Page 1

SPIS TREŚCI SŁOWNICTWO

SŁUCHANIE

CZYTANIE

• dane personalne 6 • wygląd zewnętrzny • ubrania • cechy charakteru • uczucia i emocje • zainteresowania • problemy etyczne

POZIOM PODSTAWOWY10 Teenage personalities Prawda/Fałsz

POZIOM PODSTAWOWY12 Are you one of THEM? Dobieranie (nagłówki)

POZIOM ROZSZERZONY11 Expect the unexpected Dobieranie aa

POZIOM ROZSZERZONY14 Do I know you? Dobieranie (pytania do akapitów)

• miejsce zamieszkania 22 • opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenia • prace wykonywane w domu i ogrodzie • wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania

POZIOM PODSTAWOWY26 The place you call home Dobieranie

POZIOM PODSTAWOWY28 Time to leave Dobieranie (zdania do luk w tekście)

POZIOM ROZSZERZONY27 Teenage household duties Wybór wielokrotny

POZIOM ROZSZERZONY30 A happy childhood Dobieranie (zdania do luk w tekście)

• przedmioty nauczania 38 • oceny i wymagania • życie szkoły • kształcenie pozaszkolne • system oświaty

POZIOM PODSTAWOWY42 You live and learn Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY44 After the fun • Cliff School • Pass your exams with us! Wybór wielokrotny

POZIOM ROZSZERZONY43 The art of teaching, the art of learning Wybór wielokrotny

POZIOM ROZSZERZONY46 Back to school • Is Big Bettter? Wybór wielokrotny

• zawody i związane 58 z nimi czynności • warunki pracy i zatrudnienia • praca dorywcza • rynek pracy

POZIOM PODSTAWOWY62 Labour market trends Prawda/Fałsz

POZIOM PODSTAWOWY64 Nick’s Story Wybór wielokrotny

POZIOM ROZSZERZONY63 Job careers Dobieranie aa

POZIOM ROZSZERZONY 66 Yes – I love my work! Dobieranie (zdania do luk w tekście)

• okresy życia 74 • członkowie rodziny •  koledzy i przyjaciele • czynności życia codziennego • formy spędzania czasu wolnego • święta i uroczystości • styl życia • konflikty i problemy

POZIOM PODSTAWOWY78 Difficult relationships Dobieranie

POZIOM PODSTAWOWY80 A Place to Wed Dobieranie (zdania do luk w tekście)

POZIOM ROZSZERZONY79 Phubbing Wybór wielokrotny aa aa

POZIOM ROZSZERZONY82 Weddings, weddings! Dobieranie (pytania do akapitów) aa

• artykuły spożywcze 90 • posiłki i ich przygotowanie • lokale gastronomiczne • diety

POZIOM PODSTAWOWY94 Food and drink to enjoy Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY96 By the lake • Pure Food • Allergic reaction to something you’ve eaten? Wybór wielokrotny

POZIOM ROZSZERZONY95 Give your food some thought Wybór wielokrotny

POZIOM ROZSZERZONY98 In search of chocolate • The Truth About Chocolate Wybór wielokrotny

• rodzaje sklepów 110 • towary • sprzedawanie i kupowanie • reklama • korzystanie z usług • środki płatnicze • banki • ubezpieczenia

POZIOM PODSTAWOWY114 Shopping? Only without teenagers Prawda/Fałsz

POZIOM PODSTAWOWY116 Drop in and shop! Dobieranie (nagłówki)

POZIOM ROZSZERZONY115 Marketing Tricks Dobieranie aa

POZIOM ROZSZERZONY118 Shopping Malls Today Dobieranie (pytania do akapitów)

• środki transportu • informacja turystyczna • baza noclegowa • wycieczki • zwiedzanie • wypadki

POZIOM PODSTAWOWY130 The world is a small place Dobieranie

POZIOM PODSTAWOWY132 A Peaceful Moment Dobieranie (zdania do luk w tekście)

POZIOM ROZSZERZONY131 Dream holidays Wybór wielokrotny aa a

POZIOM ROZSZERZONY134 Lucky you! Not really ... Dobieranie (zdania do luk w tekście)aa a

POZIOM PODSTAWOWY 146 Zadanie 1. Culturalise Wybór wielokrotny Zadanie 2. For art’s sake Prawda/Fałsz

POZIOM PODSTAWOWY148 Zadanie 1. Pirate Radio Wybór wielokrotny Zadanie 2. A virtual Choir Wybór wielokrotny

POZIOM ROZSZERZONY147 Zadanie 1. What does future hold for art? Wybor wielokrotny Zadanie 2. Books. Stories of passion Dobieranie

