i przyporządkuj

je do odpowiednich akapitów.

Paragraph 1: job, born in (year / place)

Paragraph 2: life of Mozart

Paragraph 3: other information

ld orchestras play his music all over the wor went to Vienna 1781 (successful composer) composer and musician first musical compositions – five years old born – 1756 Salzburg, Austria Palace 1771 to 1777 - played the piano in Salzburg best known opera: The Magic Flute played piano from three years old

Write 4 Napisz biografi ę Mozarta. Użyj czasowników w czasie przeszłym i wybranych wyrażeń z ćwiczenia 1.

Check 5 Sprawdź swój tekst. Zwróć uwagę na użycie łączników czasowych.

70


7 Language in Action Asking for information 1 Dopasuj połówki zdań, tak aby powstały

poprawne wyrażenia.

1 Where’s the 2 Is there 3 Here 4 Thanks for 5 You’re 2 1 2 3 4 5 6

a) your help. b) welcome. c) museum shop, please? d) you are. e) a café near here?

Posłuchaj nagrania i zakreśl wyrazy lub zwroty, które usłyszysz. 37

Hi. Can I / we help you? Where’s the exit / entrance, please? Have you got a plan / map? Look, it’s here / there. What time does the shop open / close? Enjoy / Like your visit!

3a Uporządkuj dialog.

4 Wyobraź sobie, że jesteś w oceanarium

i chcesz zobaczyć rekiny. Znajdują się w Ocean Zone. Napisz dialog na wzór tego z ćwiczenia 3.

Assistant Hello. Can I help you? You

Yes,

Assistant Yes, they’re You

?  .

Assistant Here’s a map. You

Thanks

 .

Assistant You

Bye.

5 Napisz jeszcze jeden dialog. Tym razem

chcesz odnaleźć Activity Centre, które znajduje się obok restauracji.

Assistant You Assistant You Assistant You Assistant You

1

3b

Assistant Assistant Peter Assistant Peter Peter Peter Assistant

Here’s a map. It’s here. You’re welcome. Enjoy your visit. Yes, is there a shop here? Hello. Can I help you? And where’s the dolphin pool? Bye. Thanks for your help. Yes, there’s a small shop next to the dolphin pool.

38 Posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi. Następnie napisz właściwy dialog.

Hello. Can I help you?

71


7 Revision Standard there was / there were

Jobs 1 Uszereguj litery, tak aby otrzymać

poprawne wyrazy.

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Spójrz na informacje na temat hotelu,

w którym przebywałeś/przebywałaś. Napisz zdania, używając there was/there were lub there wasn’t/there weren’t.

rwietr ctsieinst ivtenonr ircetdro loinptiica oopcmesr straanotu iapnetr

showers car park souvenir shops jacuzzi games room video games

Irregular verbs 2 Wstaw do krzyżówek formy przeszłe

podanych czasowników nieregularnych.

1

build do wear take make come write fi nd swim have fl y

3

1 2

4

6

Past simple affi rmative

c

5 Zakreśl właściwą formę.

m 7

e

d

8 9 10 11

r a n k

Past simple: be 3 Dopasuj odpowiedzi do pytań. 1 Was Zbigniew Herbert Polish? 2 Were The Beatles from Liverpool? 3 Was I asleep? 4 Were you at home this morning? 5 Where was Edith Piaf from? 6 Where were you born? a) France. b) No, I wasn’t. c) Yes, he was. d) In Manchester. e) Yes, they were. f) Yes, you were.

72

4 6

a 5

2

5

b e

3

✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗

1 The game begin / began / begun at four o’clock. 2 I watched / watches / watch a great fi lm last night. 3 Marco Polo travelled / travel / travelling from Italy to China. 4 When we went to London we see / saw / seen Big Ben. 5 She took / taking / take lots of photographs on holiday. 6 My grandad build / builded / built our house. 7 They stays / stayed / stay in a fi ve-star hotel. 8 I eat / eating / ate too much last night. 9 When we went to Bristol we spoken / spoke / speak English every day. 10 Anthony Horowitz wrote / write / written the books about Alex Rider.


7 Revision Extra Cumulative check

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3 Uszereguj wyrazy, tak aby powstały

poprawne zdania.

1 Zakreśl słowo, które nie pasuje do

1 dog / fast / runs / Paul’s / very

pozostałych.

1 explorer

painter

uncle

writer

2 eats

won

wrote

made

3 queen

mother

daughter

son

4 theatre

architect

palace

stadium

5 started

fl ew

lost

wore

6 gorilla

cat

wolf

elephant

2 Wpisz wyrazy do odpowiedniej kolumny.

French writer politician scientist uncle British director sculptor Chinese nephew architect husband Moroccan cousin American Polish sister composer brother aunt painter Spanish grandson Canadian

2 Jane / a / skateboard / has / new / got 3 went / school / a / trip / last / They / week / on 4 get / do / up / on / Sundays / time / What / you ? 5 does / dad / your / Where / work ? 6 from / New / We / are / York 7 swimming / doesn’t / brother / like / My 8 your / old / sister / How / is ?

nationalities

family

jobs 4 Zakreśl właściwe słowa. Cardiff Castle Festival (1) There is / There are lots of castles in Wales. (2) There aren’t / There isn’t as many in other parts of the UK. In the capital city, Cardiff, (3) there are / there is a castle where they have a big music festival in the summer. The castle (4) have got / has got a lot of green spaces and parks. The parks (5) is / are great for summer picnics. The castle music festival (6) is / are popular with people from all over the country. Last year the festival (7) was / is a big success. There (8) was / were more than 100 groups. People (9) eated / ate and (10) drank / drink all day, (11) watched / watch their favourite groups and (12) stay / stayed out until very late.

EXTRA VOICES 39

Posłuchaj nagrania i uzupełnij notatki.

Brian’s holiday destination: (1) He visited: (2) He ate: (3) 75.1

He bought: (4)

He stayed: (6)

The weather was: (5)

He saw: (7)

73


7 Extra Language Practice Dictation 1

40

zdania.

Unit grammar check Posłuchaj nagrania i napisz

4 Przeczytaj tekst i zakreśl prawidłowe

odpowiedzi.

1 2 3

Saint David

4 5 6

Error correction 2 Popraw błędy w podanych zdaniach. Queen Victoria were a great queen. ✗

Queen Victoria was a great queen. 1 They carryed their books in a big box. ✗ 2 They writed a letter to the newspaper. ✗

Saint David is the patron saint of Wales and there is a national holiday to celebrate his life on the first of March every year. David (1) … from a small village in Ceredigion, Wales. When he was a young man he (2) … a monk and (3) … in a monastery near his home town. Later, the Welsh people (4) … a great cathedral in the place where the monastery once (5) … . Many people visit the cathedral today, and the village became a city. It is called St David’s. David (6) …. in 589AD when he was 59.

3 First we eated breakfast, then we watched TV. ✗ 4 There was four people in the room. ✗ 5 They were lots of trees in the park. ✗ 6 He goed to school last Monday. ✗ 7 She buyed a new dress yesterday. ✗

Translation 3 Przetłumacz na język polski poprawione

zdania z ćwiczenia 2.

1 2 3 4 5 6 7

1 a)  was 2 a)  become 3 a)  lives 4 a)  built 5 a)  were 6 a)  die 5

74

b)  is b)  became b)  live b)  build b)  was b)  died

c)  were c)  becomes c)  lived c)  builds c)  is c)  dies

41 Posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi.


7 Reading

Inventions through the centuries Otto Rohwedder designed a machine for bakers. First the machine cut the bread into slices, then it covered the bread in paper. In 1928, sliced bread was very exciting.

Nobody really knows who invented glasses, but some people say Roger Bacon made the first glasses in the 13th century. They appeared first in Florence in about 1280.

A German, Peter Henlein, made a portable clock in around 1510. Later, he developed it into the first watch. The first watches were quite big and only had one hour hand.

odpowiednich wynalazków.

1 Otto Rohwedder invented 2 Roger Bacon invented  . 3 Sir John Harington invented 4 Spencer Silver and Arthur Fry invented  . 5 Peter Henlein invented  . 6 Lazlo Biro invented  .

4 What nationality was Henlein?

 .

 .

Posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi. 42

3 Przeczytaj ponownie tekst i odpowiedz na

pytania.

1 What did Otto’s machine do first? 2 When did Biro invent his pen?

The writer Sir John Harington designed the first toilet with a seat and a cistern in about 1596. There were only two – he had one in his home and Queen Elizabeth I had one as well.

