Page 1

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • PRZEWODNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo, Zgodnie z treścią nowej podstawy programowej (NPP) uczniowie, którzy we wrześniu 2012 roku rozpoczynają naukę w klasie IV, zakończą ten etap kształcenia sprawdzianem szóstoklasisty. Zakres tego sprawdzianu będzie obejmował m.in. ocenę nabytych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. Mimo że pierwszy sprawdzian szóstoklasisty zostanie przeprowadzony dopiero za trzy lata, wiosną 2015 roku, już teraz budzi zrozumiałe emocje i rodzi pytania o przewidywany poziom trudności, zakres materiału, czy najbardziej prawdopodobne typy zadań testowych. Sytuację wydaje się komplikować fakt, że publikacja informatora o sprawdzianie zapowiadana jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dopiero na sierpień 2013 roku. Warto jednak uświadomić sobie, że – zgodnie z duchem reformy programowej – jedyną podstawą do opracowania testu szóstoklasisty jest i będzie wyłącznie Nowa Podstawa Programowa, a w szczególności opis wymagań i spodziewanych efektów pod koniec II etapu kształcenia. •

Wiemy zatem z całą pewnością, że wiedza i umiejętności językowe sprawdzane będą na poziomie A1 w skali CEFR.

Wiemy też, że zakres tematyczny sprawdzianu to 12 obszarów leksykalnych wymienionych w NPP. •

Możemy również z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć, że sprawdzian nie będzie obejmował umiejętności produktywnych – ani sprawności mówienia w języku angielskim (z prozaicznych przyczyn logistyczno-budżetowych), ani oceny umiejętności tworzenia tekstu pisanego (po części także z przyczyn organizacyjnych, a częściowo z powodu stosunkowo niskiego poziomu trudności sprawdzianu, wynikającego z NPP). •

Tym samym możemy przyjąć, że (podobnie jak nowy egzamin gimnazjalny z języka obcego) sprawdzian szóstoklasisty będzie obejmował ocenę znajomości środków i funkcji językowych oraz sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych.

Wynikiem takiego rozumowania jest właśnie nasz Przewodnik. Stanowi on efekt drobiazgowej analizy wymagań na koniec II etapu kształcenia, opisanych w NPP. Pragniemy podkreślić, że nie jest to próbny arkusz testowy ani tym bardziej kompletny sprawdzian. Przewodnik zawiera raczej systematyczny i różnorodny przegląd prawdopodobnych typów zadań sprawdzających, z podziałem na obszary sprawności, które wymieniliśmy powyżej, czyli: rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych. Jak sami się Państwo przekonają, zaprezentowane zadania mają wyłącznie charakter zamknięty, uzasadniony stosunkowo niskim poziomem trudności (A1 w skali CEFR). Staraliśmy się przy tym, żeby materiał był jak najbardziej przyjazny dla ucznia, stąd wykorzystanie w bardzo wielu zadaniach materiału ikonograficznego. Funkcję tytułowego przewodnika pełnią liczne wskazówki. Wskazówki wypowiadane przez sympatycznego Profesora, znanego z podręcznika Evolution, przeznaczone są dla Państwa, natomiast porady ośmiornicy Evo skierowane są do samych uczniów. Ćwiczenia o charakterze rozgrzewek językowych z pewnością ułatwią pracę z materiałem na lekcjach. Mamy nadzieję, że nasz Przewodnik okaże się dla Państwa i uczniów cennym uzupełnieniem serii podręczników wydawnictwa Macmillan, z którą Państwo na co dzień pracują. Warto dodać, że zarówno seria Hotspot, jak i Evolution opracowane zostały ściśle według wymagań NPP, co potwierdzają stosowne numery dopuszczenia, a tym samym zawierają one pełny zakres materiału i umiejętności językowych podlegających weryfikacji na końcowym sprawdzianie szóstoklasisty. dr Grzegorz Śpiewak naczelny konsultant ds. metodyki nauczania Wydawnictwo Macmillan Education


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Rozumienie ze słuchu • Warm up 1 Read the exam strategies and put them in the right order. (Spójrz na poniższe strategie dotyczące zadań egzaminacyjnych i uszereguj je w odpowiedniej kolejności.)

1. Wysłuchaj nagrania po raz drugi. 2. Przeczytaj wszystkie pytania i spójrz na możliwe odpowiedzi. 3. Wybierz odpowiedzi. 4. Skoncentruj się i wysłuchaj nagrania po raz pierwszy. 5. Wstępnie wybierz odpowiedzi.

