Page 1


a

abazja ż Abasie ż abdukcja ż Abduktion ż aberracja ż Aberration ż, Abweichung ż, Abirrung ż; ~ chromosomowa Chromosomenaberration ż abrazja ż Abrasion ż, Ausschabung ż, Auskratzung ż absencja ż (w epilepsji) Absenz ż absorbować absorbieren, aufsaugen absorpcja ż Absorption ż, Aufsaugung ż absorpcyjny przym absorptiv przym, aufsaugend przym abstynencja ż Abstinenz ż, Enthaltsamkeit ż, Enthaltung ż abstynent m Abstinenzler m aceton m Aze-/Aceton n acetonemia ż Aze-/Acetonämie ż acetonuria ż Aze-/Acetonurie ż, Ketonurie ż acetylocholina ż Aze-/Acetylcholin n acetylocholinesteraza ż Aze-/ Acetylcholinesterase ż (ACHE) achalazja ż Achalasie ż acholia ż Acholie ż achondroplazja ż Achondroplasie ż achromatopsja ż Achromatopsie ż, Farbenblindheit ż achromatyczny przym achromatisch przym achylia ż Achylie ż, Saftmangel m acidofilny przym acido-/azidophil przym acydoza ż Aci-/Azidose ż adaktylia ż Adaktylie ż adaptacja ż Adaptation ż,

Anpassung ż adenoma ż Adenom n adenopatia ż Adenopathie ż adenotomia ż Adenotomie ż adenowirus m Adenovirus n adenozyna ż Adenosin n adhezja ż Adhäsion ż, Anhaftung ż; ~ krwinek płytkowych Thrombozytenadhäsion ż adoncja ż Adontie ż adopcja ż Adoption ż adrenalektomia ż Adrenalektomie ż; ~ chemiczna chemische Adrenalektomie ż; ~ bezkrwawa unblutige Adrenalektomie ż adrenalina ż Adrenalin n adsorbować adsorbieren adsorpcja ż Adsorption ż adsorpcyjny przym adsorptiv przym adynamia ż Adynamie ż aeroby lm Aerobier lm aerozol m Aerosol n; ~ sztuczny künstliches Aerosol n; ~ z dozownikiem Dosieraerosol n afagia ż Aphagie ż afakia ż Aphakie ż afazja ż Aphasie ż afekt m Affekt m aflatoksyny lm Aflatoxine lm afonia ż Aphonie ż afta ż Aphte ż aglutynacja ż Agglutination ż; ~ krwinek czerwonych Hämagglutination ż; ~ osocza Plasmaagglutination ż agnozja ż Agnosie ż agonalny przym agonal przym agonia ż Agonie ż, Todeskampf m

A

9


A

agorafobia ż Agoraphobie ż, Platzangst ż agrafia ż Agrafie/Agraphie ż, Schreibunfähigkeit ż agranulocytoza ż Agranulozytose ż agregacja ż Aggregation ż; ~ płytek krwi Plättchenaggregation ż agresja ż Aggression ż agresywność ż Aggressivität ż agresywny przym aggressiv przym AIDS m/n (zespół m nabytego niedoboru odporności) AIDS n (erworbenes Immundefektsyndrom n) akcja ż ratownicza Rettungsaktion ż; Bergungsaktion ż akinetyczny przym akinetisch przym akinezja ż Akinesie ż, Akinese ż akomodacja ż Akkomodation ż, Anpassung ż akrania ż Akranie ż akrofobia ż Akrophobie ż, Höhenangst ż, Hypsiphobie ż akromegalia ż Akromegalie ż akroparestezja ż Akroparästhesie ż akrynia ż Akrinie ż akson m Axon n akt m Akt m; Urkunde ż; ~ połykania Schluckakt m; ~ porodowy Geburtsvorgang m; ~ zgonu Sterbeurkunde ż aktomiozyna ż Aktomyosin n aktyna ż Aktin n aktywność ż Aktivität ż, Tätigkeit ż; ~ enzymów Enzymaktivität ż aktywny przym aktiv przym akumulacja ż Akkumulation ż, Ansammlung ż, Anhäufung ż akupresura ż Akupressur ż akupunktura ż Akupunktur ż; ~ ciała Körperakupunktur ż; 10