3 What problem did Arthur Fry have?

1 Przeczytaj szybko tekst i wpisz nazwy

2

Two men invented Post-it® notes. In the 1970s, Spencer Silver had a problem. His new invention – a type of glue – stuck to objects, but was easy to lift off. Four years later, his friend Arthur Fry had an idea. His bookmarks fell out of his books, so he used the glue to keep them in place.

Lazlo Biro (László Bíró) was a Hungarian inventor. He became famous after he invented the ballpoint pen (biro) in 1938. Now, we use his invention all over the world. You are probably using one right now!

5 Where did glasses first appear? 6 Who had the first toilets in their homes? 4 Napisz formy przeszłe podanych

czasowników. Następnie znajdź je w tekście i podkreśl.

design

designed

1 cut

6 invent

2 cover

7 have

3 make

8 stick

4 appear

9 fall

5 become

10 use

75


Grammar bank be: past simple

Past simple: affirmative Zdania twierdzące w czasie past simple

affirmative + I/He/She/It We/You/They

was were

negative – I/He/She/It We/You/They

wasn’t (was not) weren’t (were not)

questions ? Was Were

I/he/she/it …? we/you/they …?

short answers Yes, I/he/she/it was. No, I/he/she/it wasn’t.

Yes, we/you/they were. No, we/you/they weren’t.

Was/wasn’t używamy z she/he/it. Picasso was Spanish. The exam wasn’t difficult. Were/weren’t używamy z we/you/they. We were at school yesterday. They weren’t in Granada on Friday.

there was / there were singular

plural

There was a castle. There wasn’t a castle.

There were two castles. There weren’t two castles. Were there two castles? Yes, there were. No, there weren’t.

Was there a castle? Yes, there was. No, there wasn’t.

There was/there were są formami przeszłymi

od there is/there are. There was używamy z rzeczownikami

w liczbie pojedynczej, a there were z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

110

Czasu past simple używamy do mówienia o wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości. The football match started at three o’clock. Konstrukcja zdania dla wszystkich osób jest taka sama. I studied with my friend yesterday. He studied English last year. They studied Italian two years ago. ZASADY TWORZENIA FORMY PAST SIMPLE CZASOWNIKÓW REGULARNYCH do większości czasowników dodajemy końcówkę -ed

start ➜ started

czasowniki kończące się na -e otrzymują końcówkę -d

like ➜ liked

czasowniki kończące się na -y: po spółgłosce zmieniają -y na -i otrzymują końcówkę -ed

carry ➜ carried

w czasownikach kończących się spółgłoską poprzedzoną samogłoską podwajamy spółgłoskę i dodajemy -ed

stop ➜ stopped

Wykaz czasowników nieregularnych (irregular verbs) znajduje się na stronie 96. Wymowa czasowników regularnych w czasie past simple zmienia się w zależności od pisowni danego czasownika. ZASADY TWORZENIA FORMY PAST SIMPLE CZASOWNIKÓW REGULARNYCH jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę bezdźwięczną, formę past simple wymawiamy jako /t/

watch ➜ watched

jeśli czasownik kończy się na spółgłoskę dźwieczną, formę past simple wymawiamy jako /d/

play ➜ played

jeśli czasownik kończy się na t lub d, forma past simple jest wymawiana /ɪd/

want ➜ wanted


7 Grammar exercises 1 Zakreśl właściwe słowo. 1 I was / were at home yesterday. 2 Cervantes wasn’t / weren’t a scientist. 3 Was / Were you in Madrid last weekend? 4 Mozart and Beethoven was / were composers.

2 Uzupełnij tekst, wpisując was lub were. Last year, I (1) was on holiday with my parents. We (2) at a castle and there (3) lots of interesting things to see. It (4) late and there (5) many people. Then, there (6) a loud explosion. I (7) very frightened.

late for work. (arrive)

7 Jane and Carol

for shoes all morning.

8 My sister (shop)

5 Wstaw czasowniki w czasie past simple do

odpowiedniej kolumny w tabeli.

5 Was / Were Leonardo da Vinci Italian? 6 We wasn’t / weren’t at the cinema last night.

Guernica. (paint)

6 Picasso

called carried helped listened looked needed painted shopped wanted shouted watched played directed /t /

/d/

/ɪd/

called

3 Odpowiedz na pytania. Popraw błędne

informacje.

1 Was Walt Disney an actor? (✗ / director)

No, he wasn’t. He was a director.

2 Was Goya a Spanish artist? (✓) 3 Was Shakespeare German? (✗ / English) 4 Were there model aeroplanes in Tutankhamun’s tomb? (✗ / model boats) 5 Was Neil Armstrong on the moon in 1869? (✗ / 1969) 6 Were there a lot of temples in Ancient Greece? (✓) 7 Were Edmund Hillary and Sherpa Tenzing the first people to climb Everest? (✓)

6 Napisz podane czasowniki w czasie past

simple.

1 2 3 4 5 6 7 8

flew

fly lose eat take see write make leave

7 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami.

build do go have lose win write wear 1 Iza

wore

2 I

her new dress to the party. on holiday to Wales last summer. the pyramids.

3 The Egyptians 4 Uzupełnij zdania w czasie past simple

czasownikami podanymi w nawiasach.

1 Bill

tidied

2 I

his room. (tidy) a new book today. (start)

3 They

cricket in the park. (play)

4 We yesterday.

dinner at the new restaurant

5 Italy

the FIFA World Cup in 2006.

6 You you.

my homework for me. Thank

4 The train 15 minutes. (stop)

at the station for

7 J.K. Rowling book in 2007.

5 Edward I

in Caernarfon Castle. (live)

8 I’m so sad. My team night.

the last Harry Potter the match last

111


7 Vocabulary bank Jobs

Irregular verbs

architect astronaut composer director explorer inventor king and queen painter politician scientist sculptor writer

become — became build — built do — did fly — flew go — went have — had lose — lost make — made take — took wear — wore win — won write — wrote

Useful expressions Can I help you? Where’s the …, please? Is there a … here? What time does the … close?

How much is it? Here you are. Thanks for your help. You’re welcome.

Vocabulary plus Myths and legends 1 Sprawdź znaczenie poniższych wyrazów.

prince princess god goddess hero heroine dragon giant monster unicorn 2 Które z powyższych wyrazów ilustruje rysunek?

122


Culture: Wales

Wales Population

3,000,600

Capital

Cardiff

Official languages

Welsh, English

Currency

Pound sterling

Internet domain

.uk

Check it out! The monarch’s eldest son is call ed the Prince of Wales. The leek is a national emblem of Wales. The highest mountain in Wales is Snowdon at 1,085 metres.

P_127.2 Snowdon

Musical Wales People call Wales the land of song. Traditional folk music is very important in Wales, and people sing traditional songs and play instruments such as the harp and the crwth, a type of fiddle or violin. Every August in Wales, people celebrate the National Eisteddfod which is a national festival of music, literature and poetry. The festival is eight days long and people only speak in Welsh.

Welsh castles

Learn some Welsh!

When the English king Edward I invaded Wales in 1277, he built many castles. He built the biggest castle – Beaumaris – in 1295. Beaumaris Castle is on the Welsh island of Anglesey.

Test your memory! When did the English build Beaumaris? How long is the National Eisteddfod? How do you say thank you in Welsh?

bore da

Good morning

nos da

Good night

sut mae?

How are you?

diolch

Thank you

croeso

Welcome

Web quest What are some traditional Welsh names? www.byig-wlb.org.uk/English/using/Pages/ Welshnamesforchildren.aspx

127


Across the curriculum Prehistoric times 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Dopasuj słowa do rysunków. hut axes and knives bow and arrow spear cave painting bones shells jewellery

a

b

c

d

e

f

g

h

Cro-Magnons 2

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

When and where they lived The Cro-Magnons were prehistoric people. They lived in Europe from between 30,000 to 10,000 years ago.

Home life They lived together in small groups and made their homes in caves or huts. Sometimes their huts were long and had separate rooms with a fire in each one.

Tools and weapons The Cro-Magnons made a lot of different tools. They used stone and animal bones to make axes, knives, bows and arrows. They invented the first spears for hunting animals. Cro-Magnons hunted alone and also in small groups. Culture The Cro-Magnons painted on the walls of their caves, and made simple sculptures. They also made flutes from bones and were probably the first musicians. They made clothes from animal skins, and, in hot weather, they wore clothes made from dried grass. Some Cro-Magnons made jewellery from shells, feathers and flowers. Some decorated their bodies with tattoos. 1 When did the Cro-Magnons live? 2 Where did they live? 3 What were their houses like?