Omów ćwiczenia sprawdzające słuchanie:

Pamiętaj, że powyższe strategie można zastosować w ćwiczeniu 1., 2., 5., 6.

• Zaznacz, że uczniowie nie powinni się przejmować, jeżeli nie zrozumieją wszystkiego po pierwszym wysłuchaniu – nagrania wysłuchają dwukrotnie.

Ex. 1) You will listen to five dialogues. Read the questions and circle the right answer a, b or c. (Wysłuchasz pięciu dialogów. Przeczytaj pytania i zakreśl właściwą odpowiedź a, b lub c.)

1a) What school subject does Susan like most? a)

b)

c)

1b) What is Mark going to have for breakfast today? a)

b)

Photocopiable © Macmillan Polska 2012

c)

1


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

1c) What’s the weather like today? a)

b)

c)

b)

c)

1d) Why is Peter buying a rabbit? a) to keep it at home b) to give it to his mum c) to give it to his friend 1e) Where did Kate go on holiday? a)

Ex. 2) Listen to the dialogue and circle the right answer. (Wysłuchaj dialogu i zakreśl prawidłową odpowiedź.)

1) What is Martin going to buy Ann for her birthday? a)

b)

c)

2) What is Helen going to buy Ann for her birthday? a)

E

M

R

TE

PU

GA

b)

4U

OM

C

2

Photocopiable © Macmillan Polska 2012

c)


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Rozumienie ze słuchu • Warm up 2 Read the exam strategies and put them in the right order. (Spójrz na poniższe strategie dotyczące zadań egzaminacyjnych i uszereguj je w odpowiedniej kolejności.)

1. Wysłuchaj nagrania po raz drugi. 2. Dopasuj odpowiedzi. 3. Skoncentruj się i wysłuchaj nagrania po raz pierwszy. 4. Przyjrzyj się uważnie obrazkom i postaraj się w myślach nazwać miejsca w języku angielskim. 5. Wstępnie dopasuj odpowiedzi. Pamiętaj, że powyższe strategie mogą być stosowane w ćwiczeniu 3. i 7.

Ex. 3) You will listen to four dialogues. Match each of them with one picture. There is one extra picture which you do not need to use. (Wysłuchasz czterech dialogów. Połącz każdy numer dialogu z odpowiednim obrazkiem. Jeden obrazek nie pasuje do żadnego z dialogów.)

a)

b)

c)

d) e)

1

2

3

4 Photocopiable © Macmillan Polska 2012

3


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Ex. 4) Listen and decide if the sentences are true or false. Write the letter T (for True) or F (for False) next to each sentence. (Wysłuchaj dialogu i zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe. Oznacz zdania prawdziwe literą T, zaś zdania fałszywe – literą F.)

Wprowadź i omów ćwiczenie 4.: • Poproś uczniów o uważne przeczytanie pięciu zdań. • Upewnij się, że uczniowie rozumieją treść zdań.

1. The students are visiting Big Ben at nine. 2. The students are going to the National Gallery after lunch. 3. The speaker is describing London’s attractions. Spójrz na Warm up 1. Przypomnij sobie strategie, których należy użyć w ćwiczeniu 5. i 6.

Ex. 5) You will listen to five dialogues. Read the questions and circle the right answer a, b or c. (Wysłuchasz pięciu rozmów. Przeczytaj pytania i zakreśl właściwą odpowiedź – a, b lub c.)

5a) Which classroom is Phil’s? a)

b)

c)

b)

c)

5b) Where is the music shop?

CINEMA

4

SUPERMARKET

MUSIC SHOP

SUPERMARKET High Street

High Street

MUSIC SHOP

CINEMA

Photocopiable © Macmillan Polska 2012

MUSIC SHOP

SUPERMARKET High Street

a)

CINEMA


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

5c) Which girl is Brian’s sister? a)

b)

c)

b)

c)

5d) What is John’s favourite animal? a)

5e) Why is Lisa meeting her mum in the shopping centre? a) to go to the cinema b) to do shopping c) to see the show Ex. 6) Listen to the dialogue and circle the right answer. (Wysłuchaj dialogu i zakreśl prawidłową odpowiedź.)

1) What would Phil like to be in the future? a)

b)

c)

b)

c)

2) What would Clare like to be in the future? a)

Photocopiable © Macmillan Polska 2012

5


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Spójrz na Warm up 2. Przypomnij sobie strategie, których należy użyć w ćwiczeniu 7.