POZIOM ROZSZERZONY150 Spotlight • The Last Connection Wybór wielokrotny aa

REVIEW UNITS 1–3

REVIEW UNITS 1–6

54–57

106–109

116

• dziedziny kultury 142 • twórcy i ich dzieła • uczestnictwo w kulturze • media

REVIEW UNITS 1–9

2

158–161


MÓWIENIE Zadanie 2. Opis ilustracji 

Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli

Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego

Zadanie 2. Opis ilustracji

Zadanie 1. R ozmowa z odgrywaniem roli

Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego

Zadanie 2. Opis ilustracji

Zadanie 1. R ozmowa z odgrywaniem roli

Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego

15

31

47

67

83

99

119

135

151

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

PISANIE

POZIOM PODSTAWOWY16 Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY18 Blog

POZIOM ROZSZERZONY17 Wybór wielokrotny aa

POZIOM ROZSZERZONY19 Artykuł Ar

POZIOM PODSTAWOWY32 Tłumaczenie fragmentów zdań – Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY34 E-mail

POZIOM ROZSZERZONY33 Tłumaczenie fragmentów zdań – zadanie otwarte

POZIOM ROZSZERZONY35 List formalny

POZIOM PODSTAWOWY48 Uzupełnianie par zdań jednym wyrazem – Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY50 Blog

POZIOM ROZSZERZONY49 Uzupełnianie luk – słowotwórstwo aa

POZIOM ROZSZERZONY51 Rozprawka Ar

POZIOM PODSTAWOWY68 Mini-dialogi – Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY70 Blog

POZIOM ROZSZERZONY Gramatykalizacja – zadanie otwarte aa

69

POZIOM ROZSZERZONY71 Artykuł Ar

POZIOM PODSTAWOWY84 Parafraza części zdań – Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY86 List prywatny

POZIOM ROZSZERZONY Słowotwórstwo – zadanie otwarte

POZIOM ROZSZERZONY87 List formalny

85

aa

Ar

POZIOM PODSTAWOWY100 Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY102 Blog

POZIOM ROZSZERZONY101 Wybór wielokrotny aa

POZIOM ROZSZERZONY103 Rozprawka Ar

POZIOM PODSTAWOWY120 Tłumaczenie fragmentów zdań – Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY122 E-mail

POZIOM ROZSZERZONY121 Parafraza zdań – zadanie otwarte aa

POZIOM ROZSZERZONY123 Artykuł Ar

POZIOM PODSTAWOWY136 Uzupełnianie par zdań jednym wyrazem – Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY138 Blog

POZIOM ROZSZERZONY137 Uzupełnianie luk – słowotwórstwo aa a

POZIOM ROZSZERZONY139 List formalny AAr AA

POZIOM PODSTAWOWY152 Mini-dialogi – Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY154 List prywatny

POZIOM ROZSZERZONY153 Tłumaczenie fragmentów zdań – zadanie otwarte aa

POZIOM ROZSZERZONY155 Rozprawka Ar Ar

3


SPIS TREŚCI SŁOWNICTWO • dyscypliny sportu • sporty ekstremalne • sprzęt sportowy • imprezy sportowe • sport wyczynowy

162

• samopoczucie • choroby, ich objawy i leczenie • higieniczny tryb życia • niepełnosprawni • uzależnienia • ochrona zdrowia

178

• odkrycia naukowe 194 • wynalazki • obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych • awarie • technologie informacyjnokomunikacyjne

REVIEW UNITS 1–12

214

• struktura państwa • urzędy • organizacje społeczne i między­narodowe • konflikty wewnętrzne i między­narodowe • przestępczość • polityka społeczna • gospodarka

230

CULTURE 1–10

CZYTANIE

POZIOM PODSTAWOWY 166 Zadanie 1. Sport. A big thing Test wielokrotnego wyboru Zadanie 2. Get a healthy attitude Dobieranie

POZIOM PODSTAWOWY168 Zadanie 1. How important is sport in your life? Dobieranie (nagłówki) Zadanie 2. The new sports centre Dobieranie (nagłówki)

POZIOM ROZSZERZONY167 Zadanie 1. Kiteboarding? Never heard of it! Wybór wielokrotny Zadanie 2. Martial sports Dobieranie

POZIOM ROZSZERZONY170 Sporting Siblings Dobieranie (pytania do akapitów) aa

POZIOM PODSTAWOWY 182 Zadanie 1. A healthy lifestyle? Prawda/Fałsz Zadanie 2. Addictions Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY184 Zadanie 1. Ward 12 Dobieranie (zdania do luk w tekście) Zadanie 2. The Injection Dobieranie (zdania do luk w tekście)

POZIOM ROZSZERZONY183 Zadanie 1. Illnesses, illnesses... Wybór wielokrotny Zadanie 2. Tell me how you feel Dobieranie