146

Food The Cro-Magnons had a healthy diet. They ate meat, cereals and root vegetables. They also caught fish. 4 What did they invent? 5 What did they wear when it was hot? 6 What did they eat?


History

7 9

Cave paintings There are cave paintings in many places in Europe, for example, Altamira in Spain and Kapova in Russia. Some of the most famous are at Lascaux in France. Four teenagers discovered the cave paintings at Lascaux in 1940. Experts believe that the paintings are 17,000 years old. There are paintings of animals that lived in the area, for example, bulls and bears, as well as humans. Thousands of people wanted to see the marvellous cave paintings and more than 1,200 people visited the caves every day. However, this number of visitors was not good for the paintings, and, in 1963 the authorities closed the caves. In 1983, Lascaux II opened. It’s a cave with exact copies of the original cave paintings, and everybody can visit. 3

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi.

1 Lascaux is in … a) Spain. 2 There are … in Lascaux. a) animals 3 Lascaux had over … visitors every day. a) 17,000 4 Lascaux closed in … a) 1983. 5 There are … in Lascaux II. a) copies of the original paintings

b) France.

c) Russia.

b) cave paintings

c) humans

b) 1,963

c) 1,200

b) 1940.

c) 1963.

b) real animals

c) dangerous tourists

Project Wykonaj projekt na temat innego gatunku człowieka prehistorycznego − Homo Habilis.

Plan Zastanów się, jakie informacje najbardziej cię interesują.

Research Wyszukaj informacje na temat Homo Habilis. Możesz skorzystać z informacji ze strony:

Prepare Sporządź notatki na temat tego, gdzie i kiedy żyli Homo Habilis, jakimi narzędziami i bronią się posługiwali, jaką mieli kulturę, co jadali itp.

Present your material Napisz tekst o Homo Habilis i zilustruj go paroma rysunkami. Zaprezentuj swoją pracę klasie i nauczycielowi.

http://earlyhumans.mrdonn.org/tools.html

147


Voices 1

1

4 m 1

Grammar bank Subject pronouns Zaimki osobowe

w jakim celu piszemy listy/e-maile/SMS-y.

który napisałeś/napisałaś lub otrzymałeś/ otrzymałaś? W jakim celu został napisany? Zaznacz ✓ odpowiednią rubrykę poniżej. rubrykę poniżej.

5 The guitar from you is great! I play it every day and all my friends think it’s a fantastic present. I love it! A to say thank you B to give information 6 To find out more about our school, click on the link below. A You can read the text on the Internet B You can read the text on a school message board

Singular

odpowiednią literę. Jedno zdanie zostało 3 Pracujcie w parach. Jakich wyrażeń podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego Przeczytaj uważnie treść zadania egzaminacyjnego 2, a następnie odpowiedz użylibyście w rozmowie na każdy tekstu. na pytania dotyczące poszczególnych z poniższych tematów? wypowiedzi.

I’m not (am not) You aren’t (are not) He/She/It isn’t (is not) We aren’t (are not) You aren’t (are not) They aren’t (are not) queStionS ? Am I Are you Is he/she/it Are we/you/they

Are they Polish?

my your his/her/its

theatre

British. from England. from England. 14.

our your their

6

potatoes

Culture: Ireland sugar tea toast

vegetables Your odnosi się zarówno do liczby pojedynczej, jak i mnogiej. His odnosi się do mężczyzny/chłopca, her −

Check it out!

Useful expressions

Population Capital

Currency

a

b

a2

e

f

4 You use charcoal to sketch a drawing. 5 You use a special pen or brush and coloured inks to make an ink drawing. 6 You use a camera to take a photograph.

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

1. 01

©

mi

ll a

Workbook nP

ub lish e

rs L im

ited 2 0

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

Web quest What is hurling? www.gaa.ie/about-the-gea-/our-games/hurling

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

Workbook CD

1 Francisco Goya completed this painting between 1800–01. 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. 3 The artist painted it in 1905. 4 This oil on canvas shows the royal family on a visit to the artist’s studio. 5 The family wear simple circus clothes. 6 The artist is also in the painting. He is on the left, next to his canvas. 7 Picasso painted this in his ‘Pink Period’. 8 The family have servants and beautiful clothes. 9 The title is Charles IV of Spain and his family. 10 This oil on canvas shows a group of circus people in an empty landscape.

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

Workbook Extra contents

1. 01

Culture Australia

Tests Multi-Pack 1

Fiona Mauchline

ill an P

First Polish Edition © Macmillan Polska 2011

ub

lish

. 11 20

nP ub

lish

ited 2 0

n© 09. First Polish Editio

Pairwork

k ols nP

a2

1. 01

Revision

nP ub

lish ers Lim

d The Aboriginal language has many written forms. e Uluru is a World Heritage Site. f

5 Revision

09. First Polish Editio

snow leopard

Test Generator Tests Multi-Rom

c

difficult

exercise

g

quiet

b)

c)

loud d)

safe

slow e)

. It is

safe

g)

h)

9 to touch them.

i każdemu z nich przyporządkuj temat przewodni (a, B lub C) z ćwiczenia 1.

3 

F

Zadanieegzaminacyjne2

_

A  What’s your favourite subject? B   English. Which subjects do you like? A  I like history and French.  B   Oh, I like French, too.

1.54 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie trzy krótkie wypowiedzi. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zdaniach 1–3 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę a, B lub C.

_

A  Do you like maths? B  No, I don’t. What about you? A  I hate it. I think it’s horrible!

1  Where is Tom now? A                  B                     C 

_

A  What have you got on Monday morning? B  Music. And you? A   I’ve got biology. Then I’ve got history,  English and maths.

3 Welsh is difficult for many people. 4 Alwin thinks Welsh spelling is horrible.

7-9

.

23

10-05-28 4:06 PM

T

English sketches

F

tIp

Gdy słuchasz nagrania po raz pierwszy, postaraj się usłyszeć kluczowe słowa, które pomogą ci zrozumieć, o czym jest mowa w nagraniu

ISBN 978-83-7621-031-5

2 Rob

B Hoops

5 alwin chciałby dowiedzieć się od Janka lwin 3 Mark C Snakehead

czegoś o języku polskim. Pracujcie czegoś 4 Jane D Emma w parach. Przygotujcie i odegrajcie dialog w parach. E Oliver Twist pomiędzy dwoma kolegami. pomiędzy

9 788376 210315

Nr MEN 313/1/2011

Rozumienie tekstów pisanych 2 Przeczytaj recenzje trzech książek (A–C)

oraz pytania dotyczące tych recenzji (1–4). Do każdego pytania dopasuj właściwą 17 recenzję. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego pytania. Jedna recenzja pasuje do dwóch pytań. 4 points

Student’s Book

7-9

Zadanie egzaminacyjne

Pamiętaj, że ta sama informacja w nagraniu i w treści zadania Rozumienie ze słuchu może być wyrażona innymi słowami. 1 2.55 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę dwojga nauczycieli na temat przygotowań do konkursu literackiego. Do każdej osoby (1–4) dopasuj tytuł książki (A–E), którą 4 Uzupełnij Uzupełnij pytania brakującymi wyrazami zamierza przeczytać. W każdą kratkę wpisz zgodnie z treścią nagrania. zgodnie odpowiednią literę. Jeden tytuł został 1 Is English your ____ podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej language? 2 Is Welsh _____? osoby. 4 points 3 Is Welsh _____in schools? Children Titles 4 What’s ‘______’ in Welsh? 1 Ann A Gone with the Wind

Janek and Alwin are talking about the Welsh language.

www.macmillan.pl

tIp

Exam Practice

1.18 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Janka z alwinem. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli, czy podane zdanie jest prawdziwe (trUe), czy − fałszywe (FaLSe).

3:04 PM

Across the curriculum worksheets

egzaminacyjnego 2, a następnie odpowiedz na pytania dotyczące poszczególnych wypowiedzi.

1  Jakie miejsca przedstawiają rysunki?  2  Jakie jedzenie widzisz na obrazkach?  3  Jakie wyrażenia mogą zostać użyte przy opisie  tych sytuacji? 

2 Przeczytaj trzy krótkie dialogi (1–3)

T

2 Alwin speaks two languages.

5 Janek can say ‘Good morning’ in Welsh.

dangerous

f)

because I’ve got too many bags.

Podre˛cznik dopuszczony do uz˙ytku szkolnego. Nr ewidencyjny w wykazie: 313/1/2011

_

3 Przeczytaj uważnie treść zadania

użylibyście w rozmowie na każdy z poniższych tematów?