Ex. 7) You will listen to four dialogues. Match each of them with one picture. There is one extra picture which you do not need to use. (Wysłuchasz czterech dialogów. Połącz każdy numer dialogu z odpowiednim obrazkiem. Jeden obrazek nie pasuje do żadnego z dialogów.)

a)

c)

b)

d)

1

e)

2

3

4

Ex. 8) Listen and decide if the sentences are true or false. Write the right letter T (for True) and F (for False) next to each sentence. (Wysłuchaj dialogu i zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe. Oznacz zdania prawdziwe literą T, zaś zdania fałszywe – literą F.)

1. Tony is wearing a T-shirt. 2. Tony is climbing the tree. 3. Sue is wearing a long dress. 4. Alex is riding a motorbike. 6

Photocopiable © Macmillan Polska 2012


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

Znajomość środków językowych • Warm up Read the exam strategies and put them in the right order. (Spójrz na poniższe trzy strategie dotyczące zadań egzaminacyjnych i uszereguj je w odpowiedniej kolejności.)

1. Przeczytaj cały tekst i sprawdź, czy odpowiedzi w lukach są poprawne. 2. Przeczytaj cały tekst, by zapoznać się z jego treścią. 3. Uzupełnij luki w tekście. Pamiętaj, że powyższe strategie można zastosować w ćwiczeniu 1. i 2.

Omów ćwiczenie 1.: • Powiedz uczniom, że ćwiczenie to sprawdza ich słownictwo i znajomość gramatyki.

Ex. 1) Complete the texts with the right words from the box. There is one extra word which you do not need to use. (Uzupełnij teksty słowami z ramki. Jedno słowo w każdej ramce nie pasuje do żadnej luki.)

Hi Jessica,

My best friend, Kate, is the most intelligent

Last week I ____________________ my friends to

and the ____________________ girl I

my

many

know. We like ____________________

____________________. We had lunch first and

time together. We ____________________

then we listened to ____________________ and

talk and watch ____________________ .

birthday

party.

They

gave

me

danced. It was ____________________! Tina

met

music fantastic

presents invited

funnier spending TV usually funniest

Hi Sarah,

My mother ________________ forty years

In my free time I often ____________________ the Internet and play computer games. When I meet my friends we usually play football. Then we are ____________________ and hungry so we have a ____________________ and we ____________________ in the local park.

old and is very beautiful. She has got

Danny

________________

blond

hair and ________________ blue

eyes.

wears

She

elegant

always

skirts

or

________________ .

snack surf relax surfed tired Photocopiable © Macmillan Polska 2012

has big is dresses long 7


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

Omów ćwiczenie 2.: • Powiedz uczniom, że ćwiczenie to sprawdzi ich słownictwo i gramatykę. • Przypomnij uczniom o stosowaniu strategii wspomnianych w rozgrzewce. • W trakcie sprawdzania ćwiczenia pytaj, dlaczego wybrali daną odpowiedź.

Ex. 2) Circle the correct answer a, b or c. (Zakreśl poprawną odpowiedź a, b lub c.)

Bill’s

older

brother

is

(1)

__________

and

has

got

black

hair.

He

usually

2) __________ jeans and T-shirts. He does karate and plays (3) __________ but he hates (4) __________ books. 1) a) long

b) wide

c) short

2) a) wears

b) carries

c) puts

3) a) tennis

b) cycling

c) swimming

4) a) read

b) reading

c) reads

Hi David, This year Kathy is going (1) __________ holiday to the seaside with (2) __________ parents and younger sister. They are going to travel by train and then (3) __________ in a hotel. They are going to relax on the beach and do water sports (4) __________ day. Fredd 1) a) on

b) to

c) for

2) a) his

b) their

c) her

3) a) go

b) stay

c) visit

4) a) ever

b) very

c) every

My friends and I can play musical instruments. I play (1) __________ guitar and also sing very well. We (2) __________ listening to our favourite music every day. (3) __________ want to have a band and be famous musicians. 1) a) a

b) on

c) the

2) a) love

b) can

c) always

3) a) She

b) He

c) We

8

Photocopiable © Macmillan Polska 2012


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

Rozumienie tekstów pisanych • Warm up 1 Read the exam strategies and put them in the right order. (Spójrz na poniższe trzy strategie dotyczące zadań egzaminacyjnych i uszereguj je w odpowiedniej kolejności.)

1. Znajdź i podkreśl fragment tekstu, zawierający odpowiedź. 2. Przeczytaj pytanie i trzy możliwe odpowiedzi. 3. Przeczytaj cały tekst, by zapoznać się z jego treścią. • Jak najczęściej przypominaj uczniom o strategiach i sprawdzaj, w jaki sposób je stosują.

