Page 1

Switch_WB1.qxd

3/04/2007

21:12

Page 78

UNIT 9

Vocabulary

Grammar

The weather

Be going to

1 Przyjrzyj si´ kodowi. 23

1 2 3 4 5

oznacza liter´ L, 54 – liter´ T, a 25 – liter´ V. U˝ywajàc tego kodu, odszyfruj okreÊlenia opisujàce pogod´.

1 A F K P U

2 B G L Q V

3 C H M R W

4 D I N S X

5 E J O T Y

3 Uzupe∏nij zdania jednym wyrazem.

to do tomorrow?

a

What are you going

b

I

c

Where are they going to

d

She

going to visit my uncle. ?

not going to go to the

party because they didn’t invite her. a

32/53/54

d

31/23/53/15/41/55

e

34/11/42/43/42/43/22

hot b

e

Tomorrow they’re

35/42/43/41/55

f

to eat

in a restaurant. g

c

he going to do his

homework? f

31/53/23/41

When

44/15/43/43/55

we going to have an exam next week?

h

They aren’t going

see a film

tonight.

Holiday activities 2 Ponownie skorzystaj z kodu, aby

4 Przet∏umacz zdania na j´zyk polski. a

Are you going to go to the supermarket?

b

What are your friends going to do?

c

In the summer I’m going to eat chocolate

odszyfrowaç nazwy zaj´ç wakacyjnych. a

22/53 44/13/11/54/51/21/53/11/34/41/42/43/22

go skateboarding

78

b

44/15/43/21/11/54/32/51

c

51/11/54 42/31/51 31/34/51/11/33

ice cream. d

Are you going to ski in the winter?

e

We aren’t going to visit my grandparents

d

34/51/11/41 31/53/33/42/31/44

e

44/15/34/12 54/32/51 43/51/54

f

I’m going to play tennis this afternoon.

f

41/53 35/11/54/51/34 44/14/53/34/54/44

g

When is she going to visit you?

Zobacz

Mini-dictionary, strona 98

Wi´cej çwiczeƒ

Revision/Consolidation/Extension, strony 84–86

in the autumn.


Switch_WB1.qxd

3/04/2007

21:12

Page 79

UNIT 9

5 Uzupe∏nij zdania mówiàce o tym, co poszczególne osoby zamierzajà lub czego nie zamierzajà jutro robiç. Wykorzystaj czasowniki play, eat, watch i do. Ka˝dego czasownika u˝yj dwukrotnie.

isn’t going to eat

a

Sue

b

Frank and Bill

a pizza.

homework.

Jane Frank and Bill Richard Sue

c

Richard

a pizza.

d

Richard

homework.

e

Jane

f

Frank and Bill

g

Sue

h

Jane

TV. TV. basketball. basketball.

6 Napisz pi´ç ró˝nych pytaƒ, wykorzystujàc wyraz lub zwrot z ka˝dej kolumny.

a what where

a

b is are

c you your best friend your parents

d going to

What are your parents going to eat tonight?

e do study watch eat

f tonight tomorrow

d

b

e

c

f

7 Odpowiedz na swoje pytania z çwiczenia 6. a

My parents are going to eat fish tonight.

d

b

e

c

f

Zobacz

podr´cznik, Grammar summary, strony 141 –142

Wi´cej çwiczeƒ

Revision/Consolidation/Extension, strony 84–86

79


Switch_WB1.qxd

3/04/2007

21:12

Page 80

UNIT 9

Vocabulary

Grammar

Party activities

Present continuous for future arrangements

8 Dopasuj baloniki, aby powsta∏y nazwy ró˝nych czynnoÊci zwiàzanych z przyj´ciem.

9 Napisz o osobach i ich planach na najbli˝szy tydzieƒ. a

Ali / have a party.