A  school timetable  B  subjects you like  C  subjects you hate

2 

1.18 Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Janka z alwinem. Na podstawie usłyszanych informacji zaznacz w tabeli, które zdania (1–5) są prawdziwe (trUe), a które − fałszywe (FaLSe).

1 Alwin is Welsh.

teacher spelling

Zadanieegzaminacyjne1

l

p

quick

dangerous

because she’s very old.10-05-28 in the library. You must be

1 

Zadanieegzaminacyjne2

student

international

h

k

10-05-28 3:08 PM

bad

Pairwork Translation & Dictation

first

d

f

j

h

good a) well

a Some snakes and spiders aren’t b My grandma walks

Culture worksheets

1 Pracujcie w parach. Jakich wyrażeń

czy mają takie samo (3), czy inne (7) znaczenie.

3 a) Many people think French isn’t easy. b) Many people think French is difficult.

różnych dialogów. Pracujcie w parach. Zastanówcie się, co mogło być tematem każdej z rozmów.

Unit 5

b

f

i

adjective adverb

3 Complete the sentences with adjectives or adverbs.

!Voices1 TRF Section A.indd 23

Teacher’s Resource File Multi-level worksheets

4 Exam Builder Rozumienie ze słuchu

3 Przeczytaj poniższe pary zdań i zdecyduj,

1 a) Kim is Chinese. b) Kim is from China. 2 a) Salma speaks one language. b) Salma is bilingual.

Angeles, San Francisco. I live in Washington DC, the capital of the USA. Our President lives here too. He lives in The White House.

classmate

wolf

d

a

e

Adverbs of manner

3 Now take turns to ask and answer questions with your partner. Find the differences (without 2 Complete the table with the correct adverbs. looking at your partner’s picture!).

1. 01

la mil Mac

Dictations CD

orang-utan

1 Label the pictures.

10-05-28 3:13 PM

m n7 o 2 You are going to find the differences between your picture and your partner’s. Write at least eight questions to ask Student B, e.g. What are the owls doing? Is the snow leopard walking? !Voices1 TRF Section C.indd 7

d I can’t run

a2

b

Endangered animals

e

T/F T/F

The official language of Australia is English. T/F John Lennon was born in Liverpool. He went to Hamburg with his friends Paul, George, Pete and Stuart in 1960. They had a group, The Silver Beetles, and they played rock ‘n’ roll. They also played g skiffle, a type of music very popular in the 1960s in Britain. John played the guitar and wrote songs. He also painted pictures. They lived in Hamburg and in 1962 they went back to England and 9 became The Beatles, with Ringo Starr. They were probably the most famous group in the history of rock music.

!Voices1 TRF Section E.indd 9

CD k ols nP

ited 2 0

Extra

Vocabulary

c

b Amelia Earhart flew across the Atlantic alone in 1932. T in / F the Battle of Lepanto. c Cervantes lost his left arm

Interactive Classroom

c Don’t speak

ll a

2 Podane w ramce wyrazy pochodzą z dwóch

Worksheet 5A

1 Look at the picture and match the animals with the pictures. a There were Iberian people in Spain before the Romans. tiger rhino snow leopard whale owl polar bear b There weren’t tomatoes or potatoes in Europe before 1492. c There was a king in France before the Revolution.

d There weren’t DVDs or computers when his parents were young.

b Da Vinci painted the Mona Lisa in about 1504. c Karl Marx lived and died in London.

d Beethoven composed his music in the early 1800s. e Hitler invaded Poland on 1st September 1939.

a Uruguay won the World Cup in 1930 and 1950.

la mil Mac

!Voices1 TRF Section B.indd 9

mi

The text is about … A a big American city. B the United States of America. C the President of the USA.

Worksheet 7

c Roman Emperors Trajan and Hadrian weren’t from Rome, they were from Spain.

b There are more than 3,000 species dof Gustave spider inEiffel Australia. T / FStatue of Liberty in 1885–1886. designed the

e Roman emperors wore purple T / F and white togas; normal Roman citizens wore white togas.

ers Lim

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Ma c

Tests Multi-Pack

Znajomość środków językowych

mum want him to do?

4 Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych

Znajomość funkcji językowych

w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem cinema gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk (1–3). Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru luki. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 3 points

3 Uzupełnij minidialogi (1–4), wybierając spośród

podanych odpowiedzi brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B lub C. 4 points

1 – How cold is it here in winter? – A It’s 50 km/h. B It’s 20 years old. C It’s about 5 degrees. 2 – – Yes, I am. I can’t wait! A Can you go to a concert on Saturday? B Do you like camping? C Are you going to try kayaking? 3 – Tom’s going to see the Niagara Falls. – zrozumieć nagranie, jeśli będziesz  A That sounds amazing! B Was it interesting?wiedzieć, czego dotyczy. C It was fantastic! 4 – – At 5 pm. A Where is the British Museum, please? B What time does the museum close? C Is the museum closed at the weekend?

A places czyje są poniższe B make C go D take E photographs F tourists i wpisz odpowiednie litery: om), L (Lucy). Następnie

I’m a very active person. I play volleyball and basketball and I often zdania na język polski. participate in different sports events which (1)_ place in our school. But I havereason?  other hobbies, too. I love travelling. Last summer I went to the USA with my parents. We travelled all around to a school rock concert? the country and visited a lot of amazing (2)_, eg the late.  Grand Canyon, Los Angeles and of course New York, which is very popular with (3)_. My last summer holiday was great fun!

 4  I hate vegetables. 

 5   Remember to do your homework before you  go out!

Samoocena Słownictwo

Posługuję się podstawowym słownictwem dotyczącym następujących tematów:

57

„„ kultura„(np.„dziedziny„kultury,„uczestnictwo„w kulturze) „„ sport„(np.„popularne„dyscypliny„sportu,„sprzęt„sportowy,„ imprezy„sportowe) „„ życie„rodzinne„i towarzyskie„(czynności„życia„codziennego,„ formy„spędzania„czasu„wolnego,„umiejętności) „„ praca„(popularne„zawody„i związane„z nimi„czynności) „„ człowiek„(wygląd„zewnętrzny) „„ świat„przyrody„(pogoda,„krajobraz) „„ elementy„wiedzy„o krajach„obszaru„nauczanego„języka„oraz„ o kraju„ojczystym,„z uwzględnieniem„kontekstu„międzykulturowego„oraz„tematyki„integracji„europejskiej

Holiday Reading

Our readers recommend …

Słuchanie Rozumiem ze słuchu proste, krótkie wypowiedzi. Potrafię: „„ reagować„na„polecenia „„ określić„główną„myśl„tekstu „„ określić„kontekst„wypowiedzi „„ znaleźć„w tekście„określone„informacje

Czytanie A. Spirit of the Mountain by Shelley Davidow This novel is based in South Africa and it’s about a girl called Emily. Emily is anorexic and she says she isn’t going to eat again. But then she goes to stay with her uncle on his farm and she meets two new friends: a boy called Joey and a woman called Anna. Slowly, her life begins to change. B. Big Match Manager by Tom Sheldon This book is a football adventure. The reader must play imaginary football games and try to solve a mystery. If you’re a football fan, it’s a perfect book for your summer holidays because it’s a great laugh.

Student’s CD

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

C. The Alex Rider Series by Anthony Horowitz This is a series of books about a teenage spy called Alex Rider. I read the first book (Stormbreaker) last summer and this summer I’m going to read the seventh one, called Snakehead. All the books are great because the stories are really exciting. Alex Rider has lots of interesting things to say about from many places around the world.

Rozumiem krótkie, proste wypowiedzi pisemne (teksty narracyjne, artykuły, broszury, napisy informacyjne, ogłoszenia). Potrafię:

Which review is best for someone who … 1 likes books about people who have lots of amazing experiences? 2 enjoys novels about girl problems and relations? 3 loves sport and enjoys reading books for fun? 4 likes adventure books set in different countries?