Ex. 1) Read the text messages and choose the right answer a, b or c. (Przeczytaj wiadomości tekstowe i wybierz poprawną odpowiedź – a, b lub c.)

1) Where does Tim want to go with Tommy? Hi Tommy, I want to go to the cinema. Would you like to come with me? Let me know. See you! Tim a)

c)

b)

Photocopiable © Macmillan Polska 2012

9


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

2) Why does Katie want Jane to come to her house? Hi Jane, Let’s meet at my house in the afternoon. I’ve got a new computer game. Let’s play it together. See you! Katie a)

b)

c)

3) What should Chris take to the party? Hi Chris, I’m organising a party tomorrow. Would you like to come? Could you bring some biscuits and orange juice? Let me know. Love, Helen a)

b)

c)

4) How does Frank feel? Hi Mark, I’m so sorry to hear that you have a cold. I’m really sad we can’t meet. Can I visit you this week? Let me know. Frank a)

10

b)

Photocopiable © Macmillan Polska 2012

c)


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

Ex. 2) Read the dialogues and match them with the pictures. There is one extra picture. (Przeczytaj dialogi. Połącz każdy z nich z odpowiednim obrazkiem. Jeden obrazek nie pasuje do żadnego z dialogów.)

1) Peter: Maria: Peter:

I can’t find my mobile phone. Look, it’s under your bed. Thanks.

2) Vanessa: Have you got a pen? Mark: Yes, I have. Here you are. Vanessa: Thank you very much.

3) Ron:

What are you going to do after school today? I’m going to go skating with Helen. Can I go with you? Of course.

Lisa: Ron: Lisa:

4) Sam:

Would you like to watch a film on DVD? No, not really, dad. Let’s go to the cinema. Ok.

Helen: Sam:

a)

b)

c)

d)

e) 1

2

3

4

Photocopiable © Macmillan Polska 2012

11


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

EXAM TIPS • Przeczytaj cały tekst, by zapoznać się z jego treścią. • Przeczytaj pytania. • Znajdź odpowiedzi w tekście i zakreśl właściwą odpowiedź na każde pytanie.

Ex. 3) Read the email and circle the right answer a, b or c. (Przeczytaj e-maila i zakreśl prawidłową odpowiedź – a, b lub c.)

Hi Chris, I’m writing to tell you what happened this week. On Monday my family didn’t eat dinner at home. We went to an Italian restaurant and had pizza. It was delicious! Then we went to the cinema and saw the new Harry Potter film. I liked it a lot but my parents said it was too long. When we left the cinema, it was raining. We got really wet and we came back home. On Tuesday I felt horrible. I had a headache and a sore throat. I didn’t go to school. I went to the doctor. I had a cold. Today I feel ok. How are you? Would you like to meet and play football? Let me know. Mike

1) Where did Mike go with his family on Monday? a)

b)

c)

b)

c)

2) What was the weather like after dinner? a)

12

Photocopiable © Macmillan Polska 2012


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

3) Who liked the film? a)

b)

c)

b)

c)

4) Where did Mike go on Tuesday? a)

EXAM TIPS • Wybrana przez ciebie odpowiedź musi najpełniej podsumowywać główną myśl tekstu.

Ex. 4) Read the text and circle the right answer a, b or c. (Przeczytaj tekst i zakreśl prawidłową odpowiedź a, b lub c.)

Hi Susan, I usually get up at 7 a.m., take a shower, brush my teeth and get dressed. Then I eat breakfast and go to school. I come back home at two. I have a snack, watch TV or surf the Internet. Then I do my homework. At five I eat dinner with my parents. Then I play computer games. At nine I eat supper, take a shower and go to bed. What about your day? Write soon. Tim What is the text about? a) Tim’s everyday food b) Tim’s typical day c) Tim’s hobbies Photocopiable © Macmillan Polska 2012

13


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

Rozumienie tekstów pisanych • Warm up 2 Read the exam strategies and put them in the right order. (Spójrz na poniższe trzy strategie dotyczące zadań egzaminacyjnych i uszereguj je w odpowiedniej kolejności..)

1. Przeczytaj zdania. 2. Zaznacz zdania prawdziwe i fałszywe, a następnie podkreśl fragmenty tekstu zawierające odpowiedzi. 3. Przeczytaj cały tekst, by zapoznać się z jego treścią. Ex. 5) Read the text and decide if the sentences are true or false. Write the letter T (for True) or F (for False) next to each sentence. (Przeczytaj tekst i znajdujące się pod tekstem zdania. Oznacz zdania prawdziwe literą T, zaś zdania fałszywe – literą F.)