Ali is having a party.

wear

b

Harry and John / go to the cinema.

c

Paul / not play tennis.

d

We / travel to London.

e

My friend / have a piano lesson.

f

I / not see the dentist.

g

My parents / go out.

tell games

play presents give

10 Napisz pytania dotyczàce ustaleƒ na

sing

przysz∏oÊç w czasie present continuous. Nast´pnie napisz odpowiedzi.

jokes fancy dress

a

What / you / do tonight? Question:

What are you doing tonight?

Answer: and dance

b

Where / you / go next weekend? Question: Answer:

c

Where / you / go on holiday this summer? Question:

a

tell jokes

Answer:

b

d

When / you / go to the cinema?

c

Question:

d

Answer:

e

e

You / have / a party / on Friday? Question:

80

Zobacz

Mini-dictionary, strona 98

Wi´cej çwiczeƒ

Revision/Consolidation/Extension, strony 84–86

Answer:


Switch_WB1.qxd

3/04/2007

21:12

Page 81

UNIT 9

11 Przyjrzyj si´ kartce z kalendarza Diany. Uzupe∏nij dialog.

Everyday English Making suggestions

Saturday 12th

Sunday 13th

am - swimmimg pool with Paloma pm - buy present for Mum

am - tennis with Chris pm - cinema with Sandra

13 Uzupe∏nij dialog, wstawiajàc podane wyrazy.

Why

not

good

OK

Let’s

Steve: Have you got any (a)

don’t

plans

plans for this

afternoon?

are you doing on Saturday

Angela: What (a) morning? Diana:

Steve: No, let’s (c)

on Saturday afternoon?

go to the

bowling alley. It’s a sunny day. Rachel: I know. (d)

I (d)

play tennis

in the park.

Angela: Are (e) tennis with Chris on Sunday

Steve: That’s a (e) (f)

morning? Diana:

don’t we go to

the bowling alley?

I (b)

Angela: What (c) Diana:

Rachel: No. (b)

(f)

Rachel: (g)

idea! Why we call Robert too? .

Angela: And what about Sunday afternoon? Diana:

Sandra and I (g)

Prepositions of time 12 Wybierz poprawny przyimek. He’s coming

at in Friday. on

b

The party is

at in 27th July. on

c

My birthday is

d

The programme starts

e

We’re going to London

a

at in January. on at in half past ten. on at in 16th July. on

Zobacz

podr´cznik, Grammar summary, strona 142

Wi´cej çwiczeƒ

Revision/Consolidation/Extension, strony 84–86

Rachel

Steve

81


Switch_WB1.qxd

3/04/2007

21:12

Page 82

UNIT 9

Reading

Capricorn (23rd December – 20th January) Capricorns love mountains but they don’t like the sun. That’s probably because they were born in the middle of the winter!

Cancer (22nd June – 23rd July) Cancerians only want to sleep and rest. They don’t do anything on holiday except read. No parties and no beach for them!

Aquarius (21st January – 19th February) Sometimes Aquarians want to be with other people, but sometimes they don’t. They like the beach but they also want to visit different places and different countries.

Leo (24th July – 23rd August) Leo is the sign of the sun. Leos sunbathe all day. And at night they dance and have parties!

Pisces (20th February – 20th March) Pisceans need water. They like the sea. Surfing and water sports are the perfect ingredients of their holiday. Top destinations are islands. Aries (21st March – 20th April) Ariens want adventure. They usually take a bicycle on holiday with them. They have lots of energy. They like hot weather and action but they don’t sunbathe. Taurus (21st April – 21st May) Taureans love good food. They don’t like activity. They’re very comfortable people. They like good hotels, not camping holidays. Gemini (22nd May – 21st June) Geminis love holidays. They visit different cities, not the beach. They meet new people and visit monuments.