„„ określić„główną„myśl„tekstu „„ znaleźć„w tekście„określone„informacje „„ określić„główną„myśl„poszczególnych„fragmentów„tekstu „„ określić„intencje„autora„tekstu „„ rozróżnić„styl„formalny„i nieformalny

Mówienie Potrafię tworzyć bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne

„„ przedstawiać„fakty„z przeszłości„i teraźniejszości „„ przedstawiać„plany„na„przyszłość „„ wyrażać„i uzasadniać„swoje„opinie„i poglądy

Pisanie

Potrafię reagować ustnie w typowych sytuacjach, posługując się podstawowym językiem „„ rozpocząć,„prowadzić„i zakończyć„rozmowę „„ stosować„formy„grzecznościowe „„ uzyskiwać„i przekazywać„proste„informacje„i wyjaśnienia „„ prowadzić„proste„negocjacje„w typowych„sytuacjach„życia„ codziennego „„ wyrażać„swoje„opinie„i intencje „„ wyrażać„swoje„emocje

Reagowanie pisemne Potrafię reagować w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach „„ uzyskiwać„i przekazywać„proste„informacje„i wyjaśnienia „„ stosować„formalny„i nieformalny„styl„wypowiedzi„w zależności„od„sytuacji

Przetwarzanie

©

Ma

cm

il l

Student’s an Pu bli

s he

rs L im

ited 2 0

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

Workbook CD

Potrafię przetwarzać tekst ustnie lub pisemnie „„ przekazywać„w języku„angielskim„informacje„zawarte„ w materiałach„wizualnych„ „„ przekazywać„w języku„polskim„główne„myśli„lub„wybrane„ informacje„z tekstu„w języku„angielskim

„„ opisywać„wydarzenia„życia„codziennego „„ opisywać„czynności „„ opisywać„swoje„upodobania „„ opisywać„miejsca

126

_

Workbook

Potrafię tworzyć krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (kwestionariusz, opis na stronę internetową, przewodnik) „„ opisywać„miejsca,„ludzi „„ opisywać„czynności„(związane„ze„sportem) „„ opisywać„wydarzenia„życia„codziennego „„ przedstawiać„fakty„z przeszłości„i teraźniejszości „„ przedstawiać„plany„na„przyszłość „„ wyrażać„i uzasadniać„swoje„opinie

Reagowanie ustne

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

127

1. 01

©

Ma

cm

il l

Workbook an Pu bli

s he

rs L im

ited 2 0

CD

09. First Polish Editio

la mil Mac

k ols nP

a2

1. 01

2Meet the family!

8

2 have got: affirmative and negative 1

4

Napisz skrócone formy czasowników.

1

Znajdź w diagramie 6 nazw sportów.

C

1 We have not got a car.

A

Y

3

H

I

E R

G

Sue

Y

B

A

O

E

L

A

S

J

U

I

O

S

T

U

I K

E

K

T

E

V

S

E

B

I O D I

N S O L

W

D

B

M

L

I

A

L

Past simple: questions and short answers 4

G

Dopasuj odpowiedzi do pytań.

Cumulative check 1

2

Bill

5

1 Can you

Activities

6

7

8

9

3

a) wears

5 Let’s go

b) wearing

a) brother a) running.

a) not wear

b) run.

affirmative + There’s (is) There are negative –

c) brother’s

1.49

in

on

behind

near

Vocabulary bank

Ireland 4,300,000 Dublin English, Gaelic

Scotland Population

5,100,000

Capital

Edinburgh

Official languages

English, Gaelic

Euro

Currency

Pound sterling

.ie

Internet domain

.uk

2

next to

countable and uncountable nouns rzeczowniki policzalne i niepoliczalne countable

uncountable

a potato an egg three carrots

sugar water meat

Rzeczowniki policzalne występują zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. potato – potatoes chip – chips Niemożliwe jest policzenie cukru, wody lub mięsa, więc te rzeczowniki nie posiadają form liczby mnogiej. sugar ✓ sugars ✗ water ✓ waters ✗ Możemy natomiast policzyć paczki cukru, butelki wody czy kawałki mięsa. She drinks two bottles of water every day.

a/an, some and any a/an używamy z rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. a stosujemy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od spółgłoski w wygłosie. a potato a tomato a bottle an stosujemy przed rzeczownikami rozpoczynającymi się od samogłoski w wygłosie. an egg an apple an orange Some używamy przed rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej. I have some sugar. She has some eggs. Some stosujemy w zdaniach twierdzących, a any w przeczeniach i pytaniach. I have some meat. She doesn’t have any potatoes. Have you got any chocolate?

between

opposite in front of above

3

Przyimki miejsca używane są do określania, gdzie coś się znajduje. The theatre is opposite the Italian restaurant. The shop is next to the library.

a

b

c

a

b

c

a

b

1

Uzupełnij zdania odpowiednią formą there is/there are oraz właściwym wyrazem z ramki.

3

1 You mix oil paints from tubes and paint on a canvas.

1 Dopasuj obrazki do opisów. a

b

c

e

f

2 You add water to watercolour paints and use them on paper.

the table. It’s

Art

2

12 NAUKA I TECHNIKA billion (n)

/ˈbɪljən/ /ˈbʌt(ə)n/ /ɪˈkwɪpmənt/

figure (n)

/ˈfɪɡə(r)/

hundred

/ˈhʌndrəd/

instruction (n) mobile number (n)

still life landscape abstract sculpture portrait installation 2

3

5

/rɪˈzʌlt/ /sɪˈlekt/ /send/ /ˌsaɪn ˈʌp/ /ˈθaʊz(ə)nd/ /juːz/

Can you give me a hand? Don’t forget to… First/Then/ Finally… I don’t know what to do. 6

Is that all?

online (adv)

miliard guzik, przycisk wyposażenie liczba sto instrukcja numer telefonu komórkowego nowoczesny przyciskać wynik wybierać

speakers (n) use (a computer) user name (n)

/ˈɒnlaɪn/

w sieci

głośniki /ˈspiːkə(r)z/ /juːz ə kəmˈpjuːtə (r)/ używać (komputera) nazwa użytkownika /ˈjuːzə(r) ˌneɪm/

13 ŚWIAT PRZYRODY Pogoda autumn (n) cloudy (adj) cold (adj) dry (adj) foggy (adj) rainy (adj) season (n)

/ˈɔːtəm/ /ˈklaʊdi/ /kəʊld/ /draɪ/ /ˈfɒɡi/ /ˈreɪni/ /ˈsiːz(ə)n/

jesień pochmurny zimny suchy mglisty deszczowy pora roku

wysyłać zapisać tysiąc używać

Czy możesz mi pomóc? /kən jə ˌgɪv mi ə ˌhænd/ /ˌdəʊnt fə(r)ˈget tə/ Nie zapomnij… Najpierw/Potem/ W końcu… /fɜː(r)st ðen ˈfaɪn(ə)li/

/aɪ ˌdəʊn(t) nəʊ ˌwɒt tə ˈduː/ /ɪz ˌðæt ˈɔːl/

Remember to…

/rɪˈmembə(r) tə/

Nie wiem co robić. Czy to wszystko? Pamiętaj, żeby…

*Odkrycia naukowe, wynalazki global campaign (n) origin (n)

portrait abstract sculpture

The Mona Lisa

/əˈrɪdʒ(ə)nəl/

originally (adv)

landscape still life installation

/əˈrɪdʒ(ə)nəli/

degree (n)

/dɪˈɡriː/

science (n)

/ˈsaɪəns/

scientist (n)

/ˈsaɪəntɪst/

evidence (n)

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

Test your memory! Who wears a kilt? What’s the name of a mythological Scottish animal? Where are the Highland Games?

Web quest What is haggis? www.scottishhaggis.co.uk/

121

129

Culture

1 Francisco Goya completed this painting between 1800–01. 2 The title of the painting is Family of Saltimbanques. 3 The artist painted it in 1905. 4 This oil on canvas shows the royal family on a visit to the artist’s studio. 5 The family wear simple circus clothes. 6 The artist is also in the painting. He is on the left, next to his canvas. 7 Picasso painted this in his ‘Pink Period’. 8 The family have servants and beautiful clothes. 9 The title is Charles IV of Spain and his family. 10 This oil on canvas shows a group of circus people in an empty landscape.

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

Project Wybierz znany obraz przedstawiający rodzinę i opisz go.

Plan Popatrz na wybrany przez siebie obraz i odpowiedz na pytania: Who is the artist? • What is the date of the painting? • Who are the people in the painting? • Where are the people in the painting and what does this tell us about them? • What techniques does the artist use? •

/ˈevɪd(ə)ns/

experience (n)

/ɪkˈspɪəriəns/

invent (v)

/dɪˈveləp/

discover (v)

Poszukaj w książkach i internecie informacji na temat wybranego przez ciebie obrazu.

/dɪˈskʌvə(r)/

invention (n)

/ɪnˈvenʃ(ə)n/

inventor (n)

/ɪnˈventə(r)/

unicycle (n)

Prepare Opisz wybrany obraz. Dołącz zdjęcie obrazu lub stwórz jego własną wersję ale w innej technice.