Hi James, I live in a small town. My house is next to a big lake. When the weather is warm and sunny my friends and I often swim and windsurf in the lake. There is no sports centre but we often play games in the park. We especially love volleyball and soccer. When it’s cold, we like to meet at Mark’s house. His mum always cooks something nice for us. We play on his computer, listen to music or just sit and talk. What do you do in your free time? Let me know. Jack

1. Jack’s house is close to the lake. 2. Jack goes swimming every day. 3. Jack and his friends play volleyball in the sports centre. 4. Mark’s mum is a good cook. 5. Mark hasn’t got a computer at home.

14

Photocopiable © Macmillan Polska 2012


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

Znajomość funkcji językowych • Warm up 1 Read the exam strategies and put them in the right order. (Spójrz na poniższe strategie dotyczące zadań egzaminacyjnych i uszereguj je w odpowiedniej kolejności.)

1. Wysłuchaj nagrania po raz drugi. 2. Przeczytaj możliwe odpowiedzi. Postaraj się sobie przypomnieć, w jakiej sytuacji możesz ich użyć. 3. Połącz odpowiedzi. 4. Wstępnie dopasuj odpowiedzi. 5. Skoncentruj się i wysłuchaj nagrania po raz pierwszy.

Pamiętaj, że powyższe strategie można zastosować w ćwiczeniu 1. i 2.

Omów ćwiczenie 1. i 2.: • Zaznacz, że uczniowie nie powinni się przejmować, jeżeli nie zrozumieją wszystkiego po pierwszym wysłuchaniu – nagrania słuchają przecież dwukrotnie.

Ex. 1) Listen and choose the right answer a, b, c, d or e. There is one extra answer which you do not need to use. (Wysłuchaj i wybierz poprawną odpowiedź: a, b, c, d lub e. Jedna odpowiedź nie pasuje do żadnej wypowiedzi.)

a) No problem. b) I’m fine. c) Thanks! d) That’s perfect. e) Yes, I am. 1

2

3

4

Ex. 2) Listen and circle the correct answer a, b or c. (Posłuchaj i zakreśl właściwą reakcję – a, b lub c.)

1) a) Yes, no problem. b) So-so.

c) That’s right.

2) a) I’m fine.

b) Hi!

c) My name is Bill.

3) a) No, it’s not.

b) No, I don’t.

c) I agree.

4) a) That’s correct.

b) Don’t mention it.

c) It’s mine.

Photocopiable © Macmillan Polska 2012

15


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

Znajomość funkcji językowych • Warm up 2 Read the exam strategies and put them in the right order. (Spójrz na poniższe strategie dotyczące zadań egzaminacyjnych i uszereguj je w odpowiedniej kolejności.)

1. Przeczytaj gotowe dialogi. Sprawdź, czy wszystko się zgadza. 2. Przeczytaj możliwe odpowiedzi. Postaraj się sobie przypomnieć, w jakich sytuacjach możesz ich użyć. 3. Połącz wypowiedzi. Pamiętaj, że powyższe strategie można zastosować w ćwiczeniu 3., 4. i 5.

Omów ćwiczenie 3. i 4.: • Uczniowie powinni uważnie przeczytać wszystkie części dialogów i zastanowić się nad ich znaczeniem.

Ex. 3) Choose the right answer a, b, c, d or e. There is one extra answer which you do not need to use. (Wybierz poprawną reakcję – a, b, c, d lub e. Jedna reakcja nie pasuje do żadnej wypowiedzi.)

1) What’s her name?

a) Congratulations!

2) Who is this boy?

b) Her name’s Lucy.

3) See you later.

c) Bye.

4) I got five in geography yesterday!

d) You’re welcome. e) He’s my brother.

1

2

3

4

Ex. 4) Circle the correct answer a, b or c. (Zakreśl właściwą odpowiedź – a, b lub c.)

1) Can you help me?

a) Sorry, I can’t. I’m busy.

b) Good idea!

c) Yes, you can.

2) Where is my bag?

a) It’s John’s.

b) It’s red.

c) It’s under the bed.

3) Her new dress is beautiful. a) You’re welcome.

b) It is!

c) Is she?

4) What’s your brother like?

b) He’s got blue eyes.

c) He likes ice cream.

16

a) He’s funny.

Photocopiable © Macmillan Polska 2012


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH

Ex. 5) Complete the dialogues with the answers a, b or c. (Uzupełnij dialogi wybierając jedną z odpowiedzi a, b lub c.)

1) A: ______________________________

a) How often do you eat pizza?

B: I eat pizza every Saturday. What about you? b) Are you eating pizza? c) When did you eat pizza?