1 Przyjrzyj si´ datom. Jaki to znak zodiaku?

Aquarius

a

2nd February

b

7th September

c

1st July

d

10th March

Libra (24th September – 23rd October) Librans aren’t interested in the sea or the sun. They’re interested in social life. They want to be in a group, and they want romance. Scorpio (24th October – 22nd November) Water sports are always popular with Scorpios. And they love dangerous sports too. They never rest and they don’t often sleep. Sagittarius (23rd November – 22nd December) Sagittarians like exotic and distant places. A perfect holiday is travelling around the world. They love aeroplanes and flying.

Extension 3 Przyjrzyj si´ swojemu znakowi zodiaku. Czy zgadzasz si´ z jego charakterystykà? Dlaczego?

2 Przeczytaj tekst. Czy podane zdania sà prawdziwe, czy fa∏szywe?

82

Virgo (24th August – 23rd September) Virgos like doing sport. They walk, go cycling, and swim. They want to do things that are good for them.

True

a

Librans are romantic.

b

Geminis love sunbathing.

c

Pisceans like swimming.

d

Sagittarians don’t like travelling.

e

Taureans don’t eat much.

f

Capricorns like hot weather.

g

Cancerians are very active.


Switch_WB1.qxd

3/04/2007

21:12

Page 83

UNIT 9

Writing Writing an invitation 1 Przeczytaj zamieszczone po prawej stronie zaproszenie. Odszukaj w nim pi´ç b∏´dów i zakreÊl je.

2 Oznacz ka˝dy b∏àd odpowiednià literà. A = Wielka litera B = Znak zapytania C = Kropka D = Szyk wyrazów E = Pisownia

3 Skorzystaj z podanych informacji i napisz

Hello! It’s my birth day on satur day I’m havin a party. Can g you come. Th e p arty is at my house. It starts at eigt o’clock. We’re going t o have a time fantastic! Peter

zaproszenie na przyj´cie. Wykorzystaj zaproszenie z çwiczenia 1. jako wzór. Sprawdê, czy nie ma b∏´dów. Day: 1st August

Extension

Place: the beach Time: 5 o’clock

4 Powy˝sze zaproszenie przys∏a∏ ktoÊ, kogo znasz od dawna. Tekst zawiera pi´ç b∏´dów! (Zobacz çwiczenia 1. i 2.). Odpowiedz przyjacielowi i jeÊli trzeba, poproÊ o wi´cej szczegó∏ów. Przyjmij zaproszenie na urodziny lub odmów. Napisz te˝, co u ciebie s∏ychaç.

Dear Peter,

Best wishes 83


Switch_WB1.qxd

3/04/2007

21:12

Page 84

Revision

UNIT 9

Wykonaj çwiczenia i oceƒ swojà wiedz´. ZakreÊl 1 (jeszcze nie ca∏kiem umiem), 2 (dobrze umiem) lub 3 (doskonale umiem). 1

The weather

2

3

1 Odszukaj osiem wyrazów opisujàcych pogo-

Be going to

1

2

3

1

2

3

3 Napisz zdania, u˝ywajàc be going to.

d´ i wpisz je do odpowiedniego diagramu. a

SUN

N

N OW

GH

O T C OL

AR W D

M

We’re going to visit Ireland.

INDYCL

DY OU

YS IN

RA

W NG I IN

good weather bad weather

We / visit Ireland.

b

Paul / not sunbathe.

c

they / study?

Future arrangements: present continuous

sunny

4 Uzupe∏nij zdania, wstawiajàc czasowniki w formie czasu present continuous. a

We

are going (go) to the swimming pool

this afternoon.

Holiday and party activities

1

2

3

b

you (meet) your friends tomorrow?

2 Dopasuj nazwy czynnoÊci do obrazków.

c

They

(not visit)

their grandparents next weekend. give presents do water sports go skateboarding surf the Net wear fancy dress read comics

Prepositions of time

1

2

3

5 Uzupe∏nij regu∏y, wstawiajàc odpowiedni przyimek: at, in lub on.

a

surf the Net

b

a

We use

with days and dates.

b

We use

with months.

c

We use

with times.