/ˈjuːnɪˌsaɪk(ə)l/

kampania światowa początek, źródło oryginalny oryginalnie, początkowo stopień nauka, przedmioty ścisłe naukowiec dowód doświadczenie wynaleźć rozwijać odkryć wynalazek wynalazca rower jednokołowy

*Technologie informacyjno-komunikacyjne message board (n) download (v) FAQ (Frequently Asked Questions) Internet page (n)

Present your material Wykonaj plakat, a następnie zaprezentuj go klasie.

136

/ɪnˈvent/

develop (v)

Research

/ˌɡləʊb(ə)l kæmˈpeɪn/ /ˈɒrɪdʒɪn/

original (adj)

4 Podaj przykład dzieła z każdej kategorii, którą znasz.

Kilt It is usually worn by men

_

/ɪnˈstrʌkʃ(ə)n/

/pres/

result (n) select (v) send (v) sign up (v) thousand (n) use (v)

4

informacje do obrazów.

/ˈməʊbaɪl ˌnʌmbə(r)/ /ˈmɒdə(r)n/

press (v) 1

2 Spójrz na obrazy przedstawiające dwie rodziny i przeczytaj podane informacje. Dopasuj

2 Co robią poszczególne osoby na rysunku?

Vocabulary bank & Vocabulary plus

5 He’s buying a ice cream. 6 There is some water? 7 There aren’t some sheep in my village. 8 There is any cheese in my sandwich.

Korzystanie i obsługa podstawowych urządzeń technicznych button (n)

3 Dopasuj nazwy form sztuki do rysunków.

Family portraits

Sporran A Scotsman carries his money here

sightsee write/send a postcard buy souvenirs take photos have a picnic eat an ice cream sunbathe catch the bus ask for directions visit relatives

In my city there are two football stadiums. 2 There are departments stores here? 3 There aren’t a museum in this town. 4 The theatre is opposite to the museum.

Grammar bank & Grammar exercises Art forms

4 You use charcoal to sketch a drawing. 5 You use a special pen or brush and coloured inks to make an ink drawing. 6 You use a camera to take a photograph.

Popraw błędy w podanych zdaniach.

7

1 In my city there is two football stadiums.

the

a café.

above behind under

modern (adj)

3 You cut up pieces of paper and other materials and stick them down to make a collage. d

Scottish people celebrate the Highland Games in the summer all over Scotland. The Highland Games include sport and cultural activities. People take part in different traditional sports such as tossing the caber (throwing a wooden pole as far as possible) and throwing the hammer.

Uzupełnij zdania, wstawiając some lub any.

6

in on next to

in front of between opposite

equipment (n)

Techniques

The city of Edinburgh is on an extinct volcano. The Gaelic name for Scotland is Alba. The Loch Ness Monster is a mythological Scottish creature.

uncountable

apples

apples carrot cheeseburgers coffee egg milk orange pizzas honey leek butter 1 a mushroom … 2 an ice cream … 3 some juice, apples …

1 There is some water. 2 Is there juice? 3 There isn’t butter. 4 There are animals. 5 Are there vegetables? 6 There aren’t cows.

Uzupełnij zdania wyrazami z ramek.

on

plural

Dopisz podane wyrazy do odpowiedniej kategorii.

5

Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.

Are there cinemas in your town? Yes, there are.

5 interesting shops / in the city? (✗) 6 statues / in the square? (✓)

1 The cheese is butter. 2 We’re sitting

3 The sports centre is my house. 4 The restaurant is the museum and the library. 5 Anna can’t see the film. There is a tall man sitting her in the cinema.

109

Across the curriculum Check it out!

apples sweet eggs hot chocolate meat potato steak sugar vegetables honey sandwich bananas chips cheese singular

There are four restaurants.

2

1 cinemas / in your town? (✓) 2 castle / near here? (✗) 3 an old church / opposite the park? (✓) 4 a volcano / on the island? (✗)

108

Activities on a day trip 1 Przetłumacz poniższe czynności na język polski.

Uzupełnij tabelę wyrazami z ramki.

4

four restaurants (✓) market (✓) stadium (✓) good museum (✗) old castle (✗) department stores (✗) 1 2 3 4 5 6

6 The plane is flying the town. 7 A Where’s my pen? B It’s your book. 8 The cat is the blanket.

c

85

The Highland Games Bagpipes A traditional Scottish musical instrument

Dirk A ceremonial knife

under

Posłuchaj nagrania i zaznacz właściwą osobę/parę na każdym rysunku.

1

Revision Standard & Revision Extra

Facts & Figures Population Capital Official languages Currency Internet domain

Vocabulary plus

No, there isn’t. No, there aren’t.

There is używamy z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, a there are z rzeczownikami w liczbie mnogiej. There is a market. There are department stores. Jeśli zdanie zawiera więcej niż jeden rzeczownik, stosujemy formę czasownika odpowiadającą rzeczownikowi pojawiającemu sie w zdaniu jako pierwszy. There is a cat and two dogs. There are two dogs and a cat.

Prepositions of place przyimki miejsca

No, I didn’t go to the cinema. I went to Joe’s house.

EXTRA VOICES

Culture: Scotland bacon butter cheese chips egg fish grapes ice cream juice meat mushrooms potatoes sugar tea toast vegetables

Anything else? Anything to drink? Here’s your change. Enjoy your meal.

a disco? any cafés?

Short anSwerS Yes, there is. Yes, there are.

He has breakfast at eight o’clock. Because I want to go to England. 6

.

a castle. any shops.

Is there Are there

c) Did she c) wearing

b) We usually go

Ułóż pytania do odpowiedzi. He’s from France. She’s got four cousins. They go to the cinema every Friday.

5 brown hair.

four foreign

a museum. two restaurants.

There isn’t (is not) There aren’t (are not) queStionS ?

c) runs.

b) She goes

b) didn’t wear

a) We go usually c) Usually go we 4

4 ?

in the pool.

8 We went shopping at the

Grammar exercises

there is / there are

c) is wearing

b) brothers’

a) Does she go

5 I … a school uniform. 6 … shopping at the weekend.

1 2 3

.

4 What time do you do your

7 My mum can languages!

Wybierz właściwą formę.

1 Today he … jeans and a T-shirt. 2 This is my … football – he lost it last week. 3 Harry likes … 4 … swimming every day?

is popular in the USA.

3 You use a bicycle to go

6 My brother is tall with

with Mum and ad

Saturday 6th May

am homework / pm cinema with friends Today is Sunday 7th May. What a busy week! Six days I went to the gym with Dad. (1) (2) ago I played a football match. (3) I did my homework in the my friends morning and then (4) and I went to the cinema. (5) Sunday I went swimming but today I’m watching a film!

6 Food and drink

Useful expressions Can I help you? How much is a …? Can I have a/an / some …, please? I’d like a/an / some …, please.

5

a musical instrument?

2

Monday 1st May

gym with ad Tuesday 2nd May

watch

Wednesday 3rd May

football match Thursday 4th May

piano lesson Friday 5th May

shopping with Pat

2 Lance Armstrong won the Tour de France in 2007. 3 My parents met in a football stadium. 4 The race started at two o‘clock. 5 I went to the match last night. 6 We saw the volleyball on TV yesterday.

84

Vocabulary bank castle cathedral department store gallery garden market museum palace square stadium statue theatre

4

l) your room

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

homework swimming market play speak baseball cycling short

Sunday 30th April

Napisz wyróżnioną część zdania w formie przeczącej.

1 Diego Maradona played basketball for Argentina. 4 She / skateboard 5 Bill / bike 6 Bill / brother 7 Bill / mobile phone 8 John and Sue / English books

17

Places to visit

6 Grammar bank

3

f) swimming g) geography h) judo i) cricket j) socks k) potatoes

12 read 2

2

a) a politician c) music d) friends

7 ride 8 download 9 study 10 tidy 11 meet

Spójrz na kartkę z kalendarza i uzupełnij tekst odpowiednimi wyrażeniami.

swimming

f

h

Past simple: negative 3

e) a comic

6 eat

a) Yes, they did. b) Yes, he did. c) No, she didn’t. d) No, I didn’t.

Past time expressions

d

e

g

John has got a mobile phone. 1 John / cat 2 John and Sue / mobile phones 3 Sue / CD player

b) a bike

3 play 4 wear 5 become

5 Did we finish the juice?

I

5 glasses 6 T-shirt 7 skirt 8 shorts c

a

b

John / mobile phone

blue eyes.

Dopasuj rysunki do nazw ubrań.