A: I don’t like pizza. 2) A: Can I take your laptop, please?

a) That’s correct.

B: ______________________________

b) Yes, you can.

A: Great! Thank you very much.

c) No, you can’t.

3) A: ______________________________

a) Are you reading a book now?

B: Yes, I do.

b) Do you like reading books?

A: Me too.

c) What do you like reading?

Ex. 6) Circle the right answer a, b or c. (Zakreśl prawidłową odpowiedź – a, b lub c.)

1) Jak poprosisz kolegę o pomoc w zrobieniu pracy domowej? a) Have you done your homework? b) Can you help me with my homework? c) Do you need my help with your homework? 2) Jak zapytasz koleżankę, czy lubi pływać? a) Do you like swimming? b) Can you swim? c) Would you like to swim today? 3) Zapytaj kolegę, czy grał wczoraj w gry komputerowe? a) Did you play computer games yesterday? b) Do you often play computer games? c) Are you playing a computer game now? 4) Zapytaj koleżankę, czy to jest jej telefon komórkowy. a) Is it a mobile phone? b) Where is your mobile phone? c) Is it your mobile phone? Ex. 7) Match the right answer a, b, c, d or e to each situation. There is one extra answer which you do not need to use. (Dopasuj poprawną reakcję – a, b, c, d lub e – do każdej sytuacji. Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji.)

1. Zapytaj kolegę, ile ma lat. 2. Zapytaj koleżankę, skąd pochodzi. 3. Zapytaj kolegę, do kogo należy ten zegarek. 4. Zapytaj koleżankę, gdzie jest jej zegarek. 1

2

3

a) b) c) d) e)

Whose watch is it? Who are you? How old are you? Where is your watch? Where are you from?

4 Photocopiable © Macmillan Polska 2012

17


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • TRANSCRIPTS

Transcripts Rozumienie ze słuchu

Dialogue 2

Ex. 1)

1a) What school subject does Susan like most? Jim: Wow, that was a great lesson! I love maths! Susan: Really? I hate it. I love biology. I like learning about animals. Jim: Anyway, we’ve got history next. Let’s go. 1b)What is Mark going to have for breakfast today? Mark, what do you want for breakfast today? Well, maybe some cornflakes with milk. OK ... No, sorry, we haven’t got any cornflakes. Would you like a glass of milk and a sandwich? Mark: I’m not very hungry. Can I just have some yoghurt? Mum: Here you are. Mum: Mark: Mum:

1c)What’s the weather like today? Amy: Mum, I hate these holidays! Mum: I know. The weather is horrible. Amy: It rained all day yesterday and today – it’s snowing! It’s never sunny when we’re on holiday …

Waitress: Tony: Waitress: Tony: Waitress:

Dialogue 3 Doctor: Good morning. What’s the problem? Paul: I feel awful. I’ve got a runny nose, sore throat and high temperature. Doctor: You have to stay in bed for a few days, take this medicine and drink a lot of water. Dialogue 4 Student: Can we take some photos, Miss Brown? Teacher: No, these paintings are very old. Don’t touch them, please. Ex. 4)

Teacher: Listen, here is our plan for the trip tomorrow.

We’re leaving at nine, so don’t be late! We’re visiting the Tower of London at 9:30 and then we’re going to see Big Ben. We’re having lunch at about two and in the afternoon we’re going to Trafalgar Square and the National Gallery. We’re coming back to the hostel at about seven. Any questions?

1d) Why is Peter buying a rabbit? Peter: No, no, the rabbit is not for me. My mum doesn’t

like animals at home. It’s a present. I’ll give it to my friend, Sandra, for Valentine’s Day.

1e) Where did Kate go on holiday? Kate: First my parents wanted to go to the seaside. But I didn’t like the idea. I wanted to go on a trip to Paris, but my dad didn’t agree. So we went to the mountains and we had a great time.

Helen: Are you going to buy Ann some flowers for her

birthday?

Martin: No, not again! Maybe a teddy bear this time? Helen: Great! She’ll be happy. Will you buy her a CD with

some music, too?

Martin: No, I don’t know what music she likes. Helen, are

Helen: Martin:

you going to buy Ann a CD? No, I want to buy her a computer game. It’s not a good idea. She doesn’t like computer games. Ok, so I’m going to buy her a book. Great! She loves reading.

Ex. 3)

Dialogue 1 Shop assistant: Jane: Shop assistant: Jane:

18

Ex. 5)

5a) Which classroom is Phil’s? Phil: My classroom is rather small. There are only two windows. The teacher’s desk is in front of the board. There are only 10 desks. And there are two big posters on the wall. I like looking at them. 5b) Where is the music shop?