~ głowy Kopfakupunktur ż; ~ głowy/czaszki wg Yamamoto Yamamoto-Schädelakupunktur ż; ~ laserowa Laserakupunktur ż; ~ nosa Nasenakupunktur ż; ~ ręki Handakupunktur ż; ~ stopy Fußakupunktur ż; ~ twarzy Gesichtsakupunktur ż; ~ ucha Ohrakupunktur ż; ~ ust Mundakupunktur ż akustyczny przym akustisch przym alanina ż Alanin n albinos m Albino m albumina ż Albumen n; ~ surowicza Serumalbumin n albuminuria ż Albuminurie ż, Eiweißausscheidung ż aldehyd m Aldehyd m aldolaza ż Aldolase ż aleksja ż Alexie ż, Leseunfähigkeit ż alergen m Allergen n alergia ż Allergie ż; ~ krzyżowa Kreuzallergie ż; ~ na gluten Glutenallergie ż; ~ na kurz Stauballergie ż; ~ na roztocza domowe Hausstaubmilbenallergie ż; ~ na sierść zwierząt Tierhaarallergie ż; ~ pokarmowa Nahrungsmittelallergie ż alergiczny przym allergisch przym alergik m Allergiker m alergologia ż Allergologie ż algezja ż Algesie ż alienacja ż Entfremdung ż alimentarny przym alimentär przym alkaliczny przym alkalisch przym, basisch przym alkaliuria ż Alkaliurie ż alkaloid m Alkaloid n


alkaloza ż Alkalose ż alkohol m Alkohol m alkoholiczny przym alkoholisch przym alkoholik m Alkoholiker m alkoholizm m Alkoholismus m alkoholowy przym alkoholisch przym aloes m Aloe ż alogeniczny przym allogen(et)isch przym alopatia ż Allopathie ż aloplastyka ż Alloplastik ż ałun m Alaun m, Alumen n amalgamat m Amalgam n ambiwalencja ż Ambivalenz ż amblyopia ż Amblyopie ż ambulans m Ambulanz ż, Krankenwagen m, Rettungswagen m ambulatorium n Ambulatorium n, Ambulanz ż ambulatoryjny przym ambulant przym ameba ż Amöbe ż amebiaza ż Amöbiasis ż, Amöbenruhr ż ametropia ż Ametropie ż, Fehlsichtigkeit ż amfetamina ż Amphetamin n aminocukier m Aminozucker m aminokwas m Aminosäure ż, Eiweißbaustein m aminopeptydaza ż Aminopeptidase ż aminotransferaza ż Aminotransferase ż; ~ alaninowa Alaninaminotransferase ż; ~ asparginianowa Aspartataminotransferase ż aminy lm Amine lm amitoza ż Amitose ż amnezja ż Amnesie ż, Erinnerungsaphasie ż amniocenteza ż Amniozentese ż amnioskopia ż Amnioskopie ż,

Fruchtwasserspiegelung ż amniotomia ż Amniotomie ż, Blasensprengung ż amoniak m Ammoniak n amorficzny przym amorph przym amplituda ż Amplitude ż; ~ odruchu Reflexamplitude ż; ~ tętna Blutdruckamplitude ż ampułka ż Ampulle ż amputacja ż Amputation ż; ~ kończyny Gliedabnahme ż; ~ piersi Brustamputation ż; ~ podudzia Unterschenkelamputation ż amputować amputieren, abnehmen amylaza ż Amylase ż amyloidoza ż Amyloidose ż amyloza ż Amylose ż anabolizm m Anabolismus m, Aufbaustoffwechsel m anafaza ż Anaphase ż anafilaksja ż Anaphylaxie ż analgezja ż Analgesie ż analiza ż Analyse ż; ~ chromatograficzna Farbanalyse ż analizować analysieren analny przym anal przym anamnestyczny przym anamne(s)tisch przym anamneza ż Anamnese ż anaplazja ż Anaplasie ż; ~ jądra komórkowego Kernatypie ż anatom m Anatom m anatomia ż Anatomie ż anatomiczny przym anatomisch przym androgeneza ż Androgenese ż androgeny lm Androgene lm andrologia ż Andrologie ż anemia ż Anämie ż; ~ śródziemnomorska 11