1 dress 2 gloves 3 trainers 4 trousers

Bill’s brother

Uzupełnij drugie zdanie, tak aby miało takie samo znaczenie jak pierwsze. Tam, gdzie to możliwe, zastosuj skrócone formy.

1

2 do

2 Did you buy new trousers? 3 Did your parents go to the market? 4 Did she eat all the grapes?

I

L

Clothes and accessories

Zakreśl właściwą formę.

1 Her hair is not long. She long hair. 2 Shakira’s hair is beautiful. Shakira beautiful hair. 3 His ears are big. He big ears. 4 My parents’ house is near the sea. My parents a house near the sea. 5 Her eyes aren’t green. She green eyes. 6 My sister’s room isn’t big. My sister a big room. 7 Their parents aren’t English. They English parents. 8 My computer is very good. I a very good computer.

Dopasuj czasowniki do rzeczowników. 1 go

1 Did he pass his maths exam?

S K

N G

e) Yes, we did.

6 I have got a mobile phone.

2

S

C

L

N

4 They have not got a son. 5 His sister has not got an mp3 player.

N

R

C

2 They have got a house in France. 3 My brother has got a girlfriend.

Sam has got / have got a dog. 1 We has got / have got a great idea. 2 She hasn’t got / haven’t got any friends. 3 I hasn’t got / haven’t got any money. 4 John and Paula has got / have got a new house. 5 They hasn’t got / haven’t got their school books. 6 Sally has got / have got 16 cousins!

My eyes are blue. I ’ve got

Revision Extra

Olympic sports

Przyjrzyj się obrazkom i napisz zdania o Johnie, Sue i Billu.

John

He’s got

He has got a dog.

8

Revision Standard

Language Focus 1

microphone (n)

/ˈmesɪdʒ ˌbɔː(r)d/ /ˌdaʊnˈləʊd/ /ˌef eɪ ˈkjuː/ /ɪntə(r)netˌ peɪdʒ/ /ˈmaɪkrəˌfəʊn/

forum internetowe ściągać z Internetu często zadawane pytania strona internetowa mikrofon

137

Across the curriculum

159

Wordlist

www.macmillan.pl ISBN 978-83-7621-032-2

Includes Grammar bank

Culture

Vocabulary bank

Across the curriculum

Vocabulary plus

Wordlist

_

_

Katherine & Steve Bilsborough

9 788376 210322

Workbook

Student’s Book Student’s CD

Workbook CD CD

Workbook contents D m

Activities

Grammar bank & Grammar exercises

Revision Standard & Revision Extra A

Vocabulary bank & Vocabulary plus

Culture

m

A

Across the curriculum

Wordlist

www.macmillan.pl SBN 978 83 7621 032 2

9 788376 210322

Vo ces_WB1_PL_Cove ndd 1

Katherine & Steve Bilsborough

Exam Bu der and Exam Pract ce pages

CD

2M

Workbook

D

Katherine & Steve Bilsborough

Workbook contents

_

Workbook

ill a

4 Past simple affirmative: irregular verbs

5

Tests Multi-ROM cm

2 there was / there were

u a u s a b o r i b o o m e n d e a g n t c a n b

ISBN 978-83-7621-035-3

9 788376 210353

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Ma

Student A

Uluru location English name height colours other information

a 4 Find ten words related to Australia in the word square. e There was a film about El Dorado on TV last night. u b d o l l i s p i 3 Past simple affirmative: regular verbs u l e j a Zinedine Zidane played for Real Madrid. r l i t

la

www.macmillan.pl

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automati automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser.

©

b Were you here this morning?

c What is a billabong billabong? d What is a didgeridoo didgeridoo?

e What do Aborigines call a long journey on foot? d Alexander Graham Bell was a famous Scottish scientist and inventor. What is unusual about the Aborigine language? f

e Where 3 Read about Uluru and complete the fact file. was Carthage? I think it was in North Africa.

Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, ka ols Ltd / Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers nP

Macmillan Australia ers mil Limi Mac t ed 2 0 n© 09. First Polish Editio

be

a Dr Livingstone was a famous explorer. Where was he from? b How many Aborigine tribes exist today?

unauthorized copying is illegal.

© Macmillan Publishers Limited 2009

cm

Tests Multi-Pack 1

Ma

Translation

a How long have Aborigines lived1in Past Australia? simple:

• Audio files for the Listening tasks.

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

Test Generator ©

Dictations ©

Class CDs

2,800 11 20 million 348 30%

2 Read about Aborigines and answer the questions.

• Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.) • Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

All the audio files can beThis listened to is oncopyright a CD player. recording and

Macintosh/Linux: Mount the CD (if necessary) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Worksheet 5

1 Find these numbers on the Australia culture page. What do they refer to?

Interactive Classroom

Tests Multi-ROM This Multi-ROM contains:

This is a Multi-ROM. You should listen to the audio on a normal CD player. Windows: This is an autorun CD. If the application does not start automatically, navigate to your CDROM drive (usually D:) and open the file macmillan.htm in a web browser.

Test Generator Dictations CD

PHOTOCOPIABLE

Vocabulary bank

Ma c

Voices 1 Test Generator This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. All the audio files for Listening tasks can be listened to on a CD player.

Tests Multi-Pack

Includes Tests Multi-ROM ISBN 978-83-7621-035-3

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

l sk Po lan mil Mac

9 788376 210353

Class CDs

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

Fiona Mauchline

PHOTOCOPIABLE

CD

09. First Polish Editio

• Audio files for the Listening tasks.

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

Li m i t ed 2 0

• Pdf files of two complete exam-like tests (przykładowe zestawy egzaminacyjne) at the basic level.

Dictations CD This audio CD contains all the Dictations and English Sketches files from the Teacher’s Resource File.

Teacher’s Book

PHOTOCOPIABLE

ers

• Editable Word files and ready-to-print Pdf files of all photocopiable tests designed for classroom use. (These include: Diagnostic Test, Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Test.)

All the audio files should be listened to on a CD player.

© Macmillan Publishers Limited 2009 First Polish Edition © Macmillan Polska 2011 Images from Corbis, Macmillan Publishers Ltd / ImageSource, Macmillan Publishers Ltd / Pixtal, Macmillan Publishers Ltd / Macmillan Australia

www.macmillan.pl

ISBN 978-83-7621-0360

9 788376 210360

Voices 1 © Macmillan Publishers Limited 2011

Student’s ub lish

Tests Multi-ROM This Multi-ROM contains:

Tests Multi-Pack

1 Francisco Goya completed this painting between 1800-01.

English sketches

PHOTOCOPIABLE

Family portraits

2 The title of the painting is Family of Saltimbanques.

Teacher’s Book 1

Canada

Techniques

Learn some Welsh!

Voices 1

Voices

USA

Across the curriculum

Musical Wales

Culture worksheets Across the curriculum worksheets

Translation & Dictation

the USA are very interesting, eg New York, Los

.uk

2 You add water to watercolour paints and use them on paper.

c

3 You cut up pieces of paper and other materials and stick them down to make a collage. d

informacje do obrazów.

Student’s CD

136

Check it out!

Thanksgiving

Teacher’s Resource File Multi-level worksheets Pairwork

na wyróżnione słowa kluczowe i zdecyduj, która z podanych odpowiedzi (a, B, c) jest zgodna z treścią tekstu.

English, Gaelic Pound sterling

Internet domain

1 You mix oil paints from tubes and paint on a canvas.

1 Dopasuj obrazki do opisów.

Family portraits

Saint Patrick, the shamrock and the harp 2 Spójrz na obrazy przedstawiające dwie rodziny i przeczytaj podane informacje. Dopasuj

What is the currency of Ireland? What is Eire? Who is Saint Patrick?

Check it out!

Culture: The USA

Test Generator Multi-ROM Exams Multi-ROM Dictations CD

very big, multicultural country. Many cities in

5,100,000 Edinburgh

Official languages

Euro .ie

Across the curriculum

Techniques

shoemakers.

and very rich. He wears an coat and he carries a pot of gold.

Workbook

57

Test your memory!

Wales

Welsh castles

Workbook Extra contents

CD

Tests Multi-Pack

Tests Multi-Pack

www.macmillan.pl

1 Przeczytaj poniższy tekst. Zwróć uwagę

Scotland

4,300,000 Dublin English, Gaelic

Currency Internet domain

Leprechauns

2 Co robią poszczególne osoby osoby

98

wypowiedzi i wpisz odpowiednie litery: M (Mum), t (tom), L (Lucy). Następnie przetłumacz zdania na język polski.