Ex. 2)

Helen: Martin:

Hello. Are you ready? Yes, please. I’d like banana ice cream. Sure. Would you like anything to drink? Yes, I’d like orange juice. That will be £6.

Can I help you? Yes. How much is this skirt, please? It’s £20. Can I try it on?

Girl: Excuse me, is there a music shop near here? Man: Yes. Just go straight on. You’ll see the cinema on

your left. Opposite the cinema there’s a big supermarket and next to the supermarket there’s a music shop. Girl: Thanks a lot. 5c)Which girl is Brian’s sister? Brian: This is my younger sister Ann. She has got short

black hair. She hates dresses or skirts. She loves wearing trousers.

5d) What is John’s favourite animal? Molly: Look at that sweet little cat! John: I don’t like cats at all. Molly: Ah, so you like dogs? John: No, my favourite animals are spiders. I would like

to get a spider for my birthday.

Molly: What??

5e) Why is Lisa meeting her mum in the shopping centre? Lisa: I’m meeting my mum in the shopping centre. I need to buy a new dress for a school show. Then, in the evening, I’m going to the cinema with my dad.

Photocopiable © Macmillan Polska 2012


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • TRANSCRIPTS • ANSWERS

Ex. 6)

Clare: Would you like to be rich when you grow up? Phil: I don’t know. But I would like to help people. Clare: You mean like a policeman or fire fighter? Phil: No, no. I think I want to be a doctor. Clare: Oh really? You will have to study a lot, you know! Phil: What about you? Would you like to be rich? A

businesswoman?

Clare: No, my maths teacher says I can’t count … I’d like

to be an actress.

Phil: Oh, you want to be famous. Clare: That’s right.

Dialogue 4 Kathy: I want to send this postcard to Spain. Woman: That will be 68p. Kathy: Here you are. Woman: Thank you. Ex. 8)

Wayne: Jill, what a nice photo! Who are these people? Jill: They are my friends. Wayne: Oh, I see. Who is this boy wearing jeans and

a T-shirt?

Jill: Which one? The one climbing the tree? Wayne: Yes, that one. Jill: Oh, that’s Tony. He’s really good at climbing trees! Wayne: And who is the girl in a short dress? Jill: It’s Sue. And this is Alex, on his new bicycle. Wayne: He’s really good looking.

Ex. 7)

Dialogue 1 Kevin: Wow! The music is great. Jessie: Yes, I told you they are fantastic. Dialogue 2 Craig: Can I have a ticket to Cambridge, please? Woman: That will be £12.10. Craig: Here you are. Woman: Thank you very much.

Znajomość funkcji językowych Ex. 1)

Dialogue 3 Tina: Look at these lions! That one looks so dangerous. Ruth: We’re lucky it’s in the cage. Shall we go and see the elephants? Tina: Yes! They are my favourite animals.

1) 2) 3) 4)

How are you? Are you ten? Thank you very much. Here you are!

Ex. 2)

1) 2) 3) 4)

Can you open the window, please? Hello! Is maths your favourite subject? Whose laptop is it?

Answers Rozumienie ze słuchu • Warm up 1 1. Wysłuchaj nagrania po raz drugi. 2. Przeczytaj wszystkie pytania i spójrz na możliwe odpowiedzi. 3. Wybierz odpowiedzi. 4. Skoncentruj się i wysłuchaj nagrania po raz pierwszy. 5. Wstępnie wybierz odpowiedzi.

Ex. 4)

4 1 5 2 3

1b) b

1c) a

1d) c

5a) a

5b) a

5c) c

5d) b

3) e

4) b

5e) b

2) c

Ex. 7)

1) d

2) c

1. Wysłuchaj nagrania po raz drugi. 2. Dopasuj odpowiedzi. 3. Skoncentruj się i uważnie wysłuchaj nagrania po raz pierwszy. 4. Przyjrzyj się obrazkom i postaraj się w myślach nazwać miejsca w języku angielskim. 5. Wstępnie dopasuj odpowiedzi. Ex. 3)

2) a

3) b

4) d

2) a

Ex. 8)

Rozumienie ze słuchu • Warm up 2

1) c

T F

Ex. 5)

1) b

1e) a

Ex. 2)

1) b

F

Ex. 6)

Ex. 1)

1a) b

1. The students are visiting Big Ben at nine. 2. The students are going to the National Gallery after lunch. 3. The speaker is describing London’s attractions.

4 5 2 1 3

1. 2. 3. 4.