Making suggestions c

e

d

6 Przestaw wyrazy, aby powsta∏y zdania. a

make / we / don’t / a / why / cake?

b

zoo / the / go / let’s / to.

f

JeÊli zakreÊli∏eÊ/zakreÊli∏aÊ 1 lub 2 przy niektórych zagadnieniach, powinieneÊ/powinnaÊ je powtórzyç i przeçwiczyç. JeÊli zakreÊli∏eÊ/zakreÊli∏aÊ 3, gratulacje! Mo˝esz jeszcze poszerzyç swojà wiedz´.

84

1

Zobacz

Consolidation, strona 85

Zobacz

Extension, strona 86

2

3


Switch_WB1.qxd

3/04/2007

21:12

Page 85

UNIT 9

Consolidation Vocabulary

Grammar

The weather

Be going to

1 Odszukaj w diagramie wyrazy i podpisz

3

rysunki. A O P V S U N B A T H E

F B S Q O J H T S U F H

I R W E R E I R P Y D O

Wybierz poprawnà odpowiedê. a

O R I C E C R E A M N T

X T M Y C R R L O D C R

T W M R C U M F N L L T

M I I S O H N G A J O A

H N N F M A N H D D U W

W T G G I W J A A A D A

U F O K C U S U N N Y I

C O L D A L A N C Q D A

P R E S E N T W E Y A O

b c d e f g h

We are/is going to travel to Italy next summer. My friends and I am/are going to study German next year. Kevin and Sheila are going/are going to do their homework. She's going to buy a new bike last/next week. Where/Where are you going to go in August? He is/Is he going to work in the holidays? I’m/I going to travel to the USA tomorrow. Mike and Stephanie aren’t/not are going to have a party.

Prepositions of time 4 a

sunny

b

Uzupe∏nij zdania informacjami o sobie. a

I have English lessons on

Monday and Wednesday (days).

c

d

Holiday and party activities

b

My birthday is on (+ date, e.g. 20th January).

c

I start school at (+ time, e.g. quarter past nine)

d

The summer holidays start in (+ month, e.g. May)

2 Odszukaj jeszcze szeÊç wyrazów w diagramie.

a

d

dance

b

c

e

f

85


Switch_WB1.qxd

3/04/2007

21:12

Page 86

UNIT 9

Extension Vocabulary

Grammar

The weather

Be going to

1 Opisz pogod´ w ró˝nych krajach.

3 Czy podane zdania sà poprawne? JeÊli nie, popraw je. a

Are they going eat at home tonight?

35 Morocco

Are they going to eat at home tonight? Ireland

USA

hot

b

My friends going to ski next weekend.

c

We’re going not to win the match.

1 Canada

Britain

5

20 Brazil

Japan

Spain

Poland

Holiday and party activities

Future arrangements: present continuous 4 Przeczytaj zdania. Napisz F, jeÊli odnoszà si´ do przysz∏oÊci, lub P, jeÊli odnoszà si´ do teraêniejszoÊci. a

What are you doing now?

b

Why are you seeing the doctor tomorrow?

2 Przyjrzyj si´ przedmiotom w walizce Sophie. Napisz zdanie na temat ka˝dego przedmiotu, wyjaÊniajàc, co Sophie zamierza robiç na wakacjach.

c

At the moment he’s studying science.

Prepositions of time 5 Uzupe∏nij zdania, wstawiajàc odpowiednie okreÊlenia czasu. a

I’m going to the party at

b

My birthday is in

c

They travelled to Italy on

Making suggestions 6 Dokoƒcz dialog. a b c

86

She’s going to sunbathe this summer.

Today it’s raining. Girl: Have you got any plans for today? Boy: No. Why

d

Girl: No, I don’t like

e

Boy:

f

Girl:

/Switch_into_English_1_WB_Unit_9  
/Switch_into_English_1_WB_Unit_9  

http://macmillan.pl/upload_issuu/Switch_into_English_1_WB_Unit_9.pdf

Advertisement