A


A

Mittelmeeranämie ż, Thalassämie ż; ~ z niedoboru Mangelanämie ż; ~ z niedoboru kwasu foliowego Folsäuremangelanämie ż; ~ złośliwa perniziöse Anämie ż anemiczny przym anämisch przym anestetyk m Anästhetikum n anestezja ż Anästhesie ż, Betäubung ż anestezjolog m Anästhesist m, Narkosearzt m, Narkosefacharzt m anestezjologia ż Anästhesiologie ż angiektomia ż Angiektomie ż angina ż Angina ż anginoidalny przym anginös przym anginowy przym anginös przym angiografia ż Angiografie/-graphie ż; ~ fluorescencyjna Fluoreszenzangiografie/-graphie ż; ~ nerek Renovasografie/-graphie ż angiograficzny przym angiografisch/ -graphisch przym angiohemofilia ż Angiohämophilie ż angiokardiografia ż Angiokardiografie/-graphie ż angiokardiogram m Angiokardiogramm n angiologia ż Angiologie ż angiopatia ż Angiopathie ż, Gefäßkrankheit ż angioplastyka ż Anglioplastie ż; ~ naczyń wieńcowych Koronarangioplastie ż; ~ śródnaczyniowa przezskórna perkutane transluminale Angioplastie ż (PTA ż) angiotensyna ż Angiotensin n angiotomia ż Gefäßeröffnung ż aniridia ż Aniridie ż ankilostomatoza ż Ancylostomiasis ż, 12

Ankylostomiase ż ankiloza ż Ankylose ż anodoncja ż Anodontie ż anoksemia ż Anoxämie ż anoksja ż Anoxie ż anomalia ż Anomalie ż, Fehlanlage ż; ~ odczynowa Reaktionsanomalie ż; ~ przemiany materii Stoffwechselanomalie ż anomia ż Wortfindungsstörung ż anopsja ż Anopie ż, Anopsie ż anoreksja ż Anorexie ż, Magersucht ż anorgazmia ż Anorgasmie ż anosmia ż Anosomie ż, Geruchsblindheit ż antagonista m Antagonist m; ~ wapnia/kanału wapniowego Kalzium-/Calciumantagonist m, Ca-Blocker m antagonizm m Antagonismus m antybakteryjny przym antibakteriell przym antybiogram m Antibiogramm n antybiotyczny przym antibiotisch przym antybiotyk m Antibiotikum n; ~ o szerokim spektrum Breitspektrumantibiotikum n, Breitbandantibiotikum n antybiotykooporność ż Antibiotikaresistenz ż antyestrogeny lm Antiöstrogene lm antygen m Antigen n; ~ leukocytarny Leukozytenantigen n; ~ nowotworowy Tumorantigen n; ~ prostaty prostataspezifisches Antigen n (PSA n); ~ resztkowy Hapten n, Halbantigen n; ~ tkankowy Gewebsantigen n; antygeny lm grupowe krwi


Blutgruppenantigene lm antykoagulant m Antikoagulans n, Gerinnungsinhibitor m antykoncepcja ż Kontrazeption ż, Empfängnisverhütung ż, Schwangerschaftsverhütung ż antykoncepcyjny przym empfängnisverhütend przym antymetabolity lm Antimetaboliten lm antyperystaltyka ż Gegenperistaltik ż antyseptyczny przym antiseptisch przym antytoksyna ż Antitoxin n antytrombina ż Antithrombin n anuria ż Anurie ż aorta ż Aorta ż, Hauptschlagader ż; ~ brzuszna Bauchaorta ż, Bauchschlagader ż aortalny przym aortal przym, aortisch przym aparat m Apparat m, Gerät n; ~ do mierzenia ciśnienia Blutdruckmessgerät n, Blutdruckapparat m, Blutdruckgerät n; ~ do przetaczania krwi Transfusionsapparat m; ~ do sztucznego oddychania Beatmungsgerät n; ~ do znieczulania Narkoseapparat m; ~ głosowy Stimmapparat m; ~ Golgiego Golgiapparat/GolgiApparat m; ~ oddechowy Atmungsorgane lm; ~ ortodontyczny Zahnregulierapparat m, Zahnspange ż; ~ rentgenowski Röntgenapparat m; ~ siateczkowy Golgiego Netzapparat m; ~ słuchowy Hörapparat m, Hörgerät n; ~ szynowo-łubkowy Schienen-