Tony is wearing a T-shirt. Tony is climbing the tree. Sue is wearing a long dress. Alex is riding a motorbike.

T T F F

Znajomość środków językowych 1. Przeczytaj cały tekst i sprawdź, czy odpowiedzi w lukach są poprawne. 2. Przeczytaj cały tekst, by zapoznać się z jego treścią. 3. Uzupełnij luki w tekście.

Photocopiable © Macmillan Polska 2012

3 1 2 19


SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY • ANSWERS Ex. 1)

Ex. 2)

Hi Jessica, Last week I invited my friends to my birthday party. They gave me many presents. We had lunch first and then we listened to music and danced. It was fantastic! Tina

1) c

My best friend, Kate, is the most intelligent and the funniest girl I know. We like spending time together. We usually talk and watch TV.

b

Hi Sarah, In my free time I often surf the Internet and play computer games. When I meet my friends we usually play football. Then we are tired and hungry so we have a snack and we relax in the local park. Danny My mother is forty years old and is very beautiful. She has got long blond hair and big blue eyes. She always wears elegant skirts or dresses. Ex.2)

Bill’s older brother is (1) _____ and has got black hair. He usually 2) _____ jeans and T-shirts. He does karate and plays (3) _____ but he hates (4) _____ books. 1) 2) 3) 4)

a) long a) wears a) tennis a) read

c) short c) puts c) swimming c) reads

b) fat b) carries b) cycling b) reading

Hi David, This year Kathy is going (1) _____ holiday to the seaside with (2) _____ parents and younger sister. They are going to travel by train and then (3) _____ in a hotel. They are going to relax on the beach and do water sports (4) _____ day. Freddy 1) 2) 3) 4)

a) on a) his a) go a) ever

b) to b) their b) stay b) very

c) for c) her c) visit c) every

b) on b) can b) He

1) b

4) b

1. Przeczytaj zdania. 2. Oznacz zdania prawdziwe literą T, zaś zdania fałszywe – literą F. Podkreśl fragmenty tekstu zawierające odpowiedzi. 3. Przeczytaj cały tekst, by zapoznać się z jego treścią.

2 3 1

Ex. 5)

1. Jack’s house is close to the lake. 2. Jack goes swimming every day. 3. Jack and his friends play volleyball in the sports centre. 4. Mark’s mum is a good cook. 5. Mark hasn’t got a computer at home.

T F F T F

Znajomość funkcji językowych • Warm up 1 1. Wysłuchaj nagrania po raz drugi. 2. Przeczytaj możliwe odpowiedzi. Postaraj się sobie przypomnieć, w jakiej sytuacji możesz ich użyć. 3. Połącz odpowiedzi. 4. Wstępnie dopasuj odpowiedzi. 5. Skoncentruj się i uważnie wysłuchaj nagrania po raz pierwszy.

4 1 5 3 2

Ex. 1)

1) b

2) e

3) a

4) c

2) b

3) a

4) c

Ex. 2)

1. Przeczytaj gotowe dialogi i sprawdź, czy wszystko się zgadza. 3 2. Przeczytaj możliwe odpowiedzi. Postaraj się sobie przypomnieć, w jakiej sytuacji możesz ich użyć. 1 3. Połącz wypowiedzi. 2

2) e

3) c

4) a

2) c

3) b

4) a

2) b

3) b

2) a

3) a

4) c

2) e

3) a

4) d

Ex. 4)

1) a 3 1

Ex. 5)

2

Ex. 6)

1) a

Ex. 7)

1) c 20

4) a

Rozumienie tekstów pisanych • Warm up 2

1) b 3) c

3) c

Ex. 4)

1) b

1. Znajdź i podkreśl fragment tekstu, zawierający odpowiedź. 2. Przeczytaj pytanie i trzy możliwe odpowiedzi. 3. Przeczytaj cały tekst, by zapoznać się z jego treścią.

2) a

2) c

Ex. 3)

Rozumienie tekstów pisanych • Warm up 1

1) b

4) b

Znajomość funkcji językowych • Warm up 2

c) the c) always c) We

Ex. 1)

3) a

Ex. 3)

1) a

My friends and I can play musical instruments. I play (1) _____ guitar and also sing very well. We (2) _____ listening to our favourite music every day. (3) _____ want to have a band and be famous musicians. 1) a) a 2) a) love 3) a) She

2) e

Photocopiable © Macmillan Polska 2012

przewodnik_sprawdzian_6_klasa  

przewodnik_sprawdzian_6_klasa

przewodnik_sprawdzian_6_klasa  

przewodnik_sprawdzian_6_klasa

Advertisement