 1  Is this the only reason?   2  How about going to a school rock concert?  3  You’re always late.   4  I hate vegetables.   5   Remember to do your homework before you  go out!

Exam Builder pages

128

ill an P

Test Generator This Multi-ROM has specially designed software so that unique tests can be generated for use as: Unit Progress Tests, Revision Tests and End-of-Year Tests. All the audio files for Listening tasks should be listened to on a CD player.

Culture: Wales

Vocabulary plus

Workbook CD Workbook

Voices 1

www.macmillan.pl

Rozumienie ze słuchu

My name’s Aaron and I’m from the USA. It’s a

Population Capital

Official languages

possessive ’s Dopełniacz saksoński

No, I’m not. I’m not. No, you aren’t. you aren’t. ‘s używamy po rzeczowniku/imieniu No, he/she/it isn’t. he/she/it pojedynczej No, we/you/they we/you/they Activities on a day trip Eva’s bag is pink.

Vocabulary plus

Ireland

Facts & Figures

do kobiety/dziewczyny. The Irish name for Ireland is Eire. His name is Juan. Her name is Raquel. Can I help you? Anything else? on Saint Patrick’s Day. wear green People Its stosujemy w kontekście przedmiotów around the world have How much is a …? Anything to drink? people 370 million i zwierząt. Can I have a/an / some …, please? your change. ancestry. IrishHere’s I have a dog. Its name is Rex. I’d like a/an / some …, please. Enjoy your meal.

Mexican? from Canada? from Canada?

Short anSwerS Yes, I am. Yes, you are. Yes, he/she/it is. Yes, we/you/they are.

aren’t. ‘s używamy po rzeczowniku/imieniu The most popular myth is the leprechaun. 1 Przetłumacz poniższe czynności czynności pojedynczej kończącym Czasownika be używamy do mówienia o do mówienia Carlos’s best friend is Irish. sightsee write/send a postcard buy souvenirs take photos narodowości, itp. czyimś wieku, narodowości, itp. s’ używamy po rzeczowniku/imieniu have a picnic eat an ice cream sunbathe catch the bus Ireland and Fernando Torres is Spanish. ask for directions visit relatives mnogiej. work as We are 13. My friends’ names are Emma and Jack.

69 4 Przypomnij sobie, czyje są poniższe

tIp

Przed wysłuchaniem nagrania  zapoznaj się dokładnie z treścią  zadania. Łatwiej ci będzie  zrozumieć nagranie, jeśli będziesz  wiedzieć, czego dotyczy.

Ma cm

Voices 1

6 Vocabulary bank

England

Workbook

CD

Class CDs

Student’s Book

Zakreśl literę a, B lub C.

W rozmowie używamy często skróconych form. Inna jest kolejność wyrazów w zdaniach twierdzących i pytających. They are Polish.

be: present simple

Zadanieegzaminacyjne1

What are Lucy and Tom talking about? A  Tom’s favourite subject. B  Tom’s school timetable. C  the subject Tom hates.

we you they

Vocabulary bank

Do każdego tekstu (1–3) dopasuj odpowiednie

w poszczególnych typach listów typach listów z kolumny B?

plural

I you he/she/it

W języku angielskim podmiot lub zaimek podmiot lub zaimek question words Zaimki pytające podmiotu są w zdaniu osobowy w funkcji podmiotu są w zdaniu niezbędne. what’s your name? My name’s María. David is French. ✓ Is French. ✗ where are you from? I’m from Spain. We are from Italy. ✓ Are from Italy. ✗ when’s your birthday? It’s in August. You odnosi się zarówno do liczby do liczby how are you? I’m fine. pojedynczej, jak i mnogiej. how old are you? I’m 13. He odnosi się do mężczyzny/chłopca, she mężczyzny/chłopca, − who’s she? She’s my teacher. it − do do kobiety/dziewczyny, a it − do przedmiotu lub zwierzęcia. What wprowadza pytanie o rzecz i czynność. Food and drink Places to visit Where wprowadza pytanie o miejsce. bacon castle When wprowadza pytanie o czas jakiegoś butter cathedral zdarzenia. cheese department store affirmative + How wprowadza pytanie o sposób zrobienia chips gallery czegoś. I’m (am) egg garden Who wprowadza pytanie o osoby. You’re (are) fish market American. American. He/She/It’s (is) grapes museum from Spain. from Spain. possessive adjectives Zaimki We’re (are) ice cream palace 12. You’re (are) dzierżawcze juice square They’re (are) meat stadium Singular plural mushrooms statue negative –

4

Zadanieegzaminacyjne

Exam Builder

Rozumienie ze słuchu zdanie (a–D). W każdą kratkę wpisz

3 Których zdań z kolumny a użyłbyś/użyłabyś a a użyłbyś/użyłabyś 1

4 I‘ve got a problem and I need help. I don’t know how to download a new computer program. 3  What does Tom’s mum want him to do? 1.53 Zapoznaj się z treścią zadania. 5 Napisz krótki list/fragment listu a następnie Can you show me how to do it? Usłyszysz dwukrotnie rozmowę Lucy i toma. poproś kolegę/koleżankę, aby odgadł/ A  eat lunch A to say thank you Na podstawie informacji zawartych w nagraniu odgadła, w jakim celu został napisany. B  meet her at the cinema B to ask somebody for help z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. C  do his homework

Vocabulary bank

1 Pracujcie w parach. Zastanówcie się,

2 Czy pamiętasz ostatni list/e-mail/SMS,

say thank you

This recording is copyright and unauthorized copying is illegal.

©

Grammar bank

7 exam Builder

Student’s CD Student’s Book

Teacher’s Book

Exam Builder

Voices 1

5 Exam Builder Rozumienie tekstów pisanych

a(n) letter/email/text message to: to: ask somebody for help give information ask for information suggest/offer something say you are sorry

A B A  school timetable  1 Can you give me a hand? 1  Jakie miejsca przedstawiają rysunki?  B  subjects you like  2 Sorry, but I can’t see you on 2  Jakie jedzenie widzisz na obrazkach?  C  subjects you hate A letterto: letter to: Friday. a say thank you 3  Jakie wyrażenia mogą zostać użyte przy opisie  3 Thanks a lot for the present. b ask somebody for2help tych sytuacji?  Przeczytaj trzy krótkie dialogi (1–3) 4 WWF protects wildlife around c give information i każdemu z nich przyporządkuj temat the world. d ask for information przewodni (a, B lub C) z ćwiczenia 1. 5 Why don’t you go to the e suggest something cinema with us? 1  _ f say you are sorry. Zadanieegzaminacyjne2 6 What time does the homework A  What’s your favourite subject? club start? B   English. Which subjects do you like? 1.54 Zapoznaj się z treścią zadania. A  I like history and French.  Usłyszysz dwukrotnie trzy krótkie wypowiedzi. 4 Przeczytaj poniższe fragmenty tekstów fragmenty B   Oh, I like French, too. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu i zdecyduj, w jakim celu zostały napisane zostały w zdaniach 1–3 z podanych odpowiedzi 2  _ lub gdzie można je przeczytać. Wybierz przeczytać. A  Do you like maths? wybierz właściwą. Zakreśl literę a, B lub C. odpowiedź a lub B zgodną z treścią tekstu. zgodną z treścią B  No, I don’t. What about you? 1  Where is Tom now? 1 It’s an international organisation trying to help A  I hate it. I think it’s horrible! A                  B                     C  animals in danger of extinction. If you want to 3  _ know more, go to our website. A  What have you got on Monday morning? A You can read the text online B  Music. And you? B You can read the text in a brochure Bardzo dokładnie przeczytaj cały A   I’ve got biology. Then I’ve got history,  2 How about going to the IMAX on Friday? The film tekst zanim zdecydujesz, w jakim English and maths. starts at 5pm. Let’s meet outside the cinema. celu został napisany. A to suggest something B to ask for information A The text is a thank you email. 1 2  What does Tom have for lunch today? 3 I’m very busy tomorrow. I’m teaching my brother B You can read the text in a phone 2 A                  B                  C how to ride a bike. I’m really sad we can’t meet. instruction book. 3 A to say you are sorry C The text is an offer to spend time together.   B to ask for information D The author of the text asks for information

Student’s Book

4 Exam Builder

Student’s Book

Voices 1

m

Includes Grammar bank

Culture

Vocabulary bank

Across the curriculum

Vocabulary plus

Wordlist

Katherine & Steve Bilsborough 11 01 21 15 16

Voices 1 WB + bank  
Voices 1 WB + bank  

Voices 1 WB + bank

Advertisement