Hülsen-Apparat m; ~ szynowo-opaskowy SchienenSchellen-Apparat m; ~ tlenowy Sauerstoffapparat m; ~ zawieszeniowy zęba Zahnhalteapparat m; ~ żucia Kauapparat m aparatura ż Apparatur ż, Gerät n apatia ż Apathie ż, Gleichgültigkeit ż, Teilnahmslosigkeit ż apatyczny przym apathisch przym, teilnahmslos przym; abgestumpft przym apetyczny przym appetitlich przym apetyt m Appetit m; ~ nadmierny Heißhunger m apikalny przym apikal przym aplazja ż Aplasie ż; ~ szpiku kostnego Knochenmarkaplasie ż aplikacja ż Applikation ż, Verabreichung ż aplikować applizieren, verabreichen; verschreiben apokrynowy przym apokrin przym apopleksja ż Apoplexie ż, Schlaganfall m apoplektyczny przym apoplektisch przym apoptoza ż Apoptose ż apraksja ż Apraxie ż apteczka ż Verband(s)kasten m; ~ domowa Hausapotheke ż apteka ż Apotheke ż aptekarz m Apotheker m arcydzięgiel litwor m Engelwurz ż arkusz m Bogen m arnika ż Arnika ż aromat m Aroma n, Duft m 13

A


A

aromaterapia ż Aromatherapie ż arszenik m Arsenik n arteria ż Arterie ż, Schlagader ż artretyczny przym arthritisch przym, gichtig przym, gichtisch przym, gichtkrank przym artretyzm m Arthritis ż, Gelenkentzündung ż, Gicht ż artrografia ż Arthrografie/-graphie ż artrogram m Gelenkaufnahme ż artroliza ż Arthrolyse ż artropatia ż Arthropathie ż, Gelenkerkrankung ż; ~ łuszczycowa Psoriasisarthropathie ż; ~ moczanowa Gicht ż artroplastyka ż Arthroplastik ż artroskop m Arthroskop n artroskopia ż Arthroskopie ż, Gelenkspiegelung ż artrotomia ż Arthrotomie ż artroza ż Arthrose ż artykulacja ż Artikulation ż, Lautbildung ż arytmia ż Ar(r)hythmie ż aseptyczny przym aseptisch przym, keimfrei przym aseptyka ż Asepsis ż, Keimfreiheit ż asomnia ż Asomnie ż, Insomnie ż asparagina ż Asparagin n asparaginaza ż Asparaginase ż aspergiloza ż Aspergillose ż aspermatyzm m Aspermatismus m, Aspermatie ż aspermia ż Aspermie ż aspiracja ż Aspiration ż, Einsaugen n; ~ płynów Flüssigkeitsaufsaugung ż; ~ próżniowa Aspirationskürettage ż, Vakuumkürettage ż; ~ ssąca Saugkürettage ż 14

aspirator m Saugapparat m aspirować aufsaugen, einsaugen astenia ż Asthenie ż, Ermüdbarkeit ż, Kraftlosigkeit ż astma ż Asthma n; ~ oskrzelowa Bronchialasthma n; ~ sercowa Herzasthma n astmatyczny przym asthmatisch przym, kurzatmig przym astrocyt m Astrozyt m, Sternzelle ż astygmatyczny przym astigmatisch przym astygmatyzm m Astigmatismus m asymilacja ż Assimilation ż asynchroniczny przym asynchron przym, ungleichzeitig przym asynklityzm m Asynklitismus m, Scheitelbeineinstellung ż asystent m Assistent m; ~ stomatologiczny Zahnarzthelfer m; ~ w gabinecie lekarskim Arzthelfer m asystolia ż Asystolie ż asystować assistieren asystowanie n Assistieren n, Assistenz ż atak m Anfall m; Angriff m, Attacke ż; Befall m; ~ migreny Migräneanfall m, Migräneattacke ż; ~ nagły Sturzanfall m; ~ serca Herzanfall m; ~ sporadyczny Gelegenheitsanfall m atakować angreifen; befallen ataksja ż Ataxie ż ataktyczny przym ataktisch przym, ungeordnet przym, unkoordiniert przym atawizm m Atavismus m atlas m Atlas m atonia ż Atonie ż, Erschlaffung ż;


~ jelit Darmatonie ż; ~ moczowodu Ureteratonie ż; ~ pęcherza Blasenatonie ż atopia ż Atopie ż atrofia ż Atrophie ż, Schwund m, Rückbildung ż atroficzny przym atrophisch przym atropina ż Atropin n atypia ż Atypie ż; ~ jądra komórkowego Kernatypie ż audiogram m Audiogramm n, Hörkurve ż audiologia ż Audiologie ż audiometr m Audiometer n, Hörmessgerät n audiometria ż Audiometrie ż, Gehörmessung ż audiometryczny przym audiometrisch przym aura ż Aura ż aureola ż Halo m autoantygen m Autoantigen n autochtoniczny przym autochthon przym autogenny przy autogen przym autoimmunizacja ż Autoimmunisierung ż autoimmunizacyjny przym autoimmun przym autoklaw m Autoklav m autoliza ż Autolyse ż, Selbstverdauung ż automatyzmy lm Automatismen lm autonomiczny przym autonom przym autoplastyka ż Autoplastik ż autoprzeciwciała lm Autoantikörper lm autopsja ż Autopsie ż, Obduktion ż autoskopia ż Autoskopie ż autosom m Autosom n