POZIOM ROZSZERZONY186 A Good night’s sleep Dobieranie (zdania DO luk w tekście)aa a

POZIOM PODSTAWOWY 198 Zadanie 1. Best inventions ever Dobieranie Zadanie 2. Technology. Science fiction or reality? Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY200 Zadanie 1. Discoveries that have changed our lives Wybór wielokrotny Zadanie 2. Use them, don’t let them use you! Wybór wielokrotny

POZIOM ROZSZERZONY199 Zadanie 1. New technologies Wybór wielokrotny Zadanie 2. A breakdown Wybór wielokrotny

POZIOM ROZSZERZONY202 Digital natives Wybór wielokrotny aa aaaa

POZIOM PODSTAWOWY 218 Zadanie 1. Global warming myths Prawda/Fałsz Zadanie 2. How green are you? Dobieranie

POZIOM PODSTAWOWY220 Zadanie 1. Environmental dangers Dobieranie (nagłówki do tekstu) Zadanie 2. For the generations to come Dobieranie (nagłówki do tekstu)

POZIOM ROZSZERZONY219 Zadanie 1. Live and let live Dobieranie Zadanie 2. Our planet Wybór wielokrotny a

POZIOM ROZSZERZONY222 Man in space Dobieranie (pytania do akapitów) aa

POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Social problems Test wielokrotnego wyboru Zadanie 2. Democracy Prawda/Fałsz

234

POZIOM PODSTAWOWY236 Zadanie 1. The new order Dobieranie (zdania do luk w tekście) Zadanie 2. Feel safe Dobieranie (zdania do luk w tekście)

POZIOM ROZSZERZONY235 Zadanie 1. International affairs Wybór wielokrotny Zadanie 2. Is this a crime? Dobieranie

POZIOM ROZSZERZONY238 Homeland Dobieranie (zdania do luk w tekście) aa

210–213

• klimat • świat roślin i zwierząt • krajobraz • zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego • klęski żywiołowe • katastrofy • przestrzeń kosmiczna

REVIEW UNITS 1–14

SŁUCHANIE

246–249

250

GRAMMAR talking about present (Present Simple, Present Continuous) talking about past (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used to) ”perfect” tenses (Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous) talking about future (Future Simple, Future Continuous, Future perfect, Be going to, Present Continuous, Present Simple gerund vs infinitive verb forms articles nouns (countable / uncountable + any, much, many, a lot of, too, enough, (a) few, (a) little adjectives and adverbs (comparative and superlative forms) pronouns prepositional phrases phrasal verbs modal verbs (may, might, can, could, must, shall, should, ought to, dare, needn’t have, would) relating to present, past and future

4

260 262 264 266 268 269 271 273 274 276 277 278


MÓWIENIE Zadanie 2. Opis ilustracji

Zadanie 1. R ozmowa z odgrywaniem roli

Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego

Zadanie 2. Opis ilustracji

Rozmowa wstępna

171

187

203

223

239

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

PISANIE

POZIOM PODSTAWOWY172 Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY174 Blog

POZIOM ROZSZERZONY173 Wybór wielokrotny aa aa

POZIOM ROZSZERZONY175 Artykuł Artykuł Artykuł

POZIOM PODSTAWOWY188 Tłumaczenie fragmentów zdań – Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY190 List prywatny

POZIOM ROZSZERZONY Parafraza zdań – zadanie otwarte a aa

189

POZIOM ROZSZERZONY191 List oficjalny Artyku Artykuł

POZIOM PODSTAWOWY204 Uzupełnianie par zdań jednym wyrazem – Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY206 Blog

POZIOM ROZSZERZONY gramatykalizacja aaaa aa

205

POZIOM ROZSZERZONY207 Rozprawka ArtykułArtykuł Artykuł

POZIOM PODSTAWOWY224 Mini dialogi – Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY216 List prywatny

POZIOM ROZSZERZONY225 Słowotwórstwo – zadanie otwarte aa aa

POZIOM ROZSZERZONY217 Artykuł Artykuł Artykuł

POZIOM PODSTAWOWY240 Wybór wielokrotny

POZIOM PODSTAWOWY242 Blog

POZIOM ROZSZERZONY241 Wybór wielokrotny aa aa

POZIOM ROZSZERZONY243 List formalny Artykuł Artykuł

relative clauses, time clauses, clauses of purpose/reason/result reported speech, indirect questions conditionals 0, I, II, III and mixed passive voice, Have something done subjunctive (with suggest, insist, demand, It’s essential …) wishes, Unreal past inversion and emphatic forms ZESTAWY DO MATURY USTNEJ UNITS 1–14

280 282 284 287 289 300 301 292

SPEAKING BANK 306 WRITING BANK 309 ZAPIS NAGRAŃ 317

5

Matura2015 repetytorium cm  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you