autosugestia ż Autosuggestion ż autotransfuzja ż Autotransfusion ż autystyczny przym autistisch przym autyzm m Autismus m awersja ż Abneigung ż, Ekel m awitaminoza ż Avitaminose ż azbestoza ż Asbestose ż azot m Stickstoff m azotan m Nitrat n azotyn m Nitrit n azulen m Azulen n

B

b

babesjoza ż Babesiose ż babka ż lancetowata Spitzwegerich m badacz m Forscher m badać untersuchen; forschen, durchforschen badanie n Untersuchung ż; Inspektion ż; Forschung ż; ~ barwnika (krwi) Blutfarbstoffunter-suchung ż; ~ białka we krwi i w moczu Proteinbestimmung ż; ~ cytologiczne zytologische Untersuchung ż; ~ czynności płuc Lungenfunktionsprüfung ż; ~ czystości Reinheitsprüfung ż; ~ dna oka Augenhintergrunduntersuchung ż; ~ dotykowe Palpation ż, palpatorische Untersuchung ż; ~ dróg moczowych Harnwegsuntersuchung ż; ~ klatki piersiowej 15


B

Brustkorbuntersuchung ż; ~ kliniczne klinische Untersuchung ż; ~ kontrastowe Kontraströntgenuntersuchung ż; ~ kontrolne Kontrolluntersuchung ż, Nachuntersuchung ż; ~ krwi Blutanalyse ż, Bluttest m, Blutuntersuchung ż; ~ krwi płodowej Fetalblutanalyse ż; ~ laboratoryjne Laboruntersuchung ż; ~ lekarskie ärztliche Untersuchung ż; ~ lampą szczelinową Spaltlampenuntersuchung ż; ~ moczu Harnuntersuchung ż, Urinanalyse ż, Urinprobenanalyse ż, Urinuntersuchung ż; ~ na obecność krwi Blutprobe ż; ~ naczyń Gefäßuntersuchung ż; ~ napięcia mięśnia Elektromyografie/ -graphie ż; ~ obrazowe bildgebende Untersuchung ż; ~ oglądaniem Inspektion ż; ~ opukowe perkutorische Untersuchung ż; ~ ostrości wzroku Optometrie ż; ~ palcem digitale Untersuchung ż; ~ palpacyjne palpatorische Untersuchung ż; ~ płuc Lungenuntersuchung ż; ~ płynu owodniowego Fruchtwasseruntersuchung ż; ~ pochwy i ujścia macicy Scheidenund Muttermunduntersuchung ż; ~ prenatalne pränatale Untersuchung ż; ~ profilaktyczne Vorsorgeuntersuchung ż; ~ przesiewowe/screeningowe 16

Reihenuntersuchung ż, Screeninguntersuchung/ Screening-Untersuchung ż; ~ rentgenowskie Röntgenuntersuchung ż; ~ siatkówki Netzhautuntersuchung ż; ~ słuchu Gehörprüfung ż; ~ soku żołądkowego Magensaftuntersuchung ż; ~ spermy Spermauntersuchung ż; ~ stężenia cukru we krwi Blutzuckerkontrolle ż; ~ stolca Stuhluntersuchung ż; ~ śliny Speicheluntersuchung ż; ~ śródoperacyjne intraoperative Untersuchung ż; ~ tętna Pulskontrolle ż, Pulsuntersuchung ż; ~ tomograficzne Tomografie/ -graphie ż; ~ ujścia macicy Muttermunduntersuchung ż; ~ USG Ultraschalluntersuchung ż; ~ USG Dopplera Doppler-Sonografie/ -graphie ż; ~ w celu wczesnego rozpoznania raka Krebsfrüherkennungsuntersuchung ż; ~ w ramach profilaktyki nowotworowej Krebsvorsorgeuntersuchung ż, Krebsprophylaxeuntersuchung ż; ~ z użyciem tomografu CT-Untersuchung ż badawczy przym explorativ przym, exploratorisch przym bajpas → bypass bakteria ż Bakterie ż; ~ gnilna Fäulnisbakterie ż; bakterie lm ropotwórcze Eiterbakterien lm


medycyna_slownik_9788360227305  
Advertisement